+ iMeds.pl

Sulfacetamidum wzf 10 % hec 100 mg/mlUlotka Sulfacetamidum wzf 10 % hec

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SULFACETAMIDUM WZF 10% HEC 100 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Sulfacetamidum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sulfacetamidum WZF 10% HEC

3.    Jak stosować lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC i w jakim celu się go stosuje

Sulfacetamidum WZF 10% HEC jest lekiem przeznaczonym do oczu, zawierającym sulfacetamid, substancję z grupy sulfonamidów, która działa bakteriostatycznie.

Hydroksyetyloceluloza - substancja pomocnicza obecna w składzie leku, wydłuża czas utrzymywania się leku w worku spojówkowym oka.

Sulfacetamidum WZF 10% HEC stosuje się:

• w bakteryjnych zapaleniach brzegów powiek i spojówek, powodowanych przez drobnoustroje wrażliwe na sulfacetamid.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sulfacetamidum WZF 10% HEC

Kiedy nie stosować leku Sulfacetamidum WZF 10% HEC:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na sulfacetamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    u dzieci w wieku poniżej 2. miesięcy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sulfacetamidum WZF 10% HEC należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

•    Zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na leki moczopędne, furosemid, leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika) i inhibitory anhydrazy węglanowej ze względu na możliwość wystąpienia uczuleń.

•    Lek należy ostrożnie stosować u osób z zespołem tzw. „suchego oka” z uwagi na możliwość krystalizacji sulfonamidu w rogówce. Jeśli stosowanie sulfacetamidu jest niezbędne, należy stosować jednocześnie leki typu „sztuczne łzy” lub inne płyny zwilżające oko.

•    Jeśli wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. wysypka, obrzęk skóry, świąd) lub zwiększenie wydzieliny ropnej, lek należy odstawić i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

•    Należy przestrzegać czasu leczenia zaleconego przez lekarza. Nie należy stosować leku długotrwale, ponieważ mogą rozwinąć się bakterie oporne na sulfacetamid i grzyby.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 2. miesięcy.

Inne leki i Sulfacetamidum WZF 10% HEC

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki zawierające sulfacetamid wykazują niezgodność z azotanem srebra.

Jeśli lekarz zaleci stosowanie dwóch lub więcej leków w postaci kropli do oczu, należy odczekać 10-15 minut przed zakropleniem kolejnego leku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Z uwagi na możliwe łzawienie po zakropleniu, leku nie należy stosować bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn.

Lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien porozumieć się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co najmniej 15 minut od jego zakroplenia.

Nie powinno się stosować soczewek kontaktowych, gdy występuje zakażenie oka.

3. Jak stosować lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku od 3. miesiąca życia

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się w następujący sposób:

• od 1 do 2 kropli do worka spojówkowego oka (oczu) co 3-4 godziny. Po uzyskaniu poprawy, odstęp między dawkami można zwiększyć. Przeciętny okres leczenia wynosi 7-10 dni.

Nie podawać leku niemowlętom w wieku poniżej 2. miesięcy.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

1. Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce.

2.    Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce.

3.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, ani powiek. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną.

5.    Po zakropleniu leku Sulfacetamidum WZF 10% HEC należy przez około 2 minuty delikatnie uciskać wewnętrzny kącik oka. Pomoże to zahamować wchłanianie leku do organizmu.

6.    Jeśli lekarz zalecił zakraplanie leku także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3., 4. i 5.

7.    Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy powiększać otworu w kroplomierzu.

8.    Po zakropleniu należy zakręcić butelkę. Nie należy j ednak zakręcać j ej zbyt mocno.

Zaleca się regularne zakraplanie leku przez cały okres leczenia zalecony przez lekarza, nawet jeśli

objawy zakażenia oka (oczu) ustąpią wcześniej.

Pominięcie zastosowania leku Sulfacetamidum WZF 10% HEC

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są objawy miejscowe, takie jak: łzawienie, pieczenie, kłucie, przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, niekiedy niewyraźne widzenie lub ból w okolicy oka.

Czasem mogą wystąpić: obrzęk powiek, rumień wielopostaciowy i inne objawy nadwrażliwości (np. wysypka, obrzęk skóry, świąd).

Rzadko podczas długotrwałego stosowania leku może pojawić się grzybicze lub spowodowane przez bakterie oporne na sulfacetamid owrzodzenie rogówki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym,

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC

-    Substancją czynną leku jest sodu sulfacetamid. 1 ml roztworu zawiera 100 mg sodu sulfacetamid.

-    Pozostałe składniki to: hydroksyetyloceluloza; sodu tiosiarczan; disodu edetynian; benzalkoniowy chlorek, roztwór; polisorbat 80; kwas solny 10% (do ustalenia pH); woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC i co zawiera opakowanie

Lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC to sterylne krople do oczu w postaci przezroczystego, gęstego płynu o barwie od jasnożółtej do żółtej.

Opakowanie stanowią 2 butelki polietylenowe zawierające po 5 ml roztworu, pakowane w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Sulfacetamidum WZF 10 % HEC

Charakterystyka Sulfacetamidum wzf 10 % hec

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SULFACETAMIDUM WZF 10% HEC, 100 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 100 mg sodu sulfacetamidu (Sulfacetamidum natricum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Przezroczysta, gęsta ciecz o barwie od jasnożółtej do żółtej

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Bakteryjne zapalenia brzegów powiek i spojówek, powodowane przez drobnoustroje wrażliwe na sulfacetamid.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie do oka.

Dorośli i dzieci w wieku od 3. miesiąca życia

Zwykle wkrapla się od 1 do 2 kropli do worka spojówkowego oka (oczu) co 3-4 godziny. Po uzyskaniu poprawy, odstęp między dawkami można zwiększyć. Okres leczenia wynosi zwykle 7-10 dni.

Nie podawać leku niemowlętom w wieku poniżej 2. miesięcy.

Aby zapobiec zakażeniu końcówki kroplomierza i kropli należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką kroplomierza do powiek, otaczających tkanek oraz żadnych innych powierzchni. Zaleca się delikatne zamknięcie powiek i uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego po zakropleniu leku. Dzięki temu można zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie produktów leczniczych stosowanych w postaci kropli do oczu, co zmniejszy ogólnoustrojowe działania niepożądane.

W razie jednoczesnego stosowania innych leków podawanych do oka należy zachować odstęp 10-15 minut pomiędzy podaniem poszczególnych produktów.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sodu sulfacetamid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2. miesięcy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność stosując sulfacetamid u pacjentów z nadwrażliwością na diuretyki pętlowe, furosemid, pochodne sulfonylomocznika lub inhibitory anhydrazy węglanowej, ze względu na możliwość wystąpienia uczuleń będących skutkiem alergii krzyżowej.

Produkt może być stosowany tylko miejscowo, nie jest przeznaczony do wstrzykiwania do oka.

W bardzo rzadkich przypadkach po ogólnoustrojowym zastosowaniu sulfonamidów (np. doustnym), odnotowywano reakcje alergiczne o ciężkim przebiegu, które w wyjątkowych przypadkach prowadziły do zgonu, w tym zespół Stevensa-Johnsona, martwicę toksyczną rozpływną naskórka, piorunującą martwicę wątroby, agranulocytozę, anemię aplastyczną oraz inne nieprawidłowości w obrazie krwi. Reakcje nadwrażliwości odnotowywano również u pacjentów, u których wcześniej po zastosowaniu sulfonamidów nie stwierdzano takich objawów. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby tego rodzaju objawy wystąpiły po zastosowaniu zgodnie z zaleceniami kropli do oczu zawierających sulfacetamid. Jeżeli jednak podczas stosowania produktu wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości, np. wysypka albo inne ciężkie objawy niepożądane, lek należy natychmiast odstawić. Ponowne zastosowanie sulfonamidów, niezależnie od drogi podania, może spowodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości.

Lek należy odstawić również wtedy, gdy podczas stosowania wystąpi zwiększenie ilości ropnej wydzieliny, nasilenie bólu lub reakcji zapalnych.

Długotrwałe stosowanie sulfacetamidu może prowadzić do zakażeń wywołanych przez bakterie oporne i grzyby.

Należy zachować ostrożność stosując sulfacetamid u pacjentów z zespołem „suchego oka” z uwagi na możliwość krystalizacji sulfonamidu w rogówce. Jeżeli stosowanie sulfacetamidu u tych osób jest niezbędne, należy stosować jednocześnie „sztuczne łzy” lub inne płyny zwilżające oko.

Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku produkt może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem leku należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty zawierające sulfacetamid wykazują niezgodność z azotanem srebra.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania produktów okulistycznych zawierających sulfonamidy u kobiet w ciąży.

Sulfonamidy stosowane ogólnie, np. doustnie przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, mogą wywołać żółtaczkę jąder podkorowych mózgu u noworodków. Z tego względu lekarz powinien podjąć decyzję o zaprzestaniu przez kobietę karmienia piersią w czasie stosowania produktu lub zaprzestaniu stosowania leku, biorąc pod uwagę jego znaczenie dla stanu pacjentki.

Produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Z uwagi na możliwe łzawienie po zakropieniu, produktu nie należy stosować bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są objawy miejscowe, takie jak łzawienie, pieczenie, kłucie, przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, niekiedy niewyraźne widzenie lub ból w okolicy oka.

Czasem mogą wystąpić: obrzęk powiek, rumień wielopostaciowy i inne objawy nadwrażliwości (np. wysypka, obrzęk skóry, świąd).

Rzadko podczas długotrwałego stosowania kropli może pojawić się grzybicze lub spowodowane przez bakterie oporne na sulfacetamid owrzodzenie rogówki.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma danych dotyczących przedawkowania sodu sulfacetamidu stosowanego miejscowo.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne. Sulfonamidy.

Kod ATC: S01AB04

Sulfonamidy są związkami bakteriostatycznymi; wszystkie charakteryzują się podobnym spektrum działania. Sulfonamidy hamują syntezę kwasu dihydrofoliowego u bakterii, zapobiegając łączeniu się pterydyny z kwasem aminobenzoesowym poprzez konkurencyjne hamowanie enzymu syntetazy dihydropteronianu. Oporne szczepy posiadają zmienioną syntetazę dihydropteronianu o zmniejszonym powinowactwie do sulfonamidów lub wytwarzają zwiększone ilości kwasu aminobenzoesowego.

Bakterie najczęściej wywołujące zakażenia oczu, wrażliwe na sulfonamidy to: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus (grupa viridans), Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Enterobacter spp.

Oporność na działanie sulfonamidów wykazują: Neisseria spp., Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa i większość szczepów gronkowców.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Produkt zawiera w składzie hydroksyetylocelulozę, która przedłuża czas utrzymywania się leku w worku spojówkowym. Wchłanianie sulfacetamidu zawartego w kroplach do oczu z worka spojówkowego do krążenia ogólnego jest tak małe, że farmakokinetyka i działania systemowe nie są istotne. Jednak w stanie zapalnym spojówek nie można wykluczyć wchłaniania się niewielkich ilości substancji czynnej do układu krążenia i wystąpienia reakcji ogólnych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma innych danych, niż zamieszczone w poprzednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hydroksyetyloceluloza Sodu tiosiarczan Disodu edetynian Benzalkoniowy chlorek, roztwór Polisorbat 80

Kwas solny 10% (do ustalenia pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Sulfacetamid wykazuje niezgodność z azotanem srebra.

6.3    Okres ważności 2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w opakowaniu zewnętrznym.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa o pojemności 5 ml w tekturowym pudełku

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Lek przeznaczony jest do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01 - 207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0939

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27.09.1980 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.04.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Sulfacetamidum WZF 10 % HEC