Imeds.pl

Sulfacetamidum Wzf 10 % Hec 100 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SULFACETAMIDUM WZF 10% HEC 100 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Sulfacetamidum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sulfacetamidum WZF 10% HEC

3.    Jak stosować lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC i w jakim celu się go stosuje

Sulfacetamidum WZF 10% HEC jest lekiem przeznaczonym do oczu, zawierającym sulfacetamid, substancję z grupy sulfonamidów, która działa bakteriostatycznie.

Hydroksyetyloceluloza - substancja pomocnicza obecna w składzie leku, wydłuża czas utrzymywania się leku w worku spojówkowym oka.

Sulfacetamidum WZF 10% HEC stosuje się:

• w bakteryjnych zapaleniach brzegów powiek i spojówek, powodowanych przez drobnoustroje wrażliwe na sulfacetamid.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sulfacetamidum WZF 10% HEC

Kiedy nie stosować leku Sulfacetamidum WZF 10% HEC:

•    j eśli pacjent ma uczulenie na sulfacetamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    u dzieci w wieku poniżej 2. miesięcy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sulfacetamidum WZF 10% HEC należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

•    Zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na leki moczopędne, furosemid, leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika) i inhibitory anhydrazy węglanowej ze względu na możliwość wystąpienia uczuleń.

•    Lek należy ostrożnie stosować u osób z zespołem tzw. „suchego oka” z uwagi na możliwość krystalizacji sulfonamidu w rogówce. Jeśli stosowanie sulfacetamidu jest niezbędne, należy stosować jednocześnie leki typu „sztuczne łzy” lub inne płyny zwilżające oko.

•    Jeśli wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. wysypka, obrzęk skóry, świąd) lub zwiększenie wydzieliny ropnej, lek należy odstawić i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

•    Należy przestrzegać czasu leczenia zaleconego przez lekarza. Nie należy stosować leku długotrwale, ponieważ mogą rozwinąć się bakterie oporne na sulfacetamid i grzyby.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 2. miesięcy.

Inne leki i Sulfacetamidum WZF 10% HEC

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio. a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki zawierające sulfacetamid wykazują niezgodność z azotanem srebra.

Jeśli lekarz zaleci stosowanie dwóch lub więcej leków w postaci kropli do oczu, należy odczekać 10-15 minut przed zakropleniem kolejnego leku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Z uwagi na możliwe łzawienie po zakropleniu, leku nie należy stosować bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn.

Lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. powinien porozumieć się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co najmniej 15 minut od jego zakroplenia.

Nie powinno się stosować soczewek kontaktowych, gdy występuje zakażenie oka.

3. Jak stosować lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku od 3. miesiąca życia

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej. lek zwykle stosuje się w następujący sposób:

• od 1 do 2 kropli do worka spojówkowego oka (oczu) co 3-4 godziny. Po uzyskaniu poprawy. odstęp między dawkami można zwiększyć. Przeciętny okres leczenia wynosi 7-10 dni.

Nie podawać leku niemowlętom w wieku poniżej 2. miesięcy.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

1. Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce.

2.    Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce.

3.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, ani powiek. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną.

5.    Po zakropieniu leku Sulfacetamidum WZF 10% HEC należy przez około 2 minuty delikatnie uciskać wewnętrzny kącik oka. Pomoże to zahamować wchłanianie leku do organizmu.

6.    Jeśli lekarz zalecił zakraplanie leku także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3., 4. i 5.

7.    Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy powiększać otworu w kroplomierzu.

8.    Po zakropleniu należy zakręcić butelkę. Nie należy j ednak zakręcać j ej zbyt mocno.

Zaleca się regularne zakraplanie leku przez cały okres leczenia zalecony przez lekarza, nawet jeśli

objawy zakażenia oka (oczu) ustąpią wcześniej.

Pominięcie zastosowania leku Sulfacetamidum WZF 10% HEC

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są objawy miejscowe, takie jak: łzawienie, pieczenie, kłucie, przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, niekiedy niewyraźne widzenie lub ból w okolicy oka.

Czasem mogą wystąpić: obrzęk powiek, rumień wielopostaciowy i inne objawy nadwrażliwości (np. wysypka, obrzęk skóry, świąd).

Rzadko podczas długotrwałego stosowania leku może pojawić się grzybicze lub spowodowane przez bakterie oporne na sulfacetamid owrzodzenie rogówki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym,

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC

-    Substancją czynną leku jest sodu sulfacetamid. 1 ml roztworu zawiera 100 mg sodu sulfacetamid.

-    Pozostałe składniki to: hydroksyetyloceluloza; sodu tiosiarczan; disodu edetynian; benzalkoniowy chlorek, roztwór; polisorbat 80; kwas solny 10% (do ustalenia pH); woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC i co zawiera opakowanie

Lek Sulfacetamidum WZF 10% HEC to sterylne krople do oczu w postaci przezroczystego, gęstego płynu o barwie od jasnożółtej do żółtej.

Opakowanie stanowią 2 butelki polietylenowe zawierające po 5 ml roztworu, pakowane w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4