+ iMeds.pl

Symibace 5 mgUlotka Symibace

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Symibace, 2,5 mg, tabletki powlekane Symibace, 5 mg, tabletki powlekane

(Cilazaprilum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Symibace i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symibace

3.    Jak stosować Symibace

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Symibace

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

l. Co to jest Symibace i w jakim celu się go stosuje

Symibace należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), które obniżają ciśnienie tętnicze krwi. Ułatwiają również sercu pompowanie krwi w obrębie organizmu.

Symibace jest stosowany w leczeniu:

-    wysokiego ciśnienia tętniczego krwi    (nadciśnienia);

-    niewydolności serca (stan, w którym    serce nie jest    w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na

potrzeby organizmu).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symibace

Kiedy nie stosować leku Symibace

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na cylazapryl, inne inhibitory ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpił obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka podczas leczenia innymi inhibitorami ACE (np. ramiprylem) lub z przyczyn dziedzicznych albo z nieznanych powodów;

-    po trzecim miesiącu ciąży (należy unikać stosowania cylazaprylu we wczesnej ciąży - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

-    podczas karmienia piersią;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Symibace nie jest na ogół zalecany w następujących przypadkach, dlatego też przed rozpoczęciem lub

kontynuowaniem stosowania leku Symibace należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli pacjent przyjmuje również lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych), leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie tętnic doprowadzających krew do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej) lub pacjent ma jedną czynną nerkę;

-    jeżeli w trakcie leczenia wystąpi żółtaczka; należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono duże stężenie potasu we krwi.

Podczas rozpoczynania leczenia lub zmiany dawki może wystąpić znaczące obniżenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca (dławica piersiowa) lub zaburzeniami naczyń krwionośnych mózgu (incydenty naczyniowo-mózgowe, takie jak wcześniejszy udar).

Należy powiadomić lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku:

-    jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli lub przyjmuje leki moczopędne;

-    jeśli pacjent jest w wieku powyżej 70 lat;

-    jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowa ilość wody i minerałów w organizmie (zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej). Możliwe objawy to: suchość błon śluzowych jamy ustnej, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój ruchowy, ból mięśni lub kurcze mięśni, zmęczenie mięśni, obniżenie ciśnienia tętniczego, mała objętość wydalanego moczu, przyspieszenie czynności serca, nudności i wymioty;

-    jeśli u pacjenta ostatnio występowały wymioty i (lub) biegunka;

-    jeśli u pacjenta występują choroby mięśnia sercowego (kardiomiopatia przerostowa), zwężenie zastawki aorty lub niewydolność serca;

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości choroby wątroby lub nerek, lub jeśli pacjent jest poddawany hemodializom;

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca;

-    jeśli u pacjenta występują choroby tkanki łącznej (np. toczeń rumieniowaty, choroba o typie zapalnym obejmująca skórę, jelita, stawy, nerki i serce), jeśli pacjent stosuje leki hamujące układ odpornościowy (leki immunosupresyjne) lub jeśli pacjent jest leczony allopurynolem (lek stosowany w przypadku dny) lub prokainamidem (lek stosowany w przypadku zaburzeń rytmu serca);

-    jeśli u pacjenta konieczne jest zastosowanie znieczulenia lub planowany jest zabieg operacyjny;

-    jeśli pacjent jest poddawany aferezie LDL (usuwanie cholesterolu z krwi za pomocą urządzenia);

-    jeśli u pacjenta ma być przeprowadzone leczenie odczulające na jad niektórych owadów;

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą;

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Symibace”.

W przypadku ciąży (lub jej podejrzenia), należy poradzić się lekarza. Symibace nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany na tym etapie może wyrządzić poważną szkodę dziecku (patrz punkt dotyczący ciąży).

Ponadto, lek może powodować suchy kaszel. Ustąpi on po zakończeniu leczenia.

Symibace a inne leki

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu obecnie lub niedawno któregokolwiek z następujących leków:

-    sole litu, które są stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Symibace ”);

-    leki moczopędne oszczędzające potas, takie jak spironolakton, triamteren, kanrenian potasu lub amiloryd;

-    sole potasu;

-    inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, takie jak beta-adrenolityki

(np. bisoprolol), antagoniści wapnia (np. werapamil), metylodopa, azotany (np. triazotan glicerolu), leki rozszerzające naczynia krwionośne (np. minoksydyl);

-    inne leki moczopędne;

-    leki określane jako sympatykomimetyki, np. salbutamol, efedryna oraz niektóre leki stosowane w leczeniu przeziębienia, kaszlu lub stanów grypopodobnych;

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które są stosowane w celu zmniejszenia bólu oraz stanu zapalnego, np. kwas acetylosalicylowy (aspiryna) lub ibuprofen;

-    heparyny stosowane w celu zapobiegania zakrzepom krwi lub rozpuszczania zakrzepów krwi;

-    leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna lub takrolimus, które są stosowane po przeszczepieniu narządów;

-    kortykosteroidy, takie jak beklometazon lub prednizolon, które są czasem stosowane w celu zahamowania stanu zapalnego wywołanego przez reakcje alergiczne;

-    allopurynol, który jest stosowany w leczeniu dny;

-    prokainamid, który jest stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca;

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak insulina, sulfonamidy lub metformina;

-    leki zobojętniające kwas żołądkowy, które są stosowane w niestrawności. Symibace i leki zobojętniające kwas należy stosować w odstępie 2 godzin;

-    leki przeciwdepresyjne, takie jak imipramina;

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych, takie jak chloropromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna, amisulpryd, sulpryd, tiapryd, droperydol, haloperydol lub pimozyd.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Symibace” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Symibace z jedzeniem i piciem

Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku, ponieważ może on nasilić działanie obniżające ciśnienie krwi.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży (lub jej podejrzenia), należy poradzić się lekarza. Lekarz powinien zalecić zaprzestanie przyjmowania Symibace przed zajściem w ciążę lub do czasu potwierdzenia ciąży oraz może doradzić stosowanie innego leku zamiast Symibace. Cylazapryl nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany po 3. miesiącu ciąży może wyrządzić poważną szkodę dziecku.

W okresie karmienia piersią lub przed rozpoczęciem karmienia piersią, należy poradzić się lekarza. Symibace nie jest zalecany dla matek karmiących piersią i lekarz może wybrać alternatywne leczenie w przypadku gdy pacjentka chce rozpocząć karmienie piersią, a szczególnie w przypadku noworodków lub wcześniaków.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Symibace może czasami powodować uczucie „pustki” w głowie, niskie ciśnienie krwi lub zawroty głowy.

W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Symibace zawiera laktozę jednowodną

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Symibace należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz określi dawkę początkową odpowiednią dla pacjenta oraz poinformuje o zwiększaniu dawki w zależności od stanu pacjenta oraz stosowanych jednocześnie innych leków. Nie należy zmieniać dawki bez porozumienia z lekarzem. Symibace może być stosowany sam lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

Zazwyczaj stosowana dawka jest następująca:

Wysokie ciśnienie tętnicze:

-    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1 mg raz na dobę. W niektórych przypadkach lekarz może stwierdzić, że pacjent powinien rozpocząć leczenie od mniejszej dawki.

-    W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, lekarz prawdopodobnie rozpocznie leczenie od dawki 0,5 mg lub 1 mg na dobę.

-    Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, lekarz może rozpocząć leczenie od dawki mniejszej niż zazwyczaj stosowana.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne, lekarz może zalecić całkowite zaprzestanie stosowania leku moczopędnego na 2 lub 3 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Symibace. Lekarz może zalecić dawkę początkową wynoszącą 0,5 mg cylazaprylu.

-    Lekarz prawdopodobnie zwiększy dawkę do dawki wynoszącej 2,5 mg do 5 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Niewydolność serca:

-    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 0,5 mg raz na dobę.

-    W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, lekarz prawdopodobnie rozpocznie leczenie od dawki 0,5 mg na dobę.

-    Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, lekarz może rozpocząć leczenie od dawki mniejszej niż zazwyczaj stosowana.

-    Lekarz prawdopodobnie zwiększy dawkę do dawki wynoszącej co najmniej 1 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

-    Zazwyczaj stosowana dawka maksymalna wynosi 5 mg raz na dobę.

Symibace w postaci tabletek powlekanych należy połykać popijając płynem, codziennie mniej więcej o tej samej porze.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

-    Nie należy stosować leku Symibace u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symibace

W przypadku zażycia przez pacjenta (lub inną osobę) zbyt dużej liczby tabletek na raz lub w przypadku podejrzenia zażycia jakiejkolwiek ilości tabletek przez dziecko, należy natychmiast zgłosić się na oddział pomocy doraźnej najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przedawkowanie może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego, zawroty głowy, hiperwentylację, wolne lub szybkie bicie serca, kołatanie serca, lęk i uczucie senności oraz splątania. Należy zabrać ze sobą ulotkę, pozostałe tabletki oraz opakowanie do szpitala lub lekarza, aby było wiadomo jakie tabletki zostały połknięte.

Pominięcie zastosowania leku Symibace

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć kolejną dawkę według normalnego schematu.

Przerwanie stosowania leku Symibace

Leczenie nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca jest leczeniem długotrwałym i przerwanie leczenia należy skonsultować z lekarzem. Przerwanie lub zakończenie leczenia może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego lub nawrót objawów w przypadku leczenia niewydolności serca.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane występowały z częstością określoną w przybliżeniu poniżej.

W przypadku wystąpienia następujących objawów należy przerwać stosowanie leku Symibace i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział pomocy doraźnej najbliższego szpitala:

-    Ciężka reakcja alergiczna (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, który może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, ale rzadkie (występujące u mniej niż jednej osoby na 1000, ale u więcej niż jednej osoby na 10 000) działanie niepożądane, które częściej występuje u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Pacjent może potrzebować natychmiastowej pomocy medycznej lub hospitalizacji.

-    Żółtaczka (zażółcenie skóry i twardówek oczu spowodowane zaburzeniami dotyczącymi wątroby lub krwi) (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symibace ”, „ Ostrzeżenia i środki ostrożności ”).

Jest to ciężkie, ale bardzo rzadkie działanie niepożądane, występujące u mniej niż jednej osoby na 10 000.

W przypadku wystąpienia następujących objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    Zakażenie z objawami, takimi jak gorączka i znaczne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka

z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak ból gardła/jamy ustnej lub zaburzenia oddawania moczu; cylazapryl może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych i prowadzić do zmniejszenia odporności na zakażenia.

Jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane, które występuje u mniej niż jednej osoby na 10 000. Lekarz zaleci badanie krwi, aby wykryć ewentualne zmniejszenie liczby krwinek białych (agranulocytoza). Istotne jest powiadomienie lekarza o stosowaniu tego leku.

Opisywano również występowanie następujących działań niepożądanych:

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż jednej osoby na 10, ale u więcej niż jednej osoby na 100):

-    ból głowy, zawroty głowy,

-    niskie ciśnienie tętnicze, które może się objawiać uczuciem „pustki” w głowie, osłabieniem lub zawrotami głowy podczas wstawania,

-    kaszel (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symibace ”, „ Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

-    nudności, biegunka, wymioty,

-    wysypka,

-    zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż jednej osoby na 100, ale u więcej niż jednej osoby na 1000):

-    zmiany nastroju, omdlenia, zaburzenia snu,

-    zawał serca, udar, kołatanie serca, wyjątkowo szybka czynność serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do kończyn (co może się objawiać ziębnięciem, bladością lub drętwieniem dotkniętej kończyny),

-    katar, ból w klatce piersiowej,

-    ból brzucha, niestrawność, zaburzenia trawienia,

-    wysypka z gorączką, świąd,

-    impotencja,

-    osłabienie,

-    zwiększenie stężenia mocznika lub kreatyniny we krwi,

-    duże stężenie potasu we krwi.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż jednej osoby na 1000, ale u więcej niż jednej osoby na 10 000):

-    depresja, uczucie mrowienia, splątanie, zaburzenia smaku,

-    duszność, trudności w oddychaniu, którym może towarzyszyć świszczący oddech, zapalenie zatok, zaburzenia o podłożu alergicznym dotyczące płuc, zapalenie płuc, oskrzeli,

-    suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka,

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwości), w tym obrzęk naczynioruchowy (charakteryzujący się objawami takimi jak świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, silny świąd, wysypki skórne, omdlenia lub zawroty głowy), pokrzywka,

-    łuszczyca (zaburzenie dotyczące skóry, w którym na skórze powstają srebrne łuski), łysienie,

-    ból mięśni i (lub) stawów,

-    nieprawidłowa czynność nerek, mocznica,

-    białkomocz, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby,

-    małe stężenie sodu we krwi.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż jednej osoby na 10 000):

-    zaburzenia dotyczące krwi, takie jak zmniejszenie poziomu hemoglobiny, hematokrytu, liczby płytek krwi, czerwonych lub wszystkich rodzajów białych krwinek, obrzęk lub powiększenie węzłów chłonnych,

-    choroba autoimmunologiczna (np. niektóre postacie zapalenia stawów),

-    małe stężenie cukru we krwi,

-    choroba nerwów, której może towarzyszyć ból,

-    zapalenie naczyń krwionośnych,

-    zapalenie trzustki powodujące silny ból w nadbrzuszu i plecach,

-    obrzęk naczynioruchowy jelit,

-    zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność    wątroby,

-    potliwość, ciężkie wysypki lub zmiany skórne,

-    zespół objawów, który może obejmować gorączkę, zapalenie naczyń krwionośnych, ból mięśni, ból i (lub) zapalenie stawów, nieprawidłowe wyniki badań krwi, wysypkę, nadwrażliwość skóry na światło i inne zaburzenia dotyczące skóry,

-    ostra niewydolność nerek, nieprawidłowo mała ilość lub brak wytwarzanego moczu,

-    powiększenie piersi, w tym u mężczyzn.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Symibace po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Symibace

-    Substancj ą czynną leku jest cylazapryl.

Jedna tabletka powlekana zawiera odpowiednio 2,5 mg lub 5 mg cylazaprylu w postaci cylazaprylu jednowodnego.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń:

laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hypromeloza 3cp, talk, sodu stearylofumaran

Otoczka:

2.5    mg: Opadry brown 03B26857: hypromeloza 6cp, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, żelaza

tlenek czerwony (E172).

5 mg:    Opadry brown 03B26857: hypromeloza 6cp, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, żelaza

tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda Symibace i co zawiera opakowanie

2.5 mg: brązowe, podłużne tabletki powlekane, z rowkiem po jednej stronie.

5 mg:    brązowe, podłużne tabletki powlekane, z rowkiem po jednej stronie, z wyżłobionym napisem C5 na

jednej stronie, o masie ok. 200 mg.

Tabletki można podzielić na dwie równe części.

Opakowanie

Symibace, 2,5 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających 28 tabletek powlekanych (4 blistry x 7 tabletek)

Symibace, 5 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających 28 tabletek powlekanych (4 blistry x 7 tabletek)

Podmiot odpowiedzialny

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa

Wytwórca

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa

Lusomedicamenta, SA Estrada Consiglieri Pedroso 69B Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena Portugalia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

UK:    Cilazapril 0.5 mg film-coated tablets

Cilazapril 1.0 mg film-coated tablets Cilazapril 2.5 mg film-coated tablets Cilazapril 5.0 mg film-coated tablets

PL:    Symibace

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30.12.2014 r.

8

Symibace

Charakterystyka Symibace

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Symibace, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg cylazaprylu (w postaci cylazaprylu jedno wodnego). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka powlekana zawiera 117,824 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Brązowe, podłużne, tabletki powlekane, z rowkiem po jednej stronie, z napisem „C5” po jednej stronie, o masie ok. 200 mg.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Nadciśnienie tętnicze

Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

-    Niewydolność serca

Leczenie objawowej niewydolności serca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Symibace należy przyjmować doustnie raz na dobę. Podobnie jak wszystkie inne produkty lecznicze przyjmowane raz na dobę, Symibace należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie cylazaprylu.

Dawki podtrzymujące należy dostosować indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta i zmian ciśnienia tętniczego (patrz punkt.4.4).

Nadciśnienie tętnicze pierwotne

Symibace może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi z innych grup (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym przyjmujący leki moczopędne

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi l mg raz na dobę. U pacjentów z silnie pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron (szczególnie z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, z niedoborem soli i (lub) płynów, z niewyrównaną niewydolnością serca lub z ciężkim nadciśnieniem tętniczym) może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza.

Dawka podtrzymująca

Zazwyczaj stosowana dawka dobowa wynosi 2,5 mg, maksymalnie 5 mg, podawana w dawce pojedynczej.

Jeśli w ciągu 3-4 tygodni nie uzyska się pożądanego działania dawkę można zwiększyć.

Jeżeli ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania dawki 5 mg można jednocześnie podać małą dawkę leku moczopędnego nieoszczędzającego potasu, aby nasilić działanie przeciwnadciśnieniowe.

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym przyjmujący jednocześnie leki moczopędne:

Po rozpoczęciu leczenia produktem leczniczym Symibace może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów otrzymujących leki moczopędne, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca, pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Należy zachować ostrożność, ponieważ u tych pacjentów może występować niedobór płynów i (lub) soli. Jeżeli jest to możliwe, lek moczopędny należy odstawić dwa do trzech dni przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Symibace. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie można odstawić leku moczopędnego, zwłaszcza leczonych dużymi dawkami leku moczopędnego, leczenie produktem leczniczym Symibace należy rozpocząć od dawki 0,5 mg.

Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. Dawkę cylazaprylu należy dostosować w zależności od wartości ciśnienia tętniczego. Jeżeli jest to konieczne, można wznowić podawanie leku moczopędnego (patrz punkty 4.4 i 4.5). Jeżeli leczenie produktem leczniczym Symibace rozpoczyna się u pacjentów przyjmujących leki moczopędne, zaleca się nadzór lekarza przez kilka godzin, aż do ustabilizowania się ciśnienia tętniczego.

Niewydolność serca

U pacjentów z objawową niewydolnością serca Symibace należy stosować w uzupełnieniu leczenia lekami moczopędnymi i, jeśli jest to właściwe, glikozydami naparstnicy.

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mg raz na dobę, podawana pod ścisłym nadzorem lekarza podczas rozpoczynania leczenia.

Jeżeli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, należy zwiększyć dawkę do najmniejszej dawki podtrzymującej, wynoszącej 1 mg na dobę, w zależności od reakcji klinicznej. Dalsze zwiększanie dawki do zazwyczaj stosowanej dawki podtrzymującej wynoszącej od l mg do 2,5 mg na dobę, należy przeprowadzić w zależności od reakcji pacjenta, stanu klinicznego i tolerancji produktu leczniczego.

Zazwyczaj stosowana dawka maksymalna wynosi 5 mg raz na dobę.

Wyniki badań klinicznych wykazały, że u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, klirens cylazaprylatu jest zależny od klirensu kreatyniny. Dlatego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i zaburzeniami czynności nerek, należy stosować dawkowanie podane w punkcie „ Zaburzenia czynności nerek”.

Wystąpienie niedociśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej nie wyklucza ostrożnego zwiększania dawki cylazaprylu po skutecznym wyrównaniu niedociśnienia.

U pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia niedociśnienia objawowego, np. pacjentów z niedoborem soli z hiponatremią lub bez hiponatremii, pacjentów z hipowolemią lub pacjentów otrzymujących duże dawki leków moczopędnych należy wyrównać istniejące zaburzenia, jeżeli jest to możliwe, przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego Symibace. Należy kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki, w zależności od wartości klirensu kreatyniny.

Zaleca się następujące dawkowanie produktu leczniczego Symibace:

Klirens kreatyniny

Dawka początkowa

Dawka maksymalna

>40 ml/min

l mg raz na dobę

5 mg raz na dobę

10-40 ml/min

0,5 mg raz na dobę

2,5 mg raz na dobę

<10 ml/min

Nie zaleca się stosowania

Hemodializa

Pacjentom, u których konieczne są hemodializy, nie należy podawać produktu leczniczego Symibace w dniu dializy, zaś dawkę należy ustalić w zależności od wartości ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia czynności wątroby

Jeżeli pacjenci z marskością wątroby wymagają leczenia cylazaprylem, należy je rozpoczynać ostrożnie od dawki 0,5 mg lub 0,25 mg raz na dobę, ponieważ może wystąpić znaczne niedociśnienie tętnicze (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie nadciśnienia tętniczego produktem leczniczym Symibace należy rozpocząć od dawki wynoszącej od 0,5 mg do 1 mg raz na dobę. Następnie dawkę podtrzymującą można zwiększać w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie.

Leczenie przewlekłej niewydolności serca produktem leczniczym Symibace należy rozpoczynać od dawki wynoszącej 0,5 mg raz na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi od 1,0 mg do 2,5 mg w zależności od indywidualnej tolerancji produktu leczniczego, reakcji na leczenie i stanu klinicznego.

U pacjentów w podeszłym wieku z przewlekłą niewydolnością serca należy ściśle stosować zalecaną dobową dawkę początkową produktu leczniczego Symibace, wynoszącą 0,5 mg, z powodu ryzyka wystąpienia niedociśnienia objawowego.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Symibace u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na cylazapryl, którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na jakikolwiek inny inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę (ACE);

-    dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy;

-    przebyty obrzęk naczynioruchowy po leczeniu inhibitorami ACE;

-    drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6);

-    jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Symibace z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niedociśnienie objawowe

U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym niedociśnienie objawowe występuje rzadko. Prawdopodobieństwo wystąpienia niedociśnienia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otrzymujących Symibace jest większe w przypadku zmniejszonej objętości wewnątrznaczyniowej, np. na skutek stosowania leków moczopędnych, diety z ograniczeniem soli, dializoterapii, biegunki lub wymiotów oraz u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym renino-zależnym (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Obserwowano niedociśnienie objawowe u pacjentów z niewydolnością serca ze współistniejącą niewydolnością nerek lub bez. Ryzyko niedociśnienia jest większe u pacjentów z bardziej nasiloną niewydolnością serca, leczonych dużymi dawkami diuretyków pętlowych, u pacjentów z hiponatremią lub z zaburzeniami czynności nerek. Pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawowego niedociśnienia należy ściśle kontrolować na początku leczenia i podczas zwiększania dawki. Powyższe uwagi dotyczą również pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami krążenia mózgowego, u których nadmierne obniżenie ciśnienia krwi może spowodować wystąpienie zawału mięśnia sercowego lub incydentu naczyniowo-mózgowego.

Jeśli wystąpi niedociśnienie, należy pacjenta położyć na wznak oraz, jeśli to konieczne, należy podać dożylnie 9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu. Przemijające niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do podawania kolejnych dawek produktu leczniczego; zazwyczaj można podawać je bez trudności po zwiększeniu ciśnienia tętniczego krwi w następstwie uzupełnienia objętości płynów.

U niektórych pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, z prawidłowym lub obniżonym ciśnieniem krwi, istnieje ryzyko dodatkowego obniżenia ciśnienia krwi po przyjęciu produktu leczniczego Symibace. Jest to spodziewane działanie i zwykle nie wyklucza kontynuowania leczenia. Jeśli niedociśnienie staje się objawowe, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu leczniczego.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane.

U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Zwężenie zastawki aortalnej lub zastawki mitralnej/kardiomiopatia przerostowa

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), Symibace należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom ze zwężeniem zastawki mitralnej i zwężeniem drogi odpływu z lewej komory, takim jak zwężenie zastawki aortalnej lub kardiomiopatia przerostowa.

Zaburzenia czynności nerek

W przypadkach zaburzeń czynności nerek, dawkowanie produktu leczniczego Symibace należy dostosować do wartości klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2). W trakcie leczenia należy u tych pacjentów rutynowo oznaczać stężenie potasu oraz kreatyniny w surowicy.

U pacjentów z niewydolnością serca, niedociśnienie tętnicze występujące po podaniu dawki początkowej inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE) może prowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek.

W takich przypadkach obserwowano ostrą niewydolność nerek, zazwyczaj odwracalną.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki, leczonych inhibitorami ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy, zazwyczaj odwracalne po zakończeniu leczenia. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z niewydolnością nerek.

W przypadku, gdy współistnieje nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego oraz niewydolności nerek.

U tych pacjentów leczenie należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą medyczną, od małych dawek oraz ostrożnie zwiększać dawkę. Leczenie lekami moczopędnymi może być czynnikiem przyczyniającym się do wystąpienia powyższych powikłań, dlatego też należy przerwać leczenie lekami moczopędnymi oraz kontrolować czynność nerek przez pierwsze tygodnie leczenia produktem leczniczym Symibace.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem, u których przed leczeniem nie stwierdzono żadnej choroby naczyniowej nerek, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy, zwłaszcza, gdy Symibace był stosowany w skojarzeniu z lekiem moczopędnym. Częściej dotyczy to pacjentów, u których wcześniej występowały zaburzenia czynności nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki i (lub) odstawienie leku moczopędnego i (lub) produktu leczniczego Symibace.

Białkomocz

W rzadkich przypadkach u pacjentów z istniejącą wcześniej niewydolnością nerek, może wystąpić białkomocz. W przypadku białkomoczu klinicznego (powyżej 1 g/dobę) Symibace należy stosować dopiero po bardzo krytycznej ocenie stosunku korzyści do ryzyka, regularnie kontrolując stan kliniczny i chemiczne parametry laboratoryjne.

Nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym produktem leczniczym Symibace, rzadko opisywano wystąpienie obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani. Obrzęk może wystąpić w dowolnym momencie leczenia.

W takich przypadkach należy niezwłocznie odstawić Symibace, zastosować odpowiednie leczenie, a pacjent powinien pozostać pod obserwacją do czasu całkowitego ustąpienia objawów. Nawet w tych przypadkach, gdy tylko język jest obrzęknięty, bez zaburzeń oddechowych, pacjent może wymagać długotrwałej obserwacji, gdyż leczenie lekami przeciwhistaminowymi lub kortykosteroidami może być niewystarczające.

Bardzo rzadko donoszono o przypadkach zgonu, gdy obrzęk naczynioruchowy dotyczył krtani i języka.

Obrzęk języka, głośni lub krtani może spowodować niedrożność dróg oddechowych, zwłaszcza u pacjentów po operacji chirurgicznej dróg oddechowych. W takich przypadkach należy natychmiast zastosować leczenie doraźne - podanie adrenaliny oraz utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską aż do czasu całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

Częstość występowania obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitorów ACE jest większa u pacjentów rasy czarnej w porównaniu do pacjentów innych ras.

U pacjentów, u których w przeszłości występował obrzęk naczynioruchowy niezwiązany ze stosowaniem inhibitorów ACE, może istnieć większe ryzyko jego wystąpienia w czasie leczenia inhibitorami ACE (patrz punkt 4.3).

Obrzęk jelitowy rzadko opisywano u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. Pacjenci odczuwali bóle brzucha (z nudnościami i wymiotami lub bez); w niektórych przypadkach nie wystąpił wcześniej obrzęk twarzy a stężenie C-1 esterazy było prawidłowe. Obrzęk zdiagnozowano za pomocą tomografii komputerowej jamy brzusznej lub ultrasonografii lub chirurgicznie. Po odstawieniu ACE inhibitora objawy ustąpiły. Obrzęk jelitowy należy wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej u pacjentów leczonych inhibitorami ACE skarżących się na bóle brzucha. (patrz punkt 4.8)

Reakcje rzekomoanafilaktyczne u pacjentów hemodializowanych

U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE, dializowanych przy użyciu wysokoprzepływowych błon dializacyjnych (np. AN69) obserwowano reakcje rzekomoanafilaktyczne. Należy rozważyć zastosowanie u tych pacjentów membran innej klasy lub innego leku przeciwnadciśnieniowego.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL)

U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE, podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu, rzadko obserwowano reakcje rzekomoanafilaktyczne, zagrażające życiu.

Reakcji tych można uniknąć, przerywając okresowo podawanie inhibitora ACE przed każdą aferezą.

Odczulanie

U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas odczulania (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych samych pacjentów reakcji takich uniknięto poprzez czasowe odstawienie inhibitorów ACE, ale pojawiały się ponownie po nieumyślnym wznowieniu leczenia.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby mogą wystąpić wysokie stężenia cylazaprylu w surowicy.

Bardzo rzadko, stosowanie inhibitorów ACE było związane z zespołem rozpoczynającym się od żółtaczki cholestatycznej, prowadzącej do piorunującej martwicy wątroby i (czasami) zgonu. Mechanizm tego zespołu nie jest znany. U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których wystąpiła żółtaczka lub zwiększyła się aktywność enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Symibace oraz rozpocząć odpowiednie leczenie.

Neutropenia/agranulocytoza

Odnotowano wystąpienie neutropenii/agranulocytozy, trombocytopenii oraz niedokrwistości u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez dodatkowych czynników ryzyka neutropenia występuje rzadko. Neutropenia i agranulocytoza ustępują po odstawieniu inhibitora ACE.Należy niezwykle ostrożnie stosować inhibitory ACE u pacjentów z chorobami tkanki łącznej (kolagenozy naczyń), przyjmujących leki immunosupresyjne, allopurynol lub prokainamid, a także, gdy czynniki te współistnieją, w szczególności, jeśli uprzednio występowały zaburzenia czynności nerek.

U niektórych z tych pacjentów rozwijały się ciężkie zakażenia oporne na intensywne leczenie antybiotykami. Jeżeli Symibace jest stosowany u tych pacjentów, zaleca się okresowe sprawdzanie ilości leukocytów. Pacjenci powinni być poinformowani o konieczności zgłaszania wszelkich objawów infekcji.

Rasa

Tak jak inne inhibitory ACE, Symibace może wykazywać mniejszą skuteczność w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej w porównaniu do pacjentów innych ras, prawdopodobnie z powodu małej aktywności reninowej osocza u pacj entów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel

W trakcie leczenia inhibitorami ACE odnotowano wystąpienie kaszlu. Charakterystyczne, że kaszel był suchy, uporczywy i przemijał po zaprzestaniu leczenia. W przypadku diagnostyki różnicowej kaszlu należy wziąć pod uwagę inhibitory ACE.

Zabiegi chirurgiczne/znieczulenie

U pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu z zastosowaniem środków powodujących niedociśnienie tętnicze, Symibace może hamować powstawanie angiotensyny II, wtórnie do kompensacyjnie uwolnionej reniny. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego spowodowanego tym mechanizmem, można je skorygować poprzez zwiększenie objętości płynów.

Hiperkaliemia

Podczas leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny, w tym produktem leczniczym Symibace, obserwowano u niektórych pacjentów zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Byli to pacjenci z ryzykiem wystąpienia hiperkalemii, włączając tych z niewydolnością nerek lub z pogorszeniem czynności nerek, z cukrzycą, z ostrą, niewyrównaną niewydolnością serca, z kwasicą metaboliczną, z jednoczesnymi chorobami, zwłaszcza z odwodnieniem, pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 70 lat), pacjenci stosujący leki moczopędne oszczędzaj ące potas, pacjenci stosujący suplementy potasu lub substytuty soli potasu (szczególnie ci z niewydolnością nerek, u których jednoczesne stosowanie tych preparatów może prowadzić do znaczącego zwiększenia stężenia potasu w surowicy) lub pacjenci przyjmujący inne leki zwiększające stężenia potasu w surowicy (np. heparyna). Hiperkaliemia może powodować poważną, czasami śmiertelną, arytmię. Jeżeli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych produktów leczniczych jest konieczne, zaleca się systematyczne oznaczanie stężenia potasu w surowicy krwi (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z cukrzycą

U pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy ściśle monitorować stężenie glukozy podczas pierwszego miesiąca leczenia inhibitorami ACE (patrz punkt 4.5).

Lit

Nie zaleca się stosowania litu jednocześnie z produktem leczniczym Symibace (patrz punkt 4.5).

Ciąża

Leczenia inhibitorami ACE nie należy rozpoczynać w czasie ciąży. U pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leczenie przeciwnadciśnieniowe o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba, że dalsze leczenie inhibitorami ACE uważa się za niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży, należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE oraz zastosować leczenie alternatywne, jeżeli jest to konieczne (patrz punkty 4.3 oraz 4.6).

Laktoza jednowodna

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki moczopędne

Włączenie leku moczopędnego do terapii cylazaprylem może powodować u pacjenta addytywny skutek przeciwnadciśnieniowy.

U pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, zwłaszcza u tych, którzy dopiero zaczęli je stosować, może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego po włączeniu cylazaprylu. Ryzyko wystąpienia niedociśnienia objawowego można zmniejszyć odstawiając leki moczopędne przed rozpoczęciem leczenia cylazaprylem (patrz punkt 4.4).

Suplementy potasu, leki moczopędne oszczędzające potas lub substytuty soli zawierające potas lub inne leki zwiększające stężenie potasu w surowicy (np. heparyna) - patrz punkt 4.4. „Hiperkaliemia”.

Wprawdzie w badaniach klinicznych zwykle stężenie potasu w surowicy było prawidłowe, jednak u niektórych pacjentów występowała hiperkaliemia. Czynnikami ryzyka wystąpienia hiperkaliemii są: niewydolność nerek, cukrzyca, jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, triamteren czy amiloryd), a także suplementy potasu i substytuty soli zawierające potas lub inne leki zwiększające stężenie potasu w surowicy (np. heparyna).

Stosowanie tych produktów leczniczych, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek może prowadzić to znaczącego zwiększenia stężenia potasu w surowicy.

Podawanie produktu leczniczego Symibace jednocześnie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas pozwoli uniknąć hipokaliemii.

Lit

W czasie jednoczesnego przyjmowania inhibitorów ACE i litu obserwowano odwracalne zwiększenie stężenia litu w surowicy oraz objawy jego toksyczności. Jednoczesne stosowanie diuretyków tiazydowych z inhibitorami ACE może zwiększyć ryzyko toksyczności litu lub nasilić toksyczność już istniejącą.

Nie zaleca się stosowania litu z cylazaprylem, a w przypadku, gdy jest to konieczne, należy systematycznie oznaczać stężenie litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki _przeciwzapalne (NSAIDs), w tym kwas acetylosalicylowy >3 g na dobę Długotrwałe podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym: kwas acetylosalicylowy w dawkach przeciwzapalnych, inhibitory COX-2 i nieselektywne NSAIDs) może osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE. NSAIDs i inhibitory ACE działając addycyjnie, mogą zwiększać stężenia potasu w surowicy, co w konsekwencji może prowadzić do pogorszenia czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z uprzednią niewydolnością nerek. Leczenie skojarzone należy stosować z ostrożnością, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być dobrze nawodnieni i należy rozważyć kontrolowanie czynności nerek na początku leczenia i, okresowo, później.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe

Stosowanie produktu leczniczego Symibace z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak beta-blokery, metyldopa, antagoniści wapnia i leki moczopędne może zwiększyć skuteczność przeciwnadciśnieniową.

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Symibace nitrogliceryną i innymi azotanami lub innymi lekami rozszerzającymi naczynia, może obniżać ciśnienie.

Trójpierścieniowe leki _przeciwdepresyjne/leki _przeciwpsychotyczne/środki znieczulające ogólnie Stosowanie powyższych preparatów równocześnie z cylazaprylem może powodować dalsze obniżenie ciśnienia krwi (patrz punkt 4.4).

Leki sympatykomimetyczne

Produkty działające sympatykomimetycznie mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitorów ACE.

Leki _ przeciwcukrzycowe

Z badań epidemiologicznych wynika, że stosowanie inhibitorów ACE jednocześnie z lekami przeciwcukrzycowymi (insuliną, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi) może nasilać działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi, z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. Dotyczy to zwłaszcza pierwszych tygodni leczenia skojarzonego oraz pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Kwas acetylosalicylowy, leki trombolityczne, beta-adrenolityki, azotany

Cylazapryl może być stosowany jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (w dawkach

kardiologicznych), lekami trombolitycznymi, beta-blokerami i (lub) azotanami.

Leki immunosupresyjne, cytostatyki, kortykosteroidy działające ogólnie, prokainamid, allopurinol Należy unikać stosowania cylazaprylu jednocześnie z lekami immunosupresyjnymi i(lub) z lekami powodującymi leukopenię.

Alkohol

Alkohol nasila działanie hipotensyjne cylazaprylu.

Leki obniżające kwaśność treści żołądkowej

Te produkty lecznicze (np. wodorotlenek aluminium, wodorotlenek magnezu, simetikon) mogą zaburzać wchłanianie cylazaprylu i dlatego pomiędzy przyjęciem cylazaprylu, a któregoś z tych produktów leczniczych musi upłynąć co najmniej 2 godziny.

Dane badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie inhibitorów ACE nie jest zalecane w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4) i jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne nie dostarczyły wystarczających dowodów na ryzyko teratogennego wpływu inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży, jednak nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu tego ryzyka. U pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba, że dalsze leczenie inhibitorami ACE jest niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE, a w razie potrzeby zastosować leczenie alternatywne.

Ekspozycja na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży zwiększa ryzyko fetotoksyczności (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i toksycznego wpływu na noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3 ). W przypadku narażenia na działanie inhibitorów ACE od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie ultrasonograficznego badania czynności nerek oraz czaszki. Niemowlęta, których matki stosowały inhibitory ACE należy dokładnie obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

Karmienie _ piersią

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania Symibace w okresie laktacji, jego stosowanie nie jest zalecane u kobiet karmiących piersią. Zaleca się zastosowanie alternatywnego leczenia o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w okresie karmienia piersią, szczególnie w przypadku karmienia noworodków i wcześniaków.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Cylazapryl nie ma istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Chociaż nie przewiduje się, żeby cylazapryl bezpośrednio wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, mogą sporadycznie występować reakcje niepożądane takie, jak obniżenie ciśnienia i zawroty głowy. Występują one przeważnie na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, podczas zmiany produktu leczniczego i w czasie jednoczesnego spożywania alkoholu, w zależności od indywidualnej wrażliwości.

4.8    Działania niepożądane

Podczas leczenia cylazaprylem lub innymi inhibitorami ACE (zaznaczone gwiazdką) obserwowano następujące działania niepożądane, z przedstawioną poniżej częstością: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko

zmniejszenie stężenia hemoglobiny lub zmniejszenie hematokrytu, zahamowanie czynności szpiku*, anemia*, trombocytopenia*, leukopenia, neutropenia*, agranulocytoza (patrz punkt 4.4), anemia hemolityczna*, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko

choroby auto-immunologiczne*

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

bardzo rzadko

hipoglikemia*

Zaburzenia układu nerwowego

często

ból głowy, zawroty głowy

niezbyt często

zmiany nastroju*, omdlenia*, zaburzenia snu

rzadko

depresja, parestezje, splątanie, zaburzenia smaku

bardzo rzadko

neuropatia

Zaburzenia serca i naczyń

często

niedociśnienie, ortostatyczne lub inne* (patrz punkt 4.4)

niezbyt często

zawał serca, udar naczyniowy mózgu, możliwe, że wtórny do znaczącego obniżenia ciśnienia krwi u pacjentów z wysokim ryzykiem (patrz punkt 4.4)*, kołatanie serca, tachykardia*, objaw Raynauda*

bardzo rzadko

zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

często

kaszel

niezbyt często

nieżyt nosa, ból w klatce piersiowej

rzadko

duszność, zapalenie zatok*, zapalenie oskrzeli, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych /eozynofilowe zapalenie płuc, skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

często

nudności, biegunka*, wymioty*

niezbyt często

ból brzucha, niestrawność, zaburzenia trawienia*

rzadko

suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka

bardzo rzadko

zapalenie trzustki, obrzęk jelitowy*

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko

cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby z martwicą lub bez (w wyjątkowych przypadkach obserwowano ciężkie postacie), żółtaczka, niewydolność wątroby*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

często

wysypka

niezbyt często

wykwit, swędzenie*

rzadko

nadwrażliwość/obrzęk: obrzęk twarzy, kończyn, warg, języka, nagłośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.4), pokrzywka*, łysienie*, łuszczyca*

bardzo rzadko

obfite pocenie się*, pęcherzyca*, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka*, zespół Stevensa-Johnsona*, rumień wielopostaciowy*

Podczas stosowania inhibitorów ACE opisywano złożony zespół, włączając jeden lub więcej z następujących objawów: gorączka, zapalenie naczyń, bóle mięśni, bóle stawów/zapalenie stawów, obecność przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), opóźnione opadanie krwinek (SR), eozynofilię i leukocytozę. Może wystąpić: wysypka, nadwrażliwość na światło lub inne zaburzenia dermatologiczne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

rzadko

bóle mięśni, bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

rzadko

uszkodzenie nerek, mocznica*

bardzo rzadko

ostra niewydolność nerek, skąpomocz/bezmocz*

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

niezbyt często

impotencja*

bardzo rzadko

ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

często

zmęczenie

niezbyt często

osłabienie*

Badania diagnostyczne

niezbyt często

umiarkowanie zwiększony poziom mocznika i kreatyniny, przemijający po zaprzestaniu leczenia, najczęściej obserwowany u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej, z nadciśnieniem leczonym diuretykami, z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym. Zazwyczaj przemijająca hiperkaliemia.

rzadko

białkomocz u pacjentów z kłębuszkowym zapaleniem nerek, zwiększony poziom bilirubiny, zwiększony poziom enzymów wątrobowych (transaminaz, bilirubiny, alkalicznej fosfatazy, glutarylotransferazy gamma GT), hiponatremia*

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Badania na zdrowych ochotnikach, którym podano jednorazowo do 160 mg cylazaprylu nie wykazały niepożądanego wpływu na ciśnienie tętnicze. Istnieje niewiele danych dotyczących przedawkowania produktu leczniczego u ludzi.

Objawy

Objawami przedawkowania inhibitorów ACE mogą być: niedociśnienie, wstrząs, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylacja, tachykardia, kołatanie serca, bradykardia, zawroty głowy, niepokój, kaszel. Zalecane leczenie przedawkowania to podanie dożylne roztworu soli fizjologicznej.

Leczenie

Po przedawkowaniu produktu leczniczego pacjent powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarza, najlepiej w oddziale intensywnej opieki medycznej. Należy często kontrolować stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy. Sposoby leczenia zależą od rodzaju i nasilenia objawów. Jeśli przedawkowanie nastąpiło niedawno, należy podjąć działania mające na celu zapobieganie wchłanianiu produktu leczniczego (takie jak płukanie żołądka, podanie adsorbentów i siarczanu sodu w czasie do 30 minut po przedawkowaniu) oraz przyspieszenie jego eliminacji. Jeśli wystąpi niedociśnienie należy ułożyć pacjenta w pozycji jak przy leczeniu wstrząsu i szybko podać wlew soli fizjologicznej lub roztworów zwiększających objętość osocza.

Należy również rozważyć podanie angiotensyny II. Bradykardię lub objawy nadmiernego pobudzenia nerwu błędnego należy leczyć podając atropinę; należy też rozważyć zastosowanie stymulacji serca. Inhibitor ACE można usunąć z krążenia pacjenta wykonując zabieg hemodializy, unikając przy tym stosowania wysokoprzepływowych, poliakrylonitrylowych błon dializacyjnych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory konwertazy angiotensyny, kod ATC: C09 AA08

Cylazapryl jest długo działającym inhibitorem konwertazy angiotensyny hamującym układ renina-angiotensyna-aldosteron i przekształcenie nieaktywnej angiotensyny I w angiotensynę II, która silnie zwęża naczynia krwionośne. Działanie cylazaprylu po podaniu zalecanych dawek pacjentom z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłą niewydolnością serca utrzymuje się do 24 godzin.

Stężenie potasu w surowicy u pacjentów z prawidłową czynnością nerek leczonych cylazaprylem zwykle utrzymuje się w zakresie wartości prawidłowych. Stosowanie cylazaprylu w skojarzeniu z diuretykami oszczędzającymi potas może spowodować zwiększenie stężenia potasu.

Dwa duże randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych.

Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią.

Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków, przytoczone wyniki również mają znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz/lub z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo-naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.

Nadciśnienie

Symibace obniża ciśnienie zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej, zazwyczaj nie powodując niedociśnienia ortostatycznego. Symibace jest skuteczny w leczeniu nadciśnienia samoistnego wszystkich stopni oraz nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Przeciwnadciśnieniowe działanie produktu leczniczego Symibace rozpoczyna się zwykle w ciągu godziny po podaniu, maksymalne działanie występuje pomiędzy trzecią a siódmą godziną. Zazwyczaj częstość akcji serca pozostaje niezmieniona. Produkt leczniczy nie powoduje odruchowej tachykardii, jednak mogą występować niewielkie i klinicznie nieistotne zmiany częstości pracy serca.

U niektórych pacjentów obniżenie ciśnienia tętniczego krwi może być mniejsze pod koniec przerwy między dawkami. Początkowa dawka rzadko daje zamierzony efekt terapeutyczny. Dawka produktu leczniczego Symibace powinna być dostosowana do wartości ciśnienia tętniczego u danego pacjenta. Jeśli maksymalna zalecana dawka jest niewystarczająca, Symibace można zastosować w skojarzeniu z lekiem moczopędnym (z innej grupy niż leki moczopędne oszczędzające potas).

Działanie przeciwnadciśnieniowe produktu leczniczego Symibace utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia. Nie obserwowano gwałtownego zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi po nagłym odstawieniu produktu leczniczego.

Podawanie produktu leczniczego Symibace pacjentom z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie wpływa na wielkość przesączenia kłębuszkowego i przepływu krwi przez nerki, mimo klinicznie istotnego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Działanie hipotensyjne produktu leczniczego Symibace jest mniejsze u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Różnice te nie ujawniają się, kiedy Symibace jest stosowany w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem.

Przewlekła niewydolność serca

U pacjentów z niewydolnością serca występuje zazwyczaj zwiększona aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz układu współczulnego, która powoduje zwężenie naczyń w krążeniu układowym oraz sprzyja retencji sodu i wody. U pacjentów leczonych lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy, Symibace, hamując układ renina-angiotensyna-aldosteron, poprawia warunki hemodynamiczne przeciążonego serca poprzez zmniejszenie układowego oporu naczyniowego (afterload) i ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych (preload).

Ponadto u tych pacjentów stwierdzono większą tolerancję wysiłku, a tym samym poprawę jakości życia. Działanie hemodynamiczne i kliniczne produktu leczniczego występuj e szybko i utrzymuje się w czasie leczenia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Cylazapryl dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i jest szybko metabolizowany do aktywnego metabolitu, cylazaprylatu. Spożycie pokarmu bezpośrednio przed zażyciem produktu leczniczego Symibace zmniejsza w sposób nieznaczny stopień i szybkość wchłaniania cylazaprylu, co jest bez znaczenia dla prowadzonej terapii. Po podaniu doustnym biodostępność cylazaprylatu wynosi 60%, co stwierdzono w oparciu o dane uzyskane na podstawie wydalania produktu leczniczego z moczem. Maksymalne stężenie cylazaprylu w osoczu występuje w ciągu 2 godzin po podaniu i jest wprost proporcjonalne do dawki.

Cylazaprylat jest wydalany w niezmienionej postaci głównie przez nerki, a efektywny okres jego półtrwania wynosi 9 godzin po podaniu jednej dawki na dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek występują większe stężenia cylazaprylatu w surowicy, ponieważ klirens leku zmniejsza się wraz z klirensem kreatyniny. Pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek nie eliminują leku, zaś hemodializa zmniejsza stężenie cylazaprylu i cylazaprylatu w osoczu w ograniczonym stopniu.

U pacjentów w podeszłym wieku z czynnością nerek odpowiednią do wieku stężenie cylazaprylu może być większe nawet o 40%, zaś klirens o 20% mniejszy niż u pacjentów młodszych. Podobne zmiany występują u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką marskością wątroby.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca klirens cylazaprylatu jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Z tego względu zmiany w dawkowaniu nie odbiegają od tych, które zostały określone dla pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach przewlekłej toksyczności po podaniu doustnym (u szczurów i myszy) organem docelowym były nerki - obserwowano odwracalne ich uszkodzenie.

W teście płodności i rozmnażania u szczurów, po podaniu dawki 50 mg/kg/dobę cylazaprylu, obserwowano częstsze poronienia, mniejszą żywotność płodów, mniejsze młode i rozszerzenie miedniczek nerkowych u młodych. Nie zaobserwowano wpływu teratogennego lub działań niepożądanych pourodzeniowych u młodych szczurów i małpy Cynomolgus podczas testu embriotoksyczności. Jednakże po podaniu szczurom dawki 400 mg/kg/dobę obserwowano u młodych kawitację nerek. W teście przed i pourodzeniowej toksyczności u szczurów, po podaniu dawki 50 mg/kg/dobę, obserwowano większą śmiertelność młodych, mniejsze młode, opóźnione formowanie się małżowiny usznej. Po podaniu ciężarnym myszom, szczurom i małpom cylazaprylu znakowanego 14C , u płodów obserwowano radioaktywność.

Wykazano, że grupa inhibitorów ACE indukuje działania niepożądane, takie jak: opóźniony rozwój płodu, doprowadzający do jego śmierci, wady wrodzone u gryzoni i królików: uszkodzenie nerek i wzrost przed i pourodzeniowej śmiertelności.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Hypromeloza 3cp Talk

Sodu stearylofumaran

Otoczka

Opadry brown 03B26857: hypromeloza 6cp, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, żelaza tlenek czerwony (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

28 tabletek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania.

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16004

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23/09/2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

30/12/2014

14

Symibace