Imeds.pl

Symla 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Symla, 25 mg, tabletki Symla, 50 mg, tabletki Symla, 100 mg, tabletki Symla, 200 mg, tabletki

Lamotriginum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Symla i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symla

3.    Jak stosować lek Symla

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Symla

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Symla i w jakim    celu się go stosuje

Symla należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpadaczkowymi.

Stosuje się go w leczeniu dwóch chorób:

   padaczki;

   zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Działanie leku Symla w leczeniu padaczki polega na blokowaniu w mózgu impulsów wywołujących napady padaczkowe.

-    U dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej, Symla może być stosowana w leczeniu padaczki jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami. Lek Symla może być także stosowany w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu napadów padaczkowych związanych z chorobą zwaną zespołem Lennox- Gastaut.

-    U dzieci w wieku od 2 do 12 lat Symla może być stosowana w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu tych chorób. Może być stosowana jako jedyny lek w leczeniu rodzaju padaczki zwanego typowymi napadami nieświadomości.

Symla stosuje się także w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

U pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi (zwanymipsychozą maniakalno-depresyjną) występują skrajne wahania nastroju z epizodami manii (pobudzenie lub euforia) na przemian z epizodami depresji (głęboki smutek lub rozpacz). U dorosłych w wieku 18 lat i powyżej, lek Symla można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami w celu zapobiegania epizodom depresji występującym w tych zaburzeniach. Mechanizm, za pośrednictwem którego lek Symla wywiera w mózgu takie działanie, nie został dotychczas poznany.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symla Kiedy NIE STOSOWAĆ leku Symla

   jeśli pacjent ma uczulenie na lamotryginę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

W takim przypadku:

>    Należy poinformować lekarza prowadzącego i nie przyjmować leku Symla.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symla należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeżeli pacjent ma jakąkolwiek chorobę nerek;

-    jeżeli pacjent miał kiedykolwiek wysypkę po zastosowaniu lamotryginy lub innych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych lub padaczki;

-    jeżeli pacjent miał kiedykolwiek zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych po zastosowaniu lamotryginy (należy przeczytać opis objawów w punkcie 4 niniejszej ulotki: Możliwe działania niepożądane);

-    jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający lamotryginę.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych przypadków:

>    Należy poinformować lekarza prowadzącego, który może zalecić zmniejszenie dawki lub zdecydować, że lek Symla nie jest odpowiednim lekiem dla pacjenta.

Ważne informacje dotyczące potencjalnie ciężkich reakcji

U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Symla występuje reakcja alergiczna lub potencjalnie ciężka reakcja skórna, która nieleczona może się nasilić. Pacjent powinien zapoznać się z objawami i mieć je na uwadze w trakcie stosowania leku Symla.

>    Należy przeczytać opis tych objawów w punkcie 4 niniejszej ulotki, w części „Potencjalnie ciężkie reakcje: należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem”.

Myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie

Leki przeciwpadaczkowe są stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. U pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi mogą czasem wystąpić myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa. Jeżeli pacjent ma zaburzenia afektywne dwubiegunowe, takie myśli mogą pojawiać się częściej:

•    podczas rozpoczynania leczenia po raz pierwszy,

•    jeżeli pacjent miał wcześniej myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie,

•    jeżeli pacjent jest w wieku poniżej 25 lat.

Jeżeli u pacjenta wystąpią niepokojące myśli lub doznania lub jeśli podczas stosowania leku Symla u pacjenta wystąpi gorsze samopoczucie lub wystąpią nowe objawy:

>    Należy jak najszybciej udać się do lekarza lub do najbliższego szpitala w celu uzyskania pomocy.

U niewielkiej liczby pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak lek Symla, wystąpiły również myśli o samouszkodzeniu lub popełnieniu samobójstwa. Jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Stosowanie leku Symla w leczeniu padaczki

W niektórych rodzajach padaczki napady mogą się niekiedy nasilić lub występować częściej podczas stosowania leku Symla. U niektórych pacjentów mogą wystąpić ciężkie napady, które mogą stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia pacjenta. Jeżeli podczas leczenia lekiem Symla napady występują częściej lub jeśli wystąpi ciężki napad:

>    Należy jak najszybciej udać się do lekarza.

Leku Symla nie należy stosować w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat leki stosowane w leczeniu depresji lub innych zaburzeń psychicznych zwiększają ryzyko wystąpienia myśli lub zachowań samobójczych.

Symla a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, w tym o lekach roślinnych, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lekarz prowadzący musi wiedzieć, że pacjent przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu padaczki lub zaburzeń psychicznych. Umożliwi to ustalenie odpowiedniej dawki leku Symla. Do tych leków należą:

-    okskarbazepina, felbamat, gabapentyna, lewetiracetam, pregabalina, topiramat lub zonisamid, stosowane w leczeniu padaczki,

-    lit, olanzapina lub arypiprazol, stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych,

-    bupropion, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych lub w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

>    Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków.

Niektóre leki wchodzą w interakcję z lekiem Symla lub zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Do tych leków należą:

-    walproinian, stosowany w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych,

-    karbamazepina, stosowana w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych,

-    fenytoina, prymidon lub fenobarbital, stosowane w leczeniu padaczki,

-    rysperydon, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych,

-    ryfampicyna, która jest antybiotykiem,

-    leki stosowane w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) (połączenie lopinawiru z rytonawirem lub atazanawiru z rytonawirem),

-    hormonalne środki antykoncepcyjne, takie jak pigułka antykoncepcyjna (patrz poniżej).

>    Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent przyjmuje, przyjmował lub rozpoczyna przyjmowanie któregokolwiek z tych leków.

Hormonalne środki antykoncepcyjne (takie jak pigułka antykoncepcyjna) mogą mieć wpływ na działanie leku Symla

Lekarz prowadzący może zalecić stosowanie określonego rodzaju hormonalnego środka antykoncepcyjnego lub też innej metody antykoncepcji, takiej jak prezerwatywa, kapturek dopochwowy lub wkładka domaciczna. Jeżeli pacjentka stosuje hormonalne środki antykoncepcyjne, takie jak pigułka antykoncepcyjna, lekarz prowadzący może zalecić wykonanie badań w celu sprawdzenia stężenia leku Symla we krwi. Jeżeli pacjentka stosuje lub planuje rozpoczęcie stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych:

>    Należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym o odpowiedniej metodzie antykoncepcji.

Lek Symla również może wpływać na działanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, chociaż jest mało prawdopodobne, by zmniejszał ich skuteczność. Jeżeli pacjentka stosuje hormonalne środki antykoncepcyjne i zauważy jakiekolwiek zmiany w cyklu miesiączkowym, takie jak krwawienie lub plamienie międzymiesiączkowe:

>    Należy poinformować lekarza prowadzącego. Takie objawy mogą świadczyć o wpływie leku Symla na działanie środka antykoncepcyjnego.

Ciąża i karmienie piersią

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dzieci, których matki stosowały lek

Symla w czasie ciąży. Do wad tych należą rozszczep warg lub podniebienia. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub jest w ciąży, lekarz prowadzący może zalecić dodatkowo przyjmowanie kwasu foliowego.

W trakcie ciąży może także zmienić się skuteczność leku Symla, dlatego też może zaistnieć potrzeba wykonania badań krwi oraz dostosowania dawki leku.

>    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjentka ma padaczkę.

>    Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Substancja czynna leku Symla przenika do mleka matki i może mieć wpływ na dziecko. Lekarz prowadzący porozmawia o ryzyku i korzyściach karmienia piersią w trakcie stosowania leku Symla i będzie co jakiś czas badał dziecko, jeżeli pacjentka zdecyduje się na karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Symla może powodować zawroty głowy i podwójne widzenie.

>    Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent jest pewny, że te objawy u niego nie występują.

Jeżeli pacjent ma padaczkę, powinien porozmawiać z lekarzem o prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Symla

Tabletki leku Symla zawierają laktozę jednowodną. Jeżeli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów należy poinformować lekarza i nie przyjmować leku Symla.

Lek Symla, 100 mg, tabletki zawiera żółcień pomarańczową (E110), która może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Symla

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jakie dawki leku Symla należy stosować

Ustalenie odpowiedniej dla pacjenta dawki leku Symla może wymagać czasu. Dawka przyjmowana przez pacjenta zależy od:

-    wieku pacjenta,

-    stosowania leku Symla w połączeniu z innymi lekami,

-    występowania jakiekolwiek choroby nerek lub wątroby.

Lekarz prowadzący przepisze na początku małą dawkę, a następnie stopniowo, w ciągu kilku tygodni będzie ją zwiększał, aż do osiągnięcia dawki skutecznej dla pacjenta (zwanej dawką efektywną). Nie należy nigdy przyjmować większej dawki leku Symla niż ta zalecona przez lekarza prowadzącego.

Zazwyczaj dawka efektywna leku Symla u dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej wynosi od 100 mg do 400 mg na dobę.

U dzieci w wieku od 2 do 12 lat dawka efektywna jest zależna od masy ciała - zwykle wynosi od 1 mg do 15 mg na każdy kilogram masy ciała dziecka, maksymalnie do 400 mg na dobę.

Stosowanie leku Symla nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Jak przyjmować lek Symla

Lek Symla należy przyjmować raz lub dwa razy na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza. Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub na czczo.

Lekarz prowadzący może także zalecić rozpoczęcie lub przerwanie przyjmowania innych leków, w zależności od wskazania i od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

-    Tabletki należy połykać w całości. Nie należy ich przełamywać, żuć ani rozkruszać.

-    Należy zawsze przyjmować całą dawkę przepisaną przez lekarza. Nie należy nigdy przyjmować tylko części tabletki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symla

>    Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli to możliwe należy pokazać opakowanie leku Symla.

Jeżeli pacjent zażył większą dawkę leku Symla niż powinien, zwiększa to ryzyko wystąpienia poważnych, potencjalnie zagrażających życiu działań niepożądanych.

U osoby, która zastosowała zbyt dużą dawkę leku Symla mogą wystąpić:

-    szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs),

-    niezborność ruchów, brak koordynacji, niemożność utrzymania równowagi (ataksja),

-    zmiany w częstości akcji serca (wykrywane podczas badania EKG),

-    utrata przytomności, drgawki lub śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Symla

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełniania pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę w ustalonym czasie.

>    Należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego odnośnie ponownego rozpoczęcia stosowania leku Symla.

Takie postępowanie jest ważne dla pacjenta.

Nie należy przerywać stosowania leku Symla, jeżeli nie zaleci tego lekarz

Lek Symla musi być stosowany tak długo, jak zaleci to lekarz. Nie należy przerywać stosowania, chyba że tak zaleci lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Symla w leczeniu padaczki

Jeżeli stosowanie leku Symla ma być zakończone, ważne jest, aby dawka była zmniejszana stopniowo, w ciągu około dwóch tygodni. W przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku Symla, może nastąpić nawrót objawów padaczki lub mogą się one nasilić.

Stosowanie leku Symla w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Zanim lek Symla zacznie działać może upłynąć pewien czas. Nie należy spodziewać się, że poprawa wystąpi natychmiast. W przypadku kończenia leczenia lekiem Symla nie ma konieczności stopniowego zmniejszania dawki. Należy jednak zasięgnąć porady lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent zamierza przerwać stosowanie leku Symla.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Symla może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: mailto: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Możliwe ciężkie działania niepożądane: należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Symla występuje reakcja alergiczna lub potencjalnie ciężka reakcja skórna, które mogą się nasilić, jeżeli pozostaną nieleczone.

Takie objawy mogą wystąpić częściej w ciągu pierwszych kilku miesięcy stosowania leku Symla, zwłaszcza gdy u pacjenta zastosowano zbyt dużą dawkę, zbyt szybko ją zwiększano lub gdy pacjent przyjmuje lek Symla w skojarzeniu z innym lekiem zwanym walproinianem. Niektóre z tych objawów występują częściej u dzieci; rodzice powinni zwracać na nie szczególną uwagę.

Do objawów ciężkich działań niepożądanych należą:

   wysypki skórne lub zaczerwienienie skóry, które mogą się nasilać aż do ciężkich reakcji skórnych, w tym rozległej wysypki z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, występującej szczególnie w okolicach ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespól Stevensa-Johnsona), rozległego złuszczania naskórka (obejmującego ponad 30% powierzchni ciała - martwica toksyczno- rozpływna naskórka),

   owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa lub narządów płciowych,

   suchość w jamie ustnej, zaczerwienie lub opuchnięcie oczu (zapalenie spojówek),

   wysoka temperatura ciała (gorączka), objawy podobne do grypy lub senność,

   obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych na szyi, pod pachami i w pachwinach,

   niespodziewane występujące krwawienie, siniaki lub niebieskie zabarwienie palców,

   ból gardła lub częściej niż zwykle występujące infekcje (takie jak przeziębienia).

Często są to objawy mniej ciężkich działań niepożądanych. Należy jednak pamiętać, że są one potencjalnie ciężkie i, jeżeli pozostaną nieleczone, mogą się nasilić, aż do poważnych stanów, takich jak niewydolność wielu narządów. W przypadku zauważenia któregokolwiek z nich:

> Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz prowadzący może zdecydować o konieczności wykonania badań czynności wątroby, nerek lub krwi i może zalecić odstawienie leku Symla. W przypadku wystąpienia zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka nie należy ponownie stosować lamotryginy.

Bardzo częste działania niepożądane Mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów:

-    ból głowy,

-    wysypka skórna.

Częste działania niepożądane Mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów:

-    agresja lub drażliwość,

-    senność lub znużenie,

-    zawroty głowy,

-    drżenie lub drgawki,

-    trudności z zasypianiem (bezsenność),

-    pobudzenie,

-    biegunka,

-    suchość w jamie ustnej,

-    nudności lub wymioty,

-    zmęczenie,

-    ból pleców, stawów lub ból w jakimkolwiek innym miejscu.

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów:

-    niezborność ruchów i brak koordynacji (ataksja),

-    podwójne lub niewyraźne widzenie.

Rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów:

-    zagrażająca życiu reakcja skórna (zespół Stevensa-Johnsona); należy także zapoznać się z informacjami na początku punktu 4,

-    kilka objawów występujących jednocześnie: gorączka, nudności, wymioty, ból głowy, sztywność karku i bardzo duża wrażliwość na światło. Może to być spowodowane stanem zapalnym błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu leczenia, jednak jeśli nadal się nasilają, należy skontaktować się z lekarzem,

-    szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs),

-    swędzenie oczu z towarzyszącą wydzieliną (zapalenie spojówek).

Bardzo rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów:

-    ciężka reakcja skórna (martwica toksyczno-rozpływna naskórka); należy także zapoznać się z informacjami na początku punktu 4,

-    wysoka temperatura ciała (gorączka); należy także zapoznać się z informacjami na początku punktu 4,

-    obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi, pod pachami i w pachwinach (uogólnione powiększenie węzłów chłonnych); należy także zapoznać się z informacjami na początku punktu 4,

-    zmiany czynności wątroby, które wykazano w badaniach krwi lub niewydolność wątroby; należy także zapoznać się z informacjami na początku punktu 4,

-    ciężkie zaburzenie krzepnięcia krwi, które może spowodować nieoczekiwane krwawienie lub siniaki (rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe); należy także zapoznać się z informacjami na początku punktu 4,

-    zmiany w wynikach badań krwi - włączając zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (anemia), zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia, neutropenia, agranulocytoza), zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (pancytopenia) oraz zaburzenie szpiku kostnego zwane niedokrwistością aplastyczną,

-    omamy („widzenie” lub „słyszenie” rzeczy, które nie są rzeczywiste),

-    dezorientacja,

-    uczucie chwiejności lub braku równowagi w trakcie poruszania się, mimowolne ruchy ciała (tiki), mimowolne kurcze mięśni poruszających gałkami ocznymi, głową i tułowiem lub inne nietypowe ruchy ciała, takie jak szarpnięcia, drżenia lub sztywność,

-    zwiększenie częstości napadów padaczkowych u pacjentów z wcześniej rozpoznaną padaczką,

-    nasilenie objawów choroby u pacjentów z rozpoznaną chorobą Parkinsona,

-    objawy podobne do choroby zwanej toczniem (w tym bóle pleców lub stawów, czasami z towarzyszącą gorączką lub ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia).

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane występowały u nielicznych pacjentów, ich częstość nie jest znana.

- Informowano o zaburzeniach kości obejmujących osteopenię i osteoporozę (osłabienie kości) oraz złamania. Jeśli pacjent jest długotrwale leczony lekami przeciwpadaczkowymi, ma osteoporozę lub przyjmuje leki zwane sterydami, powinien to omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli wystąpią działania niepożądane

> Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Symla

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Symla po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, tekturowym pudełku lub butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania tego leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Symla

Substancją czynna leku jest lamotrygina.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, powidon K30, żółcień pomarańczowa FCF (E 110) (dawka 100 mg) i indygotyna (E 132) (dawka 200 mg).

Jak wygląda lek Symla i co zawiera opakowanie:

Tabletka

Symla, 25 mg: biała lub prawie biała o kształcie tarczy tabletka niepowlekana z wytłoczoną literą „D” i liczbą „93” na jednej stronie oraz z linią podziału na drugiej stronie.

Symla, 50 mg: biała lub prawie biała kwadratowa o zaokrąglonych rogach tabletka niepowlekana z wytłoczoną literą „D” na niejednorodnej stronie i „97” na płaskiej stronie.

Symla, 100 mg: nakrapiana tabletka niepowlekana koloru brzoskwiniowego o kształcie tarczy z wytłoczoną literą „D” i liczbą „94” na jednej stronie oraz z linią podziału na drugiej stronie.

Symla, 200 mg: nakrapiana tabletka niepowlekana koloru niebieskiego o kształcie tarczy z wytłoczoną literą „D” i liczbą „96” na jednej stronie oraz z linią podziału na drugiej stronie.

Symla jest pakowana w blistry z folii PVC/Aluminium.

Opakowanie zawiera 14, 21, 28, 30, 42, 60 lub 90 tabletek.

W Polsce dostępna jest wielkość opakowania 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SymPhar Sp. z o.o., ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa

Importer

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta Milpharm Limited

Ares block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip, HA4 6QD, Wielka Brytania

SymPhar Sp. z o.o.

ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska: Symla

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9