Imeds.pl

Symlok Sr 190 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Symlok SR, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symlok SR, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symlok SR, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symlok SR, 190 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metoprololi succinas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Symlok SR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symlok SR

3.    Jak stosować lek Symlok SR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Symlok SR

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SYMLOK SR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Symlok SR należy do grupy leków zwanych lekami beta-adrenolitycznymi.

Symlok SR jest stosowany w leczeniu:

•    zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi

•    silnego bólu w klatce piersiowej spowodowanego niewystarczającym dostarczaniem tlenu do serca (dławica piersiowa)

•    nieregularnego rytmu serca (arytmii)

•    stabilnej objawowej niewydolności serca (np. skrócony oddech lub opuchnięte kostki u nóg), gdy w leczeniu niewydolności serca stosowane są także inne leki

•    kołatania serca (uczucie bicia serca) związanego z nieorganicznymi (czynnościowymi) zaburzeniami serca.

Jest stosowany w zapobieganiu:

•    wystąpieniu ponownego zawału serca lub uszkodzeniu serca po zawale serca

•    migrenie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SYMLOK SR

Nie należy stosować leku Symlok SR oraz należy poinformować lekarza, jeśli:

•    występuje uczulenie (nadwrażliwość) na metoprolol, inne leki beta-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6.)

•    występują zaburzenia przewodzenia (blok przedsionkowo komorowy drugiego lub trzeciego stopnia) lub zaburzenia rytmu serca (zespół chorego węzła zatokowego)

•    występuje nieleczona niewydolność serca, pacjent jest leczony w kierunku zwiększenia kurczliwości serca lub u pacjenta występuje wstrząs w wyniku zaburzeń serca

•    występują ciężkie zaburzenia krążenia (ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia krwi)

•    występuje wolne bicie serca (poniżej 50 uderzeń na minutę)

•    występuje niskie ciśnienie krwi

•    występuje zwiększona kwasowość krwi (kwasica metaboliczna)

•    występuje ciężka astma lub POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)

•    występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (zwiększone ciśnienie krwi spowodowane rzadko występującym guzem w jednym z gruczołów nadnerczy)

•    występuje niewydolność serca i skurczowe ciśnienie krwi poniżej 100 mm Hg

Są stosowane następujące leki (patrz także „Stosowanie leku z innymi lekami”)

•    inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (stosowane w leczeniu depresji)

•    werapamil i diltiazem (stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia krwi)

•    leki przeciwarytmiczne jak dyzopyramid

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Symlok SR oraz poinformować lekarza, jeśli:

•    występuje astma

•    występuje dusznica Prinzmetala (silny ból w klatce piersiowej pojawiający się zwykle podczas nocy)

•    występuje cukrzyca (lek może maskować niskie stężenie cukru we krwi)

•    występuje guz chromochłonny nadnerczy (zwiększone ciśnienie krwi spowodowane rzadko występującym guzem w jednym z gruczołów nadnerczy)

•    pacjent jest leczony w celu zmniejszenia reakcji alergicznej. Symlok SR może zwiększać nadwrażliwość na substancje, które wywołują u niego alergię lub zwiększać ciężkość reakcji alergicznej.

•    występuje nadczynność tarczycy (lek może maskować objawy takie jak przyspieszona czynność serca, zwiększona potliwość, drżenie, niepokój, zwiększony apetyt lub zmniejszenie masy ciała)

•    występuje lub występowała łuszczyca (ciężka wysypka skórna)

•    występują zaburzenia krążenia krwi, które mogą powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i stóp

•    występują zaburzenia przewodzenia serca (blok serca)

•    występuje niewydolność serca i jedno z następujących:

-    niestabilna niewydolność serca (klasa IV według NYHA)

- zawał serca lub napad dusznicy w ciągu ostatnich 28 dni

- zmniejszona czynność nerek lub wątroby

-    wiek poniżej 40 lat lub powyżej 80 lat

-    choroba zastawek serca

-    powiększony mięsień serca

- operacja serca w ciągu ostatnich 4 miesięcy.

Jeśli u pacjenta planowana jest operacja lub zabieg ze znieczuleniem należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu tabletek z metoprololem.

Stosowanie leku z innymi lekami

Nie należy przyjmować leku Symlok SR w przypadku jednoczesnego stosowania:

•    inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) stosowanych w leczeniu depresji (może zwiększyć się działanie zmniejszające ciśnienie krwi)

•    innych leków zmniejszających ciśnienie krwi takich jak werapamil i diltiazem (może wystąpić zwolnione bicie serca i nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi)

•    leków przeciwarytmicznych takich jak dyzopyramid (może zwiększyć się ryzyko nieregularnego lub wolnego bicia serca i zmniejszenie czynności serca).

Przed przyjęciem leku Symlok SR, należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych obecnie lub ostatnio następujących lekach, również tych, które wydawane są bez recepty:

•    Następujące leki mogą zwiększać działanie zmniejszające ciśnienie krwi:

-    cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej)

-    hydralazyna lub klonidyna (leki zmniejszające ciśnienie krwi)

-    terbinafina (stosowana w zakażeniach grzybiczych)

-    paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (stosowane w depresji)

-    hydroksychlorochina (stosowana w leczeniu malarii)

-    chlorpromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne)

-    amiodaron, chinidyna i propafenon (stosowane jeśli występuje nieregularny rytm serca)

-    difenhydramina (lek przeciwhistaminowy)

-    celekoksyb (stosowany w leczeniu bólu).

•    Następujące leki mogą zmniejszać działanie obniżające ciśnienie krwi:

-    indometacyna (stosowana w leczeniu bólu)

-    ryfampicyna (antybiotyk).

•    Inne leki mogą zaburzać działanie metoprololu lub ich działanie może być zaburzone przez metoprolol:

-    inne leki beta-adrenolityczne, np. krople do oczu

-    adrenalina (epinefryna), noradrenalina (norepinefryna) lub inne sympatykomimetyki

- leki stosowane w leczeniu cukrzycy, objawy małego stężenia cukru we krwi mogą być maskowane

-    lidokaina

-    rezerpina, alfa-metyldopa, guanfacyna, glikozydy nasercowe.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Alkohol może zwiększyć działanie zmniejszające ciśnienie krwi tabletek Symlok SR.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Symlok SR podczas ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Symlok SR może powodować zmęczenie lub zawroty głowy. Przed prowadzeniem samochodu lub obsługą maszyn należy upewnić się, że działania te nie występują, szczególnie po zmianie leków lub po przyjęciu z alkoholem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SYMLOK SR

Lek Symlok SR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy przyjmować rano, jeden raz na dobę popijając szklanką wody. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone. Nie należy ich żuć ani rozgniatać przed połknięciem.

Zwykle stosowane dawki to:

•    Zwiększone ciśnienie tętnicze:

47,5 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może zostać zwiększona do 95-190 mg raz na dobę.

•    Silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa):

95-190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

•    Nieregularny rytm serca (arytmia):

95-190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

•    Leczenie zapobiegawcze po zawale serca:

190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

•    Kołatanie serca związane z chorobami serca:

95 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę. Dawka ta w razie konieczności może zostać zwiększona do 190 mg raz na dobę.

•    Zapobieganie migrenie:

95-190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

•    Zaburzona czynność serca:

Symlok SR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lekarz dostosuje odpowiednią dawkę. Symlok SR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dzieci i młodzież:

U dzieci i młodzieży Symlok SR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symlok SR

W przypadku zażycia większej ilości tabletek niż zalecona, należy zgłosić się do najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przedawkowania są nadmiernie zmniejszone ciśnienie krwi (zmęczenie i zawroty głowy), zwolnione tętno, nieregularne bicie serca, zatrzymanie akcji serca, skrócenie oddechu, stan głębokiej nieświadomości, nudności, wymioty i niebieskie zabarwienie skóry.

Pominięcie zastosowania leku Symlok SR

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją zażyć tak szybko jak to możliwe, a następnie kontynuować zgodnie z wcześniej ustalonym schematem podawania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Symlok SR

Nie należy nagle przerywać leczenia lekiem Symlok SR, ponieważ może to spowodować pogorszenie objawów niewydolności serca i zwiększenie ryzyka zawału serca. Zmienić dawkę leku lub zaprzestać stosowania leku można tylko po konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Symlok SR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, objawiającej się swędzącą wysypką skórną, zaczerwienieniem twarzy, obrzękiem twarzy, ust, języka lub krtani, trudnościami w oddychaniu lub połykaniu. Jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane. Może być konieczne szybka interwencja medyczna lub pobyt w szpitalu.

Należy powiedzieć lekarzowi w przypadku wystąpienia niżej wymienionych lub jakichkolwiek innych zaobserwowanych działań niepożądanych:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    omdlenie podczas wstawania w wyniku nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi,

•    zmęczenie.

Często (u więcej niż 1 na 100 osób i u mniej niż 1 na 10 osób):

•    zwolnione tętno,

•    trudności w utrzymaniu równowagi (bardzo rzadko z omdleniem),

•    zimne dłonie i stopy,

•    kołatanie serca,

•    zawroty głowy, bóle    głowy,

•    nudności, biegunka,    zaparcia, bóle brzucha,

•    skrócenie oddechu związane z forsownym wysiłkiem fizycznym.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 osób i u mniej niż 1 na 100 osób):

•    chwilowe pogorszenie objawów niewydolności serca,

•    zatrzymanie płynów w organizmie (opuchlizna),

•    ból w klatce piersiowej,

•    uczucie mrowienia i    kłucia,

•    skurcze mięśni,

•    wymioty (torsje),

•    zwiększenie masy ciała,

•    depresja,

•    zmniejszona koncentracja,

•    trudności w zasypianiu (bezsenność),

•    senność,

•    koszmarne sny,

•    skrócenie oddechu,

•    wysypki,

•    zwiększona potliwość.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10000 osób i u mniej niż 1 na 1000 osób):

•    pogorszenie cukrzycy,

•    nerwowość, niepokój,

•    zaburzenia widzenia,

•    suchość lub podrażnienie oczu,

•    zapalenie spojówek (rodzaj infekcji oka),

•    impotencja (niezdolność do erekcji),

•    choroba Peyroniego (plastyczne stwardnienie prącia),

•    nieregularne bicie serca,

•    zaburzenia przewodzenia w sercu,

•    suchość w ustach,

•    katar,

•    wypadanie włosów,

•    zmiany w testach czynności wątroby.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    zmiany liczby krwinek (trombocytopenia, leukopenia),

•    zaburzenia pamięci,

•    dezorientacja,

•    omamy,

•    zaburzenia nastroju,

•    szum w uszach,

•    zaburzenia słuchu,

•    zaburzenia smaku,

•    zapalenie wątroby (hepatitis),

•    nadwrażliwość na światło,

•    pogorszenie łuszczycy lub wystąpienie łuszczycy (choroba skóry),

•    osłabienie mięśni,

•    bóle stawów,

•    martwica tkanek u pacjentów z    ciężkimi zaburzeniami krążenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SYMLOK SR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności jest również zamieszczony na blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Symlok SR

•    Substancją czynną leku (substancja, która sprawia, że tabletka działa) jest bursztynian metoprololu. Każda tabletka zawiera odpowiednio:

-    23,75 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 25 mg winianu metoprololu,

-    47,5 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 50 mg winianu metoprololu,

-    95 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 100 mg winianu metoprololu,

-    190 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 200 mg winianu metoprololu.

•    Ponadto lek zawiera:

-    rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, metyloceluloza, skrobia kukurydziana, glicerol, etyloceluloza, magnezu stearynian

-    otoczka tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Symlok SR i co zawiera opakowanie

Symlok SR 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg i 190 mg tabletki są to białe, owalne, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, z rowkiem dzielącym z obu stron.

7,10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 lub 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

SymPhar Sp. z o.o.

ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa

Polska

Wytwórca

SymPhar Sp. z o.o.

ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa

Polska

Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica, Lda. Av. das Industrias- Alto de Colaride Agualva, 2735-213-Cacem, Portugalia

MPFB.V.

Appelhof 13, 8465 RX, Heerenveen (Oudehaske) Holandia

Data zatwierdzenia ulotki: 08-2012

7