Imeds.pl

Tahistol 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Tahistol, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Desloratadyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1    Co to jest lek Tahistol i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tahistol

3    Jak stosować lek Tahistol

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać lek Tahistol

6    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TAHISTOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tahistol w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Tahistol w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Tahistol w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej stosowany jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych, codziennych czynności oraz normalnego snu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TAHISTOL Kiedy nie stosować leku Tahistol

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tahistol w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, lub na loratadynę.

Tahistol 5 mg tabletki ulegająca rozpadowi w jamie ustnej przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci (w wieku 12 lat i więcej).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tahistol

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Jeśli dotyczy to pacjenta lub jeśli pacjent ma wątpliwości, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Tahistol.

Stosowanie innych leków

Nie są znane interakcje leku Tahistol z innymi lekami.

Stosowanie leku Tahistol z jedzeniem i piciem

Nie jest konieczne popijanie tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej Tahistol wodą lub innym płynem. Ponadto lek Tahistol w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Tahistol w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, by lek Tahistol stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Jednakże, bardzo rzadko, u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK TAHISTOL

Przed zastosowaniem, blister należy ostrożnie otworzyć, rozdzierając go. Wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej bez kruszenia. Umieścić ją w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): jedna 5 mg tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej leku Tahistol raz na dobę. Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra.

Czas trwania leczenia lekiem Tahistol będzie określony przez lekarza prowadzącego po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta. Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) lekarz prowadzący zaleci schemat leczenia biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby. Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) lekarz prowadzący może zalecić długotrwałe stosowanie leku.

W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tahistol

Tahistol należy przyjmować tylko tak, jak jest przepisany. Nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia po przypadkowym przedawkowaniu leku. Jednakże, w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Tahistol, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Tahistol

W razie nie przyjęcia leku w odpowiednim czasie należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Tahistol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. U dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednakże uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej.

U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko informowano o występowaniu ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk) oraz wysypki. Bardzo rzadko informowano również o występowaniu: kołatania serca, szybkiego bicia serca, bólów brzucha, nudności (mdłości), wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów głowy, senności, bezsenności, bólów mięśni, omamów, drgawek, niepokoju z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowości w testach czynności wątroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TAHISTOL

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Tahistol po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należy powiedzieć farmaceucie, jeśli widoczne są zmiany w wyglądzie tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej Tahistol.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Tahistol

-    Substancją czynną leku jest desloratadyna.

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny.

-    Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Powidon (K 22,5-27)

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy

Sodu laurylosiarczan

Dibutylu sebacynian

Krzemionka koloidalna uwodniona

Dekstraty

Celuloza mikrokrystaliczna krzemowana Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Kroskarmeloza sodowa Sukraloza Aromat Tutti frutti Magnezu stearynian

Jak wygląda lek Tahistol i co zawiera opakowanie

Tahistol 5 mg tabletki ulegające rozpadowi są różowe, okrągłe, płaskie o średnicy około 8,0 mm. Tahistol 5 mg tabletki ulegające rozpadowi pakowane są w blistry OPA/ (OPA/Aluminium/PVC)/Papier/PET/Aluminium po 10, 18, 20, 30, 50, 60, 90 i 100 tabletek. Blistry są następnie pakowane w pudełka tekturowe.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou, Ag. Varvara

123 51 Ateny

Grecja

Wytwórca:

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou, Ag. Varvara

123 51 Ateny

Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania:    Tahistol 5 mg smeltetabletter

Data zatwierdzenia ulotki: 2012-10-31

4