+ iMeds.pl

Taclar 250 mgUlotka Taclar

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

TACLAR®

Clarithromycinum

250 mg lub 500 mg Tabletki powlekane

SKŁAD

Jedna tabletka zawiera:

Substancję czynną:    klarytromycyna    250 mg lub 500 mg

(w przeliczeniu na substancję bezwodną) substancje pomocnicze:

rdzeń tabletki: poliwinylopirolidon, skrobia kukurydziana, mikrokrystaliczna celuloza, karboksymetyloceluloza sól sodowa, stearynian magnezu

otoczka:    hydroksypropylometyloceluloza, glikol polioksyetylenowy, dwutlenek

tytanu

OPAKOWANIA:

14 tabletek powlekanych w blistrze.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna ul. A. Fleminga 2 03-176 Warszawa

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Taclar® i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Taclar®

3.    Jak stosować lek Taclar®

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Taclar®

6.    Inne informacje

1. Co to jest Taclar® i w jakim celu się go stosuje?

Klarytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym. Przeciwbakteryjny mechanizm działania klarytromycyny i jej czynnego metabolitu polega na odwracalnym wiązaniu się z podjednostką 50S rybosomu, wewnątrz komórki bakteryjnej, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania syntezy białek.

Działanie klarytromycyny na bakterie „atypowe” wynika ze zdolności wnikania antybiotyku do wnętrza fagocyta i makrofaga.

Pod względem budowy różni się od erytromycyny metylacją grupy - OH w pozycji 6. 14-członowego pierścienia laktonowego. Ta stosunkowo niewielka zmiana w budowie powoduje, że klarytromycyna jest 100 razy trwalsza w kwaśnym środowisku soku żołądkowego i lepiej wchłania się z przewodu pokarmowego. Ponadto klarytromycyna charakteryzuje się bardzo dobrym przenikaniem do tkanek i wnętrza komórek (np. makrofagi).

Czynny metabolit klarytromycyny, 14-hydroksykIarytromycyna, działa 2 razy słabiej od związku macierzystego na wiele drobnoustrojów chorobotwórczych z wyjątkiem Haemophilus influenzae, na które działa 2-3-krotnie silniej. Klarytromycyna i jej czynny metabolit działają na Haemophilus influenzae addycyjnie lub synergicznie, w zależności od rodzaju szczepu.

Zakres działania przeciwbakteryjnego klarytromycyny in vitro obejmuje: bakterie Gram-dodatnie - Streptococcus pyogenes. Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, paciorkowce z grupy Viridans, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Propionibacterium acnes, kompleks Mycobacterium avium intracehdlare;

bakterie Gram-ujemne - Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni/coli, Neisseria gonorrhoeae, Legionella pneumophila, Pasteurella multocida, Bacteroides fragilis, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis; Chlamydia pneumoniae.

Istotną właściwością klarytromycyny jest zdolność hamowania wzrostu szczepów kompleksu Mycobacterium avium-iniracellulare (MAC), które coraz częściej są przyczyną zakażeń u chorych z niedoborami odporności np. w zespole nabytego upośledzenia odporności (AIDS). Ponadto stwierdzono, że klarytromycyna hamuje wzrost Mycobacterium leprae i jest jedynym antybiotykiem makrolidowym potencjalnie skutecznym w zwalczaniu tego drobnoustroju. Skuteczność klarytromycyny w skojarzeniu z inhibitorem pompy protonowej została również potwierdzona w leczeniu wrzodów dwunastnicy powodowanych przez Helicobacter pylori.

Wskazania do stosowania leku Taclar®

Zakażenia górnych dróg oddechowych - zapalenie migdałków i gardła wywoływane przez Streptococcus pyogenes, zapalenie zatok przynosowych wywoływane przez Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella caîarrhalis;

Zkażenia dolnych dróg oddechowych - zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc powodowane przez Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella caîarrhalis oraz tak zwane "atypowe" wywoływane przez Mycoplasma pneumoniae;

Niepowikłane zakażenia skóry wywoływane przez Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus;

Leczenie atypowych mikobakterioz wywoływanych przez kompleks Mycobacterium avium intracelluläre u pacjentów z AIDS;

Choroba wrzodowa dwunastnicy wywoływana przez mikroaerofilne pałeczki z gatunku Helicobacter pylori, najczęściej w skojarzeniu z amoksycyliną i inhibitorem pompy protonowej (np. omeprazolem, lansoprazolem).

2. Zanim zastosuje się lek Taclar®

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Taclar® jest:

Nadwrażliwość na klarytromycynę lub inny antybiotyk z grupy makrolidów oraz pozostałe składniki preparatu.

Ciężka niewydolność wątroby.

Stosowanie u pacjentów z chorobami serca (np. arytmia, zwolnienie pracy serca, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG) leczonych terfenadyną, cisaprydem, pimozydem lub astemizolem.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Talar® należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju.

Po uzyskaniu antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana leku.

Stosując Taclar® należy pamiętać o niżej podanych ostrzeżeniach i zachowaniu zalecanych środków ostrożności.

Klarytromycyna jest metabolizowana głównie w wątrobie i wydalana z kałem, dlatego pacjenci z niewydolnością wątroby oraz w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia) powinni zachować szczególną ostrożność podczas jej stosowania.

Długotrwałe podawanie antybiotyków, w tym również klarytromycyny, zmienia prawidłową florę bakteryjną w jelicie, co może doprowadzić do namnożenia szczepów opornych (Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Clostridium difficile). Dotyczy to zwłaszcza osób przewlekle chorych lub z zaburzoną naturalną obroną organizmu.

Antybiotyki o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego (np.makrolidy, penicyliny półsyntetyczne, cefalosporyny) mogą niekiedy wywoływać rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Zaburzenia składu prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach umożliwiają namnożenie pałeczki Clostridium difficile, której toksyny wywołują objawy kliniczne rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Dlatego pacjenci, u których biegunka wystąpiła podczas stosowania antybiotyku lub wkrótce po jego odstawieniu, nie powinni sami jej leczyć, lecz zwrócić się do lekarza. W przypadku stwierdzenia rzekomobłoniastego zapalenia jelit konieczne jest niezwłoczne przerwanie podawania klarytromycyny i zastosowanie odpowiedniego leczenia. W lżejszych przypadkach wystarcza zwykłe odstawienie leku, w cięższych podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę jelit lub innych działających zapierająco.

Bakterie oporne na klarytromycynę mogą wykazywać oporność również na inne antybiotyki makrolidowe (tzw, oporność krzyżowa).

Ciąża

Taclar ® może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza

korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Przed zastosowaniem leku Taclar® należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Lek przenika do mleka matki, dlatego też kobietom karmiącym piersią klarytromycynę należy

podawać z dużą ostrożnością, tylko w uzasadnionych przypadkach.

Przed zastosowaniem leku Taclar® należy poradzić się lekarza

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych o wpływie leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń

mechanicznych.

Stosowanie innych leków

Klarytromycyna nie zmniejsza skuteczności doustnych leków antykoncepcyjnych. Stosowanie klarytromycyny jednocześnie z innymi lekami metabolizowanymi w wątrobie przy udziale cytochromu P-450 (np. warfaryną, alkaloidami sporyszu, triazolamem, midazolamem, dizopiramidem, lowastatyną, fenytoiną, cyklosporyną, takrolimusem) może powodować wzrost stężenia tych leków we krwi.

Stosowanie klarytromycyny jednocześnie z inhibitorami reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA (HMG-CoA) (np. simwastatyną, lowastatyną) może powodować uszkodzenie mięśni.

Klarytromycyna zwiększa stężenie teofiliny we krwi i jej toksyczność. Zalecane jest monitorowanie stężenia teofiliny we krwi i odpowiednie dostosowanie dawki tego leku.

Klarytromycyna nasila działanie digoksyny. Zalecane jest monitorowanie stężenia digoksyny we krwi i odpowiednie dostosowanie dawki tego leku.

Klarytromycyna może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny. Wskazane jest oznaczanie czasu protrombinowego i odpowiednie dostosowanie leku przeciwzakrzepowego.

Klarytromycyna nasila działanie karbamazepiny.

Stosowanie klarytromycyny jednocześnie z zidowudyną u pacjentów z HIV prowadzi do obniżenia stężenia zidowudyny we krwi. Zalecane jest podawanie obu powyższych leków z przerwą wynoszącą 1-2 godziny.

Ritonawir zmienia następujące parametry farmakokinetyczne klarytromycyny: AUC, Cinaks,, Cmiri. Stosowanie klarytromycyny łącznie z ritonawirem u pacjentów z prawidłową czynnością nerek nie wymaga zmiany dawkowania. U pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się modyfikowanie schematu dawkowania.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości łub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować Taclar® ?

Dorośli

Zwykle podaje się 250 mg dwa razy na dobę; w ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 500 mg dwa razy na dobę.

Czas leczenia wynosi od 7 do 14 dni.

zapalenie migdałków podniebiennych i gardła wywoływane przez Streptococcus pyogenes - 250 mg co 12 godzin przez 10 dni;

ostre zapalenie zatok przynosowych wywoływane przez Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae - 500 mg co 12 godzin przez 14 dni;

zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli wywoływanego przez

Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis - 250 mg co 12 godzin przez 7 do

14 dni,

Haemophilus influenzae - 500 mg co 12 godzin przez 7 do 14 dni;

zapalenie płuc wywoływane przez Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma

pneumoniae - 250 mg co 12 godzin przez 7 do 14 dni;

niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich - 250 mg co 12 godzin przez 7 do 14 dni;

choroba wrzodowa dwunastnicy wywoływana przez Helicobacter pylori - w zależności od przyjętego schematu np.:

leczenie trójskładnikowe - amoksycylina - 1 g, klarytromycyna - 500 mg, lansoprazol - 30 mg (lub inny inhibitor pompy protonowej w odpowiedniej dawce); leki należy przyjmować jednocześnie, dwa razy na dobę, co 12 godzin, przez 14 dni.

Dzieci

Zwykle podaje się 15 mg /kg mc. /na dobę w dwóch dawkach podzielonych, co 12 godzin. Czas leczenia od 5 do 10 dni.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek, z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min, dawkę leku należy zmniejszyć do połowy i (lub) wydłużyć przerwę w kolejnych podaniach leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne łub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku:

W przypadku zażycia dużych dawek klarytromycyny mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. W przypadku przedawkowania leku należy sprowokować wymioty. Ponieważ klarytromycyny nie można usunąć drogą hemodializy lub dializy otrzewnowej, konieczne jest szybkie działanie mające na celu usunięcie nie wchłoniętego leku i jednoczesne stosowanie odpowiedniego leczenia objawowego.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza łub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Taclar®:

W przypadku pominięcia dawki leku o stałej, określonej porze, lek należy podać jak najszybciej, jeśli czas do podania kolejnej dawki jest wystarczająco długi, lub podać kolejną dawkę o właściwej porze i kontynuować regularne podawanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Taclar jest na ogół dobrze tolerowany, jednak niekiedy mogą wystąpić działania niepożądane, jak na przykład:

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe - bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, zaburzenia smaku.

Rzadko rzekomobłoniaste zapalenie jelita.

Zaburzenia czynności wątroby, których objawy mogą być następujące: złe samopoczucie, nudności, odbarwiony kał i ciemny mocz, gorączka, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, powiększenie wątroby. Sporadycznie zapalenie jamy ustnej i języka, kandydoza jamy ustnej.

Odczyny alergiczne, pokrzywka, wykwity skórne, bóle stawów i mięśni, rzadko ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna nekroliza naskórka) lub ciężkie reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja).

Zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego: zawroty głowy, niepokój, bezsenność, mrowienie, zaburzenia w orientacji, omamy i reakcje psychotyczne (dotyczy zwykle pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w wywiadzie).

Zaburzenia słuchu, szumy uszne (dotyczy zwykle pacjentów z niewydolnością nerek).

Rzadko hipoglikemia (dotyczy zwykle pacjentów stosujących doustne środki hipoglikemizujące lub insulinę).

Rzadko zmiany hematologiczne: zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi, małopłytkowość.

Sporadycznie śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek, zapalenie trzustki, drgawki.

Zaburzenia czynności serca: zwolnienie pracy serca, spadek ciśnienia, zatrzymanie serca oraz częstoskurcz komorowy typu tortsade de pointes.

U niektórych pacjentów w czasie stosowania preparatu Taciar® mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Taciar®

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polfa Tarchomin® S.A.

Warszawa

Numer telefonu: (22) 811-18-14 Data opracowania ulotki:

p.o. Kierownika Działu Rejestracji mgr farm. Ewa Chrzanowska


2003 -10- 34


mgrfamiMJfinż. Maria Kaztorslw


Taclar

Charakterystyka Taclar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TACLAR ®, 250 mg, 500 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 250 mg lub 500 mg Clarithromycinum (klarytromycyny

w przeliczeniu na substancję bezwodną)

Substancje pomocnicze patrz pkt. 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.L Wskazania do stosowania

-    Zakażenia górnych dróg oddechowych - zapalenie migdałków i gardła wywoływane przez Streptococcus pyogenes, zapalenie zatok przynosowych wywoływane przez Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis;

-    Zakażenia dolnych dróg oddechowych - zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc powodowane przez Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis oraz, tak zwane atypowe, wywoływane przez Mycoplasma pneumoniae;

-    Niepowikłane zakażenia skóry wywoływane przez Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus;

-    Leczenie atypowych mikobakterioz wywoływanych przez kompleks Mycobacterium a\ńum intracellulare u pacjentów z AIDS;

-    Choroba wrzodowa dwunastnicy wywoływana przez mikroaerofilne pałeczki z gatunku Helicobacter pylori, najczęściej w skojarzeniu z amoksycyliną i inhibitorem pompy protonowej (np. omeprazolem, lansoprazolem).

4,2. Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Zwykle podaje się 250 mg dwa razy na dobę; w ciężkich zakażeniach dawkę można

zwiększyć do 500 mg dwa razy na dobę.

Czas leczenia wynosi od 7 do 14 dni.

-    zapalenie migdałków podniebiennych i gardła wywoływane przez Streptococcus pyogenes - 250 mg co 12 godzin przez 10 dni;

-    ostre zapalenie zatok przynosowych wywoływane przez Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae - 500 mg co 12 godzin przez 14 dni;

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli wywoływanego przez:

Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis - 250 mg co 12 godzin przez 7 do 14 dni,

Haemophilus influenzae - 500 mg co 12 godzin przez 7 do 14 dni;

-    zapalenie płuc wywoływane przez Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae - 250 mg co 12 godzin przez 7 do 14 dni;

-    niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich - 250 mg co 12 godzin przez 7 do 14 dni;

-    choroba wrzodowa dwunastnicy wywoływana przez Helicobacter pylori - w zależności od przyjętego schematu np.:

leczenie trójskładnikowe - amoksycylina - 1 g, klarytromycyna - 500 mg, lansoprazol -30 mg (lub inny inhibitor pompy protonowej w odpowiedniej dawce); leki należy przyjmować jednocześnie, dwa razy na dobę, co 12 godzin, przez 14 dni.

Dzieci

Zwykle podaje się 15 mg /kg mc. /na dobę w dwóch dawkach podzielonych, co 12 godzin,

Czas leczenia od 5 do 10 dni.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek, z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min, dawkę leku należy zmniejszyć do połowy i (lub) wydłużyć przerwę w kolejnych podaniach leku.

Uwaga !

Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Taclar® należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju.

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na klarytromycynę lub inny antybiotyk z grupy makrolidów oraz pozostałe składniki preparatu.

-    Ciężka niewydolność wątroby.

-    Stosowanie u pacjentów z chorobami serca (np. arytmia, bradykardia, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG) leczonych terfenadyną, cisaprydem, pimozydem lub astemizolem.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ klarytromycyna jest metabolizowana głównie w wątrobie i wydalana z kałem, należy zachować szczególną ostrożność podczas jej podawania pacjentom z niewydolnością wątroby oraz osobom w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia). Długotrwałe podawanie antybiotyków, w tym również klarytromycyny, zmienia prawidłową florę bakteryjną w jelicie, co może doprowadzić do namnożenia szczepów opornych (Pseudomoncts aeruginosa, Candida albicans, Clostridium difficile). Dotyczy to zwłaszcza osób przewlekle chorych lub z zaburzoną naturalną obroną organizmu. Antybiotyki o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego (np. makrolidy, penicyliny półsyntetyczne, cefalosporyny) mogą niekiedy wywoływać rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Zaburzenia składu prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach umożliwiają namnożenie pałeczki Clostridium difficile, której toksyny wywołują objawy kliniczne rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Dlatego pacjenci, u których biegunka wystąpiła podczs stosowania antybiotyku lub wkrótce po jego odstawieniu, nie powinni sami jej leczyć, lecz zwrócić się do lekarza. W przypadku stwierdzenia rzekomobfoniastego zapalenia jelit konieczne jest niezwłoczne przerwanie podawania klarytromycyny i zastosowanie odpowiedniego leczenia. W lżejszych przypadkach wystarcza zwykłe odstawienie leku, w cięższych podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę.

Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę jelit lub innych działających zapierająco.

Bakterie oporne na klarytromycynę mogą wykazywać oporność na inne antybiotyki makrolidowe (tzw. oporność krzyżowa).

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Klarytromycyna nie zmniejsza skuteczności doustnych leków antykoncepcyjnych. Stosowanie klarytromycyny jednocześnie z innymi lekami metabolizowanymi w wątrobie przy udziale cytochromu P-4.50 (np. warfaryną, alkaloidami sporyszu, triazolamem, midazolamem, dizopiramidem, lowastatyną, fenytoiną, cyklosporyną, takrolimusem) może powodować wzrost stężenia tych leków we krwi.

Stosowanie klarytromycyny jednocześnie z inhibitorami reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA (HMG-CoA) (np. simwastatyną, lowastatyną) może powodować uszkodzenie mięśni (rabdomiolizę).

Klarytromycyna zwiększa stężenie teofiliny we krwi i jej toksyczność. Zalecane jest monitorowanie stężenia teofiliny we krwi i odpowiednie dostosowanie dawki tego leku. Klarytromycyna nasila działanie digoksyny. Zalecane jest monitorowanie stężenia digoksyny we krwi i odpowiednie dostosowanie dawki tego leku.

Klarytromycyna może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny. Wskazane jest oznaczanie czasu protrombinowego i odpowiednie dostosowanie leku przeciwzakrzepowego.

Klarytromycyna nasila działanie karbamazepiny.

Stosowanie klarytromycyny jednocześnie z zidowudyną u pacjentów z HIV prowadzi do obniżenia stężenia zidowudyny we krwi. Zalecane jest podawanie obu powyższych leków z przerwą wynoszącą 1-2 godziny.

Ritonawir zmienia następujące parametry farmakokinetyczne klarytromycyny: AUC, Cmaks.. Cmin. Podczas stosowania klarytromycyny razem z ritonawirem u pacjentów z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania.

U pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się modyfikowanie schematu dawkowania.

4.6.    Ciąża i laktacja

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach, otrzymujących klarytromycynę w dawkach toksycznych, wykryto embriotoksyczne działanie leku.

U kobiet w ciąży nie określono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Lek przenika do mleka matki, dlatego też kobietom karmiącym piersią klarytromycynę należy podawać z dużą ostrożnością, tylko w uzasadnionych przypadkach.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych o wpływie leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8.    Działania niepożądane

Taclar jest na ogół dobrze tolerowany, jednak niekiedy mogą wystąpić działania niepożądane, jak na przykład:

Zaburzenia żołądkowo-j elit owe - bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, zaburzenia smaku.

Rzadko rzekomobloniaste zapalenie jelita.

Zaburzenia czynności wątroby, których objawy mogą być następujące: złe samopoczucie, nudności, odbarwiony kał i ciemny mocz, gorączka, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, powiększenie wątroby.

Sporadycznie zapalenie jamy ustnej i języka, kandydoza jamy ustnej.

Odczyny alergiczne, pokrzywka, wykwity skórne, bóle stawów i mięśni, rzadko ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-John sona, toksyczna rozpływna nekroliza naskórka) lub ciężkie reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja).

Zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego: zawroty głowy, niepokój, bezsenność, parestezje, zaburzenia w orientacji, omamy i reakcje psychotyczne (dotyczy zwykle pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w wywiadzie).

Zaburzenia słuchu, szumy uszne (dotyczy zwykle pacjentów z niewydolnością nerek). Rzadko hipoglikemia (dotyczy zwykle pacjentów stosujących doustne środki hipoglikemizujące lub insulinę).

Rzadko zmiany hematologiczne: leukopenia, trombocytopenia

Sporadycznie śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek, zapalenie trzustki, drgawki.

Zaburzenia czynności serca: bradykardia, spadek ciśnienia, zatrzymanie serca oraz częstoskurcz komorowy typu tortsade de pointes.

4.9.    Przedawkowanie

W przypadku zażycia dużych dawek klarytromycyny mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. W przypadku przedawkowania leku należy zastosować płukanie żołądka.

Ponieważ klarytromycyny nie można usunąć metodą hemodializy lub dializy otrzewnowej, konieczne jest szybkie działanie mające na celu usunięcie nie wchłoniętego leku i jednoczesne stosowanie odpowiedniego leczenia objawowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakokinetyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego,

antybiotyki makrolidowe

kod ATC - J 01 FA 09

Klarytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym. Przeciwbakteryjny mechanizm działania klarytromycyny i jej czynnego metabolitu polega na odwracalnym wiązaniu się z podjednostką 50S rybosomu, wewnątrz komórki bakteryjnej, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania syntezy białek. Działanie klarytromycyny na bakterie „atypowe” wynika ze zdolności wnikania antybiotyku do wnętrza fagocyta i makrofaga. Pod względem budowy różni się od erytromycyny metylacją grupy -OH w pozycji 6. 14-członowego pierścienia laktonowego. Ta stosunkowo niewielka zmiana w budowie powoduje, że klarytromycyna jest 100 razy trwalsza w kwaśnym środowisku soku żołądkowego i lepiej wchłania się z przewodu pokarmowego. Ponadto klarytromycyna charakteryzuje się bardzo dobrym przenikaniem do tkanek i wnętrza komórek (np. makro fagi).

Czynny metabolit klarytromycyny, 14-hydroksyklarytromycyna, działa 2 razy słabiej od związku macierzystego na wiele drobnoustrojów chorobotwórczych z wyjątkiem Haemophilus influenzae, na które działa 2-3-krotnie silniej. Klarytromycyna i jej czynny metabolit działają na Haemophilus influenzae addycyjnie lub synergicznie, w zależności od rodzaju szczepu.

Zakres działania przeciwbakteryjnego klarytromycyny in vitro obejmuje: bakterie Gram-dodatnie - Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, paciorkowce z grupy Viridans, Staphylococcus aureus. Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Propionibacterium acnes, kompleks Mycobacterium avium intracehdlare;

bakterie Gram-ujemne - Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni/coli, Neisseria gonorrhoeae, Legionella pneumophila, Pasteurella multocida, Bacteroides fragilis, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae.

Istotną właściwością klarytromycyny jest zdolność hamowania wzrostu szczepów kompleksu Mycobacterium avium-mtracelluiare (MAC), które coraz częściej są przyczyną zakażeń u chorych z niedoborami odporności np. w zespole nabytego upośledzenia odporności (AIDS), Ponadto stwierdzono, że klarytromycyna hamuje wzrost Mycobacterhm leprae i jest jedynym antybiotykiem makrolidowym potencjalnie skutecznym w zwalczaniu tego drobnoustroju. Skuteczność klarytromycyny w skojarzeniu z inhibitorem pompy protonowej została również potwierdzona w leczeniu wrzodów dwunastnicy powodowanych przez Helicobacter pylori.

5.2. Właściwości far mąko kinetyczne

Klarytromycyna jest trwała w kwaśnym środowisku żołądka. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, biodostępność wynosi 55%. Pokarm w żołądku nie wpływa w istotny sposób na parametry farmakokinetyczne leku. Klarytromycyna ulega biotransformacji w wątrobie z udziałem enzymów mikrosomalnych, w tym cytochromu P-450. W wyniku oksydacyjnej demetylacji i hydroksylacji w pozycji 14. pierścienia laktonowego powstaje aktywny mikrobiologicznie metabolit - 14-hydroksyklarytromycyna [(R) epimer], W wyniku N-demetylacji i hydrolizy kladynozy powstają nieaktywne metabolity.

Po doustnym podaniu leku w dawce 250 mg lub 500 mg, klarytromycyna i 14-hydroksymetabolit osiągają maksymalne stężenia w surowicy po 3 godzinach. Stężenia te po podaniu w dawce 250 mg wynoszą odpowiednio 0,62 - 0,84 mg/1 i 0,4 - 0,7 mg/I, a po podaniu w dawce 500 mg - odpowiednio 1,77 - 1,89 mg/1 i 0,67 - 0,8 mg/1. W badaniach porównawczych po podaniu doustnym 200 mg erytromycyny i 200 mg klarytromycyny maksymalne stężenia obu leków występowały w tym samym czasie (po 2 godzinach), natomiast wartość Cmu* w przypadku klarytromycyny była 3-krotnie wyższa od wartości Cmax erytromycyny.

Stan stacjonarny stężenia leku we krwi po podaniu 250 mg lub 500 mg klarytromycyny występował po 5 dawkach (w schemacie dawkowania 2 razy na dobę); stężenia klarytromycyny i jej czynnego metabolitu w surowicy po podaniu w dawce 250 mg wynosiły odpowiednio - około 1 mg/1 i około 0,6 mg/I, a po podaniu w dawce 500 mg -odpowiednio 2,4 - 3,5 mg/1 i 0,7 - 0,8 mg/1.

Okres półtrwania klarytromycyny mieści się w granicach od 2,6 do 4,4 godzin, a 14-hydroksyklarytromycyny wynosi około 6 godzin. Okres półtrwania klarytromycyny jest dłuższy od okresu półtrwania innych antybiotyków makrolidowych, co umożliwia stosowanie leku tylko 2 razy na dobę.

Z białkami osocza antybiotyk wiąże się w około 42 -70%.

Klirens nerkowy klarytromycyny wynosi 203,0 ml/min, zaś całkowity - 1116,8 ml/min. Niski stopień jonizacji i wysoka lipofilność klarytromycyny zapewnia jej bardzo dobre przenikanie do tkanek. Antybiotyk przenika do wszystkich tkanek i narządów (z wyjątkiem ośrodkowego układu nerwowego), osiągając w nich znacznie wyższe stężenie niż w surowicy. Dotyczy to zwłaszcza płuc, migdałków i leukocytów wielojądrowych. Stężenie klarytromycyny w tkance płucnej, migdałkach, błonie śluzowej nosa, skórze jest 2 - 6-krotnie wyższe od stężenia leku w surowicy, przy czym najwyższe stężenia leku obserwuje się w tkance płucnej. 14-hydroksymetabolit również osiąga w poszczególnych tkankach i narządach wyższe stężenie niż w surowicy, chociaż jest ono nieco niższe niż stężenie osiągane przez związek macierzysty,

Klarytromycyna jest czynnie wychwytywana przez komórki fagocytame, dzięki czemu działa ona na drobnoustroje wewnątrzkomórkowe.

Lek jest wydalany w 37% przez nerki i w 60% z żółcią.

U osób z zaburzoną czynnością nerek po podaniu doustnym klarytromycyny obserwuje się wzrost wartości parametrów kinetycznych takich jak: maksymalne i minimalne stężenie w surowicy, biologiczny okres półtrwania, AUC, ogólne stężenie leku w osoczu. Wielkość tych zmian koreluje ze stopniem niewydolności nerek, co stwarza konieczność zmniejszenia dawki lub wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi podaniami leku u chorych z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min.

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby obserwuje się w osoczu zmniejszenie stężenia 14-hydroksyklarytromycyny, co powoduje, że znacznie większa ilość leku macierzystego jest wydalana przez nerki. Dlatego u pacjentów z niewydolnością wątroby i prawidłową czynnością nerek nie zaleca się zmiany dawkowania leku, należy jednak zachować ostrożność podczas leczenia.

Antybiotyk nie jest usuwany z ustroju za pomocą hemodializy i dializy otrzewnowej.

5.3. Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostrą klarytromycyny scharakteryzowano przez określenie LD;o dla myszy i szczurów. Dawka ta była dużo większa od przeciętnie stosowanych dawek leku i wynosiła 5 g/kg masy ciała.

W kolejnych badaniach na zwierzętach wykazano, że toksyczność przewlekła zależała od dawki, czasu podawania leku i gatunku zwierząt. Klarytromycyna najsilniej działała na psy i w nieco mniejszym stopniu na szczury. Głównymi objawami klinicznymi było osłabienie, brak apetytu, ślinotok, wymioty, odwodnienie, nadmierna pobudliwość mchowa. U wszystkich zwierząt najbardziej wrażliwym narządem na działanie klarytromycyny podawanej w dawkach toksycznych była wątroba. Hepatotoksyczność określano testami wątrobowymi. Po odstawieniu leku wyniki testów wątrobowych były najczęściej prawidłowe lub zbliżone do prawidłowych. Inne narządy, t.j. żołądek, grasica

1    inne elementy układu limfatycznego oraz nerki w mniejszym stopniu reagowały na lek. Teratogenny wpływ klarytromycyny badano u myszy, szczurów, królików i małp. Jedynie u kilku szczurów (6%) stwierdzono nieprawidłowości w układzie krążenia, które są prawdopodobnie związane ze spontaniczną ekspresją genów. Ponadto u 3 myszy obserwowano rozszczep podniebienia. Utratę płodu stwierdzono tylko u małp otrzymujących lek w dawkach toksycznych.

6, DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Skład leku i wykaz substancji pomocniczych

rdzeń tabletki:    poliwinylopirolidon, skrobia kukurydziana, mikrokrystaliczna celuloza,

karboksymetyloceluloza sól sodowa, stearynian magnezu otoczka:    hydroksypropylometyloceluloza, glikol polioksyetylenowy, dwutlenek

tytanu

6.2.    Niezgodności

nie ma

6.3.    Okres trwałości

2    lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Preparat należy przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość pojemnika

Tabletki powlekane pakowane są w blistry po 14 sztuk.

Blister wraz z ulotką pakowany jest w kartonik.

6.6. Instrukcja dotycząca użytkowania leku

Brak specjalnych zaleceń oprócz podanych w punkcie 4.2. „Dawkowanie i sposób podawania leku”.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" Spółka Akcyjna ul. A.Fleminga 2 03-176 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dawka 250 mg

Świad. Rej. MZNr 8981

Dawka 500 mg

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

Dawka 250 mg

27.09.2001

Dawka 500 mg

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

p.o. Kierownika Działu Rejestracji mgr farm. Ewa Chrzanowska

21)03 -10-M

mgr fam.,mai mi. Maria Komtska

251003/rej

Taclar