+ iMeds.pl

Survanta 25 mg/mlUlotka Survanta

ULOTKA DLA PACJENTA: INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Survanta, 25 mg/ml, zawiesina do podawania dotchawiczego

Beractantum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy uważnie przeczytać tę ulotkę, ponieważ zawiera streszczenie dostępnych informacji o leku, który otrzyma Twoje dziecko.

-    Należy zwrócić się do lekarza, pod którego opieką pozostaje dziecko, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Survanta i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Survanta

3.    Jak stosować lek Survanta

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Survanta

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SURVANTA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Survanta jest sterylnym, niepirogennym, bardzo dobrze oczyszczonym wyciągiem z płuc wołowych, przeznaczonym do podawania dotchawiczego.

Płuca noworodków zawierają substancję zwaną „surfaktantem”. Substancja ta obniża napięcie powierzchniowe pęcherzyków płucnych podczas oddychania umożliwiając w ten sposób prawidłowe oddychanie. Niektóre noworodki, zwłaszcza wcześniaki, mają po urodzeniu niedobór surfaktantu, co jest przyczyną występowania u nich zespołu zaburzeń oddychania - RDS (ang. Respiratory Distress Syndrome). Lek Survanta uzupełnia niedobór endogennego surfaktantu. Lek Survanta zawiera beraktant - naturalną substancję, która działa w ten sam sposób, jak własny surfaktant dziecka i dlatego pomaga mu w prawidłowym oddychaniu do czasu wytworzenia własnego surfaktantu.

Lek Survanta jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu zespołu zaburzeń oddychania u noworodków.

Zapobieganie

Wcześniakom o urodzeniowej masie ciała mniejszej niż 1250 g lub z objawami niedoboru surfaktantu lek Survanta należy podawać jak najwcześniej, najlepiej w ciągu 15 minut po urodzeniu.

Leczenie

Noworodkom z zespołem zaburzeń oddychania potwierdzonym badaniami radiologicznymi i wymagającym mechanicznej wentylacji należy podawać lek Survanta jak najwcześniej, najlepiej przed upływem ósmej godziny życia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SURVANTA

Ze stosowaniem wszystkich leków wiążą się korzyści i zagrożenia. Należy zatem rozważyć wszystkie możliwe zagrożenia i możliwe korzyści związane ze stosowaniem leku Survanta.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SURVANTA

Lek Survanta zawsze podaje lekarz-specjalista w szpitalu, który posiada odpowiednie wyposażenie pozwalające na opiekę nad wcześniakiem z zaburzeniami oddychania.

Lekarz ustali odpowiednią dawkę w zależności od masy ciała noworodka.

Jeśli noworodek otrzymuje lek Survanta, aby zapobiec rozwinięciu się zespołu zaburzeń oddychania lek należy podać w ciągu 15 minut po urodzeniu się dziecka.

Jeśli noworodek otrzymuje lek Survanta w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania, lek należy podać jak najszybciej po rozpoznaniu zespołu zaburzeń oddychania.

Jak podaje się lek Survanta

Lek podaje się noworodkowi przez cienki cewnik umieszczony w tchawicy. Podczas podawania leku dziecko może być układane w różnym położeniu, aby zapewnić równomierne rozmieszczenie leku w całych płucach.

Lekarz może podać dodatkowe dawki leku Survanta. Jest to prawidłowe postępowanie, jeśli noworodek nie wykaże pełnej reakcji na leczenie. Lek Survanta podaje się w ciągu pierwszych 48 godzin po porodzie. Podczas podawania leku Survanta i po podaniu można w dalszym ciągu prowadzić wentylację mechaniczną.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Survanta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

•    Wcześniaki zagrożone są wieloma powikłaniami. Lek Survanta stosowany jest wyłącznie w leczeniu lub zapobieganiu zespołowi zaburzeń oddychania i nie wpływa na inne zaburzenia związane z wcześniactwem.

•    W czasie podawania leku Survanta wystąpić może krótkotrwałe spowolnienie czynności serca noworodka i zmniejszenie stężenia tlenu we krwi. Lekarz podejmie wszystkie konieczne kroki, aby ograniczyć te zaburzenia do minimum.

•    Istnieje zwiększone zagrożenie zakażeniami wewnątrzszpitalnymi.

•    Możliwe jest zwiększenie zagrożenia krwawieniem do płuc i mózgu oraz bezdechem (przejściowe zatrzymanie oddychania).

•    Po podaniu leku Survanta, przejściowo mogą wystąpić rzężenia i wilgotne szmery oddechowe. Nie ma potrzeby odsysania wydzieliny z dróg oddechowych jeśli są drożne. Jeśli to konieczne lekarz usunie nadmiar leku z płuc.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SURVANTA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Survanta

- Substancją czynną leku jest beraktant. Każdy 1 ml leku Survanta zawiera

całkowite fosfolipidy 25 mg (ekstrakt z płuc wołowych - źródło całkowitych fosfolipidów, distearoilofosfatydylocholiny 11 - 15,5 mg;

wolnych kwasów tłuszczowych 1,4 - 3,5 mg; triglicerydów 0,5 - 1,75 mg; chlorku sodu 9 mg).

- Inne składniki leku to dipalmitynian fosfatydylocholiny q.s., kwas palmitynowy q.s.,

tripalmitynian q.s., chlorek sodu q.s., woda do wstrzykiwań do 1,0 ml, sodu wodorotlenek q.s., kwas solny q.s.

Jak wygląda lek Survanta i co zawiera opakowanie

Lek Survanta jest zawiesiną o barwie prawie białej lub jasnobrązowej.

Lek dostępny jest w fiolkach ze szkła bezbarwnego zawierających 4 ml lub 8 ml zawiesiny.

Podmiot odpowiedzialny

AbbVie Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Tel.: + 48 22 372 78 00

Wytwórca, u którego następuje zwolnienie serii

AbbVie Logistics B.V.

Zuiderzeelaan 53

8017 JV Zwolle

Holandia

Data zatwierdzenia ulotki: 01/2015 [linia perforowana oddzielająca od ulotki dla pacjenta]

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego.

INSTRUKCJE DLA PODAJĄCEGO PRODUKT LECZNICZY LEK WYŁĄCZNIE DO PODAWANIA DOTCHAWICZEGO.

Beraktant powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy wyspecjalizowanych w stosowaniu intubacji i sztucznej wentylacji oraz ogólnej opiece nad przedwcześnie urodzonymi noworodkami lub pod nadzorem takich lekarzy.

W ciągu kilku minut od podania beraktantu może nastąpić znaczna poprawa utlenowania krwi. Z tego względu, aby zapobiec hiperoksji konieczne jest prowadzenie częstych i dokładnych obserwacji klinicznych oraz monitorowanie stężenia tlenu w krwi tętniczej.

Dawkowanie

Dawka beraktantu wynosi 100 mg fosfolipidów/kg urodzeniowej masy ciała (4 ml/kg mc.). Poniższa tabela przedstawia dawkowanie leku w zależności od urodzeniowej masy ciała.

Tabela dawkowania beraktantu

Masa ciała

Dawka

Masa ciała

Całkowita dawka

(gramy)

w ml

(gramy)

w ml

600-650

2,6

1301-1350

5,4

651-700

2,8

1351-1400

5,6

701-750

3,0

1401-1450

5,8

751-800

3,2

1451-1500

6,0

801-850

3,4

1501-1550

6,2

851-900

3,6

1551-1600

6,4

901-950

3,8

1601-1650

6,6

951-1000

4,0

1651-1700

6,8

1001-1050

4,2

1701-1750

7,0

1051-1100

4,4

1751-1800

7,2

1101-1150

4,6

1801-1850

7,4

1151-1200

4,8

1851-1900

7,6

1201-1250

5,0

1901-1950

7,8

1251-1300

5,2

1951-2000

8,0

W ciągu pierwszych 48 godzin życia można podać cztery dawki beraktantu. Dawek leku nie należy podawać częściej niż co 6 godzin.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Przed podaniem fiolkę z beraktantem należy dokładnie obejrzeć, aby sprawdzić, czy substancja nie jest przebarwiona. Beraktant jest barwy białawej do jasnobrązowej.

Jeśli podczas przechowywania w fiolce pojawił się osad, fiolkę należy delikatnie obrócić (NIE WSTRZĄSAĆ) w celu przywrócenia właściwej konsystencji. Podczas manipulacji fiolką może nastąpić niewielkie spienienie produktu leczniczego, które wynika z jego właściwości.

Beraktant należy przechowywać w lodówce, w temperaturze od 2°C do 8°C. Przed podaniem, lek należy ocieplić przez pozostawienie w temperaturze pokojowej przez co najmniej 20 minut lub ogrzewanie w dłoni przez co najmniej 8 minut. NIE NALEŻY SZTUCZNIE PODGRZEWAĆ FIOLKI. Jeśli dawka ma być podana profilaktycznie, przygotowanie produktu leczniczego należy rozpocząć przed urodzeniem się dziecka.

Nieotwarte fiolki z beraktantem, które zostały ocieplone do temperatury pokojowej, można przed upływem 24 godzin od ocieplenia z powrotem umieścić w lodówce i przechowywać w celu zużycia w przyszłości. Leku nie należy ocieplać i powtórnie oziębiać w lodówce częściej niż jeden raz. Fiolka z lekiem może być użyta tylko raz. Fiolkę z resztką leku należy wyrzucić.

LEK GOTOWY DO UŻYCIA. NIE ROZCIEŃCZAĆ.

SPOSÓB PODA WANIA

Uwagi ogólne

Beraktant podaje się dotchawiczo przez cewnik o średnicy 1,65 mm (5 w skali French’a; 1 stopień = średnica 0,33 mm). Zaleca się jeden z wymienionych niżej sposobów: podanie przez cewnik wprowadzony do rurki intubacyjnej podczas jej odłączenia na krótki czas od respiratora; podanie przez cewnik wprowadzony przez dodatkowy port do odsysania, bez odłączania rurki intubacyjnej od respiratora lub podanie przez drugie światło rurki intubacyjnej o podwójnym świetle.

Cewnik, przez który podawany jest lek należy skrócić, tak by jego końcówka wystawała tuż poza rurkę intubacyjną powyżej ostrogi tchawicy. Beraktantu nie należy podawać do oskrzela głównego.

Aby zapewnić równomierne rozmieszczenie beraktantu w płucach, obliczoną z tabeli dawkę podaje się w dawkach podzielonych - dwóch lub czterech. Podczas podawania każdej z dawek podzielonych zmienia się ułożenie noworodka.

Zalecane ułożenie noworodka podczas podawania beraktantu w dwóch dawkach podzielonych:

O

•    głowa i tułów obrócone w prawo pod kątem około 45

•    głowa i tułów obrócone w lewo pod kątem około 45°.

Zalecane ułożenie noworodka podczas podawania beraktantu w czterech dawkach podzielonych:

•    głowa i    tułów nachylone w dół pod kątem 5-10°, głowa skierowana w prawo

•    głowa i    tułów nachylone w dół pod kątem 5-10°, głowa skierowana w lewo

•    głowa i    tułów uniesione pod kątem 5-10°, głowa skierowana w prawo

•    głowa i    tułów uniesione pod kątem 5-10°, głowa skierowana w lewo.

Ułożenie noworodka podczas podawania beraktantu w czterech dawkach podzielonych przedstawione jest na rysunkach.


1. Głowa i tułów noworodka nachylone w dół, głowa skierowana w prawo


2. Głowa i tułów noworodka nachylone w dół, głowa skierowana w lewo.
3. Głowa i tułów noworodka uniesione, głowa skierowana w prawo.


4. Głowa i tułów noworodka uniesione, głowa skierowana w lewo.


Podawanie leku jest ułatwione, gdy jedna osoba podaje lek, a druga przytrzymuje noworodka we właściwym ułożeniu i monitoruje jego stan.

Rurka intubacyjna o podwójnym świetle, przez którą podaje się beraktant, spełnia tą samą funkcję co wykorzystanie dodatkowego portu w rurce intubacyjnej służącego do odsysania, tzn. dostarcza beraktant do dystalnego końca rurki intubacyjnej, bez konieczności przerwania sztucznej wentylacji. Ta metoda podawania powinna powodować mniejsze nasilenie hipoksji i bradykardii bezpośrednio po podaniu dawki leku. Nie ma jednak różnic w bliskich lub odległych skutkach leczenia w porównaniu do innych metod podawania. Jeśli noworodkowi założono już rurkę intubacyjną o pojedynczym świetle, nie należy dokonywać powtórnej intubacji i wprowadzać rurki dotchawiczej o podwójnym świetle wyłącznie po to, by podać beraktant.

Pierwsza dawka

Podawanie przez cewnik

Posługując się tabelą dawkowania należy obliczyć dawkę beraktantu uwzględniając masę urodzeniową noworodka. Powoli wprowadzić całą zawartość fiolki do plastikowej strzykawki za pomocą igły o dużym przekroju (rozmiar co najmniej 20).

NIE FILTROWAĆ BERAKTANTU I NIE WSTRZĄSAĆ FIOLKĄ.

Przytwierdzić cewnik o średnicy 1,65 mm i odpowiedniej długości do strzykawki. Napełnić cewnik beraktantem. Usunąć nadmiar beraktantu przez cewnik, tak aby w strzykawce pozostała obliczona z tabeli dawka, którą należy podać.

Przed podaniem beraktantu sprawdzić, czy rurka intubacyjna została właściwie umieszczona i jest drożna. Lekarz może podjąć decyzję o odessaniu rurki intubacyjnej przed podaniem beraktantu. Przed rozpoczęciem podawania stan noworodka powinien być stabilny.

Kiedy lek podawany jest profilaktycznie należy zważyć, zaintubować noworodka oraz ustabilizować jego stan. Podać dawkę jak najszybciej po urodzeniu, najlepiej w ciągu pierwszych 15 minut. Ułożyć odpowiednio noworodka, a następnie delikatnie wstrzykiwać pierwszą dawkę podzieloną przez cewnik przez okres 2-3 sekund.

Po podaniu pierwszej dawki podzielonej wyjąć cewnik z rurki intubacyjnej. Prowadzić wentylację ręczną za pomocą worka oddechowego, dostarczając wystarczającą ilość tlenu, aby zapobiec sinicy, z częstością 60 oddechów/minutę i pod wystarczającym ciśnieniem dodatnim, aby uzyskać odpowiednią wymianę powietrza i wychylenia klatki piersiowej przy oddechu.

Kiedy lek podawany jest leczniczo dla ratowania życia, pierwszą dawkę należy podać jak najszybciej po podłączeniu noworodka do respiratora w ramach postępowania w zespole zaburzeń oddychania. W badaniach klinicznych, bezpośrednio przed podaniem pierwszej dawki podzielonej modyfikowano parametry respiratora: częstość oddechów - 60/min., czas wdechu - 0,5 sekundy oraz FiO2 - 1,0.

Należy odpowiednio ułożyć noworodka i ostrożnie wstrzykiwać pierwszą dawkę podzieloną przez cewnik przez okres 2-3 sekund. Po podaniu pierwszej dawki podzielonej usunąć cewnik z rurki intubacyjnej. Ponownie podłączyć noworodka do respiratora.

W obu przypadkach, zarówno wtedy gdy lek podawany jest profilaktycznie, jak i wtedy gdy podawany jest leczniczo, należy prowadzić wentylację noworodka przez co najmniej 30 sekund lub do ustabilizowania się jego stanu. Następnie odpowiednio ułożyć noworodka w celu podania następnej dawki podzielonej.

Podać pozostałe dawki podzielone postępując według tego samego schematu. Po podaniu każdej dawki podzielonej usunąć cewnik i prowadzić wentylację przez co najmniej 30 sekund lub do czasu ustabilizowania się stanu noworodka. Po podaniu ostatniej dawki podzielonej usunąć cewnik bez przepłukiwania. Nie odsysać wydzieliny z dróg oddechowych przez godzinę po podaniu leku, chyba że wystąpią oznaki obturacji dróg oddechowych.

PO ZAKOŃCZENIU PODAWANIA LEKU WZNOWIĆ WENTYLACJĘ I OPIEKĘ KLINICZNĄ.

Podawanie przez drugie światło rurki intubacyjnej o podwójnym świetle Należy upewnić się, że noworodek zaintubowany jest rurką właściwego rozmiaru o podwójnym świetle. Posługując się tabelą dawkowania należy obliczyć dawkę beraktantu zgodną z masą urodzeniową noworodka. Powoli wprowadzić całą zawartość fiolki do plastikowej strzykawki stosując igłę o dużym przekroju (rozmiar co najmniej 20). NIE FILTROWAĆ BERAKTANTU I NIE WSTRZĄSAĆ FIOLKĄ.

Przed podaniem beraktantu sprawdzić, czy rurka intubacyjna została właściwie umieszczona i czy jest drożna. Lekarz może podjąć decyzję o odessaniu rurki intubacyjnej przed podaniem beraktantu. Przed rozpoczęciem podawania leku stan noworodka powinien być stabilny.

Kiedy lek podawany jest profilaktycznie należy zważyć, zaintubować noworodka oraz ustabilizować jego stan. Podać dawkę jak najszybciej po urodzeniu, najlepiej w ciągu pierwszych 15 minut. Podłączyć strzykawkę zawierającą beraktant do drugiego światła rurki intubacyjnej. Ułożyć odpowiednio noworodka, a następnie delikatnie wstrzykiwać pierwszą dawkę podzieloną przez drugie światło rurki intubacyjnej przez okres 2-3 sekund, bez przerywania wentylacji. Jeśli prowadzi się wentylację ręczną za pomocą worka oddechowego należy dostarczyć wystarczającą ilość tlenu, aby zapobiec sinicy. Aby uzyskać odpowiednią wymianę powietrza i wychylenia ściany klatki piersiowej przy oddechu należy prowadzić wentylację z częstością oddechów 60/min. i pod wystarczającym ciśnieniem dodatnim.

Kiedy lek podawany jest leczniczo dla ratowania życia, pierwszą dawkę należy podać jak najszybciej po podłączeniu noworodka do respiratora, co stanowi element postępowania w zespole zaburzeń oddychania. Bezpośrednio przed podaniem pierwszej dawki podzielonej zmodyfikować parametry respiratora: częstość oddechów - 60/min, czas wdechu - 0,5 sekundy oraz FiO2 - 1,0. Należy odpowiednio ułożyć noworodka i ostrożnie wstrzykiwać pierwszą dawkę podzieloną przez drugie światło rurki intubacyjnej przez okres 2-3 sekund, bez przerywania sztucznej wentylacji.

Podczas podawania leku profilaktycznie i leczniczo należy prowadzić wentylację noworodka przez co najmniej 30 sekund lub do ustabilizowania się jego stanu. Następnie odpowiednio ułożyć noworodka w celu podania następnej dawki podzielonej.

Podać pozostałe dawki podzielone postępując według tego samego schematu. Po podaniu każdej dawki podzielonej prowadzić wentylację przez co najmniej 30 sekund lub do czasu ustabilizowania się stanu noworodka. Po podaniu ostatniej dawki podzielonej usunąć strzykawkę z drugiego światła rurki intubacyjnej i WSTRZYKNĄĆ 0,5 ml POWIETRZA W CELU UDROŻNIENIA DRUGIEGO ŚWIATŁA RURKI, KTÓRE NASTĘPNIE TRZEBA ZAMKNĄĆ.

PO ZAKOŃCZENIU PODAWANIA LEKU WZNOWIĆ WENTYLACJĘ I OPIEKĘ KLINICZNĄ. Następne dawki

Wszystkie następne dawki beraktantu, przy podawaniu wielokrotnym, wynoszą również 100 mg fosfolipidów/kg mc. i zależą od urodzeniowej masy ciała noworodka. Noworodka nie należy powtórnie ważyć przed podaniem następnej dawki beraktantu. W celu ustalenia dawki należy posługiwać się tabelą dawkowania.

Na potrzebę podania dodatkowych dawek beraktantu wskazują objawy utrzymującego się zespołu zaburzeń oddychania. W badaniach klinicznych z użyciem wielokrotnych dawek beraktantu zaobserwowano istotne zmniejszenie śmiertelności z powodu RDS przyjmując następujące kryteria przy podawaniu następnych dawek:

•    Podać kolejną dawkę najwcześniej po 6 godzinach od poprzedniej dawki, jeśli noworodek pozostaje zaintubowany i wymaga co najmniej 30% wdychanego tlenu, aby utrzymać PaO2 na poziomie 80 mmHg (80 torów).

•    U noworodka, który otrzymał dawkę profilaktyczną przed podaniem dawek dodatkowych, należy radiologicznie potwierdzić RDS.

Przed podaniem każdej dawki podzielonej należy przygotować beraktant i ułożyć noworodka jak opisano wyżej. Po podaniu każdej dawki podzielonej usunąć cewnik z rurki intubacyjnej i prowadzić wentylację noworodka przez co najmniej 30 sekund lub do ustabilizowania się jego stanu.

W badaniach klinicznych parametry respiratora w czasie podawania dodatkowych dawek były inne niż podczas podawania pierwszej dawki. W czasie podawania dodatkowych dawek leku FiO2 zwiększano o 0,20 lub o taką frakcję, która pozwalała uniknąć sinicy. Respirator pracował z częstością 30 oddechów/minutę przy czasie wdechu poniżej 1 sekundy. Jeśli przed podaniem beraktantu częstość wynosiła 30 lub więcej oddechów/minutę nie zmieniano jej podczas podawania beraktantu.

Podczas podawania dawek dodatkowych nie należy prowadzić wentylacji ręcznej przy pomocy worka oddechowego. PODCZAS PODAWANIA LEKU LEKARZ DECYDUJE O PARAMETRACH RESPIRATORA ZAPEWNIAJĄCYCH WŁAŚCIWE UTLENOWANIE KRWI I WENTYLACJĘ.

PO ZAKOŃCZENIU PODAWANIA LEKU WZNOWIĆ WENTYLACJĘ I OPIEKĘ KLINICZNĄ.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące podawania leku

Jeżeli podczas podawania leku wystąpi bradykardia lub zmniejszenie saturacji tlenem, należy zaprzestać podawania leku i podjąć odpowiednie postępowanie w celu zmniejszenia nasilenia objawów. Po ustąpieniu tych objawów należy wznowić podawanie leku.

Po podaniu leku wystąpić mogą krótkotrwałe rzężenia i wilgotne szmery oddechowe. Nie ma potrzeby odsysania wydzieliny z dróg oddechowych przez rurkę intubacyjną lub podejmowania innych działań, jeśli nie wystąpią wyraźne oznaki niedrożności dróg oddechowych.

UWAGA

Podmiot odpowiedzialny AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa Tel.: + 48 22 372 78 00

udostępni na żądanie Charakterystykę produktu leczniczego Survanta.

8

Survanta

Charakterystyka Survanta

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

L NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Survanta, 25 mg/ml, zawiesina do podawania dotchawiczego

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy 1 ml produktu leczniczego Survanta (Beractantum) zawiera

fosfolipidy 25 mg, w tym 11,0 - 15,5 mg fosfatydylocholiny;

triglicerydy 0,5 - 1,75 mg;

wolne kwasy tłuszczowa 1,4 - 3,5 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do podawania dotchawiczego.

Jałowy, niepirogenny, bardzo dobrze oczyszczony wyciąg z płuc wołowych.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Beraktant jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu zespołu zaburzeń oddychania - RDS (ang. Respiratory Distress Syndrome) u wcześniaków. Beraktant istotnie zmniejsza częstość występowania zespołu zaburzeń oddychania i śmiertelność spowodowaną RDS oraz zmniejsza częstość występowania powikłań w postaci przecieków płucnych.

Zapobieganie

Wcześniakom o urodzeniowej masie ciała mniejszej niż 1250 g lub z objawami niedoboru surfaktantu należy podać beraktant jak najwcześniej, najlepiej w ciągu 15 minut po urodzeniu.

Leczenie

W leczeniu noworodków z zespołem zaburzeń oddychania potwierdzonym badaniami radiologicznymi i wymagającym mechanicznej wentylacji należy podawać beraktant jak najwcześniej, najlepiej przed upływem ósmej godziny życia.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

PRODUKT LECZNICZY WYŁĄCZNIE DO PODAWANIA DOTCHAWICZEGO.

Beraktant powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy wyspecjalizowanych w stosowaniu intubacji i sztucznej wentylacji oraz ogólnej opiece nad przedwcześnie urodzonymi noworodkami lub pod nadzorem takich lekarzy.

W ciągu kilku minut od podania beraktantu może nastąpić znaczna poprawa utlenowania krwi. Z tego względu, aby zapobiec hiperoksji konieczne jest prowadzenie częstych i dokładnych obserwacji klinicznych oraz monitorowanie stężenia tlenu w krwi tętniczej.

Dawkowanie

Dawka beraktantu wynosi 100 mg fosfolipidów/kg urodzeniowej masy ciała (4 ml/kg mc.). Poniższa tabela przedstawia dawkowanie produktu leczniczego w zależności od urodzeniowej masy ciała.

Tabela dawkowania beraktantu

Masa ciała

Dawka

Masa ciała

Całkowita dawka

(gramy)

w ml

(gramy)

w ml

600-650

2,6

1301-1350

5,4

651-700

2,8

1351-1400

5,6

701-750

3,0

1401-1450

5,8

751-800

3,2

1451-1500

6,0

801-850

3,4

1501-1550

6,2

851-900

3,6

1551-1600

6,4

901-950

3,8

1601-1650

6,6

951-1000

4,0

1651-1700

6,8

1001-1050

4,2

1701-1750

7,0

1051-1100

4,4

1751-1800

7,2

1101-1150

4,6

1801-1850

7,4

1151-1200

4,8

1851-1900

7,6

1201-1250

5,0

1901-1950

7,8

1251-1300

5,2

1951-2000

8,0

W ciągu pierwszych 48 godzin życia można podać cztery dawki beraktantu. Dawek leku nie należy podawać częściej niż co 6 godzin.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Przed podaniem fiolkę z beraktantem należy dokładnie obejrzeć, aby sprawdzić, czy substancja nie jest przebarwiona. Beraktant jest barwy białawej do jasnobrązowej.

Jeśli podczas przechowywania w fiolce pojawił się osad, fiolkę należy delikatnie obrócić (NIE WSTRZĄSAĆ) w celu przywrócenia właściwej konsystencji. Podczas manipulacji fiolką może nastąpić niewielkie spienienie produktu leczniczego, które wynika z jego właściwości.

Beraktant należy przechowywać w lodówce, w temperaturze od 2°C do 8°C. Przed podaniem, produkt leczniczy należy ocieplić przez pozostawienie w temperaturze pokojowej przez co najmniej 20 minut lub ogrzewanie w dłoni przez co najmniej 8 minut. NIE NALEŻY SZTUCZNIE PODGRZEWAĆ FIOLKI. Jeśli dawka ma być podana profilaktycznie, przygotowanie produktu leczniczego należy rozpocząć przed urodzeniem się dziecka.

Nie otwarte fiolki z beraktantem, które zostały ocieplone do temperatury pokojowej, można przed upływem 24 godzin od ocieplenia z powrotem umieścić w lodówce i przechowywać w celu zużycia w przyszłości. Leku nie należy ocieplać i powtórnie oziębiać w lodówce częściej niż jeden raz. Po otwarciu fiolka z lekiem może być użyta tylko raz. Fiolkę z resztką leku należy wyrzucić.

PRODUKT LECZNICZY GOTOWY DO UŻYCIA. NIE ROZCIEŃCZAĆ.

SPOSÓB PODA WANIA

Uwagi ogólne

Beraktant podaje się dotchawiczo przez cewnik o średnicy 1,65 mm (5 w skali French’a; I stopień = średnica 0,33 mm). Zaleca się jeden z wymienionych niżej sposobów: podanie przez cewnik wprowadzony do rurki intubacyjnej podczas jej odłączenia na krótki czas od respiratora; podanie przez cewnik wprowadzony przez dodatkowy port do odsysania, bez odłączania rurki intubacyjnej od respiratora lub podanie przez drugie światło rurki intubacyjnej o podwójnym świetle.

Cewnik, przez który podawany jest lek należy skrócić, tak by jego końcówka wystawała tuż poza rurkę intubacyjną powyżej ostrogi tchawicy. Beraktantu nie należy podawać do oskrzela głównego.

Aby zapewnić równomierne rozmieszczenie beraktantu w płucach, obliczoną z tabeli dawkę podaje się w dawkach podzielonych - dwóch lub czterech. Podczas podawania każdej z dawek podzielonych zmienia się ułożenie noworodka.

Zalecane ułożenie noworodka podczas podawania beraktantu w dwóch dawkach podzielonych:

•    głowa i tułów obrócone w prawo pod kątem około 45

•    głowa i tułów obrócone w lewo pod kątem około 45°.

Zalecane ułożenie noworodka podczas podawania beraktantu w czterech dawkach podzielonych:

•    głowa i    tułów    nachylone w dół pod kątem 5-10°, głowa skierowana w    prawo

•    głowa i    tułów    nachylone w dół pod kątem 5-10°, głowa skierowana w    lewo

•    głowa i    tułów    uniesione pod kątem 5-10°, głowa skierowana w prawo

•    głowa i    tułów    uniesione pod kątem 5-10°, głowa skierowana w lewo.

Ułożenie noworodka podczas podawania beraktantu w czterech dawkach podzielonych przedstawione jest na rysunkach.

I. Głowa i tułów noworodka nachylone w dół, głowa skierowana w prawo


2. Głowa i tułów noworodka nachylone w dół, głowa skierowana w lewo.
3. Głowa i tułów noworodka uniesione, głowa skierowana w prawo.


4. Głowa i tułów noworodka uniesione, głowa skierowana w lewo.


■ ■■ —rp—rj—r—

Podawanie leku jest ułatwione, gdy jedna osoba podaje lek, a druga przytrzymuje noworodka we właściwym ułożeniu i monitoruje jego stan.

W badaniach klinicznych oceniano różne metody podawania beraktantu. W sześciu badaniach kontrolowanych z zastosowaniem pojedynczej dawki i w czterech badaniach z zastosowaniem dawek wielokrotnych, w których oceniano bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego, bcraktant podawano przez cewnik wprowadzony do rurki intubacyjnej po odłączeniu na krótko rurki intubacyjnej od respiratora. Dawkę podawano w czterech dawkach podzielonych w sposób opisany wyżej.

Tę metodę podawania beraktantu porównywano z dwiema innymi metodami w wieloośrodkowym badaniu klinicznym z losowym doborem pacjentów. W badaniu brało udział 299 noworodków o urodzeńiowej masie ciała > 600 g z zespołem zaburzeń oddychania wymagającym sztucznej wentylacji. Inne metody, które poddano ocenie to:

•    podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych przez cewnik wprowadzony do rurki intubacyjnej podczas jej odłączenia na krótki czas od respiratora. Dwie daw'ki podzielone podawano w dwóch ułożeniach noworodka opisanych wyżej.

•    podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych bez odłączania rurki intubacyjnej od respiratora, przez cewnik wprowadzony do rurki intubacyjnej przez dodatkowy port służący do odsysania. Dwie dawki podzielone podawano w dwóch ułożeniach noworodka opisanych wyżej.

W badaniu tym nie stwierdzono istotnych różnic między trzema porównywanymi grupami w średnich wartościach Fi02 (procentowa zawartość tlenu w powietrzu wdychanym), a/A P0, (stosunek ciśnienia cząstkowego tlenu we krwi tętniczej i pęcherzykach płucnych) lub MAP (średnie ciśnienie w drogach oddechowych) w 72 godzinie życia oraz częstości występowania przecieków płucnych, śródmiąższowej rozedmy płuc, przetrwałego przewodu tętniczego lub śmiertelności w 72 godzinie życia.

Rurka intubacyjna o podwójnym świetle, przez którą podaje się beraktant, spełnia tą samą funkcję co wykorzystanie dodatkowego portu w rurce intubacyjnej służącego do odsysania, tzn. dostarcza beraktant do dystalnego końca rurki intubacyjnej, bez konieczności przerwania sztucznej wentylacji. Ta metoda podawania powinna powodować mniejsze nasilenie hipoksji i bradykardii bezpośrednio po podaniu dawki leku. Nie ma jednak różnic w bliskich lub odległych skutkach leczenia w porównaniu do innych metod podawania. Jeśli noworodkowi założono już rurkę intubacyjną o pojedynczym świetle, nie należy dokonywać powtórnej intubacji i wprowadzać rurki dotchawiczej o podwójnym świetle wyłącznie po to, by podać beraktant.

Pierwsza dawka

Podawanie przez cewnik

Posługując się tabelą dawkowania należy obliczyć dawkę beraktantu uwzględniając masę urodzeniową noworodka. Powoli wprowadzić całą zawartość fiolki do plastikowej strzykawki za pomocą igły o dużym przekroju (rozmiar co najmniej 20).

NIE FILTROWAĆ BERAKTANTU I NIE WSTRZĄSAĆ FIOLKĄ.

Przytwierdzić cewnik o średnicy 1,65 mm i odpowiedniej długości do strzykawki. Napełnić cewnik beraktantem. Usunąć nadmiar beraktantu przez cewnik, lak aby w strzykawce pozostała obliczona z tabeli dawka, którą należy podać.

Przed podaniem beraktantu sprawdzić, czy rurka intubacyjna została właściwie umieszczona i jest drożna. Lekarz może podjąć decyzję o odessaniu rurki intubacyjnej przed podaniem beraktantu.

Przed rozpoczęciem podawania stan noworodka powinien być stabilny.

Kiedy lek podawany jest profilaktycznie należy zważyć, zaintubować noworodka oraz ustabilizować jego stan. Podać dawkę jak najszybciej po urodzeniu, najlepiej w ciągu pierwszych 15 minut. Ułożyć odpowiednio noworodka, a następnie delikatnie wstrzykiwać pierwszą dawkę podzieloną przez cewnik przez okres 2-3 sekund.

Po podaniu pierwszej dawki podzielonej wyjąć cewnik z rurki intubacyjnej. Prowadzić wentylację ręczną za pomocą worka oddechowego, dostarczając wystarczającą ilość tlenu, aby zapobiec sinicy, z częstością 60 oddechów/minutę i pod wystarczającym ciśnieniem dodatnim, aby uzyskać odpowiednią wymianę powietrza i wychylenia klatki piersiowej przy oddechu.

Kiedy lek podawany jest leczniczo dla ratowania życia, pierwszą dawkę należy podać jak najszybciej po podłączeniu noworodka do respiratora w ramach postępowania w zespole zaburzeń oddychania.

W badaniach klinicznych, bezpośrednio przed podaniem pierwszej dawki podzielonej modyfikowano parametry respiratora: częstość oddechów - 60/min., czas wdechu - 0,5 sekundy oraz Fio, - 1,0.

Należy odpowiednio ułożyć noworodka i ostrożnie wstrzykiwać pierwszą dawkę podzieloną przez cewnik przez okres 2-3 sekund. Po podaniu pierwszej dawki podzielonej usunąć cewnik z rurki intubacyjnej. Ponownie podłączyć noworodka do respiratora.

W obu przypadkach, zarówno wtedy gdy lek podawany jest profilaktycznie Jak i wtedy gdy podawany jest leczniczo, należy prowadzić wentylację noworodka przez co najmniej 30 sekund lub do ustabilizowania się jego stanu. Następnie odpowiednio ułożyć noworodka w celu podania następnej dawki podzielonej.

Podać pozostałe dawki podzielone postępując według tego samego schematu. Po podaniu każdej dawki podzielonej usunąć cewnik i prowadzić wentylację przez co najmniej 30 sekund lub do czasu ustabilizowania się stanu noworodka. Po podaniu ostatniej dawki podzielonej usunąć cewnik bez przepłukiwania. Nie odsysać wydzieliny z dróg oddechowych przez godzinę po podaniu leku, chyba że wystąpią oznaki obturacji dróg oddechowych.

PO ZAKOŃCZENIU PODAWANIA LEKU WZNOWIĆ WENTYLACJĘ I OPIEKĘ KLINICZNĄ.

Podawanie przez drugie światło rurki intubacyjnej o podwójnym świetle Należy upewnić się, że noworodek zaintubowany jest rurką właściwego rozmiaru o podwójnym świetle. Posługując się tabelą dawkowania należy obliczyć dawkę beraktantu zgodną z masą urodzeniową noworodka. Powoli wprowadzić całą zawartość fiolki do plastikowej strzykawki stosując igłę o dużym przekroju (rozmiar co najmniej 20). NIE FILTROWAĆ BERAKTANTU I NIE WSTRZĄSAĆ FIOLKĄ.

Przed podaniem beraktantu sprawdzić, czy rurka intubacyjna została właściwie umieszczona i czy jest drożna. Lekarz może podjąć decyzję o odessaniu rurki intubacyjnej przed podaniem beraktantu. Przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego stan noworodka powinien być stabilny.

Kiedy lek podawany jest profilaktycznie należy zważyć, zaintubować noworodka oraz ustabilizować jego stan. Podać dawkę jak najszybciej po urodzeniu, najlepiej w ciągu pierwszych 15 minut. Podłączyć strzykawkę zawierającą beraktant do drugiego światła rurki intubacyjnej. Ułożyć odpowiednio noworodka, a następnie delikatnie wstrzykiwać pierwszą dawkę podzieloną przez drugie światło rurki intubacyjnej przez okres 2-3 sekund, bez przerywania wentylacji. Jeśli prowadzi się wentylację ręczną za pomocą worka oddechowego należy dostarczyć wystarczającą ilość tlenu, aby zapobiec sinicy. Aby uzyskać odpowiednią wymianę powietrza i wychylenia ściany klatki piersiowej przy oddechu należy prowadzić wentylację z częstością oddechów 60/min. i pod wystarczającym ciśnieniem dodatnim.

Kiedy produkt leczniczy podaje się w celu ratowania życia pierwszą dawkę należy podać jak najszybciej po podłączeniu noworodka do respiratora, co stanowi element postępowania w zespole zaburzeń oddychania. Bezpośrednio przed podaniem pierwszej dawki podzielonej zmodyfikować parametry respiratora: częstość oddechów - 60/min, czas wdechu - 0,5 sekundy oraz Fi0, - 1,0.

Należy odpowiednio ułożyć noworodka i ostrożnie wstrzykiwać pierwszą dawkę podzieloną przez drugie światło rurki intubacyjnej przez okres 2-3 sekund, bez przerywania sztucznej wentylacji.

Podczas podawania leku profilaktycznie i leczniczo należy prowadzić wentylację noworodka przez co najmniej 30 sekund lub do ustabilizowania się jego stanu. Następnie odpowiednio ułożyć noworodka w celu podania następnej dawki podzielonej.

Podać pozostałe dawki podzielone postępując według tego samego schematu. Po podaniu każdej dawki podzielonej prowadzić wentylację przez co najmniej 30 sekund lub do czasu ustabilizowania się stanu noworodka. Po podaniu ostatniej dawki podzielonej usunąć strzykawkę z drugiego światła rurki intubacyjnej i WSTRZYKNĄĆ 0,5 ml POWIETRZA W CELU UDROŻNIENIA DRUGIEGO ŚWIATŁA RURKI, KTÓRE NASTĘPNIE TRZEBA ZAMKNĄĆ.

PO ZAKOŃCZENIU PODAWANIA LEKU WZNOWIĆ WENTYLACJĘ I OPIEKĘ KLINICZNĄ. Następne dawki

Wszystkie następne dawki beraktantu, przy podawaniu wielokrotnym, wynoszą również 100 mg fosfolipidów/kg mc. i zależą od urodzeniowej masy ciała noworodka. Noworodka nie należy powtórnie ważyć przed podaniem następnej dawki beraktantu. W celu ustalenia dawki należy posługiwać się tabelą dawkowania.

Na potrzebę podania dodatkowych dawek beraktantu wskazują objawy utrzymującego się zespołu zaburzeń oddychania. W badaniach klinicznych z użyciem wielokrotnych dawek beraktantu zaobserwowano istotne zmniejszenie śmiertelności z powodu RDS przyjmując następujące kryteria przy podawaniu następnych dawek:

•    Podać kolejną dawkę najwcześniej po 6 godzinach od poprzedniej dawki, jeśli noworodek pozostaje zaintubowany i wymaga co najmniej 30% wdychanego tlenu, aby utrzymać Pa02 na poziomie 80 mmHg (80 torów).

•    U noworodka, który otrzymał dawkę profilaktyczną przed podaniem dawek dodatkowych, należy radiologicznie potwierdzić RDS.

Przed podaniem każdej dawki podzielonej należy przygotować beraktant i ułożyć noworodka jak opisano wyżej. Po podaniu każdej dawki podzielonej usunąć cewnik z rurki intubacyjnej i prowadzić wentylację noworodka przez co najmniej 30 sekund lub do ustabilizowania się jego stanu.

W badaniach klinicznych parametry respiratora w czasie podawania dodatkowych dawek były inne niż podczas podawania pierwszej dawki. W czasie podawania dodatkowych dawek leku FiCD zwiększano o 0,20 lub o taką frakcję, która pozwalała uniknąć sinicy. Respirator pracował z częstością 30 oddechów/minutę przy czasie wdechu poniżej 1 sekundy. Jeśli przed podaniem beraktantu częstość wynosiła 30 lub więcej oddechów/minutę nie zmieniano jej podczas podawania beraktantu.

Podczas podawania dawek dodatkowych nie należy prowadzić wentylacji ręcznej przy pomocy worka oddechowego. PODCZAS PODAWANIA LEKU LEKARZ DECYDUJE O PARAMETRACH RESPIRATORA ZAPEWNIAJĄCYCH WŁAŚCIWE UTLENOWANIE KRWI I WENTYLACJĘ.

PO ZAKOŃCZENIU PODAWANIA LEKU WZNOWIĆ WENTYLACJĘ I OPIEKĘ KLINICZNĄ.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące podawania leku

Jeżeli podczas podawania leku wystąpi bradykardia lub zmniejszenie saturacji tlenem, należy zaprzestać podawania produktu leczniczego i podjąć odpowiednie postępowanie w celu zmniejszenia nasilenia objawów. Po ustąpieniu tych objawów należy wznowić podawanie leku.

Po podaniu produktu leczniczego wystąpić mogą krótkotrwałe rzężenia i wilgotne szmery oddechowe. Nie ma potrzeby odsysania wydzieliny z dróg oddechowych przez rurkę intubacyjną lub podejmowania innych działań, jeśli nie wystąpią wyraźne oznaki niedrożności dróg oddechowych.

4.3    Przeciwwskazania

Jak dotąd nie stwierdzono żadnych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Beraktant jest przeznaczony wyłącznie do podawania dotchawiczego.

Beraktant MOŻE SZYBKO WPŁYWAĆ NA UTLENOWANIE KRWI 1 PODATNOŚĆ PŁUC. Z tego powodu produkt leczniczy może być stosowany w specjalistycznych ośrodkach klinicznych, w których zatrudnieni są lekarze przeszkoleni w wykonywaniu intubacji i sztucznej wentylacji oraz ogólnej opiece nad przedwcześnie urodzonymi noworodkami. Stan noworodków otrzymujących beraktant należy często monitorować, wykonując oznaczenia stężenia O, i CO, w próbkach krwi tętniczej lub uzyskanych przezskórnie.

ISTNIEJĄ DONIESIENIA O PRZEMIJAJĄCYCH OBJAWACH BRADYKARDII I ZMNIEJSZONEJ SATURACJI TLENEM WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS PODAWANIA LEKU. W razie wystąpienia tych objawów, zaprzestać podawania produktu leczniczego i podjąć odpowiednie postępowanie w celu zmniejszenia nasilenia objawów. Po ustąpieniu tych objawów należ)' wznowić podawanie Icku.

Po podaniu produktu leczniczego wystąpić mogą krótkotrwałe rzężenia i wilgotne szmery oddechowe. Nie ma potrzeby odsysania wydzieliny z dróg oddechowych przez rurkę intubacyjną lub podejmowania innych działań, jeśli nie wystąpią wyraźne oznaki niedrożności dróg oddechowych.

W kontrolowanych badaniach klinicznych zaobserwowano zwiększone prawdopodobieństwo posocznicy wywołanej bakteriami szpitalnymi u noworodków leczonych beraktantem (Tabela 1). Zwiększone zagrożenie posocznicą nie było związane ze zwiększoną śmiertelnością w tej grupie. Drobnoustroje chorobotwórcze wykryte u leczonych noworodków i w grupie kontrolnej były podobne. Nie było istotnych różnic między grupami pod względem odsetka innych niż posocznica zakażeń występujących po leczeniu.

W kontrolowanych badaniach klinicznych nie oceniano stosowania beraktantu u noworodków z urodzeniową masą ciała poniżej 600 g lub powyżej 1750 g. Nie prowadzono kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania beraktantu w skojarzeniu z doświadczalnymi metodami leczenia RDS (np. wentylacja o wysokiej częstotliwości lub pozaustrojowe utlenowanie).

Brak danych o działaniu innych dawek produktu leczniczego niż 100 mg fosfolipidów/kg mc., stosowaniu więcej niż czterech dawek, podawaniu leku częściej niż co 6 godzin lub stosowaniu leku po 48 godzinach życia.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Ciąża lub laktacja Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane związane były z zabiegiem podawania leku.

W kontrolowanych badaniach klinicznych, w których podawano dawki wielokrotne, każdą dawkę beraktantu podzielono na cztery części. Każdą porcję leku stanowiącą 1/4 dawki podawano przez cewnik wprowadzony do końca rurki intubacyjnej po odłączeniu na krótko rurki intubacyjnej od respiratora. Przemijające objawy bradykardii wystąpiły podczas podawania 11,9% dawek. Desaturację tlenem obserwowano podczas podawania 9,8% dawek.

Inne reakcje, które wystąpiły podczas zabiegu podawania mniej niż 1% dawek to: refluks w rurce intubacyjnej, bladość, zwężenie naczyń, nicdociśnienic tętnicze, zatkanie rurki intubacyjnej, nadciśnienie tętnicze, hipokapnia, hiperkapnia i bezdech. W żadnym przypadku podczas zabiegu podawania leku nie doszło do zgonu, a wszystkie reakcje ustąpiły po leczeniu objawowym.

Przeprowadzono badanie kliniczne, w którym porównywano opisany wyżej sposób podawania każdej dawki leku w 4 częściach (po 1/4 dawki) z podawaniem każdej dawki w' dwóch częściach (po 1/2 dawki) przy przerywanej wentylacji i nie przerywanej wentylacji (przez cewnik wprowadzony przez dodatkowy port w rurce intubacyjnej). W czasie podawania pierwszej dawki podzielonej w grupie, której podawano po 1/4 daw'ki, zaobserwowano istotnie mniej przypadków refiuksu w rurce intubacyjnej (p=0,007), niż w grupie z nie przerywaną wentylacją. Podczas podawania pierwszej dawki w dwóch częściach było istotnie mniej przypadków desaturacji tlenem w grupie z nie przerywaną wentylacją (p=0,008) niż w grupie z przerywaną wentylacją. Nie było różnic w występowaniu tych objawów po podaniu następnych dawek podzielonych oraz w częstości akcji serca po podaniu którejkolwiek z dawek (patrz punkt 4.2).

W badaniach kontrolowanych oceniano występowanie współistniejących chorób u przedwcześnie urodzonych niemowląt. Częstość ich występowania zaobserwowana w badaniach klinicznych przedstawiona jest w Tabeli 1.

Tabela 1

Wszystkie badania kliniczne

Występujący stan patologiczny

Beraktant

(%)

Grupa kontrolna (%)

Wartość P*

Przetrwały przewód tętniczy

46,9

47,1

0,814

Krwotok wewnątrzczaszkowy

48,1

45,2

0,241

Ciężki krwotok wewnątrzczaszkowy

24,1

23,3

0,693

Przecieki płucne

10,9

24,7

<0,001

Rozedma śródmiąższowa płuc

20,2

38,4

<0,001

Martwicze zapalenie jelit

6,1

5,3

0,427

Bezdech

65,4

59,6

0,283

Ciężki bezdech

46,1

42,5

0,114

Posocznica po leczeniu

20,7

16,1

0,019

Zakażenie po leczeniu

10,2

9,1

0,345

Krwotok płucny

7,2

5,3

0,166

* Wartość P porównująca grupy w badaniach kontrolowanych

Po przeanalizowaniu wyników wszystkich badań klinicznych nie stwierdzono różnic w częstości występowania krwotoku w'ew'nątrzczaszkowego. Jednakże, w jednym z badań, w którym zastosowano pojedynczą dawkę beraktantu w ratowaniu życia i jednym z badań, w którym profilaktycznie zastosowano dawki wielokrotne odsetek krwotoków wewnątrzczaszkowych u niemowląt, które otrzymały beraktant był istotnie statystycznie większy niż w grupach kontrolnych (odpowiednio 63,3% w porównaniu do 30,8%, P=0,001 oraz 48,8% w porównaniu do 34,2%, P=0,047). W badaniach klinicznych przeprowadzonych po wprowadzeniu leku na rynek, którymi objęto około 8100 noworodków, odsetek krwotoków był mniejszy niż w badaniach kontrolowanych.

W kontrolowanych badaniach klinicznych nie stwierdzono wpływu beraktantu na wyniki rutynowych badań laboratoryjnych, tzn. liczbę białych krwinek oraz stężenia sodu, potasu, bilirubiny i kreatyniny w surowicy.

Przy użyciu testu immunoelektroforetycznego typu Western Biot przebadano na obecność przeciwciał dla związanych z surfaktantem białek SP-B i SP-C ponad 4300 próbek osocza pobranych przed leczeniem i po leczeniu beraktantem od około 1500 pacjentów. Nie wykryto przeciwciał klasy IgG lub IgM.

Wiadomo, że u przedwcześnie urodzonych niemowląt występuje wiele powikłań. W kontrolowanych badaniach klinicznych występowały podane niżej działania niepożądane; odsetek powikłań u noworodków leczonych beraktantem i w grupach kontrolnych nie różnił się, a żadne z powikłań nie związane było ze stosowaniem beraktantu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Koagulopatia, trombocytopenia, rozsianie wykrzcpianie śródnaczyniowe

Zaburzenia endokrynologiczne

Krwotok nadnerczy, nieprawidłowe wydzielanie ADH

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hiperfosfatemia, nietolerancja pokarmu

Zaburzenia układu nerwowego Drgawki

Zaburzenia serca

Częstoskurcz, częstoskurcz komorowy, niewydolność serca, zatrzymanie akcji serca i oddychania, silniejsze uderzenie koniuszkowe serca, przetrwałe krążenie płodowe, całkowicie wadliwy powrót żylny z płuc

Zaburzenia naczynia we

Niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, zakrzep tętnicy, zator powietrzny Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zagęszczenie tkanki płucnej wskutek nacieku, pojawienie się krwi w rurce intubacyjnej, pogorszenie stanu po odłączeniu respiratora, dekompensacja oddechowa, zwężenie podgłośniowe, porażenie przepony, niewydolność oddechowa

Zaburzenia żołądka i jelit

Wzdęcie brzucha, krwotok z przewodu pokarmowego, perforacja jelit, skręt jelita, zawał jelita, wrzód trawienny w wyniku stresu, przepuklina pachwinowa

Zaburzenia wątroby

Niewydolność wątroby

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niewydolność nerek, krwiomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Gorączka, pogorszenie stanu ogólnego

OCENA ODLEGŁYCH NASTĘPSTW STOSOWANIA LEKU

Dotychczas nie stwierdzono odległych powikłań lub następstw leczenia beraktantem.

Badania z zastosowaniem pojedynczej dawki

Ocena dokonana po 6 miesiącach w grupie 232 dobranych wiekiem niemowląt (w tym 115 leczonych beraktantem) nie wykazała istotnych z klinicznego punktu widzenia różnic między grupami leczonymi i nie leczonymi pod względem objawów ze strony płuc i układu nerwowego, częstości występowania lub ciężkości retinopatii u wcześniaków, powtórnych przyjęć do szpitala, wzrostu oraz objawów alergii.

Badania z zastosowaniem dawek wielokrotnych

U 631 dobranych wiekiem (w tym 345 leczonych beraktantem) z 916 niemowląt, które przeżyły dokonano po 6 miesiącach życia oceny klinicznej. U niemowląt, które otrzymały beraktant było istotnie mniej przypadków porażenia mózgowego oraz potrzeby dodatkowego stosowania tlenu w

porównaniu z kontrolą. W czasie prowadzenia badania świszczący oddccli obserwowano częściej u niemowląt, które otrzymały beraktant, choć nie było różnic w stosowaniu leczenia rozszerzającego oskrzela.

Istnieją dane z końcowej oceny klinicznej uzyskane po 12 miesiącach od zastosowania dawek wielokrotnych beraktantu u 521 (w tym 272 leczonych beraktantem) z 909 niemowląt, które przeżyły'. W przeciwieństwie do wyników uzyskanych po 6 miesiącach u niemowląt leczonych beraktantem było istotnie mniej przypadków świszczącego oddechu. Po 12 miesiącach nie było różnic w częstości występowania porażenia mózgowego.

W grupie dobranych wiekiem 429 niemowląt (w tym 226 leczonych beraktantem) z 906, które przeżyły zakończono ocenę kliniczną po 24 miesiącach od podania produktu leczniczego. W grupie niemowląt leczonych beraktantem obserwowano statystycznie istotne zmniejszenie częstości występowania rzężenia grubobańkowego, świszczącego oddechu i szybkiego oddychania. Nie stwierdzono innych różnic.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania beraktantu. W oparciu o dane otrzymane w badaniach na zwierzętach można przypuszczać, że przedawkowanie może spowodować ostrą obturację dróg oddechowych. Należy wtedy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe.

Po podaniu beraktantu mogą przejściowo wystąpić rzężenia i wilgotne szmery oddechowe, ale nie wskazuje to na przedawkowanie. Nie ma potrzeby odsysania wydzieliny z dróg oddechowych przez rurkę intubacyjną lub podejmowania innych działań, jeśli nie wystąpią wyraźne oznaki obturacji dróg oddechowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamicznc

Grupa farmakoterapeutyczna: naturalne fosfolipidy; kod ATC: R 07 AA 02

Endogenny surfaktant płucny obniża napięcie powierzchniowe pęcherzyków płucnych podczas oddychania i zabezpiecza pęcherzyki przed zapadaniem się w wyniku działania ciśnienia zewnątrzpęcherzykowego. W płucach wcześniaków wytwarzana jest niewystarczająca ilość surfaktantu płucnego, co jest przyczyną występowania u nich zespołu zaburzeń oddychania (RDS). Beraktant uzupełnia niedobór endogennego surfaktantu i przywraca działanie powierzchni pęcherzyków płucnych u tych niemowląt.

In vitro, beraktant w sposób powtarzalny obniża minimalne napięcie powierzchniowe do wartości poniżej 8 dyn/cm (810'5 N/cm) w pomiarach dokonywanych za pomocą miernika napięcia powierzchniowego z zastosowaniem metody pulsującego pęcherzyka i wagi Wilhehny’ego. In situ, beraktant przywraca funkcję wyizolowanych pluć szczura, w których sztucznie uzyskano niedobór surfaktantu. In vivo, pojedyncze dawki beraktantu prowadzą do poprawy wartości ciśnienia i objętości płuc, podatności płuc i nasycenia tlenem u przedwcześnie urodzonych królików i owiec.

Dane kliniczne

Działanie kliniczne beraktantu wykazano w sześciu badaniach z zastosowaniem pojedynczej dawki produktu leczniczego i czterech badaniach z użyciem dawek wielokrotnych. Były to kontrolowane wieloośrodkowe badania kliniczne, którymi objęto blisko 1700 niemowląt. Trzy badania otwarte, w tym badanie związane z wprowadzeniem leku do badań klinicznych, przeprowadzono u ponad 8500 niemowląt. We wszystkich badaniach stosowano dawkę beraktantu wynoszącą 100 mg fosfolipidów/kg mc., ustaloną na podstawie opublikowanych doświadczeń ze stosowaniem produktu leczniczego Surfaktant TA, będącego beraktantem w postaci liofilizowanego proszku o tym samym składzie co produkt leczniczy Survanta.

Badania nad profilaktycznym zastosowaniem produktu leczniczego U noworodków o urodzeniowej masie ciała 600-1250 g (urodzonych jak szacowano w 23-29 tygodniu życia płodowego) przeprowadzono dwa badania, w których zastosowano wielokrotne dawki produktu leczniczego. Pierwszą dawkę beraktantu podawano w ciągu 15 minut po urodzeniu, aby zapobiec powstaniu zespołu zaburzeń oddychania (RDS). W przypadku rozwinięcia się zespołu zaburzeń oddychania (RDS) wymagającego sztucznej wentylacji przy frakcji tlenu wdychanego Fi02 > 0,30 podawano do trzech dodatkowych dawek beraktantu w pierwszych 48 godzinach po urodzeniu, co sześć godzin. Wyniki badań uzyskane w 28 dniu życia przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2

Badanie 1

Beraktant

Grupa kontrolna

Wartość P

Liczba badanych noworodków

119

124

-

Częstość występowania RDS (%)

27,6

63,5

<0,001

Zgony spowodowane RDS (%)

2,5

19,5

<0,001

Zgony lub dysplazja oskrzelowo -płucna (BPD) spowodowane RDS (%)

48,7

52,8

0,536

Zgony z różnych przyczyn (%)

7,6

22,8

0,001

Przecieki płucne* (%)

5,9

21,7

0,001

Rozedma śródmiąższowa płuc (%)

20,8

40,0

0,001

*odma oplucnowa lub odma osierdziowa

Badanie 2**

Beraktant

Grupa kontrolna

Wartość P

Liczba badanych noworodków

91

96

-

Częstość występowania RDS (%)

28,6

48,3

0,007

Zgony spowodowane RDS (%)

U

10,5

0,006

Zgony lub dysplazja oskrzelowo -płucna (BPD) spowodowane RDS (%)

27,5

44,2

0,018

Zgony z różnych przyczyn*** (%)

16,5

13,7

0,633

Przecieki płucne* (%)

14,5

19,6

0,374

Rozedma śródmiąższowa płuc (%)

26,5

33,2

0,298

*    Odma opłucnowa lub odma osierdziowa

**    Badanie przerwano

*** Liczba przypadków zgonów w grupie przyjmującej beraktant była istotnie większa. Większa liczba zgonów' w tej grupie była wynikiem sumy wszystkich zgonów.

Badania nad zastosowaniem produktu leczniczego w ratowaniu tycia Noworodki o urodzeniow'ej masie ciała 600 - 1750 g, z zespołem zaburzeń oddychania wymagającym sztucznej wentylacji przy frakcji tlenu wdychanego Fi0, > 0,40, zostały objęte dwoma badaniami nad zastosowaniem wielokrotnych dawek beraktantu do ratowania życia. Pierwszą daw'kę produktu leczniczego podawano po rozwinięciu się RDS, przed ósmą godziną życia. Noworodki jeśli wymagały sztucznej wentylacji, a wartość Fi0, wynosiła > 0,30 mogły otrzymać do trzech dawek dodatkowych w pierwszych 48 godzinach, co 6 godzin. Wyniki badań w 28 dniu życia przedstawione są w Tabeli 3.

Badanie 3*

Beraktant

Grupa kontrolna

Wartość P

Liczba badanych noworodków

198

193

Częstość występowania RDS (%)

11,6

18,1

0,071

Zgony lub dysplazja oskrzelowo -płucna (BPD) spowodowane RDS (%)

59,1

66,8

0,102

Zgony z różnych przyczyn (%)

21,7

26,4

0,285

Przecieki płucne** (%)

11,8

29,5

<0,001

Rozedma śródmiąższowa płuc (%)

16,3

34,0

<0,001

Badanie 4

Beraktant

Grupa kontrolna

Wartość P

Liczba badanych noworodków

204

203

Częstość występowania RDS (%)

6,4

22,3

<0.001

Zgony lub dysplazja oskrzelowo -płucna (BPD) spowodowane RDS (%)

43,6

63,4

<0,001

Zgony z różnych przyczyn (%)

15,2

28,2

0,001

Przecieki płucne** (%)

11,2

22,2

0,005

Rozedma śródmiąższowa płuc (%)

20,8

44,4

<0,001

* Badanie przerwano

** Odma opłucnowa lub odma osierdziowa

Natychmiastowe działania kliniczne

Znaczna poprawa utlenowania krwi może nastąpić w ciągu kilku minut po podaniu beraktantu.

Wszystkie kontrolowane badania kliniczne dostarczyły danych dotyczących natychmiastowego oddziaływania beraktantu na następujące parametry: stosunek ciśnienia cząstkowego tlenu w krwi tętniczej i pęcherzykach płucnych (a/A Po,), Fio, i średnie ciśnienie w drogach oddechowych (MAP) w pierwszych 48 - 72 godzinach życia. Znaczna poprawa tych parametrów utrzymywała się przez 48 -72 godziny u noworodków, którym podawano beraktant w czterech badaniach nad zastosowaniem pojedynczej dawki produktu leczniczego do ratowania życia, dwóch badaniach nad zastosowaniem dawek wielokrotnych oraz dwóch badaniach nad zastosowaniem profilaktycznym dawek wielokrotnych. W badaniach nad profilaktycznym zastosowaniem dawki pojedynczej zaobserwowano istotną poprawę wartości Fi0v

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Beraktant podawany jest bezpośrednio do tkanki docelowej, tzn. płuc, gdzie wywiera działanie biofizyczne na powierzchni pęcherzyków. U przedwcześnie urodzonych królików i jagniąt, które mają niedobór surfaktantu, klirens pęcherzykowy radioaktywnie znakowanych lipidowych składników beraktantu jest szybki. Większa część dawki wiąże się z płucami w ciągu kilku godzin od podania, a lipidy włączają się w przemiany metaboliczne endogennego surfaktantu. U dorosłych zwierząt posiadających wystarczające ilości surfaktantu klirens surfaktantu jest szybszy niż u przedwcześnie urodzonych i młodych zwierząt. U dorosłych zwierząt powtórne wykorzystanie i recykling surfaktantu były mniejsze.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono oddziaływania beraktantu na metabolizm endogennego surfaktantu. Inkorporacja prekursora i następująca po niej sekrecja wysyconej fos fatydy locho liny u przedwcześnie urodzonych owiec nie zmianiająsię w wyniku działania beraktantu.

Brak danych o metabolizmie związanych z surfaktantem białek zawartych w produkcie leczniczym. Nie zbadano eliminacji produktów metabolizmu z organizmu ludzkiego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Beraktant w dawkach do 500 mg fosfolipidów/kg mc./dobę podawano podskórnie nowonarodzonym szczurom przez 5 dni. Szczury rozwijały się normalnie i nie obserwowano działań niepożądanych u ich potomstwa.

Badania mutagenności beraktantu dały wyniki negatywne. Badań karcinogenności nie prowadzono.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek i woda do wstrzykiwali q.s. do 1 ml.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka po 4 ml 1 fiolka po 8 ml

Fiolka ze szkła bezbarwnego w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Patrz punkt 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 18A 02-676 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

7456

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.12.1997

16.01.2003

27.12.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Survanta