+ iMeds.pl

Symasteride 5 mgUlotka Symasteride

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Symasteride, 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Symasteride i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symasteride

3.    Jak stosować lek Symasteride

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Symasteride

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Symasteride i w jakim celu się go stosuje

Lek Symasteride należy do grupy leków zwanych inhibitorami 5-a reduktazy. Działa powodując zmniejszenie objętości gruczołu krokowego.

Lek Symasteride jest stosowany w leczeniu i kontroli łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia, BPH). Powoduje cofnięcie się rozrostu gruczołu krokowego, poprawia przepływ moczu i łagodzi objawy wywołane przez BPH, oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia ostrego zatrzymania moczu oraz konieczności zabiegu chirurgicznego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symasteride

Kiedy nie stosować leku Symasteride:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    u kobiet (patrz również „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”),

-    u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symasteride należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Symasteride:

-    j eżeli u pacjenta występuje duża zalegająca objętość moczu i (lub) znacząco zmniejszony przepływ moczu; w takim przypadku pacjent powinien być poddany ścisłej obserwacji w kierunku zwężenia dróg moczowych, w celu uniknięcia komplikacji wywołanych niedrożnością;

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono zaburzenie czynności wątroby; u tych pacjentów może wystąpić zwiększone stężenie finasterydu w osoczu (patrz punkt 3);

-    jeżeli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może być w ciąży, należy unikać narażania jej na kontakt z nasieniem, które może zawierać niewielkie ilości leku;

-    jeżeli pacjent zauważy zmiany w obrębie piersi, w tym guzki, ból, powiększenie sutków lub wydzielinę z sutków.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli którakolwiek z powyższych dolegliwości występuje u pacjenta obecnie, lub wystąpiła w przeszłości.

Badanie kliniczne (w tym badanie per rectum, czyli badanie palcem przez odbytnicę) oraz ustalenie stężenia swoistego antygenu sterczowego (ang. Prostate Specific Antigen, PSA) w surowicy, powinny zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem leczenia finasterydem oraz w trakcie leczenia.

Inne leki i Symasteride

Nie stwierdzono żadnych znaczących interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Symasteride z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Symasteride można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Symasteride jest przeznaczony do stosowania tylko u mężczyzn.

Kobiety, które są w ciąży lub mogą być w ciąży nie powinny dotykać przełamanych ani rozkruszonych tabletek leku Symasteride.

Jeżeli finasteryd zostanie wchłonięty przez skórę lub po podaniu doustnym przez kobietę spodziewającą się dziecka płci męskiej, dziecko może się urodzić z deformacją narządów płciowych.

Tabletki są powlekane, co zapobiega kontaktowi z finasterydem, o ile tabletki nie są połamane lub rozkruszone.

Jeżeli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może być w ciąży, powinna unikać kontaktu z nasieniem partnera (np. używając prezerwatywy) lub zaprzestać stosowania leku Symasteride.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych sugerujących, że lek Symasteride wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Symasteride zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Symasteride

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Symasteride to 1 tabletka na dobę (co odpowiada 5 mg finasterydu).

Tabletki powlekane można przyjmować na czczo lub w trakcie posiłku. Tabletki powlekane należy przyjmować w całości, nie należy ich dzielić ani rozkruszać.

Chociaż może być widoczna szybka poprawa, konieczne może być leczenie przez co najmniej sześć miesięcy, aby ocenić, czy osiągnięta została korzystna odpowiedź na leczenie.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy stosować lek Symasteride. Nie należy zbyt wcześnie przerywać leczenia, ponieważ może nastąpić nawrót objawów.

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby

Nie ma danych dotyczących stosowania leku Symasteride u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz również „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki (patrz „Pacjenci dorośli”). Dotychczas nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku Symasteride u pacjentów hemodializowanych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki (patrz „Pacjenci dorośli”).

Jeśli powstanie wrażenie, że działanie leku Symasteride jest zbyt silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki Symasteride

lub jeśli lek został przypadkowo przyjęty przez dziecko, należy natychmiast zawiadomić lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie zastosowania leku Symasteride

W razie pominięcia dawki leku Symasteride należy ją zastosować tak szybko, jak tylko możliwe, chyba, że zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki. W takim przypadku należy kontynuować leczenie według zaleceń lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Symasteride

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące działania niepożądane to impotencja i zmniejszony popęd płciowy. Te działania niepożądane występują zwykle w początkowym okresie leczenia finasterydem i u większości pacjentów ustępują w późniejszym okresie stosowania leku.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:

Bardzo często (częściej niż 1 na 10 osób)

Często (u 1 do 10 na 100 osób)

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 osób)

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób)

Bardzo rzadko (rzadziej niż 1 na 10 000 osób)

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Często (występuje u 1 do 10 na 100 osób):

•    zmniejszenie objętości nasienia

•    impotencja

•    zmniejszenie popędu seksualnego

Niezbyt często (występuje u 1 do 10 na 1000 osób):

•    wysypka skórna

•    zaburzenia ejakulacji

•    tkliwość piersi i (lub) powiększenie piersi

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    kołatanie serca

•    świąd

•    pokrzywka

•    reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk twarzy i warg

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    ból jąder

Finasteryd może mieć wpływ na wyniki badania laboratoryjnego stężenia PSA.

Ponadto, następujące działanie niepożądane obserwowano w trakcie badań klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu: rak gruczołów sutkowych u mężczyzn.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Symasteride

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i opakowaniu zewnętrznym po EXP:. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Symasteride

Substancją czynną leku jest finasteryd.

Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, makroglicerydów lauryniany, karboksymetyloskrobia sodowa (typu A), magnezu stearynian.

Otoczka:

Hypromeloza 6cps., tytanu dwutlenek (E171), indygokarmin (E132), lak, makrogol 6000.

Jak wygląda lek Symasteride i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku Symasteride są niebieskie, okrągłe, o średnicy 7 mm, oznaczone „F5” na jednej stronie.

Blister Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Blister Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Butelka z HDPE z zakrętką z LDPE.

30 szt. - 2 blistry po 15 szt.

90 szt. - 6 blistrów po 15 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

SymPhar Sp. z o.o., ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa Wytwórca:

Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjoróur, Islandia SymPhar Sp. z o.o., ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska:    Symasteride, 5 mg, tabletki powlekane

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/02/2014

5

Symasteride

Charakterystyka Symasteride

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Symasteride, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Jedna tabletka powlekana zawiera 90,95 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Niebieskie, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy 7 mm, oznaczone „F5” na jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Symasteride w dawce 5 mg jest wskazany w leczeniu i kontroli łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia, BPH) w celu:

-    regresji rozrostu gruczołu krokowego, poprawy przepływu moczu i złagodzenia objawów związanych z BPH,

-    zmniejszenia częstości występowania ostrego zatrzymania moczu i zmniejszenia konieczności leczenia chirurgicznego, w tym przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (ang. Transurethral Resection of the Prostate, TURP) i prostatektomii.

Finasteryd 5 mg w postaci tabletek należy stosować u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (objętość gruczołu krokowego powyżej ok. 40 ml).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie to jedna tabletka 5 mg raz na dobę niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, bez dzielenia i rozkruszania (patrz punkt 6.6). Nawet, gdy poprawę można zauważyć po krótkim czasie, w celu obiektywnego ustalenia, czy odpowiedź na leczenie jest zadawalająca, może być niezbędna kontynuacja leczenia przez co najmniej 6 miesięcy.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z różnym stopniem niewydolności nerek (nawet, jeżeli klirens kreatyniny wynosi jedynie 9 ml/min), ponieważ w badaniach farmakokinetycznych nie stwierdzono, aby niewydolność nerek miała wpływ na wydalanie finasterydu. Nie prowadzono badań z zastosowaniem finasterydu u pacjentów poddawanych hemodializie.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki, chociaż badania farmakokinetyczne wykazały, że wskaźnik eliminacji finasterydu nieznacznie zmniejsza się u pacjentów powyżej 70 lat.

Sposób podawania

Produkt stosuje się wyłącznie doustnie.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Symasteride nie jest wskazany do stosowania u kobiet i dzieci.

Produkt leczniczy Symasteride jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    ciąża - u kobiet, które są w ciąży lub mogą zajść w ciążę (patrz punkt 4.6, „Narażenie na finasteryd - ryzyko dla płodu płci męskiej”).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne:

W celu uniknięcia powikłań niedrożności ważne jest, aby starannie monitorować pacjentów z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) ze znacznie zmniejszonym przepływem moczu. Należy rozważyć możliwość leczenia chirurgicznego.

Interakcje z innymi produktami i (lub) wynikami badań laboratoryjnych.

Wpływ na swoisty antygen sterczowy (ang. Prostate Specific Antigen, PSA) i wykrywalność raka gruczołu krokowego

Nie stwierdzono do tej pory korzyści klinicznych ze stosowania produktu leczniczego Symasteride u chorych na raka gruczołu krokowego. Pacjenci z BPH i zwiększonym stężeniem swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy, byli monitorowani w kontrolowanych badaniach klinicznych z wykorzystaniem wykonywanych cyklicznie testów PSA oraz biopsji gruczołu krokowego.

W badaniach tych, prowadzonych z udziałem chorych z BPH, finasteryd nie wpływał na wskaźnik wykrywalności raka gruczołu krokowego, a ogólna częstość występowania raka gruczołu krokowego nie różniła się istotnie u pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg lub placebo.

Stężenie PSA w surowicy jest powiązane z wiekiem pacjenta i objętością gruczołu krokowego, a objętość gruczołu krokowego z wiekiem pacjenta. W celu wykluczenia raka gruczołu krokowego, przed rozpoczęciem leczenia finasterydem i okresowo w trakcie leczenia, należy wykonywać badanie per rectum oraz, w razie potrzeby, oznaczenie stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami stężenie wyjściowe PSA >10 ng/ml (oznaczane metodą Hybritech) powinno skłonić do dalszej analizy i rozważenia zasadności biopsji. Przy stężeniach PSA pomiędzy 4 a 10 ng/ml zalecana jest dalsza diagnostyka. Wartości stężenia PSA u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego mogą się w znacznym stopniu pokrywać z wartościami stwierdzanymi u mężczyzn bez tego nowotworu. Dlatego, u mężczyzn z BPH prawidłowe stężenia PSA nie wykluczają obecności raka gruczołu krokowego, niezależnie od leczenia finasterydem. Wyjściowe stężenie PSA <4 ng/ml nie wyklucza możliwości występowania raka gruczołu krokowego.

Finasteryd powoduje zmniejszenie stężenia PSA w surowicy o około 50% u pacjentów z BPH, nawet w przypadku obecności raka gruczołu krokowego. Należy uwzględnić zmniejszenie stężenia PSA w surowicy pacjentów z BPH leczonych finasterydem przy ocenie wyników oznaczenia PSA, przy czym nie wyklucza ono współistnienia raka gruczołu krokowego. Zmniejszenie to można przewidzieć dla całego zakresu wartości PSA, chociaż mogą występować różnice u poszczególnych pacjentów.

W trwającym 4 lata badaniu, kontrolowanym placebo z podwójnie ślepą próbą, u ponad 3000 pacjentów analiza danych PSA potwierdziła, że u pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg przez sześć miesięcy lub dłużej, wartości PSA należy podwoić, porównując je z prawidłowymi wartościami u pacjentów nieleczonych. Ta zależność zapewnia czułość i swoistość badania PSA oraz możliwość wykrycia tym badaniem raka gruczołu krokowego.

Każdy przypadek utrzymującego się zwiększenia stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem należy poddać starannej ocenie, z uwzględnieniem możliwości nie przestrzegania przez pacjenta zaleceń dotyczących terapii finasterydem w dawce 5 mg.

Współczynnik wolnego PSA (stosunek wolnego PSA do całkowitego) nie zmienia się istotnie pod wpływem finasterydu. Współczynnik wolnego PSA pozostaje bez zmian pomimo działania finasterydu podawanego w dawce 5 mg. W przypadku wykorzystywania współczynnika wolnego PSA jako pomocniczego wskaźnika do wykrywania raka gruczołu krokowego nie ma konieczności korygowania jego wartości.

Interakcje z innymi produktami i (lub) wynikami badań laboratoryjnych Wpływ na stężenie PSA

Stężenie PSA w surowicy jest związane z wiekiem pacjenta i objętością gruczołu krokowego, a objętość gruczołu krokowego jest związana z wiekiem pacjenta. Przy ocenie wyników laboratoryjnych PSA należy pamiętać, że jego stężenia u chorych leczonych finasterydem w dawce 5 mg obniżają się. U większości pacjentów gwałtowne zmniejszenie PSA widoczne jest w ciągu pierwszych miesięcy leczenia, po czym stężenia PSA stabilizują się do nowych wartości. Stężenie PSA po leczeniu stanowi około połowy wartości sprzed leczenia. Dlatego w przypadku typowego leczenia pacjentów, finasterydem w dawce 5 mg, przez sześć lub więcej miesięcy, wartości PSA należy podwoić, w celu porównania z prawidłowymi wartościami u nieleczonych mężczyzn. Interpretacja kliniczna - patrz punkt 4.4, wpływ na PSA i diagnozowanie raka gruczołu krokowego.

Rak męskich gruczołów sutkowych

W trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano przypadki występowania raka gruczołów sutkowych u mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg. Lekarze powinni poinformować swoich pacjentów, aby niezwłocznie zgłaszali jakiekolwiek zmiany w obrębie tkanki piersiowej, takich jak guzki, ból, ginekomastia lub wydzielina z sutków.

Laktoza

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niewydolność wątroby

Nie badano wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu.

Stosowanie u dzieci

Produkt leczniczy Symasteride nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu u dzieci.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z innymi produktami. Finasteryd metabolizowany jest głównie przez układ cytochromu P450 3A4, ale wydaje się nie mieć na niego istotnego wpływu. Pomimo iż ryzyko wpływu finasterydu na farmakokinetykę innych produktów określono jako niewielkie, istnieje prawdopodobieństwo, że inhibitory i aktywatory układu cytochromu P450 3A4 mogą wpływać na stężenie finasterydu w osoczu. Jednak jest mało prawdopodobne, aby na podstawie ustalonego marginesu bezpieczeństwa, możliwe zwiększenie stężenia spowodowane równoczesnym przyjmowaniem inhibitorów miało istotne znaczenie kliniczne. Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji finasterydu z następującymi produktami stosowanymi u mężczyzn: propranololem, digoksyną, glibenklamidem, warfaryną, teofiliną i fenazonem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy Symasteride jest przeciwwskazany u kobiet, które są w ciąży albo mogą zajść w ciążę (patrz punkt 4.3).

Ze względu na zdolność hamowania przemiany testosteronu do dihydrotestosteronu przez inhibitory 5a-reduktazy typu II, produkty z tej grupy, w tym finasteryd, podane kobietom w ciąży, mogą spowodować nieprawidłowy rozwój zewnętrznych narządów płciowych u płodu płci męskiej.

Narażenie na finasteryd - ryzyko dla płodu płci męskiej

Kobiety w ciąży lub kobiety, które mogą zajść w ciążę nie powinny dotykać rozkruszonych ani przełamanych tabletek zawierających finasteryd, ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu i związane z tym ryzyko dla płodu płci męskiej (patrz punkt 4.6).

Tabletki zawierające finasteryd mają otoczkę, która chroni przed kontaktem z substancją czynną w trakcie prawidłowego stosowania produktu, pod warunkiem, że tabletki nie zostaną przełamane ani rozkruszone.

Podobnie, niewielkie ilości finasterydu zostały wykryte w nasieniu mężczyzn stosujących finasteryd w dawce dobowej 5 mg. Nie wiadomo, czy kontakt kobiety w ciąży z nasieniem pacjenta leczonego finasterydem może mieć szkodliwy wpływ na płód płci męskiej. Dlatego, gdy partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może zajść w ciążę, pacjent powinien minimalizować narażenie partnerki na kontakt z nasieniem.

Karmienie piersią

Tabletki powlekane produktu leczniczego Symasteride w dawce 5 mg nie są wskazane do stosowania u kobiet. Nie wiadomo, czy finasteryd przenika do mleka kobiecego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych wskazujących na wpływ finasterydu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są impotencja i osłabienie popędu płciowego. Działania te występują zwykle na początku leczenia i u większości pacjentów przemijają w trakcie dalszego leczenia.

Działania niepożądane zgłaszane w trakcie badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu do obrotu wyszczególniono w tabeli poniżej.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Nie można ustalić częstości występowania działań niepożądanych obserwowanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, ponieważ pochodzą one z doniesień spontanicznych.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Nieznana

Badania

diagnostyczne

zmniejszona objętość ejakulatu

Zaburzenia serca

kołatanie serca

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka skórna

świąd, pokrzywka

Zaburzenia układu

reakcje

immunologicznego

nadwrażliwości, w tym obrzęk ust i twarzy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja

zaburzenia ejakulacji, tkliwość piersi i (lub) powiększenie piersi

ból jąder

Zaburzenia

psychiczne

zmniejszone libido

Ponadto, w trakcie badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano: raka gruczołów sutkowych u mężczyzn (patrz punkt 4.4).

Leczenie farmakologiczne objawów ze strony gruczołu krokowego (ang. Medical therapy of prostate svndromes, MTOPS)

W badaniu MTOPS porównywano terapię finasterydem w dawce 5 mg/dobę (n=768) z leczeniem doksazosyną w dawce 4 lub 8 mg/dobę (n=756), leczeniem skojarzonym: finasterydem w dawce 5 mg/dobę i doksazosyną w dawce 4 lub 8 mg/dobę (n=786) oraz placebo (n=737). W tym badaniu profil bezpieczeństwa i tolerancji leczenia skojarzonego był zasadniczo zgodny z profilem bezpieczeństwa i tolerancji terapii poszczególnych substancji. Częstość występowania zaburzeń wytrysku u pacjentów otrzymujących terapię skojarzoną była porównywalna do sumy występowania tego działania niepożądanego w obu grupach pacjentów leczonych w monoterapii.

Inne badania długoterminowe

W 7-letnim badaniu kontrolowanym placebo, u 18 882 zdrowych mężczyzn, wśród których dla 9060 były dostępne wyniki z przeprowadzonej biopsji gruczołu krokowego, u 803 (18,4%) mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 5mg i u 1147 (24,4%) mężczyzn otrzymujących placebo stwierdzono wystąpienia raka gruczołu krokowego. Na podstawie przeprowadzonej biopsji, w grupie mężczyzn leczonych finasterydem w dawce 5 mg, u 280 (6,4%) stwierdzono wystąpienia raka gruczołu krokowego o stopniu złośliwości 7-10 w skali Gleasona, w porównaniu z 237 (5,1%) mężczyznami w grupie otrzymującej placebo. Dodatkowe analizy wskazują, że większa częstość występowania raka gruczołu krokowego o wysokim stopniu złośliwości obserwowana w grupie otrzymującej finasteryd w dawce 5 mg może być uzasadniona błędem metody wykrywania spowodowanym wpływem finasterydu w dawce 5 mg na objętość gruczołu. Wśród wszystkich przypadków raka gruczołu krokowego rozpoznanych w tym badaniu, około 98% było sklasyfikowanych jako wewnątrztorebkowe (etap kliniczny T1 lub T2). Znaczenie kliniczne danych

0    stopniu złośliwości 7-10 w skali Gleasona jest nieznane.

Wyniki badań laboratoryjnych

Stężenie PSA w surowicy jest związane z wiekiem pacjenta i objętością gruczołu krokowego, a objętość gruczołu krokowego związana jest z wiekiem pacjenta. Oceniając wyniki oznaczeń laboratoryjnych PSA należy uwzględniać fakt, że u pacjentów leczonych finasterydem zwykle dochodzi do zmniejszenia stężenia PSA (patrz punkt 4.4). U większości pacjentów obserwuje się szybkie zmniejszenie wartości PSA w ciągu pierwszych miesięcy leczenia, po czym wartości te stabilizują się na nowym poziomie wyjściowym. Poziom po leczeniu finasterydem stanowi około połowy wartości sprzed leczenia. Dlatego, u typowych pacjentów leczonych finasterydem przez co najmniej sześć miesięcy, w celu porównania stężenie PSA z prawidłowym zakresem u mężczyzn nieleczonych, wartości PSA należy podwoić. Szczegółowe informacje i interpretacja kliniczna, patrz punkt 4.4 (podpunkt „Wpływ na swoisty antygen sterczowy (ang. Prostate Specific Antygen, PSA)

1    wykrywanie raka gruczołu krokowego”).

Nie stwierdzono innych różnic w wynikach standardowych badań laboratoryjnych pomiędzy pacjentami otrzymującymi placebo i pacjentami leczonymi finasterydem.

4.9 Przedawkowanie

U pacjentów, którzy otrzymywali pojedyncze dawki finasterydu do 400 mg oraz wielokrotne dawki do 80 mg/dobę nie stwierdzono działań niepożądanych. Brak szczególnych zaleceń dotyczących leczenia po przedawkowaniu finasterydu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory 5a-reduktazy, kod ATC: G04CB01

Finasteryd jest syntetycznym 4-azasteroidowym, swoistym, kompetycyjnym inhibitorem wewnątrzkomórkowego enzymu 5 a-reduktazy typu II. Enzym ten przekształca testosteron w silniejszy androgen - dihydrotestosteron (DHT). Prawidłowa czynność i wzrost gruczołu krokowego, a także rozrost gruczołu krokowego, zależy od przekształcania testosteronu do DHT. Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów androgenowych.

W badaniach klinicznych wykazano szybkie zmniejszenie stężeń DHT w surowicy o 70%, z następczym zmniejszeniem objętości gruczołu krokowego. Po 3 miesiącach objętość gruczołu zmniejszała się o około 20%, przy czym proces zmniejszania objętości trwał dalej, sięgając 27% po upływie 3 lat. Znaczne zmniejszenie objętości następowało w strefie okołocewkowej otaczającej bezpośrednio cewkę moczową. Pomiary urodynamiczne również potwierdzały znaczące zmniejszenie napięcia mięśnia wypieracza w wyniku zmniejszenia utrudnienia odpływu moczu.

Znaczącą poprawę maksymalnego przepływu moczu oraz złagodzenie objawów chorobowych w porównaniu ze stanem na początku leczenia uzyskiwano po kilku tygodniach. Różnice w stosunku do placebo udokumentowano, odpowiednio w 4 i 7 miesiącu.

Podczas 3-letniego okresu obserwacji wszystkie parametry skuteczności nie uległy zmianie.

Wpływ trwającego 4 lata leczenia finasterydem na częstość występowania ostrego zatrzymania moczu, konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, wskaźnik nasilenia objawów i objętość gruczołu krokowego:

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich BPH, powiększeniem gruczołu krokowego stwierdzanym podczas badania per rectum i z niewielką objętością zalegającego moczu stosowanie finasterydu prowadziło do zmniejszenia częstości występowania ostrego zatrzymania moczu z 7/100 do 3/100 w ciągu czterech lat oraz zmniejszenia liczby przypadków, w których konieczne było wykonanie zabiegu chirurgicznego (przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP) lub prostatektomii) z 10/100 do 5/100. Zmianom tym towarzyszyły: 2-punktowa poprawa wskaźnika nasilenia objawów QUASI-AUA (zakres: 0-34), utrzymujące się zmniejszenie objętości gruczołu krokowego o około 20% oraz utrzymujące się zwiększenie przepływu moczu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Dostępność biologiczna finasterydu wynosi około 80%. Finasteryd osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu około 2 godzin od podania, a wchłanianie jest zakończone po upływie 6-8 godzin.

Dystrybucja

Finasteryd wiąże się z białkami osocza w około 93%.

Klirens i objętość dystrybucji wynoszą odpowiednio: około 165 ml/min (70-279 ml/min) i 76 l (4496 l). Przy wielokrotnym podawaniu obserwuje się kumulację niewielkich ilości finasterydu. Obliczono, że po podawaniu dawki dobowej 5 mg minimalne stężenie finasterydu w stanie stacjonarnym wynosi 8-10 ng/ml i utrzymuje się na stabilnym poziomie wraz z upływem czasu.

Metabolizm

Finasteryd jest metabolizowany w wątrobie. Finasteryd nie wpływa w znaczący sposób na układ enzymatyczny cytochromu P450. Wyodrębniono dwa metabolity o słabym działaniu hamującym na 5a-reduktazę.

Eliminacja

Okres półtrwania finasterydu w osoczu wynosi średnio 6 godzin (4-12 godzin) (u mężczyzn w wieku powyżej 70 lat - 8 godzin, zakres: 6-15 godzin). Po podaniu finasterydu znakowanego radioaktywnie około 39% (32-46%) podanej dawki jest wydalane w moczu w postaci metabolitów. W moczu praktycznie nie wykrywa się finasterydu w postaci niezmienionej. Około 57% (51-64%) całkowitej dawki jest wydalane z kałem.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (z klirensem kreatyniny wynoszącym jedynie 9 ml/min) nie obserwowano zmian w eliminacji finasterydu (patrz punkt 4.2).

Finasteryd przenika przez barierę krew-mózg. Jego niewielkie ilości wykrywano w nasieniu leczonych pacjentów. W dwóch badaniach, w których uczestniczyli zdrowi ochotnicy (n=69) otrzymujący finasteryd w dawce dobowej 5 mg przez okres 6-24 tygodni, stężenia finasterydu w nasieniu wahały się od niewykrywalnych (<0,1 ng/ml) do 10,54 ng/ml. We wcześniejszym badaniu, w którym zastosowano mniej czułą metodę oznaczeń, stężenia finasterydu w nasieniu 16 pacjentów otrzymujących finasteryd w dawce dobowej 5 mg wahały się od niewykrywalnych (<1 ng/ml) do 21 ng/ml. W związku z tym, przy założeniu 5 ml objętości ejakulatu, ilość finasterydu w nasieniu oszacowano na 50 do 100 razy mniejszą od dawki finasterydu (5 pg), która nie wywiera wpływu na stężenia DHT krążącego u mężczyzn (patrz również punkt 5.3).

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, z klirensem kreatyniny w zakresie 9-55 ml/min, rozłożenie pojedynczej dawki 14C-finasterydu nie różniło się od jej rozłożenia u zdrowych ochotników. Wiązanie z białkami również nie różniło się u pacjentów z niewydolnością nerek. Część metabolitów, która zazwyczaj jest wydalana przez nerki, była wydalana z kałem. Wydaje się zatem, że wydalanie z kałem zwiększa się proporcjonalnie do zmniejszenia wydalania metabolitów z moczem. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u niedializowanych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzone na samcach szczurów wykazały zmniejszenie masy gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, zmniejszone wydzielanie z dodatkowych gruczołów płciowych i zmniejszenie wskaźnika płodności (spowodowane podstawowym działaniem farmakologicznym finasterydu). Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest jasne.

Podobnie, jak w przypadku innych inhibitorów 5a-reduktazy, podczas podawania finasterydu ciężarnym samicom szczurów stwierdzano feminizację płodów płci męskiej. Dożylne podawanie finasterydu ciężarnym małpom z gatunku rezus w dawkach nawet >800 ng/dobę podczas całego okresu rozwoju zarodkowego i płodowego nie prowadziło do powstania nieprawidłowości u płodów męskich. Dawki te odpowiadają dawce przynajmniej 750 razy większej od największego ocenionego narażenia kobiet w ciąży na finasteryd znajdujący się w nasieniu. Potwierdzając znaczenie wzorca zaobserwowanego na przykładzie modelu małp z gatunku rezus dla rozwoju płodu ludzkiego, doustne stosowanie finasterydu w dawce 2 mg/kg mc./dobę (100-krotność dawki zalecanej u ludzi lub około 12 milionów razy największe szacowane narażenie na finasteryd znajdujący się w nasieniu) u ciężarnych małp spowodowało nieprawidłowości zewnętrznych narządów płciowych u płodów płci męskiej. Nie zaobserwowano żadnych innych nieprawidłowości u płodów płci męskiej ani nieprawidłowości związanych ze stosowaniem finasterydu u płodów płci żeńskiej w trakcie stosowania jakiejkolwiek dawki.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Makroglicerydów lauryniany Karboksymetyloskrobia sodowa (typu A)

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 6cps.

Tytanu dwutlenek (E171)

Indygokarmin (E132), lak Makrogol 6000

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Blister Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Butelka z HDPE z zakrętką z LDPE.

30 szt. - 2 blistry po 15 szt.

90 szt. - 6 blistrów po 15 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Kobiety w okresie ciąży lub kobiety, które mogą zajść w ciążę, nie powinny dotykać rozkruszonych ani przełamanych tabletek zawierających finasteryd, ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu i związane z tym potencjalne ryzyko dla płodu płci męskiej (patrz punkt 4.6). Tabletki mają otoczkę, która chroni przed kontaktem z substancją czynną, pod warunkiem, że tabletki nie zostaną przełamane ani rozkruszone.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14117

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02/10/2007    /    01/03/2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06/02/2014

9

Symasteride