+ iMeds.pl

Symtrend 25 mgUlotka Symtrend

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Symtrend, 6,25 mg, tabletki powlekane Symtrend, 12,5 mg, tabletki powlekane Symtrend, 25 mg, tabletki powlekane

Carvedilolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Symtrend i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symtrend

3.    Jak stosować lek Symtrend

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Symtrend

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Symtrend i w jakim celu się go stosuje

Lek Symtrend należy do grupy leków o działaniu alfa- i beta-adrenolitycznym. Symtrend jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i w leczeniu dławicy piersiowej. Symtrend jest również stosowany jako leczenie wspomagaj ące w niewydolności serca powoduj ąc poprawę czynności serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symtrend Kiedy nie stosować leku Symtrend

-    jeśli pacjent ma uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca leczona niektórymi lekami podawanymi dożylnie (do żyły),

-    jeśli u pacjenta występowała astma lub skurcz oskrzeli,

-    jeśli u pacjenta występuje niestabilna niewydolność serca lub niektóre rodzaje zaburzeń układu przewodzącego serca (tak zwany blok przedsionkowo-komorowy stopnia II lub III albo tak zwany zespół chorego węzła zatokowego) - chyba że wszczepiono na stałe stymulator serca,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności serca (wstrząs kardiogenny),

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo wolne tętno lub bardzo niskie ciśnienie tętnicze,

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (kwasica metaboliczna, kwasica),

-    jeśli u pacjenta występuje nietypowa odmiana dławicy piersiowej zwana dławicą Prinzmetalaspowodowana skurczem tętnic wieńcowych,

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczona nadczynność gruczołów nadnerczowych (guz chromochłonny),

-    jeśli pacjent ma bardzo słabe krążenie krwi w rękach i stopach, w następstwie czego występuje ziębnięcie, ból lub chromanie przestankowe,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby,

-    jeśli pacjent obecnie otrzymuje dożylnie leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub chorób serca (werapamil lub diltiazem),

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symtrend należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca oraz

■    niskie ciśnienie tętnicze,

   zaburzenia dopływu krwi i tlenu do serca (choroba niedokrwienna serca) oraz stwardnienie tętnic (miażdżyca tętnic),

■    i (lub) choroby nerek.

W takim przypadku należy kontrolować czynność nerek. Konieczne może być zmniejszenie

dawki leku.

-    Gdy u pacjenta występuje cukrzyca. Stosowanie leku Symtrend może maskować objawy zmniejszonego stężenia cukru we krwi. Dlatego też należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi.

-    Jeśli u pacjenta występuje zastoinowa niewydolność serca.

-    Jeśli u pacjenta występuje choroba naczyń obwodowych.

-    Jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny.

-    Jeśli u pacjenta występuje guz nadnercza (nazywany guzem chromochłonnym).

-    Jeśli u pacjenta występuje skurcz tętnicy wieńcowej, nazywany dławicą Prinzmetala.

-    Jeśli u pacjenta występują ciężkie, nieleczone zaburzenia oddychania, lek Symtrend może nasilić trudności w oddychaniu.

-    Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Lek Symtrend może zmniejszać wydzielanie łez.

-    Jeśli u pacjenta występuje zespół Raynauda (początkowo zasinienie palców rąk lub stóp, potem blednięcie i następnie zaczerwienienie z bólem). Lek Symtrend może nasilać objawy.

-    Jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy, ze zwiększonym wytwarzaniem hormonu tarczycy, lek Symtrend może maskować objawy nadczynności.

-    Jeśli pacjent stosuje lek Symtrend a planowana jest operacja wymagająca znieczulenia. Należy wcześniej poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu leku Symtrend.

-    Jeśli u pacjenta występuje bardzo wolne tętno (mniej niż 55 uderzeń na minutę).

-    Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna (np. na ukąszenia owadów lub pokarm) lub jeśli pacjent jest w trakcie leczenia odczulającego lub ma przejść leczenie odczulające, ponieważ lek Symtrend może zmniejszyć skuteczność leków stosowanych w leczeniu takich reakcji uczuleniowych.

-    Jeśli u pacjenta występuje łuszczyca.

Inne leki i Symtrend

Inne leki stosowane jednocześnie mogą zaburzać działanie leku Symtrend lub ich działanie może być zaburzone przez Symtrend.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu następuj ących leków:

-    Digoksyny (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca).

-    Ryfampicyny (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy).

-    Cymetydyny (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej).

-    Ketokonazolu (lek stosowany w leczeniu grzybicy).

-    Fluoksetyny (lek stosowany w leczeniu depresji).

-    Haloperydolu (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób umysłowych i (lub) psychicznych).

-    Erytromycyny (antybiotyk).

-    Cyklosporyny (lek stosowany w hamowaniu aktywności układu odpornościowego w celu zapobiegania reakcjom odrzucenia po przeszczepieniu narządu, stosowany również w niektórych chorobach reumatycznych lub dermatologicznych).

-    Klonidyny (lek stosowany w obniżaniu ciśnienia tętniczego lub w leczeniu migreny).

-    Werapamilu, Diltiazemu, Amiodaronu (leki stosowane w leczeniu nieregularnej czynności serca).

-    Chinidyny, Dyzopiramidu, Meksyletyny, Propafenonu, Flekainidu (leki stosowane w leczeniu nieregularnej czynności serca).

-    Innych leków obniżających ciśnienie tętnicze. Karwedylol może nasilać działanie innych jednocześnie przyjmowanych leków obniżających ciśnienie tętnicze (np. antagonistów receptora alfa1) oraz leków, które obniżają ciśnienie tętnicze jako działanie niepożądane, np. barbiturany (stosowane w leczeniu padaczki), fenotiazyny (stosowane w leczeniu psychoz), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji), leki rozszerzające naczynia krwionośne oraz alkohol.

-    Insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych (leki zmniejszające stężenie cukru we krwi), ponieważ ich działanie zmniejszaj ące stężenie cukru może być nasilone, a objawy małego stężenia cukru we krwi mogą być maskowane.

-    Wziewnych leków znieczulaj ących (leki stosowane w znieczuleniu).

-    Leków sympatykomimetycznych (leki, które zwiększają aktywność współczulnego układu nerwowego).

-    Dihydropirydyn (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca).

-    Azotanów (leki stosowane w leczeniu chorób serca), ponieważ mogą w sposób nagły obniżać ciśnienie tętnicze.

-    Leków blokujących przewodzenie nerwowo-mięśniowe (leki, które zmniejszają napięcie mięśni).

-    Ergotaminy (lek przeciwmigrenowy).

-    Niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ), estrogenów (hormony) i kortykosteroidów

(hormon nadnerczy), ponieważ mogą w niektórych przypadkach osłabiać obniżające ciśnienie tętnicze działanie karwedylolu.

-    Leków zawierających rezerpinę, guanetydynę, metylodopę, guanfacynę i inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), leków stosowanych w leczeniu depresji, ponieważ mogą one spowodować dalsze zwolnienie czynności serca.

Symtrend z jedzeniem i piciem, i alkoholem

Lek Symtrend może nasilać działanie alkoholu.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub w przypadku podejrzenia albo planowania ciąży, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Lek Symtrend można stosować w czasie ciąży wyłącznie, gdy lekarz uzna to za konieczne. Dlatego też zawsze przed zastosowaniem leku Symtrend podczas ciąży należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

W badaniach na zwierzętach w okresie laktacji stwierdzono, że lek Symtrend przenika do mleka ludzkiego, dlatego też nie zaleca się przyjmowania leku w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Na początku leczenia lub gdy leczenie jest zmieniane mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie.

Jeśli w trakcie przyjmowania tabletek u pacjenta wystąpią zawroty głowy lub słabość, należy unikać prowadzenia pojazdów lub prac wymagaj ących dużego skupienia.

Symtrend zawiera

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Symtrend

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku wrażenia, że działanie leku Symtrend jest zbyt silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki należy połykać popijaj ąc przynajmniej połową szklanki wody.

Tabletki powlekane należy połykać popijając przynajmniej połową szklanki wody. Tabletki powlekane można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu. Jednak pacjenci z niewydolnością serca powinni przyjmować tabletki powlekane z pokarmem w celu zmniejszenia ryzyka zawrotów głowy po nagłym wstaniu.

Tabletki leku Symtrend są dostępne w następujących mocach:

6,25 mg, 12,5 mg i 25 mg

Wysokie ciśnienie tętnicze

Zalecana dawka to 1 tabletka leku Symtrend o mocy 12,5 mg (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) przez pierwsze dwie doby, a następnie 2 tabletki leku Symtrend o mocy 12,5 mg (co odpowiada 25 mg karwedylolu) raz na dobę. Dla tego dawkowania dostępne są inne moce leku Symtrend.

Dławica piersiowa

Zalecana dawka to 1 tabletka leku Symtrend o mocy 12,5 mg (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) dwa razy na dobę przez dwie doby, a następnie 2 tabletki leku Symtrend o mocy 12,5 mg (co odpowiada 25 mg karwedylolu) dwa razy na dobę. Dla tego dawkowania dostępne są inne moce leku Symtrend.

Niewydolność serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to pół tabletki leku Symtrend o mocy 6,25 mg (co odpowiada 3,125 mg karwedylolu) dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki, zazwyczaj w odstępach dwutygodniowych.

Może jednak wystąpić konieczność zwiększenia lub zmniejszenia dawki. Lekarz poinformuje o odpowiednim dawkowaniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symtrend

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Symtrend lub jeśli lek zostanie przypadkowo połknięty przez dziecko, należy skontaktować się z lekarzem, zgłosić się do najbliższego szpitala lub wezwać pogotowie w celu uzyskania opinii dotyczącej ryzyka oraz porady co do dalszego postępowania.

Objawy przedawkowania mogą obejmować uczucie omdlenia z powodu nadmiernego zmniejszenia ciśnienia tętniczego, spowolnienie czynności serca oraz w ciężkich przypadkach sporadycznie zatrzymanie akcji serca. Mogą wystąpić trudności w oddychaniu, zwężenie dróg oddechowych, złe samopoczucie, zaburzenia świadomości oraz drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Symtrend

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki (lub dawek), należy kolejną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych jest przedstawiona w tabeli poniżej:

Bardzo często:

występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często:

występują u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występują u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1000 pacjentów

Rzadko:

występują u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż 1 na 10000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki

Większość działań niepożądanych jest zależna od dawki i przemija po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia. Niektóre działania niepożądane mogą wystąpić na początku leczenia i ustępować samoistnie w trakcie kontynuacji leczenia.

Bardzo często

Zawroty głowy, ból głowy, niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze, zmęczenie.

Często

Zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie układu moczowego, niedokrwistość, zwiększenie masy ciała, zwiększenie stężenia cholesterolu, zaburzenia kontroli stężenia glukozy we krwi, depresja, obniżenie nastroju, zaburzenia widzenia, suchość oczu, podrażnienie oczu, zwolnienie czynności serca, obrzęk (opuchlizna występująca w obrębie więcej niż jednej części ciała), hiperwolemia, przewodnienie organizmu, zawroty głowy występujące podczas szybkiego wstawania, zimne ręce i stopy, duszność, obrzęk płuc, astma u podatnych pacjentów, nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha, ból w rękach lub nogach, trudności z oddawaniem moczu, ból. Niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek u pacjentów ze stwardnieniem tętnic i (lub) pogorszeniem czynności nerek.

Niezbyt często

Zaburzenia snu, stan przedomdleniowy, omdlenie, parestezja, zaburzenia układu przewodzącego serca, dławica piersiowa, niektóre reakcje skórne (np. alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, świąd i stany zapalne skóry), łuszczyca, impotencja.

Rzadko

Małopłytkowość, niedrożność nosa.

Bardzo rzadko

Leukopenia, reakcje uczuleniowe, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT,

AspAT, GGTP), nietrzymanie moczu u kobiet.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Symtrend

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blistry: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Butelki HDPE: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25° C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Symtrend

Substancją czynną leku jest karwedylol.

Jedna tabletka zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedylolu.

Inne składniki leku to:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Krospowidon CL Powidon K 30

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Otoczka - Opadry II White YS-22-18096 o składzie:

HPMC 2910/Hypromeloza 3cP HPMC 2910/Hypromeloza 6cP HPMC 2910/Hypromeloza 50cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Trietylu cytrynian Makrogol 8000 Polidekstroza Fcc.

Jak wygląda lek Symtrend i co zawiera opakowanie

6,25 mg, tabletki powlekane: białe, owalne, z linią podziału po obu stronach i oznaczeniem „6,25” na jednej stronie.

12,5 mg, tabletki powlekane: białe, owalne, z linią podziału po obu stronach i oznaczeniem „12,5” na jednej stronie.

25 mg, tabletki powlekane: białe, owalne, z linią podziału na po obu stronach i oznaczeniem„25” na jednej stronie.

Tabletki można podzielić na dwie równe części.

Wielkości opakowań: 30 i 60 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SymPhar Sp. z o. o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa Polska

Wytwórca

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str.

Ag. Varvara Athens 123 51 Grecja

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstraße 1 84529 Tittmoning Niemcy

Swiss Caps GmbH GrassingerstraBe 9 83043 Bad Aibling Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

PL: Symtrend

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Symtrend

Charakterystyka Symtrend

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Symtrend, 6,25 mg, tabletki powlekane Symtrend, 12,5 mg, tabletki powlekane Symtrend, 25 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedylolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg/50 mg/100 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Symtrend, 6,25 mg: białe, owalne, z linią podziału po obu stronach i oznaczeniem „6,25” na jednej stronie.

Symtrend, 12,5 mg: białe, owalne, z linią podziału po obu stronach i oznaczeniem „12,5” na jednej stronie.

Symtrend, 25 mg: białe, owalne, z linią podziału po obu stronach i oznaczeniem „25” na jednej stronie.

Tabletki można podzielić na dwie równe części.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze samoistne.

Przewlekła stabilna dławica piersiowa.

Leczenie wspomagające umiarkowanej do ciężkiej, stabilnej niewydolności serca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Symtrend jest dostępny w 3 mocach: 6,25 mg, 12,5 mg i 25 mg.

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze samoistne

Produkt leczniczy Symtrend może być stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, w szczególności z tiazydowymi lekami moczopędnymi. Zaleca się dawkowanie raz na dobę, jednak zalecana maksymalna dawka pojedyncza wynosi 25 mg, a zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg jeden raz na dobę przez pierwsze dwie doby. Następnie leczenie jest kontynuowane dawką 25 mg na dobę. W razie konieczności dawkę można w dalszym ciągu stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa w nadciśnieniu tętniczym to 12,5 mg jeden raz na dobę, co również może być wystarczające podczas kontynuacji leczenia. Jednak, jeśli reakcja na leczenie nie jest wystarczająca, dawkę można w dalszym ciągu stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej.

Przewlekła stabilna dławica piersiowa

Dorośli

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg dwa razy na dobę przez dwie doby. Następnie leczenie jest kontynuowane dawką 25 mg dwa razy na dobę. W razie konieczności dawkę można w dalszym ciągu stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej. Zalecana maksymalna dawka dobowa to 100 mg w dawkach podzielonych (dwa razy na dobę).

Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg dwa razy na dobę przez dwie doby. Następnie leczenie jest kontynuowane dawką 25 mg dwa razy na dobę, co jest również maksymalną zalecaną dawką dobową.

Niewydolność serca

Leczenie umiarkowanej do ciężkiej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowego leczenia podstawowego lekami moczopędnymi, inhibitorami ACE, glikozydami naparstnicy i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne. Stan kliniczny pacjenta powinien być stabilny (bez zmian klasy NYHA, bez hospitalizacji z powodu niewydolności serca), a leczenie podstawowe nie może być zmieniane przez co najmniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem leczenia karwedylolem.

Ponadto, pacjent powinien mieć zmniejszoną frakcję wyrzutową lewej komory serca i częstość akcji serca powinna wynosić > 50 uderzeń na minutę oraz skurczowe ciśnienie tętnicze > 85 mm Hg (patrz punkt 4.3).

Dawka początkowa wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, dawkę karwedylolu można zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej, najpierw do dawki o mocy 6,25 mg dwa razy na dobę, następnie do 12,5 mg dwa razy na dobę, aż do 25 mg dwa razy na dobę. Zaleca się zwiększanie dawki do największej tolerowanej przez pacjenta.

Zalecana dawka maksymalna wynosi 25 mg dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 85 kg a 50 mg dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała większej niż 85 kg, pod warunkiem, że niewydolność serca nie jest ciężka. Zwiększanie dawki do 50 mg dwa razy na dobę należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności, pod ścisłą kontrolą lekarza.

Przemijaj ące zaostrzenie objawów niewydolności serca może wystąpić na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki, zwłaszcza u pacjentów z ciężką niewydolnością serca i (lub) leczonych dużymi dawkami leku moczopędnego. Zwykle nie wymaga to przerwania leczenia, ale nie należy zwiększać dawki. Pacjent powinien pozostawać pod obserwacją lekarza ogólnego / kardiologa po rozpoczęciu leczenia lub po zwiększeniu dawki. Każde następne zwiększenie dawki powinno być poprzedzone wykonaniem badania w celu wykrycia ewentualnych objawów pogorszenia niewydolności serca lub objawów nadmiernego rozszerzenia naczyń krwionośnych (np. czynność nerek, masa ciała, ciśnienie tętnicze krwi, częstość i miarowość akcji serca). Pogorszenie niewydolności serca lub zatrzymanie płynów leczy się poprzez zwiększenie dawki leku moczopędnego, a dawki karwedylolu nie należy zwiększać do czasu ustabilizowania się stanu pacjenta. Jeśli pojawi się bradykardia lub w razie wystąpienia wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, najpierw należy oznaczyć stężenie digoksyny. Czasami konieczne może być zmniejszenie dawki karwedylolu lub tymczasowe zaprzestanie leczenia. Nawet w tych przypadkach dostosowywanie dawki karwedylolu możne być często z powodzeniem kontynuowane.

Jeśli leczenie karwedylolem zostanie przerwane na więcej niż dwa tygodnie, należy je ponownie rozpocząć od dawki o mocy 3,125 mg dwa razy na dobę i stopniowo zwiększać dawkę, zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Niewydolność nerek

Dawkowanie należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta, jednak na podstawie parametrów farmakokinetycznych nie ma dowodów na konieczność dostosowania dawki karwedylolu u pacjentów z niewydolnością nerek.

Umiarkowane zaburzenia czynności wątroby Konieczna może być modyfikacja dawkowania.

Dzieci i młodzież

Nie ma wystarczających danych dotyczących dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działanie karwedylolu i powinni być szczególnie starannie kontrolowani.

Podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków oraz szczególnie u pacjentów z chorobą wieńcową, odstawianie karwedylolu powinno być przeprowadzane stopniowo (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Nie ma konieczności przyjmowania tabletek z posiłkiem. Jednak u pacjentów z niewydolnością serca zaleca się przyjmowanie karwedylolu z posiłkiem, w celu spowolnienia wchłaniania i zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego.

4.3    Przeciwwskazania

•    Niestabilna/niewyrównana niewydolność serca zakwalifikowana do niewydolności serca IV klasy wg NYHA, wymagająca dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym.

•    Przewlekła obturacyjna choroba płuc z niedrożnością oskrzeli (patrz punkt 4.4).

•    Objawiające się klinicznie zaburzenia czynności wątroby.

•    Skurcz oskrzeli lub astma w wywiadzie.

•    Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia (chyba że wszczepiono na stałe stymulator serca).

•    Ciężka bradykardia (< 50 uderzeń na minutę).

•    Wstrząs kardiogenny.

•    Zespół chorego węzła zatokowego (w tym blok zatokowo-przedsionkowy).

•    Ciężkie niedociśnienie tętnicze (skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 85 mm Hg).

•    Kwasica metaboliczna.

•    Dławica Prinzmetala.

•    Nieleczony guz chromochłonny.

•    Ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych.

•    Jednoczesne dożylne leczenie werapamilem lub diltiazemem (patrz punkt 4.5).

•    Karmienie piersią.

•    Nadwrażliwość na substancję(e) czynną(e) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia, jakie należy rozważyć szczególnie u pacjentów z niewydolnością serca.

Karwedylol należy podawać głównie w skojarzeniu z lekami moczopędnymi, inhibitorami ACE, glikozydami naparstnicy i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne. Leczenie należy rozpocząć tylko wówczas, gdy stan pacjenta otrzymuj ącego standardowe leczenie podstawowe jest stabilny od co najmniej 4 tygodni. Pacjentów z niewyrównaną niewydolnością należy doprowadzić do stanu stabilnego. Ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego krwi, pacjenci z ciężką niewydolnością serca, niedoborem elektrolitów i zmniejszoną wewnątrznaczyniową obj ętością płynów, pacjenci w podeszłym wieku lub z niskim wyj ściowym ciśnieniem tętniczym, powinni pozostać pod obserwacją przez około 2 godziny po podaniu pierwszej dawki lub po zwiększeniu dawki. Niedociśnienie tętnicze wywołane nadmiernym rozszerzeniem naczyń krwionośnych leczy się początkowo poprzez zmniejszenie dawki leku moczopędnego. Jeżeli objawy będą się nadal utrzymywać, można zmniejszyć dawkę inhibitora ACE. W razie konieczności, dawkę karwedylolu można ponownie zmniejszyć lub na pewien czas przerwać stosowanie leku. Dawki karwedylolu nie należy ponownie zwiększać do czasu, aż objawy zaostrzenia niewydolności serca lub niedociśnienia z powodu rozszerzenia naczyń nie zostaną opanowane.

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, podczas zwiększania dawki karwedylolu może wystąpić nasilenie objawów niewydolności serca lub zatrzymanie płynów. W razie wystąpienia takich objawów należy zwiększyć dawkę leku moczopędnego, a dawka karwedylolu nie powinna być zwiększana do czasu przywrócenia stabilnego stanu klinicznego pacjenta. Sporadycznie, konieczne może okazać się zmniejszenie dawki karwedylolu lub, w rzadkich przypadkach, czasowe odstawienie produktu. Epizody takie nie wykluczają możliwości pomyślnego zwiększania dawki karwedylolu w przyszłości. Należy zachować ostrożność podczas stosowania karwedylolu u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy, ponieważ oba leki wydłużają czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Czynność nerek w zastoinowej niewydolności serca

Podczas leczenia karwedylolem u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i z niskim ciśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe < 100 mm Hg), chorobą niedokrwienną serca i rozsianymi zmianami naczyniowymi i (lub) z istniej ącą niewydolnością nerek obserwowano przemijaj ące pogorszenie czynności nerek. U pacjentów z niewydolnością serca i powyższymi czynnikami ryzyka podczas stopniowego zwiększania dawki karwedylolu należy kontrolować czynność nerek. W przypadku wystąpienia znacznego pogorszenia czynności nerek, należy zmniejszyć dawkę karwedylolu lub przerwać stosowanie leku.

Zaburzenia czynności lewej komory po ostrym zawale mięśnia sercowego

Przed rozpoczęciem leczenia karwedylolem konieczna jest stabilizacja stanu klinicznego pacjenta oraz podawanie inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE) przez co najmniej 48 godzin wcześniej, przy czym dawka inhibitora musi zostać ustalona na co najmniej 24 godziny przed podaniem karwedylolu.

Podczas jednoczesnego stosowania karwedylolu i glikozydów naparstnicy należy pamiętać, że zarówno glikozydy naparstnicy jak i karwedylol wydłużają czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego (patrz punkt 4.5).

Inne ostrzeżenia dotyczące karwedylolu i ogólnie beta-adrenolityków.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Karwedylol należy stosować ostrożnie u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i skłonnością do skurczu oskrzeli, którzy nie otrzymują leków doustnych lub wziewnych i wyłącznie w tych przypadkach, gdy spodziewane korzyści przewyższają możliwe ryzyko.

U pacjentów ze skłonnością do skurczu oskrzeli może wystąpić zespół zaburzeń oddechowych w wyniku potencjalnego zwiększenia oporu dróg oddechowych. W początkowym okresie leczenia oraz podczas zwiększania dawki karwedylolu należy uważnie monitorować pacjentów, a w razie zaobserwowania objawów skurczu oskrzeli w trakcie leczenia, dawkę należy zmniejszyć.

Cukrzyca

Zaleca się ostrożność podczas stosowania karwedylolu u pacjentów z cukrzycą, ponieważ karwedylol może maskować lub zmniejszać wczesne objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii. U chorych na cukrzycę pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca stosowanie karwedylolu może wiązać się z pogorszeniem kontroli stężenia glukozy we krwi. Dlatego też konieczna jest ścisła kontrola pacjentów z cukrzycą leczonych karwedylolem poprzez systematyczne wykonywanie oznaczeń stężenia glukozy we krwi oraz, w razie potrzeby, dostosowanie leczenia przeciwcukrzycowego (patrz punkt 4.5).

Choroby naczyń obwodowych

Karwedylol należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami naczyń obwodowych, ponieważ leki beta-adrenolityczne mogą wywoływać lub nasilać objawy niewydolności tętniczej.

Zespół Raynauda

Zaleca się ostrożność u pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego (np. zespołem Raynauda), ponieważ może wystąpić zaostrzenie objawów.

Nadczynność tarczycy

Karwedylol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe nadczynności tarczycy.

Znieczulenie i rozległe zabiegi chirurgiczne

Należy zachować ostrożność u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym ze względu na synergistyczny, ujemny efekt inotropowy karwedylolu i leków znieczulających.

Bradykardia

Karwedylol może wywoływać bradykardię. Jeżeli tętno pacjenta zmniejszy się do wartości poniżej 55 uderzeń na minutę i wystąpią objawy związane z bradykardią, dawkę karwedylolu należy zmniejszyć.

Stosowanie w skojarzeniu z antagonistami kanałów wapniowych

Ścisłe monitorowanie zapisu EKG i ciśnienia tętniczego jest konieczne u pacjentów leczonych karwedylolem w skojarzeniu z antagonistami kanałów wapniowych typu werapamilu i diltiazemu lub innymi lekami przeciwarytmicznymi. Należy unikać jednoczesnego podawania dożylnego wymienionych leków i karwedylolu (patrz punkt 4.5).

Cymetydynę należy podawać jednocześnie jedynie z zachowaniem ostrożności, ponieważ może ona nasilać działanie karwedylolu (patrz punkt 4.5).

Guz chromochłonny

U pacjentów z guzem chromochłonnym, przed rozpoczęciem leczenia jakimkolwiek beta-adrenolitykiem należy rozpocząć podawanie leku alfa-adrenolitycznego. Chociaż karwedylol wykazuje zarówno alfa- jak i beta-adrenolityczne właściwości farmakologiczne, brak doświadczenia w podawaniu karwedylolu pacjentom z tym schorzeniem. W związku z tym należy zachować ostrożność podając karwedylol pacjentom, u których podejrzewa się występowanie guza chromochłonnego.

Dławica Prinzmetala

Nieselektywne leki beta-adrenolityczne mogą wywoływać bóle w klatce piersiowej u pacjentów z dławicą piersiową Prinzmetala. Brak doświadczenia klinicznego w stosowaniu karwedylolu u tych pacjentów, choć możliwe jest, że działanie alfa-adrenolityczne karwedylolu zapobiegnie występowaniu takich objawów. Zaleca się ostrożność podczas podawania karwedylolu pacjentom, u których zachodzi podejrzenie występowania dławicy piersiowej Prinzmetala.

Soczewki kontaktowe

Osoby noszące soczewki kontaktowe powinny wziąć pod uwagę możliwość zmniejszonego wydzielania łez.

Nadwrażliwość

Należy zachować ostrożność podając karwedylol pacjentom z ciężkimi reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie oraz u pacjentów w trakcie leczenia odczulającego, ponieważ beta-adrenolityki mogą zwiększać zarówno wrażliwość na alergeny, jak i nasilenie reakcji anafilaktycznych.

Łuszczyca

U pacjentów, u których w wywiadzie wystąpiła łuszczyca związana ze stosowaniem beta-adrenolityków, leczenie karwedylolem można stosować wyłącznie po rozważeniu stosunku ryzyka i spodziewanych korzyści.

Pacjentów, u których stwierdzono powolny metabolizm debryzochiny, należy ściśle kontrolować podczas rozpoczynania leczenia (patrz punkt 5.2).

Z uwagi na niewielkie doświadczenie kliniczne, karwedylolu nie należy podawać pacjentom z niestabilnym lub wtórnym nadciśnieniem tętniczym, niedociśnieniem ortostatycznym, ostrą chorobą zapalną serca, istotnym hemodynamicznie zwężeniem zastawek serca lub drogi odpływu, schyłkowym stadium choroby tętnic obwodowych, jednocześnie otrzymuj ących leki o działaniu antagonistycznym na receptor a1 lub agonistycznym na receptor a2.

Z powodu ujemnego działania dromotropowego, karwedylol należy ostrożnie podawać pacjentom z blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia.

Zespół odstawienny

Leczenia karwedylolem nie należy przerywać nagle, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Karwedylol należy odstawiać stopniowo (w ciągu 2 tygodni) np. poprzez zmniejszanie dawki dobowej o połowę co trzy dni. W razie konieczności można jednocześnie rozpocząć leczenie zastępcze, aby zapobiec zaostrzeniu objawów dławicy piersiowej.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Reakcje farmakokinetyczne

Werapamil, diltiazem lub inne leki przeciwarytmiczne. W skojarzeniu z karwedylolem mogą powodować wzrost ryzyka zaburzenia przewodzenia przedsionkowo -komorowego (patrz punkt 4.4). Należy starannie kontrolować pacjentów jednocześnie przyjmuj ących karwedylol i leki przeciwarytmiczne klasy I lub amiodaron (doustnie). Opisywano przypadki bradykardii, zatrzymania akcji serca oraz migotania komór krótko po rozpoczęciu leczenia beta-adrenolitykiem u pacjentów otrzymuj ących amiodaron. Istnieje ryzyko niewydolności serca w przypadku jednoczesnego dożylnego przyjmowania leków przeciwarytmicznych klasy Ia lub Ic.

Leki powodujące deplecję katecholaminy. Jednoczesne leczenie rezerpiną, guanetydyną, metylodopą, ganfacyną i inhibitorami monoaminooksydazy (z wyj ątkiem inhibitorów MAO-B) może prowadzić do dodatkowego zmniejszenia częstości akcji serca. Zaleca się monitorowanie parametrów podstawowych czynności życiowych. Pacjentów przyjmujących oba leki o właściwościach beta-adrenolitycznych oraz leki powodujące deplecję katecholamin (np. rezerpinę i inhibitory monoaminooksydazy) należy uważnie obserwować w kierunku wystąpienia objawów niedociśnienia i (lub) ciężkiej bradykardii.

Dihydropirydyny. Dihydropirydyny i karwedylol należy podawać pod ścisłym nadzorem, gdyż zgłoszono występowania niewydolności serca i ciężkiego niedociśnienia tętniczego.

Azotany. Nasilenie działania hipotensyjnego.

Glikozydy nasercowe. Przy jednoczesnym podawaniu digoksyny i karwedylolu stężenie digoksyny wzrasta o około 15%. Zarówno digoksyna jak i karwedylol wydłużają czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Zaleca się intensywniejsze monitorowanie stężenia digoksyny rozpoczynając, kończąc lub dostosowując dawkę karwedylolu.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe. Karwedylol może nasilać działanie innych jednocześnie stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych (np. antagonistów receptora a1) i leków, których działaniem niepożądanym jest działanie hipotensyjne, takich jak barbiturany, fenotiazyny, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki rozszerzające naczynia krwionośne i alkohol.

Cyklosporyna. Niewielkie zwiększenie średniego minimalnego stężenia cyklosporyny obserwowano po rozpoczęciu terapii karwedylolem u 21 pacjentów z przewlekłym odrzutem naczyniowym, po przeszczepieniu nerki. U około 30% pacjentów dawka cyklosporyny musiała zostać zmniejszona w celu utrzymania stężenia cyklosporyny w zakresie terapeutycznym, podczas gdy u pozostałych pacjentów nie było konieczności modyfikacji dawki. Średnio dawka cyklosporyny została zmniejszona o około 20% u tych pacjentów. W wyniku dużej zmienności pomiędzy pacjentami pod względem konieczności zmniejszenia dawki zaleca się kontrolowanie stężenia cyklosporyny po rozpoczęciu terapii karwedylolem, a także zaleca się odpowiednią modyfikacj ę dawki cyklosporyny.

Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina. Leki o działaniu beta-adrenolitycznym mogą nasilać działanie hipoglikemiczne insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych. Oznaki hipoglikemii mogą być maskowane lub osłabiane (zwłaszcza częstoskurcz). U pacjentów przyjmujących insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe zalecane jest regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi.

Klonidyna. W przypadku przerywania skojarzonego leczenia karwedylolem i klonidyną, karwedylol należy odstawiać przez kilka dni przed stopniowym zmniejszaniem dawki klonidyny.

Wziewne leki znieczulające. Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia ujemnego działania inotropowego i hipotensyjnego podczas stosowania karwedylolu i leków znieczulaj ących w związku ze znieczuleniem.

NLPZ, estrogeny i kortykosteroidy. Przeciwnadciśnieniowe działanie karwedylolu ulega zmniejszeniu na skutek zatrzymania wody i sodu.

Leki indukujące lub hamujące enzymy cytochromu P450. Ryfampicyna zmniejsza stężenie karwedylolu w osoczu o około 70%. Cymetydyna zwiększa AUC o około 30%, ale nie powoduje zmian Cmax. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących leki indukujące aktywność oksydaz o mieszanej funkcji, np. ryfampicynę, ponieważ mogą one zmniejszać stężenie karwedylolu w surowicy, lub leki hamujące aktywność oksydaz o mieszanej funkcji, np. cymetydynę, ponieważ mogą one zwiększać stężenie karwedylolu w surowicy. Jednak na podstawie względnie niewielkiego wpływu cymetydyny na stężenia karwedylolu, prawdopodobieństwo jakichkolwiek interakcji o znaczeniu klinicznym jest bardzo niewielkie.

Leki sympatykomimetyczne o działaniu alfa-mimetycznym i beta-mimetycznym. Występuje ryzyko nadciśnienia tętniczego i nasilonej bradykardii.

Ergotamina. Nasilenie działania skurczowego na naczynia krwionośne.

Leki blokujące przewodzenie nerwowo-mięśniowe. Występuje nasilenie bloku nerwowo-mięśniowego. Interakcje farmakodynamiczne

Klonidyna. Stosowanie klonidyny jednocześnie z produktami o działaniu beta-adrenolitycznym może nasilać działanie hipotensyjne oraz spowalniające czynność serca. Jeżeli planowane jest przerwanie leczenia skojarzonego lekiem o działaniu beta-adrenolitycznym i klonidyną, najpierw należy odstawić beta-adrenolityk. Terapię klonidyną można przerwać kilka dni później, stopniowo zmniejszając dawkę.

Antagoniści wapnia (patrz punkt 4.4). Pojedyncze przypadki zaburzeń przewodzenia (rzadko z zaburzeniami hemodynamiki) obserwowano podczas jednoczesnego stosowania karwedylolu i diltiazemu. Podobnie jak w przypadku innych leków o właściwościach beta-adrenolitycznych, jeśli karwedylol podawany jest doustnie z blokerami kanałów wapniowych typu werapamilu lub diltiazemu, zaleca się monitorowanie zapisu EKG i ciśnienia tętniczego krwi.

Inne lekiprzeciwnadciśnieniowe. Podobnie jak w przypadku innych leków o właściwościach beta-adrenolitycznych, karwedylol może nasilać działanie jednocześnie podawanych leków działających przeciwnadciśnieniowo (np. antagoniści receptora alfa1) lub leków, dla których niedociśnienie stanowi część profilu działań niepożądanych.

Wziewne leki znieczulające. Podczas znieczulenia należy zwrócić szczególną uwagę na synergistyczny ujemny wpływ inotropowy oraz działanie hipotensyjne karwedylolu i leków znieczulających.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczaj ącego doświadczenia klinicznego w stosowaniu karwedylolu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach są niewystarczające w odniesieniu do wpływu na ciążę, rozwój embrionalny/płodowy, poród i rozwój po urodzeniu (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Karwedylolu nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem.

Beta-adrenolityki zmniejszaj ą łożyskowy przepływ krwi, co może prowadzić do wewnątrzmacicznej śmierci płodu oraz porodów niewczesnych i przedwczesnych. Ponadto, u płodu i noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (w szczególności hipoglikemia, bradykardia, depresja oddechowa i hipotermia). U noworodka w okresie poporodowym może wystąpić zwiększone ryzyko występowania powikłań sercowych i płucnych. Leczenie należy przerwać na 2-3 dni przed spodziewanym terminem porodu. Jeżeli jest to niemożliwe, przez pierwsze 2-3 dni życia noworodek powinien pozostać pod obserwacją. Badania na zwierzętach nie dostarczyły istotnych dowodów na teratogennne działanie karwedylolu (patrz także punkt 5.3).

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach wykazały, że karwedylol lub jego metabolity są wydzielane z mlekiem matki. Nie wiadomo, czy karwedylol wydzielany jest z mlekiem kobiet karmiących piersią. Dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas przyjmowania karwedylolu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem karwedylolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Z powodu indywidualnych reakcji pacjenta (np. zawroty głowy, zmęczenie) zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub pracy bez możliwości oparcia może być zaburzona. Ma to znaczenie zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia lub zwiększania dawki oraz po spożyciu alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

(a) Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Działania niepożądane występuj ą głównie na początku leczenia.

Częstość występowania działań niepożądanych nie zależy od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia i bradykardii.

(b) Lista działań niepożądanych

Ryzyko większości działań niepożądanych związanych z karwedylolem jest podobne w przypadku jego stosowania we wszystkich wskazaniach. Wyjątki opisano w podpunkcie (c).

Częstość występowania działań niepożądanych:

Bardzo często >1/10 Często >1/100 i <1/10 Niezbyt często >1/1000 i <1/100 Rzadko >1/10 000 i <1/1000 Bardzo rzadko <1/10 000

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: Zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Często: Niedokrwistość Rzadko: Małopłytkowość Bardzo rzadko: Leukopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Nadwrażliwość (reakcja alergiczna)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: Zwiększenie masy ciała, hipercholesterolemia, zaburzenia kontroli stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia, hipoglikemia) u pacjentów z cukrzycą

Zaburzenia psychiczne

Często: Depresja, obniżony nastrój

Niezbyt często: Zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: Zawroty głowy, ból głowy

Niezbyt często: Stan przedomdleniowy, omdlenie, parestezja

Zaburzenia oka

Często: Zaburzenia widzenia, zmniejszone wytwarzanie łez (suche oko), podrażnienie oczu

Zaburzenia serca

Bardzo często: Niewydolność serca

Często: Bradykardia, obrzęk, hiperwolemia, przewodnienie organizmu Niezbyt często: Blok przedsionkowo-komorowy, dławica piersiowa

Zaburzenia naczyniowe Bardzo często: Niedociśnienie

Często: Niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia krążenia obwodowego (zimne kończyny, choroba naczyń obwodowych, zaostrzenie chromania przestankowego i zespół Raynauda)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: Duszność, obrzęk płuc, astma u podatnych pacjentów Rzadko: Obrzęk błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: Reakcje skórne (np. wysypka alergiczna, zapalenie skóry, pokrzywka, świąd, łuszczycopodobne i liszajopodobne zmiany skórne), łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: Ból kończyn

Zaburzenia czynności nerek i dróg moczowych

Często: Niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek u pacjentów z rozsianymi zmianami naczyniowymi i (lub) ze współistniejącą niewydolnością nerek, zaburzenia oddawania moczu Bardzo rzadko: Nietrzymanie moczu u kobiet

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często: Zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: Osłabienie (zmęczenie)

Często: Ból

(c) Opis wybranych działań niepożądanych

Zawroty głowy, omdlenie, ból głowy i osłabienie są zwykle łagodne, z większym prawdopodobieństwem wystąpienia na początku leczenia.

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca podczas zwiększania dawki karwedylolu może wystąpić pogorszenie niewydolności serca i zatrzymanie płynów (patrz punkt 4.4).

Niewydolność serca jest często zgłaszanym działaniem niepożądanym zarówno u pacjentów otrzymujących placebo jak i u pacjentów przyjmujących karwedylol (odpowiednio 14,5% i 15,4%, u pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory po ostrym zawale mięśnia sercowego).

Obserwowano przemijaj ące pogorszenie czynności nerek u leczonych karwedylolem pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z niskim ciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca oraz rozsianymi zmianami naczyniowymi i (lub) ze współistniejącą niewydolnością nerek (patrz punkt 4.4).

Produkty lecznicze blokujące receptory beta-adrenergiczne, jako grupa leków, mogą powodować ujawnienie się cukrzycy utajonej, nasilenie jawnej cukrzycy lub hamowanie regulacji stężenia glukozy we krwi.

Karwedylol może powodować nietrzymanie moczu u kobiet, które ustępuje po przerwaniu leczenia.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe. W przypadku przedawkowania może wystąpić ciężkie niedociśnienie tętnicze, bradykardia, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny oraz zatrzymanie akcji serca. Mogą również wystąpić zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia świadomości oraz uogólnione drgawki.

Leczenie. Oprócz ogólnego leczenia podtrzymującego należy kontrolować parametry najważniejszych funkcji życiowych i, w razie konieczności, wyrównać zaburzenia w warunkach intensywnej opieki medycznej. Można zastosować następujące metody leczenia podtrzymującego:

Atropina: (od 0,5 do 2 mg dożylnie)

Glukagon: początkowo od 1 do 10 mg dożylnie a następnie, a razie konieczności, powolny wlew, w dawce od 2 do 5 mg/godzinę (w celu podtrzymania czynności układu krążenia).

W przypadku ciężkiej bradykardii można zastosować atropinę, natomiast w przypadku zaburzenia czynności komór zaleca się dożylne podanie glukagonu lub leków sympatykomimetycznych (dobutamina, izoprenalina). Jeśli pożądany jest dodatni efekt inotropowy, można rozważyć podanie inhibitorów fosfodiesterazy (PDE). Jeśli głównym objawem przedawkowania jest rozszerzenie naczyń obwodowych, pacjentowi należy podać norfenefrynę lub noradrenalinę, stale monitorując czynność układu krążenia. W przypadku bradykardii opornej na leczenie farmakologiczne należy zastosować stymulator serca.

W przypadku skurczu oskrzeli należy zastosować beta-sympatykomimetyki (wziewne lub dożylne) lub podać dożylnie aminofilinę, w postaci wolnego wstrzyknięcia lub wlewu. W razie wystąpienia drgawek zalecane jest podanie diazepamu lub klonazepamu w wolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Karwedylol w znacznym stopniu wiąże się z białkami. Dlatego nie jest eliminowany za pomocą dializy.

Ważne! W przypadku ciężkiego przedawkowania z objawami wstrząsu, trzeba kontynuować leczenie podtrzymujące przez odpowiednio długi okres, tj. do czasu ustabilizowania się stanu pacjenta, ze względu na spodziewane wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji i redystrybucji karwedylolu z głębszych tkanek. Czas trwania leczenia zależy od stopnia przedawkowania; leczenie podtrzymujące należy kontynuować aż do ustabilizowania się stanu pacjenta.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: alfa- i beta-adrenolityki kod ATC: C07AG02

Karwedylol jest nieselektywnym beta-adrenolitykiem o działaniu rozszerzaj ącym naczynia krwionośne, który zmniejsza opór naczyń obwodowych poprzez selektywne blokowanie receptora alfa-1 oraz hamowanie układu renina-angiotensyna poprzez nieselektywne blokowanie receptora beta. Aktywność reniny w osoczu ulega zmniejszeniu, a zatrzymanie płynów w organizmie występuje rzadko.

Karwedylol nie wykazuje wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA, ang. intrinsic sympathomimetic activity). Tak jak propanolol, wykazuje właściwości stabilizowania błony komórkowej.

Karwedylol jest mieszaniną racemiczną dwóch stereoizomerów. Oba enancjomery wykazały zdolność blokowania receptorów alfa-adrenergicznych na modelach zwierzęcych. Nieselektywne blokowanie receptorów adrenergicznych betai i beta2 przypisuje się głównie enancjomerowi S(-).

Właściwości przeciwutleniaj ące karwedylolu i jego metabolitów wykazano in vitro i in vivo w badaniach na zwierzętach oraz in vitro w wielu rodzajach komórek ludzkich.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym obniżenie ciśnienia krwi nie jest związane z jednoczesnym zwiększeniem oporu obwodowego, jak obserwuje się w przypadku czystych beta-adrenolityków. Częstość akcji serca ulega nieznacznemu zmniejszeniu. Objętość wyrzutowa pozostaje niezmieniona. Przepływ krwi przez nerki i czynność nerek pozostają prawidłowe, podobnie jak obwodowy przepływ krwi, dlatego też rzadko obserwuje się u pacjentów ziębnięcie kończyn, co w przypadku beta-adrenolityków jest zjawiskiem częstym. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym karwedylol powoduje zwiększenie stężenia noradrenaliny w osoczu.

W trakcie długotrwałego leczenia pacjentów z dławicą piersiową zaobserwowano, że karwedylol przeciwdziała niedokrwieniu i zmniejsza ból. Badania hemodynamiczne wykazały, że karwedylol zmniejsza obciążenie wstępne i następcze komór serca. U pacjentów z dysfunkcją lewej komory lub zastoinową niewydolnością serca karwedylol ma korzystny wpływ na hemodynamikę oraz frakcję wyrzutową i wymiary lewej komory.

Karwedylol nie wywiera niekorzystnego wpływu na profil lipidów i elektrolitów w surowicy. Stosunek HDL (lipoproteiny o dużej gęstości) i LDL (lipoproteiny o małej gęstości) pozostaje prawidłowy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Opis ogólny. Całkowita biodostępność karwedylolu po podaniu doustnym wynosi około 25%. Szczytowe stężenie w osoczu występuje po około 1 godzinie po podaniu dawki. Istnieje liniowa zależność między dawką a stężeniem w osoczu. U pacjentów z powolną hydroksylacj ą debryzochiny stężenie karwedylolu w osoczu jest 2-3 krotnie większe w porównaniu z wartościami u pacjentów charakteryzujących się szybkim metabolizmem debryzochiny. Pokarm nie wpływa na biodostępność, jednak czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia jest wydłużony. Karwedylol jest związkiem silnie lipofilnym. Około 98% do 99% karwedylolu wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji wynosi około 2 l/kg mc. Efekt pierwszego przejścia po podaniu doustnym wynosi około 60 - 75%.

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji karwedylolu waha się od 6 do 10 godzin. Klirens osoczowy wynosi około 590 ml/min. Wydalanie zachodzi głównie z żółcią. Główną drogą wydalania karwedylolu jest wydalanie z kałem. Niewielka ilość jest wydalana przez nerki w postaci metabolitów.

Karwedylol jest w znacznym stopniu metabolizowany do postaci różnych metabolitów, które są wydalane głównie z żółcią. Karwedylol jest metabolizowany w wątrobie, głównie poprzez oksydacj ę pierścienia aromatycznego i glukuronidację. Demetylacja i hydroksylacja pierścienia fenolowego prowadzi do powstania trzech czynnych metabolitów wykazuj ących działanie blokuj ące receptory beta. W porównaniu do karwedylolu, te trzy czynne metabolity mają słabe działanie rozszerzające naczynia krwionośne. Na podstawie badań przedklinicznych stwierdzono, że metabolit 4’- hydroksyfenolowy wykazuje 13-krotnie silniejszą zdolność blokowania receptorów beta niż karwedylol. Jednak stężenia metabolitów u ludzi są około 10 razy mniejsze niż karwedylolu. Dwa spośród hydroksykarbazolowych metabolitów karwedylolu są silnymi antyoksydantami, o właściwościach 30-80 krotnie silniejszych niż karwedylol.

Właściwości leku u pacjenta. Wiek pacjenta ma wpływ na farmakokinetykę karwedylolu; stężenie karwedylolu w osoczu jest około 50% większe u pacjentów w podeszłym wieku, w porównaniu do osób młodych. W badaniu przeprowadzonym u pacjentów z marskością wątroby, biodostępność karwedylolu była czterokrotnie większa, a maksymalne stężenie w osoczu pięć razy większe oraz obj ętość dystrybucji trzy razy większa niż u osób zdrowych. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym z umiarkowaną (klirens kreatyniny 20 - 30 ml/min) lub ciężką (klirens kreatyniny < 20 ml/min) niewydolnością nerek, obserwowano zwiększenie stężenia karwedylolu w osoczu o około 40% -55% w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Wyniki wykazały jednak dużą zmienność.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania u szczurów i królików nie wykazały działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne i (lub) fetotoksyczne wystąpiło u królików w czasie podania dawki, w wielkości nietoksycznych dla samic króliczych.

Konwencjonalne badania in vitro i in vivo nie wykazały znaczącego potencjalnego działania mutagennego ani rakotwórczego karwedylolu.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Krospowidon CL Powidon K 30

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry II White YS-22-18096 o składzie:

HPMC 2910/Hypromeloza 3cP HPMC 2910/Hypromeloza 6cP HPMC 2910/Hypromeloza 50cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Trietylu cytrynian Makrogol 8000 Polidekstroza Fcc

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Blistry: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Butelki HDPE: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 30 i 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SymPhar Sp. z o. o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa Polska

NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


14127

14128

14129


6,25 mg: 12,5 mg: 25 mg:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2007-06-04

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Symtrend