Imeds.pl

Tafen Nasal 32 Mcg 32 Mcg/Dawkę Odmierzoną

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tafen Nasal 32 pg

32 mikrogramy/dawkę odmierzoną, aerozol do nosa, zawiesina

Budesonidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Tafen Nasal 32 pg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tafen Nasal 32 pg

3.    Jak stosować Tafen Nasal 32 pg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Tafen Nasal 32 pg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Tafen Nasal 32 pg i w jakim celu się go stosuje

Lek Tafen Nasal 32 pg zawiera budezonid, syntetyczny kortykosteroid. Kortykosteroidy są grupą leków, które pomagają zwalczać stany zapalne.

Lek Tafen Nasal 32 pg jest stosowany w:

■    leczeniu i zapobieganiu objawom alergii, takim jak katar sienny (wywołany np. pyłkiem traw),

■    leczeniu i zapobieganiu całorocznemu, alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa (przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa), wywoływanemu przez np. kurz domowy,

■    leczeniu objawów polipów nosa (niewielkie narośle na błonie śluzowej nosa).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tafen Nasal 32 pg Kiedy nie stosować leku Tafen Nasal 32 pg

■ jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku Tafen Nasal 32 pg (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tafen Nasal 32 pg należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

■    lek jest stosowany nieprzerwanie przez długi czas, lekarz zbada stan błony śluzowej nosa co najmniej raz na 6 miesięcy;

■    lek był stosowany w dawkach większych niż zalecane, lekarz może przepisać steroidy w postaci tabletek do stosowania w okresach stresu (takiego jak zakażenie) lub przed operacją;

■    u pacjenta stwierdzono owrzodzenia błony śluzowej nosa;

■    u pacjenta pojawiły się zakaźne pęcherze (opryszczka) w okolicy warg, nosa lub oczu;

■    u pacjenta występują krwawienia z nosa;

■    pacjent przebył niedawno operację lub uraz nosa i nie nastąpiło jeszcze pełne wyleczenie;

■    u pacjenta stwierdzono zakażenie bakteryjne, wirusowe lub grzybicze nosa; Tafen Nasal 32 pg można stosować, jeśli jednocześnie przepisane są leki do leczenia tych zakażeń;

■ pacjent ma zaburzenia czynności wątroby, gdyż stężenie budezonidu w organizmie może się

zwiększyć; lekarz może zalecić badanie wątroby i w zależności od wyniku zmniejszyć dawkę leku;

■    pacjent ma zaburzenia czynności nadnerczy i lekarz zmienił mu lek w innej postaci na aerozol do nosa;

■ lekarz stwierdził u pacjenta zakażenie dróg oddechowych lub gruźlicę płuc - są to zakażenia wpływaj ące na czynność płuc.

Dzieci

■ jeśli pacjentem jest dziecko otrzymujące duże dawki leku przez długi czas, lekarz będzie systematycznie kontrolował jego wzrost.

Tafen Nasal 32 pg a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy upewnić się, że lekarz został poinformowany o przyjmowaniu tabletek ketokonazolu, leku stosowanego w leczeniu zakażeń grzybiczych, takich jak pleśniawki. Ketokonazol może zwiększyć stężenie budezonidu w organizmie.

Należy również poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje takie leki, jak:

•    troleandomycyna, lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych

•    itrakonazol, lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych

• cyklosporyna, lek hamujący układ odpornościowy, np. po przeszczepach

•    etynyloestradiol, lek stosowany w celu zapobiegania ciąży.

Jest prawdopodobne, że leki te również mogą zwiększać stężenie budezonidu w organizmie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Tafen Nasal 32 pg w okresie ciąży, chyba że wcześniej zostało to ustalone z lekarzem.

Matki karmiące piersią mogą stosować Tafen Nasal 32 pg, ale tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści z leczenia dla matki przeważają nad ryzykiem dla karmionego piersią dziecka. Jeśli kobieta karmi piersią, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tafen Nasal 32 pg stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn (patrz punkt 3 „Jak stosować Tafen Nasal 32 pg”).

Tafen Nasal 32 pg zawiera sorbinian potasu

Tafen Nasal 32 pg zawiera sorbinian potasu. Może on powodować podrażnienie skóry lub błony śluzowej (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować Tafen Nasal 32 pg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tafen Nasal 32 pg jest przeznaczony do podawania donosowego, zgodnie z zamieszczonym niżej opisem sposobu stosowania.

Dawkowanie

Dawkę należy dostosować do potrzeb pacjenta. Należy stosować najmniejszą dawkę, która złagodzi objawy.

Dawka początkowa

Dorośli, młodzież (w wieku od 12 lat) i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Zalecaną dawką początkową leku jest 8 dawek po 32 mikrogramy/dawkę odmierzoną aerozolu Tafen Nasal 32 pg (256 mikrogramów) na dobę.

Lek można stosować:

•    raz na dobę 4 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego rano lub

• dwa razy na dobę 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego rano i 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego wieczorem.

Dzieci powinny być leczone pod nadzorem osoby dorosłej.

Najlepiej, jeśli stosowanie leku rozpocznie się do 14 dni przed oczekiwanym wystąpieniem objawów. Na przykład, jeśli u pacjenta występuje katar sienny, leczenie należy rozpocząć około 2 tygodni przed okresem, kiedy zazwyczaj pojawiają się objawy kataru siennego i przerwać stosowanie leku po zakończeniu sezonu pylenia.

Dawka podtrzymująca

Działanie leku występuje po upływie 7 do 14 dni. Po upływie tego czasu lekarz może zmniejszyć dawkę.

Polipy nosa

Dorośli, młodzież (w wieku od 12 lat) i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Zalecaną dawką początkową leku jest 8 dawek po 32 mikrogramy/dawkę odmierzoną aerozolu Tafen Nasal 32 pg (256 mikrogramów) na dobę.

Lek można stosować:

•    raz na dobę 4 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego rano lub

• dwa razy na dobę 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego rano i 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego wieczorem.

Dzieci powinny być leczone pod nadzorem osoby dorosłej.

Po uzyskaniu działania należy stosować najmniejszą dawkę leku, która zapewnia złagodzenie objawów.

Zastosowanie więcej niż 8 zalecanych dawek leku Tafen Nasal 32 pg nie zwiększy skuteczności leku. Czas trwania leczenia

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo będzie trwało leczenie lekiem Tafen Nasal 32 pg. Lek musi być stosowany regularnie, w przeciwnym razie nie będzie skuteczny. Nie wolno przerywać leczenia bez zalecenia lekarza, nawet w przypadku poprawy samopoczucia.

Jeśli stosowanie leku nie przynosi bezpośredniej poprawy, należy kontynuować regularne przyjmowanie leku, gdyż początek działania leczniczego może wystąpić po kilku dniach.

Sposób podawania

1.    W razie konieczności należy delikatnie wydmuchać nos w celu oczyszczenia otworów nosowych.

2.    Potrząsnąć butelką. Zdjąć wieczko ochronne (ryc. 1).

3. Butelkę należy trzymać tak, jak pokazano na rycinie 2. Przed pierwszym użyciem leku Tafen Nasal 32 pg należy naładować pompkę (tzn. wprowadzić do niej lek). Należy wykonać czynność pompowania przez kilkakrotne poruszenie tłokiem w górę i w dół (5-10 razy), rozpylając lek w powietrzu aż do uzyskania widocznej mgiełki. Ładowanie wystarcza na około 24 godziny. Jeśli do chwili przyjęcia następnej dawki upłynie więcej czasu, pompkę należy ponownie naładować. Jeśli przerwy w stosowaniu leku Tafen Nasal 32 pg są krótsze, wystarczy jeden raz rozpylić lek w powietrze.

4. Wprowadzić końcówkę aplikatora do otworu nosowego, jak pokazano na rycinie 3 i rozpylić jeden raz (lub więcej, jeśli tak zalecił lekarz). W ten sam sposób należy podać aerozol do drugiego otworu nosowego. Uwaga: w czasie rozpylania leku nie jest konieczne wykonywanie wdechu.

5.    Wytrzeć aplikator czystą chusteczką i nałożyć wieczko ochronne.

6.    Butelkę należy przechowywać w pozycji pionowej.

Czyszczenie aplikatora

Plastikowy aplikator należy czyścić w regularnych odstępach czasu oraz za każdym razem, gdy nie udaje się rozpylić leku tak, jak należy. W tym przypadku należy najpierw sprawdzić, czy pompka jest naładowana (patrz wyżej). Jeśli po ponownym naładowaniu pompka nadal nie działa, należy oczyścić aplikator według poniższych wskazówek.

- Zdjąć plastikowy aplikator używając czystej chusteczki i umyć go w ciepłej (nie gorącej) wodzie.

-    Dokładnie przepłukać aplikator, wysuszyć i ponownie nałożyć na butelkę.

-    Nigdy nie używać szpilki lub innego ostrego przedmiotu w celu udrożnienia aplikatora.

- Po oczyszczeniu aplikatora trzeba naładować pompkę (napełnić aplikator lekiem) przed ponownym użyciem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tafen Nasal 32 pg

Ważne, aby pacjent stosował lek zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy stosować dokładnie tyle leku, ile zalecił lekarz. Stosowanie większej lub mniejszej dawki leku może spowodować pogorszenie objawów choroby.

Jeśli zastosowano większą dawkę leku Tafen Nasal 32 pg niż zalecana, należy kontynuować stosowanie leku według zwykłego schematu dawkowania. Nie należy się spodziewać żadnych problemów zdrowotnych.

Jeśli jednak dawkę większą niż zalecanych 8 dawek leku Tafen Nasal 32 pg na dobę stosowano przez ponad miesiąc, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Tafen Nasal 32 pg

W przypadku pominięcia zastosowania dawki o odpowiedniej porze, należy ją zastosować tak szybko, jak to jest możliwe, a następnie powrócić do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy stosować większej dawki niż zalecana w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek na ogół leczy tylko objawy występujące w obrębie nosa (np. przekrwienie lub wyciek z nosa). Jeśli pacjent wcześniej otrzymywał steroidy w postaci tabletek lub steroidy dożylne, ale teraz lekarz przepisał w zamian lek Tafen Nasal 32 pg, można oczekiwać nasilenia się niektórych innych objawów (takich jak zaczerwienienie i świąd oczu). W takim przypadku lekarz będzie leczył te objawy oddzielnie.

Występowanie działań niepożądanych związanych z donosowym stosowaniem kortykosteroidów jest bardziej prawdopodobne, jeśli leki są stosowane w dużych dawkach przez kilka miesięcy.

Podczas leczenia lekiem Tafen Nasal 32 pg mogą występować następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Działania te mogą wystąpić natychmiast po zastosowaniu leku:

•    sporadyczne kichanie, suchość lub kłucie w nosie

•    niewielka ilość krwistej wydzieliny z nosa

•    krwawienia z nosa

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz

z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy); bardzo rzadko może również wystąpić ciężka reakcja alergiczna: w takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

•    pokrzywka (swędząca wysypka)

•    wysypka

•    świąd

•    podrażnienie skóry

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

Działania te mogą wystąpić po długotrwałym stosowaniu leku:

•    kruchość kości

•    zwiększone ciśnienie w oczach

•    zmętnienie soczewek ocznych

•    wolniejsze tempo wzrostu u dzieci i młodzieży, zwłaszcza po stosowaniu dużych dawek przez długi czas

•    zahamowanie czynności nadnerczy. Może to spowodować utratę apetytu, ból brzucha, zmniejszenie masy ciała, nudności, bóle głowy, wymioty, zaburzenia świadomości, zmniejszenie stężenia cukru we krwi i napady drgawkowe. Sytuacje, które potencjalnie mogą wywołać przełom nadnerczowy, to: uraz, zakażenia, zabiegi chirurgiczne lub nagłe zmniejszenie dawki.

W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) lub z nieznaną częstością (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych)

•    ubytek w chrząstce przegrody nosowej

•    zaburzenia głosu

•    bolesne nadżerki w jamie nosowej

Lek ten może spowodować wystąpienie działań niepożądanych w całym organizmie, zwłaszcza gdy jest stosowany w dużych dawkach przez długi czas. Działania te występują na ogół rzadko.

Składnik leku, sorbinian potasu może powodować miejscowe podrażnienia skóry lub błon śluzowych, np. błony śluzowej nosa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Tafen Nasal 32 pg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie zamrażać.

Po upływie 3 miesięcy od otwarcia butelkę z pozostałością zawiesiny należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Tafen Nasal 32 pg

■ Substancją czynną leku jest budezonid. Jedna dawka odmierzona 0,05 ml aerozolu do nosa, zawiesiny zawiera 32 mikrogramy budezonidu.

■ Pozostałe składniki to: celuloza dyspersyjna (celuloza mikrokrystaliczna i karboksymetyloceluloza sodowa (89:11 w/w)), polisorbat 80, potasu sorbinian (E202), glukoza bezwodna, disodu edetynian, kwas solny stężony, kwas askorbowy (E300), woda oczyszczona.

Jak wygląda Tafen Nasal 32 pg i co zawiera opakowanie

Tafen Nasal 32 pg jest białą, jednorodną zawiesiną.

Tafen Nasal 32 pg jest dostępny w butelce ze szkła oranżowego z plastikową pompką rozpylającą i polipropylenowym aplikatorem do nosa: 1 x 120 dawek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2014 Logo Sandoz

7 DE/H/0933/001/IB/013