Imeds.pl

Sumilar 5 Mg + 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sumilar, 5 mg + 5 mg, kapsułki twarde

Ramiprilum + Amlodipinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta..

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sumilar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sumilar

3.    Jak stosować lek Sumilar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sumilar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sumilar i w jakim celu się go stosuje

Sumilar zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i amlodypinę. Ramipryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami konwertazy angiotensyny), zaś amlodypina do grupy leków o nazwie antagoniści kanałów wapniowych.

Ramipryl działa przez:

•    zmniejszenie wytwarzania w organizmie substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze krwi,

•    zmniejszenie napięcia i rozszerzenie naczyń krwionośnych,

•    ułatwienie sercu pompowania krwi do wszystkich części organizmu.

Amlodypina działa przez:

•    zmniejszenie napięcia i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Sumilar można stosować w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów, u których odpowiednią kontrolę ciśnienia uzyskano podając obie substancje czynne w takich dawkach, jak w leku złożonym, ale w postaci oddzielnych tabletek.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sumilar

Kiedy nie stosować leku Sumilar

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl lub amlodypinę (substancje czynne), na innego antagonistę kanałów wapniowych z grupy pochodnych dihydropirydyny, na inne inhibitory ACE lub na którykolwiek ze składników leku Sumilar (wymienionych w punkcie 6).

Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    jeśli pacjent ma niestabilną, osłabioną czynność serca po przebytym ostrym zawale serca.

•    jeśli pacjent przebył wstrząs, w tym wstrząs na skutek nagłego osłabienia czynności serca.

•    jeśli pacjent ma znaczne zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. znacznego stopnia zwężenie zastawki aortalnej, tzw. stenozy aortalnej).

•    jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem

naczynioruchowym”.

Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i w gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu.

•    jeśli pacjent poddawany jest dializie lub innym rodzajom filtracji krwi.

Zależnie od stosowanej aparatury, Sumilar może nie być dla pacjenta odpowiedni.

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, w których zmniejszony jest dopływ krwi (zwężenie tętnicy nerkowej).

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i otrzymuje lek w celu obniżenia ciśnienia tętniczego, zawierający aliskiren.

•    w ostatnich 6 miesiącach ciąży (patrz niżej „Ciąża i karmienie piersią”).

•    jeśli ciśnienie tętnicze krwi pacjenta jest nieprawidłowo niskie lub niestabilne.

Konieczne jest zbadanie tego przez lekarza.

Jeśli którakolwiek z opisanych sytuacji dotyczy pacjenta, nie powinien przyjmować leku Sumilar.

W razie wątpliwości należy przed przyjęciem leku Sumilar zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Sumilar należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

•    pacjent jest w podeszłym wieku;

•    pacjent ma zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek;

•    u pacjenta istnieje ryzyko zaburzeń krążenia w sercu lub mózgu w razie nagłego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi;

•    pacjent utracił dużo elektrolitów lub płynów (na skutek wymiotów, biegunki, obfitego pocenia się, stosowania diety z małą ilością soli, przyjmowania przez długi czas leków moczopędnych lub stosowania dializ);

•    pacjent ma się poddać leczeniu w celu zmniejszenia uczulenia na jad pszczół lub os (odczulanie);

•    pacjent ma otrzymać znieczulenie, np. przed operacją lub zabiegiem dentystycznym.

Może być konieczne odstawienie leku Sumilar na dzień przed zabiegiem, dlatego należy poradzić się w tej sprawie lekarza.

•    badanie wykazało u pacjenta duże stężenie potasu we krwi;

•    u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub układowy toczeń rumieniowaty;

•    pacj ent jest rasy czarnej.

Istnieje wówczas większe ryzyko:

-    nagłego, najczęściej bolesnego, ciężkiego obrzęku głębokich warstw skóry, głównie twarzy

-    zmniejszonej skuteczności ramiprylu

•    pacjent kaszle.

Należy poinformować lekarza, jeśli kaszel nasila się.

•    pacjent przyjmuje jeden z następujacych leków przeciwnadciśnieniowych:

-    antagonista receptora angiotensyny II (leki znane również jako sartany, np. walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą

-    aliskiren.

Lekarz może regularnie kontrolować czynności nerek, ciśnienie tętnicze i stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi. Patrz także informacje w punkcie „Kiedy nie stosować leku Sumilar”.

•    pacjentka jest w ciąży (lub mogła zajść ciążę), musi poinformować o tym lekarza.

Stosowanie leku Sumilar w pierwszych 3 miesiącach ciąży nie jest zalecane, a po 3. miesiącu ciąży może być bardzo szkodliwe dla dziecka (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Jeśli którakolwiek z opisanych sytuacji dotyczy pacjenta lub budzi jego wątpliwości, przed przyjęciem leku Sumilar należy zwrócić się do lekarza.

Zalecane jest kontrolowanie przez lekarza liczby białych krwinek, szczególnie częste:

•    na początku leczenia,

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z układową chorobą tkanki łącznej,

•    u pacjentów przyjmujących leki wpływające na liczbę krwinek.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Sumilar u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak dostępnych informacji dla tej grupy pacjentów.

Sumilar a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Przyczyną jest możliwość wzajemnego wpływu leku Sumilar i niektórych innych leków na swoje działanie.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż mogą one osłabić działanie leku Sumilar:

•    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ, takie jak ibuprofen, indometacyna lub kwas acetylosalicylowy);

•    leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsu, niewydolności serca, astmy oskrzelowej lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina, adrenalina, izoproterenol, dobutamina lub dopamina. Lekarz będzie kontrolował ciśnienie tętnicze krwi pacjenta.

•    ryfampicyna (antybiotyk stosowany w wleczeniu gruźlicy);

•    ziele dziurawca (roślinny lek stosowany w leczeniu depresji).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż przyjmowane razem z lekiem Sumilar mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych:

•    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy);

•    leki przeciwnowotworowe (chemioterapia);

•    leki zapobiegające odrzuceniu przez organizm przeszczepionego narządu, takie jak cyklosporyna lub takrolimus;

•    leki moczopędne, takie jak furosemid;

•    leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi;

lekarz może zmienić dawkę leku i (lub) zalecić inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskiren (patrz także informacja w punkcie „Kiedy nie stosować leku Sumilar” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

•    leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwzakrzepowy), trimetoprym, takrolimus, cyklosporyna.

Podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Sumilar konieczne jest ścisłe kontrolowanie stężenia potasu we krwi.

•    steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon;

•    allopurynol (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi);

•    prokainamid (lek stosowany w zaburzeniach czynności serca);

•    leki, które mogą zmienić liczbę krwinek;

•    ketokonazol i itrakonazol (leki przeciwgrzybicze);

•    erytromycyna (antybiotyk stosowany w leczeniu niektórych zakażeń bakteryjnych);

•    rytonawir (lek stosowany u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV);

•    diltiazem (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca i wysokiego ciśnienia tętniczego krwi).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż Sumilar może zaburzać ich działanie:

•    leki przeciwcukrzycowe (doustne i insulina).

Sumilar może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Podczas stosowania leku Sumilar należy ściśle kontrolować stężenie cukru we krwi.

•    lit (stosowany w chorobach psychicznych). Sumilar może zwiększyć stężenie litu we krwi. Lekarz zaleci ścisłe kontrolowanie stężenia litu we krwi.

Jeśli którakolwiek z opisanych sytuacji dotyczy pacjenta lub pacjent nie jest tego pewien, przed przyjęciem leku Sumilar należy zwrócić się do lekarza.

Sumilar z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Picie alkoholu podczas stosowania leku Sumilar może spowodować zawroty głowy lub oszołomienie. Osoby zainteresowane dopuszczalną ilością alkoholu podczas leczenia powinny omówić to z lekarzem, gdyż działania leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi i alkoholu mogą się sumować.

•    Sumilar można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży (lub mogła zajść w ciążę).

Leku Sumilar nie należy przyjmować w czasie pierwszych 12 tygodni ciąży. Nie stosować go po 13. tygodniu ciąży, gdyż lek przyjmowany w tym czasie może zaszkodzić dziecku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Sumilar, powinna niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Lekarz zaproponuje zmianę na inny lek przed planowaną ciążą.

Nie należy stosować leku Sumilar w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sumilar może powodować zawroty głowy, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać narzędzi lub maszyn.

Lek Sumilar zawiera czerwień Allura AC (E129)

Czerwień Allura AC (E129) może wywoływać reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Sumilar

Sumilar należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie leku

•    Lek należy przyjmować doustnie, raz na dobę, o tej samej porze, niezależnie od posiłków.

•    Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem.

•    Kapsułek nie należy zgniatać ani żuć.

Ile leku przyjmować

•    Zwykle stosuje się 1 kapsułkę.

•    Zależnie od uzyskanego wyniku leczenia lekarz może zwiększyć lub zmodyfikować dawkę.

•    Maksymalną dawką jest 1 kapsułka leku o mocy 10 mg + 10 mg, przyjmowana raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie zaleca się stosowania leku Sumilar u pacjentów w bardzo podeszłym wieku i osłabionych. Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się podawania leku Sumilar u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sumilar

W razie przedawkowania leku należy zwrócić się do lekarza lub udać się od razu do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Pacjent nie powinien sam prowadzić samochodu, ale poprosić o to kogoś innego lub zadzwonić po karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby

lekarz zobaczył, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie przyjęcia leku Sumilar

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sumilar

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Sumilar ani zmieniać bez uprzedniej konsultacji z lekarzem przepisanej dawki, gdyż grozi to przemijającym nasileniem choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Sumilar może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy

przerwać stosowanie leku Sumilar i natychmiast skontaktować się z lekarzem - może być

konieczne szybkie leczenie:

•    obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie, a także świąd i wysypka: mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej na Sumilar;

•    ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, pęcherze lub odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy).

Jeśli wystąpią wymienione objawy, należy natychmiast poinformować lekarza:

•    przyspieszona czynność serca, nierówne lub silne bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub cięższe zaburzenia, w tym zawał mięśnia sercowego i udar mózgu;

•    duszność lub kaszel: mogą one wskazywać na choroby płuc;

•    łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry: mogą to być objawy choroby krwi lub szpiku kostnego;

•    silny ból żołądka, który może promieniować do pleców: może to być objaw zapalenia trzustki;

•    gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka): mogą to być objawy zaburzeń wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów nasili się lub utrzymuje się

dłużej niż kilka dni.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

•    senność (zwłaszcza na początku leczenia)

•    kołatanie serca (odczuwanie bicia serca), zaczerwienienie twarzy

•    obrzęk kostek, obrzęk

•    ból głowy lub uczucie zmęczenia

•    zawroty głowy: mogą występować częściej na początku stosowania leku Sumilar lub po zwiększeniu jego dawki

•    omdlenie, niedociśnienie tętnicze (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiego podnoszenia się do pozycji stojącej lub siedzącej

•    suchy, drażniący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność

•    ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty

•    zapalenie żołądka i (lub) jelit

•    wysypka skórna ze wzniesionymi grudkami lub bez nich

•    ból w klatce piersiowej

•    kurcze lub bóle mięśni

•    większe niż zwykle stężenie potasu we krwi, widoczne w badaniach laboratoryjnych

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

•    zmiany nastroju, bezsenność

•    drżenie

•    zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)

•    dzwonienie w uszach

•    kichanie, katar

•    zaburzenia wypróżnienia (w tym biegunka i zaparcie)

•    wypadanie włosów

•    wysypka, purpurowe plamy na skórze (plamica), odbarwienie skóry

•    zwiększona potrzeba oddawania moczu (zwłaszcza w nocy), zaburzenia oddawania moczu

•    ogólne złe samopoczucie, osłabienie

•    ból pleców

•    zmniejszenie lub zwiekszenie masy ciała

•    powiększenie piersi u mężczyzn

•    zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

•    świąd i nietypowe odczucia na skórze, jak drętwienie, łaskotanie, kłucie, pieczenie lub mrowienie

•    utrata lub zaburzenia smaku

•    zaburzenia snu

•    depresja, lęk, większa niż zwykle nerwowość lub niepokój

•    odczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy

•    obrzęk jelit (tzw. „obrzęk naczynioruchowy jelit”), którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka

•    zapalenie trzustki

•    zgaga, zaparcie lub suchość w jamie ustnej

•    większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia

•    nasilone pocenie się.

•    utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt).

•    przyspieszone bądź nieregularne bicie serca

•    obrzęki rąk i nóg: mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości wody

•    niewyraźne widzenie

•    bóle stawów

•    gorączka

•    impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet

•    zwiększona liczba niektórych krwinek białych (eozynofilia) wykrywana w badaniach krwi

•    wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek

•    zawał mięśnia sercowego

•    nadmierne stężenie cukry we krwi

•    obrzęk twarzy, warg lub gardła (patrz pierwszy paragraf punktu 4)

•    osłabienie czynności nerek

•    ból

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

•    uczucie rozkojarzenia lub splątania

•    zaczerwienienie i obrzęk języka

•    ciężkie złuszczanie się skóry, swędząca, grudkowa wysypka

•    choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska)

•    wysypka skórna lub powstawanie siniaków

•    plamy na skórze i ziębnięcie kończyn

•    zaczerwienienie, świąd, obrzęk lub łzawienie oczu

•    zaburzenia słuchu

•    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny, widoczne w badaniach krwi

•    zapalenie naczyń krwionośnych

•    zwężenie naczyń krwionośnych

•    uszkodzenie komórek wątrobowych

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    reakcja alergiczna

•    zapalenie wątroby

•    nadwrażliwość na światło słoneczne

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi

•    zaburzenia nerwów poza obrębem mózgu i rdzenia kręgowego

•    obrzęk dziąseł

•    ciężkie reakcje skórne (patrz pierwszy paragraf punktu 4)

Inne zgłaszane działania niepożądane (występujące z nieznaną częstością):

Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

•    trudności w koncentracji

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z niewielkimi owrzodzeniami

•    za mała liczba krwinek wykryta w badaniach krwi

•    mniejsze niż zwykle stężenie sodu w badaniach krwi

•    zmiana koloru palców rąk i nóg po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda)

•    spowolnione lub osłabione reakcje

•    odczucie pieczenia

•    zaburzenia węchu

•    łuszczyca

•    niewydolność szpiku kostnego

•    ciężkie reakcje alergiczne

•    zaburzenia krążenia mózgowego, w tym udar

•    zwiększenie miana niektórych przeciwciał

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Sumilar

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Leku Sumilar nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Data ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia (np. odbarwienie).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sumilar

-    Substancjami czynnymi są:

5 mg ramiprylu oraz 5 mg amlodypiny (w postaci 6,95 mg amlodypiny bezylanu) w każdej kapsułce.

-    Pozostałe składniki to:

zawartość kapsułki: krospowidon, hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, glicerolu dibehenian korpus i wieczko kapsułki: błękit brylantowy FCF (E133), czerwień Allura AC (E129), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna

Jak wygląda lek Sumilar i co zawiera opakowanie

Wygląd

Nieoznakowane kapsułki żelatynowe twarde typu Coni-Snap (wielkość 3) z nieprzezroczystym, purpurowo-fioletowym korpusem i wieczkiem, wypełnione białym lub prawie białym, bezwonnym lub prawie bezwonnym granulatem wolnym od mechanicznych zanieczyszczeń.

Opakowania

Blistry w tekturowym pudełku zawierają 30 lub 100 kapsułek twardych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Egis Pharmaceuticals PLC Bókenyfóldi ut 118-120 H-1165, Budapeszt, Węgry

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 549 15 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015

8 AT/H/0402/002/IB/004