+ iMeds.pl

Sureseal 2,6 g zawiesina dowymieniowa dla bydła 2,6 g/4 g tubostrzykawkaUlotka Sureseal 2,6 g zawiesina dowymieniowa dla bydła

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA Noroseal 2,6 g zawiesina dowymieniowa dla bydła

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Norbrook Laboratories Limited Station Works, Newry Co. Down, BT35 6JP Irlandia Północna,

Norbrook Laboratories Limited Station Works, Newry,

Co. Down, BT35 6JP Irlandia Północna,


Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Norbrook Laboratories Limited 105 Armagh Road, Newry Co. Down, BT35 6PU Irlandia Północna

2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Sureseal 2,6 g zawiesina dowymieniowa dla bydła Bizmutu azotan zasadowy, ciężki

3.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda 4g tubostrzykawka dowymieniowa zawiera:

Substancja czynna:

Bizmutu azotan zasadowy, ciężki 2,6g Jasnobrązowa zawiesina

4.    WSKAZANIA LECZNICZE

Zapobieganie wstępującym zakażeniom do wymieniowym podczas okresu zasuszenia.

U krów uznanych za wolne od podklinicznego zapalenia wymienia, produkt może być użyty jako jedyny środek w programie kontroli mastitis w okresie zasuszania.

Wybór krów przeznaczonych do leczenia produktem powinien opierać się na klinicznej ocenie lekarza weterynarii. Kryteria wyboru mogą być oparte na danych dotyczących występowaniu mastitis i liczbie komórek somatycznych u poszczególnych krów lub na wynikach testów wykrywających podkliniczne mastitis lub badaniu próbek bakteriologicznych.

5.    PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować produktu jako jedynego środka leczenia krów z podklinicznym zapaleniem wymienia w okresie zasuszania. Zobacz „Specjalne ostrzeżenia”.

Nie stosować w okresie laktacji.

6.    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

7.


Bydło mleczne

8.    DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-1) I SPOSÓB PODANIA

Podanie dowymieniowe.

Wprowadzić zawartość jednej tubostrzykawki z produktem do każdej ćwiartki wymienia natychmiast po ostatnim zdojeniu w danej laktacji (przy zasuszaniu).

9.    ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Nie masować strzyka ani wymienia po podaniu produktu.

Należy stosować techniki aseptyczne aby zredukować ryzyko wystąpienia zapalenia wymienia.

Istotne jest dokładne oczyszczenie i dezynfekcja strzyków, z użyciem spirytusu chirurgicznego lub chusteczek nasączonych alkoholem. Strzyki należy wycierać do momentu aż na chusteczkach nie będzie widocznego brudu. Przed podaniem produktu strzyk powinien wyschnąć. Podawać aseptycznie i unikać zanieczyszczenia końcówki aplikatora. Po podaniu produktu zalecane jest zastosowanie odpowiedniego preparatu do kąpieli strzyków lub aerozolu.

10.    OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: zero dni Mleko: zero godzin

11.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i pudelku, po EXP.

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA

W klinicznych próbach terenowych produkt był stosowany w okresie zasuszenia w połączeniu z długo działającymi antybiotykami dowymieniowymi.

Dobrą praktyką jest regularna obserwacja zasuszonych krów w celu wykrycia objawów klinicznego mastitis.

Jeśli w uszczelnionej ćwiartce rozwinie się kliniczne zapalenie wymienia zainfekowaną ćwiartkę należy ręcznie wycisnąć przed wdrożeniem właściwego leczenia.

W celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia, nie zanurzać tubostrzykawki w wodzie. Tubostrzykawkę stosować wyłącznie jednorazowo.

Istotne jest zachowanie aseptyki przy podawaniu produktu, ponieważ nie posiada on aktywności przeciwbakteryjnej.

Nie podawać żadnych innych produktów dowymieniowych po podaniu tego produktu.

U krów, które mogą mieć podkliniczne mastitis, produkt można zastosować po podaniu odpowiedniego antybiotyku zasuszeńiowego do zakażonej ćwiartki wymienia.

Ciąża:

Produkt nie jest wchłaniany po podaniu dowymieniowym, może być stosowany w okresie ciąży. Po wycieleniu uszczelnienie może być połknięte przez cielę. Połknięcie produktu przez cielę jest nieszkodliwe i nie powoduje działań niepożądanych.

13

Sureseal 2,6 g zawiesina dowymieniowa dla bydła

Charakterystyka Sureseal 2,6 g zawiesina dowymieniowa dla bydła

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Sureseal 2,6 g zawiesina dowymieniowa dla bydła

Sureseal 2,6 Intramammary Suspension for Cattle (CZ, DE, HU, 1E, SE, SK, UK) Noroseal 2,6 g Intramammary Susupension for Cattle (BE, 1T, NL, PT, ES) Intraseal 2,6 g Intramammary Suspension for Cattle (AT, DK)

Sureasea! Intramammary Suspension for Cattle (FR)

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda 4g tubostrzykawka dowymieniowa zawiera:

Substancja czynna:

Bizmutu azotan zasadowy, ciężki 2,6g

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina dowymieniowa.

Jasnobrązowa zawiesina.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło (krowy mleczne)

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zapobieganie wstępującym zakażeniom dowymicniowym podczas okresu zasuszenia.

U krów uznanych za wolne od podklinicznego zapalenia wymienia, produkt może być użyty jako jedyny środek w programie kontroli mastitis w okresie zasuszania.

Wybór krów przeznaczonych do leczenia produktem powinien opierać się na klinicznej ocenie lekarza weterynarii. Kryteria wyboru mogą być oparte na danych dotyczących występowania mastitis i liczbie komórek somatycznych u poszczególnych krów lub na wynikach testów wykrywających podkliniczne mastitis lub badaniu próbek bakteriologicznych.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować produktu jako jedynego środka leczenia krów z klinicznym lub podklinicznym zapaleniem wymienia w okresie zasuszania. Patrz punkt 4.5.

Nie stosować w okresie laktacji.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

W klinicznych próbach terenowych produkt był stosowany w okresie zasuszenia w połączeniu z długo działającymi antybiotykami dowymicniowym i.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Dobrą praktyką jest regularna obserwacja zasuszonych krów w celu wykrycia objawów klinicznego mastitis.

Jeśli w uszczelnionej ćwiartce rozwinie się kliniczne zapalenie wymienia zainfekowaną ćwiartkę należy ręcznie wycisnąć przed wdrożeniem właściwego leczenia.

W celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia, nie zanurzać tubostrzykawki w wodzie. Tubostrzykawkę stosować wyłącznie jednorazowo.

Istotne jest zachowanie aseptyki przy podawaniu produktu, ponieważ nie posiada on aktywności przeciwbakteryjnej.

Nie podawać żadnych innych produktów dowymieniowych po podaniu tego produktu.

U krów, które mogą mieć podkliniczne mastitis, produkt można zastosować po podaniu odpowiedniego antybiotyku zasuszeńiowego do zakażonej ćwiartki wymienia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami obficie przemyć wodą.

Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską i przedstawić lekarzowi opakowanie.

W przypadku znanej alergii na sole bizmutu należy unikać kontaktu z tym produktem.

Po użyciu umyć ręce.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Ciąża;

Produkt nie jest wchłaniany po podaniu dowymieniowym, może być stosowany w okresie ciąży. Po wycieleniu uszczelnienie może być połknięte przez cielę. Połknięcie produktu przez cielę jest nieszkodliwe i nie powoduje działań niepożądanych.

Laktacja:

Po przypadkowym podaniu u krów w okresie laktacji można zaobserwować przejściowy wzrost liczby komórek somatycznych (do 2-krotnego podwyższenia). W takich przypadkach należy ręcznie usunąć uszczelnienie, dodatkowe środki ostrożności nie są konieczne.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W trakcie badań klinicznych wykazano zgodność produktu tylko z produktem do zasuszania zawierającym kloksacylinę.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Podanie dowymieniowe.

Wprowadzić zawartość jednej tubostrzykawki z produktem do każdej ćwiartki wymienia natychmiast po ostatnim zdojeniu w danej laktacji (przy zasuszaniu). Nie masować strzyku ani wymienia po podaniu produktu.

Należy zachować ostrożność aby nie wprowadzić patogenów do strzyku aby zredukować ryzyko wystąpienia zapalenia wymienia (technika aseptyczna).

Istotne jest dokładne oczyszczenie i dezynfekcja strzyków, z użyciem spirytusu chirurgicznego lub chusteczek nasączonych alkoholem. Strzyki należy wycierać do momentu aż na chusteczkach nie będzie widocznego brudu. Przed podaniem produktu strzyk powinien wyschnąć. Podawać aseptycznie i unikać zanieczyszczenia końcówki aplikatora. Po podaniu produktu zalecane jest zastosowanie odpowiedniego preparatu do kąpieli strzyków lub aerozolu.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Podanie krowom dawki dwukrotnie przekraczającej zalecaną nie spowodowało żadnych klinicznych działań niepożądanych.

4.11    Okres (-y) karencji

Tkanki jadalne: zero dni Mleko: zero godzin

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Różne preparaty przeznaczone do strzyków i wymion Kod ATCvet: QG52x

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Podanie produktu do każdej ćwiartki wymienia tworzy fizyczną barierę zapobiegającą wnikaniu bakterii w ten sposób zmniejszając występowanie wstępujących zakażeń dowym¡en¡owych podczas okresu zasuszania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bizmutu azotan zasadowy, ciężki nie jest wchłaniany z gruczołu mlekowego, ale pozostaje w formie czopa do momentu fizycznego usunięcia (wykazano u krów z okresem zasuszania do 100 dni)

6. DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Stearynian glinu Powidon jodowany Parafina ciekła

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Tubostrzykawka z polietylenu o niskiej gęstości z gładką zwężającą się, hermetycznie zamkniętą końcówką.

Wielkości opakowań:

24 lub 60 dowymieniowych tubostrzykawek w pudelku tekturowym.

120 dowymieniowych tubostrzykawek w wiaderku.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

NEWRY

Co. Down

BT35 6JP

Irlandia Północna

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

5

Sureseal 2,6 g zawiesina dowymieniowa dla bydła