+ iMeds.pl

Symtram 75 mg + 650 mgUlotka Symtram

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Symtram, 75 mg + 650 mg, tabletki

Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Symtram i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symtram

3.    Jak stosować Symtram

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Symtram

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Symtram i w jakim celu się go stosuje

Symtram jest lekiem przeciwbólowym stanowiącym połączenie dwóch substancji czynnych o działaniu przeciwbólowym: tramadolu i paracetamolu.

Symtram jest przeznaczony do stosowania w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu, gdy lekarz uzna, że konieczne jest łączne stosowanie tramadolu i paracetamolu.

Symtram powinien być stosowany wyłącznie u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symtram

Kiedy nie stosować leku Symtram

-    jeśli u pacjenta występowała reakcja alergiczna (nadwrażliwość, np. wysypka skórna, obrzęk twarzy, świszczący oddech lub trudności z oddychaniem) po zażyciu tramadolu, paracetamolu lub któregokolwiek z pozostałych składników leku Symtram;

-    w ostrym zatruciu alkoholem, po zażyciu leków nasennych, silnych leków przeciwbólowych (opioidów) lub leków psychotropowych (leki powodujące zmiany stanu świadomości);

-    jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje inhibitory MAO (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) lub przyjmował je w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Symtram;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby;

-    jeśli pacjent choruje na padaczkę, która nie jest dostatecznie kontrolowana aktualnie stosowanymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Symtram należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol;

-    jeśli pacjent ma problemy z wątrobą lub chorobę wątroby lub zauważy zażółcenie oczu lub skóry. Może to wskazywać na żółtaczkę lub zaburzenia dróg żółciowych;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli pacjent ma poważne problemy z oddychaniem, np. astmę oskrzelową lub ciężkie choroby płuc;

-    jeśli pacjent ma padaczkę lub miał w przeszłości napady drgawek;

-    jeśli pacjent doznał niedawno urazu czaszki lub ciężkiego bólu głowy z towarzyszącymi wymiotami;

-    jeśli pacjent jest uzależniony od jakichkolwiek innych leków przeciwbólowych np. morfiny;

-    jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe, które zawierają buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę;

-    jeśli pacjent ma otrzymać lek znieczulający. Należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku Symtram.

Jeśli którykolwiek z wymienionych objawów występuje lub występował u pacjenta podczas stosowania leku Symtram należy poinformować o tym lekarza. Lekarz zdecyduje, czy pacjent może kontynuować stosowanie tego leku.

Inne leki i Symtram

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ważne: ten lek zawiera paracetamol i tramadol. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek inny lek zawierający paracetamol lub tramadol, aby zapobiec przekroczeniu maksymalnej dawki dobowej.

Nie należy stosować leku Symtram jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (ang. MAOI) (patrzpunkt „Kiedy nie stosować leku Symtram”).

Nie zaleca się stosowania leku Symtram jednocześnie z następującymi lekami:

-    karbamazepiną (lek stosowany powszechnie w leczeniu padaczki lub niektórych typów bólu, takich jak ciężkie napady bólu twarzy zwane neuralgią nerwu trójdzielnego);

-    buprenorfiną, nalbufiną lub pentazocyną (opioidowe leki przeciwbólowe). Może dojść do osłabienia działania przeciwbólowego.

Ryzyko działań niepożądanych zwiększa się w razie jednoczesnego stosowania:

-    leków, które mogą powodować drgawki (napady), takie jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwpsychotyczne. Jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Symtram może zwiększyć ryzyko wystąpienia napadów. Należy skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję, czy Symtram jest odpowiedni dla pacjenta;

-    niektórych leków przeciwdepresyjnych. Symtram może wchodzić w interakcje z tymi lekami i mogą wystąpić objawy, takie jak mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni, które kontrolują ruchy oka, pobudzenie, nadmierne pocenie się, drżenie, nasilone odruchy, zwiększenie napięcia mięśni, temperatura ciała powyżej 38 °C;

-    leków uspokajających, nasennych, innych leków przeciwbólowych, takich jak morfina lub kodeina (również na kaszel), baklofenu (lek rozluźniający mięśnie), leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia, leków przeciwdepresyjnych lub przeciwalergicznych. Mogą wystąpić senność lub zawroty głowy. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy powiadomić lekarza;

-    leków przeciwdepresyjnych, znieczulających, neuroleptyków (leki wpływające na nastrój) lub bupropionu (lek ułatwiający rzucenie palenia). Może zwiększyć się ryzyko wystąpienia drgawek. Lekarz zdecyduje, czy Symtram jest odpowiedni dla danego pacjenta;

-    warfaryny lub fenprokumonu (lek stosowany, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów krwi). Skuteczność tych leków może ulec zmianie, co może prowadzić do wystąpienia krwawienia. Jakiekolwiek przedłużające się lub nieoczekiwane krwawienie należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi.

Skuteczność leku Symtram może również ulec zmianie w razie jednoczesnego stosowania:

-    metoklopramidu, domperidonu lub ondansetronu (leki przeciw nudnościom i wymiotom),

-    kolestyraminy (lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi),

-    ketokonazolu lub erytromycyny (leki przeciwko zakażeniom).

Lekarz wskaże, które leki można bezpiecznie stosować jednocześnie z lekiem Symtram.

Symtram z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie wolno spożywać alkoholu w czasie przyjmowania leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ponieważ Symtram zawiera tramadol, nie należy go przyjmować w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Symtram, powinna skonsultować się lekarzem przed przyjęciem kolejnych tabletek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Symtram może powodować uczucie senności, które może wpływać na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów i obsługi ciężkich maszyn.

3. Jak stosować Symtram

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki można połykać w całości lub można je podzielić na równe dawki i połykać popijając szklanką płynu, najlepiej wody.

Symtram należy stosować najkrócej jak to możliwe.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka początkowa dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat to 1 tabletka.

W razie potrzeby można zwiększyć dawkę, zgodnie z zaleceniem lekarza. Najkrótszy odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić co najmniej 6 godzin.

Dawkowanie powinno być dostosowane do intensywności bólu i indywidualnej wrażliwości na ból. Należy przyjmować najniższą dawkę leku uśmierzającą ból.

Nie wolno przyjmować więcej niż 4 tabletki leku Symtram na dobę.

Nie należy stosować leku Symtram częściej niż zalecił to lekarz.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Symtram jest za mocne (np. jeśli występuje uczucie znacznej senności lub trudności z oddychaniem) lub zbyt słabe (np. złagodzenie bólu jest niewystarczające) należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) wydalanie tramadolu może być opóźnione. W takim przypadku lekarz może zalecić zwiększenie odstępu pomiędzy dawkami.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami wątroby lub nerek (niewydolność)/pacjenci dializowani

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby i/lub nerek nie powinni przyjmować leku Symtram. W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności, lekarz może zalecić zwiększenie odstępu pomiędzy dawkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symtram

W takich sytuacjach należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet w przypadku dobrego samopoczucia, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby, które może się ujawnić w późniejszym czasie.

Po przedawkowaniu lub przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub do ośrodka kontroli zatruć.

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić: zawroty głowy, wymioty, brak apetytu, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka) oraz bóle brzucha.

Leczenie przedawkowania jest skuteczniejsze, jeśli następuje w ciągu 4 godzin po spożyciu leku. Pacjenci leczeni barbituranami lub pacjenci z chorobą alkoholową są bardziej podatni na wystąpienie objawów toksyczności będących skutkiem przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Symtram

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować przyjmowanie dawek według ustalonego schematu.

Przerwanie stosowania leku Symtram

Zazwyczaj nie ma żadnych objawów po odstawieniu leku Symtram.

Jednakże, w rzadkich przypadkach, po nagłym odstawieniu leku stosowanego przez długi okres czasu mogą wystąpić mdłości (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”). Jeśli pacjent stosował Symtram przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem przed odstawieniem leku, ponieważ mogło dojść do przyzwyczajenia się do leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: występują u więcej niż 1 osoby na 10:

-    nudności,

-    zawroty głowy, senność.

Często: występują u 1 do 10 osób na 100:

-    wymioty, zaburzenia trawienia (zaparcie, wzdęcie, biegunka), ból brzucha, suchość w jamie ustnej,

-    świąd, potliwość,

-    ból głowy, drżenia,

- splątanie, zaburzenia snu, zmiany nastroju (lęk, nerwowość, euforia -stałe uczucie podwyższonego nastroju).

Niezbyt często: występują u 1 do 10 osób na 1000:

- częstoskurcz, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności lub rytmu serca,

-    trudności lub ból podczas oddawania moczu,

-    reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka),

- mrowienie, drętwienie lub uczucie kłucia w kończynach, dzwonienie w uszach, mimowolne skurcze mięśni,

-    depresja, koszmary senne, omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, które nie istnieją w rzeczywistości), zaburzenia pamięci,

-    trudności z połykaniem, krew w stolcu,

-    dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej,

-    trudności z oddychaniem.

Rzadko: występują u 1 do 10 osób na 10 000:

-    drgawki, trudności w wykonywaniu skoordynowanych ruchów,

-    uzależnienie,

-    nieostre widzenie.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane zgłaszane przez osoby, które przyjmowały leki zawierające wyłącznie tramadol lub paracetamol. Jeśli jednak u pacjenta wystąpią którekolwiek z tych objawów podczas przyjmowania leku Symtram, należy poinformować o tym lekarza:

•    uczucie osłabienia podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, spowolniona czynność serca, omdlenie, zmiany apetytu, osłabienie mięśni, wolniejszy lub płytszy oddech, zmiany nastroju, zmiany aktywności (na ogół zmniejszenie, w rzadkich przypadkach zwiększenie), zmiany w odczuwaniu bodźców, nasilenie astmy oskrzelowej.

•    w rzadkich przypadkach może wystąpić wysypka skórna, z towarzyszącym nagłym obrzękiem twarzy i szyi, trudnościami w oddychaniu lub spadkiem ciśnienia krwi i omdleniem. Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać leczenie i natychmiast zgłosić się do lekarza. Nie wolno ponownie przyjmować leku.

W rzadkich przypadkach, stosowanie leku zawierającego tramadol może prowadzić do uzależnienia od leku, co utrudnia jego odstawienie.

W rzadkich sytuacjach, osoby długotrwale stosujące tramadol mogą czuć się źle po nagłym zaprzestaniu leczenia. Mogą one odczuwać pobudzenie, lęk, nerwowość lub roztrzęsienie.

Mogą wykazywać wzmożoną aktywność, mieć trudności z zasypianiem oraz zaburzenia żołądkowe lub jelitowe. Bardzo rzadko u niektórych osób mogą występować ataki paniki, omamy oraz odczucia takie jak świąd, drętwienie i mrowienie, szumy w uszach. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z tych objawów po przerwaniu stosowania leku Symtram, należy skontaktować się z lekarzem.

W wyjątkowych przypadkach badania krwi mogą wykazać pewne odchylenia np. niską liczbę płytek krwi, co może powodować krwawienie z nosa lub dziąseł.

Jednoczesne stosowanie leku Symtram z lekami stosowanymi w celu rozrzedzenia krwi (np. fenprokumon, warfaryna) może zwiększać ryzyko wystąpienia krwawienia. Jakiekolwiek przedłużone lub nieoczekiwane krwawienie należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać Symtram

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

{Termin ważności:}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Symtram

-    Substancjami czynnymi leku są tramadolu chlorowodorek i paracetamol.

Jedna tabletka zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku i 650 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to:

powidon K 29/32, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typu A), skrobia żelowana kukurydziana.

Jak wygląda Symtram i co zawiera opakowanie

Symtram to białe podłużne tabletki do podania doustnego w opakowaniach zawierających: 1, 10, 15, 20, 30 i 100 tabletek.

Linia podziału na tabletce umożliwia przełamanie w celu łatwiejszego połknięcia, a także podział na równe dawki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa

Wytwórca

Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscallà, 1-9 Sant Cugat del Vallès 08173 Barcelona Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska    Symtram

Portugalia    Tramadol+Paracetamol PTR

Data zatwierdzenia ulotki: 2013-07-03

6

Symtram

Charakterystyka Symtram

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Symtram, 75 mg + 650 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku i 650 mg paracetamolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe, podłużne tabletki z linią podziału. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Symtram w postaci tabletek jest wskazany w objawowym leczeniu umiarkowanego i ciężkiego bólu.

Stosowanie produktu leczniczego Symtram należy ograniczyć do pacjentów, u których leczenie umiarkowanego lub silnego bólu wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem (patrz również punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie:

DOROŚLI I MŁODZIEŻ (w wieku 12 lat i starsza):

Stosowanie produktu leczniczego Symtram należy ograniczyć do pacjentów, u których leczenie umiarkowanego lub silnego bólu wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Na ogół należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przeciwbólową.

Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka produktu leczniczego Symtram 75 mg/650 mg.

W razie potrzeby można zastosować dodatkowe dawki, nie przekraczając 4 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę.

Odstęp między dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin.

Produktu leczniczego Symtram w żadnym przypadku nie należy stosować dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”). Jeśli, ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia, niezbędne jest wielokrotne lub długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Symtram, należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe), w celu oceny konieczności dalszego leczenia.

Dzieci

Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Symtram u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest zwykle konieczne u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych objawów niewydolności wątroby lub nerek. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat eliminacja produktu z organizmu może być opóźniona. Dlatego u tych pacjentów należy w razie konieczności wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.

Pacjenci z niewydolnością nerek/pacjenci dializowani i z zaburzeniami czynności wątroby U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby eliminacja tramadolu jest opóźniona. W takich przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta.

Ze względu na zawartość tramadolu, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Symtram u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min).

Ponieważ tramadol jest usuwany z organizmu podczas hemodializy lub hemofiltracji bardzo powoli, podanie produktu po dializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego zazwyczaj nie jest wymagane.

Produktu leczniczego Symtram nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Sposób podawania:

Podanie doustne.

Tabletki należy połykać popijając odpowiednią ilością płynu. Linia podziału na tabletce ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia. Linia podziału na tabletce umożliwia także podział na równe połowy, jeżeli należy zastosować połowę dawki.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub psychotropowymi produktami leczniczymi,

-    nie należy podawać produktu leczniczego Symtram pacjentom, którzy zażywają inhibitory monoaminooksydazy lub przed upływem dwóch tygodni od ich odstawienia (patrz punkt 4.5),

-    ciężka niewydolność wątroby,

-    niepoddająca się leczeniu padaczka (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia:

- Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) 4 tabletek produktu leczniczego Symtram 75 mg/650 mg na dobę. W celu uniknięcia przypadkowego przedawkowania, należy ostrzec pacjentów, aby nie przekraczali zalecanej dawki i nie stosowali jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol (w tym produktów sprzedawanych bez recepty) lub tramadolu chlorowodorek bez wskazania lekarza.

-    Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Symtram u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min).

-    Nie należy stosować produktu leczniczego Symtram u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). Niebezpieczeństwo przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości. W przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby należy dokładnie rozważyć wydłużenie odstępu między dawkami.

-    Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Symtram w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej.

-    Tramadol nie jest odpowiedni do leczenia zastępczego pacjentów uzależnionych od opioidów. Tramadol, pomimo, że jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi objawów odstawienia morfiny.

-    Zgłaszano występowanie drgawek u pacjentów leczonych tramadolem, podatnych na wystąpienie drgawek lub przyjmujących inne leki obniżające próg drgawkowy, szczególnie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, środki przeciwpsychotyczne, ośrodkowo działające leki przeciwbólowe lub miejscowe leki znieczulające. Pacjenci z padaczką skutecznie kontrolowaną przez terapię lub pacjenci z tendencją do występowania drgawek mogą być leczeni produktem leczniczym Symtram wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Odnotowano występowanie drgawek u pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach. Ryzyko może się zwiększać, gdy dawki tramadolu przekraczają zalecaną, górną granicę dawki.

-    Równoczesne stosowanie agonistów/antagonistów receptorów opioidowych (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) nie jest wskazane (patrz punkt 4.5 „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji”).

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Produkt leczniczy Symtram należy stosować z ostrożnością u pacjentów uzależnionych od opioidów, pacjentów po urazach czaszki, pacjentów podatnych na wystąpienie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub zaburzeniami oddychania oraz ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.

U niektórych pacjentów przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.

Tramadol stosowany w dawkach terapeutycznych może wywołać objawy z odstawienia. Odnotowano rzadkie przypadki uzależnienia i nadużywania (patrz punkt 4.8).

Mogą wystąpić objawy z odstawienia, podobne do objawów obserwowanych podczas odstawiania opioidów. Objawy te obejmują: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezy, drżenia i objawy żołądkowo-jelitowe (patrz punkt 4.8).

W jednym badaniu odnotowano, że tramadol stosowany podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasilił świadomość śródoperacyjną. Do czasu uzyskania dalszych informacji, należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie z:

-    Nieselektywnymi inhibitorami MAO

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, potliwość, drżenie, splątanie a nawet śpiączka.

-    Selektywnymi inhibitorami MAO typu A Ekstrapolacja z nieselektywnych inhibitorów MAO

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, potliwość, drżenie, splątanie a nawet śpiączka.

-    Selektywnymi inhibitorami MAO typu B

Objawy pobudzenia ośrodkowego podobne do zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, potliwość, drżenie, splątanie a nawet śpiączka.

W przypadku wcześniejszego przyjmowania inhibitorów MAO, konieczna jest dwutygodniowa przerwa przed rozpoczęciem leczenia tramadolem.

Niezalecane jest jednoczesne stosowanie z:

-    Alkoholem

Alkohol nasila działanie uspokajające opioidowych leków przeciwbólowych.

Zmniejszona szybkość reakcji może stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.

Należy unikać spożywania napojów alkoholowych i zażywania produktów leczniczych zawierających alkohol.

-    Karbamazepiną i innymi induktorami enzymów

Ryzyko zmniejszenia skuteczności i skrócenia czasu działania spowodowane zmniejszeniem stężenia tramadolu w osoczu.

-    Agonistami/antagonistami receptorów opioidowych (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna)

Osłabienie działania przeciwbólowego poprzez kompetycyjne blokowanie receptorów oraz ryzyko wystąpienia objawów z odstawienia.

Jednoczesne stosowanie wymagające rozważenia:

-    Tramadol może indukować napady drgawek oraz zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych i innych leków obniżających próg drgawkowy (takich, jak bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol).

-    Jednoczesne zastosowanie terapeutyczne tramadolu i leków serotoninergicznych, takich jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), inhibitory MAO (patrz punkt 4.3), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz mirtazapina, może spowodować wystąpienie toksycznego działania serotoniny. Rozpoznanie zespołu serotoninowego jest prawdopodobne, jeżeli u pacjenta zaobserwowano jeden z poniższych objawów:

•    spontaniczny klonus

•    indukowany lub oczny klonus, z pobudzeniem lub obfitym poceniem

•    drżenie i wzmożenie odruchów

• wzmożone napięcie mięśniowe i temperatura ciała >38°C oraz indukowany lub oczny klonus. Zaprzestanie stosowania leku serotoninergicznego zazwyczaj przynosi szybką poprawę. Leczenie zależy od rodzaju i nasilenia objawów.

-    Inne pochodne opioidów (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), barbiturany i benzodiazepiny.

Zwiększone ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego, które może prowadzić do zgonu w przypadku przedawkowania.

-    Inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak inne pochodne opioidów (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), barbiturany, benzodiazepiny, inne leki przeciwlękowe, nasenne, przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, neuroleptyki, leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo, talidomid i baklofen.

Leki te mogą spowodować nadmierne hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego. Osłabienie szybkości reakcji może wpłynąć na zwiększenie zagrożenia związanego z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn.

-    Podczas jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Symtram z lekami z grupy warfaryny należy okresowo kontrolować czas protrombinowy, w związku z doniesieniami o wydłużeniu międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR).

-    Inne substancje czynne, będące inhibitorami CYP3A4, takie jak ketokonazol i erytromycyna, mogą hamować metabolizm tramadolu (N-demetylacja) i prawdopodobnie także metabolizm czynnego metabolitu O-demetylowanego. Kliniczne znaczenie tej interakcji nie było badane.

-    Produkty lecznicze obniżające próg drgawkowy, takie jak bupropion, leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki. Równoczesne stosowanie tramadolu z tymi produktami leczniczymi może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek. Szybkość wchłaniania paracetamolu może być zwiększana przez metoklopramid lub domperidon a zmniejszana przez kolestyraminę.

-    W ograniczonej liczbie badań dotyczących przedoperacyjnego i pooperacyjnego stosowania przeciwwymiotnego antagonisty receptora 5-HT3-ondansetronu wykazano zwiększenie zapotrzebowania na tramadol u pacjentów z bólem pooperacyjnym.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża:

Ponieważ Symtram jest produktem złożonym zawierającym tramadol, nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

-    Dane dotyczące paracetamolu:

Badania epidemiologiczne u ciężarnych kobiet nie wykazały szkodliwego wpływu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach.

-    Dane dotyczące tramadolu:

Ze względu na brak wystarczających danych umożliwiających ocenę bezpieczeństwa stosowania tramadolu u kobiet w ciąży, tramadolu nie należy stosować w okresie ciąży. Tramadol stosowany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie wpływa na kurczliwość mięśnia macicy. Może powodować zmiany częstości oddechów u noworodka, zwykle klinicznie nieistotne. Długotrwałe leczenie w okresie ciąży może spowodować objawy odstawienne u noworodka po porodzie, wynikające z uzależnienia.

Karmienie piersią:

Ponieważ Symtram jest produktem złożonym zawierającym tramadol, nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

-    Dane dotyczące paracetamolu:

Paracetamol przenika do mleka matki, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Zgodnie z dostępnymi danymi, karmienie piersią nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujących jednoskładnikowe produkty lecznicze, zawierające tylko paracetamol.

-    Dane dotyczące tramadolu:

Tramadol i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka matki. Niemowlę może spożyć z mlekiem około 0,1% dawki zastosowanej przez matkę. Tramadolu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tramadol może powodować senność lub zawroty głowy, które mogą się nasilać po spożyciu alkoholu lub stosowaniu innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli wystąpią takie objawy.

4.8 Działania niepożądane

Podczas badań klinicznych, dotyczących stosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem najczęstszymi działaniami niepożądanymi, obserwowanymi u ponad 10% pacjentów, były: nudności, zawroty głowy i senność.

Zaburzenia serca:

-    niezbyt często (>1/1000 do <1/100): nadciśnienie tętnicze, kołatanie serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia układu nerwowego:

-    bardzo często (>1/10): zawroty głowy, senność

-    często (>1/100 do <1/10): ból głowy, drżenie

- niezbyt często (>1/1000 do <1/100): mimowolne skurcze mięśni, parestezje, szumy uszne

-    rzadko (>1/10 000 do <1/1000): ataksja, drgawki

Zaburzenia psychiczne:

-    często (>1/100 do <1/10): splątanie, zmiany nastroju (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu

-    niezbyt często (>1/1000 do <1/100): depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć

- rzadko (>1/10 000 do <1/1000): uzależnienie od leku

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

-    bardzo rzadko (<1/10 000): nadużywanie

Zaburzenia oka:

-    Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): nieostre widzenie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

-    Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): duszność

Zaburzenia żołądka i jelit:

-    Bardzo często (>1/10): nudności

- Często (>1/100 do <1/10): wymioty, zaparcia, suchość błon śluzowych jamy ustnej, biegunka, ból brzucha, niestrawność, wzdęcia

-    Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): dysfagia, smoliste stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

-    Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

-    Często (>1/100 do <1/10): nasilone pocenie, świąd

-    Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

-    Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zastój moczu)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

-    Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej

Mimo, iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, nie można wykluczyć ich wystąpienia:

Tramadol:

-    niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść (tramadol)

-    doświadczenia po wprowadzeniu tramadolu do obrotu wykazały rzadkie zmiany działania warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego

-    rzadkie przypadki (> 1/10 000 do < 1/1000): reakcje alergiczne ze strony układu oddechowego (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz anafilaksja

-    rzadkie przypadki (> 1/10 000 do < 1/1000): zmiany apetytu, osłabienie mięśniowe i depresja oddechowa

-    po podaniu tramadolu mogą wystąpić psychiczne działania niepożądane, różniące się osobniczo co do nasilenia i rodzaju (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Zaburzenia te obejmują zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności fizycznej (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i czuciowych (np. trudności w podejmowaniu decyzji i zaburzenia postrzegania).

-    obserwowano przypadki nasilenia astmy, chociaż nie ustalono związku przyczynowego

-    mogą wystąpić objawy odstawienne, podobne do występujących po odstawieniu opioidów, jak pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, pobudzenie ruchowe, drżenie i objawy żołądkowo-jelitowe.

Paracetamol:

-    działania niepożądane po przyjęciu paracetamolu występują rzadko, jednak mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna. Istnieją doniesienia o powikłaniach hematologicznych, takich jak trombocytopenia i agranulocytoza, które jednak nie musiały być związane przyczynowo z przyjmowaniem paracetamolu

-    w kilku doniesieniach sugerowano możliwość wystąpienia hipoprotrombinemii podczas jednoczesnego stosowania z lekami z grupy warfaryny. W innych badaniach nie obserwowano zmian czasu protrombinowego.

4.9 Przedawkowanie

Symtram jest produktem złożonym. W przypadku przedawkowania mogą wystąpić objawy przedmiotowe i podmiotowe zatrucia tramadolem lub paracetamolem lub oboma składnikami jednocześnie.

-    Objawy przedawkowania tramadolu:

Z reguły po przedawkowaniu tramadolu, należy się spodziewać objawów podobnych do tych, które obserwowane są w przypadku innych ośrodkowo działających leków przeciwbólowych (leki opioidowe). W tym, w szczególności: zwężenia źrenic, wymiotów, zapaści sercowo-naczyniowej, zaburzeń świadomości prowadzących nawet do śpiączki, drgawek i zahamowania ośrodka oddechowego mogących prowadzić do zatrzymania oddechu.

-    Objawy przedawkowania paracetamolu:

Przedawkowanie jest szczególnie groźne w przypadku małych dzieci. Objawami przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin są: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się w ciągu 12 do 48 godzin po przyjęciu leku. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. W przypadku ostrego zatrucia, niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików nerkowych może rozwinąć się nawet, jeśli nie występuje ciężkie uszkodzenie wątroby. Istnieją doniesienia o występowaniu zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki.

Istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia wątroby u osób dorosłych, które przyjęły 7,5-10 g lub więcej paracetamolu. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu paracetamolu (dostatecznie oczyszczonego z substancji toksycznych po zażyciu terapeutycznych dawek paracetamolu, ale nie w przypadku przyjmowania dużych ilości) wiążą się nieodwracalnie z tkanką wątrobową powodując jej uszkodzenie.

Postępowanie w nagłych przypadkach:

-    Pacjenta należy natychmiast umieścić w oddziale specjalistycznym.

-    Należy podtrzymywać czynność układu oddechowego i krążenia.

-    Przed rozpoczęciem leczenia, należy pobrać krew możliwie jak najszybciej po przedawkowaniu w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu w osoczu i wykonania testów czynnościowych wątroby.

-    Testy wątrobowe należy wykonać na początku (przedawkowania) i powtarzać co 24 godziny. Zazwyczaj obserwuje się zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT), a wartości powracają do prawidłowych po jednym lub dwóch tygodniach.

-    Opróżnić żołądek poprzez prowokowanie wymiotów przez podrażnienie (jeśli pacjent jest przytomny) lub płukanie żołądka.

-    Należy wprowadzić leczenie podtrzymujące, takie jak zachowanie drożności dróg oddechowych, czynności układu krążenia; w celu odwrócenia depresji ośrodka oddechowego należy stosować nalokson; napady drgawek można kontrolować za pomocą diazepamu.

-    Tramadol jest wydalany z surowicy w znikomym stopniu poprzez hemodializę lub hemofiltrację. W związku z tym, leczenie ostrego przedawkowania produktem leczniczym Symtram za pomocą samej hemodializy lub hemofiltracji nie jest odpowiednie.

Natychmiastowe leczenie ma istotne znaczenie w postępowaniu po przedawkowaniu paracetamolu. Pomimo braku znaczących wczesnych objawów, pacjentów należy natychmiast skierować do szpitala w celu podjęcia odpowiedniego leczenia. U osób dorosłych lub młodzieży, którzy przyjęli około 7,5 g lub więcej paracetamolu w ciągu 4 ostatnich godzin i u dzieci, które przyjęły >150 mg/kg mc. paracetamolu w ciągu 4 ostatnich godzin, należy rozważyć możliwość wykonania płukania żołądka. Stężenie paracetamolu we krwi należy zmierzyć po upływie 4 godzin od przedawkowania, w celu oceny ryzyka wystąpienia uszkodzenia wątroby (z użyciem nomogramu przedawkowania paracetamolu). Konieczne może być doustne podanie metioniny lub dożylne podanie N-acetylocysteiny (NAC) do 48 godzin po przedawkowaniu. Podanie dożylnie NAC jest najbardziej skuteczne w ciągu 8 godzin od przedawkowania. Jednak NAC należy podać również po 8 godzinach od przedawkowania i kontynuować w całym cyklu leczenia. Leczenie NAC należy rozpocząć natychmiast, jeśli podejrzewa się ostre zatrucie. Należy zastosować ogólne leczenie wspomagające.

Bez względu na ilość przyjętego paracetamolu, odtrutkę w postaci NAC, należy podać doustnie lub dożylnie, możliwie jak najszybciej, w ciągu 8 godzin od zatrucia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Tramadol, produkty złożone, kod ATC: N02AX52

LEKI PRZECIWBÓLOWE

Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Tramadol jest czystym, nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych ą, S, i k, ze szczególnym powinowactwem do receptorów ą. Inne mechanizmy działania przeciwbólowego polegają na hamowaniu neuronalnego wychwytu noradrenaliny oraz ułatwianiu uwalniania serotoniny. Tramadol wykazuje również działanie przeciwkaszlowe. W przeciwieństwie do morfiny, tramadol stosowany w szerokim zakresie dawek nie hamuje czynności układu oddechowego. Nie zaburza również motoryki przewodu pokarmowego. Wpływ tramadolu na układ krążenia jest zazwyczaj niewielki. Uważa się, że siła działania tramadolu równa jest 1/10 do 1/6 siły działania morfiny. Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego paracetamolu jest nieznany i może obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Według drabiny analgetycznej opracowanej przez WHO, produkt leczniczy Symtram należy do środków przeciwbólowych II stopnia i powinien być właściwie zlecany przez lekarzy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Tramadol jest stosowany jako mieszanina racemiczna, a postacie [-] i [+] tramadolu i jego metabolit M1 są wykrywane w krwiobiegu. Mimo, że tramadol wchłaniany jest szybko po przyjęciu, jego wchłanianie jest wolniejsze (a okres półtrwania dłuższy) niż paracetamolu.

Po jednokrotnym doustnym przyjęciu jednej tabletki produktu leczniczego zawierającego tramadol i paracetamol (37,5 mg/325 mg), maksymalne stężenia w osoczu wynoszą 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 4,2 ąg/ml (paracetamol) i są osiągane odpowiednio po 1,8 h [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 0,9 h (paracetamol). Średnie okresy półtrwania w fazie eliminacji (ti/2 ) wynoszą 5,1/4,7 h [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 2,5 h (paracetamol).

Podczas badań farmakokinetycznych przeprowadzanych na zdrowych ochotnikach, którym podano produkt leczniczy Symtram jednorazowo i wielokrotnie, nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian parametrów kinetycznych żadnego ze składników czynnych w stosunku do parametrów obserwowanych po podaniu każdego z tych składników osobno.

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym tramadol w postaci mieszaniny racemicznej jest wchłaniany szybko i prawie całkowicie. Średnia bezwzględna biodostępność pojedynczej dawki doustnej 100 mg wynosi około 75%. Podczas podawania długotrwałego biodostępność zwiększa się i osiąga około 90%.

Po podaniu doustnym produktu leczniczego zawierającego tramadol i paracetamol, paracetamol wchłania się szybko i prawie całkowicie, głównie w jelicie cienkim. Paracetamol osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu jednej godziny, które nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem.

Doustne stosowanie produktu leczniczego zawierającego tramadol i paracetamol z pokarmem nie ma istotnego wpływu na ich maksymalne stężenie w osoczu lub szybkość wchłaniania zarówno tramadolu, jak i paracetamolu, dlatego też produkt Symtram może być stosowany niezależnie od posiłków.

Dystrybucja:

Tramadol ma wysokie powinowactwo do tkanek (Vd,p = 203 ± 40 l). Wiąże się z białkami osocza w około 20%.

Paracetamol podlega szerokiej dystrybucji do większości tkanek poza tkanką tłuszczową. Pozorna objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 0,9 l/kg mc. Względnie mała część (~20%) paracetamolu wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm:

Tramadol podlega intensywnemu metabolizmowi po podaniu doustnym. Około 30% dawki jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej, natomiast 60% jest wydalane w postaci metabolitów.

Tramadol jest metabolizowany w wyniku O-demetylacji (katalizatorem jest enzym CYP2D6) do metabolitu M1 i N-demetylacji (katalizatorem jest enzym CYP3A) do metabolitu M2. Następnie, metabolit M1 ulega dalszemu metabolizmowi poprzez N-demetylację i sprzężenie z kwasem glukuronowym. Okres półtrwania w fazie eliminacji metabolitu M1 wynosi 7 godzin. Metabolit M1 wykazuje właściwości przeciwbólowe i silniejsze działanie niż związek macierzysty. Stężenia M1 w osoczu są kilkakrotnie niższe niż tramadolu i istnieje małe prawdopodobieństwo, aby wpływ na działanie kliniczne zmienił się po wielokrotnym podaniu.

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie w dwóch szlakach metabolicznych: sprzęganie z kwasem glukuronowym bądź siarkowym. Drugi z wymienionych mechanizmów może ulec szybkiemu wysyceniu w przypadku dawek przekraczających dawki terapeutyczne. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przez cytochrom P450 do czynnego metabolitu pośredniego (N-acetylo-beznochinoiminy), który w prawidłowych warunkach, jest szybko sprzęgany ze zredukowanym glutationem i wydalany z moczem po sprzężeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym. Jednak w przypadku ostrego przedawkowania, ilość tego metabolitu zwiększa się.

Eliminacja:

Tramadol i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. Okres półtrwania paracetamolu wynosi około 2 do 3 godzin u osób dorosłych. Jest on krótszy u dzieci i nieznacznie dłuższy u noworodków i pacjentów a marskością wątroby. Paracetamol usuwany jest głównie przez zależne od dawki tworzenie sprzężonych pochodnych glukuronianowych i siarczanowych. Mniej niż 9% paracetamolu jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej. W przypadku niewydolności nerek, okres półtrwania obu związków jest wydłużony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono żadnych badań przedklinicznych dotyczących produktu złożonego (tramadol i paracetamol) w celu określenia jego działania rakotwórczego, mutagennego lub wpływu na płodność. U szczurów, którym podano leczenie tramadolem z paracetamolem, nie obserwowano związanego z tym działania teratogennego.

Wykazano, że produkt zawierający tramadol z paracetamolem wywierał działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód u ciężarnych samic szczurów, którym podano dawki toksyczne (50/434 mg/kg tramadol/paracetamol), czyli, 8,3 razy większe niż maksymalna dawka terapeutyczna stosowana u ludzi. Po zastosowaniu tej dawki nie zaobserwowano działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód przejawiało się zmniejszeniem masy ciała płodów i zwiększeniem ilości dodatkowych żeber. Dawki mniejsze, powodujące mniej nasilone działanie toksyczne u ciężarnych samic (10/87 i 25/217 mg/kg tramadolu z paracetamolem) nie wpłynęły szkodliwie na zarodek ani płód.

Wyniki standardowych badań dotyczących mutagenności nie wykazały potencjalnego działania genotoksycznego tramadolu u ludzi.

Wyniki badań dotyczących działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na zwierzętach wykazały, że tramadol podawany w bardzo dużych dawkach miał wpływ na rozwój narządów, proces kostnienia i śmiertelność nowo narodzonego potomstwa, spowodowane działaniem toksycznym u samic. Płodność i rozwój potomstwa pozostawały niezaburzone. Tramadol przenika przez łożysko. Nie zaobserwowano żadnego wpływu na płodność po doustnym podaniu tramadolu w dawkach do 50 mg/kg u samców szczurów i 75 mg/kg u samic szczurów.

Obszerne badania nie wykazały istotnego ryzyka genotoksycznego działania paracetamolu, podawanego w dawkach terapeutycznych (tzn. nietoksycznych).

Długotrwałe badania przeprowadzone na szczurach i myszach, którym podawano paracetamol w dawkach nietoksycznych dla wątroby nie wykazały znaczącego działania rakotwórczego paracetamolu.

Badania na zwierzętach i szerokie doświadczenie u ludzi nie wykazały dotychczas toksycznego wpływu na rozród.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Powidon K 29/32 Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typu A)

Skrobia żelowana kukurydziana

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Symtram w postaci tabletek jest dostępny w blistrach miękkich z folii Aluminium/PE lub blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Produkt leczniczy Symtram, 75 mg + 650 mg, tabletki: opakowania po 1, 10, 15, 20, 30 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21308

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2013-07-03

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013-07-03

11

Symtram