+ iMeds.pl

Tachyben 100 mgUlotka Tachyben

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tachyben, 100 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Urapidyl

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tachyben i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tachyben

3.    Jak lek Tachyben

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tachyben

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Tachyben i w jakim celu się go stosuje

Lek Tachyben zawiera substancję czynną urapidyl.

Lek Tachyben należy do grupy leków nazwywanych alfa blokerami. Leki te działają w naczyniach krwionośnych (tj. tętnicach i żyłach). Powodują one zmniejszenie ciśnienia krwi poprzez zmniejszenie napięcia ścian naczyń krwionośnych.

Lek Tachyben jest stosowany w celu leczenia nagłego, poważnego zwiększenia ciśnienia krwi:

-    w sytuacjach nagłego zwiększenia ciśnienia krwi grożącego uszkodzeniem wrażliwych narządów

-    podczas i po zabiegach chirurgicznych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tachyben Kiedy nie stosować leku Tachyben :

-    jeśli pacjent ma uczulenie na urapidyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występuje wada serca nazywana stenozą aortalną lub nieprawidłowości naczyń nazywane przetoką (za wyjątkiem przetoki tętniczej u pacjentów dializowanych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tachyben lekarz sprawdzi:

-    czy u pacjneta występowała biegunka lub wymioty (lub inne stany powodujące zmniejszenie ilości płynów w organizmie);

-    czy występuje zmniejszenie stężenia sodu we krwi.

Inne leki i Tachyben

Należy powiedzieć lekarzowio wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio ponieważ mogą one wchodzić w interakcje z lekiem Tachyben, co może zmieniać skuteczność lub zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych:

-    Leki z grupy blokujących receptory alfa stosowane w leczeniu problemów układu moczowego spowodowanych chorobą prostaty

-    Jakiekolwiek leki zmniejszające ciśnienie krwi

-    Baklofen (stosowany w leczeniu skurczów mięśni)

-    Cymetydyna (stosowana w celu zahamowania wytwarzania kwasu w żółądku)

-    Kortykosteroidy (leki przeciwzapalny, czasami nazywane sterydami).

Tachyben z alkoholem

Należy zachować ostrożność podczas leczenia lekiem Tachyben i picia alkoholu. Może to nasilać działanie urapidylu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Tachyben przez kobiety w ciąży. Brak wystarczających danych, żeby ocenić bezpieczeństwo stosowania urapidylu u kobiet w ciąży.

Jeśłi u kobiety w ciąży wystąpi wysokie ciśnienei krwi i konieczne jest leczenie tym lekiem, ciśnienie powinno być obniżane powoli i zawsze pod kontrolą lekarza.

Brak danych dotyczących przenikania urapidylu do mleka karmiacych kobiet. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Tachyben.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Tachyben może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, w szczególności:

-    podczas rozpoczynania leczenia lub w przypadku zmiany dawki,

-    w przypadku spożywania alkoholu i napojów alkoholowych.

Lek Tachyben zawiera glikol propylenowy. Ta substancja może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

Lek Tachyben zawiera mniej niż 23 mg jonów sodu w ampułce, tj. można powiedzieć, że nie zawiera sodu. Oznacza to, że może być stosowany przez pacjentów stosujących dietę niskosodową.

3. Jak stosować lek Tachyben

Lek Tachyben będzie przepisany przez lekarza i podany przez lekarza lub wykwalifikowany personel

medyczny.

Dawkowanie

Lekarz zadecyduje jaka jest odpowiednia dawka leku w zależności od stanu pacjenta.

Szczególne grupy pacjentów

-    Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczenstwa stosowania.

-    U osób starszych (powyżej 65 lat) może być konieczne zmniejszenie dawki.

-    Jeśli pacjent choruje na choroby wątroby (ciężka niewydolność wątroby), może być konieczne zmniejszenie dawki.

-    Jeśli pacjent choruje na choroby nerek (ciężka niewydolność nerek), konieczne może być wykonanie badań w celu oceny krążenia krwi.

-    Jeśli pacjent choruje na niewydolność serca spowodowaną zaburzeniami czynności mechanicznej należy zachować środki ostrożności.

Sposób podania

Lek Tachyben jest podawany dożylnie.

Czas terapii

Czas terapii lekiem Tachyben nie powinien być dłuższy niż 7 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tachyben

Najbardziej prawdopodobnym zdarzeniem w sytuacji przedawkowania jest nagłe obniżenie ciśnienia krwi, co w przypadku gdy pacjent stoi powoduje zawroty głowy, zaburzenia świadomości lub omdlenie (niedociśnienie ortostatyczne). W takiej sytuacji należy położyć pacjenta na plecach i unieść nogi. Jeśli objawy nie ustępują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Ten lek, jak każdy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane mogą wystąpić podczas leczenia. Należy powiedzieć o nich lekarzowi, który zdecyduje czy przerwać, czy kontynuować leczenie.

Często: mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów: nudności, zawroty głowy i bóle głowy

Niezbyt często: mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów: kołatanie serca, zmniejszenie lub zwiększenie częstości pracy serca, uczucie ucisku za mostkiem i trudności z oddychaniem, wymioty, zmęczenie i pocenie się

Rzadko: mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów: długotrwały i bolesny wzwód prącia, przekrwienie błony śluzowej nosa, skórne reakcje alergiczne (swędzenie, nagłe zaczerwienienie skóry, wysypka).

Bardzo rzadko: mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów: zmniejszenie liczby płytek krwi (krwinki biorące udział w procesie krzepnięcia krwi), osłabienie, niepokój.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Tachyben

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i ampułce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Po pierwszym otwarciu i (lub) rozcieńczeniu:

Wykazano, że roztwór do infuzji jest stabilny chemicznie i fizycznie przez 50 godz. w temperaturze 15-25°C.

Aby zachować czystość mikrobiologiczną, roztwór powinien być wykorzystany bezpośrednio po przygotowaniu.

Jeśli roztwór nie został podany bezpośrednio po przygotowaniu, za czas i warunki przechowywania przed podaniem odpowiada personel medyczny i zazwyczaj nie powinno się przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że roztwór przygotowano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Do pojedynczego podania.

Należy zużyć bezpośrednio po pierwszym otwarciu ampułki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tachyben

Substancją czynną leku jest urapidyl.

Jedna ampułka 20 ml zawiera 100 mg urapidylu.

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy sodu diwodorofosforan dwuwodny kwas solny (37 % w/w) disodu fosforan dwuwodny kwas solny (3,7 % w/w) sodu wodorotlenek (4 % w/w) woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Tachyben i co zawiera opakowanie

Lek Tachyben 100 mg to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji w ampułce. Opakowanie zawiera 5 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

EVER Neuro Pharma GmbH Oberburgau 3 4866 Unterach Austria

Wytwórca

EVER Neuro Pharma GmbH Oberburgau 3 4866 Unterach Austria

CENEXI

52, rue Marcel et Jacques Gaucher 94120 Fontenay Sous Bois Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Czechy

Niemcy

Rumunia

Węgry


Tachyben 100 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Tachyben 100 mg Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Urapidil Stragen i.v. 100 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Tachyben, 100 mg, Concentrat pentru soluxe perfuzabilä Uratens i.v., 100 mg, Koncentrátum oldatos infúzióhoz

Urapidil Stragen i.v., 100 mg, Concentrato per soluzione per infusione

Włochy


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

<..........................................................................................................

Informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego:

Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych poniżej. Nie należy podawać jednocześnie następujących substancji czynnych (lub roztworów do rozpuszczania lub rozcieńczania):

roztwory do wstrzykiwań i roztwory infuzyjne o odczynie zasadowym.

Może to wywołać zmętnienie lub wytrącenie osadu.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Ampułkę 100 mg można użyć wyłącznie do stabilizacji ciśnienia w postaci infuzji.

Do rozpoczęcia leczenia dostępne są ampułki zawierające 25 mg i 50 mg urapidylu. Te dawki, po rozcieńczeniu można także stosować w postaci infuzji.

Rozcieńczenie należy wykonać w warunkach aseptycznych.

Przed podaniem należy sprawdzić zabarwienie roztworu i czy nie zawiera zanieczyszczeń. Można podać tylko przezroczysty i bezbarwny roztwór.

Przygotowanie roztworu:

-    Wstrzyknięcie dożylne:

do 500 ml jednego z podanych roztworów należy dodać 250 mg urapidylu (2 ampułki zawierające 100 mg urapidylu + 1 ampułkę zawierającą 50 mg urapidylu)

-    Pompa strzykawkowa:

100 mg urapidylu należy nabrać do strzykawki i rozcieńczyć do objętości 50 ml jednym z podanych roztworów.

Roztwory do rozcieńczenia:

-    roztwór chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %)

-    roztwór glukozy 50 mg/ml (5 %)

-    roztwór glukozy 100 mg/ml (10 %)

Wyłącznie do jednokrotnego podania.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu i opakowania należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

5

Tachyben

Charakterystyka Tachyben

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tachyben, 100 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 5 mg urapidylu.

Ampułka 20 ml zawiera 100 mg urapidylu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

100 mg: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Przezroczysty, bezbarwny roztwór o pH od 5,6 do 6,6.

Bez widocznych zanieczyszczeń.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do    stosowania

Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego (np. przełom nadciśnieniowy), ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne.

Kontrolowane obniżanie ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu operacyjnym.

4.2    Dawkowanie i    sposób podawania

Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego, np. przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne.

Wstrzyknięcie dożylne

10-50 mg urapidylu należy powoli podawać dożylnie, monitorując jednocześnie ciśnienie krwi. Obniżenie ciśnienia występuje zwykle w ciągu 5 minut po wstrzyknięciu. W zależności od reakcji ciśnienia krwi można powtórzyć podanie 10-50 mg urapidylu.

Infuzja dożylna lub wlew z użyciem pompy infuzyjnej są wykorzystywane w celu utrzymania ciśnienia uzyskanego po pojedynczym wstrzyknięciu produktu.

Instrukcja rozcieńczenia produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Maksymalna ilość urapidylu wynosi 4 mg na ml roztworu do infuzji.

Szybkość podawania: Szybkość wlewu zależy od indywidualnych wartości ciśnienia pacjenta. Zalecana początkowa maksymalna szybkość podawania wynosi 2 mg/min.

Dawka podtrzymująca: Średnio 9 mg/godz.: dotyczy to 250 mg urapidylu dodanego do 500 ml roztworu do infuzji co odpowiada 1 mg = 44 krople = 2,2 ml.

Kontrolowane obniżanie ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu operacyjnym.

Infuzja dożylna lub wlew z użyciem pompy infuzyjnej są wykorzystywane w celu utrzymania ciśnienia uzyskanego po pojedynczym wstrzyknięciu produktu.

Schemat dawkowania

Uwaga

Produkt Tachyben jest podawany dożylnie i.v. jako wstrzyknięcie lub infuzja, pacjent powinien być w pozycji leżącej. Dawkę podaje się w postaci jednego lub kilku wstrzyknięć lub wolnej infuzji. Wstrzyknięcia mogą być łączone następnie z wolnym wlewem.

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku leki przeciw nadciśnieniowe muszą być podawane ze szczególną ostrożnością, początkowo w małych dawkach, ze względu na zmienioną wrażliwość tych pacjentów na leki z tej grupy.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki urapidylu.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania urapidylu podawanego dożylnie u dzieci i młodzieży w wieku od 0-18 lat. Brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Czas leczenia

Stwierdzono, że ze względu na bezpieczeństwo toksykologiczne okres leczenia do 7 dni jest bezpieczny. Ogólnie, leków podawanych parenteralnie nie powinno się podawać dłużej. Leczenie pozajelitowe może być powtórzone w przypadku ponownego wzrostu ciśnienia krwi.

Możliwe jest równoległe zastosowanie leku doustnego o działaniu hipotensyjnym w trakcie leczenia pozajelitowego.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu Tachyben nie należy stosować w przypadku nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie. Produktu Tachyben nie należy stosować w przypadku u pacjentów ze zwężeniem cieśni aorty lub przetoką tętniczo-żylną (z wyjątkiem nieczynnej hemodynamicznie przetoki do dializy).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

- u pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną zaburzeniami czynności hemodynamicznej np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej, zatorowość tętnicy płucnej lub zaburzona czynność serca z powodu choroby osierdzia;

- u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby;

-    u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek;

- u pacjentów w podeszłym wieku;

- u pacjentów leczonych równocześnie cymetydyną (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji)

Jeśli podano wcześniej inny lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, przed podaniem urapidylu należy czekać na uwidocznienie wpływu podanego produktu na wartość ciśnienia. Dawkę urapidylu należy odpowiednio zmniejszyć.

Nadmiernie szybkie zmniejszenie ciśnienia krwi może prowadzić do bradykardii lub zatrzymania akcji serca.

Ze względu na obecność glikolu propylenowego, po podaniu produktu Tachyben mogą wystąpić objawy zbliżone do obserwowanych po zastosowaniu alkoholu.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol jonów sodu (23 mg) na dawkę tj. jest zasadniczo wolny od sodu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Działanie hipotensyjne urapidylu może być nasilone przez jednoczesne stosowanie antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych, leków rozszerzających naczynia oraz innych leków hipotensyjnych, oraz w stanach odwodnienia organizmu (biegunka, wymioty) i po podaniu alkoholu.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując jednocześnie urapidyl i baklofen, ponieważ baklofen może nasilać jego działanie hipotensyjne.

Równoczesne stosowanie cymetydyny powoduje zahamowanie metabolizmu urapidylu. Może to spowodować zwiększenie stężenia urapidylu w surowicy o 15%, dlatego należy rozważyć zmniejszenie dawki urapidylu.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z:

- imipraminą (ze względu na działanie przeciwnadciśnieniowe i ryzyko hipotonii ortostatycznej);

-    lekami neuropleptycznymi (ze względu na działanie przeciwnadciśnieniowe i ryzyko hipotonii ortostatycznej)

- kortykosteroidami (zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego z powodu retencji sodu i wody).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), ze względu na brak wystarczających danych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt Tachyben nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży. Brak danych dotyczących stosowania urapidylu u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję bez działania teratogennego (patrz punkt 5.3)

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania urapidylu do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ten produkt leczniczy wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Reakcja na produkt może różnić się u indywidualnego pacjenta. Dotyczy to głównie początku leczenia, okresu zmiany sposobu leczenia lub przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

W większości przypadków wymienione działania niepożądane były związane ze zbyt szybkim zmniejszeniem ciśnienia krwi, jednakże dotychczasowe doświadczenie wykazuje, że nawet podczas wolnej infuzji ustępują one w ciągu kilku minut, a zatem decyzję o przerwaniu podawania należy podjąć zależnie od ciężkości działania niepożądanego.

n. Częstość

Układy \ i narządy \

Bardzo

często

(>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1,000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10,000 do < 1/1,1000

Bardzo rzadko (<1/10,000)

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

T rombocytopenia

Zaburzenia serca

Kołatanie serca,

Tachykardia,

Bradykardia,

Uczucie ucisku za

mostkiem,

Duszność ,

Objawy

przypominające dusznicę bolesną

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Wymioty

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Osłabienie

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy Bóle głowy

Zaburzenia

psychiczne

Niepokój

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Priapizm

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Przekrwienie

błony

śluzowej nosa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pocenie się

Skórne reakcje alergiczne (świąd, zaczerwie-

nienie skóry, wysypka)

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawami przedawkowania są zawroty głowy, ortostatyczne zmniejszenie ciśnienia krwi i omdlenie, a także zmęczenie i zmniejszona szybkość reakcji.

Leczenie przedawkowania

Nadmiernemu obniżeniu ciśnienia krwi można przeciwdziałać poprzez ułożenie chorego z wysoko uniesionymi nogami i uzupełnienie objętości płynów ustrojowych. Jeżeli te środki będą niewystarczające, można powoli wstrzyknąć dożylnie, przy jednoczesnym monitorowaniu ciśnienia krwi, lek zwężający naczynia krwionośne. W bardzo rzadko występujących przypadkach może być konieczne dożylne podanie katecholamin (np. adrenaliny, 0,5-1,0 mg uzupełnione do 10 ml izotonicznym roztworem chlorku sodu).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki adrenergiczne działające obwodowo, antagoniści receptora adrenergicznego alfa.

Kod ATC: C02CA06

Urapidyl prowadzi do równoczesnego obniżenia skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego przez zmniejszenie oporu obwodowego Tętno przeważnie pozostaje niezmienione.

Rzut minutowy serca nie ulega zmianie. Rzut minutowy może zwiększyć się w przypadku, gdy był zmniejszony w wyniku zwiększonego obciążenia następczego.

Mechanizm działania

Urapidyl działa zarówno ośrodkowo i obwodowo.

   Obwodowo: urapidyl blokuje głównie postsynaptyczne receptory alfa-1 i w ten sposób hamuje zwężające naczynia działanie katecholamin.

•    Ośrodkowo: Urapidyl wykazuje działanie ośrodkowe. Moduluje aktywność ośrodków regulacji krążenia. W ten sposób zapobiega odruchowemu pobudzeniu lub hamowaniu układu współczulnego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym 25 mg urapidylu obserwuje się dwie fazy zmian stężenia produktu we krwi (faza początkowa - dystrybucja, faza końcowa - eliminacja). Okres półtrwania w fazie dystrybucji wynosi około 35 minut. Objętość dystrybucji wynosi 0,8 (0,6 - 1,2) l/kg.

Urapidyl metabolizowany jest przede wszystkim w wątrobie. Głównym metabolitem jest hydroksylowa pochodna urapidylu w pozycji 4 pierścienia fenylowego, która nie wykazuje działania hipotensyjnego. Metabolit powstający w wyniku O-demetylacji urapidylu wykazuje taką samą aktywność jak substancja wyjściowa, występuje on jednak w małych ilościach.

Urapidyl oraz jego metabolity są eliminowane przez nerki w 50 - 70%, z czego 15% podanej dawki jest wydalane w postaci aktywnego urapidylu, a pozostała ilość w postaci metabolitów, głównie jako p-hydroksy-urapidyl, wydalana jest z kałem, które nie działają hipotensyjnie.

Okres półtrwania urapidylu w osoczu po szybkim podaniu dożylnym wynosi 2,7 (1,8-3,9) godz.. Wiązanie urapidylu z białkami (osocza ludzkiego) in vitro wynosi 80%. Względnie słabe wiązanie urapidylu z białkami osocza może tłumaczyć, dlaczego nie są znane dotychczas interakcje urapidylu z lekami silnie wiążącymi białka osocza.

U pacjentów z zawansowaną niewydolnością wątroby i (lub) nerek oraz u osób w podeszłym wieku objętość dystrybucji i klirens urapidylu są zmniejszone, zaś okres półtrwania w osoczu jest dłuższy. Urapidyl przechodzi przez barierę krew-mózg i przenika przez łożysko.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Ostrą toksyczność chlorowodorku urapidylu badano na myszach i szczurach. Wartość LD50 (w przeliczeniu na urapidyl) wynosiła 508 do 750 mg/kg masy ciała po podaniu doustnym i 140 do 260 mg/kg masy ciała po podaniu dożylnym.

Główne objawy toksyczne to uspokojenie polekowe, opadanie powiek, zmniejszona ruchliwość, utrata odruchów obronnych, zmniejszenie temperatury ciała, duszność, sinica, drżenie i drgawki, a następnie zgon.

Toksyczność przewlekła i Toksyczność podostra

Przewlekłą toksyczność badano na szczurach, którym podawano doustnie z karmą urapidyl w dawkach do 250 mg/kg masy ciała / dzień przez 6 i 12 miesięcy. Obserwowano następujące objawy: uspokojenie polekowe, opadanie powiek, zmniejszony przyrost masy ciała, przedłużenie cyklu rujowego oraz zmniejszenie masy macicy.

Toksyczność przewlekłą badano na psach, którym przez 6 do 12 miesięcy podawano urapidyl w dawkach do 64 mg/kg masy ciała. Dawki powyżej 30 mg/kg masy ciała/dzień powodowały uspokojenie polekowe, nadmierne ślinienie się i drżenie. U psów nie obserwowano zmian klinicznych lub histopatologicznych.

Działanie mutagenne oraz rakotwórcze

Urapidyl nie wykazywał właściwości mutagennych w badaniach przeprowadzanych na bakteriach (test Amesa, „host-mediated assay”), na ludzkich limfocytach i w teście metafazy szpiku kostnego u myszy. Wynik testu naprawy DNA w hepatocytach szczura był negatywny.

Badania rakotwórczości u myszy i szczurów przez ponad 18 i 24 miesiące nie dostarczyły żadnych istotnych informacji dotyczących możliwości działania rakotwórczego u ludzi. Specjalne badania na szczurach i myszach wykazały, że urapidyl zwiększa stężenie prolaktyny. U gryzoni zwiększone stężenie prolaktyny pobudza rozrost tkanki gruczołu mlecznego. Na podstawie dostępnych informacji na temat mechanizmu tego działania nie należy się spodziewać, by występowało ono u ludzi po podawaniu dawek terapeutycznych. Nie obserwowano go także w badaniach klinicznych.

Wpływ na reprodukcję

Badania wpływu na reprodukcję u szczurów, myszy i królików nie wskazują na teratogenne działanie urapidylu.

Badania nad wpływem na reprodukcję przeprowadzone na szczurach i królikach wyzkazały toksyczny wpływ urapidylu. Działania polegały na zmniejszeniu ilości ciąż u szczurów, zmniejszeniu przyrostu masy ciała i przyjmowaniu pokarmu oraz wody przez ciężarne samice królika, zmniejszeniu przeżycia płodów u królików, a także zmniejszeniu przeżycia okołoporodowego i przyrostu masy ciała u nowonarodzonych szczurów.

W badaniach nad wpływem na reprodukcję, także w badaniach nad toksycznością przewlekłą obserwowano przedłużenie cyklu rujowego u samic szczura. Uważa się, że przedłużenie cyklu rujowego oraz zmniejszenie masy macicy zależne jest od zwiększonego stężenia prolaktyny, występującego u gryzoni po podawaniu urapidylu. Płodność samic szczurów nie była zmniejszona.

Ze względu na znaczne różnice międzygatunkowe, nie ma dowodów na to, że przedstawione wyniki badań mają jakiekolwiek odniesienie do ludzi. W długookresowych badaniach klinicznych nie obserwowano wpływu na układ przysadka-gruczoły płciowe u kobiet.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol propylenowy

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

Kwas solny (37 % w/w)

Disodu fosforan dwuwodny Kwas solny (3,7 % w/w)

Sodu wodorotlenek (4 % w/w)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

Nie należy podawać jednocześnie następujących substancji czynnych (lub roztworów do rozpuszczania/rozcieńczania):

roztwory do wstrzykiwań i roztwory infuzyjnyne o odczynie zasadowym.

Może to wywołać zmętnienie lub wytrącenie osadu.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu i (lub) rozcieńczeniu:

Wykazano, że roztwór do infuzji jest stabilny chemicznie i fizycznie przez 50 godz. w temperaturze 15-25°C.

Aby zachować czystość mikrobiologiczną, roztwór powinien być wykorzystany bezpośrednio po przygotowaniu.

Jeśli roztwór nie został podany bezpośrednio po przygotowaniu, za czas i warunki przechowywania przed podaniem odpowiada personel medyczny i zazwyczaj nie powinno się przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że roztwór przygotowano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z bezbarwnego szkła (typ I wg. Ph. Eur.)

Wielkość opakowania 5 ampułek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Ampułkę 100 mg można użyć wyłącznie do stabilizacji ciśnienia w postaci infuzji.

Do rozpoczęcia leczenia dostępne są ampułki zawierające 25 mg i 50 mg urapidylu. Te dawki, po rozcieńczeniu można także stosować w postaci infuzji.

Rozcieńczenie należy wykonać w warunkach aseptycznych.

Przed podaniem należy sprawdzić zabarwienie roztworu i czy nie zawiera zanieczyszczeń. Można podać tylko przezroczysty i bezbarwny roztwór.

Przygotowanie roztworu:

-    Wstrzyknięcie dożylne:

do 500 ml jednego z podanych roztworów należy dodać 250 mg urapidylu (2 ampułki zawierające 100 mg urapidylu + 1 ampułkę zawierającą 50 mg urapidylu)

-    Pompa strzykawkowa:

100 mg urapidylu należy nabrać do strzykawki i rozcieńczyć do objętości 50 ml jednym z podanych roztworów.

Roztwory do rozcieńczenia:

-    roztwór chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %)

-    roztwór glukozy 50 mg/ml (5 %)

-    roztwór glukozy 100 mg/ml (10 %)

Wyłącznie do jednokrotnego podania.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu i opakowania należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EVER Neuro Pharma GmbH Oberburgau 3 4866 Unterach Austria

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Tachyben