+ iMeds.pl

Sudafed xylospray ha 1 mg/mlUlotka Sudafed xylospray ha

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sudafed XyloSpray HA, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sudafed XyloSpray HA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sudafed XyloSpray HA

3.    Jak stosować lek Sudafed XyloSpray HA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sudafed XyloSpray HA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sudafed XyloSpray HA i w jakim celu się go stosuje

Ksylometazolina jest lekiem obkurczającym naczynia krwionośne, przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Początek działania leku występuje zwykle w ciągu 5 - 10 minutach po podaniu. Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej ułatwia oddychanie przez nos oraz ułatwia odpływ wydzieliny. Lek Sudafed XyloSpray HA zawiera jako substancję pomocniczą kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, który chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

Lek Sudafed XyloSpray HA przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Wskazania do stosowania

Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej, w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.

Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sudafed XyloSpray HA Kiedy nie stosować leku Sudafed XyloSpray HA:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek może być stosowany wyłącznie po dokładnym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego stosowaniem u pacjentów:

- leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO) lub innymi lekami, które mogą powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi;

- z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania;

-    z ciężkimi chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze);

-    z guzem chromochłonnym nadnerczy;

-    z zaburzeniami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca);

-    z rozrostem gruczołu krokowego;

-    z nadwrażliwością na substancje o działaniu podobnym do ksylometazoliny, objawiającą się bezsennością, drżeniem, zawrotami głowy, zaburzeniami rytmu serca i podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

Stosowanie ksylometazoliny w dawkach większych niż zalecane lub przez okres dłuższy niż zalecany może doprowadzić do reaktywnego przekrwienia błony śluzowej nosa. Powoduje to zwężenie dróg oddechowych, prowadząc do częstego i długotrwałego stosowania leku przez pacjenta. W rezultacie prowadzi to do polekowego zapalenia błony śluzowej nosa i zaniku błony śluzowej nosa.

Inne leki i Sudafed XyloSpray HA

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przy podaniu donosowym leku Sudafed XyloSpray HA prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z innymi lekami wydaje się być niskie, jednak nie można ich wykluczyć.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano wpływu leku Sudafed XyloSpray HA stosowanego w zalecanych dawkach na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Sudafed XyloSpray HA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sudafed XyloSpray HA jest przeznaczony wyłącznie do podawania donosowego (również w zapaleniu trąbki słuchowej).

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę.

Nie należy podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę

Nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Leku Sudafed XyloSpray HA nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Powtórne stosowanie leku można rozpocząć po kilkudniowej przerwie.

W sprawie okresu stosowania leku u dzieci należy zasięgnąć porady lekarza.

Ze względów higienicznych jedno opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Instrukcja stosowania Zdjąć plastikową nasadkę.

Przed pierwszym zastosowaniem naciskać pompkę, aż do pojawienia się jednorodnej mgiełki rozpylonego leku (rys. 1). Dzięki temu aerozol jest gotowy do użycia.

W celu podania dawki aerozolu do nosa należy umieścić końcówkę aplikatora w otworze nosowym, następnie nacisnąć pompkę jeden raz, jednocześnie wciągając powietrze przez nos (rys. 2). Podczas podawania leku butelkę należy trzymać pionowo. Po użyciu ponownie nałożyć plastikową nasadkę.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sudafed XyloSpray HA

W razie przedawkowania lub przypadkowego podania doustnego mogą wystąpić następujące objawy: rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sinica (sine zabarwienie skóry i błon śluzowych), gorączka, drgawki, tachykardia (przyspieszenie czynności serca), zaburzenia rytmu serca, zapaść krążeniowa, zatrzymanie akcji serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc (gromadzenie płynu w płucach, objawiające się m.in. dusznością), zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne.

Mogą również wystąpić następujące objawy: zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z sennością, obniżenie temperatury ciała, bradykardia (spowolnienie czynności serca), spadek ciśnienia tętniczego jak we wstrząsie, bezdech i śpiączka.

Sposób postępowania w przypadku przedawkowania

Należy podać węgiel aktywowany. Może być konieczne wykonanie płukania żołądka oraz podanie tlenu do oddychania. W celu obniżenia ciśnienia tętniczego lekarz może zalecić podanie fentolaminy w dawce 5 mg w 0,9% roztworze chlorku sodu w powolnym wlewie dożylnym lub w dawce 100 mg doustnie.

Przeciwwskazane jest stosowanie leków o działaniu obkurczającym naczynia krwionośne.

W razie konieczności należy zastosować leki przeciwgorączkowe i przeciwdrgawkowe.

Pominięcie zastosowania leku Sudafed XyloSpray HA

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z następującym schematem: Często    występuje nie    częściej niż    u 1 na    10 pacjentów

Niezbyt często    występuje nie    częściej niż    u 1 na    100 pacjentów

Rzadko    występuje nie    częściej niż    u 1 na    1 000 pacjentów

Często mogą występować objawy podrażnienia (pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa), kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych. Po odstawieniu leku może dochodzić do nasilenia obrzęku błony śluzowej (przekrwienia reaktywnego).

Niezbyt często miejscowe podanie do nosa może spowodować objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem leku, jak np. kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Rzadko mogą wystąpić nudności, zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne, ból głowy, bezsenność lub uczucie zmęczenia.

Długotrwałe lub częste stosowanie, a także podawanie w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa, objawiającym się uczuciem zatkania nosa, wydzieliną z nosa, świądem nosa i kichaniem. Działanie to może wystąpić już po 5 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane może doprowadzić do suchego zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sudafed XyloSpray HA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 miesięcy. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sudafed XyloSpray HA

-    Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu Sudafed XyloSpray HA zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: sodu hialuronian, sorbitol, glicerol, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Sudafed XyloSpray HA i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku Sudafed XyloSpray HA stanowi biała butelka z HDPE z pompką dozującą (system 3K), zawierająca 10 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited Foundation Park Roxborough Way, Maidenhead

Berkshire SL6 3UG Wielka Brytania

Wytwórca:

Ursapharm Arzneimittel GmbH Industriestraße 66129 Saarbrücken Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa tel. (22) 237 80 02

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Sudafed XyloSpray HA

Charakterystyka Sudafed xylospray ha

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sudafed XyloSpray HA, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu Sudafed XyloSpray HA zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku

(Xylometazolini hydrochloridum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania

Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej, w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.

Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem.

Sudafed XyloSpray HA przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Sudafed XyloSpray HA stosuje się, zależnie od potrzeb, po 1 dawce produktu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę.

Nie należy podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

Produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej. Powtórne stosowanie produktu leczniczego można rozpocząć po kilkudniowej przerwie.

Sposób podawania

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania do nosa.

Ze względów higienicznych jedno opakowanie produktu leczniczego powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Zdjąć plastikową nasadkę.

Przed pierwszym zastosowaniem naciskać pompkę, aż do pojawienia się jednorodnej mgiełki rozpylonego leku (rys. 1). Dzięki temu aerozol jest gotowy do użycia.

W celu podania dawki aerozolu do nosa należy umieścić końcówkę aplikatora w otworze nosowym, następnie nacisnąć pompkę jeden raz, jednocześnie wciągając powietrze przez nos (rys. 2). Podczas podawania leku butelkę należy trzymać pionowo. Po użyciu ponownie nałożyć plastikową nasadkę.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy może być stosowany wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego stosowaniem u pacjentów:

-    leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO) lub innymi lekami, które mogą powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego;

-    z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza spowodowanym jaskrą z wąskim kątem przesączania;

-    z ciężkimi chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze);

-    z guzem chromochłonnym nadnerczy;

-    z zaburzeniami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca);

-    z rozrostem gruczołu krokowego.

Sudafed XyloSpray HA, tak jak inne sympatykomimetyki, należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z nadwrażliwością na substancje adrenomimetyczne, objawiającą się bezsennością, drżeniem, zawrotami głowy, zaburzeniami rytmu serca i podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

Stosowanie ksylometazoliny w dawkach większych niż zalecane lub przez okres dłuższy niż zalecany może doprowadzić do reaktywnego przekrwienia błony śluzowej nosa.

Ten efekt z odbicia może prowadzić do przekrwienia błony śluzowej nosa lub niedrożności nosa podczas długotrwałego stosowania lub po odstawieniu produktu leczniczego, co może powodować konieczność wielokrotnego lub nawet ciągłego stosowania produktu leczniczego przez pacjenta (patrz punkt 4.8).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących interakcji. Ze względu na niski stopień wchłaniania ogólnoustrojowego ksylometazoliny po podaniu donosowym prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z produktami leczniczymi podawanymi inną drogą wydaje się być niskie, jednak nie można ich wykluczyć.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Produkt

leczniczy można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy wynikające z leczenia potencjalne korzyści dla matki przewyższają zagrożenia możliwe dla rozwijającego się płodu. Ze względu na brak danych nie jest wiadome, czy ksylometazolina przenika przez łożysko.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy ksylometazolina lub jej metabolity przenikają do mleka matki. Produkt leczniczy można stosować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy wynikające z leczenia potencjalne korzyści dla matki przewyższają zagrożenia możliwe dla dziecka.

Płodność Brak danych.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie wiadomo, czy ksylometazolina ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania określono zgodnie    z następującym schematem:

Często    >1/100 i < 1/10

Niezbyt często    >1/1000 i <1/100

Rzadko    >1/10 000 i <1/1000

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często mogą wystąpić objawy podrażnienia (pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa), kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych.

Po odstawieniu produktu może dochodzić do nasilenia obrzęku błony śluzowej (przekrwienia reaktywnego).

Długotrwałe lub częste stosowanie, a także podawanie w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa). Działanie to może wystąpić już po 5 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane, może doprowadzić do suchego zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis sicca).

Zaburzenia układ nerwowego

Rzadko mogą wystąpić nudności, zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne, ból głowy, bezsenność lub uczucie zmęczenia.

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często miejscowe podanie do nosa może spowodować ogólnoustrojowe działanie sympatykomimetyczne, jak np. kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Ponieważ ksylometazolina jest pochodną imidazoliny, przedawkowanie ogólnoustrojowe może prowadzić do zróżnicowanych objawów związanych z pobudzeniem lub depresją ośrodkowego układu nerwowego, bądź przyspieszeniem lub zwolnieniem akcji serca.

Objawy przedawkowania

W razie przedawkowania lub przypadkowego podania doustnego mogą wystąpić następujące objawy: rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sinica, gorączka, drgawki, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zapaść układu krążenia, zatrzymanie serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne.

Mogą również wystąpić następujące objawy: zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z sennością, obniżenie temperatury ciała, bradykardia, spadek ciśnienia tętniczego jak we wstrząsie, bezdech i śpiączka.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu

Należy podać węgiel aktywowany, wykonać płukanie żołądka, podać tlen do oddychania. W celu obniżenia ciśnienia tętniczego należy podać fentolaminę w dawce 5 mg w 0,9% roztworze chlorku sodu w powolnym wlewie dożylnym lub w dawce 100 mg doustnie.

Przeciwwskazane jest podawanie leków o działaniu obkurczającym naczynia.

W razie konieczności należy zastosować leki przeciwgorączkowe i przeciwdrgawkowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane do nosa. Leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa i inne preparaty do stosowania miej scowego do nosa. Sympatykomimetyki, preparaty proste.

Kod ATC: R01AA07

Ksylometazolina jest aminą sympatykomimetyczne, należącą do pochodnych imidazoliny o działaniu pobudzającym receptory alfa-adrenergiczne.

Działa bezpośrednio na receptory alfa-adrenergiczne. Ksylometazolina wykazuje działanie obkurczające naczynia krwionośne i w konsekwencji zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, ułatwiając oddychanie przez nos i wydalanie wydzieliny.

Początek działania następuje zazwyczaj w ciągu 5-10 minut. Działanie utrzymuje się do 10 godzin. Kwas hialuronowy, w postaci soli sodowej, chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W przypadku prawidłowego stosowania i dawkowania ksylometazolina stosowana miejscowo jest zazwyczaj wchłaniana do krążenia układowego w znikomym stopniu.

Dystrybucja, metabolizm i wydalanie

Dostępnych jest bardzo niewiele informacji na temat dystrybucji, metabolizmu i wydalania ksylometazoliny u ludzi.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ogólna

Badania toksyczności ostrej przeprowadzono na różnych gatunkach zwierząt, przy czym lek był podawany różnymi drogami. Obserwowano głównie zaburzenia rytmu serca, drżenie, niepokój, drgawki toniczno-kloniczne, hiperrefleksję (wzmożenie odruchów), duszność oraz ataksję.

Badania po wielokrotnym podaniu leku drogą pokarmową prowadzono na szczurach i psach. Zwierzętom podawano ksylometazolinę w dawkach odpowiednio 6, 20 i 60 mg/kg mc./dobę oraz 1, 3 i 10 mg/kg mc./dobę przez 3 miesiące. U szczurów, po zastosowaniu każdej z dawek, stwierdzono zwiększoną śmiertelność, zmniejszenie ilości przyjmowanych pokarmów, zmniejszenie przyrostu masy ciała. Po podaniu dawki 60 mg/kg mc./dobę stwierdzono zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. Zmiany patologiczne wskazywały na wystąpienie nadciśnienia oraz zmniejszenie elastyczności błony wewnętrznej naczyń. U zwierząt, które przeżyły, tylko w grupie otrzymującej dawkę 6 mg/kg mc./dobę nie zaobserwowano żadnych zmian patologicznych.

U psów, po zastosowaniu każdej z dawek, stwierdzono zmiany wyników badań biochemicznych krwi (GPT, CPK, LDH) oraz zmiany w zapisie EKG. Po podaniu dawki 3 mg/kg mc./dobę i większej obserwowano zwiększoną śmiertelność i zmniejszenie masy ciała. W grupie otrzymującej największą dawkę zaobserwowano również zmiany patologiczne w sercu, nerkach, wątrobie i przewodzie pokarmowym. Zależne od dawki zmiany czynnościowe i morfologiczne prawdopodobnie były spowodowane przez długotrwałe zwężenie naczyń krwionośnych.

Genotoksyczność

Badania mutagenności z zastosowaniem testu Amesa i testu mikrojąderkowego na myszach dały wyniki negatywne.

Nie są dostępne żadne inne dane.

Rakotwórczość

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących rakotwórczości dla chlorowodorku ksylometazoliny. Jednakże na podstawie braku potencjału mutagennego chlorowodorku ksylometazoliny nie oczekuje się, aby substancja ta wykazywała działanie rakotwórcze.

Teratogenność

U szczurów narażonych na działanie chlorowodorku ksylometazoliny częściowo podczas fazy rozwoju narządów odnotowano obniżoną masę płodu (opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego). Nie są dostępne żadne inne dane badawcze.

Płodność Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu hialuronian

Sorbitol

Glicerol

Sodu diwodorofosforan dwuwodny Disodu fosforan dwuwodny Sodu chlorek Woda oczyszczona

Produkt nie zawiera środków konserwujących.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 12 miesięcy.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Biała butelka z HDPE z pompką dozującą (system 3 K), zawierająca 10 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited Foundation Park Roxborough Way, Maidenhead Berkshire SL6 3UG Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15021

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.12.2008/ 09.05.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Sudafed XyloSpray HA