Imeds.pl

Symibace 2,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Symibace, 2,5 mg, tabletki powlekane Symibace, 5 mg, tabletki powlekane

(Cilazaprilum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Symibace i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symibace

3.    Jak stosować Symibace

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Symibace

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

l. Co to jest Symibace i w jakim celu się go stosuje

Symibace należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), które obniżają ciśnienie tętnicze krwi. Ułatwiają również sercu pompowanie krwi w obrębie organizmu.

Symibace jest stosowany w leczeniu:

-    wysokiego ciśnienia tętniczego krwi    (nadciśnienia);

-    niewydolności serca (stan, w którym    serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na

potrzeby organizmu).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symibace

Kiedy nie stosować leku Symibace

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na cylazapryl, inne inhibitory ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpił obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka podczas leczenia innymi inhibitorami ACE (np. ramiprylem) lub z przyczyn dziedzicznych albo z nieznanych powodów;

-    po trzecim miesiącu ciąży (należy unikać stosowania cylazaprylu we wczesnej ciąży - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

-    podczas karmienia piersią;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Symibace nie jest na ogół zalecany w następujących przypadkach, dlatego też przed rozpoczęciem lub

kontynuowaniem stosowania leku Symibace należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli pacjent przyjmuje również lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych), leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie tętnic doprowadzających krew do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej) lub pacjent ma jedną czynną nerkę;

-    jeżeli w trakcie leczenia wystąpi żółtaczka; należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono duże stężenie potasu we krwi.

Podczas rozpoczynania leczenia lub zmiany dawki może wystąpić znaczące obniżenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca (dławica piersiowa) lub zaburzeniami naczyń krwionośnych mózgu (incydenty naczyniowo-mózgowe, takie jak wcześniejszy udar).

Należy powiadomić lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku:

-    jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli lub przyjmuje leki moczopędne;

-    jeśli pacjent jest w wieku powyżej 70 lat;

-    jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowa ilość wody i minerałów w organizmie (zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej). Możliwe objawy to: suchość błon śluzowych jamy ustnej, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój ruchowy, ból mięśni lub kurcze mięśni, zmęczenie mięśni, obniżenie ciśnienia tętniczego, mała objętość wydalanego moczu, przyspieszenie czynności serca, nudności i wymioty;

-    jeśli u pacjenta ostatnio występowały wymioty i (lub) biegunka;

-    jeśli u pacjenta występują choroby mięśnia sercowego (kardiomiopatia przerostowa), zwężenie zastawki aorty lub niewydolność serca;

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości choroby wątroby lub nerek, lub jeśli pacjent jest poddawany hemodializom;

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca;

-    jeśli u pacjenta występują choroby tkanki łącznej (np. toczeń rumieniowaty, choroba o typie zapalnym obejmująca skórę, jelita, stawy, nerki i serce), jeśli pacjent stosuje leki hamujące układ odpornościowy (leki immunosupresyjne) lub jeśli pacjent jest leczony allopurynolem (lek stosowany w przypadku dny) lub prokainamidem (lek stosowany w przypadku zaburzeń rytmu serca);

-    jeśli u pacjenta konieczne jest zastosowanie znieczulenia lub planowany jest zabieg operacyjny;

-    jeśli pacjent jest poddawany aferezie LDL (usuwanie cholesterolu z krwi za pomocą urządzenia);

-    jeśli u pacjenta ma być przeprowadzone leczenie odczulające na jad niektórych owadów;

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą;

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Symibace”.

W przypadku ciąży (lub jej podejrzenia), należy poradzić się lekarza. Symibace nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany na tym etapie może wyrządzić poważną szkodę dziecku (patrz punkt dotyczący ciąży).

Ponadto, lek może powodować suchy kaszel. Ustąpi on po zakończeniu leczenia.

Symibace a inne leki

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu obecnie lub niedawno któregokolwiek z następujących leków:

-    sole litu, które są stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Symibace ”);

-    leki moczopędne oszczędzające potas, takie jak spironolakton, triamteren, kanrenian potasu lub amiloryd;

-    sole potasu;

-    inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, takie jak beta-adrenolityki

(np. bisoprolol), antagoniści wapnia (np. werapamil), metylodopa, azotany (np. triazotan glicerolu), leki rozszerzające naczynia krwionośne (np. minoksydyl);

-    inne leki moczopędne;

-    leki określane jako sympatykomimetyki, np. salbutamol, efedryna oraz niektóre leki stosowane w leczeniu przeziębienia, kaszlu lub stanów grypopodobnych;

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które są stosowane w celu zmniejszenia bólu oraz stanu zapalnego, np. kwas acetylosalicylowy (aspiryna) lub ibuprofen;

-    heparyny stosowane w celu zapobiegania zakrzepom krwi lub rozpuszczania zakrzepów krwi;

-    leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna lub takrolimus, które są stosowane po przeszczepieniu narządów;

-    kortykosteroidy, takie jak beklometazon lub prednizolon, które są czasem stosowane w celu zahamowania stanu zapalnego wywołanego przez reakcje alergiczne;

-    allopurynol, który jest stosowany w leczeniu dny;

-    prokainamid, który jest stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca;

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak insulina, sulfonamidy lub metformina;

-    leki zobojętniające kwas żołądkowy, które są stosowane w niestrawności. Symibace i leki zobojętniające kwas należy stosować w odstępie 2 godzin;

-    leki przeciwdepresyjne, takie jak imipramina;

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych, takie jak chloropromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna, amisulpryd, sulpryd, tiapryd, droperydol, haloperydol lub pimozyd.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Symibace” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Symibace z jedzeniem i piciem

Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku, ponieważ może on nasilić działanie obniżające ciśnienie krwi.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży (lub jej podejrzenia), należy poradzić się lekarza. Lekarz powinien zalecić zaprzestanie przyjmowania Symibace przed zajściem w ciążę lub do czasu potwierdzenia ciąży oraz może doradzić stosowanie innego leku zamiast Symibace. Cylazapryl nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany po 3. miesiącu ciąży może wyrządzić poważną szkodę dziecku.

W okresie karmienia piersią lub przed rozpoczęciem karmienia piersią, należy poradzić się lekarza. Symibace nie jest zalecany dla matek karmiących piersią i lekarz może wybrać alternatywne leczenie w przypadku gdy pacjentka chce rozpocząć karmienie piersią, a szczególnie w przypadku noworodków lub wcześniaków.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Symibace może czasami powodować uczucie „pustki” w głowie, niskie ciśnienie krwi lub zawroty głowy.

W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Symibace zawiera laktozę jednowodną

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Symibace należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz określi dawkę początkową odpowiednią dla pacjenta oraz poinformuje o zwiększaniu dawki w zależności od stanu pacjenta oraz stosowanych jednocześnie innych leków. Nie należy zmieniać dawki bez porozumienia z lekarzem. Symibace może być stosowany sam lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

Zazwyczaj stosowana dawka jest następująca:

Wysokie ciśnienie tętnicze:

-    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1 mg raz na dobę. W niektórych przypadkach lekarz może stwierdzić, że pacjent powinien rozpocząć leczenie od mniejszej dawki.

-    W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, lekarz prawdopodobnie rozpocznie leczenie od dawki 0,5 mg lub 1 mg na dobę.

-    Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, lekarz może rozpocząć leczenie od dawki mniejszej niż zazwyczaj stosowana.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne, lekarz może zalecić całkowite zaprzestanie stosowania leku moczopędnego na 2 lub 3 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Symibace. Lekarz może zalecić dawkę początkową wynoszącą 0,5 mg cylazaprylu.

-    Lekarz prawdopodobnie zwiększy dawkę do dawki wynoszącej 2,5 mg do 5 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Niewydolność serca:

-    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 0,5 mg raz na dobę.

-    W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, lekarz prawdopodobnie rozpocznie leczenie od dawki 0,5 mg na dobę.

-    Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, lekarz może rozpocząć leczenie od dawki mniejszej niż zazwyczaj stosowana.

-    Lekarz prawdopodobnie zwiększy dawkę do dawki wynoszącej co najmniej 1 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

-    Zazwyczaj stosowana dawka maksymalna wynosi 5 mg raz na dobę.

Symibace w postaci tabletek powlekanych należy połykać popijając płynem, codziennie mniej więcej o tej samej porze.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

-    Nie należy stosować leku Symibace u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symibace

W przypadku zażycia przez pacjenta (lub inną osobę) zbyt dużej liczby tabletek na raz lub w przypadku podejrzenia zażycia jakiejkolwiek ilości tabletek przez dziecko, należy natychmiast zgłosić się na oddział pomocy doraźnej najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przedawkowanie może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego, zawroty głowy, hiperwentylację, wolne lub szybkie bicie serca, kołatanie serca, lęk i uczucie senności oraz splątania. Należy zabrać ze sobą ulotkę, pozostałe tabletki oraz opakowanie do szpitala lub lekarza, aby było wiadomo jakie tabletki zostały połknięte.

Pominięcie zastosowania leku Symibace

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć kolejną dawkę według normalnego schematu.

Przerwanie stosowania leku Symibace

Leczenie nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca jest leczeniem długotrwałym i przerwanie leczenia należy skonsultować z lekarzem. Przerwanie lub zakończenie leczenia może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego lub nawrót objawów w przypadku leczenia niewydolności serca.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane występowały z częstością określoną w przybliżeniu poniżej.

W przypadku wystąpienia następujących objawów należy przerwać stosowanie leku Symibace i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział pomocy doraźnej najbliższego szpitala:

-    Ciężka reakcja alergiczna (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, który może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, ale rzadkie (występujące u mniej niż jednej osoby na 1000, ale u więcej niż jednej osoby na 10 000) działanie niepożądane, które częściej występuje u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Pacjent może potrzebować natychmiastowej pomocy medycznej lub hospitalizacji.

-    Żółtaczka (zażółcenie skóry i twardówek oczu spowodowane zaburzeniami dotyczącymi wątroby lub krwi) (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symibace ”, „ Ostrzeżenia i środki ostrożności ”).

Jest to ciężkie, ale bardzo rzadkie działanie niepożądane, występujące u mniej niż jednej osoby na 10 000.

W przypadku wystąpienia następujących objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    Zakażenie z objawami, takimi jak gorączka i znaczne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka

z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak ból gardła/jamy ustnej lub zaburzenia oddawania moczu; cylazapryl może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych i prowadzić do zmniejszenia odporności na zakażenia.

Jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane, które występuje u mniej niż jednej osoby na 10 000. Lekarz zaleci badanie krwi, aby wykryć ewentualne zmniejszenie liczby krwinek białych (agranulocytoza). Istotne jest powiadomienie lekarza o stosowaniu tego leku.

Opisywano również występowanie następujących działań niepożądanych:

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż jednej osoby na 10, ale u więcej niż jednej osoby na 100):

-    ból głowy, zawroty głowy,

-    niskie ciśnienie tętnicze, które może się objawiać uczuciem „pustki” w głowie, osłabieniem lub zawrotami głowy podczas wstawania,

-    kaszel (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symibace ”, „ Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

-    nudności, biegunka, wymioty,

-    wysypka,

-    zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż jednej osoby na 100, ale u więcej niż jednej osoby na 1000):

-    zmiany nastroju, omdlenia, zaburzenia snu,

-    zawał serca, udar, kołatanie serca, wyjątkowo szybka czynność serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do kończyn (co może się objawiać ziębnięciem, bladością lub drętwieniem dotkniętej kończyny),

-    katar, ból w klatce piersiowej,

-    ból brzucha, niestrawność, zaburzenia trawienia,

-    wysypka z gorączką, świąd,

-    impotencja,

-    osłabienie,

-    zwiększenie stężenia mocznika lub kreatyniny we krwi,

-    duże stężenie potasu we krwi.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż jednej osoby na 1000, ale u więcej niż jednej osoby na 10 000):

-    depresja, uczucie mrowienia, splątanie, zaburzenia smaku,

-    duszność, trudności w oddychaniu, którym może towarzyszyć świszczący oddech, zapalenie zatok, zaburzenia o podłożu alergicznym dotyczące płuc, zapalenie płuc, oskrzeli,

-    suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka,

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwości), w tym obrzęk naczynioruchowy (charakteryzujący się objawami takimi jak świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, silny świąd, wysypki skórne, omdlenia lub zawroty głowy), pokrzywka,

-    łuszczyca (zaburzenie dotyczące skóry, w którym na skórze powstają srebrne łuski), łysienie,

-    ból mięśni i (lub) stawów,

-    nieprawidłowa czynność nerek, mocznica,

-    białkomocz, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby,

-    małe stężenie sodu we krwi.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż jednej osoby na 10 000):

-    zaburzenia dotyczące krwi, takie jak zmniejszenie poziomu hemoglobiny, hematokrytu, liczby płytek krwi, czerwonych lub wszystkich rodzajów białych krwinek, obrzęk lub powiększenie węzłów chłonnych,

-    choroba autoimmunologiczna (np. niektóre postacie zapalenia stawów),

-    małe stężenie cukru we krwi,

-    choroba nerwów, której może towarzyszyć ból,

-    zapalenie naczyń krwionośnych,

-    zapalenie trzustki powodujące silny ból w nadbrzuszu i plecach,

-    obrzęk naczynioruchowy jelit,

-    zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność    wątroby,

-    potliwość, ciężkie wysypki lub zmiany skórne,

-    zespół objawów, który może obejmować gorączkę, zapalenie naczyń krwionośnych, ból mięśni, ból i (lub) zapalenie stawów, nieprawidłowe wyniki badań krwi, wysypkę, nadwrażliwość skóry na światło i inne zaburzenia dotyczące skóry,

-    ostra niewydolność nerek, nieprawidłowo mała ilość lub brak wytwarzanego moczu,

-    powiększenie piersi, w tym u mężczyzn.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Symibace po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Symibace

-    Substancj ą czynną leku jest cylazapryl.

Jedna tabletka powlekana zawiera odpowiednio 2,5 mg lub 5 mg cylazaprylu w postaci cylazaprylu jednowodnego.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń:

laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hypromeloza 3cp, talk, sodu stearylofumaran

Otoczka:

2.5    mg: Opadry brown 03B26857: hypromeloza 6cp, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, żelaza

tlenek czerwony (E172).

5 mg: Opadry brown 03B26857: hypromeloza 6cp, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda Symibace i co zawiera opakowanie

2.5 mg: brązowe, podłużne tabletki powlekane, z rowkiem po jednej stronie.

5 mg:    brązowe, podłużne tabletki powlekane, z rowkiem po jednej stronie, z wyżłobionym napisem C5 na

jednej stronie, o masie ok. 200 mg.

Tabletki można podzielić na dwie równe części.

Opakowanie

Symibace, 2,5 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających 28 tabletek powlekanych (4 blistry x 7 tabletek)

Symibace, 5 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających 28 tabletek powlekanych (4 blistry x 7 tabletek)

Podmiot odpowiedzialny

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa

Wytwórca

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa

Lusomedicamenta, SA Estrada Consiglieri Pedroso 69B Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena Portugalia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

UK:    Cilazapril 0.5 mg film-coated tablets

Cilazapril 1.0 mg film-coated tablets Cilazapril 2.5 mg film-coated tablets Cilazapril 5.0 mg film-coated tablets

PL:    Symibace

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30.12.2014 r.

8