Imeds.pl

Suzette 75 Mcg

Document: dokument 0 change

ULOTKA dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Suzette, 75 mikrogramów (pg), tabletki powlekane

Desogestrelum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Suzette i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Suzette

3.    Jak stosować lek Suzette

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Suzette

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Suzette i w jakim celu się go stosuje

Lek Suzette stosuje się, aby zapobiegać zajściu w ciążę. Zawiera on niewielkie ilości jednego rodzaju żeńskiego hormonu płciowego - progestagenu dezogestrelu. Z tego powodu lek Suzette jest tabletką zawierającą tylko progestagen (ang. - progestogen-only-pill - POP) nazywaną również minitabletką. W przeciwieństwie do tabletki antykoncepcyjnej złożonej, tabletka zawierająca tylko progestagen nie zawiera hormonu estrogenu.

Mechanizm działania większości tabletek zawierających tylko progestagen lub minitabletek polega głównie na zapobieganiu wnikaniu komórek nasienia do macicy. Nie zawsze zapobiegaj ą one dojrzewaniu komórek jajowych, co stanowi podstawowy mechanizm działania tabletek złożonych. Lek Suzette różni się tym od innych minitabletek, że jego dawka w większości przypadków wystarcza do tego, aby zahamować dojrzewanie komórek jajowych. Wskutek tego, lek Suzette ma wysoką skuteczność antykoncepcyjną.

W przeciwieństwie do tabletek złożonych, lek Suzette może być stosowany przez pacjentki nie toleruj ące estrogenów i przez pacjentki karmiące piersią. Niedogodnością podczas stosowania leku Suzette może być występowanie nieregularnych krwawień. Krwawienia mogą także wcale nie występować.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Suzette

Kiedy nie stosować leku Suzette

-    w razie alergii na substancję czynną dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników (wymienionych w punkcie 6.1).

-    w razie występowania zakrzepicy. Zakrzepica to tworzenie się skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych np. kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich), które między innymi mogą powędrować do płuc i spowodować zator płuc.

-    w razie występowania żółtaczki (zażółcenia skóry) obecnie lub w przeszłości lub poważnej choroby wątroby i braku normalizacji czynności wątroby.

-    w razie podejrzenia lub obecności nowotworu, który zależny jest od hormonów płciowych, takich jak niektóre rodzaje raka piersi.

-    w razie wystąpienia niewyjaśnionego krwawienia z pochwy.

Jeśli którykolwiek z wymienionych stanów występuje u pacjentki, to należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Suzette. Lekarz może zalecić stosowanie niehormonalnej metody zapobiegania ciąży. Jeśli którykolwiek z wymienionych stanów wystąpi po raz pierwszy w czasie stosowania leku Suzette, należy niezwłocznie poradzić się lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Suzette

-    w razie występowania kiedykolwiek raka piersi.

-    w razie występowania raka wątroby, gdyż nie można wykluczyć potencjalnego oddziaływania leku Suzette na raka wątroby.

-    w razie występowania upośledzenia czynności wątroby.

-    w razie występowania kiedykolwiek zakrzepicy.

-    w razie występowania cukrzycy.

- w razie obecności epilepsji (patrz punkt 2 „Inne leki i Suzette”).

- w razie obecności gruźlicy (patrz punkt 2 „Inne leki i Suzette”).

-    w razie występowania nadciśnienia tętniczego lub znacznie podwyższonego ciśnienia krwi.

- w razie występowania osutki (żółtawo-brunatnych plam, przebarwień na skórze, zwłaszcza na twarzy) obecnie lub w przeszłości; w razie jej występowania, należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie nadfioletowe.

Jeśli któryś z wymienionych stanów występuje u pacjentki, to należy poinformować o tym lekarza. Jeśli stosuje się lek Suzette w którymkolwiek z tych stanów, może zajść potrzeba ścisłej obserwacji pacjentki. Lekarz wyjaśni jak należy postępować.

Systematyczne badania kontrolne

Podczas stosowania leku Suzette, lekarz poprosi pacjentkę o systematyczne zgłaszanie się na badania kontrolne. Częstość i charakter badań kontrolnych zależeć będzie od stanu zdrowia pacjentki.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

- w razie wystąpienia silnego bólu lub obrzęku którejkolwiek z kończyn dolnych,

niewyjaśnionego bólu w klatce piersiowej, duszności, nienormalnego kaszlu, zwłaszcza odkrztuszania krwią (wskazuj ących odpowiednio na prawdopodobieństwo zakrzepu lub zatoru),

- w razie wystąpienia nagłego, silnego bólu żołądka lub zażółcenia powłok skórnych (wskazuj ących prawdopodobieństwo zaburzeń wątroby),

-    w razie wyczucia guzka w piersi (wskazującego prawdopodobieństwo raka piersi),

- w razie wystąpienia nagłego lub silnego bólu w dolnej części jamy brzusznej lub okolicy żołądka (wskazujących prawdopodobieństwo ciąży ektopowej, czyli ciąży pozamacicznej),

-    w razie unieruchomienia lub poddania się zabiegowi chirurgicznemu (należy skonsultować się z lekarzem na co najmniej cztery tygodnie wcześniej),

-    w razie wystąpienia nienormalnego, intensywnego krwawienia z pochwy,

-    w razie podejrzenia zajścia w ciążę.

Rak piersi

Należy systematycznie badać swoje piersi i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wyczucia jakiegokolwiek guzka w piersiach.

U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne rak piersi występuje nieznacznie częściej niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Po zaprzestaniu przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych ryzyko to stopniowo maleje by po 10 latach od zaprzestania przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych było takie samo dla kobiet, które przyjmowały tabletki i tych, które ich nigdy nie stosowały. Rak piersi występuje rzadziej u kobiet w wieku poniżej 40 lat, ale ryzyko wzrasta z wiekiem kobiety. Dlatego też większa liczba przypadków raka piersi występuje u kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne w starszym wieku. Mniejsze znaczenie ma to, jak długo była przyjmowana tabletka antykoncepcyjna.

Na każde 10 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne przez 5 lat w grupie wiekowej do 20 lat, wystąpi mniej niż 1 przypadek raka piersi stwierdzony do 10 latach po zaprzestaniu przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych w porównaniu do 4 przypadków raka piersi rozpoznawanych w tej grupie wiekowej. Podobnie na 10 000 kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne do 5 lat w grupie wiekowej do 30 lat, rozpoznano dodatkowo 5 przypadków raka piersi w porównaniu do 44 przypadków zwykle w tej grupie rozpoznawalnych. Na 10 000 kobiet stosuj ących tabletki antykoncepcyjne do 5 lat w grupie wiekowej do 40 lat, rozpoznano o 20 przypadków raka piersi więcej w stosunku do 160 przypadków zwykle rozpoznawanych.

Uważa się, że ryzyko wystąpienia raka piersi u pacjentek stosuj ących tabletki antykoncepcyjne zawieraj ące tylko progestagen, takie jak lek Suzette jest zbliżone do ryzyka u pacjentek stosuj ących tabletki antykoncepcyjne zawierające również estrogeny (tabletki antykoncepcyjne złożone), lecz dane nie są rozstrzygające.

Przypadki raka piersi stwierdzone u pacjentek stosuj ących tabletki antykoncepcyjne wydaj ą się wykazywać mniej sze prawdopodobieństwo szerzenia się aniżeli przypadki raka piersi stwierdzane u pacjentek nie stosuj ących tabletek antykoncepcyjnych. Nie wiadomo, czy różnica ryzyka wystąpienia raka piersi spowodowana jest stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych. Mogło się tak zdarzyć, że pacjentki badane były częściej, więc rak piersi wykryty został wcześniej.

Zakrzepica

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza w razie zauważenia potencjalnych objawów zakrzepicy (patrz także punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Suzette”).

Zakrzepica to tworzenie się skrzepów krwi, które mogą zablokować naczynie krwionośne.

Zakrzepica niekiedy występuje w żyłach głębokich kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich). Jeśli taki skrzep oderwie się z miejsca w żyle gdzie powstał, to może dotrzeć do płuc i zablokować tętnice. Powoduj ąc stan zwany „zatorem płuc”. W rezultacie może pojawić się stan zagrożenia życia, który może doprowadzić do zgonu. Zakrzepica żył głębokich zdarza się rzadko. Może pojawić się bez względu na to czy zażywa się tabletki antykoncepcyjne czy nie. Może także pojawić się w razie zajścia w ciążę.

Ryzyko wystąpienia zakrzepicy jest wyższe u pacjentek stosuj ących tabletki antykoncepcyjne niż u pacjentek ich nie stosujących. Nie jest znana różnica ryzyka wystąpienia zakrzepicy w przypadku stosowania tabletek antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen, takich jak lek Suzette w porównaniu z tabletkami antykoncepcyjnymi zawieraj ącymi również estrogeny (tabletkami antykoncepcyjnymi złożonymi).

Dzieci i młodziez poniżej 18 lat

Brak wystarczających danych na temat stosowania desogestrelu u dzieci i młodziezy poniżej 18 lat. Inne leki i Suzette

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych lub ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą hamować prawidłowe działanie leku Suzette i mogą spowodować krwawienie międzymiesiączkowe lub obniżenie skuteczności antykoncepcji. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu:

-    padaczki (np. prymidonu, fenytoiny, karbamazepiny, okskarbazepiny, felbamatu, topiramatu i fenobarbitalu),

-    gruźlicy (np. ryfampicyny, ryfabutyny),

-    zakażeń HIV (np. rytonawiru, nelfinawiru),

-    lub innych schorzeń infekcyjnych (np. gryzeofulwiny), rozstroju żołądka (węgiel aktywowany), stanów depresyjnych (ziołowego preparatu z dziurawca zwyczajnego),

-    w przypadku przeszczepów (np. cyklosporyn).

W razie zastosowania któregoś z wymienionych leków wraz z lekiem Suzette należy przyjmować dodatkowe środki antykoncepcyjne w czasie równoczesnego przyjmowania leku i w ciągu kolejnych 28 dni po zaprzestaniu przyjmowania. Lek Suzette może także wpływać na mechanizm działania niektórych leków w organizmie powodując nasilenie ich skuteczności (np. leków zawierających cyklosporynę) lub osłabienie ich skuteczności.

Suzette z jedzeniem i piciem

Lek Suzette można stosować z jedzeniem i piciem lub między posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią albo przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje zaj ść w ciążę przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie zażywać leku Suzette w razie zajścia w ciążę lub podejrzenia zajścia w ciążę.

Karmienie piersią

Lek Suzette można zażywać w trakcie karmienia piersią.

Karmiąc piersią i chcąc zażywać lek Suzette, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Suzette nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Suzette zawiera laktozę

Lek Suzette zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3.    Jak stosować lek Suzette

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

-    Opakowanie leku Suzette zawiera 28 tabletek.

-    Należy stosować jedną tabletkę na dobę.

-    Tabletkę należy połknąć w całości popijając odpowiednią ilością wody.

Pomiędzy tabletkami na frontowej stronie opakowania nadrukowane są strzałki. Po odwróceniu opakowania na drugiej stronie widoczne są nazwy dni tygodnia nadrukowane na foli. Każdy z dni odpowiada jednej tabletce. Za każdym razem podczas rozpoczynania nowego opakowania leku Suzette, należy zażyć tabletkę z górnego szeregu. Nie należy zaczynać od dowolnej tabletki z szeregu. Np. rozpoczynając stosowanie leku w środę, trzeba zażyć tabletkę z górnego szeregu oznaczoną (z tyłu) jako „Śr.” Należy kontynuować zażywając jedną tabletkę na dobę aż do opróżnienia opakowania. Zawsze należy stosować się do kierunku wskazanego strzałkami. Patrząc na drugą stronę opakowania można łatwo sprawdzić, czy zażyta została już tabletka z określonego dnia.

Tabletki trzeba stosować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, tak aby odstęp pomiędzy kolejno zażywanymi tabletkami wynosił zawsze 24 godziny. Podczas zażywania leku Suzette mogą wystąpić krwawienia, ale należy dalej stosować tabletki nie zwracając na nie uwagi. Po opróżnieniu opakowania, zażywanie tabletek z nowego opakowania leku Suzette należy rozpocząć następnego dnia - a zatem bez przerwy i nie czekając na krwawienie.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Suzette

• Jeśli w poprzednim miesiącu pacjentka nie zażywała żadnego hormonalnego środka antykoncepcyjnego

Należy poczekać do pojawienia się miesiączki. W pierwszym dniu pojawienia się krwawienia, należy zastosować pierwszą tabletkę leku Suzette. Nie trzeba przyjmować dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć pomiędzy 2 a 5 dniem cyklu, ale w tym przypadku, przez pierwsze 7 dni zażywania tabletek podczas pierwszego cyklu, zaleca się stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji (metody barierowej).

•    Zmiana z tabletki antykoncepcyjne złożonej, kapturka dopochwowego lub plastra skórnego

Można rozpocząć stosowanie leku Suzette najlepiej następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki z aktualnie stosowanego opakowania tabletek antykoncepcyjnych lub w dniu zdj ęcia kapturka dopochwowego lub plastra skórnego (oznacza to brak przerwy w stosowaniu tabletki, krążka lub plastra). Jeśli aktualnie stosowane opakowanie tabletek antykoncepcyjnych zawiera również tabletki nieaktywne, to można rozpocząć stosowanie leku Suzette następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki aktywnej (w razie niepewności, o którą tabletkę chodzi, należy zapytać lekarza lub farmaceutę). W razie przestrzegania tych wskazówek, nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Można również rozpocząć zażywanie leku najpóźniej w dniu po przerwie w stosowaniu tabletek, kapturków, plastrów lub po zażyciu tabletek nieaktywnych aktualnie stosowanego środka antykoncepcyjnego. W razie przestrzegania tych wskazówek, należy zapewnić stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji (metody barierowej) przez pierwszych 7 dni zażywania tabletek.

•    Zmiana z innej tabletki antykoncepcyjnej zawierającej tylko progestagen (minitabletki) na lek Suzette

Można zaprzestać jej stosowania dowolnego dnia i natychmiast rozpocząć zażywanie leku Suzette. Nie trzeba stosować dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

•    Zmiana z iniekcji, implantu lub systemu domacicznego uwalniającego progestagen (ang. intrauterine device IUD) na lek Suzette

Należy rozpocząć zażywanie leku Suzette w dniu, w którym należałoby wykonać kolejną iniekcję lub w dniu usunięcia implantu lub systemu domacicznego. Nie trzeba przyjmować dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

•    Po porodzie

Stosowanie leku Suzette po porodzie można rozpocząć przed ponownym pojawieniem się miesiączek.

Jeśli od porodu upłynęło ponad 21 dni, to należy podczas pierwszego cyklu przez pierwszych siedem dni zażywania tabletek stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metodę barierową). Jeśli jednak miał miejsce wcześniej stosunek płciowy, to przed rozpoczęciem zażywania leku Suzette należy wykluczyć zajście w ciążę.

•    Po porodzie przedwczesnym lub po poronieniu

Należy poradzić się lekarza.

Lek Suzette, pododbnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) lub innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Suzette

Brak jest doniesień dotyczących poważnych działań niepożądanych spowodowanych zażyciem zbyt wielu tabletek zawierających dezogestrel. Objawy, jakie mogą wystąpić w tym przypadku to nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Chcąc uzyskać dodatkowe informacje, należy zwrócić się o poradę do lekarza.

Pominiecie zastosowania leku Suzette

Jeśli od zażycia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, to skuteczność leku Suzette utrzymuje się. Należy zażyć pominiętą tabletkę niezwłocznie po uświadomieniu sobie tego faktu, zaś kolejną, tak jak zazwyczaj. Jeśli od zażycia tabletki upłynęło wiecej niż 12 godzin, to skuteczność leku Suzette może być osłabiona. Im więcej tabletek się pominie, tym większe ryzyko obniżenia się skuteczności antykoncepcyjnej. Należy zażyć ostatnio pominiętą tabletkę niezwłocznie po uświadomieniu sobie tego faktu, zaś kolejne tabletki, tak jak zazwyczaj. Oznacza to ewentualne zażycie 2 tabletek w jednym dniu. Podczas zażywania tabletek należy także stosować dodatkową metode antykoncepcji (taką jak prezerwatywy) przez kolejne 7 dni. W razie pominięcia zażycia jednej lub kilku tabletek w pierwszym tygodniu ich zażywania i odbycia stosunku płciowego przed pominięciem ich zażycia, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Należy zwrócić się do lekarza o poradę.

W razie występowania zaburzeń żoładkowo-ielitowych (np. wymiotów, silnej biegunki)

W razie występowania wymiotów lub silnej biegunki lub w razie stosowania węgla aktywowanego w ciągu 3-4 godzin od zażycia tabletki leku Suzette, może dojść do niecałkowitego wchłonięcia się substancji czynnej i osłabienia skuteczności antykoncepcyjnej leku Suzette. W takim przypadku trzeba stosować dodatkowe metody antykoncepcji (takie jak prezerwatywy) przez kolejne 7 dni. Kolejną tabletkę należy zażyć, tak jak zazwyczaj.

Przerwanie stosowania leku Suzette

Można zaprzestać stosowania leku Suzette w dowolnej chwili. Począwszy od dnia zaprzestania stosowania, pacjentka nie jest dłużej chroniona przed zajściem w ciążę.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poważne działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Suzette przedstawiono w akapitach „Rak piersi” i „Zakrzepica” w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Suzette”. Należy zapoznać się z tym punktem w celu uzyskania dodatkowych informacji lub, w uzasadnionych przypadkach, skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Suzette mogą w nierugularnych odstępach występować krwawienia z pochwy. Mogą mieć charakter delikatnego plamienia, które nie będzie nawet wymagać stosowania podpasek lub intensywniejszego krwawienia, które przypominać będzię skąpe krwawienie miesiączkowe i wymagać będzie stosowania środków higienicznych. Krwawienia mogą także w ogóle nie występować. Nieregularne krwawienia nie są objawem obniżenia się skuteczności antykoncepcyjnej leku Suzette. Ogólnie mówiąc nie trzeba podejmować żadnych działań. Należy dalej zażywać lek Suzette. W razie nasilenia się krwawienia lub jego przedłużania się, należy skonsultować się z lekarzem.

Ocenę działań niepożądanych przedstawiono według następującej częstości występowania:

Bardzo często: mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób Często: mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób Niezbyt często: mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób Rzadko: mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób Bardzo rzadko: mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10000 osób

Częstość nieznana: częstość nie możne być oszacować na podstawie dostępnych danych.

Pacjentki stosujące dezogestrel zgłaszały następujące działania niepożądane:

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zmiana nastroju, obniżenie się

Zakażenia pochwy

Wysypki, pokrzywkę,

popędu płciowego (libido),

bolesne sino-czerwone

obniżenie nastroju (odczuwanie

grudki skórne (rumień

smutku częściej niż zwykle)

guzowaty) (są to zaburzenia skórne)

Ból głowy

Trudności w używaniu soczewek kontaktowych

Nudności

Wymioty

Trądzik

Utratę włosów

Ból piersi, miesiączkowanie

Bolesne miesiączkowanie, torbiel

nieregularne lub jego brak

jajników

Przyrost masy ciała

Zmęczenie

Oprócz podanych działań niepożądanych, może wystąpić mlekotok.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Suzette

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Suzette

-    Substancją czynną leku jest dezogestrel. Każda tabletka powlekana zawiera 75 mikrogramów desogestrelu.

-    Inne składniki to: laktoza jednowodna (patrz również „Suzette zawiera laktozę” w punkcie 2), skrobia kukurydziana, powidon K30, kwas stearynowy, all-rac-a-Tokoferol, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza, makrogol 400, talk, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Suzette i co zawiera opakowanie

Lek Suzette to białe do brudnobiałych, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane bez

wytłoczeń.

Jeden blister leku Suzette zawiera 28 tabletek powlekanych. Każde opakowanie tekturowe zawiera 1,

3 lub 6 blistrów. Każdy blister może być zapakowany w oddzielną saszetkę.

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Wytwórca:

CEMELOG-BRS Ltd.,

H-2040 Budaors,

Vasut u. 13, Węgry

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2012r.

8