+ iMeds.pl

Suzette 75 mcgUlotka Suzette

ULOTKA dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Suzette, 75 mikrogramów (pg), tabletki powlekane

Desogestrelum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Suzette i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Suzette

3.    Jak stosować lek Suzette

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Suzette

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Suzette i w jakim celu się go stosuje

Lek Suzette stosuje się, aby zapobiegać zajściu w ciążę. Zawiera on niewielkie ilości jednego rodzaju żeńskiego hormonu płciowego - progestagenu dezogestrelu. Z tego powodu lek Suzette jest tabletką zawierającą tylko progestagen (ang. - progestogen-only-pill - POP) nazywaną również minitabletką. W przeciwieństwie do tabletki antykoncepcyjnej złożonej, tabletka zawierająca tylko progestagen nie zawiera hormonu estrogenu.

Mechanizm działania większości tabletek zawierających tylko progestagen lub minitabletek polega głównie na zapobieganiu wnikaniu komórek nasienia do macicy. Nie zawsze zapobiegają one dojrzewaniu komórek jajowych, co stanowi podstawowy mechanizm działania tabletek złożonych. Lek Suzette różni się tym od innych minitabletek, że jego dawka w większości przypadków wystarcza do tego, aby zahamować dojrzewanie komórek jajowych. Wskutek tego, lek Suzette ma wysoką skuteczność antykoncepcyjną.

W przeciwieństwie do tabletek złożonych, lek Suzette może być stosowany przez pacjentki nie toleruj ące estrogenów i przez pacjentki karmiące piersią. Niedogodnością podczas stosowania leku Suzette może być występowanie nieregularnych krwawień. Krwawienia mogą także wcale nie występować.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Suzette

Kiedy nie stosować leku Suzette

-    w razie alergii na substancję czynną dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników (wymienionych w punkcie 6.1).

-    w razie występowania zakrzepicy. Zakrzepica to tworzenie się skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych np. kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich), które między innymi mogą powędrować do płuc i spowodować zator płuc.

-    w razie występowania żółtaczki (zażółcenia skóry) obecnie lub w przeszłości lub poważnej choroby wątroby i braku normalizacji czynności wątroby.

-    w razie podejrzenia lub obecności nowotworu, który zależny jest od hormonów płciowych, takich jak niektóre rodzaje raka piersi.

-    w razie wystąpienia niewyjaśnionego krwawienia z pochwy.

Jeśli którykolwiek z wymienionych stanów występuje u pacjentki, to należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Suzette. Lekarz może zalecić stosowanie niehormonalnej metody zapobiegania ciąży. Jeśli którykolwiek z wymienionych stanów wystąpi po raz pierwszy w czasie stosowania leku Suzette, należy niezwłocznie poradzić się lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Suzette

- w razie występowania kiedykolwiek raka piersi.

- w razie występowania raka wątroby, gdyż nie można wykluczyć potencjalnego oddziaływania leku Suzette na raka wątroby.

-    w razie występowania upośledzenia czynności wątroby.

-    w razie występowania kiedykolwiek zakrzepicy.

-    w razie występowania cukrzycy.

- w razie obecności epilepsji (patrz punkt 2 „Inne leki i Suzette”).

- w razie obecności gruźlicy (patrz punkt 2 „Inne leki i Suzette”).

-    w razie występowania nadciśnienia tętniczego lub znacznie podwyższonego ciśnienia krwi.

-    w razie występowania osutki (żółtawo-brunatnych plam, przebarwień na skórze, zwłaszcza na twarzy) obecnie lub w przeszłości; w razie jej występowania, należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie nadfioletowe.

Jeśli któryś z wymienionych stanów występuje u pacjentki, to należy poinformować o tym lekarza. Jeśli stosuje się lek Suzette w którymkolwiek z tych stanów, może zajść potrzeba ścisłej obserwacji pacjentki. Lekarz wyjaśni jak należy postępować.

Systematyczne badania kontrolne

Podczas stosowania leku Suzette, lekarz poprosi pacjentkę o systematyczne zgłaszanie się na badania kontrolne. Częstość i charakter badań kontrolnych zależeć będzie od stanu zdrowia pacjentki.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

-    w razie wystąpienia silnego bólu lub obrzęku którejkolwiek z kończyn dolnych,

niewyjaśnionego bólu w klatce piersiowej, duszności, nienormalnego kaszlu, zwłaszcza odkrztuszania krwią (wskazuj ących odpowiednio na prawdopodobieństwo zakrzepu lub zatoru),

- w razie wystąpienia nagłego, silnego bólu żołądka lub zażółcenia powłok skórnych (wskazuj ących prawdopodobieństwo zaburzeń wątroby),

-    w razie wyczucia guzka w piersi (wskazującego prawdopodobieństwo raka piersi),

- w razie wystąpienia nagłego lub silnego bólu w dolnej części jamy brzusznej lub okolicy żołądka (wskazujących prawdopodobieństwo ciąży ektopowej, czyli ciąży pozamacicznej),

-    w razie unieruchomienia lub poddania się zabiegowi chirurgicznemu (należy skonsultować się z lekarzem na co najmniej cztery tygodnie wcześniej),

-    w razie wystąpienia nienormalnego, intensywnego krwawienia z pochwy,

-    w razie podejrzenia zajścia w ciążę.

Rak piersi

Należy systematycznie badać swoje piersi i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wyczucia jakiegokolwiek guzka w piersiach.

U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne rak piersi występuje nieznacznie częściej niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Po zaprzestaniu przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych ryzyko to stopniowo maleje by po 10 latach od zaprzestania przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych było takie samo dla kobiet, które przyjmowały tabletki i tych, które ich nigdy nie stosowały. Rak piersi występuje rzadziej u kobiet w wieku poniżej 40 lat, ale ryzyko wzrasta z wiekiem kobiety. Dlatego też większa liczba przypadków raka piersi występuje u kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne w starszym wieku. Mniejsze znaczenie ma to, jak długo była przyjmowana tabletka antykoncepcyjna.

Na każde 10 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne przez 5 lat w grupie wiekowej do 20 lat, wystąpi mniej niż 1 przypadek raka piersi stwierdzony do 10 latach po zaprzestaniu przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych w porównaniu do 4 przypadków raka piersi rozpoznawanych w tej grupie wiekowej. Podobnie na 10 000 kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne do 5 lat w grupie wiekowej do 30 lat, rozpoznano dodatkowo 5 przypadków raka piersi w porównaniu do 44 przypadków zwykle w tej grupie rozpoznawalnych. Na 10 000 kobiet stosuj ących tabletki antykoncepcyjne do 5 lat w grupie wiekowej do 40 lat, rozpoznano o 20 przypadków raka piersi więcej w stosunku do 160 przypadków zwykle rozpoznawanych.

Uważa się, że ryzyko wystąpienia raka piersi u pacjentek stosuj ących tabletki antykoncepcyjne zawieraj ące tylko progestagen, takie jak lek Suzette jest zbliżone do ryzyka u pacjentek stosuj ących tabletki antykoncepcyjne zawierające również estrogeny (tabletki antykoncepcyjne złożone), lecz dane nie są rozstrzygające.

Przypadki raka piersi stwierdzone u pacjentek stosuj ących tabletki antykoncepcyjne wydaj ą się wykazywać mniej sze prawdopodobieństwo szerzenia się aniżeli przypadki raka piersi stwierdzane u pacjentek nie stosuj ących tabletek antykoncepcyjnych. Nie wiadomo, czy różnica ryzyka wystąpienia raka piersi spowodowana jest stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych. Mogło się tak zdarzyć, że pacjentki badane były częściej, więc rak piersi wykryty został wcześniej.

Zakrzepica

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza w razie zauważenia potencjalnych objawów zakrzepicy (patrz także punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Suzette”).

Zakrzepica to tworzenie się skrzepów krwi, które mogą zablokować naczynie krwionośne.

Zakrzepica niekiedy występuje w żyłach głębokich kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich). Jeśli taki skrzep oderwie się z miejsca w żyle gdzie powstał, to może dotrzeć do płuc i zablokować tętnice. Powoduj ąc stan zwany „zatorem płuc”. W rezultacie może pojawić się stan zagrożenia życia, który może doprowadzić do zgonu. Zakrzepica żył głębokich zdarza się rzadko. Może pojawić się bez względu na to czy zażywa się tabletki antykoncepcyjne czy nie. Może także pojawić się w razie zajścia w ciążę.

Ryzyko wystąpienia zakrzepicy jest wyższe u pacjentek stosuj ących tabletki antykoncepcyjne niż u pacjentek ich nie stosujących. Nie jest znana różnica ryzyka wystąpienia zakrzepicy w przypadku stosowania tabletek antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen, takich jak lek Suzette w porównaniu z tabletkami antykoncepcyjnymi zawieraj ącymi również estrogeny (tabletkami antykoncepcyjnymi złożonymi).

Dzieci i młodziez poniżej 18 lat

Brak wystarczających danych na temat stosowania desogestrelu u dzieci i młodziezy poniżej 18 lat. Inne leki i Suzette

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych lub ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą hamować prawidłowe działanie leku Suzette i mogą spowodować krwawienie międzymiesiączkowe lub obniżenie skuteczności antykoncepcji. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu:

-    padaczki (np. prymidonu, fenytoiny, karbamazepiny, okskarbazepiny, felbamatu, topiramatu i fenobarbitalu),

-    gruźlicy (np. ryfampicyny, ryfabutyny),

-    zakażeń HIV (np. rytonawiru, nelfinawiru),

-    lub innych schorzeń infekcyjnych (np. gryzeofulwiny), rozstroju żołądka (węgiel aktywowany), stanów depresyjnych (ziołowego preparatu z dziurawca zwyczajnego),

-    w przypadku przeszczepów (np. cyklosporyn).

W razie zastosowania któregoś z wymienionych leków wraz z lekiem Suzette należy przyjmować dodatkowe środki antykoncepcyjne w czasie równoczesnego przyjmowania leku i w ciągu kolejnych 28 dni po zaprzestaniu przyjmowania. Lek Suzette może także wpływać na mechanizm działania niektórych leków w organizmie powodując nasilenie ich skuteczności (np. leków zawierających cyklosporynę) lub osłabienie ich skuteczności.

Suzette z jedzeniem i piciem

Lek Suzette można stosować z jedzeniem i piciem lub między posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią albo przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje zaj ść w ciążę przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie zażywać leku Suzette w razie zajścia w ciążę lub podejrzenia zajścia w ciążę.

Karmienie piersią

Lek Suzette można zażywać w trakcie karmienia piersią.

Karmiąc piersią i chcąc zażywać lek Suzette, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Suzette nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Suzette zawiera laktozę

Lek Suzette zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3.    Jak stosować lek Suzette

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

-    Opakowanie leku Suzette zawiera 28 tabletek.

-    Należy stosować jedną tabletkę na dobę.

-    Tabletkę należy połknąć w całości popijając odpowiednią ilością wody.

Pomiędzy tabletkami na frontowej stronie opakowania nadrukowane są strzałki. Po odwróceniu opakowania na drugiej stronie widoczne są nazwy dni tygodnia nadrukowane na foli. Każdy z dni odpowiada jednej tabletce. Za każdym razem podczas rozpoczynania nowego opakowania leku Suzette, należy zażyć tabletkę z górnego szeregu. Nie należy zaczynać od dowolnej tabletki z szeregu. Np. rozpoczynając stosowanie leku w środę, trzeba zażyć tabletkę z górnego szeregu oznaczoną (z tyłu) jako „Śr.” Należy kontynuować zażywając jedną tabletkę na dobę aż do opróżnienia opakowania. Zawsze należy stosować się do kierunku wskazanego strzałkami. Patrząc na drugą stronę opakowania można łatwo sprawdzić, czy zażyta została już tabletka z określonego dnia.

Tabletki trzeba stosować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, tak aby odstęp pomiędzy kolejno zażywanymi tabletkami wynosił zawsze 24 godziny. Podczas zażywania leku Suzette mogą wystąpić krwawienia, ale należy dalej stosować tabletki nie zwracając na nie uwagi. Po opróżnieniu opakowania, zażywanie tabletek z nowego opakowania leku Suzette należy rozpocząć następnego dnia - a zatem bez przerwy i nie czekając na krwawienie.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Suzette

• Jeśli w poprzednim miesiącu pacjentka nie zażywała żadnego hormonalnego środka antykoncepcyjnego

Należy poczekać do pojawienia się miesiączki. W pierwszym dniu pojawienia się krwawienia, należy zastosować pierwszą tabletkę leku Suzette. Nie trzeba przyjmować dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć pomiędzy 2 a 5 dniem cyklu, ale w tym przypadku, przez pierwsze 7 dni zażywania tabletek podczas pierwszego cyklu, zaleca się stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji (metody barierowej).

•    Zmiana z tabletki antykoncepcyjne złożonej, kapturka dopochwowego lub plastra skórnego

Można rozpocząć stosowanie leku Suzette najlepiej następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki z aktualnie stosowanego opakowania tabletek antykoncepcyjnych lub w dniu zdj ęcia kapturka dopochwowego lub plastra skórnego (oznacza to brak przerwy w stosowaniu tabletki, krążka lub plastra). Jeśli aktualnie stosowane opakowanie tabletek antykoncepcyjnych zawiera również tabletki nieaktywne, to można rozpocząć stosowanie leku Suzette następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki aktywnej (w razie niepewności, o którą tabletkę chodzi, należy zapytać lekarza lub farmaceutę). W razie przestrzegania tych wskazówek, nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Można również rozpocząć zażywanie leku najpóźniej w dniu po przerwie w stosowaniu tabletek, kapturków, plastrów lub po zażyciu tabletek nieaktywnych aktualnie stosowanego środka antykoncepcyjnego. W razie przestrzegania tych wskazówek, należy zapewnić stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji (metody barierowej) przez pierwszych 7 dni zażywania tabletek.

•    Zmiana z innej tabletki antykoncepcyjnej zawierającej tylko progestagen (minitabletki) na lek Suzette

Można zaprzestać jej stosowania dowolnego dnia i natychmiast rozpocząć zażywanie leku Suzette. Nie trzeba stosować dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

•    Zmiana z iniekcji, implantu lub systemu domacicznego uwalniającego progestagen (ang. intrauterine device IUD) na lek Suzette

Należy rozpocząć zażywanie leku Suzette w dniu, w którym należałoby wykonać kolejną iniekcję lub w dniu usunięcia implantu lub systemu domacicznego. Nie trzeba przyjmować dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

•    Po porodzie

Stosowanie leku Suzette po porodzie można rozpocząć przed ponownym pojawieniem się miesiączek.

Jeśli od porodu upłynęło ponad 21 dni, to należy podczas pierwszego cyklu przez pierwszych siedem dni zażywania tabletek stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metodę barierową). Jeśli jednak miał miejsce wcześniej stosunek płciowy, to przed rozpoczęciem zażywania leku Suzette należy wykluczyć zajście w ciążę.

•    Po porodzie przedwczesnym lub po poronieniu

Należy poradzić się lekarza.

Lek Suzette, pododbnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) lub innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Suzette

Brak jest doniesień dotyczących poważnych działań niepożądanych spowodowanych zażyciem zbyt wielu tabletek zawierających dezogestrel. Objawy, jakie mogą wystąpić w tym przypadku to nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Chcąc uzyskać dodatkowe informacje, należy zwrócić się o poradę do lekarza.

Pominiecie zastosowania leku Suzette

Jeśli od zażycia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, to skuteczność leku Suzette utrzymuje się. Należy zażyć pominiętą tabletkę niezwłocznie po uświadomieniu sobie tego faktu, zaś kolejną, tak jak zazwyczaj. Jeśli od zażycia tabletki upłynęło wiecej niż 12 godzin, to skuteczność leku Suzette może być osłabiona. Im więcej tabletek się pominie, tym większe ryzyko obniżenia się skuteczności antykoncepcyjnej. Należy zażyć ostatnio pominiętą tabletkę niezwłocznie po uświadomieniu sobie tego faktu, zaś kolejne tabletki, tak jak zazwyczaj. Oznacza to ewentualne zażycie 2 tabletek w jednym dniu. Podczas zażywania tabletek należy także stosować dodatkową metode antykoncepcji (taką jak prezerwatywy) przez kolejne 7 dni. W razie pominięcia zażycia jednej lub kilku tabletek w pierwszym tygodniu ich zażywania i odbycia stosunku płciowego przed pominięciem ich zażycia, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Należy zwrócić się do lekarza o poradę.

W razie występowania zaburzeń żoładkowo-ielitowych (np. wymiotów, silnej biegunki)

W razie występowania wymiotów lub silnej biegunki lub w razie stosowania węgla aktywowanego w ciągu 3-4 godzin od zażycia tabletki leku Suzette, może dojść do niecałkowitego wchłonięcia się substancji czynnej i osłabienia skuteczności antykoncepcyjnej leku Suzette. W takim przypadku trzeba stosować dodatkowe metody antykoncepcji (takie jak prezerwatywy) przez kolejne 7 dni. Kolejną tabletkę należy zażyć, tak jak zazwyczaj.

Przerwanie stosowania leku Suzette

Można zaprzestać stosowania leku Suzette w dowolnej chwili. Począwszy od dnia zaprzestania stosowania, pacjentka nie jest dłużej chroniona przed zajściem w ciążę.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poważne działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Suzette przedstawiono w akapitach „Rak piersi” i „Zakrzepica” w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Suzette”. Należy zapoznać się z tym punktem w celu uzyskania dodatkowych informacji lub, w uzasadnionych przypadkach, skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Suzette mogą w nierugularnych odstępach występować krwawienia z pochwy. Mogą mieć charakter delikatnego plamienia, które nie będzie nawet wymagać stosowania podpasek lub intensywniejszego krwawienia, które przypominać będzię skąpe krwawienie miesiączkowe i wymagać będzie stosowania środków higienicznych. Krwawienia mogą także w ogóle nie występować. Nieregularne krwawienia nie są objawem obniżenia się skuteczności antykoncepcyjnej leku Suzette. Ogólnie mówiąc nie trzeba podejmować żadnych działań. Należy dalej zażywać lek Suzette. W razie nasilenia się krwawienia lub jego przedłużania się, należy skonsultować się z lekarzem.

Ocenę działań niepożądanych przedstawiono według następującej częstości występowania:

Bardzo często: mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób Często: mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób Niezbyt często: mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób Rzadko: mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób Bardzo rzadko: mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10000 osób

Częstość nieznana: częstość nie możne być oszacować na podstawie dostępnych danych.

Pacjentki stosujące dezogestrel zgłaszały następujące działania niepożądane:

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zmiana nastroju, obniżenie się

Zakażenia pochwy

Wysypki, pokrzywkę,

popędu płciowego (libido),

bolesne sino-czerwone

obniżenie nastroju (odczuwanie

grudki skórne (rumień

smutku częściej niż zwykle)

guzowaty) (są to zaburzenia skórne)

Ból głowy

Trudności w używaniu soczewek kontaktowych

Nudności

Wymioty

Trądzik

Utratę włosów

Ból piersi, miesiączkowanie

Bolesne miesiączkowanie, torbiel

nieregularne lub jego brak

jajników

Przyrost masy ciała

Zmęczenie

Oprócz podanych działań niepożądanych, może wystąpić mlekotok.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Suzette

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Suzette

-    Substancją czynną leku jest dezogestrel. Każda tabletka powlekana zawiera 75 mikrogramów desogestrelu.

-    Inne składniki to: laktoza jednowodna (patrz również „Suzette zawiera laktozę” w punkcie 2), skrobia kukurydziana, powidon K30, kwas stearynowy, all-rac-a-Tokoferol, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza, makrogol 400, talk, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Suzette i co zawiera opakowanie

Lek Suzette to białe do brudnobiałych, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane bez

wytłoczeń.

Jeden blister leku Suzette zawiera 28 tabletek powlekanych. Każde opakowanie tekturowe zawiera 1,

3 lub 6 blistrów. Każdy blister może być zapakowany w oddzielną saszetkę.

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Wytwórca:

CEMELOG-BRS Ltd.,

H-2040 Budaors,

Vasut u. 13, Węgry

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2012r.

8

Suzette

Charakterystyka Suzette

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Suzette, 75 mikrogramów (pg), tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 75 mikrogramów (pg) dezogestrelu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 54,35 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe do brudnobiałych, okrągłe, dwustronnie wypukłe o średnicy 5,4 - 5,8 mm tabletki bez wytłoczeń.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doustna antykoncepcja hormonalna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób _ podawania

Tabletki trzeba stosować codziennie, popijając je niewielką ilością płynu, mniej więcej o tej samej porze, tak aby odstęp pomiędzy kolejno zażywanymi tabletkami wynosił zawsze 24 godziny. Pierwszą tabletkę należy zastosować w pierwszym dniu krwawienia miesięcznego. Od tego czasu należy w sposób ciągły stosować każdego dnia jedną tabletkę nie zwracając uwagi na ewentualne krwawienie. Stosowanie tabletek z nowego blistra należy rozpocząć od razu następnego dnia po zakończeniu poprzedniego opakowania.

Rozpoczęcie stosowania Suzette

Brak wcześniejszego stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego (w poprzednim miesiącu). Stosowanie tabletek musi rozpocząć się w 1. dniu cyklu menstruacyjnego kobiety (dzień 1. to pierwszy dzień krwawienia miesięcznego). Dopuszczalne jest rozpoczęcie przyjmowania tabletek od 2. do 5. dnia cyklu, ale w tym przypadku przez pierwsze 7 dni zażywania tabletek podczas pierwszego cyklu, zaleca się stosowanie barierowej metody antykoncepcji.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży zaleca się natychmiastowe rozpoczęcie przyjmowania tabletek. W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcji.

Po porodzie o czasie, po porodzie przedwczesnym lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży.

Terapię antykoncepcyjną produktem Suzette po porodzie można rozpocząć przed ponownym pojawieniem się miesiączek. Jeśli od porodu upłynęło ponad 21 dni, to należy wykluczyć ciążę i przez pierwszych siedem dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

Rozpoczęcie stosowania produktu Suzette po zmianie z innych metod antykoncepcji

Zmiana ze złożonego, hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożonego, doustnego środka antykoncepcyjnego (ang. combined oral contraceptive COC), kapturka dopochwowego lub systemu transdermalnego - plastra).

Pacjentka powinna rozpocząć stosowanie produktu Suzette najlepiej następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) poprzedniego, złożonego, doustnego środka antykoncepcyjnego lub w dniu zdj ęcia kapturka dopochwowego lub plastra skórnego. W tych przypadkach nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Nie wszystkie metody antykoncepcji mogą być dostępne we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Pacjentka może także rozpocząć jego stosowanie najpóźniej w dniu po przerwie w stosowaniu tabletek, plastrów, kapturków lub tabletek placebo poprzedniego zażywanego przez nią złożonego środka antykoncepcyjnego, lecz podczas pierwszych 7 dni zażywania tabletek zaleca się używanie dodatkowej metody antykoncepcji.

Zmiana ze środka zawierającego tylko progestagen (minipigułki, iniekcji, implantu lub z systemu domacicznego uwalniającego progestagen (ang. intrauterine system - IUS)).

Pacjentka może dowolnego dnia zaprzestać stosowania minipigułki (implantu lub systemu domacicznego w dniu jego usunięcia, iniekcji w dniu, w którym należałoby wykonać kolejną iniekcję).

Pominiecie zażycia tabletki

Jeśli pomiędzy zażyciem dwóch kolejnych tabletek upłynęło ponad 36 godzin, to ochrona antykoncepcyjna może być osłabiona. Jeśli pacjentka spóźniła się mniej niż 12 godzin z zażyciem dowolnej tabletki, to pominiętą tabletkę powinna zażyć niezwłocznie po uświadomieniu sobie tego faktu, zaś kolejną jak zazwyczaj.

Jeśli pacjentka spóźniła się więcej niż 12 godzin z zażyciem tabletki, to powinna stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez kolejne 7 dni. Jeśli zażycie tabletek pominięte zostało w pierwszym tygodniu i odbył się stosunek płciowy w tygodniu poprzedzaj ącym pominięcie zażycia tabletek, to należy liczyć się z możliwością zaj ścia w ciążę.

Wystąpienie zaburzeń żoładkowo-ielitowych

W przypadku wystąpienia poważnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych wchłanianie leku może nie być pełne i należy zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne.

Jeśli w ciągu 3-4 godzin po zażyciu tabletki wystąpią wymioty, to wchłanianie leku może nie być pełne. W takim przypadku należy postąpić tak, jak w razie pominięcia zażycia tabletki, co opisano w niniejszym akapicie.

Monitorowanie stosowania produktu

Przed przepisaniem leku zaleca się zebranie szczegółowego wywiadu chorobowego i wykonanie dokładnego badania ginekologicznego w celu wykluczenia ciąży. Przed przepisaniem leku należy ustalić czy nie ma zaburzeń krwawienia, jak skąpe miesiączkowanie i brak miesiączki.

Odstęp pomiędzy badaniami kontrolnymi ustalany jest w każdym przypadku indywidualnie. W razie podejrzeń, że przepisany produkt leczniczy może mieć wpływ na przebieg nieujawnionej lub ujawnionej choroby (patrz punkt 4.4), należy odpowiednio zaplanować badania kontrolne .

Pomimo, że produkt Suzette zażywany jest systematycznie, mogą pojawić się zaburzenia krwawienia. Jeśli krwawienie występuje bardzo często lub niesystematycznie, należy rozważyć zastosowanie innej metody antykoncepcji. Jeśli objawy będą utrzymywać się, należy wykluczyć przyczyny organiczne.

Leczenie braku miesiączki podczas terapii zależy od tego czy tabletki zażywane były zgodnie lub niezgodnie ze wskazówkami i może wiązać się z wykonaniem testu ciążowego.

W razie zajścia pacjentki w ciążę, należy przerwać stosowanie produktu.

Pacjentkę należy poinformować, że produkt Suzette nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność desogestrelu u młodzieży poniżej 18 lat nie zostało jeszcze ustalone. Brak dostępnych danych.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1.

-    Czynna choroba zakrzepowo-zatorowa żył.

-    Występowanie obecnie lub w przeszłości poważnej choroby wątroby tak długo jak parametry funkcji

wątroby nie wrócą do normy.

- Obecność lub podejrzenie nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych.

-    Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów (czynników ryzyka), należy rozważyć czy korzyści związane ze stosowaniem progestagenu przewyższaj ą ewentualne czynniki ryzyka w każdym indywidualnym przypadku i omówić je z pacjentką przed podjęciem przez nią decyzji o rozpoczęciu stosowania produktu Suzette. W przypadku pogorszenia się, zaostrzenia się lub pierwszorazowego pojawienia któregokolwiek z tych objawów czy stanów, pacjentka powinna zwrócić się do lekarza. Lekarz wówczas powinien podjąć decyzję czy należy zaprzestać stosowania produktu Suzette.

Wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko wystąpienia raka piersi. Podczas stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych (ang. COCs) nieznacznie zwiększa się ryzyko zdiagnozowania raka piersi. Podwyższone ryzyko obniża się stopniowo w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych i nie ma związku z czasem trwania ich stosowania, lecz z wiekiem pacjentek stosujących złożone, doustne środki antykoncepcyjne. Spodziewaną liczbę zdiagnozowanych przypadków na 10000 pacjentek, które stosują złożone, doustne środki antykoncepcyjne (do 10 lat po zaprzestaniu) w stosunku do pacjentek nigdy ich nie stosuj ących w tym samym okresie czasu obliczono dla odnośnych grup wiekowych i przedstawiono w poniższej tabeli.

Grupa

wiekowa

Spodziewane przypadki pacjentek stosujących złożone, doustne środki antykoncepcyjne

Spodziewane przypadki pacjentek nie stosujących złożonych, doustnych środków antykoncepcyj nych

16-19 lat

4,5

4

20-24 lat(a)

17,5

16

25-29 lat

48,7

44

30-34 lat(a)

110

100

35-39 lat

180

160

40-44 lat(a)

260

230

Ryzyko u pacjentek stosujących środki antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen (ang. progestogen-only contraceptives - POCs), takie jak produkt Suzette, ma prawdopodobnie zbliżony stopień ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych. Jednakże w przypadku środków antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen dane są mniej rozstrzygające. W porównaniu z ryzykiem wystąpienia raka piersi kiedykolwiek w życiu, podwyższone ryzyko związane ze stosowaniem złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych jest niskie. Przypadki raka piersi zdiagnozowanego u pacjentek stosujących złożone, doustne środki antykoncepcyjne mają tendencję do mniejszego zaawansowania niż u pacjentek nie stosuj ących złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych. Podwyższone ryzyko u pacjentek stosujących złożone, doustne środki antykoncepcyjne może być spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem, efektami biologicznymi pigułki lub połączeniem obu tych czynników.

Ponieważ nie można wykluczyć działania biologicznego progestagenów na raka wątroby, należy dokonać indywidualnej oceny korzyści/ryzyka u pacjentek z rakiem wątroby.

Jeśli wystąpią ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby, pacjentkę należy skierować do specjalisty w celu wykonania badań i udzielenia porady.

Badania epidemiologiczne wykazuj ą związek stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych ze wzrostem częstości wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej). Mimo, że znaczenie kliniczne tych informacji dla dezogestrelu, stosowanego jako środek antykoncepcyjny bez komponenty estrogenowej, nie jest znane, to w razie wystąpienia zakrzepicy należy zaprzestać stosowania produktu Suzette. Zaprzestanie stosowania produktu Suzette należy rozważyć również w przypadku długotrwałego unieruchomienia pacjentki spowodowanego zabiegiem chirurgicznym czy chorobą. Pacjentki, u których wystąpiły zaburzenia zakrzepowo-zatorowe powinny zostać poinformowane o możliwości ich nawrotów.

Mimo że progestageny mogą mieć wpływ na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, to nie ma danych świadczących o konieczności zmiany reżimu terapeutycznego u pacjentek z cukrzycą stosuj ących pigułki zawieraj ące tylko progestagen. Niemniej jednak, pacjentki z cukrzycą należy starannie obserwować w pierwszych miesiącach stosowania leku.

W razie rozwinięcia się przewlekłego nadciśnienia w czasie stosowania produktu Suzette lub w razie niewłaściwej reakcji znacznie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi na terapię lekami przeciwnadciśnieniowymi, należy rozważyć zaprzestanie stosowania produktu Suzette.

Leczenie produktem Suzette prowadzi do obniżenia stężenia estradiolu w surowicy do poziomu odpowiadającego wczesnej fazie pęcherzykowej. Jak na razie nie wiadomo, czy obniżenie się stężenia estradiolu ma istotny klinicznie wpływ na gęstość mineralną kości.

Zapobieganie ciążom ektopowym za pomocą tradycyjnych pigułek zawieraj ących tylko progestagen nie jest na tyle skuteczne co za pomocą złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych, co ma związek z częstym występowaniem jajeczkowania podczas stosowania pigułek zawierających tylko progestagen. Pomimo faktu, że produkt Suzette konsekwentnie hamuje jajeczkowanie, to należy pomyśleć o ciąży ektopowej podczas rozpoznania różnicowego, jeśli u pacjentki wystąpi brak miesiączki lub ból w jamie brzusznej.

Sporadycznie może wystąpić ostuda, zwłaszcza u pacjentek, u których wystąpiła w przeszłości ostuda ciążowa. Pacjentki skłonne do ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie nadfioletowe podczas zażywania produktu Suzette.

Podczas ciąży i podczas stosowania preparatów zawieraj ących hormony płciowe zgłaszano następuj ące stany, lecz nie ustalono ich związku ze stosowaniem progestagenów:

-    żółtaczkę i (lub) świąd związany z zastojem żółci,

-    tworzenie się kamieni żółciowych, porfirię,

-    toczeń rumieniowaty układowy,

-    zespół hemolityczno-mocznicowy,

-    pląsawicę Sydenhama,

-    opryszczkę ciężarnych,

-    ubytek słuchu związany z otosklerozą,

-    obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dojrzewanie pęcherzyków

Rozwój pęcherzyków zachodzi podczas stosowania wszystkich niskodawkowych, hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Pęcherzyki mogą sporadycznie rosnąć uzyskuj ąc większą obj ętość niż prawidłowa w cyklu miesiączkowym. Ogólnie, powiększone pęcherzyki (torbiele czynnościowe) zanikają samoistnie. Często są bezobjawowe, ale w niektórych przypadkach może pojawić się łagodny ból w jamie brzusznej. Rzadko wymagana jest interwencja chirurgiczna.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Interakcje pomiędzy hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do krwawienia międzymiesiączkowego i/lub obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej. W piśmiennictwie opisano następujące interakcje (głównie przy stosowaniu złożonych środków antykoncepcyjnych, ale sporadycznie również ze środkami antykoncepcyjnymi zawieraj ącymi tylko progestagen).

Metabolizm wątrobowy

Mogą pojawić się interakcje z lekami, które indukuj ą enzymy mikrosomalne, co może doprowadzić do zwiększenia się klirensu hormonów płciowych (takimi jak: hydantoiny (np. fenytoina), barbiturany (np. fenobarbital), primidon, karbamazepina, ryfampicyna; dotyczyć to może również okskarbamazepiny, topiramatu, ryfabutyny, felbamatu, rytonawiru, nelfinawiru, gryzeofulwiny oraz produktów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)).

Maksymalnej indukcji enzymów nie obserwuje się przez okres 2-3 tygodni, ale może ona utrzymywać się co najmniej przez 4 tygodnie po zaprzestaniu stosowania terapii lekiem. Pacjentki będące w trakcie terapii którymkolwiek z tych leków powinny tymczasowo zacząć stosować oprócz leku Suzette również metodę barierową. W przypadku stosowania leków indukuj ących enzymy mikrosomalne podczas jednoczesnego przyjmowania leków antykoncepcyjnych należy zastosować metodę barierową w trakcie ich zażywania i przez 28 dni po zaprzestaniu ich przyjmowania.

W przypadku pacjentek będących w trakcie długotrwałej terapii lekami indukującymi enzymy wątrobowe, należy pomyśleć o użyciu niehormonalnej metody antykoncepcji. W takim wypadku należy postępować jak w przypadku pominięcia zażycia tabletki opisanym w punkcie 4.2.

Podczas terapii preparatami węgla aktywowanego, wchłanianie steroidu z tabletki może się zmniejszyć, a tym samym i skuteczność antykoncepcyjna (patrz punkt 4.2).

Hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zaburzać metabolizm innych leków. Odpowiednio, może to mieć wpływ na ich podwyższone (np. cyklosporyna) lub obniżone stężenie w osoczu i tkankach.

Uwaga: Aby stwierdzić możliwość wystąpienia interakcji, przepisuj ąc inne leki, należy sprawdzić informacje o ich interakcjach.

Badania laboratoryjne

Dane uzyskane ze złożonymi, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi wykazały, że steroidowe preparaty antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym na parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, na stężenie białek (przenośnikowych) w surowicy krwi, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcje lipidowe/lipoproteinowe, na parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te zazwyczaj pozostają w zakresie wartości prawidłowych. Nie wiadomo w jakim stopniu dotyczy to również środków antykoncepcyjnych zawieraj ących tylko progestagen.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Zażywanie leku Suzette nie jest wskazane w przypadku,gdy pacjentka jest w ciąży. Jeżeli w trakcie zażywania leku Suzette okaże się, że pacjentka jest w ciąży należy zaprzestać jego przyjmowania.

Badania na zwierzętach wykazały, że bardzo wysokie dawki substancji progestagenowych mogą powodować maskulinizację płodów płci żeńskiej.

Zaawansowane badania epidemiologiczne nie ujawniły ani podwyższonego ryzyka urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi przez pacjentki stosujące złożone, doustne środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę ani teratogennego wpływu złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych na płód w przypadku nieumyślnego ich zażywania we wczesnej ciąży. Dane pochodzące z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii uzyskane z różnych złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających dezogestrel również nie wskazują na podwyższone ryzyko.

Karmienie piersią

Produkt Suzette nie wywiera wpływu na wytwarzanie lub jakość (zawartość białka, laktozy lub tłuszczu) mleka matki. Aczkolwiek, niewielkie ilości etonogestrelu wydzielane są z mlekiem matki. W rezultacie, od 0,01 do 0,05 pg etonogestrelu na kg masy ciała/dziennie może zostać przyjęte przez dziecko (na podstawie szacunkowego spożycia mleka w ilości 150 ml na kg masy ciała/dziennie).

Dostępne są dane z długoterminowych badań kontrolnych wśród dzieci, których matki rozpoczęły stosowanie dezogestrelu w okresie od 4. do 8. tygodnia po porodzie. Dzieci karmione były piersią przez 7 miesięcy i obserwowane kontrolnie przez okres do 1,5 r.ż. (n = 32) lub do 2,5 r.ż. (n = 14). Ocena wzrostu i rozwoju fizyczno-psychomotorycznego nie wykazała żadnych różnic w porównaniu z niemowlętami karmionymi piersią, których matki używały wkładek domacicznych z miedzią. Na podstawie dostępnych danych produkt Suzette może być używany w trakcie laktacji. Jakkolwiek, należy dokładnie obserwować rozwój i wzrost niemowląt karmionych piersią, których matki stosują produkt Suzette.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt Suzette nie wywiera lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym podczas badań klinicznych były nieprawidłowości krwawienia. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości krwawienia zgłaszano u prawie 50% pacjentek stosujących dezogestrel. Jako, że dezogestrel powoduje zahamowanie jajeczkowania bliskie 100%, to w przeciwieństwie do innych pigułek antykoncepcyjnych zawieraj ących tylko progestagen, niesystematyczne krwawienia występuj ą częściej niż przy innych pigułkach antykoncepcyjnych zawieraj ących tylko progestagen. U 20 -30% pacjentek, krwawienia mogą występować częściej, podczas gdy u kolejnych 20% krwawienia mogą występować rzadziej lub wcale nie występować. Krwawienie z pochwy może również trwać dłużej. Po kilku miesiącach leczenia, krwawienia występują z mniejszą częstością. Informowanie, poradnictwo i dzienniczek krwawienia mogą polepszyć akceptacj ę rytmu krwawienia przez kobiety.

Najczęściej zgłaszanymi innymi działaniami niepożądanymi podczas badań klinicznych z dezogestrelem (> 2,5%) były: trądzik, zmiany nastroju, bóle piersi, nudności i przyrost masy ciała. Działania niepożądane podano w tabeli poniżej.

W tabeli poniżej działania niepożądane przedstawione zostały według klasyfikacji częstości występowania zgodnej z konwencją MedDRA. W każdej kategorii, działania niepożądane wymienione są zgodnie z malejącym nasileniem. Bardzo częste (> 1/10); częste (>1/100, <1/10); niezbyt częste (>1/1000, <1/100); rzadkie (>1/10 000, <1/1000) i częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość działań niepożądanych

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zakażenie pochwy

Zaburzenia psychiczne

Zmiana nastroju, Obniżenie się popędu płciowego Obniżenie

nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zaburzenia oka

Nietolerancja

soczewek

kontaktowych

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik

Łysienie

Wysypka, Pokrzywka, Rumień guzowaty

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ból piersi, Nieregularne miesiączkowanie, Brak miesiączki

Bolesne

miesiączkowanie, Torbiel jajnika

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Badania diagnostyczne

Przyrost masy ciała

Podczas stosowania dezogestrelu może wystąpić mlekotok. Sporadycznie zgłaszano zajście w ciążę ektopowe (patrz punkt 4.4). Ponadto może wystąpić (nasilenie) obrzęku naczynioruchowego i/lub nasilenie dziedziczenia obrzęku naczynioruchowego (patrz punkt 4.4).

U pacjentek stosujących (złożone) doustne środki antykoncepcyjne odnotowano kilka (poważnych) działań niepożądanych. Obejmują one żylne choroby zakrzepowo-zatorowe, tętnicze choroby zakrzepowo-zatorowe, nowotwory hormonozależne (np. nowotwory wątroby, rak piersi) i osutkę; część z nich omówiono dokładniej w punkcie 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Brak doniesień dotyczących ciężkiego działania niepożądanego po przedawkowaniu leku. Objawy, jakie mogą wystąpić w tym przypadku to: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Po przedawkowaniu nie stosuje się żadnego antidotum; w razie potrzeby należy stosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego,

progestageny

kod ATC: G03AC09.

Produkt Suzette to pigułka zawierająca tylko progestagen w postaci dezogestrelu progestagenu. Podobnie jak inne pigułki zawierające tylko progestagen, produkt Suzette dostosowany jest do zażywania podczas karmienia piersią i dla pacjentek, które nie mogą lub nie chcą stosować estrogenów. W przeciwieństwie do tradycyjnych pigułek zawierających tylko progestagen, antykoncepcyjne działanie produktu Suzette osiąga się głównie poprzez hamowanie jajeczkowania. Pozostałe efekty dotyczą zwiększenia lepkości śluzu szyjkowego.

Podczas badania w okresie 2 cykli, posługując się definicją owulacji jako poziomu progesteronu powyżej 16 nmol/l przez 5 kolejnych dni, częstość owulacji wyniosła 1% (1/103) przy 95% przedziale ufności 0,02% -5,29% w grupie z zamiarem leczenia (niepowodzenie pacjentki i metody). Zahamowanie jajeczkowania osiągnięto już w pierwszym cyklu stosowania. Podczas tego badania, gdy zaprzestano podawania dezogestrelu po 2 cyklach (kontynuacja przez 56 dni), to jajeczkowanie występowało średnio po 17 dniach (zakres 7-30 dni).

Podczas porównawczego badania skuteczności (które dopuszczało pominięcie zażycia pigułki do maksymalnie 3 godzin), ogólny wskaźnik Pearla w grupie z zamiarem leczenia stwierdzony dla dezogestrelu wyniósł 0,4 (95% przedział ufności 0,09 - 1,20) w porównaniu z 1,6 (95% przedział ufności 0,42 - 3,96) dla 30 eg lewonorgestrelu.

Wskaźnik Pearla dla produktu Suzette porównywalny jest ze wskaźnikiem dawniej stwierdzonym dla złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych w ogólnej populacji stosujących złożone, doustne środki antykoncepcyj ne.

Leczenie produktem Suzette prowadzi do obniżenia się stężenia estradiolu w surowicy do poziomu odpowiadającego wczesnej fazie pęcherzykowej. Nie zaobserwowano żadnego klinicznie istotnego wpływu na metabolizm węglowodanów, przemianę lipidową i hemostazę.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat

Brak danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa u młodzieży poniżej 18 lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Absorpcja

Po podaniu doustnym dezogestrel (DSG) wchłania się szybko i metabolizowany jest do etonogestrelu (ENG). W stanie stacjonarnym, maksymalne stężenie w surowicy występuje w ciągu 1,8 godziny po zażyciu tabletki, a biodostępność bezwzględna ENG wynosi około 70%.

Dystrybucja

ENG w 95,5-99% wiąże się z białkami osocza, głównie albuminami i w mniejszym stopniu z białkiem wiążącym hormony płciowe (ang. SHBG).

Metabolizm

DSG metabolizowany jest na drodze hydroksylacji i dehydrogenacji do czynnego metabolitu ENG.

ENG metabolizowany jest na drodze sprzęgania z siarczanami i glukuronianami.

Eliminacja

Okres półtrwania ENG w fazie eliminacji wynosi około 30 godzin, bez różnicy pomiędzy dawką pojedynczą a podwójną. Stan stacjonarny w osoczu osiągany jest po 4-5 dniach. Klirens w surowicy po podaniu dożylnym ENG wynosi około 10 l na godzinę. ENG i jego metabolity wydalane są jako wolne steroidy lub jako związki sprzężone wraz z moczem i kałem (stosunek 1,5:1).

U pacjentek w fazie laktacji, ENG wydzielany jest z mlekiem matki w stosunku mleko/osocze 0,37-0,55. Na podstawie tych danych i szacunkowego spożycia mleka w ilości 150 ml/kg/dziennie, od 0,01 do 0,05 pg etonogestrelu może zostać przyjęte przez dziecko.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności nie wykazały żadnych innych działań oprócz działań, które wyjaśnić można na podstawie właściwości hormonalnych dezogestrelu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki: Laktoza j ednowodna

Skrobia kukurydziana Powidok K30 Kwas stearynowy All-rac-a-Tokoferol Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

Hypromeloza Macrogol 400 Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium. zawierające po 28 tabletek powlekanych. Każde opakowanie tekturowe zawiera 1x28, 3x28 lub 6x28 tabletek powlekanych.

Blistry są opakowaniem kalendarzowym i mogą być pojedynczo zapakowane w laminowaną saszetkę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

8. NUMER(Y) POZWOLE(NIA/N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17875

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012.12.21

10

Suzette