+ iMeds.pl

Syliflex 100 mgUlotka Syliflex

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek SYLIFLEX ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.


SYLIFLEX®

kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy tabletki powlekane 100 mg

SKŁAD

1 tabletka zawiera: kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy o zawartości 30 % flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę i 1,5 % fosforu - 100 mg.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna z krzemionką koloidalną 2 %, kroskarmeloza sodowa. Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, lak indygotyny (E 132), lak żółcieni chinolinowej (E 104).

Dostępne opakowania: 10, 20 lub 40 sztuk.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

1.    Co to jest lek SYLIFLEX i w jakim celu się go stosuje

Preparat SYLIFLEX® zawiera w składzie kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy o zawartości 30% flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę. Stosowany jest tradycyjnie w proponowanych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Wskazania do stosowania:

Preparat stosuje się wspomagająco w zaburzeniach czynności wątroby.

Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC): wg działania A 05 BA (leki stosowane w chorobach wątroby).

2.    Zanim zastosuje się lek SYLIFLEX®

Nie należy stosować leku SYLIFLEX®, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Zachować szczególną ostrożność stosując SYLIFLEX®: w przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (pojawienie się żółtego odcienia skóry lub zażółcenia gałki ocznej) należy się zgłosić do lekarza.

Jeśli inne objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zalecić kontynuowanie terapii.

Stosowanie u dzieci:

Ze względu na brak danych potwierdzaj ących bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ciąża:

Ze względu na brak danych potwierdzaj ących bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Ze względu na brak danych potwierdzaj ących bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn w ruchu:

Brak danych

Stosowanie innych leków:

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3.    Jak stosować lek SYLIFLEX

Zazwyczaj stosowana dawka leku, to: 3 razy dziennie po 1 tabletce w chorobach przewlekłych, w stanach ostrych: 3 razy dziennie po 2 tabletki, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Lek należy przyjmować po jedzeniu.

W przypadku zażycia większej dawki leku SYLIFLEX niż zalecana:

Dotychczas nie zaobserwowano objawów przedawkowania.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, SYLIFLEX® może powodować działania niepożądane.

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Sporadycznie może wystąpić łagodne działanie przeczyszczające.

U niektórych osób w czasie stosowania leku SYLIFLEX® mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku SYLIFLEX

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po terminie ważności.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego. Polska

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

tel. + 48 61 88 61 800 fax +48 61 85 36 058

Data opracowania ulotki: 12.04.2013

Syliflex

Charakterystyka Syliflex

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SYLIFLEX, tabletka powlekana

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy o zawartości 30 % flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę i 1,5 % fosforu - 100 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt leczniczy przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach, jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.1.    Wskazania do stosowania

Preparat stosuje się wspomagaj ąco w zaburzeniach czynności wątroby.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Zazwyczaj stosowana dawka leku to: 3 razy dziennie po 1 tabletce w chorobach przewlekłych, w stanach ostrych 3 razy dziennie po 2 tabletki.

Lek należy przyjmować po jedzeniu.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 roku życia.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji Dotychczas nie stwierdzono istotnych interakcji z innymi lekami.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Brak danych.

4.8.    Działania niepożądane

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Sporadycznie może wystąpić łagodne działanie przeczyszczające.

4.9.    Przedawkowanie

Brak jest danych dotyczących przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wg działania A 05 BA (leki stosowane w chorobach wątroby). Preparat SYLIFLEX zawiera w składzie kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy o zawartości 30% flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę. W badaniu przeprowadzonym na grupie 52 pacjentów z rozpoznaną i potwierdzoną marskością wątroby w okresie 3 miesięcy wykazano, że preparat stabilizuje i normalizuje funkcje komórek wątrobowych, co wyraża się poprzez statystycznie znamiennie obniżenie poziomu aminotransferazy alainowej (p<0,001), aminotransferazy asparaginowej (p<0,01), transpeptydazy glutamylowej (p<0,001) oraz bilirubiny całkowitej (p<0,001) na koniec badania w porównaniu do wartości początkowych.

W badaniu tym zaobserwowano także wpływ preparatu na gospodarkę lipidową, co wyrażało się znamiennym (p<0,05) obniżeniem stężenia cholesterolu jak i trójglicerydów (p<0,01) na koniec badania w porównaniu do wartości początkowych.

Na modelach doświadczalnych wykazano efekt zabezpieczaj ący wątrobę przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami toksycznymi np. CCl4.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych preparatu.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz składników pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna z krzemionką koloidalną 2 %, kroskarmeloza sodowa (E 466), hypromeloza (E 464), makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), lak indygotyny (E 132), lak żółcieni chinolinowej (E 104).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Dotychczas nie stwierdzono.

6.3.    Okres trwałości 3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

10, 20 lub 40 tabletek w blistrach w tekturowym pudełku.

6.6.    Instrukcja dotycząca użytkowania leku

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań, Polska.

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

pozwolenie nr 10485

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

27.04.2004 r., 12.12.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Syliflex