Imeds.pl

Succus Taraxaci Phytopharm 4,85 G/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Succus Taraxaci Phytopharm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Succus Taraxaci Phytopharm

4,85 g/5 ml, płyn doustny Taraxaci radicis recentis succus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Succus Taraxaci Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Taraxaci Phytopharm

3.    Jak stosować lek Succus Taraxaci Phytopharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Succus Taraxaci Phytopharm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Succus Taraxaci Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

Succus Taraxaci Phytopharm to płyn doustny. Substancję czynną leku stanowi sok ze świeżego korzenia mniszka lekarskiego (Taraxaci radicis recentis succus (1:1)), stabilizowany etanolem.

Succus Taraxaci Phytopharm jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania w wymienionych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania do stosowania

Lek stosowany tradycyjnie w:

-    niestrawności,

-    braku apetytu,

-    pomocniczo jako łagodny środek moczopędny.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Taraxaci Phytopharm Kiedy nie stosować leku Succus Taraxaci Phytopharm:

-    w przypadku nadwrażliwości na korzeń mniszka lekarskiego lub inne rośliny z rodziny

astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae ),

-w niedrożności dróg żółciowych,

-    w zapaleniu dróg żółciowych,

-    w chorobach wątroby,

-    w kamieniach żółciowych,

-    w czynnej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

-    w innych schorzeniach dróg żółciowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Succus Taraxaci Phytopharm, ponieważ dawka jednorazowa leku (5ml) zawiera ok. 1,3g etanolu, co stanowi odpowiednik ok. 13 ml wina i ok. 32 ml piwa.

Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę zawartość etanolu stosując produkt u kobiet w ciąży i karmiących oraz w grupach zwiększonego ryzyka tj. u pacjentów z chorobami wątroby i w padaczce. Pacjenci z uszkodzeniem nerek, cukrzycą i chorobami serca nie powinni stosować z powodu ryzyka podwyższenia poziomu potasu we krwi.

Jeśli podczas zażywania leku pojawią się takie objawy, jak: gorączka, bolesne oddawanie moczu, skurcze oraz krew w moczu, należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci poniżej 12 lat

Nie zaleca się stosowania.

Lek Succus Taraxaci Phytopharm i inne leki

Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się równoczesnego stosowania leku Succus Taraxaci Phytopharm z innymi lekami mogącymi mieć niekorzystny wpływ na wątrobę.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Succus Taraxaci Phytopharm z jedzeniem i piciem

Pożywienie nie wpływa na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość alkoholu (dawka jednorazowa - 5ml zawiera ok. 1,3g etanolu) lek może osłabiać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących w ruchu, a także sprawność psychoruchową.

Ulotka dla pacjenta Succus Taraxaci Phytopharm

3. Jak stosować lek Succus Taraxaci Phytopharm

Dorośli i młodzież od 12 lat

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy przyjmować doustnie 3 razy dziennie po 5 ml, rozcieńczony w niewielkiej ilości wody.

Czas stosowania

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 14 dni, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku Succus Taraxaci Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Succus Taraxaci Phytopharm

Nie są znane przypadki zażycia większych dawek preparatów zawierających wyciąg z mniszka . W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Succus Taraxaci Phytopharm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Succus Taraxaci Phytopharm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania może wystąpić ból żołądka, nadkwaśność oraz reakcje alergiczne. Częstotliwość ich występowania nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożadanych będzie można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Succus Taraxaci Phytopharm

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Produkt naturalny - podczas przechowywania może tworzyć się osad.

Nie należy stosować leku Succus Taraxaci Phytopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Succus Taraxaci Phytopharm

100 ml leku zawiera 100 ml soku ze świeżego korzenia mniszka lekarskiego ( Taraxacum officinale Weber ex Wigg., radix) stabilizowany etanolem (Taraxaci radicis recentis succus (1:1)).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V), woda.

Produkt zawiera 25-35% (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Succus Taraxaci Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie stanowi butelka z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu zawierająca 100 ml preparatu. W opakowaniu zewnętrznym (pudełku tekturowym) znajduje się ulotka informacyjna oraz miarka z polipropylenu (20 ml).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10.2014 4