Imeds.pl

Tamsulosin Genoptim 400 Mcg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tamsulosin Genoptim, 400 mikrogramów, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Tamsulosini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tamsulosin Genoptim i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tamsulosin Genoptim

3.    Jak stosować lek Tamsulosin Genoptim

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tamsulosin Genoptim

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tamsulosin Genoptim i w jakim celu się go stosuje

Czynnym składnikiem leku Tamsulosin Genoptim jest tamsulosyna. Jest to selektywny antagonista receptorów adrenergicznych alfa1A/1D. Zmniejsza napięcie mięśni gruczołu krokowego i przewodu moczowego (cewki moczowej), umożliwiając przepływ moczu przez cewkę moczową i ułatwiając oddawanie moczu. Dodatkowo, zmniejsza uczucie parcia na pęcherz.

Tamsulosin Genoptim jest stosowany u mężczyzn w leczeniu objawów z dolnych dróg moczowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH, ang. benign prostatic hyperplasia). Objawy te obejmują: trudności w oddawaniu moczu (osłabienie strumienia moczu), oddawanie moczu kroplami lub urywanymi strumieniami, nagłe parcie na pęcherz i częste oddawanie moczu zarówno w nocy, jak w ciągu dnia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tamsulosin Genoptim

Kiedy nie stosować leku Tamsulosin Genoptim:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tamsulosin lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Objawy nadwrażliwości obejmują nagły miejscowy obrzęk miękkich tkanek ciała (gardła lub języka), trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypkę (obrzęk naczynioruchowy),

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby,

•    jeśli pacjent doświadczył omdlenia podczas zmiany pozycji ciała (siadania lub wstawania) spowodowanego zmniejszonym ciśnieniem tętniczym krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Tamsulosin Genoptim, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Okresowe badania lekarskie są konieczne, aby monitorować zmiany stanu pacjenta i leczoną chorobę.

•    Rzadko, jak w przypadku innych leków tego rodzaju, podczas stosowania leku Tamsulosin Genoptim może wystąpić omdlenie. Jeśli wystąpią pierwsze objawy w postaci zawrotów głowy lub osłabienia, pacjent powinien usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia tych objawów.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek, powinien powiedzieć lekarzowi.

•    Jeśli u pacjenta ma być przeprowadzona operacja zaćmy (zmętnienie soczewki oka), przed operacją powinien poinformować swojego okulistę, że poprzednio przyjmował lub planuje przyjmować lek Tamsulosin Genoptim. Lekarz okulista może zastosować konieczne środki ostrożności, jeśli chodzi o zastosowane leczenie i technikę chirurgiczną. Należy zapytać lekarza, czy nie zaleci zaprzestania bądź czasowego przerwania podawania tego leku, jeśli planowana jest operacja zaćmy z powodu zmętnienia soczewki oka.

Dzieci

Nie stosować tego leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ponieważ nie działa w tej populacji. Inne leki i Tamsulosin Genoptim

Przyjmowanie Tamsulosin Genoptim jednocześnie z innymi lekami należącymi do tej samej grupy (antagonistów receptorów adrenergicznych alfa1), może prowadzić do niepożądanego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to szczególnie ważne, aby poinformować lekarza, jeśli pacjent jest leczony jednocześnie lekami, które mogą zmniejszać usuwanie leku Tamsulosin Genoptim z organizmu pacjenta (np. ketokonazol, erytromycyna).

Tamsulosin Genoptim z jedzeniem i piciem

Lek Tamsulosin Genoptim należy stosować po pierwszym posiłku w ciągu dnia. Stosowanie leku na czczo może zwiększyć liczbę i nasilenie działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy. Lek Tamsulosin Genoptim przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.

Zaburzenia wytrysku zaobserwowano w krótko-i długoterminowych badaniach klinicznych z tamsulosyny. Wydarzenia zaburzenia wytrysku, wytrysk wsteczny i brak wytrysku odnotowano w fazie autoryzacji post.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych, że tamsulosyna zaburza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże należy pamiętać o możliwości wystąpienia zawrotów głowy, więc jeśli dotyczy to pacjenta, nie powinien on podejmować tych działań, które wymagają uwagi.

3. Jak stosować lek Tamsulosin Genoptim

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kapsułka na dobę (0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku), przyjmowana po pierwszym posiłku danego dnia.

•    Lek należy przyjmować na stojąco lub siedząc prosto (nie na leżąco) i połykać w całości, popijając szklanką wody.

•    Kapsułki nie wolno żuć.

•    Nie jest konieczne dostosowanie dawki dla osób w podeszłym wieku.

Lekarz przepisuje odpowiednią dawkę leku dla pacjenta i jego schorzenia oraz określa czas trwania leczenia.

Nie należy zmieniać dawki leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Tamsulosin Genoptim jest zbyt silne lub za słabe, powinien porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tamsulosin Genoptim

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Tamsulosin Genoptim może wystąpić nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i zwiększenie częstości akcji serca, z uczuciem omdlewania.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Tamsulosin Genoptim

Jeśli pacjent zapomniał o przyjęciu dobowej dawki leku Tamsulosin Genoptim tak jak zalecono, to może przyjąć lek tego samego dnia później. Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu leku jednego dnia, powinien pominąć zapomnianą dawkę leku i kontynuować przyjmowanie ustalonej dawki leku następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Tamsulosin Genoptim

W przypadku przerwania leczenia lekiem Tamsulosin Genoptim za wcześnie, pierwotne objawy choroby mogą powrócić. Dlatego lek musi być przyjmowany tak długo, jak zalecił lekarz, nawet jeśli objawy choroby ustąpiły. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku rozważania zaprzestania leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Tamsulosin Genoptim i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent ma którąkolwiek z następujących reakcji uczuleniowych:

•    trudności w oddychaniu,

•    obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy),

•    swędzenie i wysypkę.

Często (występują u 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy, zwłaszcza podczas siadania lub wstawania,

•    zaburzenia wytrysku. Oznacza to, że nasienie nie wydostaje się na zewnątrz ciała poprzez cewkę moczową, ale trafia do pęcherza moczowego. Zjawisko to jest nieszkodliwe,

•    brak wytrysku,

•    wytrysk wsteczny.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    ból głowy,

•    kołatanie serca (czynność serca jest szybsza niż zwykle i jest to odczuwalne),

•    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, na przykład podczas szybkiego wstawania z pozycji siedzącej lub pozycji leżącej , czasami związane z zawrotami głowy,

•    katar lub niedrożny nos (zapalenie błony śluzowej nosa),

•    zaparcie,

•    biegunka,

•    nudności i wymioty,

•    osłabienie (astenia),

•    wysypka,

•    świąd i pokrzywka.

Rzadko (występują u 1 na 1000 pacjentów):

•    omdlenie i nagły miej scowy obrzęk tkanek miękkich ciała (np. gardła lub języka),

•    trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka, często jako reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy).

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    bolesna, przedłużona i niezamierzona erekcja (priapizm),

•    ciężka choroba objawiająca się tworzeniem się pęcherzy na skórze, w okolicy ust, oczu, dróg nosowych i narządów płciowych (zespół Stevensa i Johnsona),

•    nieprawidłowa, nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków, zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz), trudności w oddychaniu (duszność).

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    zaburzenia widzenia i nieostre widzenie,

•    krwawienie z nosa,

•    suchość w ustach,

•    wysypka na skórze zwana rumieniem wielopostaciowym, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi),

•    rozsiana czerwona wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić małe wypełnione ropą pęcherzyki (złuszczające zapalenie skóry).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tamsulosin Genoptim

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub butelce po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tamsulosin Genoptim

-    Substancją czynną leku jest tamsulosyny chlorowodorek. Jedna kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki:

Celuloza mikrokrystaliczna, talk, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, sodu laurylosiarczan, polisorbat 80, triacetyna i wapnia stearynian

Otoczka kapsułki:

Indygotkarmin (E 132), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan, żelatyna

Tusz do nadruku:

szelak, glikol propylenowy, żelaza tlenek czarny (E172), potasu wodorotlenek

Jak wygląda lek Tamsulosin Genoptim i co zawiera opakowanie

Kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda

Oliwkowozielone nieprzezroczyste/pomarańczowe nieprzezroczysty kapsułki żelatynowe, twarde, w rozmiarze „0”, z nadrukowanymi czarnym atramentem spożywczym znakami „D” na wieczku i „53” na korpusie. Kapsułki zawierają białe lub prawie białe peletki.

Tamsulosin Genoptim kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde są dostępne w:

Blister z PVC/PE/PVDC/Aluminium:

Wielkości opakowań: 1, 2, 4, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 i 200 kapsułek twardych

Butelka z HDPE z zamknięciem PP:

Wielkości opakowań: 10 i 250 kapsułek twardych

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

lub

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park, West End Road South Ruislip HA4 6QD.

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja:    TAMSULOSINE AUROBINDO LP 0,4 mg, gelule a liberation prolongee

Niemcy:    Tamsulosin Aurobindo 0,4 mg Retardkapseln

Włochy:    Tamsulosina Glob 0.4 mg capsulie rigide a rilascio prolungato

Malta:    Tamsulosin Aurobindo 0.4 mg prolonged-release capsules

Holandia:

Polska: Portugalia: Rumunia: Hiszpania: Wielka Brytania:

Tamsulosine HCl Aurobindo 0,4 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard Tamsulosin Genoptim Tansulosina Aurobindo

Tamsulosin Aurobindo, 400 micrograme capsule cu eliberare prelungita Tamsulosina Aurobindo 0.4 mg capsulas duras de liberacion prolongada EFG TAMFREX XL 400 microgram capsules

Data zatwierdzenia ulotki: 08.2014