Imeds.pl

Systen 50 3,2 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

SYSTEN 50

3,2 mg, system transdermalny, plaster

Estradiolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Systen 50 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Systen 50

3.    Jak stosować lek Systen 50

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Systen 50

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SYSTEN 501W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Systen 50 jest systemem transdermalnym, plastrem zawierającym jako substancję czynną 3,2 mg estradiolu (Estradiolum), w postaci estradiolu półwodnego.

Substancja czynna - syntetyczny 17p-estradiol - jest chemicznie i biologicznie identyczny z ludzkim endogennym estradiolem ludzkim. Zastępuje wytwarzanie estrogenów u kobiet po menopauzie i łagodzi objawy menopauzy. Estrogeny zapobiegają utracie masy kostnej po menopauzie lub po wycięciu jajników.

Niedobór estradiolu wiąże się z objawami menopauzy takimi jak chwiejność naczynioruchowa, zaburzenia snu, depresja, objawy zaniku tkanek układu płciowego i moczowego oraz zwiększonej utracie masy kostnej. U kobiet po menopauzie system transdermalny, plaster Systen 50 zwiększa stężenie estradiolu do wartości występujących we wczesnej fazie folikulamej, zmniejszając w rezultacie uderzenia gorąca, poprawiając wskaźnik objawów menopauzalnych Kuppermana oraz zmieniając korzystnie obraz cytologii pochwy.

Estrogenowa terapia zastępcza jest jedną najskuteczniejszych metod terapeutycznych zapobiegających osteoporozie u kobiet. Wykazano, że dzięki zastosowaniu tej metody następuje obniżenie resorpcji kości oraz zahamowanie lub zatrzymanie utraty masy kostnej u kobiet po menopauzie. Mechanizm działania estrogenu jest podobny do innych czynników zapobiegających resorpcji: następuje zmniejszenie resorpcji kości oraz wypełnienie przestrzeni remodelowania. Dzięki temu gęstość mineralna kości wzrasta od 5% do 10%.

Wskazania do stosowania teku Systen 50:

Hormonalna terapia zastępcza w leczeniu objawów niedoboru estrogenów związanego z menopauzą u kobiet po histerektomii.

•    Zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie, u których stwierdza się podwyższone ryzyko złamań w przyszłości oraz nietolerancję lub przeciwwskazanie do stosowania innych leków zalecanych do zapobiegania osteoporozie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SYSTEN 50 Kiedy nie stosować leku Systen 50:

•    jeśli u pacjentki kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na którykolwiek składnik leku;

•    jeśli u pacjentki występuje, występował lub jest podejrzewany rak piersi;

•    jeśli u pacjentki występuje lub jest podejrzewany złośliwy nowotwór estrogenozależny (np. rak błony śluzowej macicy);

•    jeśli u pacjentki występuje nieleczony rozrost błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium);

•    jeśli u pacjentki występują: przebyta samoistna lub obecna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna);

•    jeśli u pacjentki występują, bądź występowały w przeszłości zaburzenia zakrzepowo- zatorowe tętnic (np, dusznica bolesna, zawał serca);

•    jeśli u pacjentki występują krwawienia z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu;

•    jeśli u pacjentki występują lub kiedykolwiek wystąpiły ciężkie choroby wątroby do czasu, gdy wyniki prób czynnościowych wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych;

•    jeśli u pacjentki występuje porfiria.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Systen 50

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli poniższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lek powinien zostać przepisany pacjentce tylko w przypadku występowania u niej objawów, które niekorzystnie wpływają na jakość życia.

Przed rozpoczęciem estrogenowej terapii zastępczej oraz okresowo w czasie jej trwania należy przeprowadzić szczegółowe badania lekarskie, w tym również badanie ginekologiczne. Lekarz dostosuje ich częstość i rodzaj do danej kobiety. Lekarz zapyta o wcześniej występujące choroby i zaburzenia, także u krewnych (np. matki, rodzeństwa).

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjentka w trakcie stosowania leku Systen 50 dostrzeże zmiany w obrębie piersi.

Należy mieć na uwadze fakt, że podczas leczenia systemem transdermalnym, plastrem Systen 50 może dojść do nawrotów lub zaostrzeń niektórych stanów klinicznych, szczególnie takich jak:

•    mięśniaki macicy lub endometrioza (występowanie fragmentów błony śluzowej trzonu macicy w miejscach nietypowych dla tej tkanki;

•    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka tych zaburzeń;

•    czynniki ryzyka dla nowotworów estrogenozależnych, np. rak piersi u krewnych pierwszego stopnia;

•    nadciśnienie tętnicze;

•    choroby wątroby (np. gruczolak    wątroby);

•    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi lub bez takich powikłań;

•    kamica żółciowa;

•    migrena lub (silne) bóle głowy;

•    toczeń rumieniowaty układowy;

•    hiperplazja endometrium w wywiadzie    (patrz dalej);

•    padaczka;

•    astma;

•    otoskleroza (choroba ucha prowadząca do stopniowej utraty słuchu).

Wskazania do natychmiastowego zaprzestania leczenia:

Należy zaprzestać leczenie systemem transdermalnym, plastrem Systen 50 w przypadku wykrycia któregoś ze stanów wymienionych w punkcie „Kiedy nie stosować leku Systen 50”_oraz w następujących przypadkach:

•    żółtaczka lub pogorszenie czynności    wątroby;

•    znaczny wzrost ciśnienia tętniczego;

•    nowy rzut bólów głowy typu migrenowego;

•    ciąża.

Hormonalna terapia zastępcza a rak

Rozrost błony śluzowej macicy

Długotrwałe stosowanie wyłącznie estrogenów u kobiet z zachowaną macicą zwiększa ryzyko zachorowania na rozrost lub raka błony śluzowej macicy. Dlatego u kobiet z zachowaną macicą aby zmniejszyć, ale nie wyeliminować zupełnie tego ryzyka należy kojarzyć terapię estrogenową z progestagenem podawanym przynajmniej przez 12 dni w cyklu. Taki sekwencyjny schemat leczenia: estrogen / estrogen + progestagen u większości kobiet powoduje cykliczne krwawienia.

W czasie pierwszych miesięcy leczenia mogą wystąpić krwawienia międzymiesiączkowe i plamienia. Jeżeli krwawienia międzymiesiączkowe i plamienia pojawiają się po pewnym czasie stosowania terapii lub utrzymująsię po jej zaprzestaniu, należy skontaktować się z lekarzem.

Podawanie wyłącznie estrogenu zwiększa ryzyko przednowotworowej lub nowotworowej przemiany w przetrwałych ogniskach endometriozy. Dlatego też, u kobiet po zabiegu usunięcia macicy z powodu endometriozy, szczególnie jeśli wiadomo, że mają one pozostałości błony śluzowej macicy, należy dodać progestagen do estrogenowej terapii zastępczej.

Rak piersi

W niektórych badaniach wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet przyjmujących w ramach HTZ estrogeny, leki złożone estrogenowo-progestagenowe lub preparaty zawierające tibolon przez kilka lat.

W przypadku każdej terapii HTZ ryzyko wystąpienia raka piersi wzrasta wraz z długością okresu stosowania leku. Zwiększone ryzyko zanika w ciągu kilku lat (najwyżej pięciu) po zaprzestaniu hormonalnej terapii zastępczej.

Rak iainika

Długotrwałe (co najmniej 5-10 lat) stosowanie leków do HTZ, zawierających tylko estrogeny, przez kobiety, którym usunięto macicę, w niektórych badaniach wiązało się ze zwiększonym ryzykiem występowania raka jajnika. Nie jest jednak jasne, czy długotrwałe stosowanie skojarzonej HTZ jest związane z innym ryzykiem niż preparaty zawierające same estrogeny.

Hormonalna terapia zastępcza a żvlna choroba zatorowo-zakrzenowa

Stosowanie HTZ związane jest ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej, tzn. zakrzepicy żył głębokich lub zatoru tętnicy płucnej.

W badaniach stwierdzono 2-3-krotny wzrost ryzyka żylnej choroby zakrzepowo zatorowej wśród kobiet, przyjmujących hormonalną terapię zastępczą w porównaniu do grupy kobiet, które jej nie stosowały. Występowanie tego powikłania jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ niż później.

Do ogólnie uznanych czynników ryzyka ŻChZZ należą obciążający wywiad osobisty lub rodzinny, znaczna otyłość (wskaźnik masy ciała >30 kg/m2) oraz toczeń rumieniowaty układowy (SLE).

Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej może okresowo wzrosnąć wraz z przedłużającym się unieruchomieniem, ciężkim urazem lub zabiegiem operacyjnym, W takich przypadkach zaleca się odstawienie leku na 4 do 6 tygodni przed planowanym zabiegiem operacyjnym, po przeprowadzeniu którego pacjentka pozostaje w łóżku. Przerwane leczenie można wznowić po odzyskaniu przez kobietę sprawności ruchowej.

Nie ma zgodności, co do ewentualnej roli żylaków podudzi w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

Kobiety już stosujące leczenie przeciwzakrzepowe powinny przedyskutować z lekarzem bilans korzyści i ryzyka związanych ze stosowaniem HTZ.

Jeżeli po rozpoczęciu leczenia wystąpi np, bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból w klatce piersiowej, duszność, które mogą być objawami żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej, należy odstawić lek i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Hormonalna terapia zastępcza a choroba niedokrwienna serca

W dwóch dużych badaniach klinicznych stwierdzono możliwe zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w pierwszym roku terapii preparatami HTZ.

Hormonalna terapia zastępcza a udar mózgu

Jedno z dużych badań klinicznych wykazało zwiększenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u zdrowych kobiet leczonych złożoną terapią skoniugowanymi estrogenami i octanem medroksyprogesteronu. Nie wiadomo, czy podobne zwiększenie ryzyka występuje także w przypadku leku Systen 50 i innych leków stosowanych w HTZ.

Inne stany

Estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów w organizmie, dlatego pacjentki z niewydolnością serca i nerek powinny być pod ścisłą obserwacją.

Pacjentki z krańcową niewydolnością nerek powinny być dokładnie obserwowane, ponieważ można oczekiwać, że taki stan spowoduje zwiększenie stężenia substancji czynnych, systemu transdermalnego, plastra Systen 50, krążących w organizmie.

Pacjentki z wcześniej występującąhipertrójglicerydemią we krwi powinny być poddane ścisłej obserwacji w trakcie HTZ, ponieważ obserwowano rzadkie przypadki znacznego zwiększenia stężenia trójglicerydów, prowadzące do zapalenia trzustki u kobiet stosujących w takiej sytuacji estrogeny.

Estrogeny zwiększają stężenia globuliny wiążącej tyroksynę (TBG), prowadząc do zwiększenia ogólnego stężenia krążących hormonów tarczycy, ocenianych na podstawie pomiarów poziom jodu związanego z białkami (PBI), stężenia T4 (metoda kolumnowa lub radioimmunologiczna RIA) oraz stężenie T3 (badanie RIA). Zmniejszone jest wiązanie T3 przez żywicę, co odzwierciedla zwiększone stężenie TBG. Stężenia wolnych hormonów T4 i T3 pozostaje niezmienione. Mogą występować zwiększone stężenia innych białek wiążących w osoczu, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy (CBG), globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), co prowadzi odpowiednio do wzrostu stężenia krążących we krwi kortykosteroidów i steroidów płciowych. Stężenia wolnych lub biologicznie aktywnych hormonów pozostają niezmienione. Stężenie innych białek osocza mogą również ulec zwiększeniu (substrat angiotensynogenu/reniny, alfa-l-antytrypsyna, ceruloplazmina).

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leki zwiększające aktywność enzymów mikrosomalnych wątroby mogą zmieniać metabolizm estrogenów. Przykładami tego typu leków są: leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz leki przeciwinfekcyjne (np. ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir).

Preparaty ziołowe zawierające w swoim składzie dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) mogą przyśpieszać metabolizm estrogenów i osłabić ich działanie.

Estrogeny podawane przezskómie nie podlegają efektowi pierwszego przejścia w wątrobie. Dlatego aktywność enzymów wątrobowych w niewielkim stopniu wpływa na działanie leku Systen 50. Przyśpieszony przez np. rytonawir i nelfinawir metabolizm estrogenów może prowadzić do osłabienia ich działania (zmniejszenie skuteczności leczenia) i zmian profilu krwawień z macicy.

Stosowanie leku Systen 50 u dzieci

Leku Systen 50 nie należy stosować u dzieci.

Stosowanie leku Systen 50 u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Brak wystarczających danych dotyczących dawkowania u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.

Estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów w organizmie, dlatego pacjentki z niewydolnością serca i nerek, w trakcie stosowania leku systen Sequi powinny być pod ścisłą obserwacją.

Pacjentki z krańcową niewydolnością nerek powinny być dokładnie obserwowane, ponieważ można oczekiwać, że taki stan spowoduje zwiększenie stężenia substancji czynnych, systemu transdermalnego, plastra Systen 50, krążących w organizmie.

Stosowanie leku Systen 50 u kobiet w podeszłym wieku

Brak wystarczających danych pozwalających na stosowanie leku Systen 50 u kobiet powyżej 65 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią

System transdermalny, plaster Systen 50 jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. Jeśli podczas stosowania leku okaże się, że pacjentka jest w ciąży, lek należy natychmiast odstawić.

Stosowanie leku Systen 50 jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku Systen 50 na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SYSTEN 50

Lek Systen 50 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

HTZ powinna być kontynuowana tak długo, jak długo korzyści płynące ze złagodzenia ciężkich objawów przewyższają ryzyko wynikające ze stosowania HTZ.

Dawkowanie

Lekarz dostosuje dawkę leku do skuteczności działania u danej kobiety.

Lek Systen 50 należy stosować dwa razy w tygodniu.

Plastry należy zmieniać, co 3 lub 4 dni. Lek należy stosować w trzytygodniowym cyklu, po którym następuje siedmiodniowa przerwa w stosowaniu leku. W tym okresie może wystąpić krwawienie z dróg rodnych.

Nieprzerwane leczenie lekiem Systen 50 może być wskazane u kobiet z usuniętą macicą lub, u których w okresie przerwy w stosowaniu leku występują nasilone objawy niedoboru estrogenów.

Leczenie należy rozpocząć od jednego plastra leku Systen 50.

Dawkę leku należy dostosować w zależności od nasilenia objawów przedawkowania estrogenu (działań niepożądanych) lub braku efektu leczniczego.

W leczeniu podtrzymującym, lekarz zaleci najmniejszą skuteczną dawkę.

U kobiet z usuniętą macicą nie należy przekraczać dawki 100 pg estradiolu na dobę.

U kobiet z zachowaną macicą nie należy przekraczać dawki 50 pg estradiolu na dobę.

U kobiet z usuniętą macicą z wyjątkiem kobiet z rozpoznaną wcześniej endometriozą nie jest wskazane dodanie progestagenu do estrogenowej terapii zastępczej.

W leczeniu objawów pomenopauzalnych lekarz zaleci najmniejszą skuteczną dawkę.

W przypadku częściowego lub całkowitego odklejenia produktu, należy jak najszybciej przykleić nowy system transdermalny, plaster. Jednakże należy zachować ten sam dzień zmiany systemu transdermalnego, plastra.

U wszystkich kobiet z zachowaną macicą zaleca się stosowanie progestagenu podawanego w następujący sposób:

*    przez ostatnie 10 do 14 dni każdego miesiąca, w którym jest stosowany lek lub przez ostatnie 10 do 14 dni miesiąca kalendarzowego (gdy stosowanie rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca) podczas ciągłego stosowania leku Systen 50, system transdermalny, plaster

lub

*    przez ostatnie 10 do 12 dni 21-dniowego cyklu stosowania leku Systen 50, system transdermalny, plaster.

W obu przypadkach krwawienie z dróg rodnych występuje zwykle po 12 dniach od podania pierwszej dawki progestagenu.

U pacjentek z wcześniej rozpoznanym rozrostem błony śluzowej macicy, (w tym u kobiet z usuniętą macicą) w czasie leczenia systemem transdermalnym, plastrem Systen 50 należy okresowo dodać progestagen. Krwawienie wystąpi po dodaniu do leczenia progestagenu.

U kobiet z zachowaną macicą leczonych złożoną HTZ stosowanie jednego systemu transdermalnego, plastra Systen 50 dłużej niż 4 dni lub pozostających przez jakikolwiek okres bez przyklejonego plastra (pominięcie dawki leku), występuje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia krwawień międzymiesiączkowych lub plamień.

Sposób stosowania

System transdermalny, plaster Systen 50 należy przykleić na czystą, suchą, zdrową i nieuszkodzoną skórę tułowia poniżej talii. Krem, balsam do ciała lub puder mogą oddziaływać z warstwą przylepną systemu transdermalnego, plastra i nie należy ich stosować w miejscu przylepienia.

Leku Systen 50 nie należy przyklejać na skórę piersi lub w ich okolicy. Miejsce, w którym przyklejany jest system transdermalny, plaster należy zmieniać. Aby przykleić system transdermalny, plaster w tym samym miejscu należy zachować przynajmniej jeden tydzień przerwy.

Lek Systen 50 należy użyć natychmiast po otwarciu saszetki. Po otwarciu saszetki zawierającej system transdermalny, plaster należy zdjąć jedną część zabezpieczającej folii. Następnie unikając zagięcia, przyłożyć odsłoniętą część systemu transdermalnego, plastra do miejsca, w którym ma być przyklejony, od jego brzegu do środka. Pacjentka powinna usunąć drugą część zabezpieczającej folii i przycisnąć dłonią do skóry, ponownie unikaj ąc j ej zagięcia, oraz przycisnąć dłonią system transdermalny, plaster do skóry, ogrzewając go do temperatury ciała, w której przylepność systemu transdermalnego, plastra jest najlepsza. Podczas przyklejania systemu transdermalnego, plastra pacjentka nie powinna bezpośrednio dotykać placami jego warstwy przylepnej.

Nie jest konieczne odklejanie plastra na czas kąpieli lub natrysku. Jednakże zaleca się odklejenie systemu transdermalnego, plastra przed korzystaniem z sauny, a po saunie natychmiast przyklejenie nowego.

By usunąć system transdermalny, plaster, należy chwycić jego brzeg i delikatnie odkleić go od skóry. Po zużyciu system transdermalny, plaster należy złożyć na pół i wyrzucić do śmietnika (nie wrzucać do toalety).

Pozostałości kleju na skórze po odklejeniu systemu transdermalnego, plastra można usunąć wodą z mydłem lub zetrzeć palcami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Systen 50

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawami przedawkowania mogą być: ból i tkliwość piersi, nudności, krwawienia śródcykliczne, kurcze i wzdęcia brzucha. Wymienione objawy przemijają bez specyficznego leczenia po usunięciu systemu transdermalnego, plastra.

Pominięcie zastosowania leku Systen 50

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Systen 50 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W poniższej tabeli podano wszystkie działania niepożądane zaobserwowane w badaniach klinicznych systemu transdermalnego, plastra Systen 50.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane w badaniach klinicznych

Częstość występowania

Często (>1/100 do <1/10)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Grzybica narządów płciowych

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rak piersi

Zaburzenia

naczyniowe

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zwiększenie masy ciała, ból uogólniony i zlokalizowany, rumień i podrażnienie w miejscu stosowania, obrzęki.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Krwawienie z dróg rodnych

Częstość występowania działań niepożądanych związanych z estrogenami (np. ból piersi) wzrasta wraz z dawką estradiolu zawartą w plastrach.

Rodzaj działań niepożądanych, częstość ich występowania i nasilenie u kobiet z zachowaną macicą leczonych systemem transdermalnym, plastrem Systen 50 podawanym razem z progestagenem, różnią się w zależności od rodzaju i dawki progestagenu jednocześnie stosowanego z lekiem Systen 50.

Inne działania niepożądane wykazane w związku z leczeniem estrogenem/progestagenem to:

•    Łagodne i złośliwe estrogenozależne nowotwory, rak trzonu macicy;

•    Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, tj. zakrzepica żył głębokich kończyny dolnej lub miednicy oraz zatorowość płucna;

•    Zawał mięśnia sercowego i udar mózgu;

•    Choroby pęcherza moczowego;

•    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: plamy barwnikowe na twarzy (ostuda), rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa;

•    Prawdopodobieństwo pogorszenia sprawności umysłowej (demencja).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SYSTEN 50

Przechowywać w temperaturze do 25 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Zalecenie to dotyczy także zużytych systemów transdermalnych.

Nie stosować leku Systen 50 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

INNE INFORMACJE

6.


Co zawiera lek Systen 50

Każdy system transdermalny, plaster leku Systen 50, zawiera jako substancję czynną 3,2 mg estradiolu (Estradiolum), w postaci estradiolu półwodnego.

Jak wygląda lek Systen 50 i co zawiera opakowanie

6 lub 8 systemów transdermalnych, umieszczonych w zamkniętych, foliowych saszetkach w tekturowym pudełku

System transdermalny, plaster Systen 50 o powierzchni 16 cm2 zawiera 3,2 mg estradiolu i uwalnia 50 pg estradiolu w ciągu 24 godzin.

Podmiot odpowiedzialny:

Janssen-Cilag International NV Tumhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

Wytwórca:

Janssen Pharmaceutica NV Tumhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa Nr tel. +48 22 237 60 31

Data zatwierdzenia ulotki:

9