+ iMeds.pl

Taconal 20 mg/gUlotka Taconal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Taconal, 20 mg/g, maść

Mupirocinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Taconal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Taconal

3.    Jak stosować lek Taconal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Taconal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Taconal i w jakim celu się go stosuje

Lek Taconal ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera antybiotyk mupirocynę, który działa na bakterie powodujące większość zakażeń skóry, np. na Staphylococcus aureus, w tym na szczepy metycylinooporne, oraz inne gronkowce lub paciorkowce.

Wskazania

Miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń skóry (np. liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraczności) wywołanych przez bakterie Staphylococcus aureus, w tym przez szczepy metycylinooporne, oraz inne gronkowce lub paciorkowce.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Taconal Kiedy nie stosować leku Taconal

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    na rozległe oparzenia;

-    do oczu;

-    do nosa;

-    na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na to, że lek zawiera substancje pomocnicze - makrogole, przed rozpoczęciem stosowania leku Taconal należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli pacjent ma duże rany lub uszkodzoną skóry.

Podczas stosowania leku Taconal należy unikać kontaktu leku z oczami. W razie przypadkowego kontaktu oka z lekiem, należy dokładnie przemyć je dużą ilością chłodnej wody.

Jeśli w miejscu stosowania leku Taconal wystąpi reakcja uczuleniowa lub ciężkie zmiany skórne, należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku dłużej niż zalecił lekarz, ponieważ może spowodować to powstawanie szczepów bakterii opornych na substancję czynną - antybiotyk mupirocynę.

Lek Taconal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie są znane interakcje maści Taconal z innymi lekami.

Nie należy stosować leku na skórę jednocześnie z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży i w czasie karmienia piersią jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ mupirocyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Taconal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Lek należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze 2 do 3 razy w ciągu doby, zwykle przez okres do 10 dni.

Nałożyć niewielką ilość leku na zmienione chorobowo miejsce na skórze za pomocą kawałka czystej waty lub gazika. Lek należy nakładać na oczyszczoną suchą skórę. Po każdym nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce.

W razie konieczności leczoną powierzchnię skóry można pokryć opatrunkiem okluzyjnym.

Nie należy stosować leku na skórę jednocześnie z innymi lekami.

Nie stosować leku dłużej niż przez 10 dni. Jeśli objawy choroby nasilą się lub nie ma poprawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Taconal

W razie zastosowania większej ilości leku niż zalecana, należy natychmiast zmyć nałożoną maść wodą z mydłem i następnie nałożyć zalecaną ilość leku.

W przypadku połknięcia leku Taconal, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym informując go o tym, co i w jakiej ilości zostało spożyte.

Pominięcie zastosowania leku Taconal

Należy zastosować lek możliwie jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

-    pieczenie w miejscu nałożenia leku.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

-    swędzenie, rumień;

-    uczucie kłucia oraz suchości w miejscu nałożenia leku;

-    skórne reakcje nadwrażliwości.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

-    ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Taconal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Taconal

Substancją czynną leku jest mupirocyna.

1 g maści zawiera 20 mg mupirocyny.

Pozostałe składniki to: makrogol 3350, makrogol 400.

Jak wygląda lek Taconal i co zawiera opakowanie

Lek ma postać maści.

Opakowanie leku to:

-    tuba aluminiowa lakierowana, z membraną i zakrętką, zawierająca 15 g maści, w tekturowym pudełku;

-    tuba aluminiowa kaniulowa z zakrętką zawierająca 3 g lub 8 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Taconal

Charakterystyka Taconal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Taconal, 20 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 20 mg mupirocyny (Mupirocinum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: magrogole. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń skóry (np. liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraczności) wywołanych przez Staphylococcus aureus, w tym przez szczepy metycylinoopome, oraz inne gronkowce lub paciorkowce.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci

Produkt leczniczy należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze 2 do 3 razy na dobę przez okres do 10 dni.

Zaleca się nałożyć niewielką ilość produktu leczniczego na zmienione chorobowo miej sce na skórze za pomocą kawałka czystej waty lub gazika.

Leczoną skórę w razie konieczności można przykryć opatrunkiem okluzyjnym.

Nie należy mieszać produktu leczniczego z innymi lekami lub stosować na skórę jednocześnie z innymi produktami leczniczymi, gdyż istnieje ryzyko utraty działania przeciwbakteryjnego (w wyniku rozcieńczenia) oraz stabilności mupirocyny.

Sposób podawania Podanie na skórę.

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Rozległe oparzenia

-    Nie stosować:

-    do oczu;

-    do nosa;

-    na błony śluzowe.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku stosowania produktu leczniczego na skórę twarzy, należy unikać kontaktu z oczami, a w przypadku dostania się produktu do oka należy je przemyć wodą.

Należy poinformować pacjenta, że w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub ciężkiego miej scowego podrażnienia skóry należy przerwać leczenie, zmyć produkt leczniczy z powierzchni skóry i skonsultować się z lekarzem w celu zastosowania właściwego leczenia przeciwbakteryjnego. Tak jak w przypadku stosowania innych produktów przeciwbakteryjnych, stosowanie tego produktu leczniczego dłużej niż jest to zalecane, może spowodować powstawanie szczepów opornych na substancję czynną - mupirocynę.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera makrogole, które mogą wchłaniać się z otwartych ran i uszkodzonej skóry, a następnie ulec wydaleniu przez nerki. Produkt należy ostrożnie stosować u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie prowadzono badań u kobiet w okresie ciąży i laktacji.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego mupirocyny.

Brak danych dotyczących stosowania mupirocyny u kobiet w czasie ciąży.

Brak informacji dotyczących przenikania mupirocyny do mleka.

Produkt leczniczy może być stosowany w czasie ciąży i laktacji wyłącznie wtedy, kiedy lekarz uzna to za konieczne.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie obserwowano wpływu mupirocyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów i częstością występowania.

Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: pieczenie w miejscu nałożenia.

Niezbyt często: swędzenie, rumień, uczucie kłucia oraz suchości w miejscu nałożenia, skórne reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadkie: ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Toksyczność mupirocyny jest bardzo mała. Objawy przedawkowania nie są znane. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D 06 AX 09

Mupirocyna jest antybiotykiem działającym na bakterie powodujące większość zakażeń skóry, np. na Staphylococcus aureus, w tym na szczepy metycylinooporne, oraz inne gronkowce lub paciorkowce. Mupirocyna działa również na bakterie Gram-ujemne, takie jak Escherichia coli i Haemophilus influenzae. Dane te pochodzą z badań in vitro i nie oznaczają, że zakażenia tymi bakteriami stanowią wskazanie do stosowania mupirocyny.

Mupirocyna hamuje syntezę białka bakterii, wiążąc się specyficznie i odwracalnie z syntetazą izoleucynową t-RNA.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po zastosowaniu produktu na skórę, mupirocyna w bardzo małym stopniu przenika do krwi. Mupirocyna jest szybko metabolizowana do nieaktywnego metabolitu. Przenikanie mupirocyny do głębszych warstw naskórka i skóry jest zwiększone w przypadku stosowania produktu na uszkodzoną skórę lub stosowania opatrunku okluzyjnego.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 3350 Makrogol 400

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa lakierowana, z membraną i zakrętką, w tekturowym pudełku.

1 op.- 15 g

Tuba aluminiowa kaniulowa z zakrętką, w tekturowym pudełku.

1 op. - 3 g, 8 g

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100 aflofarm@aflofarm .pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10961

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 7.04.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Taconal