+ iMeds.pl

Tammex akut 2 mgUlotka Tammex akut

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Tammex Akut, 2 mg, kapsułki, twarde

Loperamidi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

•    Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Tammex Akut i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tammex Akut

3.    Jak stosować lek Tammex Akut

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tammex Akut

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK TAMMEX AKUT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tammex Akut zawiera loperamid zaliczany do grupy leków przeciwbiegunkowych, stosowany do leczenia objawów nagłej, krótkotrwałej biegunki (ostrej biegunki). Pomaga zatrzymać biegunkę poprzez zwiększenie konsystencji i ograniczenie liczby stolców.

Lek ten stosowany jest w leczeniu nagłych, krótkotrwałych napadów biegunki o ostrym przebiegu u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TAMMEX AKUT

Kiedy nie stosować leku Tammex Akut:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    U dzieci w wieku poniżej 12 lat.

•    U pacjentów, u których występuje krew w kale i wysoka gorączka.

•    U pacjentów z zapaleniem jelita grubego (np. rzekomobłoniaste zapalenie jelit związane stosowaniem antybiotyków lub z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego) Jeśli którykolwiek z powyższych stanów odnosi się do pacjenta, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tammex Akut należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Tammex Akut zatrzymuje biegunkę, jednak nie leczy przyczyny wystąpienia biegunki, a jedynie jej

objawy. Jeśli jest to możliwe, należy leczyć przyczynę wystąpienia biegunki innym sposobem.

Podczas biegunki może dojść do utraty sporej ilości płynów i elektrolitów, dlatego też należy uzupełniać

braki płynów i elektrolitów poprzez picie większej ilości wody niż zwykle, co jest szczególnie ważne w

przypadku dzieci. Aby pomóc w uzupełnieniu płynów, można kupić w aptece specjalne proszki, zawierające cukier i sole (znane jako pomagające w nawodnieniu), w szczególności przeznaczone dla dzieci.

Jeśli po podaniu produktu leczniczego Tammex Akut objawy nie ustąpią w ciągu 2 dni, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

U pacjentów z AIDS leczonych lekiem Tammex Akut należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawiły się objawy wzdęcia brzucha.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem, gdyż może wystąpić konieczność opieki medycznej.

Jeśli rozwinie się niedrożność jelit lub wystąpią zaparcia należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Tammex Akut nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Tammex Akut a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, a w szczególności o następujących lekach: rytonawir (stosowany w leczeniu HIV).

chinidyna (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub malarii).

desmopresyna przyjmowana doustnie (stosowana w leczeniu nadmiernego oddawania moczu). itrakonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych). gemfibrozyl (stosowany w leczeniu dużych stężeń lipidów we krwi).

Inne leki, które przyczyniają się do spowolnienia lub przyspieszenia perystaltyki jelit.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku, jeśli pacjentka karmi piersią, ponieważ niewielkie ilości mogą przenikać do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zawroty głowy, zmęczenie lub senność. Jeśli wystąpią wymienione dolegliwości, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach tego leku

Lek Tammex Akut zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TAMMEX AKUT

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci

Leku nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

po każdym kolejnym w całości popijając


Dwie kapsułki (4 mg) na początku leczenia. Następnie po jednej kapsułce (2 mg) luźnym wypróżnieniu.

Lek Tammex Akut można przyjmować o dowolnej porze dnia. Kapsułki połykać wodą.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2 dni, należy zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przyjmować więcej niż 6 kapsułek na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tammex Akut

Jeśli pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku Tammex Akut, należy skontaktować się z lekarzem, w szczególności gdy nastąpi zesztywnienie mięśni, zaburzenia równowagi, senność, krótki oddech lub problemy z oddawaniem moczu. Objawy przedawkowania leku są silniejsze u dzieci niż u dorosłych. Jeżeli dziecko zażyje więcej leku Tammex Akut niż powinno lub wystąpią u niego wyżej wymienione objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki Przerwanie przyjmowania leku Tammex Akut.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 z 10 pacjentów):

•    bóle i zawroty głowy,

•    zaparcia,

•    wzdęcia z oddawaniem wiatrów,

•    nudności, mdłości.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

•    senność,

•    bóle i dyskomfort żołądka,

•    suchość w ustach,

•    mdłości (wymioty),

•    niestrawność.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

•    alergiczne reakcja objawiająca się obrzękiem skóry twarzy, oczu, języka i (lub) ust, trudności z oddychaniem i (lub) połykaniem lub swędzenie,

•    problemy z koordynacją ruchów,

•    zwiększenie napięcia mięśni (hipertonia),

•    utrata przytomności lub obniżony    poziom świadomości (omdlenia, uczucie omdlenia, spadek

koncentracji),

•    zwężenie źrenicy oka,

•    niedrożność jelit, w tym porażenna niedrożność jelit,

•    rozszerzenie okrężnicy: megacolon (w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy: toxic megacolon)

•    wzdęcia,

•    opuchlizna twarzy i ust,

•    wysypka, w tym zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba z tworzeniem się pęcherzy na skórze, buzi, oczach i genitaliach), rumień wielopostaciowy (choroba naczyń skóry i śluzówki), toksyczna martwica skóry (ciężka choroba z tworzeniem się pęcherzy na skórze),

•    pokrzywka,

•    świąd,

•    problemy z oddawaniem moczu,

•    zmęczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TAMMEX AKUT

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blisterze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak pozbyć się leków, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Tammex Akut:

Substancją czynną leku jest loperamidu chlorowodorek. Każda kapsułka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: Kapsułka: Laktoza bezwodna, Skrobia kukurydziana, Talk, Magnezu stearynian, Polisorbat 80, Krzemionka koloidalna bezwodna; Otoczka kapsułki: Tytanu dwutlenek (E171), Żelaza tlenek żółty (E172), Indygotyna (E132), Erytrozyna (E127), Żelaza tlenek czarny (E172), Żelatyna, Sodu laurylosiarczan, Woda oczyszczona; Tusz: Szelak, Żelaza tlenek czarny (E172) Potasu wodorotlenek

Jak wygląda Tammex Akut i co zawiera opakowanie

Twarda żelatynowa kapsułka z zielonym wieczkiem i szarym korpusem, rozmiar ‘4’, z nadrukiem czarnym tuszem ‘C’ na wieczku i ‘24’ na korpusie, wypełniona białym lub prawie białym proszkiem.

Tammex Akut jest dostępny w blistrach PVC/Aluminium umieszczonych w tekturowych pudełkach. Tekturowe pudełko zawiera 10 lub 20 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

DH-norm s.r.o.

Oldřichovice 44 Třinec 739 61 Republika Czeska

Wytwórca/ Importer

WALMARK, as Oldřichovice 44 Třinec 739 61 Republika Czeska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Tammex Akut

Charakterystyka Tammex akut

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tammex Akut, 2 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka twarda zawiera: loperamidu chlorowodorek (Loperamidi hydrochloridum) 2 mg. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 119,1 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Twarda żelatynowa kapsułka z zielonym wieczkiem i szarym korpusem, rozmiar ‘4’, z czarnym nadrukiem ‘C’ na wieczku i ‘24’ na korpusie, wypełniona białym lub prawie białym proszkiem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Tammex Akut jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej biegunki u dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Tammex Akut jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz punkt 4.3)

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Pierwsza dawka to dwie kapsułki (4 mg), następnie po jednej kapsułce (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy podawać dawki większej niż dawka maksymalna: 6 kapsułek (12 mg) na dobę.

Jeśli biegunka nie ustąpi w ciągu dwóch dni, należy skontaktować się z lekarzem w celu zdiagnozowania przyczyny wystąpienia biegunki.

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Niewydolność nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u osób z niewydolnością nerek.

Niewydolność wątroby

Pomimo braku danych farmakokinetycznych w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby, lek Tammex Akut należy stosować ostrożnie u tych pacjentów, ze względu na spowolnienie metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania Lek podawany doustnie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na loperamid chlorowodorku lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy podawać dzieciom poniżej 12 lat.

Nie należy stosować jako leczenia zasadniczego:

-    u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką,

-    u pacjentów z ostrym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,

-    u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter,

-    u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit związanym ze stosowaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania.

Leku nie podawać w przypadkach, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) oraz toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Podawanie leku Tammex Akut należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia niedrożności jelit, zaparcia lub wzdęcia brzucha.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie biegunki preparatem Tammex Akut jest leczeniem jedynie objawowym. W każdym przypadku, gdy możliwe jest ustalenie podstawowej etiologii, należy podjąć właściwe leczenie (gdy jest to uzasadnione bądź wskazane). U pacjentów z biegunką, zwłaszcza u dzieci i osób starszych, może dojść do utraty płynów i elektrolitów. W takich przypadkach konieczne jest uzupełnianie odpowiednich ilości płynów i elektrolitów.

W przypadku ostrej biegunki, jeśli w ciągu 2 dni od podania leku, nie obserwuje się poprawy stanu pacjenta, należy przerwać podawanie leku i skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów z AIDS leczonych z powodu biegunki produktem Tammex Akut, należy przerwać podawanie leku w przypadku pojawienia się najmniejszych objawów wzdęcia brzucha.

Istnieją pojedyncze doniesienia o przypadkach wystąpienia toksycznego rozszerzenia okrężnicy podczas stosowania loperamidu chlorowodorku u pacjentów z AIDS z zakaźnym zapaleniem okrężnicy wywołanym, zarówno przez bakterie jak i wirusy.

Należy zachować ostrożność przy podawaniu leku Tammex Akut pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby, gdyż względne przedawkowanie może prowadzić do toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Ponieważ większość leku jest metabolizowana a metabolity lub lek w postaci niezmienionej są wydalane z kałem, nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dane niekliniczne wskazują, żę loperamid jest substratem P-glikoproteiny, Jednoczesne podawanie loperamidu (16 mg w pojedynczej dawce) z chinidyną lub rytonawirem, które są inhibitorami P-glikoproteiny, powodowało 2-3 krotne zwiększenie stężenia loperamidu w osoczu. Kliniczne znaczenie interakcji farmakokinetycznych w tych przypadkach jest nieznane.

Jednoczesne podawanie loperamidu (4 mg w pojedynczej dawce) z itrakonazolem (inhibitor enzymu CYP2C8 i glikoproteiny P) powodowało 3-4 krotne zwiększenie stężenia loperamidu w osoczu. Te same badania wykazały, że inny inhibitor enzymu CYP2C8 gemfibrozyl, zwiększa 2-krotnie stężenie loperamidu we krwi.

Jednoczesne podawanie itrakonazolu i gemfibrozylu z loperamidem powodowało 4-krotne zwiększenie szczytowego stężenia loperamidu w osoczu i 13-krotne zwiększenie całkowitej ekspozycji w osoczu.

Testy psychmotoryczne (np. senność, rozpoznawanie cyfr i symboli), wykazały, że zwiększone stężenie loperamidu w osoczu nie wpłynęło na ośrodkowy układ nerwowy.

Jednoczesne podawanie loperamidu (16 mg w pojedynczej dawce) oraz ketokonazolu, inhibitora enzymu CYP3A4 i glikoproteiny P, spowodowało 5-krotne zwiększenie stężenia loperamidu w osoczu. Takie zwiększone stężenie loperamidu w osoczu nie wpłynęło na działania farmakodynamiczne co potwierdzono stosując pupilometrię.

Jednoczesne stosowanie loperamidu i desmopresyny doustnie spowodowało 3-krotne zwiększenie stężenia desmopresyny w osoczu, przypuszczalnie z powodu spowolnionej motoryki przewodu pokarmowego.

Należy przypuszczać, że leki o podobnym działaniu farmakologicznym, mogą zwiększać działanie loperamidu, a leki przyspieszające perystaltykę jelit mogą jego działanie osłabiać.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Pomimo, iż nie stwierdzono teratogennego działania loperamidu, nie zaleca się przyjmowania preparatu kobietom w ciąży, a w szczególności w pierwszym trymestrze ciąży, chyba że korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Niewielkie ilości loperamidu mogą przenikać do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas leczenia biegunki preparatem Tammex Akut, mogą wystąpić: zmęczenie, zawroty głowy lub senność. Dlatego też wskazane jest zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8)

4.8    Działania niepożądane

Dorośli i dzieci w wieku _powyżej 12 lat

Bezpieczeństwo stosowania chlorowodorku loperamidu zostało ocenione w 31 kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach leczenia biegunki, z udziałem 3076 pacjentów (dorośli i dzieci w wieku >12 lat). 26 badań dotyczyło pacjentów z ostrą biegunką (2755 pacjentów), a 5 badań dotyczyło pacjentów z biegunką chroniczną (321 pacjentów).

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (tj. >1% zdarzeń) związanymi ze stosowaniem loperamidu w leczeniu ostrej biegunki były: zaparcia (2,7%), wzdęcia (1,7%), ból głowy (1,2%) oraz nudności (1,1%).

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (tj. >1% zdarzeń) związanymi ze stosowaniem loperamidu w leczeniu biegunki chronicznej były: wzdęcia (2,8%), zaparcia (2,2%), nudności (1,2%) oraz zawroty głowy (1,2%).

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane związane ze stosowaniem loperamidu, pogrupowane w zależności od układów lub narządów oraz częstości występowania w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu leku na rynek. Częstość występowania ujęto według następującej konwencji: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000).

Wskazanie

Klasyfikacja układów i narządów

Ostra biegunka (2755)

Biegunka chroniczna (321)

Biegunka ostra + biegunka chroniczna + doświadczenie po wprowadzeniu leku na rynek

Zaburzenia układu immunologicznego:

Nadwrażliwość,

Reakcje

anafilaktyczne(w tym wstrząs anafilaktyczny), Reakcje

anafilaktoidalnea

Rzadko

Zaburzenia układu nerwowego:

Bóle głowy Zawroty głowy Senność

Utrata przytomności

Otępienie

Zaburzenia

Swiadomości

Hipertonia

Nieprawidłowa

koordynacja

Często

Niezbyt często

Niezbyt często Często

Często

Często

Niezbyt często Rzadko

Zaburzenia oka:

Zwężenie źrenic3

Rzadko

Wskazanie

Biegunka ostra +

Klasyfikacja układów

biegunka

i narządów

Ostra biegunka

Biegunka chroniczna

chroniczna +

(2755)

(321)

doświadczenie po wprowadzeniu leku na rynek

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaparcia

Nudności

Często

Często

Często

Wzdęcia z oddawaniem wiatrów

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Ból brzucha Dolegliwości w obrębie brzucha

Niezbyt często

Niezbyt często

Suchość w jamie ustnej Ból w nadbrzuszu

Niezbyt często

Niezbyt często

Wymioty

Niestrawność

Rzadko

Niedrożność jelita3 (w tym porażenna niedrożność jelita) Rozszerzenie okrężnicy megacolona (w tym toksyczne rozszerzenie

Rzadko

Rzadko

okrężnicy toxic megacolonb)

Glossodynia (pieczenie

języka)ac

Wzdęcie brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Wysypka

Niezbyt często

Niezbyt często

Wysypka pęcherzowaa (w tym zespół Stevensa-J ohnsona, toksyczna nekroliza naskórka oraz rumień wielopostaciowy) Obrzęk

naczynioruchowya

Pokrzywkaa

Świąda

Rzadko

Zaburzenia nerek i

dróg moczowych:

Zatrzymanie moczua

Rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Zmęczeniea

Rzadko

a: Wprowadzeno ten termin na podstawie raportóch post-marketingowych. Nie różnicuje się przewlekłych i ostrych biegunek, częstotliwość jest szacowana na podstawie wszystkich badań klinicznych, łącznie z udziałem dzieci w wieku < 12 lat (N = 3683). b: Patrz punkt 4.4

c: Doświadczone tylko przez osoby, którym podawane były tabletki ulegające rozkładowi w jamie ustnej.

Populacja pediatryczna:

Bezpieczeństwo stosowania loperamidu chlorowodorku zostało ocenione u 607 pacjentów w wieku od 10 dni do 13 lat, w 13 kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach leczenia ostrej biegunki. Działania niepożądane i ich częstotliwość występowania były takie same jak w przypadku dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:22 49-21-301, fax: 22 49-21-309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W przypadku przedawkowania (w tym przedawkowania względnego związanego z zaburzeniami czynności wątroby), może wystąpić zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego (osłupienie, senność, zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchowej, wzmożone napięcie mięśniowe i depresja oddechowa), zatrzymanie moczu i niedrożność jelit. Dzieci oraz osoby z niewydolnością wątroby mogą być bardziej wrażliwe na działanie produktu na ośrodkowy układ nerwowy.

Leczenie

Jeżeli wystąpią objawy przedawkowania, jako antidotum można podać nalokson. Ponieważ czas działania loperamidu jest dłuższy niż naloksonu (1 do 3 godzin), może być wskazane powtarzanie podania naloksonu. Dlatego pacjent powinien być ściśle monitorowany przez co najmniej 48 godzin w celu wykrycia ewentualnego zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki hamujące perystaltykę jelit Kod ATC: A07D A03

Loperamid wiąże się z receptorami opioidowymi w ścianie jelita, w wyniku czego dochodzi do zmniejszenia uwalniania acetylocholiny i prostaglandyny, co powoduje hamowanie perystaltyki jelit. Loperamid zwiększa spoczynkowe napięcie zwieracza odbytu i zmniejsza liczbę wypróżnień. Ponieważ loperamid kumuluje się głównie w ścianie jelita i ze względu na znaczny metabolizm w pierwszym przejściu, tylko niewielka ilość przechodzi do krążenia systemowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Loperamid głównie wchłaniany jest w jelicie, jednak większość metabolizowana jest w wątrobie i wydalana wraz z żółcią. Okres półtrwania loperamidu u człowieka wynosi około 11 godzin (w zakresie od 9 do 14 godzin). Badania dystrybucji u szczurów wykazują duże powinowactwo loperamidu do ściany jelita, głównie ze względu na wiązanie się z receptorami warstwy mięśni podłużnych. Eliminacja zachodzi głównie poprzez oksydację demetylacji, która jest główną ścieżką metabolizmu loperamidu. Wydalanie leku odbywa się głównie z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

12-to miesięczne badania na psach i 18-to miesięczne badania na szczurach, przy stosowaniu dawek 5 mg/kg na dobę (30-krotnie większa dobowa dawka niż maksymalna dawka dla człowieka) aż do 40 mg/kg na dobę (240-krotnie większa dobowa dawka niż maksymalna dawka dla człowieka), nie wykazały toksycznego wpływu z wyjątkiem niewielkiego zmniejszenia masy ciała i spożycia pokarmu. Dawka nietoksyczna w tych badaniach to 1,25 mg/kg na do ę (8-krotnie większa dobowa dawka niż maksymalna dawka dla człowieka) dla psów i 10 mg/kg na dobę (60-krotnie większa dobowa dawka niż maksymalna dawka dla człowieka) odpowiednio. Wyniki badań in vivo i in vitro wykazały, że loperamid nie jest genotoksyczny. Nie zaobserwowano działań rakotwórczych loperamidu. W badaniach wpływu na reprodukcję przeprowadzonych na szczurach, bardzo duże dawki loperamidu (40 mg/kg na dobę, 240-krotnie większa dawka niż maksymalna dawka dla człowieka) zaburzały płodność i zmniejszały przeżycie płodu. Mniejsze dawki nie miały wpływu zdrowie matki i płodu oraz nie zaburzały rozwoju około- i pourodzeniowego.

W badaniach przedklinicznych obserwowano działania jedynie podczas stosowania dawek znacznie większych niż dawki dające maksymalne narażenie występujące podczas stosowania dawek klinicznych u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie obserwacji dla klinicznego bezpieczeństwa stosowania leku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kapsułka Laktoza bezwodna Skrobia kukurydziana Talk

Magnezu stearynian Polisorbat 80

Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka kapsułki Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Indygotyna (E132)

Erytrozyna (E127)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Żelatyna

Sodu laurylosiarczan Woda oczyszczona

Tusz

Szelak

Żelaza tlenek czarny (E172)

Potasu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Blistry PVC/Aluminium umieszczone w tekturowych pudełkach.

Wielkości opakowań: 10 lub 20 kapsułek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DH-norm s.r.o.

Oldřichovice 44 Třinec 739 61 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Tammex Akut