Imeds.pl

Symtrend 12,5 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Symtrend, 6,25 mg, tabletki powlekane Symtrend, 12,5 mg, tabletki powlekane Symtrend, 25 mg, tabletki powlekane

Carvedilolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Symtrend i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symtrend

3.    Jak stosować lek Symtrend

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Symtrend

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Symtrend i w jakim celu się go stosuje

Lek Symtrend należy do grupy leków o działaniu alfa- i beta-adrenolitycznym. Symtrend jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i w leczeniu dławicy piersiowej. Symtrend jest również stosowany jako leczenie wspomagaj ące w niewydolności serca powoduj ąc poprawę czynności serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symtrend Kiedy nie stosować leku Symtrend

-    jeśli pacjent ma uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca leczona niektórymi lekami podawanymi dożylnie (do żyły),

-    jeśli u pacjenta występowała astma lub skurcz oskrzeli,

-    jeśli u pacjenta występuje niestabilna niewydolność serca lub niektóre rodzaje zaburzeń układu przewodzącego serca (tak zwany blok przedsionkowo-komorowy stopnia II lub III albo tak zwany zespół chorego węzła zatokowego) - chyba że wszczepiono na stałe stymulator serca,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności serca (wstrząs kardiogenny),

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo wolne tętno lub bardzo niskie ciśnienie tętnicze,

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (kwasica metaboliczna, kwasica),

-    jeśli u pacjenta występuje nietypowa odmiana dławicy piersiowej zwana dławicą Prinzmetalaspowodowana skurczem tętnic wieńcowych,

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczona nadczynność gruczołów nadnerczowych (guz chromochłonny),

-    jeśli pacjent ma bardzo słabe krążenie krwi w rękach i stopach, w następstwie czego występuje ziębnięcie, ból lub chromanie przestankowe,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby,

-    jeśli pacjent obecnie otrzymuje dożylnie leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub chorób serca (werapamil lub diltiazem),

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symtrend należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca oraz

■    niskie ciśnienie tętnicze,

   zaburzenia dopływu krwi i tlenu do serca (choroba niedokrwienna serca) oraz stwardnienie tętnic (miażdżyca tętnic),

■    i (lub) choroby nerek.

W takim przypadku należy kontrolować czynność nerek. Konieczne może być zmniejszenie

dawki leku.

-    Gdy u pacjenta występuje cukrzyca. Stosowanie leku Symtrend może maskować objawy zmniejszonego stężenia cukru we krwi. Dlatego też należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi.

-    Jeśli u pacjenta występuje zastoinowa niewydolność serca.

-    Jeśli u pacjenta występuje choroba naczyń obwodowych.

-    Jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny.

-    Jeśli u pacjenta występuje guz nadnercza (nazywany guzem chromochłonnym).

-    Jeśli u pacjenta występuje skurcz tętnicy wieńcowej, nazywany dławicą Prinzmetala.

-    Jeśli u pacjenta występują ciężkie, nieleczone zaburzenia oddychania, lek Symtrend może nasilić trudności w oddychaniu.

-    Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Lek Symtrend może zmniejszać wydzielanie łez.

-    Jeśli u pacjenta występuje zespół Raynauda (początkowo zasinienie palców rąk lub stóp, potem blednięcie i następnie zaczerwienienie z bólem). Lek Symtrend może nasilać objawy.

-    Jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy, ze zwiększonym wytwarzaniem hormonu tarczycy, lek Symtrend może maskować objawy nadczynności.

-    Jeśli pacjent stosuje lek Symtrend a planowana jest operacja wymagająca znieczulenia. Należy wcześniej poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu leku Symtrend.

-    Jeśli u pacjenta występuje bardzo wolne tętno (mniej niż 55 uderzeń na minutę).

-    Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna (np. na ukąszenia owadów lub pokarm) lub jeśli pacjent jest w trakcie leczenia odczulającego lub ma przejść leczenie odczulające, ponieważ lek Symtrend może zmniejszyć skuteczność leków stosowanych w leczeniu takich reakcji uczuleniowych.

-    Jeśli u pacjenta występuje łuszczyca.

Inne leki i Symtrend

Inne leki stosowane jednocześnie mogą zaburzać działanie leku Symtrend lub ich działanie może być zaburzone przez Symtrend.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu następuj ących leków:

-    Digoksyny (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca).

-    Ryfampicyny (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy).

-    Cymetydyny (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej).

-    Ketokonazolu (lek stosowany w leczeniu grzybicy).

-    Fluoksetyny (lek stosowany w leczeniu depresji).

-    Haloperydolu (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób umysłowych i (lub) psychicznych).

-    Erytromycyny (antybiotyk).

-    Cyklosporyny (lek stosowany w hamowaniu aktywności układu odpornościowego w celu zapobiegania reakcjom odrzucenia po przeszczepieniu narządu, stosowany również w niektórych chorobach reumatycznych lub dermatologicznych).

-    Klonidyny (lek stosowany w obniżaniu ciśnienia tętniczego lub w leczeniu migreny).

-    Werapamilu, Diltiazemu, Amiodaronu (leki stosowane w leczeniu nieregularnej czynności serca).

-    Chinidyny, Dyzopiramidu, Meksyletyny, Propafenonu, Flekainidu (leki stosowane w leczeniu nieregularnej czynności serca).

-    Innych leków obniżających ciśnienie tętnicze. Karwedylol może nasilać działanie innych jednocześnie przyjmowanych leków obniżających ciśnienie tętnicze (np. antagonistów receptora alfa1) oraz leków, które obniżają ciśnienie tętnicze jako działanie niepożądane, np. barbiturany (stosowane w leczeniu padaczki), fenotiazyny (stosowane w leczeniu psychoz), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji), leki rozszerzające naczynia krwionośne oraz alkohol.

-    Insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych (leki zmniejszające stężenie cukru we krwi), ponieważ ich działanie zmniejszaj ące stężenie cukru może być nasilone, a objawy małego stężenia cukru we krwi mogą być maskowane.

-    Wziewnych leków znieczulaj ących (leki stosowane w znieczuleniu).

-    Leków sympatykomimetycznych (leki, które zwiększają aktywność współczulnego układu nerwowego).

-    Dihydropirydyn (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca).

-    Azotanów (leki stosowane w leczeniu chorób serca), ponieważ mogą w sposób nagły obniżać ciśnienie tętnicze.

-    Leków blokujących przewodzenie nerwowo-mięśniowe (leki, które zmniejszają napięcie mięśni).

-    Ergotaminy (lek przeciwmigrenowy).

-    Niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ), estrogenów (hormony) i kortykosteroidów

(hormon nadnerczy), ponieważ mogą w niektórych przypadkach osłabiać obniżające ciśnienie tętnicze działanie karwedylolu.

-    Leków zawierających rezerpinę, guanetydynę, metylodopę, guanfacynę i inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), leków stosowanych w leczeniu depresji, ponieważ mogą one spowodować dalsze zwolnienie czynności serca.

Symtrend z jedzeniem i piciem, i alkoholem

Lek Symtrend może nasilać działanie alkoholu.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub w przypadku podejrzenia albo planowania ciąży, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Lek Symtrend można stosować w czasie ciąży wyłącznie, gdy lekarz uzna to za konieczne. Dlatego też zawsze przed zastosowaniem leku Symtrend podczas ciąży należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

W badaniach na zwierzętach w okresie laktacji stwierdzono, że lek Symtrend przenika do mleka ludzkiego, dlatego też nie zaleca się przyjmowania leku w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Na początku leczenia lub gdy leczenie jest zmieniane mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie.

Jeśli w trakcie przyjmowania tabletek u pacjenta wystąpią zawroty głowy lub słabość, należy unikać prowadzenia pojazdów lub prac wymagaj ących dużego skupienia.

Symtrend zawiera

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Symtrend

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku wrażenia, że działanie leku Symtrend jest zbyt silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki należy połykać popijaj ąc przynajmniej połową szklanki wody.

Tabletki powlekane należy połykać popijając przynajmniej połową szklanki wody. Tabletki powlekane można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu. Jednak pacjenci z niewydolnością serca powinni przyjmować tabletki powlekane z pokarmem w celu zmniejszenia ryzyka zawrotów głowy po nagłym wstaniu.

Tabletki leku Symtrend są dostępne w następujących mocach:

6,25 mg, 12,5 mg i 25 mg

Wysokie ciśnienie tętnicze

Zalecana dawka to 1 tabletka leku Symtrend o mocy 12,5 mg (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) przez pierwsze dwie doby, a następnie 2 tabletki leku Symtrend o mocy 12,5 mg (co odpowiada 25 mg karwedylolu) raz na dobę. Dla tego dawkowania dostępne są inne moce leku Symtrend.

Dławica piersiowa

Zalecana dawka to 1 tabletka leku Symtrend o mocy 12,5 mg (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) dwa razy na dobę przez dwie doby, a następnie 2 tabletki leku Symtrend o mocy 12,5 mg (co odpowiada 25 mg karwedylolu) dwa razy na dobę. Dla tego dawkowania dostępne są inne moce leku Symtrend.

Niewydolność serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to pół tabletki leku Symtrend o mocy 6,25 mg (co odpowiada 3,125 mg karwedylolu) dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki, zazwyczaj w odstępach dwutygodniowych.

Może jednak wystąpić konieczność zwiększenia lub zmniejszenia dawki. Lekarz poinformuje o odpowiednim dawkowaniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symtrend

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Symtrend lub jeśli lek zostanie przypadkowo połknięty przez dziecko, należy skontaktować się z lekarzem, zgłosić się do najbliższego szpitala lub wezwać pogotowie w celu uzyskania opinii dotyczącej ryzyka oraz porady co do dalszego postępowania.

Objawy przedawkowania mogą obejmować uczucie omdlenia z powodu nadmiernego zmniejszenia ciśnienia tętniczego, spowolnienie czynności serca oraz w ciężkich przypadkach sporadycznie zatrzymanie akcji serca. Mogą wystąpić trudności w oddychaniu, zwężenie dróg oddechowych, złe samopoczucie, zaburzenia świadomości oraz drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Symtrend

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki (lub dawek), należy kolejną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych jest przedstawiona w tabeli poniżej:

Bardzo często:

występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często:

występują u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występują u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1000 pacjentów

Rzadko:

występują u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż 1 na 10000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki

Większość działań niepożądanych jest zależna od dawki i przemija po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia. Niektóre działania niepożądane mogą wystąpić na początku leczenia i ustępować samoistnie w trakcie kontynuacji leczenia.

Bardzo często

Zawroty głowy, ból głowy, niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze, zmęczenie.

Często

Zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie układu moczowego, niedokrwistość, zwiększenie masy ciała, zwiększenie stężenia cholesterolu, zaburzenia kontroli stężenia glukozy we krwi, depresja, obniżenie nastroju, zaburzenia widzenia, suchość oczu, podrażnienie oczu, zwolnienie czynności serca, obrzęk (opuchlizna występująca w obrębie więcej niż jednej części ciała), hiperwolemia, przewodnienie organizmu, zawroty głowy występujące podczas szybkiego wstawania, zimne ręce i stopy, duszność, obrzęk płuc, astma u podatnych pacjentów, nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha, ból w rękach lub nogach, trudności z oddawaniem moczu, ból. Niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek u pacjentów ze stwardnieniem tętnic i (lub) pogorszeniem czynności nerek.

Niezbyt często

Zaburzenia snu, stan przedomdleniowy, omdlenie, parestezja, zaburzenia układu przewodzącego serca, dławica piersiowa, niektóre reakcje skórne (np. alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, świąd i stany zapalne skóry), łuszczyca, impotencja.

Rzadko

Małopłytkowość, niedrożność nosa.

Bardzo rzadko

Leukopenia, reakcje uczuleniowe, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT,

AspAT, GGTP), nietrzymanie moczu u kobiet.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Symtrend

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blistry: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Butelki HDPE: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Symtrend

Substancją czynną leku jest karwedylol.

Jedna tabletka zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedylolu.

Inne składniki leku to:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Krospowidon CL Powidon K 30

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Otoczka - Opadry II White YS-22-18096 o składzie:

HPMC 2910/Hypromeloza 3cP HPMC 2910/Hypromeloza 6cP HPMC 2910/Hypromeloza 50cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Trietylu cytrynian Makrogol 8000 Polidekstroza Fcc.

Jak wygląda lek Symtrend i co zawiera opakowanie

6,25 mg, tabletki powlekane: białe, owalne, z linią podziału po obu stronach i oznaczeniem „6,25” na jednej stronie.

12,5 mg, tabletki powlekane: białe, owalne, z linią podziału po obu stronach i oznaczeniem „12,5” na jednej stronie.

25 mg, tabletki powlekane: białe, owalne, z linią podziału na po obu stronach i oznaczeniem„25” na jednej stronie.

Tabletki można podzielić na dwie równe części.

Wielkości opakowań: 30 i 60 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SymPhar Sp. z o. o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa Polska

Wytwórca

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str.

Ag. Varvara Athens 123 51 Grecja

Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH GollstraBe 1 84529 Tittmoning Niemcy

Swiss Caps GmbH GrassingerstraBe 9 83043 Bad Aibling Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

PL: Symtrend

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7