+ iMeds.pl

Tacefur 250 mgUlotka Tacefur

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tacefur 250 mg, tabletki Tacefur 500 mg, tabletki

(Cefuroximwn)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tacefur w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tacefur

3.    Jak stosować lek Tacefur

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tacefur

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tacefur i w jakim celu się go stosuje

Tacefur jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Lek działa niszcząc bakterie wywołujące zakażenia. Należy do grupy leków nazywanych cefalosporynami.

Tacefur jest stosowany do leczenia zakażeń:    *

•    zakażenia górnych dróg oddechowych-zapalenie gardła, zapalenie krtani, angina oraz zapalenie zatok obocznych nosa;

•    zakażenia dolnych dróg oddechowych-ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, bakteryjne zapalenie płuc;

® zapalenie ucha środkowego;

•    zakażenia układu moczowego-odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza

moczowego, cewki moczowej;

•    zakażenia skóry i tkanek miękkieh-czyraczność ropowica, liszajec;

o rzeżączka - ostre niepowikłane zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki macicy

Tacefur może być również stosowany:

•    w leczeniu wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy - zakażenia przenoszonego przez

kleszcze).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tacefur Kiedy nie stosować leku Tacefur:

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na anty biotyki cefalosporynowe lub

którykolwiek z pozostałych składników leku Tacefur (wymienionych w punkcie 6);

® jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężką reakcję uczuleniową (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych (peniciliny. monobaktamy lub karbapenemy).

► Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Tacefur bez konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Tacefur nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, ponieważ nie jest znane bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku w tej grupie wiekowej.

Podczas stosowania aksetylu cefuroksymu w chorobie z Łynie (borelioza) może wystąpić reakcja objawiająca się gorączką, dreszczami, bólami głowy i mięśni, przyśpieszoną czynnością serca i oddechu (tak zwana reakcja Jarischa-1 Ier.\heimera). Jest to częsta reakcja, ustępująca samoistnie, będąca wynikiem działania cefuroksymu lub innego antybiotyku na komórkę bakterii wywołującej boreliozę.

W trakcie leczenia lekiem Tacefur należy zwrócić uwagę, czy nie występują takie dolegliwości, jak reakcje uczuleniowe, zakażenia grzybicze (np. drożdżakami) i ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Zmniejszy to ryzyko pojawienia się powikłań. Patrz „ Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę "w punkcie 4.

Badania krwi

Tacefur może wpływać na wyniki badań wykrywających cukier we krwi. W czasie leczenia cefalosporynami obserwowano dodatni odczyn Coombs'a. Zjawisko to może mieć znaczenie podczas wykonywania prób zgodności krzyżowej grupy krwi. Jeśli pacjent ma mieć przeprowadzone badania krwi. powinien:

►    pow iedzieć osobie pobierającej próbki do badań, że przyjmuje lek Tacefur.

Inne leki i Tacefur

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty.

® Leki zmniejszające ilość kwasu w żołądku (np. leki zobojętniające kwas żołądkowy stosowane w leczeniu zgagi) mogą wpłynąć na działanie leku Tacefur.

»    Probenecyd.

•    Doustne leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty).

► Jeżeli pacjent przyjmuje wymienione wyżej (lub podobne) leki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Doustne środki antykoncepcyjne

4

Tacefur może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli podczas stosowania leku Tacefur pacjentka przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne, należy dodatkowa stosować mechaniczne metody zapobiegania ciąży (np. prezerwatywy). W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Należy poinformować lekarza przed przyjęciem leku Tacefur:

•    jeżeli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciążę, o jeżeli pacjentka karmi piersią.

Lekarz oceni, czy korzyści dla pacjentki, wynikające ze stosowania leku Tacefur podczas ciąży i karmienia piersią, przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tacefur może powodować zawroty głowy i inne działania niepożądane, które mogą osłabiać czujność pacjenta.

3. Jak stosować lek Tacefur

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku

wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tacefur należy przyjmować po posiłku. Pomoże to zwiększyć skuteczność leczenia.

Tabletki Tacefur należy połknąć w całości, popijając wodą.

Tabletek nie należy rozgryzać, kruszyć ani dzielić - może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Zwykle stosowana dawka

Dorośli

Zwykle stosowana dawka leku Tacefur wynosi od 250 mg do 500 mg dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Dzieci

Zwykle stosowana dawka leku Tacefur wynosi od 10 mg/kg mc. (nie więcej niż 125 mg) do 15 mg/kg mc. (nie więcej niż 250 mg) dwa razy na dobę, w' zależności od:

• ciężkości i rodzaju zakażenia

*

Nie zaleca się stosowania leku Tacefur u dzieci w w ieku poniżej 3 miesięcy, ponieważ nie są znane

bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku w tej grupie wiekowej.

W zależności od choroby oraz od tego, jak pacjent reaguje na leczenie, dawka początkowa może być zmieniona lub może być konieczny więcej niż jeden cykl leczenia.

Pacjenci z chorymi nerkami

Jeżeli pacjent ma chore nerki, lekarz może zmienić dawkowanie leku. t> Jeśli pacjenta to dotyczy, powinien powiedzieć o tym lekarzow i.

Zastosowanie większej niż zalecana daw ki leku Tacefur

Jeżeli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Tacefur, mogą wystąpić u niego zaburzenia neurologiczne, w szczególności zwiększa się ryzyko drgawek (napadów' padaczkowych). Niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe. Jeśli to

możliwe, należy pokazać opakowanie po leku Tacefur.

Pominięcie przyjęcia leku Tacefur

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Tacefur

Istotne jest, aby nie skracać przepisanego okresu stosowania leku Tacefur. Nie należy przerywać

leczenia bez polecenia lekarza, nawet jeżeli pacjent czuje się już lepiej. Skrócenie zaleconego okresu leczenia może prowadzić do nawrotu choroby.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100. ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) bóle głowy, zawroty głowy; niestrawność, biegunka, nudności, bóle brzucha; przemijające podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych; zakażenia drożdżakowe (kandydoza): eozynofilia (zwiększenie liczby niektórych krwinek białych).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100

pacjentów)

wymioty';    ‘

wysypki skórne;

dodatni odczyn Coombs'a. leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi, zazwyczaj o niewielkim nasileniu), małopłytkowość (niedobór płytek krwi).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u i na 1000 pacjentów) pokrzywka, świąd skóry; rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego; śródmiąższowe zapalenie nerek.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) żółtaczka (głównie spowodowana zastojem żółci), zapalenie wątroby; gorączka polekowa, objawy choroby posurowiczej (występujące po kilku, kilkunastu dniach: gorączka, rumień, obrzęk i wysy pka na skórze, pokrzywka, powiększenie węzłów chłonnych, bóle mięśni, zaczerwienienie i obrzęk stawów, czasami bóle brzucha i biegunka), wstrząs anafilaktyczny (występujący natychmiastowo zespól objawów': złe samopoczucie, poblednięcie, św iąd dłoni i stóp obejmujący całe ciało, utrata przytomności, szybki i płytki oddech, wymioty, biegunka, niewyczuwalne tętno, znacznie obniżone ciśnienie tętnicze, poty, zimne kończyny);

ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka;

niedokrwistość hemolityczna (spowodowana rozpadermkrwinek czerwonych).

Antybiotyki z grupy cefalosporyn mają tendencję do „przyczepiania” się do powierzchni błony komórkowej krwinek czerwonych i reagują z przeciwciałami skierowanymi przeciwko cząsteczkom leku. Prowadzi to do występowania dodatniego odczynu Coombs’a (co może mieć znaczenie podczas wykonywania prób krzyżowych krwi) oraz bardzo rzadko do niedokrwistości hemol¡tycznej.

W przypadku zaobserwowaniu wysypki, świądu, pokrzywki, innych objawów skórnych lub trudności te oddychaniu, należy przerwać podawanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

• Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Telefon: (+48 22)492-14-43. Fax: (+48 22)492-14-49,e.mail:ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tacefur

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zamieszczony na opakowaniu skrót 'Lot' oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zaw iera Tacefur

Substancją czynną leku jest cefuroksym. 1 tabletka zawiera 250 mg lub 500 mg cefuroksymu w postaci cefuroksymu aksetylu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, olej uwodorniony roślinny.

Jak wygląda Tacefur i co zawiera opakowanie

Tabletki 250 ma: białe lub białawe, podłużne tabletki, gładkie z jednej strony oraz z napisem „A33” z drugiej.

Tabletki 500 mg: białe lub białawe, podłużne tabletki, eładkie z jednej strony oraz z napisem „A34” z drugiej.

Blistry PA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Opakowania po 10 lub 20 tabletek.

Nie wszystkie wyszczególnione wielkości opakowań będą sprzedawane.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Tactica Pharmaceuticals Sp z.o.o ul. Bankowa 4 44-100 Gliwice

Wytwórca

APL Swift ( Malta) Limited    *

HF 26. Hal Far Industrial Estate,

Hal Far Birzebbugia ,BBG 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

250 mg tabletki powlekane

Austria. Belgia. Bułgaria, Cypr, Czechy. Dania. Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa. Luksemburg, Malta. Holandia. Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania -Zinnat Niemcy - Elobact,

Grecja - Zinadol Włochy - Zoref, Oraxim Portugalia - Zipos, Zoref

Hiszpania - Cefuroxima Allen, Cefuroxima Solasma

500 mg tabletki powlekane

Austria, Belgia, Bułgaria. Cypr. Czechy, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy,

Łotwa. Litwa, Luksemburg, Malta. Holandia, Polska. Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania,

Wielka Brytania — Zinnat

Niemcy - Elobact

Grecja - Zinadol

Włochy - Zoref, Oraxim

Portugalia - Zipos, Zoref

Hiszpania - Cefuroxima Allen, Cefuroxima Solasma Data ostatniej aktualizacji ulotki:


GŁÓWNY SPECJALISTA d/s NOWYCH U    MIEN

mgr farm. Bogusława 'Borowicz


6

Tacefur

Charakterystyka Tacefur


A


2014 -05- 1 2


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTE LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tacefur, 250 mg, tabletki Tacefur, 500 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 250 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu aksetylu.

1 tabletka zawiera 500 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu aksetylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki 250 mg

Białe lub białawe, podłużne tabletki, gładkie z jednej strony oraz z napisem „A33” z drugiej.

Tabletki 500 mg

Białe lub białawe, podłużne tabletki, gładkie z jednej strony oraz z napisem „A34" z drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Tacefur jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku od 3 miesięcy (patrz punkt 4.4 oraz 5.1).

•    zakażenia górnych dróg oddechowych-zapalenie gardła, zapalenie krtani, angina oraz zapalenie zatok obocznych nosa;

•    zakażenia dolnych dróg oddechowych-ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, bakteryjne zapalenie płuc;

•    zapalenie ucha środkowego;

•    zakażenia układu moczowego-odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego, cewki moczowej;

®    zakażenia skóry i tkanek miękkich-czyraczność ropowica, liszajec;

o    rzeżączka - ostre niepowikłane zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki macicy

• w leczeniu wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy - zakażenia przenoszonego przez

kleszcze).


Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zwykle leczenie trwa 7 dni (może trwać od 5 do 10 dni).

Wskazanie

Dawkowanie

Ostre zapalenie migdałków, ostre zapalenie zatok przynosowych

250 mg dwa razy' na dobę

Ostre zapalenie ucha środkowego

500 mg dwa razy na dobę

Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

500 mg dwa razy na dobę

Zapalenie pęcherza moczowego

250 mg dwa razy na dobę

Odmiedniczkowe zapalenie nerek

250 mg d^a razy na dobę

Niepowikłane zakażenia skóry' i tkanek miękkich

250 mg dwa razy' na dobę

Choroba z Lyme

500 mg dwa razy na dobę przez 14 dni (w przedziale od 10 do 21 dni)

Tabela 2. Dzieci (<40 ks)

Wskazanie

Dawkowanie

Ostre zapalenie migdałków, ostre zapalenie zatok przynosowych

10 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie

125 mg dwa razy na dobę

Zapalenie ucha środkowego lub. jeśli właściwe, cięższe zakażenia u dzieci w wieku od 2 lat

15 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie 250 mg dwa razy na dobę

Zapalenie pęcherza moczowego

15 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie 250 mg dwa razy na dobę

Odmiedniczkowe zapalenie nerek

15 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie 250 mg dwa razy na dobę

Niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

!5 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie 250 mg dwa razy na dobę

Choroba z Lyme

15 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie 250 mg dwa razy na dobę przez 14 dni (od 10 do 21 dni)

Nie ma doświadczeń z podawaniem leku dzieciom w wieku poniżej 3 miesięcy.

Tabletki i granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, zawierające aksetyl cefuroksymu, nie są biorównoważne i nie można ich wzajemnie zastępować na podstawie przeliczenia miligramów na miligramy (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności aksetylu cefuroksymu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Cefuroksym jest wydalany głownie przez nerki. U pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek zalecane jest zmniejszenie dawki cefuroksymu, aby zrównoważyć jego wolniejsze wydalanie. Cefuroksym jest skutecznie usuwany podczas dializy.

Tabela 3. Zalecane dawki produktu Tacefur u pacjentów zaburzeniami czynności nerek

Klirens kreatyniny

Tl/2

[godziny]

Zalecane dawkowanie

>30 mi/min/1,73 m2

1,4-2,4

zmiana dawkowania nie jest konieczna (typowa dawka !25 mg do 500 mg podawana dwa razy na dobę)

10-29 ml/min/1,73 nr

4,6

typowa dawka podawana co 24 godziny

<10 ml/min/1,73 nr

16.8

typowa dawka podawana co 48 godzin

Pacjenci hemodializowani

2-4

kolejną dawkę należy podawać na zakończenie

każdej diali/.y


Zaburzenia czynności wątroby

Brak danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Cefuroksym jest wydalany głównie przez nerki, dlatego uważa się. że występowanie zaburzeń czynności wątroby nie ma wpływu na farmakokinetykę cefuroksymu.

Sposób podawania Podanie doustne.

Tacefur w postaci tabletek należy przyjmować po posiłku w celu zapewnienia optymalnego wchłaniania.

Tabletek powlekanych Tacefur nie należy rozdrabniać i dlatego nie są odpowiednie do stosowania u pacjentów, którzy nie mogą połykać tabletek. U dzieci można zastosować cefuroksym w postaci zawiesiny doustnej.

*

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefuroksymu aksetyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stwierdzona wcześniej nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe.

Ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafi taktyczna) na jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktaniowy (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy) w wywiadzie.

4.4    Spec jalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje nadwrażliwości

Antybiotyk należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów, u których występowała reakcja alergiczna na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe, ponieważ występuje ryzyko wrażliwości krzyżowej. Podobnie jak w przypadku wszystkich antybiotyków beta-laktamowych, notowano występowanie ciężkich reakcji uczuleniowych, sporadycznie kończących się zgonem.

W razie wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości, należy bezzwłocznie przerwać leczenie cefuroksymem i podjąć odpowiednie działania ratunkowe.

Przed rozpoczęciem leczenia należy ustalić, czy u pacjenta nie występowały w przeszłości ciężkie reakcje alergiczne na cefuroksym. inne cefalosporyny lub jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy. Należy zachować ostrożność, jeśli cefuroksym podaje się pacjentowi, u którego wcześniej występowała lekka lub umiarkowana nadwrażliwość na inne antybiotyki beta-laktamowe.

Reakcja Jariseha-Hcrxheimera

Podczas stosowania aksetylu cefuroksymu w leczeniu choroby z Lyme (bo rei i ozy) może wystąpić reakcja Jarischa-Herxheimera. Wynika ona z działania cefuroksymu na komórki bakterii Borrelia burgdorferi, wywołującej chorobę z Lyme. Należy uświadomić pacjentowi, że jest to częsta i zazwyczaj ustępująca samoistnie konsekwencja stosowania antybiotyku w chorobie z Lyme (patrz punkt 4.8).

Nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych

Podobnie jak w przypadku leczenia innymi antybiotykami stosowanie aksetylu cefuroksymu może powodować nadmierny wzrost Candida spp. Przedłużone stosowanie może również powodować

nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych (np. Enterococcus i Clostridium difficile), na skutek czego może być konieczne przerwanie leczenia (patrz punkt 4.8).

W związku ze stosowaniem niemal każdego z leków przeciwbakteryjnych notowano występowanie rzekomobloniastego zapalenia jelita grubego, związanego ze stosowaniem leków przeciwbakteryjnych. Może ono mieć przebieg od postaci lekkiej do zagrażającej życiu. To rozpoznanie należy wziąć pod uwagę u pacjentów z biegunką, która wystąpiła podczas lub po zakończeniu stosowania cefuroksymu (patrz punkt. 4.8). Należy rozważyć przerwanie leczenia cefuroksymem oraz zastosowanie leczenia właściwego przeciwko Clostridium diffìcile. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę (patrz punkt 4.8).

Wpływ na testy diagnostyczne

Wystąpienie dodatniego wyniku testu Coombs'a. związanego ze stosowaniem cefuroksymu, może zaburzać wyniki prób krzyżowych (patrz punkt 4.8).

Mogą występować fałszywie ujemne wyniki testu z cyjanożelazianami, dlatego do oznaczania stężenia glukozy we krwi lub surowicy u pacjentów leczonych aksetylem cefuroksymu zaleca się stosowanie metod z użyciem oksydazy glukozowej lub z heksokinazy.

4.5    Interakcje z. innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego mogą zmniejszać biodostępność aksetylu cefuroksymu w porównaniu z biodostępnością na czczo i mogą prowadzić do zniesienia efektu zwiększonego wchłaniania leku podanego po posiłku.

Aksetyl cefuroksymu może wpływać na florę jelitową, prowadźąc do zmniejszenia wchłaniania estrogenów i do zmniejszenia skuteczności złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Cefuroksym jest wydalany w procesie przesączania klębuszkowego i wydzielania cewkowego. Jednoczesne zastosowanie probenecydu w znacznym stopniu zw iększa stężenie maksymalne, pole pod krzywą stężenia w surowicy w czasie oraz okres półtrwania cefuroksymu w fazie eliminacji.

Jednoczesne stosowanie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może powodować zwiększenie międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (ang. international normalized ratio - INR).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane o stosowaniu cefuroksymu u kobiet ciężarnych są ograniczone. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub piodu. poród czy rozwój noworodka. Tacefur można przepisać kobiecie ciężarnej jedynie wtedy, gdy spodziew ane korzyści przeważają ryzyko.

Karmienie piersią

Cefuroksym jest wydzielany w niewielkich ilościach w pokarmie kobiecym. Nie jest spodziewane wystąpienie działań niepożądanych podczas stosowania dawek terapeutycznych, jednak nie można wykluczyć ryzyka biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych. W związku z tym może być konieczne przerwanie karmienia piersią. Należy wziąć pod uwagę możliwość uwrażliwienia. Należy stosować cefuroksym podczas karmienia piersią jedynie po dokonaniu oceny stosunku korzyści do ryzyka przez lekarza prowadzącego.

Płodność

Brak danych na temat wpływu aksetylu cefuroksymu na płodność u ludzi. Badania nad rozrodczością u zwierząt wykazały brak wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponieważ jednak produkt może powodować zawroty głowy, należy poinformować pacjenta o konieczności zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: nadmierny wzrost Candidaspp., eozynofilia. ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jclitowe, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Kategorie częstości przypisane do poniższych działań niepożądanych są przybliżone, ponieważ dla większości tych działań nie były dostępne odpowiednie dane (np. z badań kontrolowanych placebo) do wyliczenia częstości występowania. Ponadto częstość działań niepożądanych związanych ze stosowaniem aksetylu cefuroksymu może zmieniać się w zależności od wskazania do stosowania.

Dane z dużych badań klinicznych były użyte do określenia częstości - od bardzo częstych do rzadkich działań niepożądanych. Częstości występowania wszystkich innych działań niepożądanych (tj. tych, które występują rzadziej niż 1/10 000) zostały w większości określone na podstawie danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu i odzwierciedlają raczej częstość ich zgłaszania niż rzeczywistą częstość występowania. Dane z badań kontrolowanych placebo nie były dostępne. Tam, gdzie częstości były wyliczone na podstawie danych z badań klinicznych, były one oparte na danych związanych z lekiem (wg oceny badacza). W każdym przedziale częstości działania niepożądane są wymienione według zmniejszającej się ciężkości.

Działania niepożądane związane z lekiem, wszystkich stopni, są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów MedDRA, częstości oraz stopnia ciężkości. Zastosowano następujące zasady przedstawiania częstości występowania: bardzo często>l/10: często> 1/100 do < 1/10; niezbyt często > 1/1 000 do < 1/100; rzadko > 1/10 000 do < 1/4 000, bardzo rzadko <1/10 000 i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Częstość nieznana

Zakażenia i zarażenia

nadmierny wzrost Candida spp.

nadmierny wzrost Clostridium difficile

pasożytnicze

Zaburzenia krwi

eozynofilia

dodatni odczyn Coombs’a. małopłytkowość, leukopenia (czasami nasilona)

niedokrwistość hemolityczna

i układu chłonneso

Zaburzenia układu

gorączka polekowa, zespól choroby posurowiczej, anafilaksja, reakcja Jarischa-Herxheimera

immunologicznego

Zaburzenia układu

bóle głowy-, zawroty głowy

nerwowego

Zaburzenia żoładka i

biegunka, nudności, ból

wymioty

rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Mii

brzucha

Zaburzenia wątroby

przemijające

zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

żółtaczka (głownie zastoinowa), zapalenie wątroby

i dróa żółciowych

Zaburzenia skóry

wysypki skórne

pokrzywka, świąd, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz Zaburzenia układu i mm unologicznego), obrzęk naczynioruchowy

i tkanki podskórnej

Opis wybranych działań niepożądanych

Cefalosporyny, jako grupa leków, wykazują skłonność do przylegania do powierzchni błon komórkowych krwinek czerwonych i reagowania z przeciwciałami skierowanymi przeciwko lekowi, powodując wystąpienie dodatniego odczynu Coombs‘a (który może zaburzać próbę krzyżową krwi) i powodować bardzo rzadko niedokrwistość hemolityczną.

Zaobserwowano zazwyczaj odwracalne, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych wf osoczu.

Dzieci i młodzież

Profil bezpieczeństwa dla aksetylu cefuroksymu u dzieci jest zgodny z. profilem u dorosłych. Zgłaszanie podejrzanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Telefon: (+48 22) 492-14-43. Fax: (+48 22) 492-14-49,e.mailmdl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do następstw neurologicznych, w tym do encefalopatii, drgawek i śpiączki. Objawy przedawkowania mogą wystąpić, jeśli dawki nie są odpowiednio zmniejszone u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.2 i 4.4).    »

Stężenie cefuroksymu w surowicy można zmniejszyć stosując hemodializę i dializę otrzewnową. 1

połączenia się z. białkami wiążącymi penicyliny (ang. penicillin binding proteins - PBP). Następuje przerwanie procesu biosyntezy ściany komórkowej (peptydoglikanu). co prowadzi do lizy komórki bakteryjnej i do jej obumarcia.

Mechanizm oporności

Oporność bakterii na cefuroksym może wynikać zjcdnego lub kilku następujących mechanizmów:

8 hydroliza przez beta-laktamazy, w tym beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL), oraz przez enzymy Amp-C, które mogą być indukowane lub podlegać trwałej derepresji u niektórych gatunków tlenowych bakterii Gram-ujemnych;

•    zmniejszone powinowactwo białek wiążących penicyliny (PBP) do cefuroksymu;

•    nieprzepuszczalność błony zewnętrznej, która ogranicza dostęp cefuroksymu do białek wiążących penicyliny u bakterii Gram-ujemnych;

•    bakteryjne pompy aktywnie usuwające lek z komórki.

Oczekuje się, że bakterie, które uzyskały oporność na inne cefalosporyny do wstrzykiwali, będą oporne na cefuroksym.

W zależności od mechanizmu oporności bakterie, które uzyskały oporność na penicyliny mogą wykazywać obniżoną wrażliwość lub oporność na cefuroksym.

Stężenia graniczne aksetvlu cefuroksymu

Przedstawione niżej wartości graniczne minimalnych stężeń hamujących (ang. minimum inhibitory concentration - MIC) zostały określone przez Europejską Komisję Testowania Wrażliwości Drobnoustrojów (ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST).

Drobnoustrój

Stężenia graniczne |mg/l]

W

0

Enterobacteriaceae 1 2

<8

>8

Staphylococcus spp.

3

Streptococcus A, B, C i G

-1-

Streptococcus pneumoniae

<0,25

>0,5

Moraxella catarrhal is

<0,125

>4

Haemophilus influenzae

<0.125

>1

Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem1

IE1

IE1


' Stężenia graniczne cefalosporyn dla Enterobacteriacae uwzględniają wszystkie klinicznie istotne mechanizmy oporności (w tym za pośrednictwem ESBL i plazmidowej AmpC). Stosując powyższe kryteria, niektóre szczepy wytwarzające beta-laktamazy można uznać za wrażliwe lub średnio wrażliwe na cefalosporyny 3. i 4. generacji i tak należy je określać, niezależnie od tego. czy zawierają ESBL. czy nie. W wielu regionach, wykrycie i określenie ESBL jest zalecane lub obowiązkowe w celu skutecznego leczenia zakażeń.

2 Tylko niepowikłane zakażenia dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego); patrz punkt 4.1.

’ O wrażliwości gronkowców na cefalosporyny wnioskuje się na podstawie wrażliwości na metycylinę; wyjątkami są ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono wartości granicznych i których nie należy stosować w zakażeniach wywołanych przez gronkowce.

4    O wrażliwości paciorkowców beta-hemol¡żujących z grup A. B. C i G na antybiotyki beta-laktamowe wnioskuje się na podstawie wrażliwości na penicylinę.

5    Niewystarczające dowody, że gatunek bakterii jest właściwym celem leczenia opisanym lekiem. Może być zgłaszane MIC z komentarzem, ale bez jednoczesnego przyporządkowania

do grupy W lub O._

W = wrażliwe, O = oporne.


Częstość nabytej oporności wybranych gatunków może zmieniać się w zależności od miejsca geograficznego i czasu. Wskazane jest uzyskiwanie miejscowej informacji dotyczącej oporności, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności należy zasięgnąć rady specjalistów, szczególnie wtedy, kiedy lokalna częstość występowania oporności jest taka, że użyteczność aksetylu ceforuksymu jest wątpliwa co najmniej w niektórych rodzajach zakażeń.

Drobnoustro je, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Streptococcus pneumoniae__

Bakterie tlenowe Gram-uiemne Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Proteus spp. (inne niż P. vulgaris)

Providencia spp,_


Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie Peptostreptococcus spp. Propionibacterium spp.

Bakterie beztlenowe Gram-uiemne

Fusobacterium spp.

Bacteroides spp.

Drobnoustroje o oporności wrodzonej

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus faecal is

Enterococcus. faecium

Bakterie tlenowe Gram-uiemne

Acinetobacter spp.

Campylobacter spp.

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Bakterie beztlenowe Gram-uiemne

%


Cefuroksym in vitro działa zwykle na następujące drobnoustroje.

Gatunki zwykle wrażliwe

X

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus (wrażliwy na metycylinę)*

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Bakterie tlenowe Gram-uiemne

Haemophilus injluenzae

Haemophil us parainfluenzae

Moraxella catarrhalis

Kretki

Borrelia burgdorferi

Bacteroides fragilis

Inne

4

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp

* Wszystkie S. aureus oporne na metycylinę są oporne na cefuroksym.

5.2    Właściwości farm a ko kin etyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym aksctyl cefuroksymu wchłania się z przewodu pokarmowego i jest szybko hydrolizowany w błonie śluzowej jelita i we krwi, uwalniając do krążenia wolny cefuroksym. Optymalne wchłanianie zachodzi po podaniu leku wkrótce po posiłku.

Po podaniu aksetylu cefuroksymu w postaci tabletek maksymalne stężenia w surowicy (2,9 pg/ml po dawce 125 mg, 4,4 pg/ml po dawce 250 mg, 7,7 pg/ml po dawce 500 mg i 13,6 pg/ml po dawce 1000 mg) występują w przybliżeniu 2,4 godziny po podaniu, jeSli lek jest podawany razem z pokarmem. Szybkość wchłaniania cefuroksymu z zawiesiny jest zmniejszona w porównaniu z tabletkami, co prowadzi do występującego później mniejszego stężenia maksymalnego w surowicy i do zmniejszonej biodostępności (o 4 do 17%). Aksetyl cefuroksymu w postaci zawiesiny doustnej podczas badania u zdrowych dorosłych nie był biorównoważny z aksetyiem cefuroksymu w' postaci tabletek i dlatego nie można go zastępować przeliczając wprost miligramy na miligramy (patrz punkt 4.2). Farmakokinetyka cefuroksymu jest liniowa w całym zakresie dawkowania doustnego od 125 mg do 1000 mg. Nie dochodziło do kumulacji dawek po powtarzanych dawkach doustnych od 250 do 500 mg.

Dystrybucja

Wiązanie z białkami określono na 33 do 50% w zależności od zastosowanej metodologii. Po zastosowaniu pojedynczej daw'ki aksetylu cefuroksymu 500 mg w postaci tabletek u 12 zdrowych ochotników, pozorna objętość dystrybucji wyniosła 50 I (CV%=28%). Stężenia cefuroksymu większe niż minimalne stężenia hamujące dla powszechnie występujących bakterii mogą zostać osiągnięte w migdałkach, tkance zatok przynosowych, błonie śluzowej oskrzeli, kości, płynie opłucnowym, płynie stawowym, mazi stawowej, płynie otrzewnowym, żółci, plwocinie, ciele szklistym. Cefuroksym przenika przez barierę krew-mózg, jeśli występuje stan zapalny opon.

Metabolizm

Cefuroksym nie jest metabolizowany.

Eliminacja

Okres półtrwania w surowicy wynosi między 1 a 1,5 godziny. Cefuroksym jest wydalany w procesie przesączania kłębuszkowego i wydzielania cewkowego. Klirens nerkowy zawiera się w przedziale 125 do 148 ml/min/1,73 nr.

Szczególne grupy pacjentów

Pleć

Nie obserwowano różnic w farmakokinetyce cefuroksymu u mężczyzn i u kobiet.

Osoby w podeszh tn wieku

Nie jest konieczne zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek, podczas stosowania dawek do I g na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku mogą mieć zmniejszoną wydolność nerek i dlatego dawkę leku u pacjentów w podeszłym wieku należy dostosować do stopnia wydolności nerek (patrz punkt 4.2).

Dzieci

*

U starszych niemowląt (w wieku >3 miesięcy) oraz u dzieci, farmakokinetyka cefuroksymu jest podobna do obserwowanej u dorosłych.

Nie ma dostępnych danych z badań klinicznych, dotyczących stosowania aksetylu cefuroksymu u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy.

Zaburzenia czynności nerek

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności aksetylu cefuroksymu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Cefuroksym jest wydalany głownie przez nerki. Dlatego, tak samo jak w przypadku podobnych antybiotyków, u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek zalecane jest zmniejszenie dawki cefuroksymu, aby zrównoważyć jego wolniejsze wydalanie. Cefuroksym jest skutecznie usuwany podczas dializy.

Zaburzenia czynności wątroby

Brak dostępnych danych dotyczącycli pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Cefuroksym jest eliminowany głównie przez nerki i dlatego uważa się, że występowanie zaburzeń czynności wątroby nie ma wpływu na farmakokinetykę cefuroksymu.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD)

Dla cefalosporyn wykazano, że najważniejszym wskaźnikiem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym, powiązanym ze skutecznością/« v/vo, jest wyrażona procentowo część odstępu między dawkami (%T). w której stężenie niezwiązanego leku pozostaje powyżej minimalnego stężenia hamującego (ang. minimum inhibitory concentration - MIC) cefuroksymu dla docelowego gatunku bakterii (tj. %T>MIC).

5.3 Przedkiiniczne dane o bezpieczeństwie

Na podstawie danych nieklinicznych. uzyskanych podczas konwencjonalnych badań nad farmakologią bezpieczeństwa stosowania, toksyczności powtarzanych daw ek, genotoksyczności oraz toksyczności reprodukcyjnej i rozwojowej, wykazano brak szczególnego ryzyka dla łudzi. Nie wykonywano badań karcinogenności, jednak nie ma dowodów świadczących o potencjale rakotwórczym.

Różne cefalosporyny hamują działanie gamma-glutamylotranspeptydazy w moczu szczurów, jednak w przypadku cefuroksymu to hamowanie jest słabsze. Może to mieć znaczenie w zakłócaniu klinicznych testów laboratoryjnych u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna, Kroskarmeloza sodow(a,

Sodu laurylosiarczan,

Krzemionka koloidalna bezw-odna,

Olej uwodorniony roślinny.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudelku.

Opakowania po 10 lub 20 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania


Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tactica Pharmaceuticals Sp z.o.o. ul. Bankowa 4 44-100 Gliwice

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tacefur 250 mg, pozwolenie nr: 20308 Tacefur 500 mg, pozwolenie nr: 20309

9. DATA W YDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Pozwolenie nr: 20308. 19.06.2012 Pozwolenie nr: 20309. 19.06.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

GŁÓWNY SPECJALISTA .


11

1

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego: cefalosporyny drugiej generacji.

Kod ATC: J01DC02 Mechanizm działania

Aksetyl cefuroksymu jest hydrolizowany przez enzymy - esterazy, do aktywnego antybiotyku, cefuroksymu. Cefuroksym hamuje syntezę bakteryjnych ścian komórkowych w następstwie

Tacefur