+ iMeds.pl

Sumatriptan ipca 50 mgUlotka Sumatriptan ipca

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Sumatriptan Ipca, 50 mg, tabletki powlekane Sumatriptan Ipca, 100 mg, tabletki powlekane

Sumatriptanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

•    W niniejszej ulotce omawiany produkt będzie określany nazwą Sumatriptan Ipca.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Sumatriptan Ipca i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku    Sumatriptan Ipca

3.    Jak przyjmować Sumatriptan Ipca

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Sumatriptan Ipca

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Sumatriptan Ipca i w jakim    celu się go    stosuje

Sumatriptan Ipca należy do grupy leków nazywanych tryptanami, które stosuje się w leczeniu migrenowego bólu głowy.

Objawy migreny mogą być powodowane przez przemijające rozszerzenie się naczyń krwionośnych w obrębie głowy. Lek ten zmniejsza to rozszerzenie naczyń krwionośnych. To z kolei przyczynia się do ustąpienia bólu głowy i innych objawów napadu migrenowego, takich jak nudności (mdłości) lub wymioty, a także nadwrażliwość na światło i dźwięki.

Lek ten działa dopiero po pojawieniu się napadu migrenowego. Nie zapobiega on napadom migrenowym.

Nie wolno stosować sumatryptanu w celu zapobiegania napadom migreny.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Sumatriptan Ipca

Kiedy nie przyjmować leku Sumatriptan Ipca

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów (dziedziczne zaburzenia w postaci nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy typu Lapp lub zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy).

•    Jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek w przeszłości miał choroby serca, w tym zawał serca, dławicę piersiową (objawiającą się bólem w klatce piersiowej podczas wysiłku), dławicę Prinzmetala (objawiającą się bólem w klatce piersiowej w spoczynku) lub jeśli u pacjenta kiedykolwiek

wystąpiły objawy związane z sercem, takie jak duszność czy uczucie ściskania w klatce piersiowej.

•    Jeśli pacjent ma problemy z krążeniem krwi w obrębie rąk i stóp (chorobę naczyń obwodowych).

•    Jeśli pacjent miał udar mózgu (niedokrwienny udar mózgu określany też mianem zawału mózgu lub krwotoczny udar mózgu określany też mianem wylewu krwi do mózgu).

•    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia dopływu krwi do mózgu, które nie pozostawiły po sobie żadnych objawów lub pozostawiły jedynie resztkowe objawy (przemijający napad niedokrwienia mózgu określany pochodzącym z języka angielskiego skrótem TIA).

•    Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze.

•    Jeśli pacjent ma poważna chorobę wątroby.

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające ergotaminę lub pochodne ergotaminy (leki na migrenę, np. metyzergid) bądź inne leki z grupy tryptanów [z grupy agonistów receptora 5-hydroksytryptaminy typu 1 (5-HTj),, takie jak almotryptan, eletryptan, frowatryptan, naratryptan, ryzatryptan lub zolmitryptan]. Leków tych nie wolno stosować razem z lekiem Sumatriptan Ipca (patrz punkt „Inne leki i Sumatriptan Ipca”).

•    Jeśli pacjent stosuje obecnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, czyli inhibitorów MAO (np. moklobemid z powodu depresji lub selegilinę z powodu choroby Parkinsona). Sumatryptanu nie wolno stosować w okresie dwóch tygodni po zaprzestaniu stosowania inhibitorów MAO. Patrz też punkt zatytułowany „Inne leki i Sumatriptan Ipca” poniżej.

W razie wątpliwości, czy powyższe zastrzeżenia dotyczą pacjenta, przed przyjęciem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sumatriptan Ipca należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sumatriptan Ipca należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

•    Pacjent ma cukrzycę. Dotyczy to szczególnie kobiet po menopauzie i mężczyzn w wieku powyżej 40 lat. Pacjent zostanie wówczas najpierw zbadany przez lekarza.

•    Pacjent nałogowo używa produkty tytoniowe lub produkty zawierające nikotynę (plastry lub gumy do żucia). Dotyczy to szczególnie mężczyzn w wieku powyżej 40 lat i kobiet po menopauzie. Pacjent zostanie wówczas najpierw zbadany przez lekarza.

•    Pacjent kiedykolwiek miał napad padaczki lub drgawki lub ma predyspozycje do drgawek. Sumatryptan może bowiem wywoływać napad padaczki lub drgawki. Sumatriptan Ipca może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek.

•    Pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Lekarz może odpowiednio dostosować dawkę leku.

•    Pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na niektóre antybiotyki (sulfonamidy). Przyjęcie sumatryptanu może bowiem wywołać reakcję alergiczną. Zalecane jest zachowanie ostrożności.

•    Pacjent stosuje preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca (Hypericumperforatum). Działania niepożądane mogą występować z większą częstością.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, należy powiadomić o tym lekarza, aby mógł on przeprowadzić bardziej dokładną diagnostykę.

Lek ten można stosować wyłącznie u pacjentów, z pewnym rozpoznaniem migreny i wykluczono inne czynniki. Niektórych postaci migreny nie można leczyć za pomocą sumatryptanu.

Po przyjęciu tego leku pacjent może przez krótki czas odczuwać ból lub ucisk w klatce piersiowej. Objawy te mogą być dość mocno nasilone i mogą promieniować do gardła. W bardzo rzadkich przypadkach mogą być one spowodowane wpływem na serce. Dlatego też jeśli objawy te nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

Nadużywanie tego leku może prowadzić do przewlekłego, codziennego bólu głowy lub nasilenia bólu głowy. Jeśli pacjent sądzi, że tak jest w jego przypadku, powinien zwrócić się do lekarza. Aby zaradzić problemowi, może być konieczne przerwanie leczenia tym lekiem.

Inne leki i Sumatriptan Ipca

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcja oznacza, że leki stosowane w tym samym czasie mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie i (lub) działania niepożądane. Poniższe uwagi mogą odnosić się również do leków, które pacjent stosował w dowolnym momencie w przeszłości, i leków, które pacjent zamierza stosować w najbliższej przyszłości.

•    Leki zawierające ergotaminę (leki na migrenę) lub inne tryptany. Leków tych nie wolno stosować jednocześnie z lekiem Sumatriptan Ipca (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Sumatriptan Ipca”). Po przyjęciu leku zawierającego ergotaminę zaleca się odczekać co najmniej 24 godziny przed przyjęciem leku Sumatriptan Ipca. Po przyjęciu leku Sumatriptan Ipca zaleca się odczekać co najmniej 6 godzin przed przyjęciem leków zawierających ergotaminę oraz co najmniej 24 godziny przed przyjęciem leków zawierających inne tryptany.

•    Inhibitory monoaminooksydazy, czyli inhibitory MAO (np. moklobemid stosowany w leczeniu depresji lub selegilina stosowana w leczeniu choroby Parkinsona). Leku Sumatriptan Ipca nie wolno przyjmować w ciągu dwóch tygodni po zaprzestaniu stosowania inhibitorów MAO.

•    Stosowanie tryptanów z lekami przeciwdepresyjnymi z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub z grupy inhibitorów wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) może prowadzić do rozwoju zespołu serotoninowego [zespołu objawów mogącego obejmować niepokój ruchowy, dezorientację, wzmożoną potliwość, omamy (halucynacje), wzmożenie odruchów, kurcze mięśni, drżenie, przyspieszenie akcji serca i drgawki). Jeśli u pacjenta pojawią się wymienione objawy, powinien on powiadomić o tym lekarza.

•    W przypadku jednoczesnego stosowania sumatryptanu i litu [stosowanych w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych (choroby afektywnej dwubiegunowej)] istnieje zwiększone ryzyko zespołu serotoninowego.

Należy pamietać, że wymienione wyżej leki mogą występować pod innymi nazwami, często nazwami handlowymi. W tym punkcie podano wyłącznie substancję czynną lub grupe farmakologiczna leku, a nie jego nazwe handlową. Należy zawsze dokładnie zapoznać się z informacjami na temat substancji czynnej lub grupy terapeutycznej podanymi na opakowaniu i w ulotce stosowanych leków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Sumatryptan powinien być stosowany podczas ciąży tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla nienarodzonego dziecka i nie jest dostępna żadna inna odpowiednia opcja lecznenia.

Sumatriptan Ipca przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się karmić piersią w okresie 12 godzin po przyjęciu tego leku. Nie należy karmić dziecka mlekiem odciągniętym w tym okresie.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Może wystąpić senność wskutek migreny lub jej leczenia za pomocą sumatryptanu. Może to mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Sumatriptan Ipca zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak przyjmować Sumatriptan Ipca

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka leku Sumatriptan Ipca to 50 mg jednorazowo. U niektórych pacjentów konieczne może być dawka 100 mg - należy stosować się do zaleceń lekarza.

Stosowanie u dzieci (w wieku poniżej 12 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat)

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Nie zaleca się stosowania tego leku w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania

Jak najszybciej po wystąpieniu napadu migreny należy połknąć tabletkę, popijając wodą. Nie należy żuć ani kruszyć tabletek.

Czas stosowania

Jeśli po pierwszej dawce objawy nie ulegną złagodzeniu, nie wolno przyjmować drugiej dawki podczas tego samego napadu. W przypadku kolejnego napadu można znów przyjąć Sumatriptan Ipca.

Jeśli po przyjęciu pierwszej dawki objawy najpierw ulegną złagodzeniu, lecz później nastąpi ich nawrót, wówczas można w ciągu 24 godzin przyjąć drugą dawkę leku, jednak nie wcześniej niż 2 godziny po pierwszej dawce.

Nie wolno przyjmować więcej niż 300 mg leku Sumatriptan Ipca w każdym okresie 24 godzin.

Nie wolno przekraczać zalecanej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sumatriptan Ipca

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Sumatriptan Ipca należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić działania niepożądane wymienione w punkcie „Możliwe działania niepożądane”.

Pominięcie zastosowania leku Sumatriptan Ipca

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sumatriptan Ipca

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występujące częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    Zawroty głowy, senność, uczucie ciepła, zaburzenia czucia

•    Przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego, występujące wkrótce po przyjęciu leku, napadowe zaczerwienienie twarzy

•    Duszność

•    Mdłości (nudności), wymioty

•    Uczucie ciężkości, ściskania, bólu lub ucisku w dowolnej części ciała, w tym w gardle i klatce piersiowej, bóle mięśniowe

•    Dolegliwości bólowe, uczucie gorąca lub zimna

•    Uczucie osłabienia i zmęczenia

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    Senność

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    Nieprawidłowości w wynikach badań czynnościowych wątroby

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

•    Reakcje alergiczne / reakcje nadwrażliwości - od reakcji skórnych do rzadko występującej anafilaksji (nagły spadek ciśnienia tętniczego, zblednięcie, pobudzenie psychoruchowe, słabe i szybkie tętno, spocona skóra i zaburzenia świadomości). W przypadku podejrzenia, że Sumatriptan Ipca powoduje reakcję alergiczną, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Napady padaczkowe/drgawki.

•    Drżenie.

•    Zaburzenia ruchowe polegające na wykonywaniu nieprawidłowych ruchów lub przyjmowaniu nieprawidłowych pozycji ciała (dystonia).

•    Zaburzenia widzenia, np. podwójne widzenie, migotanie, czasem pogorszenie widzenia z trwałym upośledzeniem. Zaburzenia widzenia mogą występować również wskutek samego napadu migreny.

•    Spowolnione bicie serca, przyspieszone bicie serca, nieregularne bicie serca, kołatanie serca (palpitacje).

•    Zmniejszone ukrwienie kończyn górnych i dolnych, prowadzące do zblednięcia lub sinenia palców rąk i stóp.

•    Dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej często wywołany wysiłkiem), zawał serca lub skurcz naczyń krwionośnych w sercu, przemijające zmiany niedokrwienne w EKG. W przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub duszności po przyjęciu tego leku, należy skontaktować się z lekarzem i nie przyjmować kolejnych dawek leku.

•    Skurcz naczyń krwionośnych jelit, który może spowodować uszkodzenie jelit. Może wystąpić ból brzucha lub krwawa biegunka. W przypadku wystąpienia tych objawów należy skontaktować się z lekarzem i nie przyjmować kolejnych dawek leku.

•    Biegunka.

•    Spadek ciśnienia tętniczego.

•    Sztywność karku.

•    Bóle stawowe.

•    Lęk.

•    Wzmożona potliwość.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Sumatriptan Ipca

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Sumatriptan Ipca

•    Substancją czynną leku jest bursztynian sumatryptanu.

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 101), laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 200), kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza 15 cps , tytanu dwutlenek (E 171), talk , makrogol 6000. Barwniki: żelaza tlenek czerwony (E 172) i żelaza tlenek żółty (E 172) tylko w tabletkach o mocy 50 mg.

Jak wygląda Sumatriptan Ipca i co zawiera opakowanie

Sumatriptan Ipca dostępny jest w dwóch mocach: 100 mg i 50 mg.

Sumatriptan Ipca, 100 mg, tabletki powlekane występuje w postaci białych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych w kształcie kapsułek.

Sumatriptan Ipca, 50 mg, tabletki powlekane występuje w postaci brzoskwiniowych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych w kształcie kapsułek.

Sumatriptan Ipca, 50 mg, tabletki powlekane dostępny jest w opakowaniach blistrowych zawierających po 2, 4 lub 6 tabletek.

Sumatriptan Ipca, 100 mg, tabletki powlekane dostępny jest w opakowaniach blistrowych zawierających po 4 lub 6 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca

Sofarimex industria Química e Farmacéutica, SA

Av. Das Indústrias - Alto do Colaride - Agualva - 2735-213, Cacém Portugalia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania

Sumatriptan Ipca

Sumatriptan Ipca

Italien

Sumatriptan Ipca

Sumatriptan Ipca

Holland

Sumatriptan Ipca 50mg filmomhulde tabletten

Sumatriptan Ipca 100mg filmomhulde tabletten

Polska

Sumatriptan Ipca Sumatriptan Ipca

Hiszpania

Sumatriptán IPCA 50mg comprimidos recubiertos con película EFG Sumatriptán IPCA 100mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Szwecja

Sumatriptan Ipca 50 mg filmdragerade tabletter Sumatriptan Ipca 100 mg filmdragerade tabletter

Niemcy

Sumatriptan Ipca 50mg Filmtabletten Sumatriptan Ipca 100mg Filmtabletten

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Sumatriptan Ipca

Charakterystyka Sumatriptan ipca

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sumatriptan Ipca, 50 mg, tabletki powlekane Sumatriptan Ipca, 100 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Tabletki o mocy 50 mg

Jedna tabletka powlekana zawiera bursztynian sumatryptanu w ilości równoważnej 50 mg sumatryptanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 22,5 mg Tabletki o mocy 100 mg

Jedna tabletka powlekana zawiera bursztynian sumatryptanu w ilości równoważnej 100 mg sumatryptanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 45 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki 50 mg: obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułek barwy brzoskwiniowej. Tabletki 100 mg: białe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Sumatriptan Ipca jest wskazany do doraźnego leczenia napadów migreny z aurą lub bez aury.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Ogólne zalecenia dotyczące stosowania i podawania:

Produktu leczniczego Sumatriptan Ipca nie należy stosować profilaktycznie.

Sumatryptan jest zalecany do stosowania w monoterapii w doraźnym leczeniu napadów migreny i nie powinien być stosowany jednocześnie z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (w tym z metysergidem) (patrz punkt 4.3).

Zaleca się przyjęcie produktu leczniczego Sumatriptan Ipca jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów napadu migreny, lecz podany w dowolnym stadium napadu jest on równie skuteczny.

Dorośli

Zalecana dawka produktu leczniczego Sumatriptan Ipca to jedna tabletka 50 mg. Niektórzy pacjenci mogą wymagać zastosowania dawki 100 mg.

Jeśli pacjent nie odpowiada na pierwszą dawkę produktu leczniczego Sumatriptan Ipca, nie powinien wówczas przyjmować drugiej dawki leku podczas tego samego napadu. Sumatriptan Ipca może być przyjmowany w kolejnych napadach.

Jeśli pacjent odpowiedział na pierwszą dawkę, jednak objawy powróciły, drugą dawkę można podać w ciągu następnych 24 godzin, pod warunkiem, że minimalny odstęp pomiędzy dwiema dawkami wynosi 2 godziny oraz, że nie więcej niż 300 mg zostanie przyjętych w dowolnym okresie 24 godzin.

Dzieci i młodzież

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sumatriptan Ipca u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania sumatryptanu w postaci tabletek u dzieci.

Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat)

W badaniach klinicznych przeprowadzonych u młodzieży nie udało się wykazać skuteczności sumatryptanu w postaci tabletek w tej grupie wiekowej. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sumatriptan Ipca u młodzieży (patrz punkt 5.1).

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Doświadczenie ze stosowaniem produktu leczniczego Sumatriptan Ipca u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Choć farmakokinetyka produktu leczniczego Sumatriptan Ipca w tej populacji pacjentów nie różni się w sposób istotny od farmakokinetyki w populacji osób młodszych, to dopóki nie są dostępne dalsze dane kliniczne, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sumatriptan Ipca u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Zaburzenie czynności wątroby

Pacjenci z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby: u tych pacjentów należy rozważyć stosowanie małych dawek w zakresie od 25 mg do 50 mg.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek Sumatriptan Ipca należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Sposób podawania: Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Produktu leczniczego Sumatriptan Ipca nie należy stosować u pacjentów po przebytym zawale serca lub pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala, chorobą naczyń obwodowych oraz pacjentów z objawami podmiotowymi lub przedmiotowymi wskazującymi na chorobę niedokrwienną serca.

•    Produktu leczniczego Sumatriptan Ipca nie należy stosować u pacjentów z udarem mózgu lub przemijającym napadem niedokrwienia mózgu ( ang. TIA, transient ischaemic attack) w wywiadzie.

•    Produktu leczniczego Sumatriptan Ipca nie należy stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

•    Stosowanie produktu leczniczego Sumatriptan Ipca u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym oraz łagodnym niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym jest przeciwwskazane.

•    Jednoczesne podawanie z sumatryptanem ergotaminy lub pochodnych ergotaminy (w tym metyzergidu) bądź jakiegokolwiek tryptanu / agonisty receptora 5-hydroksytryptaminy typu 1 (5-HTj) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

•    Jednoczesne podawanie sumatryptanu i odwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy

(np. moklobemidu) lub nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (np. selegiliny) jest przeciwwskazane.

•    Produktu leczniczego Sumatriptan Ipca nie wolno stosować w ciągu dwóch tygodni po odstawieniu inhibitorów monoaminooksydazy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną.

Sumatriptan Ipca należy stosować wyłącznie u pacjentów, u których rozpoznanie migreny jest pewne.

Sumatriptan Ipca nie jest wskazany do stosowania w leczeniu migreny połowiczoporaźnej, podstawnej lub okoporaźnej.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek produktu leczniczego Sumatriptan Ipca.

Tak jak w przypadku innych terapii przeciwmigrenowych, przed rozpoczęciem leczenia bólu głowy u pacjentów bez uprzedniego rozpoznania migreny oraz u pacjentów z migreną, u których występują nietypowe objawy należy wykluczyć inne potencjalnie ciężkie choroby neurologiczne.

Należy pamiętać, że u pacjentów z migreną, może występować zwiększone ryzyko niektórych zdarzeń naczyniowo-mózgowych (np. udar mózgu, przemijający napad niedokrwienia).

Po podaniu sumatryptanu mogą pojawić się przemijające objawy obejmujące ból i ucisk w klatce piersiowej, które mogą być silne i obejmować też gardło (patrz punkt 4.8). Jeśli objawy te wskazują na chorobę niedokrwienną serca, wówczas kolejnych dawek sumatryptanu nie należy podawać i przeprowadzić należy odpowiednią ocenę.

Produktu leczniczego Sumatriptan Ipca nie należy stosować bez uprzedniego przeprowadzenia odpowiedniej oceny kardiologicznej u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym u chorych na cukrzycę, nałogowych palaczy tytoniu oraz osób stosujących nikotynową terapię zastępczą (patrz punkt 4.3).

Szczególną ostrożność należy zachować u kobiet po menopauzie i u mężczyzn w wieku powyżej 40 lat, z tymi czynniki ryzyka. Jednakże te badania mogą nie ujawnić każdego pacjenta z chorobą serca, a w bardzo rzadkich przypadkach, ciężkie zdarzenia kardiologiczne występowały u pacjentów bez podstawowych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Sumatriptan Ipca należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pozostającym pod kontrolą, gdyż u niewielkiej części pacjentów obserwowano przemijający wzrost ciśnienia tętniczego i obwodowego oporu naczyniowego.

Istnieją rzadkie doniesienia z okresu po dopuszczeniu do obrotu o przypadkach wystąpienia zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, niestabilność układu autonomicznego i zaburzenia nerwowo-mięśniowe) po zastosowaniu leków z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors) i sumatryptanu. Zespół serotoninowy opisywano też po jednoczesnym zastosowaniu leków z grupy tryptanów i leków z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI, serotonin noradrenaline reuptake inhibitors).

Jeśli jednoczesne leczenie produktem leczniczym Sumatriptan Ipca oraz SSRI/SNRI jest klinicznie uzasadnione, wówczas zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta (patrz punkt 4.5).

Sumatriptan Ipca należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze stanami, które mogą istotnie zaburzać wchłanianie, metabolizm lub wydalanie leków, np. zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Ponieważ w związku ze stosowaniem sumatryptanu opisywano przypadki napadów drgawkowych, Sumatriptan Ipca należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z napadem drgawkowym lub z obecnością innych czynników ryzyka obniżających próg drgawkowy w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

U pacjentów ze stwierdzoną w przeszłości nadwrażliwością na sulfonamidy może wystąpić reakcja alergiczna po podaniu produktu leczniczego Sumatriptan Ipca. Reakcje te mogą przyjmować postać od skórnych reakcji nadwrażliwości do anafilaksji. Dowody naukowe na istnienie wrażliwości krzyżowej są ograniczone, jednakże przed zastosowaniem u tych pacjentów produktu leczniczego Sumatriptan Ipca, należy zachować ostrożność.

Działania niepożądane mogą występować częściej podczas jednoczesnego stosowania tryptanów i preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum).

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych z powodu bólu głowy może działania te nasilać. Jeżeli taki stan wystąpił lub istnieje podejrzenie jego wystąpienia, należy zasięgnąć porady lekarskiej, a leczenie przerwać. U pacjentów, którzy mają częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od nadużywania leków.

Doniesienia po dopuszczeniu do obrotu, w rzadkich przypadkach, opisują osłabienie, wzmożenie odruchów i zaburzenie koordynacji ruchowej po zastosowaniu wybiórczego inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i sumatryptanu.

Pacjenci z rzadko występującymi zaburzeniami dziedzicznymi w postaci nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy typu Lapp lub zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie ma dowodów interakcji sumatryptanu z propranololem, flunaryzyną, pizotyfenem ani alkoholem.

Dane dotyczące interakcji z preparatami zawierającymi ergotaminę lub inny tryptan / innego agonistę receptora 5-HT1 są ograniczone. Teoretycznie możliwe jest zwiększone ryzyko wystąpienia skurczu naczyń wieńcowych, w związku z czym jednoczesne podawanie tych leków jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Nie jest znany okres czasu, który należy zachować pomiędzy przyjęciem sumatryptanu a przyjęciem preparatów zawierających ergotaminę lub inny tryptan / agonistę receptora 5-HT 1. Zależy to m.in. od dawek i rodzajów zastosowanych produktów. Działania tych leków mogą się sumować. Zaleca się odczekanie co najmniej 24 godzin po przyjęciu preparatów zawierających ergotaminę lub inny tryptan / agonistę receptora 5-HT 1 przed podaniem sumatryptanu. Odwrotnie, zaleca się odczekanie co najmniej 6 godzin po przyjęciu sumatryptanu przed podaniem preparatu zawierającego ergotaminę oraz co najmniej 24 godzin przed podaniem innego tryptanu / agonisty receptora 5-HT (patrz punkt 4.3).

Pomiędzy sumatryptanem a inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) może wystapić interakcja i jednoczesne ich podawanie jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Istnieją rzadkie doniesienia z okresu po dopuszczeniu do obrotu o przypadkach wystąpienia zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, niestabilność układu autonomicznego i zaburzenia nerwowo-mięśniowe) po zastosowaniu leków z grupy SSRI i sumatryptanu. Zespół serotoninowy opisywano też po jednoczesnym zastosowaniu leków z grupy tryptanów i leków z grupy SNRI (patrz punkt 4.4).

Ryzyko zespołu serotoninowego może istnieć również, jeśli sumatryptan stosowany jest jednocześnie z litem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Dostępne są dane porejestracyjne dotyczące stosowania sumatryptanu w pierwszym trymestrze ciąży u ponad 1000 kobiet. Choć dane te zawierają niewystarczające informacje do wyciągnięcia ostatecznych wniosków, nie wskazują na zwiększenie ryzyka wad wrodzonych. Doświadczenie ze stosowaniem sumatryptanu w postaci tabletek w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest ograniczone.

Ocena wyników badań doświadczalnych na zwierzętach nie wykazuje bezpośredniego działania teratogennego ani szkodliwego wpływu na rozwój w okresie okołoporodowym i poporodowym. U królików stwierdzono jednak możliwy wpływ na przeżywalność zarodków i płodów (patrz punkt 5.3). Podawanie produktu leczniczego Sumatriptan Ipca należy rozważać tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Wykazano, że po podaniu podskórnym sumatryptan jest wydzielany z mlekiem kobiecym. Narażenie dziecka można zminimalizować unikając karmienia piersią w ciągu 12 godzin po leczeniu,, odciągnięte w tym czasie mleko należy wylewać.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Sumatriptan Ipca wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Senność może wystąpić jako skutek migreny lub jej leczenia za pomocą produktu leczniczego Sumatriptan Ipca. Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono zdarzenia niepożądane z podziałem na poszczególne grupy układowo-narządowe oraz częstość występowania.

Częstość występowania określono w następujący sposób: bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, lecz częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, lecz częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, lecz częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Niektóre objawy zgłaszane jako działania niepożądane mogą mieć związek z objawami migreny.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia, w tym parestezje i niedoczulica.

Częstość nieznana: napady padaczkowe - chociaż niektóre występowały u pacjentów z padaczką w wywiadzie lub innymi stanami predysponującymi do drgawek, to istnieją doniesienia o ich występowaniu u pacjentów bez takich czynników predysponujących.

Drżenie, dystonia, oczopląs, mroczki.

Zaburzenia naczyniowe

Często: przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego występujące wkrótce po przyjęciu produktu leczniczego. Napadowe zaczerwienienie twarzy.

Częstość nieznana: niedociśnienie tętnicze, objaw Raynauda.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności i wymioty występowały u niektórych pacjentów, choć nie wiadomo, czy miały one związek z zastosowaniem sumatryptanu czy z zasadniczą chorobą (migreną).

Częstość nieznana: niedokrwienne zapalenie jelita grubego, biegunka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: uczucie ciężkości (zwykle ma charakter przemijający, może być nasilone i może występować w dowolnej części ciała, w tym w obrębie klatki piersiowej i gardła). Bóle mięśniowe.

Częstość nieznana: sztywność szyi, bóle stawowe.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: ból, uczucie gorąca, ucisku lub napięcia (zwykle przemijające, mogą być nasilone i mogą występować w dowolnej części ciała, w tym w obrębie klatki piersiowej i gardła).

Uczucie osłabienia i zmęczenia (oba objawy są najczęściej słabo lub umiarkowanie nasilone i są przemijające)

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko: sporadycznie obserwuje się niewielkie nieprawidłowości w wynikach badań czynnościowych wątroby.

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: lęk.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość nieznana: nadmierna potliwość.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości od skórnych reakcji nadwrażliwości (takich jak pokrzywka) do rzadkich przypadków anafilaksji.

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: uczucie migotania światła, podwójne widzenie, pogorszenie widzenia. Utrata widzenia, w tym doniesienia o trwałych ubytkach wzroku Zaburzenia widzenia mogą jednak wystąpić również podczas samego napadu migreny.

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: rzadkoskurcz, częstoskurcz, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany niedokrwienne w EKG, skurcz tętnic wieńcowych, zawał serca (patrz: „Przeciwwskazania”, „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przyjęcie dawek przekraczających 400 mg doustnie i 16 mg podskórnie nie wiązało się z występowaniem innych działań niepożądanych niż wymienione powyżej. Pacjentom podawano pojedyncze wstrzyknięcia w dawkach do 12 mg podskórnie bez istotnych działań niepożądanych.

Leczenie

W wypadku przedawkowania, pacjenta należy monitorować przez co najmniej dziesięć godzin, a w razie konieczności stosować standardowe leczenie objawowe.

Nie wiadomo, jaki wpływ na stężenie produktu leczniczego Sumatriptan Ipca w osoczu ma hemodializa i dializa otrzewnowa.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe: selektywni agoniści receptora 5-HT1, kod ATC: N02CC01

Sumatryptan jest swoistym i selektywnym agonistą receptorów serotoninowych 5-HT1 (5-HT1D) i nie wpływa na inne podtypy receptorów serotoninowych (5-HT2 do 5-HT7).

Naczyniowy receptor 5-HT1D występuje głównie w naczyniach krwionośnych czaszki i pośredniczy w zwężeniu naczyń. U zwierząt sumatryptan powoduje w sposób wybiórcze zwężenie tętnic szyjnych. Tętnice szyjne dostarczają krew do tkanek zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych, np. opon mózgowo-rdzeniowych, a rozszerzenie i (lub) powstawanie obrzęku w tych naczyniach uważane jest za podstawowy mechanizm rozwoju migreny u człowieka.

Sumatryptan hamuje ponadto aktywność nerwu trójdzielnego. Oba te działania (skurcz naczyń czaszkowych i hamowanie aktywności nerwu trójdzielnego) mogą przyczyniać się do działania przeciwmigrenowego sumatryptanu u człowieka.

Sumatryptan jest skuteczny w leczeniu migreny menstruacyjnej, czyli migreny bez aury występującej w okresie od 3 dni poprzedzających początek miesiączki do 5 dni po rozpoczęciu miesiączki. Sumatryptan należy przyjąć jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów napadu.

Odpowiedź kliniczna występuje się po około 30 minutach po podaniu doustnie dawki 100 mg.

Przeprowadzono szereg badań klinicznych kontrolowanych placebo, w których oceniano bezpieczeństwo stosowania i skuteczność podawanego doustnie sumatryptanu u 600 nastolatków z migreną, w wieku od 12 do 17 lat. Nie udało się wykazać istotnych różnic w łagodzeniu bólu głowy w ciągu 2 godzin pomiędzy placebo i różnymi dawkami sumatryptanu. Profil działań niepożądanych sumatryptanu stosowanego doustnie u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat był podobny do profilu bezpieczeństwa sumatryptanu badanego w populacji osób dorosłych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym sumatryptan jest szybko wchłaniany, osiągając maksymalne stężenie po 2 godzinach (zakres: 0,5 do 5 godzin). Bezwzględna biodostępność po podaniu doustnym wynosi średnio 14%. Częściowo jest za to odpowiedzialny metabolizm przedukładowy, a częściowo niepełne wchłanianie. U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby klirens przedukładowy po podaniu doustnym jest mniejszy, czego skutkiem jest zwiększone stężenie sumatryptanu w osoczu.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin. Stopień wiązania z białkami osocza jest niewielki (14-21%), a średnia objętość dystrybucji wynosi 170 litrów. Średni całkowity klirens osoczowy wynosi około 1160 ml/min, a średni nerkowy klirens osoczowy - około 260 ml/min.

Klirens pozanerkowy stanowi około 80% klirensu całkowitego, wskazując na to, że sumatryptan jest eliminowany głównie drogą metabolizmu oksydacyjnego z udziałem monoaminooksydazy A.

Główny metabolit sumatryptanu, którym jest kwasowy analog indolooctowy sumatryptanu, jest wydalany przede wszystkim z moczem, gdzie występuje w postaci wolnego kwasu i w postaci sprzężonego glukuronidu. Nie wykazuje on aktywności w stosunku do receptora 5HT1 czy 5HT2. Metabolitów występujących w mniejszych ilościach nie zidentyfikowano. Napady migreny nie wydają się w istotnym stopniu wpływać na farmakokinetykę sumatryptanu po podaniu doustnym.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Kinetyka sumatryptanu nie została w sposób wystarczający przebadana u osób w podeszłym wieku, aby sformułować stwierdzenia dotyczące możliwych różnic w kinetyce pomiędzy osobami w podeszłym wieku a ochotnikami w młodszym wieku.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W modelach in vitro i w badaniach na zwierzętach sumatryptan nie wykazywał działania genotoksycznego ani rakotwórczego.

W badaniu płodności u szczurów stwierdzono mniejszy odsetek skutecznych zaplemnień po narażeniu na stężenia większe niż maksymalne narażenie u ludzi. U królików obserwowano działanie embrioletalne bez wyraźnego działania teratogennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 101)

Skrobia żelowana, kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 200)

Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 15 cps Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Żelaza tlenek czerwony (E 172) (dotyczy tabletek o mocy 50 mg) Żelaza tlenek żółty (E 172) (dotyczy tabletek o mocy 50 mg) Makrogol 6000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3    lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki o mocy 50 mg: Blistry z folii Aluminium/Aluminium zawierające po 2, 4 lub 6 tabletek w tekturowym pudełku.

Tabletki o mocy 100 mg: Blistry z folii Aluminium/Aluminium zawierające po 4 lub 6 tabletek w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

2, 4 lub 6 tabletek powlekanych w przypadku tabletek o mocy 50 mg.

4    lub 6 tabletek powlekanych w przypadku tabletek o mocy 100 mg.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Sumatriptan Ipca