+ iMeds.pl

Symlok sr 47,5 mgUlotka Symlok sr

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Symlok SR, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symlok SR, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symlok SR, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symlok SR, 190 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metoprololi succinas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Symlok SR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symlok SR

3.    Jak stosować lek Symlok SR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Symlok SR

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SYMLOK SR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Symlok SR należy do grupy leków zwanych lekami beta-adrenolitycznymi.

Symlok SR jest stosowany w leczeniu:

•    zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi

•    silnego bólu w klatce piersiowej spowodowanego niewystarczającym dostarczaniem tlenu do serca (dławica piersiowa)

•    nieregularnego rytmu serca (arytmii)

•    stabilnej objawowej niewydolności serca (np. skrócony oddech lub opuchnięte kostki u nóg), gdy w leczeniu niewydolności serca stosowane są także inne leki

• kołatania serca (uczucie bicia serca) związanego z nieorganicznymi (czynnościowymi) zaburzeniami serca.

Jest stosowany w zapobieganiu:

•    wystąpieniu ponownego zawału serca lub uszkodzeniu serca po zawale serca

•    migrenie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SYMLOK SR

Nie należy stosować leku Symlok SR oraz należy poinformować lekarza, jeśli:

•    występuje uczulenie (nadwrażliwość) na metoprolol, inne leki beta-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6.)

•    występują zaburzenia przewodzenia (blok przedsionkowo komorowy drugiego lub trzeciego stopnia) lub zaburzenia rytmu serca (zespół chorego węzła zatokowego)

•    występuje nieleczona niewydolność serca, pacjent jest leczony w kierunku zwiększenia kurczliwości serca lub u pacjenta występuje wstrząs w wyniku zaburzeń serca

•    występują ciężkie zaburzenia krążenia (ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia krwi)

•    występuje wolne bicie serca (poniżej 50 uderzeń na minutę)

•    występuje niskie ciśnienie krwi

•    występuje zwiększona kwasowość krwi (kwasica metaboliczna)

•    występuje ciężka astma lub POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)

•    występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (zwiększone ciśnienie krwi spowodowane rzadko występującym guzem w jednym z gruczołów nadnerczy)

•    występuje niewydolność serca i skurczowe ciśnienie krwi poniżej 100 mm Hg

Są stosowane następujące leki (patrz także „Stosowanie leku z innymi lekami”)

•    inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (stosowane w leczeniu depresji)

•    werapamil i diltiazem (stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia krwi)

•    leki przeciwarytmiczne jak dyzopyramid

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Symlok SR oraz poinformować lekarza, jeśli:

•    występuje astma

•    występuje dusznica Prinzmetala (silny ból w klatce piersiowej pojawiający się zwykle podczas nocy)

•    występuje cukrzyca (lek może maskować niskie stężenie cukru we krwi)

•    występuje guz chromochłonny nadnerczy (zwiększone ciśnienie krwi spowodowane rzadko występującym guzem w jednym z gruczołów nadnerczy)

•    pacjent jest leczony w celu zmniejszenia reakcji alergicznej. Symlok SR może zwiększać nadwrażliwość na substancje, które wywołują u niego alergię lub zwiększać ciężkość reakcji alergicznej.

•    występuje nadczynność tarczycy (lek może maskować objawy takie jak przyspieszona czynność serca, zwiększona potliwość, drżenie, niepokój, zwiększony apetyt lub zmniejszenie masy ciała)

•    występuje lub występowała łuszczyca (ciężka wysypka skórna)

•    występują zaburzenia krążenia krwi, które mogą powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i stóp

•    występują zaburzenia przewodzenia serca (blok serca)

•    występuje niewydolność serca i jedno z następujących:

-    niestabilna niewydolność serca (klasa IV według NYHA)

- zawał serca lub napad dusznicy w ciągu ostatnich 28 dni

- zmniejszona czynność nerek lub wątroby

-    wiek poniżej 40 lat lub powyżej 80 lat

-    choroba zastawek serca

-    powiększony mięsień serca

- operacja serca w ciągu ostatnich 4 miesięcy.

Jeśli u pacjenta planowana jest operacja lub zabieg ze znieczuleniem należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu tabletek z metoprololem.

Stosowanie leku z innymi lekami

Nie należy przyjmować leku Symlok SR w przypadku jednoczesnego stosowania:

•    inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) stosowanych w leczeniu depresji (może zwiększyć się działanie zmniejszające ciśnienie krwi)

•    innych leków zmniejszających ciśnienie krwi takich jak werapamil i diltiazem (może wystąpić zwolnione bicie serca i nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi)

•    leków przeciwarytmicznych takich jak dyzopyramid (może zwiększyć się ryzyko nieregularnego lub wolnego bicia serca i zmniejszenie czynności serca).

Przed przyjęciem leku Symlok SR, należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych obecnie lub ostatnio następujących lekach, również tych, które wydawane są bez recepty:

•    Następujące leki mogą zwiększać działanie zmniejszające ciśnienie krwi:

-    cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej)

-    hydralazyna lub klonidyna (leki zmniejszające ciśnienie krwi)

-    terbinafina (stosowana w zakażeniach grzybiczych)

-    paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (stosowane w depresji)

-    hydroksychlorochina (stosowana w leczeniu malarii)

-    chlorpromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne)

-    amiodaron, chinidyna i propafenon (stosowane jeśli występuje nieregularny rytm serca)

-    difenhydramina (lek przeciwhistaminowy)

-    celekoksyb (stosowany w leczeniu bólu).

•    Następujące leki mogą zmniejszać działanie obniżające ciśnienie krwi:

-    indometacyna (stosowana w leczeniu bólu)

-    ryfampicyna (antybiotyk).

•    Inne leki mogą zaburzać działanie metoprololu lub ich działanie może być zaburzone przez metoprolol:

-    inne leki beta-adrenolityczne, np. krople do oczu

-    adrenalina (epinefryna), noradrenalina (norepinefryna) lub inne sympatykomimetyki

- leki stosowane w leczeniu cukrzycy, objawy małego stężenia cukru we krwi mogą być maskowane

-    lidokaina

-    rezerpina, alfa-metyldopa, guanfacyna, glikozydy nasercowe.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Alkohol może zwiększyć działanie zmniejszające ciśnienie krwi tabletek Symlok SR.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Symlok SR podczas ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Symlok SR może powodować zmęczenie lub zawroty głowy. Przed prowadzeniem samochodu lub obsługą maszyn należy upewnić się, że działania te nie występują, szczególnie po zmianie leków lub po przyjęciu z alkoholem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SYMLOK SR

Lek Symlok SR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy przyjmować rano, jeden raz na dobę popijając szklanką wody. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone. Nie należy ich żuć ani rozgniatać przed połknięciem.

Zwykle stosowane dawki to:

•    Zwiększone ciśnienie tętnicze:

47,5 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może zostać zwiększona do 95-190 mg raz na dobę.

•    Silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa):

95-190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

•    Nieregularny rytm serca (arytmia):

95-190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

•    Leczenie zapobiegawcze po zawale serca:

190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

•    Kołatanie serca związane z chorobami serca:

95 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę. Dawka ta w razie konieczności może zostać zwiększona do 190 mg raz na dobę.

•    Zapobieganie migrenie:

95-190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

•    Zaburzona czynność serca:

Symlok SR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lekarz dostosuje odpowiednią dawkę. Symlok SR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dzieci i młodzież:

U dzieci i młodzieży Symlok SR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symlok SR

W przypadku zażycia większej ilości tabletek niż zalecona, należy zgłosić się do najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przedawkowania są nadmiernie zmniejszone ciśnienie krwi (zmęczenie i zawroty głowy), zwolnione tętno, nieregularne bicie serca, zatrzymanie akcji serca, skrócenie oddechu, stan głębokiej nieświadomości, nudności, wymioty i niebieskie zabarwienie skóry.

Pominięcie zastosowania leku Symlok SR

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją zażyć tak szybko jak to możliwe, a następnie kontynuować zgodnie z wcześniej ustalonym schematem podawania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Symlok SR

Nie należy nagle przerywać leczenia lekiem Symlok SR, ponieważ może to spowodować pogorszenie objawów niewydolności serca i zwiększenie ryzyka zawału serca. Zmienić dawkę leku lub zaprzestać stosowania leku można tylko po konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Symlok SR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, objawiającej się swędzącą wysypką skórną, zaczerwienieniem twarzy, obrzękiem twarzy, ust, języka lub krtani, trudnościami w oddychaniu lub połykaniu. Jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane. Może być konieczne szybka interwencja medyczna lub pobyt w szpitalu.

Należy powiedzieć lekarzowi w przypadku wystąpienia niżej wymienionych lub jakichkolwiek innych zaobserwowanych działań niepożądanych:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    omdlenie podczas wstawania w wyniku nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi,

•    zmęczenie.

Często (u więcej niż 1 na 100 osób i u mniej niż 1 na 10 osób):

•    zwolnione tętno,

•    trudności w utrzymaniu równowagi (bardzo rzadko z omdleniem),

•    zimne dłonie i stopy,

•    kołatanie serca,

•    zawroty głowy, bóle    głowy,

•    nudności, biegunka,    zaparcia, bóle brzucha,

•    skrócenie oddechu związane z forsownym wysiłkiem fizycznym.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 osób i u mniej niż 1 na 100 osób):

•    chwilowe pogorszenie objawów niewydolności serca,

•    zatrzymanie płynów w organizmie (opuchlizna),

•    ból w klatce piersiowej,

•    uczucie mrowienia i    kłucia,

•    skurcze mięśni,

•    wymioty (torsje),

•    zwiększenie masy ciała,

•    depresja,

•    zmniejszona koncentracja,

•    trudności w zasypianiu (bezsenność),

•    senność,

•    koszmarne sny,

•    skrócenie oddechu,

•    wysypki,

•    zwiększona potliwość.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10000 osób i u mniej niż 1 na 1000 osób):

•    pogorszenie cukrzycy,

•    nerwowość, niepokój,

•    zaburzenia widzenia,

•    suchość lub podrażnienie oczu,

•    zapalenie spojówek (rodzaj infekcji oka),

•    impotencja (niezdolność do erekcji),

•    choroba Peyroniego (plastyczne stwardnienie prącia),

•    nieregularne bicie serca,

•    zaburzenia przewodzenia w sercu,

•    suchość w ustach,

•    katar,

•    wypadanie włosów,

•    zmiany w testach czynności wątroby.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    zmiany liczby krwinek (trombocytopenia, leukopenia),

•    zaburzenia pamięci,

•    dezorientacja,

•    omamy,

•    zaburzenia nastroju,

•    szum w uszach,

•    zaburzenia słuchu,

•    zaburzenia smaku,

•    zapalenie wątroby (hepatitis),

•    nadwrażliwość na światło,

•    pogorszenie łuszczycy lub wystąpienie łuszczycy (choroba skóry),

•    osłabienie mięśni,

•    bóle stawów,

•    martwica tkanek u pacjentów z    ciężkimi zaburzeniami krążenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SYMLOK SR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności jest również zamieszczony na blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Symlok SR

•    Substancją czynną leku (substancja, która sprawia, że tabletka działa) jest bursztynian metoprololu. Każda tabletka zawiera odpowiednio:

-    23,75 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 25 mg winianu metoprololu,

-    47,5 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 50 mg winianu metoprololu,

-    95 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 100 mg winianu metoprololu,

-    190 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 200 mg winianu metoprololu.

•    Ponadto lek zawiera:

-    rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, metyloceluloza, skrobia kukurydziana, glicerol, etyloceluloza, magnezu stearynian

-    otoczka tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Symlok SR i co zawiera opakowanie

Symlok SR 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg i 190 mg tabletki są to białe, owalne, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, z rowkiem dzielącym z obu stron.

7,10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 lub 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

SymPhar Sp. z o.o.

ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa

Polska

Wytwórca

SymPhar Sp. z o.o.

ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa

Polska

Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica, Lda. Av. das Industrias- Alto de Colaride Agualva, 2735-213-Cacem, Portugalia

MPFB.V.

Appelhof 13, 8465 RX, Heerenveen (Oudehaske) Holandia

Data zatwierdzenia ulotki: 08-2012

7

Symlok SR

Charakterystyka Symlok sr

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Symlok SR, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symlok SR, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symlok SR, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symlok SR, 190 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 23,75 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 25 mg winianu metoprololu.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 47,5 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 50 mg winianu metoprololu.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 95 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 100 mg winianu metoprololu.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 190 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 200 mg winianu metoprololu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Bursztynian metoprololu, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu to białe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, w przybliżeniu 9 na 5 mm, z linią podziału po obu stronach.

Bursztynian metoprololu, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu to białe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, w przybliżeniu 11 na 6 mm, z linią podziału po obu stronach.

Bursztynian metoprololu, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu to białe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, w przybliżeniu 16 na 8 mm, z linią podziału po obu stronach.

Bursztynian metoprololu, 190 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu to białe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, w przybliżeniu 19 na 10 mm, z linią podziału po obu stronach.

Tabletkę można dzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

-    Nadciśnienie tętnicze.

-    Dławica piersiowa.

-    Zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy.

-    Zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego i ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału.

-    Napadowe zaburzenia rytmu w przebiegu czynnościowych zaburzeń pracy serca.

-    Profilaktyka migreny.

- Stabilna, objawowa niewydolność serca (II-IV kl. NYHA, z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 40%), w skojarzeniu z innymi metodami leczenia (patrz punkt 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki bursztynianu metoprololu należy przyjmować jeden raz na dobę, rano. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone. Nie należy ich przeżuwać lub rozgryzać. Tabletki należy przyjmować popijając je wodą (co najmniej pół szklanki).

Dawkę leku należy ustalać według następujących wskazówek:

Nadciśnienie tętnicze:

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem 47,5 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 50 mg winianu metoprololu) jeden raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 95-190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 100-200 mg winianu metoprololu) na dobę lub dołączyć inny lek hipotensyjny do schematu leczenia.

Dławica piersiowa:

95 -190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 100-200 mg winianu metoprololu) jeden raz na dobę. W razie konieczności do schematu leczenia można dołączyć inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej.

Zaburzenia rytmu serca:

95 -190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100-200 mg winianu metoprololu) jeden raz na dobę.

Zapobieganie wystąpieniu zawału mięśnia sercowego:

190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 200 mg winianu metoprololu) jeden raz na dobę.

Napadowe zaburzenia rytmu w przebiegu czynnościowych zaburzeń pracy serca:

95 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 100 mg winianu metoprololu) jeden raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 200 mg winianu metoprololu).

Profilaktyka migreny:

95-190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 100-200 mg winianu metoprololu) jeden raz na dobę.

Stabilna, objawowa niewydolność serca:

U pacjentów ze stabilną objawową niewydolnością serca leczoną przy pomocy innych leków, dawka bursztynianu metoprololu jest ustalana indywidualnie. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z niewydolnością serca w klasach III-IV według NYHA wynosi 11,88 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 12,5 mg metoprololu winianu) jeden raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia. Dawkę można zwiększyć do 23,75 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 25 mg metoprololu winianu) na dobę w drugim tygodniu leczenia.

Zalecana dawka początkowa u pacjentów z niewydolnością serca w klasie II według NYHA wynosi 23,75 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 25 mg winianu metoprololu) jeden raz na dobę w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia Po dwóch pierwszych tygodniach zaleca się podwojenie dawki. Dawkę zwiększa się co drugi tydzień do 190 mg burszrynianu metoprololu (co odpowiada 200 mg winianu metoprololu) na dobę lub do maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta. W długotrwałej terapii dawkę docelową należy ustalić na poziomie 190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 200 mg winianu metoprololu) na dobę lub na poziomie maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta. Zaleca się, aby lekarz prowadzący posiadał odpowiednią wiedzę na temat leczenia stabilnej objawowej niewydolności serca. Po każdorazowym zwiększeniu dawki należy starannie ocenić stan pacjenta. W razie wystąpienia spadku ciśnienia tętniczego może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki innego stosowanego jednocześnie leku. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego nie musi być przeszkodą w długotrwałym stosowaniu metoprololu, jednak należy podawać mniejszą dawkę do czasu ustabilizowania się stanu pacjenta.

Zaburzenia czynności nerek:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z ciężkimi niezaburzeniami wątroby, na przykład w przypadku pacjentów z zespoleniem żyły wrotnej z żyłą główną dolną, może być konieczne zmniejszenie dawki (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Brak wystarczających danych dotyczących pacjentów w wieku powyżej 80 lat. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas zwiększania dawki leku.

Dzieci i młodzież:

Istnieje niewielkie doświadczenie w stosowaniu metoprololu u dzieci i młodzieży. Dlatego nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na metoprolol, inne leki beta-adrenolityczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Blok przedsionkowo-komorowy drugiego i trzeciego stopnia.

-    Nieleczona niewydolność serca (obrzęk płuc, zaburzony przepływ krwi lub niedociśnienie) i stałe lub okresowe stosowanie leków zwiększających kurczliwość mięśnia sercowego (agoniści receptorów beta-adrenergicznych).

-    Objawowa i klinicznie istotna bradykardia zatokowa (częstość akcji serca <50/min).

- Zespół chorego węzła zatokowego.

-    Wstrząs kardiogenny.

-    Ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego.

-    Niedociśnienie (ciśnienie skurczowe < 90 mm Hg).

-    Kwasica metaboliczna.

-    Ciężka astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc.

-    Nieleczony guz rdzenia nadnerczy (patrz punkt 4.4).

-    Jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (innych niż inhibitory MAO-B).(patrz punkt 4.5)

Metoprololu nie wolno podawać pacjentom z podejrzeniem ostrego zawału mięśnia sercowego i częstością akcji serca poniżej 45 uderzeń/min, odstępem PQ >0,24 sekundy lub ciśnieniem skurczowym <100 mm Hg.

Ponadto metoprolol jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością serca i powtarzającym się ciśnieniem skurczowym poniżej 100 mm Hg (wskazane jest badanie przed rozpoczęciem leczenia).

Przeciwwskazane jest (z wyjątkiem oddziału intensywnej terapii) jednoczesne podawanie dożylne leków blokujących kanały wapniowe jak werapamil lub diltiazem, lub innych leków o działaniu przeciwarytmicznym (jak dyzopiramid).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leki beta-adrenolityczne należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą oskrzelową. Jeżeli chory na astmę stosuje lek beta2agonistyczny (w postaci tabletek lub inhalacji), wówczas rozpoczynając leczenie metoprololem należy skontrolować dawkę leku beta2-adrenomimetycznego i zwiększyć ją w razie konieczności. Metoprolol w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu działa na receptory beta2-adrenergiczne słabiej niż tradycyjne postacie tabletek selektywnych leków beta1-adrenolitycznych.

Metoprolol może zaburzać kontrolę glikemii w leczeniu cukrzycy i maskować objawy hipoglikemii. Ryzyko zaburzeń metabolizmu węglowodanów lub maskowania objawów hipoglikemii jest mniejsze przy zastosowaniu metoprololu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu niż w przypadku selektywnych leków betai-adrenolitycznych w postaci tradycyjnych tabletek oraz wyraźnie mniejsze niż w przypadku nieselektywnych leków beta-adrenolitycznych.

Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego mogą niekiedy ulegać nasileniu podczas leczenia metoprololem (możliwość wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego).

Metoprolol może nasilać objawy chorób naczyń obwodowych z uwagi na działanie hipotensyjne.

W przypadku gdy metoprolol przepisany jest pacjentom z guzem chromochłonnym (patrz punkt 4.3), należy uprzednio zastosować lek o działaniu alfa-adrenolitycznym i kontynuować jego podawanie jednocześnie z metoprololem.

Leczenie metoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy.

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować anestezjologa o tym, że pacjent przyjmuje leki beta-adrenolityczne. Nie jest zalecane odstawienie tych leków na czas operacji.

Leków beta-adrenolitycznych nie należy odstawiać nagle. Jeżeli leczenie ma zostać przerwane, należy w miarę możliwości lek odstawiać stopniowo przez co najmniej dwa tygodnie, podczas których dawka jest stopniowo zmniejszana, aż do uzyskania najmniejszej dawki, którą jest 54 tabletki o przedłużonym uwalnianiu tj. 11,875 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 12,5 mg winianu metoprololu). Tę dawkę należy stosować przez co najmniej 4 dni przed całkowitym odstawieniem leku. W przypadku wystąpienia objawów (odstawienia), dawkę należy zmniejszać jeszcze wolniej. Nagłe odstawienie leków beta-adrenolitycznych może zaostrzać niewydolność serca i zwiększać ryzyko zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu.

Podobnie jak inne beta-adrenolityki, metoprolol może zwiększać zarówno wrażliwość na alergeny, jak i nasilenie reakcji anafilaktycznych. Adrenalina nie zawsze daje pożądany skutek terapeutyczny u osób leczonych lekami beta-adrenergicznymi (patrz również: punkt 4.5 „Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji”).

Leki beta-adrenolityczne mogą zaostrzać objawy łuszczycy lub powodować jej wystąpienie.

U pacjentów z anginą Prinzmetala leki selektywnie blokujące receptory beta powinny być stosowane z zachowaniem ostrożności.

Dotychczas nie uzyskano wystarczającego doświadczenia terapeutycznego dotyczącego stosowania bursztynianu metoprololu u pacjentów z niewydolnością serca współistniejącą z:

-    Niestabilną niewydolnością serca (klasa IV według NYHA).

-    Ostrym zawałem mięśnia sercowego lub niestabilną dławicą piersiową w ciągu ostatnich 28 dni.

- Zaburzeniami czynności nerek.

- Zaburzeniami czynności wątroby.

-    Wiekiem powyżej 80 lat.

-    Wiekiem poniżej 40 lat.

-    Hemodynamicznie istotnymi chorobami zastawek.

-    Kardiomiopatią przerostową zwężającą.

-    Podczas lub po zabiegu kardiochirurgicznym w trakcie czterech miesięcy poprzedzających leczenie bursztynianem metoprololu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne:

W przypadku jednoczesnego stosowania leków blokujących układ współczulny z innymi lekami beta-adrenolitycznymi (np. w postaci kropli do oczu) lub inhibitorami oksydazy monoaminowej, stan pacjenta należy szczególnie uważnie nadzorować. (Patrz również punkt 4.3).

W razie konieczności przerwania leczenia klonidyną stosowaną jednocześnie z metoprololem, lek beta-adrenergiczny należy odstawić o kilka dni wcześniej.

W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu z antagonistami wapnia typu werapamilu lub diltiazemu, bądź z lekami przeciwarytmicznymi, należy obserwować pacjenta, czy nie wystąpią u niego objawy ujemnego działania inotropowego lub chronotropowego. Antagonistów wapnia z grupy werapamilu nie należy podawać dożylnie pacjentom otrzymującym leki beta-adrenergiczne. (Patrz również punkt 4.3).

Leki przeciwarytmiczne I klasy: leki przeciwarytmiezne I klasy i preparaty beta-adrenergiczne mają addytywne ujemne działanie inotropowe, które może spowodować poważne hemodynamiczne działania niepożądane u pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory. Należy również unikać jednoczesnego stosowania tych leków w zespole chorej zatoki i nieprawidłowym przewodzeniu przedsionkowo-komorowym. Najlepiej udokumentowana jest interakcja z dyzopiramidem. (Patrz również punkt 4.3).

U pacjentów stosujących leki beta-adrenergiczne, wziewne leki stosowane do znieczulenia ogólnego mogą nasilać bradykardię wywołaną działaniem leków beta-adrenergicznych.

Metoprolol może nasilać działanie jednocześnie stosowanych leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi.

W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu, noradrenaliny, adrenaliny lub innych leków sympatykomimetycznych może wystąpić znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu, rezerpiny, alfa-metylodopy, klonidyny, guanfacyny i glikozydów nasercowych może wystąpić wyraźne spowolnienie czynności serca i przewodzenia w sercu.

Pacjenci stosujący jednocześnie inne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (np. krople do oczu zawierające tymolol) powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

Bursztynian metoprololu może osłabiać objawy hipoglikemii, zwłaszcza tachykardię. Leki beta-adrenolityczne mogą hamować uwalnianie insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 2. Zaleca się regularną kontrolę oznaczanie stężenia glukozy we krwi i odpowiednie dostosowanie leczenia przeciwcukrzycowego (insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Jednoczesne stosowanie z indometacyną lub niektórymi innymi inhibitorami syntezy prostaglandyn może zmniejszać działanie hipotensyjne leków beta-adrenergicznych.

Jeżeli w pewnych okolicznościach pacjentowi otrzymującemu leki beta-adrenergiczne poda się adrenalinę, kardioselektywne leki beta-adrenergiczne znacznie słabiej wpływają na kontrolę ciśnienia krwi niż nieselektywne leki beta-adrenergiczne.

Skuteczność adrenaliny w leczeniu reakcji anafilaktycznych może być osłabiona u pacjentów przyjmujących leki beta-adrenergiczne (patrz: punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

Interakcje farmakokinetyczne:

Substancje indukujące lub hamujące enzymy mogą wpływać na stężenie metoprololu w osoczu. Ryfampicyna może zwiększać metabolizm metoprololu, tym samym zmniejszaj ąc jego stężenie w krwi, natomiast cymetydyna, alkohol, hydralazyna mogą podwyższać stężenie metoprololu w osoczu. Metoprolol jest metabolizowany głównie, choć nie wyłącznie, przez enzym wątrobowy układu cytochromu (CYP) 2D6 (patrz również punkt 5.2). Substancje o działaniu hamującym na CYP 2D6, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI), jak paroksetyna, fluoksetyna i sertralina, difenhydramina, hydroksychlorochina, celekoksyb, terbinafina, neuroleptyki (np. chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen) i prawdopodobnie również propafenon, mogą podwyższać stężenie metoprololu w osoczu.

Działanie hamujące na enzym CYP 2D6 opisywane było również w przypadku amiodaronu i chinidyny (leków przeciwarytmicznych).

Metoprolol może powodować zmniejszenie wydalania innych leków (np. lidokainy).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Ze względu na brak odpowiednio kontrolowanych badań dotyczących stosowania meloprololu u kobiet w ciąży, lek można podawać pacjentkom w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla zarodka/płodu.

Leki beta-adrenolityczne mogą zmniejszać perfuzję łożyska i powodować śmierć płodu oraz przedwczesny poród. Obserwowano opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego płodu po długotrwałym leczeniu kobiet w ciąży z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym. Leki beta-adrenolityczne mogą przedłużać poród oraz wywoływać bradykardię u płodu i noworodka. Istnieją także doniesienia o występowaniu hipoglikemii, niedociśnienia, zwiększonej bilirubinemii oraz utrudnionej odpowiedzi na niedotlenienie tkanek u noworodka. Stosowanie metoprololu należy przerwać na 48 do 72 godzin przed planowanym porodem. W przypadku, gdy nie jest to możliwe -noworodka należy obserwować przez 48 do 72 godzin po urodzeniu, czy nie wystąpią u niego objawy podmiotowe i przedmiotowe zablokowania receptorów beta-adrenergicznych (np. powikłań sercowych i płucnych).

Leki beta-adrenolityczne nie wykazywały działania teratogennego u zwierząt, ale stwierdzano zmniejszony przepływ krwi przez pępowinę, opóźnienie rozwoju, osłabione kostnienie oraz zwiększoną częstość występowania zgonów w okresie przed- i poporodowym.

Laktacja:

Stężenie metoprololu w mleku jest około trzykrotnie większe niż w osoczu krwi matki, jednakże całkowita jego ilość w mleku jest niska. Chociaż po stosowaniu leku w dawkach terapeutycznych ryzyko szkodliwego działania na karmionego oseska jest niewielkie (z wyjątkiem osób o powolnym metabolizmie), niemowlę karmione piersią należy obserwować w kierunku objawów zablokowania receptorów beta-adrenergicznych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Symlok SR wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy ostrzec pacjentów przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługiwaniem maszyn podczas leczenia metoprololem, gdyż mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie. Dotyczy to zwłaszcza jednoczesnego spożywania alkoholu lub okresu zwiększeniu dawki leku.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej występowały w trakcie badań klinicznych lub podczas zastosowania w lecznictwie i dotyczyły głównie winianu metoprololu w tabletkach. W wielu przypadkach nie potwierdzono związku przyczynowego z zastosowaniem metoprololu.

Częstość występowania działań niepożądanych sklasyfikowano zgodnie z konwencją MedDra.

Bardzo

często

(>1/10)

Często >1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadko < 1/10 000, częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

trombocytopeni a, leukopenia

Zaburzenia

endokrynol

ogiczne

zaostrzenie

utajonej

cukrzycy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększenie masy ciała

Zaburzenia

psychiczne

depresja, osłabienie koncentracji, senność lub bezsenność, koszmarne sny

nerwowość,

niepokój

zapominanie

lub osłabienie

pamięci,

splątanie,

omamy,

zmiany

osobowości

(np. zmiany

nastroju)

Zaburzenia

układu

nerwowego

zawroty głowy, bóle głowy

parestezje

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia, suchość lub podrażnienie oczu, zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

szumy uszne,

zaburzenia

słuchu

Zaburzenia

serca

bradykardia, zaburzenia równowagi (bardzo rzadko połączone z omdleniem), kołatanie serca

przejściowe

zaostrzenie

objawów

niewydolności

serca, blok

przedsionkowo

-komorowy

pierwszego

stopnia, ból w

okolicy

przedsercowej

czynnościowe objawy zaburzeń pracy serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia w sercu

Zaburzenia

naczyń

wyraźne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i niedociśnienie ortostatyczne, bardzo rzadko z omdleniem

zimne dłonie i stopy

martwica u pacjentów z ciężkimi chorobami naczyń obwodowych występujący przed leczeniem, pogorszenie chromania przestankowego lub zespołu Raynauda

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność

wysiłkowa

skurcz

oskrzeli

nieżyt nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, bóle brzucha, biegunka, zaparcia

wymioty

suchość w ustach

zaburzenia

smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

nieprawidłowe

wyniki badań

czynności

wątroby

zapalenie

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka

(pokrzywka

łuszczyco-

podobna i

dystroficzne

zmiany

skórne),

zwiększona

potliwość

wypadanie

włosów

reakcje związane z

nadwrażliwością na światło, zaostrzenie łuszczycy, wystąpienie łuszczycy, łuszczyco-podobne zmiany na skórze

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

skurcze mięśni

bóle stawów,

osłabienie

mięśni

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

impotencja i inne

zaburzenia

seksualne,

plastyczne

stwardnienie

prącia

(choroba

Peyroniego)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie

obrzęk

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Przedawkowanie metoprololu może powodować ciężkie niedociśnienie, znaczne zwolnienie rytmu zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, zatrzymanie akcji serca, skurcz oskrzeli, utratę przytomności (nawet śpiączkę), nudności, wymioty i sinicę.

Objawy mogą ulegać zaostrzeniu w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu lub zażycia leków hipotensyjnych, chinidyny lub barbituranów.

Pierwsze objawy przedawkowania pojawiają się po upływie od 20 minut do 2 godzin od przyjęcia leku.

Leczenie:

Węgiel leczniczy, w razie konieczności płukanie żołądka. W przypadku ciężkiego niedociśnienia, bradykardii lub ryzyka niewydolności serca, pacjentowi należy podawać beta1-agonistę (np. prenalterol), dożylnie w odstępach 2 do 5 minut lub w postaci stałego wlewu kroplowego aż do uzyskania żądanego efektu. Jeżeli selektywny beta1-agonista nie jest dostępny, można zastosować dopaminę. Można również podać siarczan atropiny (0,5 do 2,0 mg dożylnie) w celu zablokowania nerwu błędnego.

Jeżeli nie udaje się uzyskać pożądanego efektu, można zastosować inny lek sympatykomimetyczny, np. dobutaminę lub noradrenalinę.

Pacjentowi można również podać 1 do 10 mg glukagonu. Może być konieczne zastosowanie rozrusznika serca. Aby uniknąć skurczu oskrzeli, można podać dożylnie lek o działaniu beta2-adrenomimetycznym.

Uwaga! Dawki wymagane w leczeniu przedawkowania są dużo większe od zwykle stosowanych dawek terapeutycznych z uwagi na zablokowanie receptorów beta przez lek beta-adrenolityczny.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakodynamiczna: leki beta-adrenolityczne, selektywne kod ATC:C07AB02

Metoprolol jest selektywnym lekiem beta1-adrenolitycznym, tzn. hamuje receptory beta1-adrenergiczne w sercu w dawkach znacznie mniejszych od koniecznych do zablokowania receptorów beta2- adrenergicznych.

Metoprolol wykazuje jedynie nieznaczne działanie stabilizujące błony komórkowe i nie ma właściwości agonistycznych.

Metoprolol zmniejsza lub hamuje pobudzające działanie katecholamin (uwalnianych zwłaszcza pod wpływem stresu fizycznego lub psychicznego) na serce. Metoprolol zmniejsza tachykardie, zwiększoną pojemność minutową i kurczliwość serca, a ponadto obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Stężenie w osoczu i skuteczność (hamowanie receptorów beta1 adrenergicznych) bursztynianu metoprololu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu są bardziej wyrównane w ciągu całej doby

niż w przypadku selektywnych leków beta1- adrenolitycznych w postaci tradycyjnych tabletek. Ponieważ stężenia w osoczu są stabilne, wybiórczość klinicznego działania beta1-adrenolitycznego jest lepsza niż uzyskana przy zastosowaniu selektywnych leków beta1-adrenolitycznych w postaci tradycyjnych tabletek. Ponadto, ryzyko działań niepożądanych związanych z występowaniem wzrostów stężenia leku w osoczu (np. bradykardii lub osłabienia kończyn) jest minimalne.

W razie konieczności, u pacjentów z objawami obturacyjnej choroby płuc metoprolol może być podawany w połączeniu z lekami beta2-adrenomimetycznymi.

Wpływ na niewydolność serca:

Badanie MERIT-HF (3991 pacjentów w klasie II-IV według NYHA, frakcja wyrzutowa <40%), którym podawano metoprolol w skojarzeniu ze standardowym leczeniem stosowanym w niewydolności serca (tj. lekiem moczopędnym, inhibitorem ACE lub pochodną hydralazyny przy braku tolerancji inhibitora ACE, długo działającym azotanem lub antagonistą receptora angiotensyny II i w razie potrzeby, glikozydem nasercowym) wykazało, poza innymi wynikami, zmniejszenie śmiertelności ogólnej o 34% [p = 0,0062 (wartość skorygowana); p = 0,00009 (wartość nominalna)]. Śmiertelność (bez względu na przyczynę) wynosiła 145 w grupie pacjentów przyjmujących metoprolol (7,2% na pacjenta- po roku) w porównaniu z 217 (11,0%) w grupie otrzymującej placebo, względne ryzyko 0,66 [95% CI 0,53-0,81].

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja:

Metoprolol wchłania się całkowicie po podaniu doustnym. Z uwagi na znaczny efekt pierwszego przejścia przez wątrobę, biodostępność pojedynczej dawki doustnej wynosi około 50%. Biodostępność tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest o około 20-30% mniejsza niż tradycyjnych tabletek, co nie ma jednak istotnego znaczenia klinicznego, gdyż wartości AUC (pulsów) pozostają takie same jak przy użyciu tradycyjnych tabletek. Tylko niewielki odsetek metoprololu, (około 510%) wiąże się z białkami osocza.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu leku Symlok SR zawiera dużą liczbę peletek o kontrolowanym uwalnianiu. Każda z peletek pokryta jest otoczką polimerową, która ogranicza szybkość uwalniania metoprololu.

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu rozpuszcza się szybko, a granulki o przedłużonym uwalnianiu rozprzestrzeniają się w przewodzie pokarmowym, uwalniając metoprolol w sposób ciągły przez 20 godzin. Okres półtrwania metoprololu wynosi średnio 3,5 godziny (patrz punkt: Metabolizm i wydalanie). Przy dawkowaniu leku jeden raz na dobę maksymalne stężenie metoprololu w osoczu osiąga dwukrotną wartość stężenia minimalnego.

Metabolizm i wydalanie:

Metoprolol jest metabolizowany przez utlenianie w wątrobie. Trzy znane główne metabolity nie wykazują klinicznie istotnego działania beta-adrenolitycznego.

Metoprolol jest metabolizowany głównie, lecz nie wyłącznie, przez enzym wątrobowy układu cytochromu (CYP) 2D6. Z uwagi na polimorfizm genu CYP 2D6, tempo metabolizmu waha się osobniczo. Osoby o powolnym metabolizmie (około 7-8%) wykazują większe stężenia leku w osoczu i wolniejsze tempo wydalania w porównaniu z osobami o szybkim metabolizmie. Jednak u tej samej osoby stężenia leku w osoczu są stałe i powtarzalne.

Ponad 95% dawki doustnej jest wydalane z moczem. Około 5% dawki wydala się w postaci niezmienionej, w pojedynczych przypadkach do 30%. Okres półtrwania metoprololu wynosi średnio 3,5 godziny (zakres 1-9 godzin). Całkowity klirens wynosi około 1 l/min.

Farmakokinetyka metoprololu u osób w podeszłym wieku nie różni się istotnie od obserwowanej w populacji osób młodszych. Biodostępność układowa i wydalanie metoprololu są prawidłowe u pacjentów z niewydolnością nerek. Jednakże wydalanie metabolitów odbywa się wolniej. Znaczącą kumulację metabolitów obserwowano u pacjentów ze wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (ang. GFR)

poniżej 5 ml/min. Kumulacja metabolitów nie nasila jednak działania beta-adrenolitycznego metoprololu.

U pacjentów z marskością wątroby biodostępność metoprololu może się zwiększać, a całkowity klirens ulegać zmniejszeniu. Jednakże zwiększona ekspozycja jest uznana za klinicznie istotną jedynie u pacjentów z ciężką niewydolnością lub z zespoleniem wrotno-żylnym. Całkowity klirens u pacjentów z zespoleniem żyły wrotnej z żyłą główną dolną wynosi około 0,3 l/min, a wartości AUC są w przybliżeniu 6-krotnie większe niż u osób zdrowych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak przedklinicznych danych istotnych dla bezpieczeństwa klinicznego leku poza zawartymi w pozostałych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6. 1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna

Metyloceluloza

Skrobia kukurydziana

Glicerol

Etyloceluloza

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Hypromeloza Kwas stearynowy Tytanu dwutlenek (E171).

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6. 3 Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry (PVC/PE/PVDC/Aluminium.)

7,10, 14, 20, 28, 30, 50, , 56, 60, 98 lub 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości.

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SymPhar Sp. z o.o.

ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa

Polska

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18699; 18700; 18701; 18702

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13/09/2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13/09/2011

12/12

Symlok SR