+ iMeds.pl

Sylicaps 149 mgUlotka Sylicaps

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sylicaps

Silybi mariani fructus extractum siccum rąffinatum et normatum kapsułka miękka, 149,0 mg/ kapsułkę

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Sylicaps ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sylicaps i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sylicaps

3.    Jak stosować lek Sylicaps

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sylicaps

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SYLICAPS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Sylicaps zawiera w swoim składzie suchy wyciąg z owoców ostropestu plamistego, którego substancją czynnąjest zespół flawonolignanów zwany sylimaryną.

Wskazania do stosowania:

Tradycyjny roślinny produkt leczniczy stosowany:

•    jako środek wspomagający po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby spowodowanych działaniem alkoholu, leków, substancji toksycznych (np. środków ochrony roślin)

•    w niestrawności, objawiającej się uczuciem pełności w jamie brzusznej, nudnościami, wzdęciem i odbijaniem.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SYLICAPS Kiedy nie stosować leku Sylicaps

jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na substancję czynną, inne rośliny z rodziny Compositae (np. rumianek, arnikę) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Sylicaps u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak badań klinicznych dotyczący stosowania sylimaryny w tej grupie wiekowej

jeśli u pacjenta występuje ostre zatrucie wątroby

jeśli u pacjenta wystąpią objawów żółtaczki w trakcie prowadzonej terapii (zażółcenie skóry lub oczu) należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Stosowanie Icku Sylicaps z innymi lekami

Nie są znane interakcje pomiędzy lekiem Sylicaps a innymi lekami.

Stosowanie leku Sylicaps z jedzeniem i piciem

Nie są znane interakcje pomiędzy lekiem Sylicaps a składnikami żywności.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Sylicaps nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak wpływu.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK SYLICAPS

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennic po I kapsułce.

Lek należy przyjmować po posiłku połykając kapsułkę w całości i popijając odpowiednią ilością płynu.

W trakcie terapii i po jej zakończeniu należy unikać kontaktu z substancjami toksycznymi dla wątroby jak np. alkohol (jest to warunek powodzenia leczenia).

W przypadku utrzymywania się dolegliwości ze strony wątroby przez ponad 2 tygodnie od momentu rozpoczęcia stosowania produktu leczniczego, należy zgłosić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki łęku Sylicaps

Może pojawić się biegunka przemijająca po zmniejszeniu dawki leku.

Pominięcie zastosowania leku Sylicaps

Pominięcie dawki Icku nie ma istotnego wpływu na przebieg prowadzonej terapii. Należy' kontynuować terapię z zachowaniem dotychczasowego dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sylicaps

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. Sylicaps może powodować działania niepożądane, chociaż nie każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu dużych dawek leku może wystąpić słabe działanie przeczyszczające.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SYLICAPS

Lek należy przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Sylicaps po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebu je. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Sylicaps

I kapsułka zawiera 149 mg suchego wyciągu z owocu ostropestu plamistego (Silybi

mariani fmetus extractum siccum raffinatum et norma tum) (24-27:1) co odpowiada 77,76 mg do

95,04 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibininę.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: aceton 95±3%.

Co zawiera lek Sylicaps

1 kapsułka zawiera 149 mg suchego wyciągu z owocu ostropestu plamistego (Silybi marianifructus extracium siccum raffinatum et normatum) (24-27:1) co odpowiada 77,76 mg do 95,04 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibininę.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: aceton 95±3%.

Inne składniki leku to: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna, lecytyna sojowa. W skład otoczki żelatynowej wchodzą: żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (El71), żółcień chinolinowa (EI04), kompleks miedziowy chlorofilin (El41) (ii), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Sylicaps i co zawiera opakowanie

Pudełko tekturowe po 30 kapsułek w blistrach z folii PVDC/A1 po 15 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Nazwa:    „Herbapol- Lublin" S.A.

Adres:    ul. Diamentowa 25

20-471 Lublin, Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Nazwa:

Adres:


Numer telefonu:


„Herbapol- Lublin” S.A. ul. Diamentowa 25 20-471 Lublin, Polska 81 74 88 344

Data zatwierdzenia ulotki:

Sylicaps

Charakterystyka Sylicaps

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SYLICAPS

Kapsułka miękka, 149,0 mg/kapsułkę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera 149 mg suchego wyciągu z owocu ostropestu plamistego (Silybi marianifructus extractum siccum rajjinatum et normatum) (24-27:1) co odpowiada 77,76 mg do 95,04 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibininę.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: aceton 95±3%.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, miękka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

4.1.    Wskazania do stosowania:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany:

•    jako środek wspomagający po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby spowodowanych działaniem alkoholu, leków, substancji toksycznych (np. środków ochrony roślin).

•    w celu łagodzenia objawów, takich jak: uczucie pełności w jamie brzusznej, wzdęcia i odbijanie.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: doustnie, 3 razy dziennie po 1 kapsułce.

Produkt leczniczy wymaga systematycznego stosowania.

Minimalna dawka dobowa wynosi 154 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibininę, natomiast maksymalna dawka dobowa wynosi 308 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibininę.

4.3.    Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki leku lub rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae = Compositae) np. rumianek, arnika.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Produkt nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak badań klinicznych dotyczących stosowania sylimaryny w tej grupie wiekowej.

Lek nie jest przeznaczony do leczenia ostrych zatruć wątroby.

Podczas terapii i po jej zakończeniu należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji:

Nieznane.

4.6.    Ciąża lub laktacja:

Z uwagi na brak szczegółowych badań klinicznych dotyczących teratogennego działania sylimaryny i jej zdolności przenikania do mleka matek karmiących leku nie należy stosować w okresie ciąży i laktacji.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu:

Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i innych urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane:

Przy stosowaniu dużych dawek lek może powodować słabe działanie przeczyszczające.

4.9.    Przedawkowanie:

W przypadku przedawkowania leku może pojawić się biegunka, przemijająca po zmniejszeniu dawki.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakotcrapeutyczna w kodzie ATC: A05 BA 03

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Stosowanie produktu opiera się na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Na podstawie badań doświadczalnych uważa się. że flawonoliguany zawarte w wyciągu z owoców ostropestu plamistego stabilizują funkcje zewnętrznych błon komórkowych hepatocytów, co chroni je przed wniknięciem substancji toksycznych (czterochlorek węgla, alkohol etylowy, niektóre leki czy toksyny muchomorów (faloidyna, a-amanityna).

Uważa się, że zespół flawonolignanów ostropestu plamistego stymuluje także proces wydzielania żółci oraz reguluje czynności trawienne.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym 20-50% sylimaryny jest absorbowane z przewodu pokarmowego: około 80% dawki wchłoniętej do krwiobiegu jest wydzielane z żółcią w postaci siarczanów i glukuronianów. Około 10% sylimaryny dostaje się do systemu krążenia wewnątrz wątroby i ulega wychwytowi zwrotnemu w jelicie. Przy cyklicznym zażywaniu leku poziom syl ibininy osiąga stan równowagowy w wątrobie już po jednym dniu. Szybkość absorpcji sylimaryny zależy od formy galenowej leku i może różnić się dla poszczególnych preparatów nawet dwukrotnie. Sylimaryna jest głównie wydalana z żółcią (w postaci zmetabolizowanej) oraz w znacznie mniejszym stopniu z moczem. Czas jej połowicznej eliminacji wynosi od 6 do 8 godzin.

5.3.    Przcdkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu jednorazowym:

Sylimarynę o bliżej nieokreślonym składzie podawano zgłębnikiem przełykowym myszom w ilości 0.5 g do 20 g / kg m.c. Zwierzęta obserwowano przez 7 dni. Żadne zwierze nie padło, nie stwierdzono też żadnych objawów zatrucia. Podobne doświadczenie przeprowadzono na psach, którym podano jednorazowo per os Ig sylimaryny na kg masy ciała. W ciągu 7 dniowej obserwacji nie stwierdzono żadnych niezgodności.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym:

Opisano badania toksyczności po wielokrotnym, doustnym podawaniu sylimaryny szczurom. W pierwszym badaniu podawano szczurom lg sylimaryny /kg m.c. przez 15 dni. W drugim badaniu podawano szczurom 100 mg sylimaryny /kg m.c. dziennie, maksymalnie do 22 tygodni. Oceniano parametry krwi. moczu, masę ciała, a po zakończeniu badania oceniano masę narządów wewnętrznych i wyniki badań histopatologicznych. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupą badaną a grupą kontrolną.

Ekstrakt z Silybum marianum, podawany krowom w dawce 10 g/dzień, per os, 10 dni przed i 15 dni po ocieleniu, nie wykazały żadnego szkodliwego działania ubocznego ani działania toksycznego na miąższ wątroby krów.

Brak doniesień na temat działania genotoksycznego czy kancerogennego.

Silybum marianum nie wykazuje działania teratogennego.

DANE FARMACEUTYCZNE Wykaz substancji pomocniczych:

6.1.


6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.

8.

9.

10.


Substancje pomocnicze wypełnienia kapsułki:

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Krzemionka koloidalna bezwodna Lecytyna sojowa

Substancje otoczki żelatynowej:

Żelatyna

Glicerol

Tytanu dwutlenek (El71)

Żółcień chinolinowa (El04)

Kompleks miedziowy chlorofilin (E141) (ii)

Woda oczyszczona

Niezgodności farmaceutyczne: Nie dotyczy.

Okres ważności: 2 lata

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25°C. Dopuszcza się wystąpienie rozwarstwienia zakapsułkowanej zawiesiny.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Tekturowe pudełko po 30 kapsułek w blistrach z folii PVDC/A1 po 15 kapsułek.

Instrukcja dotycząca użytkowania leku:

Brak szczególnych wymagań.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„Herbapol-Lublin” S.A. ul. Diamentowa 25 20-471 Lublin

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10172

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02.02.2004

12.12.2008

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHRAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Sylicaps