+ iMeds.pl

Sumilar 5 mg + 10 mgUlotka Sumilar

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sumilar, 5 mg + 10 mg, kapsułki twarde

Ramiprilum + Amlodipinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta..

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sumilar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sumilar

3.    Jak stosować lek Sumilar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sumilar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sumilar i w jakim celu się go stosuje

Sumilar zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i amlodypinę. Ramipryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami konwertazy angiotensyny), zaś amlodypina do grupy leków o nazwie antagoniści kanałów wapniowych.

Ramipryl działa przez:

•    zmniejszenie wytwarzania w organizmie substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze krwi,

•    zmniejszenie napięcia i rozszerzenie naczyń krwionośnych,

•    ułatwienie sercu pompowania krwi do wszystkich części organizmu.

Amlodypina działa przez:

•    zmniejszenie napięcia i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Sumilar można stosować w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów, u których odpowiednią kontrolę ciśnienia uzyskano podając obie substancje czynne w takich dawkach, jak w leku złożonym, ale w postaci oddzielnych tabletek.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sumilar

Kiedy nie stosować leku Sumilar

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl lub amlodypinę (substancje czynne), na innego antagonistę kanałów wapniowych z grupy pochodnych dihydropirydyny, na inne inhibitory ACE lub na którykolwiek ze składników leku Sumilar (wymienionych w punkcie 6).

Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    jeśli pacjent ma niestabilną, osłabioną czynność serca po przebytym ostrym zawale serca.

•    jeśli pacjent przebył wstrząs, w tym wstrząs na skutek nagłego osłabienia czynności serca.

•    jeśli pacjent ma znaczne zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. znacznego stopnia zwężenie zastawki aortalnej, tzw. stenozy aortalnej).

•    jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem

naczynioruchowym”.

Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i w gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu.

•    jeśli pacjent poddawany jest dializie lub innym rodzajom filtracji krwi.

Zależnie od stosowanej aparatury, Sumilar może nie być dla pacjenta odpowiedni.

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, w których zmniejszony jest dopływ krwi (zwężenie tętnicy nerkowej).

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i otrzymuje lek w celu obniżenia ciśnienia tętniczego, zawierający aliskiren.

•    w ostatnich 6 miesiącach ciąży (patrz niżej „Ciąża i karmienie piersią”).

•    jeśli ciśnienie tętnicze krwi pacjenta jest nieprawidłowo niskie lub niestabilne.

Konieczne jest zbadanie tego przez lekarza.

Jeśli którakolwiek z opisanych sytuacji dotyczy pacjenta, nie powinien przyjmować leku Sumilar.

W razie wątpliwości należy przed przyjęciem leku Sumilar zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Sumilar należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

•    pacjent jest w podeszłym wieku;

•    pacjent ma zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek;

•    u pacjenta istnieje ryzyko zaburzeń krążenia w sercu lub mózgu w razie nagłego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi;

•    pacjent utracił dużo elektrolitów lub płynów (na skutek wymiotów, biegunki, obfitego pocenia się, stosowania diety z małą ilością soli, przyjmowania przez długi czas leków moczopędnych lub stosowania dializ);

•    pacjent ma się poddać leczeniu w celu zmniejszenia uczulenia na jad pszczół lub os (odczulanie);

•    pacjent ma otrzymać znieczulenie, np. przed operacją lub zabiegiem dentystycznym.

Może być konieczne odstawienie leku Sumilar na dzień przed zabiegiem, dlatego należy poradzić się w tej sprawie lekarza.

•    badanie wykazało u pacjenta duże stężenie potasu we krwi;

•    u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub układowy toczeń rumieniowaty;

•    pacj ent jest rasy czarnej.

Istnieje wówczas większe ryzyko:

-    nagłego, najczęściej bolesnego, ciężkiego obrzęku głębokich warstw skóry, głównie twarzy

-    zmniejszonej skuteczności ramiprylu

•    pacjent kaszle.

Należy poinformować lekarza, jeśli kaszel nasila się.

•    pacjent przyjmuje jeden z następujacych leków przeciwnadciśnieniowych:

-    antagonista receptora angiotensyny II (leki znane również jako sartany, np. walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą

-    aliskiren.

Lekarz może regularnie kontrolować czynności nerek, ciśnienie tętnicze i stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi. Patrz także informacje w punkcie „Kiedy nie stosować leku Sumilar”.

•    pacjentka jest w ciąży (lub mogła zajść ciążę), musi poinformować o tym lekarza.

Stosowanie leku Sumilar w pierwszych 3 miesiącach ciąży nie jest zalecane, a po 3. miesiącu ciąży może być bardzo szkodliwe dla dziecka (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Jeśli którakolwiek z opisanych sytuacji dotyczy pacjenta lub budzi jego wątpliwości, przed przyjęciem leku Sumilar należy zwrócić się do lekarza.

Zalecane jest kontrolowanie przez lekarza liczby białych krwinek, szczególnie częste:

•    na początku leczenia,

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z układową chorobą tkanki łącznej,

•    u pacjentów przyjmujących leki wpływające na liczbę krwinek.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Sumilar u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak dostępnych informacji dla tej grupy pacjentów.

Sumilar a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Przyczyną jest możliwość wzajemnego wpływu leku Sumilar i niektórych innych leków na swoje działanie.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż mogą one osłabić działanie leku Sumilar:

•    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ, takie jak ibuprofen, indometacyna lub kwas acetylosalicylowy);

•    leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsu, niewydolności serca, astmy oskrzelowej lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina, adrenalina, izoproterenol, dobutamina lub dopamina. Lekarz będzie kontrolował ciśnienie tętnicze krwi pacjenta.

•    ryfampicyna (antybiotyk stosowany w wleczeniu gruźlicy);

•    ziele dziurawca (roślinny lek stosowany w leczeniu depresji).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż przyjmowane razem z lekiem Sumilar mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych:

•    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy);

•    leki przeciwnowotworowe (chemioterapia);

•    leki zapobiegające odrzuceniu przez organizm przeszczepionego narządu, takie jak cyklosporyna lub takrolimus;

•    leki moczopędne, takie jak furosemid;

•    leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi;

lekarz może zmienić dawkę leku i (lub) zalecić inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskiren (patrz także informacja w punkcie „Kiedy nie stosować leku Sumilar” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

•    leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwzakrzepowy), trimetoprym, takrolimus, cyklosporyna.

Podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Sumilar konieczne jest ścisłe kontrolowanie stężenia potasu we krwi.

•    steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon;

•    allopurynol (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi);

•    prokainamid (lek stosowany w zaburzeniach czynności serca);

•    leki, które mogą zmienić liczbę krwinek;

•    ketokonazol i itrakonazol (leki przeciwgrzybicze);

•    erytromycyna (antybiotyk stosowany w leczeniu niektórych zakażeń bakteryjnych);

•    rytonawir (lek stosowany u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV);

•    diltiazem (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca i wysokiego ciśnienia tętniczego krwi).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż Sumilar może zaburzać ich działanie:

•    leki przeciwcukrzycowe (doustne i insulina).

Sumilar może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Podczas stosowania leku Sumilar należy ściśle kontrolować stężenie cukru we krwi.

•    lit (stosowany w chorobach psychicznych). Sumilar może zwiększyć stężenie litu we krwi. Lekarz zaleci ścisłe kontrolowanie stężenia litu we krwi.

Jeśli którakolwiek z opisanych sytuacji dotyczy pacjenta lub pacjent nie jest tego pewien, przed przyjęciem leku Sumilar należy zwrócić się do lekarza.

Sumilar z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Picie alkoholu podczas stosowania leku Sumilar może spowodować zawroty głowy lub oszołomienie. Osoby zainteresowane dopuszczalną ilością alkoholu podczas leczenia powinny omówić to z lekarzem, gdyż działania leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi i alkoholu mogą się sumować.

•    Sumilar można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży (lub mogła zajść w ciążę).

Leku Sumilar nie należy przyjmować w czasie pierwszych 12 tygodni ciąży. Nie stosować go po 13. tygodniu ciąży, gdyż lek przyjmowany w tym czasie może zaszkodzić dziecku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Sumilar, powinna niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Lekarz zaproponuje zmianę na inny lek przed planowaną ciążą.

Nie należy stosować leku Sumilar w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sumilar może powodować zawroty głowy, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać narzędzi lub maszyn.

Lek Sumilar zawiera azorubinę (E122)

Azorubina (E122) może wywoływać reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Sumilar

Sumilar należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie leku

•    Lek należy przyjmować doustnie, raz na dobę, o tej samej porze, niezależnie od posiłków.

•    Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem.

•    Kapsułek nie należy zgniatać ani żuć.

Ile leku przyjmować

•    Zwykle stosuje się 1 kapsułkę.

•    Zależnie od uzyskanego wyniku leczenia lekarz może zwiększyć lub zmodyfikować dawkę.

•    Maksymalną dawką jest 1 kapsułka leku o mocy 10 mg + 10 mg, przyjmowana raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie zaleca się stosowania leku Sumilar u pacjentów w bardzo podeszłym wieku i osłabionych. Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się podawania leku Sumilar u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sumilar

W razie przedawkowania leku należy zwrócić się do lekarza lub udać się od razu do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Pacjent nie powinien sam prowadzić samochodu, ale poprosić o to kogoś innego lub zadzwonić po karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby

lekarz zobaczył, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie przyjęcia leku Sumilar

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sumilar

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Sumilar ani zmieniać bez uprzedniej konsultacji z lekarzem przepisanej dawki, gdyż grozi to przemijającym nasileniem choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Sumilar może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy

przerwać stosowanie leku Sumilar i natychmiast skontaktować się z lekarzem - może być

konieczne szybkie leczenie:

•    obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie, a także świąd i wysypka: mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej na Sumilar;

•    ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, pęcherze lub odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy).

Jeśli wystąpią wymienione objawy, należy natychmiast poinformować lekarza:

•    przyspieszona czynność serca, nierówne lub silne bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub cięższe zaburzenia, w tym zawał mięśnia sercowego i udar mózgu;

•    duszność lub kaszel: mogą one wskazywać na choroby płuc;

•    łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry: mogą to być objawy choroby krwi lub szpiku kostnego;

•    silny ból żołądka, który może promieniować do pleców: może to być objaw zapalenia trzustki;

•    gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka): mogą to być objawy zaburzeń wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów nasili się lub utrzymuje się

dłużej niż kilka dni.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

•    senność (zwłaszcza na początku leczenia)

•    kołatanie serca (odczuwanie bicia serca), zaczerwienienie twarzy

•    obrzęk kostek, obrzęk

•    ból głowy lub uczucie zmęczenia

•    zawroty głowy: mogą występować częściej na początku stosowania leku Sumilar lub po zwiększeniu jego dawki

•    omdlenie, niedociśnienie tętnicze (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiego podnoszenia się do pozycji stojącej lub siedzącej

•    suchy, drażniący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność

•    ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty

•    zapalenie żołądka i (lub) jelit

•    wysypka skórna ze wzniesionymi grudkami lub bez nich

•    ból w klatce piersiowej

•    kurcze lub bóle mięśni

•    większe niż zwykle stężenie potasu we krwi, widoczne w badaniach laboratoryjnych

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

•    zmiany nastroju, bezsenność

•    drżenie

•    zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)

•    dzwonienie w uszach

•    kichanie, katar

•    zaburzenia wypróżnienia (w tym biegunka i zaparcie)

•    wypadanie włosów

•    wysypka, purpurowe plamy na skórze (plamica), odbarwienie skóry

•    zwiększona potrzeba oddawania moczu (zwłaszcza w nocy), zaburzenia oddawania moczu

•    ogólne złe samopoczucie, osłabienie

•    ból pleców

•    zmniejszenie lub zwiekszenie masy ciała

•    powiększenie piersi u mężczyzn

•    zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

•    świąd i nietypowe odczucia na skórze, jak drętwienie, łaskotanie, kłucie, pieczenie lub mrowienie

•    utrata lub zaburzenia smaku

•    zaburzenia snu

•    depresja, lęk, większa niż zwykle nerwowość lub niepokój

•    odczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy

•    obrzęk jelit (tzw. „obrzęk naczynioruchowy jelit”), którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka

•    zapalenie trzustki

•    zgaga, zaparcie lub suchość w jamie ustnej

•    większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia

•    nasilone pocenie się.

•    utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt).

•    przyspieszone bądź nieregularne bicie serca

•    obrzęki rąk i nóg: mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości wody

•    niewyraźne widzenie

•    bóle stawów

•    gorączka

•    impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet

•    zwiększona liczba niektórych krwinek białych (eozynofilia) wykrywana w badaniach krwi

•    wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek

•    zawał mięśnia sercowego

•    nadmierne stężenie cukry we krwi

•    obrzęk twarzy, warg lub gardła (patrz pierwszy paragraf punktu 4)

•    osłabienie czynności nerek

•    ból

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

•    uczucie rozkojarzenia lub splątania

•    zaczerwienienie i obrzęk języka

•    ciężkie złuszczanie się skóry, swędząca, grudkowa wysypka

•    choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska)

•    wysypka skórna lub powstawanie siniaków

•    plamy na skórze i ziębnięcie kończyn

•    zaczerwienienie, świąd, obrzęk lub łzawienie oczu

•    zaburzenia słuchu

•    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny, widoczne w badaniach krwi

•    zapalenie naczyń krwionośnych

•    zwężenie naczyń krwionośnych

•    uszkodzenie komórek wątrobowych

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    reakcja alergiczna

•    zapalenie wątroby

•    nadwrażliwość na światło słoneczne

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi

•    zaburzenia nerwów poza obrębem mózgu i rdzenia kręgowego

•    obrzęk dziąseł

•    ciężkie reakcje skórne (patrz pierwszy paragraf punktu 4)

Inne zgłaszane działania niepożądane (występujące z nieznaną częstością):

Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

•    trudności w koncentracji

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z niewielkimi owrzodzeniami

•    za mała liczba krwinek wykryta w badaniach krwi

•    mniejsze niż zwykle stężenie sodu w badaniach krwi

•    zmiana koloru palców rąk i nóg po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda)

•    spowolnione lub osłabione reakcje

•    odczucie pieczenia

•    zaburzenia węchu

•    łuszczyca

•    niewydolność szpiku kostnego

•    ciężkie reakcje alergiczne

•    zaburzenia krążenia mózgowego, w tym udar

•    zwiększenie miana niektórych przeciwciał

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Sumilar

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Leku Sumilar nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Data ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia (np. odbarwienie).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sumilar

-    Substancjami czynnymi są:

5 mg ramiprylu i 10 mg amlodypiny (w postaci 13,9 mg amlodypiny bezylanu) w każdej kapsułce.

-    Pozostałe składniki to:

zawartość kapsułki: krospowidon, hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, glicerolu dibehenian korpus kapsułki: żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna wieczko kapsułki: indygotyna (E132), azorubina (E122), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna

Jak wygląda lek Sumilar i co zawiera opakowanie

Wygląd

Nieoznakowane kapsułki żelatynowe twarde typu Coni-Snap (wielkość 0) z nieprzezroczystym, w kolorze cielistym korpusem i nieprzezroczystym, ciemnoczerwonym wieczkiem, wypełnione białym lub prawie białym, bezwonnym lub prawie bezwonnym granulatem wolnym od mechanicznych zanieczyszczeń.

Opakowania

Blistry w tekturowym pudełku zawierają 30 lub 100 kapsułek twardych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Egis Pharmaceuticals PLC Bókenyfóldi ut 118-120 H-1165, Budapeszt, Węgry

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 549 15 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015

8 AT/H/0402/004/IB/004

Sumilar

Charakterystyka Sumilar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sumilar, 5 mg + 10 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka twarda zawiera 5 mg ramiprylu (Ramiprilum) oraz 10 mg amlodypiny (Amlodipinum) w postaci 13,9 mg amlodypiny bezylanu.

Substancja pomocnicza: 0,25 mg azorubiny (E122)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda

Nieoznakowane kapsułki żelatynowe twarde typu Coni-Snap (wielkość 0) z nieprzezroczystym, w kolorze cielistym korpusem i nieprzezroczystym, ciemnoczerwonym wieczkiem, wypełnione białym lub prawie białym, bezwonnym lub prawie bezwonnym granulatem wolnym od mechanicznych zanieczyszczeń.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Sumilar wskazany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, jako leczenie zastępcze u pacjentów, u których uzyskano właściwą kontrolę ciśnienia stosując każdą z substancji czynnych w tych samych mocach, co w produkcie złożonym, ale w postaci oddzielnych tabletek.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Zalecana dawką dobową jest jedna kapsułka o danej mocy. Produkt Sumilar należy przyjmować codziennie raz na dobę o tej samej porze, niezależnie od posiłków. Kapsułek nie żuć ani rozgryzać. Stosowanie produktu złożonego nie jest odpowiednie do leczenia początkowego.

Jeśli konieczne jest dostosowanie dawkowania, można zmieniać dawkę produktu Sumilar lub wziąć pod uwagę możliwość indywidualnego dostosowania dawki poszczególnych substancji czynnych.

Kapsułkę należy połknąć popijając wystarczającą ilością płynu (np. zwykłej wody).

Pacjenci otrzymujący leki moczopędne

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów otrzymujących leki moczopędne ze względu na możliwość niedoboru płynów i (lub) soli. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie ramiprylem można rozpoczynać wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza, a maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg.

Sumilar jest zalecany tylko u tych pacjentów, u których podczas ustalania dawki ramiprylu dawka 2,5 mg okazała się optymalną dawką podtrzymującą.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby eliminacja amlodypiny może być przedłużona. Nie ustalono dokładnego dawkowania amlodypiny, dlatego produkt leczniczy należy stosować u tych pacjentów ze szczególną ostrożnością (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W celu ustalenia optymalnej dawki początkowej i podtrzymującej produktu złożonego dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy osobno ustalać dawki obu substancji czynnych (szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich ChPL dla produktów leczniczych zawierających amlodypinę i ramipryl).

Dawkę dobową ramiprylu dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy dostosować do wartości klirensu kreatyniny.

-    jeśli klirens kreatyniny jest >60 ml/min, nie jest konieczne dostosowanie dawki początkowej (2,5 mg/dobę), a dawka maksymalna wynosi 10 mg;

-    jeśli klirens kreatyniny wynosi od 30 do 60 ml/min, nie jest konieczne dostosowanie dawki początkowej (2,5 mg/dobę), a dawka maksymalna wynosi 5 mg;

-    jeśli klirens kreatyniny wynosi od 10 do 30 ml/min, dawką początkową jest 1,25 mg/dobę, a dawką maksymalną 5 mg;

-    u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym poddawanych hemodializie: ramipryl w niewielkim stopniu ulega dializie; dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę, a dawka maksymalna 5 mg. Produkt leczniczy należy podać po kilku godzinach od zakończenia hemodializy.

Dostosowanie dawkowania amlodypiny u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne.

Amlodypina nie ulega dializie. Amlodypinę należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów poddawanych dializie (patrz punkt 4.4).

Podczas stosowania produktu Sumilar należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. W razie pogorszenia się czynności nerek stosowanie produktu Sumilar należy przerwać i podawać osobno jego substancje czynne w odpowiednio dostosowanych dawkach.

Osoby w podeszłym wieku

Dawki początkowe ramiprylu powinny być mniejsze, a dalsze zwiększanie dawki bardziej stopniowe ze względu na większe ryzyko działań niepożądanych. Nie zaleca się stosowania produktu Sumilar u bardzo starych i słabych pacjentów.

U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się zwykle zalecane dawki amlodypiny, jednak należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Sumilar u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

4.3 Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania ramiprylu:

■    obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, samoistny lub związany z wcześniej szym leczeniem inhibitorami ACE lub antagonistami receptora angiotensyny II)

■    pozaustrojowe procedury lecznicze prowadzące do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym (patrz punkt 4.5)

■    istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy w jedynej czynnej nerce

■    jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi zawierającymi aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek (GFR <60 ml/min/1,73 m2), patrz punkty 4.5 i 5.1.

■    drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6)

■    nie stosować ramiprylu u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym lub niestabilnych hemodynamicznie.

Przeciwwskazania do stosowania amlodypiny:

■    ciężkie niedociśnienie tętnicze

■    wstrząs (w tym wstrząs sercopochodny)

■    zwężenie drogi odpływu z lewej komory (np. znaczne zwężenie zastawki aorty)

■    niestabilna hemodynamicznie niewydolność serca po ostrym zawale mięśnia sercowego.

Przeciwwskazania do stosowania produktu Sumilar:

■    nadwrażliwość na amlodypinę, pochodne dihydropirydyny, ramipryl, na inny inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienionych w punkcie 6.1).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Związane z ramiprylem

Szczególne grupy pacjentów Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE (takimi jak ramipryl) lub antagonistami receptorów angiotensyny II (AIIRA) w okresie ciąży. Z wyjątkiem przypadków wymagających kontynuowania leczenia inhibitorami ACE/AIIRA, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W razie stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitora ACE/AIIRA i rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6), jeśli to wskazane.

Pacjenci ze szczególnym ryzykiem niedociśnienia tętniczego

-    Pacj enci ze wzmożoną aktywacj ą układu renina-angiotensyna-aldosteron

U pacjentów ze wzmożoną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron występuje ryzyko znacznego nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego i pogorszenia czynności nerek na skutek zahamowania aktywności konwertazy angiotensyny, zwłaszcza gdy inhibitor ACE lub jednocześnie stosowany lek moczopędny podawany jest po raz pierwszy lub po pierwszym zwiększeniu dawki.

Należy spodziewać się znaczącej aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron i koniecznie zastosować nadzór medyczny z monitorowaniem ciśnienia tętniczego, np. u pacjentów:

■    z ciężkim nadciśnieniem tętniczym

■    ze zdekompensowaną zastoinową niewydolnością serca

■    z hemodynamicznie istotnym zmniejszeniem napływu lub odpływu z lewej komory (np. ze zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej)

■    z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej i z drugą czynną nerką

■    z istniejącym lub możliwym niedoborem płynów lub soli (w tym u pacjentów otrzymujących leki moczopędne)

■    z marskością wątroby i (lub) wodobrzuszem

■    poddawanych dużym operacjom lub znieczulanych środkami, które powodują niedociśnienie tętnicze.

Ogólnie, przed rozpoczęciem leczenia zaleca się wyrównanie odwodnienia, hipowolemii lub niedoboru soli (jednak u pacjentów z niewydolnością serca wdrożenie takiego działania trzeba uważnie rozważyć wobec ryzyka przeciążenia objętościowego).

-    Przemijająca lub utrzymująca się niewydolność serca po zawale mięśnia sercowego

- Pacjenci z ryzykiem niedokrwienia mięśnia sercowego lub mózgu w razie ostrego niedociśnienia tętniczego

Początkowa faza leczenia wymaga szczególnego nadzoru medycznego.

Pacjenci w podeszłym wieku Patrz punkt 4.2.

Operacja

Jeśli to możliwe, inhibitory konwertazy angiotensyny, takie jak ramipryl, należy odstawić na dzień przed operacją.

Kontrolowanie czynności nerek

Przed rozpoczęciem i podczas leczenia należy ocenić czynność nerek oraz dostosowywać dawkę ramiprylu, zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia. Szczególnie uważna kontrola jest konieczna u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). Istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub po zabiegu przeszczepienia nerki.

Obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, opisywano obrzęk naczynioruchowy (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpi obrzęk naczynioruchowy, stosowanie ramiprylu trzeba przerwać. Należy szybko podjąć działania ratunkowe. Pacjent powinien pozostawać pod obserwacją przez co najmniej 12 do 24 godzin. Może zostać wypisany ze szpitala dopiero po całkowitym ustąpieniu objawów. U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, opisywano obrzęk naczynioruchowy jelit (patrz punkt 4.8). Pacjenci zgłaszali ból brzucha (z nudnościami lub wymiotami, lub bez nich).

Reakcje anafilaktyczne podczas odczulania

Prawdopodobieństwo i nasilenie reakcji anafilaktycznych i rzekomoanafilaktycznych na jad owadów i inne alergeny zwiększa się na skutek zahamowania aktywności ACE. Przed zabiegiem odczulania należy rozważyć czasowe odstawienie ramiprylu.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, obserwowano hiperkaliemię. Do pacjentów z ryzykiem hiperkaliemii należą osoby z niewydolnością nerek, w wieku powyżej 70 lat, z niewyrównaną cukrzycą, przyjmujący sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas i inne leki zwiększające stężenie potasu w osoczu lub pacjenci odwodnieni, z ostrą dekompensacją niewydolności serca lub kwasicą metaboliczną. Jeśli jednoczesne stosowanie wymienionych środków uznano za wskazane, wówczas zaleca się regularne kontrolowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Neutropenia lub agranulocytoza

Rzadko obserwowano neutropenię lub agranulocytozę, a także małopłytkowość, niedokrwistość i zahamowanie czynności szpiku kostnego. Zaleca się kontrolowanie liczby krwinek białych w celu wykrycia ewentualnej leukopenii. Częstsze kontrole zaleca się na początku leczenia i u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ze współistniejącą kolagenozą (np. toczniem rumieniowatym lub twardziną) oraz u wszystkich osób leczonych innymi lekami, które mogą zmieniać obraz krwi (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Różnice etniczne

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Podobnie, jak inne inhibitory ACE, ramipryl może mniej skutecznie zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Przyczyną może być większa częstość nadciśnienia tętniczego z małą aktywnością reninową osocza u osób rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel

Podczas stosowania inhibitorów ACE notowano występowanie kaszlu. Typowo jest to kaszel suchy, uporczywy i ustępujący po przerwaniu leczenia. W diagnostyce różnicowej kaszlu należy uwzględnić kaszel wywołany stosowaniem inhibitorów ACE.

Pacjenci otrzymujący leki moczopędne

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów otrzymujących leki moczopędne ze względu na możliwość niedoboru płynów i (lub) soli. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

Dowiedziono, że jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia tętniczego, hiperkaliemii i zaburzeń czynności nerek (włącznie z ostrą niewydolnością nerek). Dlatego nie zaleca się stosowania podwójnej blokady układu RAA przez łączenie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady jest bezwzględnie konieczne, leczenie takie powinno być prowadzone pod nadzorem specjalisty, z częstą i ścisłą kontrolą czynności nerek, stężenia elektrolitów i ciśnienia tętniczego. Inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II nie należy stosować jednocześnie u pacjentów z nefropatią cukrzycową.

Związane z amlodypiną

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności amlodypiny u pacjentów z przełomem nadciśnieniowym.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z niewydolnością serca.

W długotrwałym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem pacjentów z ciężką niewydolnością serca (stopień III i IV według NYHA) zgłaszana częstość obrzęku płuc w grupie leczonej amlodypiną była większa niż w grupie otrzymującej placebo, nie było to jednak związane z nasileniem niewydolności serca.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby okres półtrwania amlodypiny jest wydłużony. Nie ustalono jeszcze zaleceń dotyczących dawkowania, dlatego amlodypinę należy stosować ostrożnie w tej grupie pacjentów.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Amlodypinę można stosować u tych pacjentów w zwykle zalecanych dawkach. Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie korelują ze stopniem niewydolności nerek. Amlodypina nie jest usuwana metodą dializy.

Szczególne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Kapsułki zawierają azorubinę (E122), która może wywoływać reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Związane z ramiprylem

Leczenie skojarzone przeciwwskazane

Pozaustrojowe zabiegi prowadzące do kontaktu krwi z ujemnie naładowanymi powierzchniami, takie jak dializa lub hemofiltracja z zastosowaniem pewnych błon o dużej przepuszczalności (np. błon poliakrylonitrylowych) i afereza lipoprotein o małej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu, ze względu na zwiększone ryzyko ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych (patrz punkt 4.3). Jeśli przeprowadzenie takich zabiegów jest konieczne, należy rozważyć zastosowanie innego typu błon dializacyjnych lub leków przeciwnadciśnieniowych innej klasy.

Środki ostrożności

Sole potasu, heparyna, leki moczopędne oszczędzające potas i inne substancje czynne zwiększające stężenie potasu w osoczu (w tym antagoniści angiotensyny II, trimetoprym, takrolimus, cyklosporyna) Ze względu na możliwość hiperkaliemii konieczne jest kontrolowanie stężenia potasu w surowicy.

Leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki moczopędne) i inne substancje, które mogą obniżać ciśnienie tętnicze krwi (np. azotany, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki znieczulające, ostre zatrucie alkoholem, baklofen, alfuzosyna, doksazosyna, prazosyna, tamsulosyna, terazosyna)

Należy brać pod uwagę możliwość zwiększenia ryzyka niedociśnienia tętniczego (patrz w punkcie 4.2 „Pacjenci otrzymujący leki moczopędne”).

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) przez inhibitory ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskiren

Dane z badań klinicznych wykazały, że podwójna blokada układu RAA przez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu wiąże się z częstszym występowaniem działań niepożądanych, tj. niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia i zmniejszona czynność nerek (włącznie z ostrą niewydolnością nerek) niż po zastosowaniu jednego leku wpływającego na czynność układu RAA (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Sympatykomimetyki oraz inne substancje o działaniu wazopresyjnym (np. izoproterenol, dobutamina, dopamina, adrenalina), które mogą zmniejszać hipotensyjne działanie ramiprylu Zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego.

Allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki i inne substancje, które mogą wpływać na liczbę krwinek

Zwiększone prawdopodobieństwo reakcji hematologicznych (patrz punkt 4.4).

Sole litu

Inhibitory ACE mogą zmniejszać wydalanie litu, zwiększając w ten sposób jego działanie toksyczne. Konieczne jest kontrolowanie stężenia litu.

Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina

Mogą występować reakcje hipoglikemiczne. Zaleca się kontrolowanie stężenia glukozy we krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kwas acetylosalicylowy

Należy uwzględnić możliwość osłabienia hipotensyjnego działania ramiprylu. Ponadto jednoczesne leczenie inhibitorami ACE i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek i zwiększenia stężenia potasu we krwi.

Związane z amlodypiną

Amlodypinę w monoterapii stosowano bezpiecznie razem z tiazydowymi lekami moczopędnymi, beta-adrenolitycznymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny, długo działającymi azotanami, nitrogliceryną podawaną podjęzykowo, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Wpływ innych produktów leczniczych na amlodypinę Inhibitory CYP3A4

Jednocześnie stosowana erytromycyna (inhibitor izoenzymu CYP3A4) zwiększała stężenie amlodypiny w osoczu młodych pacjentów o 22%, a diltiazem (również inhibitor aktywności izoenzymu CYP3A4) zwiększał stężenie amlodypiny w osoczu pacjentów w podeszłym wieku o 50%. Kliniczne znaczenie tego działania nie jest jasne. Nie można wykluczyć, że silne inhibitory CYP3A4 (np. ketokonazol, itrakonazol, rytonawir) mogą zwiększać stężenie amlodypiny w większym stopniu niż diltiazem. Podczas stosowania amlodypiny w skojarzeniu z inhibitorami CYP3A4 należy zachować ostrożność. Nie opisano jednak działań niepożądanych, które wynikałyby z takiej interakcji.

Leki indukujące CYP3A4

Brak dostępnych informacji na temat wpływu leków indukujących CYP3A4 na amlodypinę. Jednoczesne podawanie takich leków (np. ryfampicyny, ziela dziurawca) może powodować zmniejszenie stężenia amlodypiny w osoczu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania amlodypiny w skojarzeniu z induktorami CYP3A4.

W klinicznych badaniach interakcji nie wykazano wpływu soku grejpfrutowego, cymetydyny, leków zobojętniających (zawierających glin i (lub) magnez) i syldenafilu na farmakokinetykę amlodypiny.

Wpływ amlodypiny na inne produkty lecznicze

Hipotensyjne działanie amlodypiny może się sumować z takim działaniem innych leków przeciwnadciśnieniowych.

W badaniach klinicznych interakcji amlodypina nie wpływała na farmakokinetykę atorwastatyny, digoksyny, etanolu (alkoholu), warfaryny lub cyklosporyny.

Amlodypina nie wpływa na wartości wyników laboratoryjnych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Związany z ramiprylem

Ciąża

Stosowanie ramiprylu nie jest zalecane w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4) i jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są rozstrzygające, jednak nie można wykluczyć nieznacznego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe,

0    ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W razie stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitora ACE i rozpocząć leczenie alternatywne, jeśli to wskazane.

Wiadomo, że stosowanie inhibitora ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki)

1    noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia), patrz także punkt 5.3. Jeśli narażenie na inhibitor ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne czaszki i czynności nerek. Należy uważnie obserwować niemowlęta, których matki przyjmowały inhibitor ACE, ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego, skąpomoczu i hiperkaliemii (patrz także punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ze względu na niewystarczające dostępne informacje o stosowaniu ramiprylu w okresie karmienia

piersią (patrz punkt 5.2), nie zaleca się jego stosowania. Preferowane jest alternatywne leczenie produktami o lepszym profilu bezpieczeństwa stosowania w okresie karmienia piersią, zwłaszcza podczas karmienia noworodka lub wcześniaka.

Związany z amlodypiną

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży.

Badania dotyczące reprodukcji u szczurów nie wykazały toksycznego działania amlodypiny w dawkach 50-krotnie większych niż maksymalne dawki zalecane u ludzi, poza opóźnieniem porodu i wydłużeniem czasu jego trwania.

Nie zaleca się stosowania amlodypiny w czasie ciąży poza sytuacjami, gdy nie ma innej, bezpieczniejszej metody leczenia i gdy sama choroba stwarza większe zagrożenie dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy amlodypina przenika do mleka kobiecego. Decyzja o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia powinna uwzględniać korzyść dla dziecka z karmienia piersią i korzyść dla matki ze stosowania amlodypiny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niektóre działania niepożądane (np. objawy obniżenia ciśnienia tętniczego, takie jak zawroty głowy) mogą zaburzać zdolność koncentracji i reagowania, i stanowią w ten sposób zagrożenie w sytuacjach, gdy te zdolności są szczególnie istotne (np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn).

Sytuacje te mają miejsce głównie na początku leczenia oraz po zmianie z innych leków. Przez kilka godzin po przyjęciu pierwszej dawki lub po zwiększeniu dawki leku nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane podczas osobnego stosowania substancji czynnych występowały z następującą częstością:

bardzo często: (>1/10) często: (>1/100 do <1/10) niezbyt często: (>1/1000 do <1/100) rzadko: (>1/10 000 do <1/1000) bardzo rzadko: (<1/10 000)

częstość nieznana: (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Związane z ramiprylem

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często:    eozynofilia

Rzadko:    zmniejszenie liczby krwinek białych (w tym neutropenia lub agranulocytoza),

zmniejszenie liczby erytrocytów, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby płytek krwi

Częstość nieznana: niewydolność szpiku kostnego, pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często:    zwiększenie stężenia potasu

Niezbyt często:    jadłowstręt, zmniejszony apetyt

Częstość nieznana: zmniejszenie stężenia sodu we krwi

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:    obniżenie nastroju, lęk, nerwowość, niepokój ruchowy, zaburzenia snu, w tym

senność

Rzadko:    stan splątania

Częstość nieznana: zaburzenia uwagi

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Częstość nieznana:


ból głowy, zawroty głowy pochodzenia obwodowego

zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, parestezje, brak smaku, zaburzenia smaku

drżenie, zaburzenia równowagi

niedokrwienie mózgu, w tym udar niedokrwienny i przemijający napad niedokrwienny, zaburzenia zdolności psycho-motorycznych, uczucie pieczenia, zaburzenia węchu

Zaburzenia oka

Niezbyt często:    zaburzenia wzroku, w tym nieostre widzenie

Rzadko:    zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko:    zaburzenia słuchu, szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często:    niedokrwienie mięśnia sercowego, w tym dławica piersiowa lub zawał mięśnia

sercowego, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, obrzęki obwodowe

Zaburzenia naczyniowe

Często:    niedociśnienie, niedociśnienie    ortostatyczne,    omdlenie

Niezbyt często:    uderzenia gorąca

Rzadko:    zwężenie naczyń krwionośnych, hipoperfuzja, zapalenie naczyń

Częstość nieznana: objaw Raynauda

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:    suchy, łaskoczący kaszel, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, duszność

Niezbyt często:    skurcz oskrzeli, w tym nasilenie astmy, przekrwienie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zaburzenia trawienia, uczucie

dyskomfortu w jamie brzusznej, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty

Niezbyt często:    zapalenie trzustki (opisywano wyjątkowe przypadki zakończone zgonem po

zastosowaniu inhibitorów ACE), zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych, obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego, ból w nadbrzuszu, w tym zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcie, suchość w jamie ustnej

Rzadko:    zapalenie języka

Częstość nieznana: zapalenie jamy ustnej, afty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i (lub) stężenia bilirubiny

sprzężonej

Rzadko:    żółtaczka cholestatyczna, uszkodzenie komórek wątroby

Częstość nieznana: ostra niewydolność wątroby, zapalenie wątroby cholestatyczne lub cytolityczne (w wyjątkowych przypadkach zakończone zgonem)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    wysypka, zwłaszcza plamisto-grudkowa

Niezbyt często:    obrzęk naczynioruchowy; w wyjątkowych przypadkach zwężenie dróg

oddechowych na skutek obrzęku naczynioruchowego może zakończyć się zgonem; świąd, nadmierne pocenie się

Rzadko:    złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka, oddzielanie się płytki paznokciowej od

łożyska

Bardzo rzadko:    nadwrażliwość na światło

Częstość nieznana: toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy pęcherzyca, zaostrzenie łuszczycy, łuszczycopodobne zapalenie skóry, wysypka pęcherzowa lub liszajowata na skórze lub błonach śluzowych, łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często:    skurcze mięśni, bóle mięśni

Niezbyt często:    ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek, zwiększone

wydalanie moczu, nasilenie istniejącego białkomoczu, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:    przemijająca impotencja, osłabione libido

Częstość nieznana: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często:    ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia

Niezbyt często:    gorączka

Rzadko:    astenia

Związane z amlodypiną

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko:    leukocytopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko:    reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo rzadko:    hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:    zmiany nastroju    (w tym niepokój), bezsenność, depresja

Rzadko:    splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    ból głowy, zawroty głowy, senność (zwłaszcza na początku leczenia)

Niezbyt często:    drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie, niedoczulica, parestezje

Bardzo rzadko:    wzmożone napięcie, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Niezbyt często:    zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)

Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często:    szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często:    kołatanie serca

Bardzo rzadko:    zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia,

tachykardia komorowa i migotanie przedsionków)

Zaburzenia naczyniowe

Często:    nagłe zaczerwienienie skóry (zwłaszcza twarzy)

Niezbyt często:    niedociśnienie tętnicze

Bardzo rzadko:    zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często:    duszność, zapalenie błony śluzowej nosa

Bardzo rzadko:    kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    nudności, ból brzucha

Niezbyt często:    wymioty, niestrawność, zaburzenia wypróżnienia (w tym biegunka i zaparcie),

suchość w jamie ustnej

Bardzo rzadko:    zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, rozrost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko:    żółtaczka1, zapalenie wątroby1

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:    łysienie, plamica, odbarwienie skóry, nadmierne pocenie się, świąd, wysypka,

osutka

Bardzo rzadko:    obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, złuszczające

zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często:    obrzęk kostek

Niezbyt często:    bóle stawów, bole mięśni, kurcze mięśni, ból pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    zaburzenia oddawania moczu, nokturia, zwiększona częstość oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często:    impotencja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często:    obrzęk, uczucie zmęczenia

Niezbyt często:    ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często:    zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Bardzo rzadko:    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych1

4.9 Przedawkowanie

Związane z ramiprylem

Objawami związanymi z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą być: nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych (ze znacznym niedociśnieniem, wstrząsem), bradykardia, zaburzenia równowagi elektrolitowej i niewydolność nerek. Pacjenta należy uważnie monitorować i zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Do zalecanych metod należy wstępna detoksykacja (płukanie żołądka i podawanie środków adsorbujących) oraz postępowanie w celu zachowania stabilności hemodynamicznej, w tym podanie agonistów receptorów alfa-1-adrenergicznyh lub angiotensyny II (angiotensynamidu). Ramiprylat, czynny metabolit ramiprylu, jest w niewielkim stopniu usuwany z krążenia ogólnego metodą hemodializy.

Związane z amlodypiną

Doświadczenie dotyczące zamierzonego przedawkowania amlodypiny u ludzi jest niewielkie.

Objawy

Dostępne dane sugerują, że znaczne przedawkowanie może spowodować nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych z możliwością odruchowej tachykardii. Opisywano znaczne i prawdopodobnie długotrwałe niedociśnienie ogólne, również ze wstrząsem zakończonym zgonem.

Leczenie

Klinicznie istotne niedociśnienie tętnicze spowodowane przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego podtrzymywania czynności układu sercowo-naczyniowego, w tym częstej kontroli czynności serca i płuc, uniesienia kończyn oraz monitorowania objętości krwi krążącej i ilości wydalanego moczu. Podanie leku zwężającego naczynia krwionośne może być pomocne w przywracaniu napięcia ścian naczyń i ciśnienia tętniczego pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań do jego zastosowania. Korzystne może być dożylne podanie glukonianu wapnia w celu przeciwdziałania blokadzie kanałów wapniowych.

W niektórych przypadkach można wykonać płukanie żołądka. Wykazano, że u zdrowych ochotników podanie węgla aktywowanego w czasie do 2 godzin po podaniu amlodypiny w dawce 10 mg zmniejszało stopień wchłaniania amlodypiny.

Ponieważ amlodypina jest silnie związana z białkami osocza, dializa będzie prawdopodobnie mało skuteczna.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: połączenia inhibitorów konwertazy angiotensyny z antagonistami kanałów wapniowych. Kod ATC: C09BB

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Mechanizm działania ramiprylu

Ramiprylat, czynny metabolit proleku ramiprylu, hamuje aktywność enzymu dipeptydylokarboksypeptydazy I (synonimy: konwertaza angiotensyny, kininaza II). Enzym ten katalizuje w osoczu i tkankach przekształcenie angiotensyny I do substancji czynnej, kurczącej naczynia krwionośne - angiotensyny II, a także rozkład bradykininy, hormonu rozszerzającego naczynia krwionośne. Zmniejszone tworzenie angiotensyny II i zahamowanie rozkładu bradykininy prowadzi do rozkurczu naczyń.

Angiotensyna II pobudza również uwalnianie aldosteronu, dlatego ramiprylat zmniejsza wydzielanie aldosteronu. Średnia reakcja na monoterapię inhibitorem ACE jest mniejsza u osób rasy czarnej (pochodzenia afro-karaibskiego) z nadciśnieniem tętniczym (zwykle populacja z nadciśnieniem tętniczym i małą aktywnością reninową osocza) niż u pacjentów innych ras.

Działania farmakodynamiczne

Podawanie ramiprylu powoduje znaczne zmniejszenie oporu w tętnicach obwodowych. Na ogół nie stwierdza się dużych zmian przepływu osocza przez nerki ani przesączania kłębuszkowego.

Podawanie ramiprylu pacjentom z nadciśnieniem tętniczym prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego w pozycji leżącej i stojącej bez kompensacyjnego przyspieszenia częstości pracy serca.

U większości pacjentów działanie hipotensyjne po podaniu pojedynczej dawki leku jest stwierdzane po 1 do 2 godzin od podania doustnego. Maksymalne działanie pojedynczej dawki uzyskuje się zwykle w ciągu 3 do 6 godzin od podania doustnego. Hipotensyjne działanie pojedynczej dawki utrzymuje się zwykle przez 24 godziny.

Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe terapii ciągłej ramiprylem występuje zwykle w ciągu 3 do 4 tygodni. Wykazano, że działanie to utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia (trwającego 2 lata). Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje nagłego i nadmiernego zwiększenia ciśnienia tętniczego z odbicia.

W dwóch dużych, randomizowanych i kontrolowanych badaniach (ONTARGET [ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial] i VA NEPHRON-D [The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes]) oceniano jednoczesne stosowanie inhibitora ACE i antagonisty receptora angiotensyny II.

W badaniu ONTARGET uczestniczyli pacjenci z chorobą sercowo-naczyniową lub chorobą naczyniową mózgu w wywiadzie albo z cukrzycą typu 2 i z potwierdzonymi uszkodzeniami narządowymi, zaś w badaniu VA NEPHRON-D pacjenci z cukrzycą typu 2 i nefropatią cukrzycową. Badania nie wykazały znacząco korzystnego wpływu na nerki i (lub) układ sercowo-naczyniowy ani na śmiertelność pacjentów, ale ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia tętniczego było większe niż po zastosowaniu monoterapii. Ze względu na zbliżone właściwości farmakodynamiczne powyższe wyniki odnoszą się również do innych inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II.

Inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II nie należy stosować jednocześnie u pacjentów z nefropatią cukrzycową.

Badanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) miało na celu określenie korzyści z dodania aliskirenu do standardowej terapii inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek, chorobą sercowo-naczyniową lub obiema chorobami. Badanie zakończono wcześniej ze względu na zwiększone ryzyko niepożądanego wyniku terapii. Zarówno liczba przypadków zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i udaru mózgu, jak i częstość ocenianych działań niepożądanych i ciężkich działań niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie tętnicze i zaburzenia czynności nerek) były większe w grupie otrzymującej aliskiren niż w grupie placebo.

Mechanizm działania amlodypiny

Amlodypina hamuje przezbłonowy napływ jonów wapniowych do komórek serca i mięśni gładkich naczyń (wolny bloker kanału wapniowego lub antagonista jonu wapniowego).

Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego jest wynikiem bezpośredniego działania rozkurczającego na mięśnie gładkie naczyń, co powoduje zmniejszenie oporu w naczyniach obwodowych.

Mechanizm działania amlodypiny w dławicy piersiowej nie został do końca ustalony, ale istotną rolę odgrywają dwa typy działań.

1.    Amlodypina rozszerza tętniczki obwodowe, dzięki czemu zmniejsza całkowity opór obwodowy (obciążenie następcze), który musi być pokonany przez mięsień sercowy. Ponieważ nie wywołuje to odruchowej tachykardii, zmniejsza się zużycie energii przez mięsień sercowy i jego zapotrzebowanie na tlen.

2.    Amlodypina poprawia podaż tlenu w mięśniu sercowym przez rozszerzenie głównych tętnic

i tętniczek wieńcowych zarówno w obszarach prawidłowych, jak i objętych niedokrwieniem.

W ten sposób zwiększa dowóz tlenu do mięśnia sercowego nawet w przypadku skurczu tętnic wieńcowych (dławica Prinzmetala).

Właściwości farmakodynamiczne

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dawkowanie raz na dobę zapewnia klinicznie istotne

zmniejszenie ciśnienia tętniczego (zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej), utrzymujące się przez 24 godziny. Ze względu na powolny początek działania amlodypina nie jest wskazana do stosowania w ostrym nadciśnieniu tętniczym.

U pacjentów z dławicą piersiową dawkowanie jeden raz na dobę zwiększa całkowity czas wysiłku, opóźnia wystąpienie bólu dławicowego i jednomilimetrowego obniżenia odcinka ST. Amlodypina zmniejsza zarówno częstość napadów dławicy piersiowej, jak i zażywania tabletek nitrogliceryny. Stosowanie amlodypiny nie wiąże się z żadnymi niepożądanymi działaniami metabolicznymi: amlodypina nie wpływa na stężenie w osoczu lipidów, glukozy i kwasu moczowego i może być stosowana u pacjentów z astmą oskrzelową.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ramipryl

Wchłanianie

Po podaniu doustnym ramipryl jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego i osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu jednej godziny. Wchłanianie,, określone na podstawie wykrywania w moczu, wynosi co najmniej 56% i nie zmienia go znacząco obecność pokarmu w przewodzie pokarmowym. Biodostępność czynnego metabolitu (ramiprylatu) po podaniu doustnym 2,5 mg i 5 mg ramiprylu wynosi 45%.

Ramiprylat, jedyny czynny metabolit ramiprylu, osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 2 do 4 godzin od podania ramiprylu. Stan stacjonarny w osoczu podczas stosowania standardowych dawek ramiprylu raz na dobę jest osiągany po około czterech dniach leczenia.

Dystrybucja

Ramipryl wiąże się z białkami surowicy w około 73%, a ramiprylat w około 56%.

Metabolizm

Ramipryl jest prawie całkowicie metabolizowany do ramiprylatu i estru diketopiperazynowego, kwasu diketopiperazynowego i glukuronidów ramiprylu i ramiprylatu.

Wydalanie

Metabolity wydalane są głównie przez nerki.

Stężenie ramiprylatu w osoczu zmniejsza się w sposób wielofazowy. Ze względu na silne, wysycalne wiązanie z ACE oraz powolną dysocjację połączenia z enzymem, ramiprylat cechuje się przedłużoną fazą końcową eliminacji przy bardzo małych stężeniach w osoczu.

Po wielokrotnych dawkach ramiprylu podawanych raz na dobę efektywny okres półtrwania ramiprylatu wynosi 13 do 17 godzin dla dawek 5-10 mg i jest dłuższy dla mniejszych dawek, wynoszących 1,25-2,5 mg. Różnica ta wynika z wysycalnego wiązania ramiprylatu z enzymem.

Laktacja

Po podaniu pojedynczej doustnej dawki ramiprylu nie wykrywa się ramiprylu i jego metabolitu w mleku kobiecym. Jednak wpływ wielokrotnego podawania nie jest znany.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2)

Nerkowe wydzielanie ramiprylatu jest zmniejszone u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, a klirens nerkowy ramiprylatu jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. W wyniku tego zwiększone stężenie ramiprylatu w osoczu zmniejsza się wolniej niż u osób z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2)

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm ramiprylu do ramiprylatu jest opóźniony na skutek zmniejszonej aktywności esteraz wątrobowych. Stężenie ramiprylu w osoczu tych pacjentów jest zwiększone. Stężenia maksymalne ramiprylatu w tej grupie pacjentów nie różnią się od stężeń stwierdzanych u osób z prawidłową czynnością wątroby

Wchłanianie

Amlodypina podana doustnie wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenia we krwi w ciągu 6 do 12 godzin od podania. Jednoczesne spożycie pokarmu nie wpływa na biodostępność amlodypiny. Całkowitą biodostępność szacuje się na 64 do 80%.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi 21 l/kg mc. Stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym (5-15 ng/ml) uzyskuje się po 7-8 dniach codziennego dawkowania. Badania in vitro wykazały, że 93-98% krążącej amlodypiny związane jest z białkami osocza.

Metabolizm i wydalanie

Amlodypina jest w znacznym stopniu (w około 90%) metabolizowana w wątrobie do nieczynnych pochodnych pirydyny. Około 10% macierzystego związku i 60% nieczynnych metabolitów wydala się w moczu, a 20-25% z kałem.

Zmniejszanie się stężenia w osoczu ma przebieg dwufazowy. Końcowy okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 35-50 godzin i odpowiada dawkowaniu raz na dobę.

Całkowity klirens amlodypiny wynosi 7 ml/min/kg mc. (u pacjenta o masie ciała 60 kg:

25 litrów/godzinę). U pacjentów w podeszłym wieku wartość ta wynosi 19 litrów/godzinę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Czas do uzyskania maksymalnego stężenia w osoczu jest zbliżony u pacjentów w podeszłym wieku i u osób młodszych. U pacjentów w podeszłym wieku klirens amlodypiny zmniejsza się wraz ze zwiększeniem pola powierzchni pod krzywą (AUC) i wydłużeniem okresu półtrwania w fazie eliminacji. Zwiększenie AUC i okresu półtrwania w fazie eliminacji u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca odpowiadało oczekiwanym wartościom dla badanych grup wiekowych (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Amlodypina w znacznym stopniu podlega przemianie do nieczynnych metabolitów.

10% macierzystego związku wydalane jest w niezmienionej postaci w moczu. Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie korelują ze stopniem niewydolności nerek, dlatego zaleca się zwykle stosowane dawkowanie. Amlodypina nie ulega dializie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby okres półtrwania amlodypiny jest wydłużony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Związane z ramiprylem

Nie stwierdzono ostrej toksyczności doustnie podawanego ramiprylu u gryzoni i psów.

Badania obejmujące przewlekłe doustne podawanie ramiprylu szczurom, psom i małpom wykazały u wszystkich trzech gatunków zaburzenia równowagi elektrolitowej i zmiany w obrazie krwi. Dawki dobowe 250 mg/kg mc./dobę powodowały u psów i małp znaczne powiększenie aparatu przykłębuszkowego, będące skutkiem aktywności farmakodynamicznej ramiprylu.

Szczury, psy i małpy dobrze tolerowały (brak szkodliwych działań) dobowe dawki ramiprylu, odpowiednio: 2,0; 2,5 i 8 mg/kg mc./dobę.

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów, królików i małp nie wykazano właściwości teratogennych. Nie stwierdzono zaburzeń płodności u szczurów obu płci.

Podawanie ramiprylu w dawkach dobowych 50 mg/kg mc. lub większych samicom szczura w czasie ciąży i laktacji powodowało u potomstwa trwałe uszkodzenie nerek (poszerzenie miedniczek nerkowych).

Rozszerzone badania mutagenności z zastosowaniem różnych systemów testowych nie wykazały właściwości genotoksycznych ramiprylu.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Badania na szczurach i myszach wykazały opóźnienie i wydłużenie porodu oraz zmniejszoną przeżywalność młodych po zastosowaniu dawek około 50-krotnie większych niż maksymalne dawki zalecane u ludzi (w przeliczeniu na kg mc.).

Zmniejszenie płodności

Nie stwierdzono wpływu na płodność szczurów otrzymujących amlodypinę (samce przez 64 dni, a samice przez 14 dni przed kryciem) w dawkach do 10 mg/kg mc./dobę (8-krotnie* przekraczającą maksymalną zalecaną dawkę u ludzi [10 mg] w przeliczeniu na mg/m2 pc). W innym badaniu na szczurach, w którym samce otrzymywały amlodypiny bezylan przez 30 dni w dawce porównywalnej do dawki u ludzi (przeliczonej na mg/kg mc.), stwierdzono zmniejszenie stężenia hormonu folikulotropowego i testosteronu w osoczu, a także zmniejszenie gęstości nasienia oraz ilości dojrzałych spermatyd i komórek Sertoliego.

Rakotwórczość, genotoksyczność

Badania na szczurach i myszach, którym przez 2 lata podawano z pokarmem amlodypinę w stężeniach zapewniających dobowe dawki 0,5, 1,25 i 2,5 mg/kg mc., nie wykazały rakotwórczego działania amlodypiny. Największe dawki (u myszy zbliżone do maksymalnej zalecanej dawki u ludzi [10 mg, w przeliczeniu na mg/m2 pc], a u szczurów dwukrotnie od niej większe*) były blisko maksymalnej dawki tolerowanej przez myszy, ale nie przez szczury. Badania działania mutagennego nie wykazały działań związanych ze stosowaniem amlodypiny ani na poziomie genów, ani chromosomów.

* dla pacjenta o masie ciała 50 kg.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki

Krospowidon

Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Glicerolu dibehenian

Korpus kapsułki

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Tytanu dwutlenek (E171)

Żelatyna

Wieczko kapsułki Indygotyna (E132)

Azorubina (E122)

Tytanu dwutlenek (E171)

Żelatyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku zawiera 10, 20, 30, 50 lub 100 kapsułek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20266

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.06.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17 AT/H/0402/004/IB/004

1

najczęściej z zastojem żółci

Sumilar