Imeds.pl

Symtram 37,5 Mg + 325 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Symtram, 37,5 mg + 325 mg, tabletki

TramadoU hydrochloridum + Paracetamolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Symtram i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symtram

3.    Jak stosować Symtram

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Symtram

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Symtram i w jakim celu się go stosuje

Symtram jest lekiem przeciwbólowym stanowiącym połączenie dwóch substancji czynnych o działaniu przeciwbólowym: tramadolu i paracetamolu.

Symtram jest przeznaczony do stosowania w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu, gdy lekarz uzna, że konieczne jest łączne stosowanie tramadolu i paracetamolu.

Symtram powinien być stosowany wyłącznie u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symtram Kiedy nie stosować leku Symtram

jeśli u pacjenta występowała reakcja alergiczna (nadwrażliwość, np. wysypka skórna, obrzęk twarzy, świszczący oddech lub trudności z oddychaniem) po zażyciu tramadolu, paracetamolu lub któregokolwiek z pozostałych składników leku Symtram;

w ostrym zatruciu alkoholem, po zażyciu leków nasennych, silnych leków przeciwbólowych (opioidów) lub leków psychotropowych (leki powodujące zmiany stanu świadomości); jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje inhibitory MAO (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) lub przyjmował je w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Symtram;

jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby;

jeśli pacjent choruje na padaczkę, która nie jest dostatecznie kontrolowana aktualnie stosowanymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Symtram należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty: jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol;

jeśli pacjent ma problemy z wątrobą lub chorobę wątroby lub zauważy zażółcenie oczu lub skóry. Może to wskazywać na żółtaczkę lub zaburzenia dróg żółciowych; jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

jeśli pacjent ma poważne problemy z oddychaniem, np. astmę oskrzelową lub ciężkie choroby płuc;

jeśli pacjent ma padaczkę lub miał w przeszłości napady drgawek;

jeśli pacjent doznał niedawno urazu czaszki lub ciężkiego bólu głowy z towarzyszącymi

wymiotami;

jeśli pacjent jest uzależniony od jakichkolwiek innych leków przeciwbólowych np. morfiny; jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe, które zawierają buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę;

jeśli pacjent ma otrzymać lek znieczulający. Należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku Symtram.

Jeśli którykolwiek z wymienionych objawów występuje lub występował u pacjenta podczas stosowania leku Symtram należy poinformować o tym lekarza. Lekarz zdecyduje, czy pacjent może kontynuować stosowanie tego leku.

Inne leki i Symtram

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ważne: ten lek zawiera paracetamol i tramadol. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek inny lek zawierający paracetamol lub tramadol, aby zapobiec przekroczeniu maksymalnej dawki dobowej.

Nie należy stosować leku Symtram jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (ang. MAOI) (patrzpunkt „Kiedy nie stosować leku Symtram ”).

Nie zaleca się stosowania leku Symtram jednocześnie z następującymi lekami:

karbamazepiną (lek stosowany powszechnie w leczeniu padaczki lub niektórych typów bólu, takich jak ciężkie napady bólu twarzy zwane neuralgią nerwu trójdzielnego); buprenorfiną, nalbufiną lub pentazocyną (opioidowe leki przeciwbólowe). Może dojść do osłabienia działania przeciwbólowego.

Ryzyko działań niepożądanych zwiększa się w razie jednoczesnego stosowania:

leków, które mogą powodować drgawki (napady), takie jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwpsychotyczne. Jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Symtram może zwiększyć ryzyko wystąpienia napadów. Należy skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję, czy Symtram jest odpowiedni dla pacjenta;

niektórych leków przeciwdepresyjnych. Symtram może wchodzić w interakcje z tymi lekami i mogą wystąpić objawy, takie jak mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni, które kontrolują ruchy oka, pobudzenie, nadmierne pocenie się, drżenie, nasilone odruchy, zwiększenie napięcia mięśni, temperatura ciała powyżej 38 °C;

leków uspokajających, nasennych, innych leków przeciwbólowych, takich jak morfina lub kodeina (również na kaszel), baklofenu (lek rozluźniający mięśnie), leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia, leków przeciwdepresyjnych lub przeciwalergicznych. Mogą wystąpić senność lub zawroty głowy. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy powiadomić lekarza; leków przeciwdepresyjnych, znieczulających, neuroleptyków (leki wpływające na nastrój) lub bupropionu (lek ułatwiający rzucenie palenia). Może zwiększyć się ryzyko wystąpienia drgawek. Lekarz zdecyduje, czy Symtram jest odpowiedni dla danego pacjenta; warfaryny lub fenprokumonu (lek stosowany, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów krwi). Skuteczność tych leków może ulec zmianie, co może prowadzić do wystąpienia krwawienia. Jakiekolwiek przedłużające się lub nieoczekiwane krwawienie należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi.

Skuteczność leku Symtram może również ulec zmianie w razie jednoczesnego stosowania:

metoklopramidu, domperidonu lub ondansetronu (leki przeciw nudnościom i wymiotom), kolestyraminy (lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi), ketokonazolu lub erytromycyny (leki przeciwko zakażeniom).

Lekarz wskaże, które leki można bezpiecznie stosować jednocześnie z lekiem Symtram.

Symtram zjedzeniem, piciem i alkoholem

Nie wolno spożywać alkoholu w czasie przyjmowania leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży lub i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ponieważ Symtram zawiera tramadol, nie należy go przyjmować w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Symtram, powinna skonsultować się lekarzem przed przyjęciem kolejnych tabletek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Symtram może powodować uczucie senności, które może wpływać na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów i obsługi ciężkich maszyn.

3. Jak stosować Symtram

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki można połykać w całości lub można je podzielić na równe dawki i połykać popijając szklanką płynu, najlepiej wody.

Symtram należy stosować najkrócej jak to możliwe.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka początkowa dla dorosłych i młodzieży wieku powyżej 12 lat wynosi 2 tabletki.

W razie potrzeby można zwiększyć dawkę, zgodnie z zaleceniem lekarza. Najkrótszy odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić co najmniej 6 godzin.

Dawkowanie powinno być dostosowane do intensywności bólu i indywidualnej wrażliwości na ból. Należy przyjmować najniższą dawkę leku uśmierzającą ból.

Nie wolno przyjmować więcej niż 8 tabletek leku Symtram na dobę.

Nie należy stosować leku Symtram częściej niż zalecił to lekarz.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Symtram jest za mocne (np. jeśli występuje uczucie znacznej senności lub trudności z oddychaniem) lub zbyt słabe (np. złagodzenie bólu jest niewystarczające) należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) wydalanie tramadolu może być opóźnione. W takim przypadku lekarz może zalecić zwiększenie odstępu pomiędzy dawkami.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami wątroby lub nerek (niewydolność)/pacjenci dializowani

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby i/lub nerek nie powinni przyjmować leku Symtram. W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności, lekarz może zalecić zwiększenie odstępu pomiędzy dawkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symtram

W takich sytuacjach należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet w przypadku dobrego samopoczucia, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby, które może się ujawnić w późniejszym czasie.

Po przedawkowaniu lub przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub do ośrodka kontroli zatruć.

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić: zawroty głowy, wymioty, brak apetytu, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka) oraz bóle brzucha.

Leczenie przedawkowania jest skuteczniejsze, jeśli następuje w ciągu 4 godzin po spożyciu leku. Pacjenci leczeni barbituranami lub pacjenci z chorobą alkoholową są bardziej podatni na wystąpienie objawów toksyczności będących skutkiem przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Symtram

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować przyjmowanie dawek według ustalonego schematu.

Przerwanie stosowania leku Symtram

Zazwyczaj nie ma żadnych objawów po odstawieniu leku Symtram.

Jednakże, w rzadkich przypadkach, po nagłym odstawieniu leku stosowanego przez długi okres czasu mogą wystąpić mdłości (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”). Jeśli pacjent stosował Symtram przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem przed odstawieniem leku, ponieważ mogło dojść do przyzwyczajenia się do leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: występują u więcej niż 1 osoby na 10:

-    nudności,

-    zawroty głowy, senność.

Często: występują u 1 do 10 osób na 100:

-    wymioty, zaburzenia trawienia (zaparcie, wzdęcie, biegunka), ból brzucha, suchość w jamie ustnej,

-    świąd, potliwość,

-    ból głowy, drżenia,

-    splątanie, zaburzenia snu, zmiany nastroju (lęk, nerwowość, euforia - stałe uczucie podwyższonego nastroju).

Niezbyt często: występują ul do 10 osób na 1000:

-    częstoskurcz, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności lub rytmu serca,

-    trudności lub ból podczas oddawania moczu,

-    reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka),

-    mrowienie, drętwienie lub uczucie kłucia w kończynach, dzwonienie w uszach, mimowolne skurcze mięśni,

-    depresja, koszmary senne, omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, które nie istnieją w rzeczywistości), zaburzenia pamięci,

-    trudności z połykaniem, krew w stolcu,

-    dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej,

-    trudności z oddychaniem.

Rzadko; występują u 1 do 10 osób na 10 000;

-    drgawki, trudności w wykonywaniu skoordynowanych ruchów,

-    uzależnienie,

-    nieostre widzenie.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane zgłaszane przez osoby, które przyjmowały leki zawierające wyłącznie tramadol lub paracetamol. Jeśli jednak u pacjenta wystąpią którekolwiek z tych objawów podczas przyjmowania leku Symtram, należy poinformować o tym lekarza:

•    uczucie osłabienia podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, spowolniona czynność serca, omdlenie, zmiany apetytu, osłabienie mięśni, wolniejszy lub płytszy oddech, zmiany nastroju, zmiany aktywności (na ogół zmniejszenie, w rzadkich przypadkach zwiększenie), zmiany w odczuwaniu bodźców, nasilenie astmy oskrzelowej.

•    w rzadkich przypadkach może wystąpić wysypka skórna, z towarzyszącym nagłym obrzękiem twarzy i szyi, trudnościami w oddychaniu lub spadkiem ciśnienia krwi i omdleniem. Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać leczenie i natychmiast zgłosić się do lekarza. Nie wolno ponownie przyjmować leku.

W rzadkich przypadkach, stosowanie leku zawierającego tramadol może prowadzić do uzależnienia od leku, co utrudnia jego odstawienie.

W rzadkich sytuacjach, osoby długotrwale stosujące tramadol mogą czuć się źle po nagłym zaprzestaniu leczenia. Mogą one odczuwać pobudzenie, lęk, nerwowość lub roztrzęsienie.

Mogą wykazywać wzmożoną aktywność, mieć trudności z zasypianiem oraz zaburzenia żołądkowe lub jelitowe. Bardzo rzadko u niektórych osób mogą występować ataki paniki, omamy, oraz odczucia takie jak świąd, drętwienie i mrowienie, szumy w uszach. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z tych objawów po przerwaniu stosowania leku Symtram, należy skontaktować się z lekarzem.

W wyjątkowych przypadkach badania krwi mogą wykazać pewne odchylenia np. niską liczbę płytek krwi, co może powodować krwawienie z nosa lub dziąseł.

Jednoczesne stosowanie leku Symtram z lekami stosowanymi w celu rozrzedzenia krwi (np. fenprokumon, warfaryna) może zwiększać ryzyko wystąpienia krwawienia. Jakiekolwiek przedłużone lub nieoczekiwane krwawienie należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Symtram

/ Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

{Termin ważności:}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Symtram

Substancjami czynnymi leku są tramadolu chlorowodorek i paracetamol.

Jedna tabletka zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to:

powidon K 29/32, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia żelowana kukurydziana.

Jak wygląda Symtram i co zawiera opakowanie

Symtram to białe podłużne tabletki do podania doustnego w opakowaniach zawierających: 2, 10, 20, 30, 40, 60, i 100 tabletek.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa

Wytwórca

Ferrer Internacjonał, S.A.

Joan Buscalla, 1-9 Sant Cugat del Valles 08173 Barcelona Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska    Symtram

Portugalia    Tramadol+Paracetamol PTR

Data zatwierdzenia ulotki:    “'O    6

6