Imeds.pl

Suifertil 4 Mg/Ml Roztwór Doustny Dla Świń 4 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

jczone OZNAKOWANIE OPAKOWANIA i ULOTKA INFORMACYJNA

Łączone OZNAKOWANIE OPAKOWANIA i ULOTKA INFORMACYJNA

Suifertil 4 mg/ml roztwór doustny dla świń

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny

aniMedica GmbH Im Siidfeld 9 48308 Senden-Bósensell Niemcy

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Suifertil 4 mg/ml roztwór doustny dla świń Altrenogest

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

1 ml zawiera:

Substancja czynna:

Altrenogest 4,00 mg

Substancje pomocnicze:

Butylohydroksyanizol (E320) 0,07 mg Butylohydroksytoluen (E321) 0,07 mg

Przezroczysty, żółty roztwór.

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Synchronizacja rui u dojrzałych płciowo loszek.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u samców.

Nie stosować u loch z infekcją macicy.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia (dojrzale płciowo loszki).

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

8.


Do podawania doustnego, przez posypanie (top-dressing)

20 mg altrenogestu / zwierzę, tj. 5 ml na zwierze raz dziennie przez 18 kolejnych dni.

Zwierzęta należy rozdzielić i podawać lek indywidualnie.

Paszę należy posypać produktem bezpośrednio przed jej podaniem. Nie zjedzoną paszę leczniczą należy usunąć.

Większość z leczonych loszek wchodzi w fazę rui w 5 do 6 dni po 18 kolejnych dniach leczenia.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Produkt powinien podawany tylko przy użyciu dozownika Suifertil.

Podawanie przy użyciu dozownika:

Przy pierwszym użyciu dozownika należy:

•    ustawić butelkę w pozycji pionowej,

•    powoli pociągnąć spust tak. aby na końcówce dyszy pojawiła się kropelka.

Następnie przy każdym użyciu spustu, dozownik podaje dawkę 5 ml leku. Dozownik powinien pozostawać w butelce przez cały czas używania produktu, a w czasie przechowywania między kolejnymi podaniami leku należy używać nasadki.

10. OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: 9 dni.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym użyciu, przechowywać butelkę w pozycji pionowej.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Po dodaniu produktu leczniczego, paszę leczniczą należy podawać lochom pierwiastkom.

Podawać lochom pierwiastkom, które miały już przynajmniej jeden cykl rui.

Należy zapewnić odpowiednią dzienną dawkę ponieważ podanie zbyt małej dawki może prowadzić do powstawania cyst jajnikowych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Podczas stosowania produktu należy używać osobistej odzieży ochronnej (rękawice i kombinezon). Porowate rękawice mogą przepuszczać produkt i doprowadzić do jego kontaktu ze skórą. Kontakt produktu ze skórą pod powierzchnią rękaw icy wykonanej z materiału zwartego, takiego jak lateks lub guma. może zwiększać wchłanianie produktu przez skórę.

Po przypadkowym zachlapaniu skóry lub oczu. należy niezwłocznie zmyć dużą ilością wody. Należy umyć ręce po użyciu produktu oraz przed posiłkiem.

Kobiety w ciąży oraz kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać kontaktu z produktem lub powinny stosować produkt z zachowaniem największej ostrożności.

Osoby, u których rozpoznano lub podejrzewa się występowanie guzów zależnych od progesteronu oraz osoby cierpiące na zaburzenia zatorowo-zakrzepowe nic powinny podawać produktu.

1 w'


Następstwa nadmiernej ekspozycji: przypadkowe wchłonięcie może doprowadzić do zaburzenia cyklu menstruacyjnego, skurczy macicy lub brzucha, zwiększenia lub zmniejszenia krwawienia z macicy, wydłużenia ciąży lub bólów ulowy.

Dlatego też należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skóra.

W przypadku nadmiernej ekspozycji należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Stosowanie w cią/.y lub laktacji

Nie stosować w czasie ciąży i laktacji u loch.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę

środowiska.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

{MM/RRRR}

15.    INNE INFORMACJE

Wielkość opakowania: 1000 ml.

Ferm i n ważności:

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do........

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 3 miesiące.

Wyłącznic dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Nr serii:

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego: aniMedica Polska Sp. z o.o. ul Chwaszczyńska 198 a

81-571 Gdynia

Suifertil 4 mg/ml nie zawiera żadnych środków konserwujących.