Imeds.pl

Suibiofer Se, Roztwór Do Wstrzykiwań Dla Świń (586 Mg + 0,998 Mg + 0,00403 Mg + 0,03 Mg + 0,01 Mg + 0,0025 Mg + 0,08 Mg + 0,4 Mg)/Ml, Surowica Świńska Do 1 Ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Suibiofcr Sc roztwór do wstrzykiwali dla świń

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Kompleks dekstranu i żelaza (III) 586 mg/ml Sodu selenin pięciowodny 0,998 mg/ml Miedzi chlorek 0,00403 mg/ml Tiaminy chlorowodorek 0,030 mg/ml Ryboflawina 0,010 mg/ml Pirydoksyny chlorowodorek 0,0025 mg/ml Cyjanokobalamina 0,080 mg/ml Nikotynamid 0,4 mg/ml Surowica świńska do 1 ml

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

4* SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Świnie (prosięta).

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zapobieganie i leczenie niedokrwistości.


Przeciwwskazania

Rzadko występująca nadwrażliwość na preparaty żelaza.

4.4 Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.


Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

W przypadku samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nic stwierdzono.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie dotyczy.

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania produktu z innymi. Dlatego nic zaleca się stosowania równocześnie innych preparatów.

Dawkowanie i droga(i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt


4.10


4.11

5.


6.

6.1


6.2

6.36.5


Preparat przeznaczony jest do wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych.

Zapobiegawczo- prosięta nowo narodzone w 24 godziny po urodzeniu 2-3 ml podskórnie. Zapobiegawczo i leczniczo- prosięta starsze i warchlaki- 5-7 ml podskórnie lub domięśniowo, w miarę potrzeb iniekcje można powtórzyć po 7-10 dniach.

Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzieleniu pierwszej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Po podaniu preparatu jednodniowym prosiętom w dawce 5 ml tj. przekraczającej maksymalną zalecaną dawkę o 2 ml, nie stwierdzono żadnych miejscowych ani ogólnych zmian.

Okres (-y) karencji

Tkanki jadalne 14 dni.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

C irupa farmakoterapeutyczna: Preparaty7 immunologiczne dla świniowatych.

Kod ATCvct: QI09A

Obecność w preparacie homologicznych dla świń białek, szczególnie gammaglobulin oraz obecność różnorodnych przeciwciał zabezpiecza przed stanami liipo- i agammaglobulinemii oraz powoduje nasilenie biernej odporności. Żelazo pobudza układ krwiotwórczy do syntezy hemoglobiny, zwiększa ilość czerwonych krwinek, uzupełnia niedobór żelaza, powoduje większe przyrosty’, bierze również udział w szeregu przemian metabolicznych. Kompleksowe połączenie żelaza z dekstranem zastosowane w preparacie pozwala na stopniowe uwalnianie żelaza w organizmie zwierząt. Po podaniu kompleks żelazo - dekstran jest absorbowany przez komórki retiluko — endotclialne systemu lim fa tycznego, które stopniowo uwalniają żelazo z kompleksu.

DANE FARMACEUTYCZNE:

Skład jakościowy substancji pomocniczych

Fenol

Woda do wstrzykiwań

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego / rozcieńczeniu lub rekonstutucji / dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

Zużyć w ciągu 28 dni po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 15°C. Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Butelki ze szkła typu II, zawierające 100 ml lub 250 ml produktu, zamykane korkiem z gumy bromobutylowej i kapslem aluminiowym.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

6.6


Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biowc tery nary jnego Spółka Akcyjna ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1121/01

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19.03.2001

18.04.2006

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nic dotyczy.