+ iMeds.pl

Tamsulosin pfizer 400 mcgUlotka Tamsulosin pfizer

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tamsulosin Pfizer, 400 mikrogramów, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Tamsulosini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tamsulosin Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tamsulosin Pfizer

3.    Jak stosować lek Tamsulosin Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tamsulosin Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tamsulosin Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Czynnym składnikiem leku Tamsulosin Pfizer jest tamsulosyna. Jest to selektywny antagonista receptorów adrenergicznych alfa1A/1D. Zmniejsza napięcie mięśni gruczołu krokowego i cewki moczowej, umożliwiając przepływ moczu przez cewkę moczową i ułatwiając oddawanie moczu. Dodatkowo, zmniejsza uczucie parcia na pęcherz.

Lek Tamsulosin Pfizer jest stosowany u mężczyzn w leczeniu objawów z dolnych dróg moczowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH, ang. benign prostatic hyperplasia). Objawy te obejmuj ą: trudności w oddawaniu moczu (osłabienie strumienia moczu), oddawanie moczu kroplami lub urywanymi strumieniami, nagłe parcie na pęcherz i częste oddawanie moczu zarówno w nocy, jak w ciągu dnia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tamsulosin Pfizer

Kiedy nie stosować leku Tamsulosin Pfizer:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tamsulosyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Objawy nadwrażliwości obejmuj ą: nagły miejscowy obrzęk miękkich tkanek ciała (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypkę (obrzęk naczynioruchowy);

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby;

• jeśli pacjent doświadczył omdlenia podczas zmiany pozycji ciała (siadania lub wstawania), spowodowanego zmniejszonym ciśnieniem tętniczym krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tamsulosin Pfizer, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Okresowe badania lekarskie są konieczne, aby monitorować zmiany stanu pacjenta i leczoną chorobę.

•    Podobnie jak w przypadku innych leków tego rodzaju, podawanie tamsulosyny w rzadkich przypadkach może spowodować omdlenie. Jeśli wystąpią pierwsze objawy w postaci zawrotów głowy lub uczucia osłabienia, pacjent powinien usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia objawów.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Jeśli pacjent będzie operowany z powodu zmętnienia soczewki oka (zaćma), przed operacją powinien poinformować swojego okulistę, że przyjmował lub planuje przyjmować lek Tamsulosin Pfizer. Okulista może zastosować odpowiednie środki ostrożności dotyczące leczenia i użytych technik chirurgicznych. Należy zapytać lekarza czy nie zaleci zaprzestania bądź czasowego przerwania podawania tego leku, jeśli planowana jest operacja zaćmy z powodu zmętnienia soczewki oka.

Inne leki i Tamsulosin Pfizer

Stosowanie leku Tamsulosin Pfizer jednocześnie z innymi lekami należącymi do tej samej grupy (antagonistów receptorów adrenergicznych alfa1), może prowadzić do niepożądanego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o jednoczesnym stosowaniu leków, które mogą zmniejszyć usuwanie leku Tamsulosin Pfizer z organizmu pacjenta (np. ketokonazol, erytromycyna).

Tamsulosin Pfizer z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Tamsulosin Pfizer należy stosować po pierwszym posiłku w ciągu dnia. Przyjmowanie tamsulosyny na czczo może zwiększać liczbę działań niepożądanych i ich nasilenie.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie dotyczy. Lek Tamsulosin Pfizer jest przeznaczony tylko dla mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych, że tamsulosyna zaburza zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże należy pamiętać o możliwości wystąpienia zawrotów głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów u pacjenta, nie powinien on podejmować działań, które wymagają uwagi.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, ponieważ nie wykazuje on działania terapeutycznego w tej grupie pacjentów.

3. Jak stosować lek Tamsulosin Pfizer

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Zalecana dawka to jedna kapsułka na dobę (0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku), przyjmowana po pierwszym posiłku danego dnia.

• Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, stojąc lub siedząc (nie na leżąco).

•    Kapsułki nie wolno żuć.

•    Nie jest konieczne dostosowanie dawki dla pacjentów w podeszłym wieku.

Lekarz przepisuje odpowiednią dawkę leku dla pacjenta i jego schorzenia oraz określa czas trwania leczenia.

Nie należy zmieniać dawki bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest zbyt silne lub za słabe, powinien porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tamsulosin Pfizer

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tamsulosin Pfizer może prowadzić do niepożądanego zmniej szenia ciśnienia tętniczego krwi i przyspieszenia czynności serca z towarzyszącym uczuciem omdlewania. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Tamsulosin Pfizer

Jeżeli pacjent zapomni przyjąć dobową dawkę leku Tamsulosin Pfizer o zwykłej porze, może przyjąć ją później, tego samego dnia. Jeżeli pacjent w ogóle zapomni o przyjęciu leku jednego dnia, powinien kontynuować przyjmowanie ustalonej dawki leku następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tamsulosin Pfizer

W razie przerwania stosowania leku Tamsulosin Pfizer za wcześnie, pierwotne objawy choroby mogą powrócić. Dlatego należy przyjmować lek Tamsulosin Pfizer tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący nawet, gdy objawy choroby ustąpiły. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku rozważania zaprzestania leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Tamsulosin Pfizer i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek z następujących reakcji uczuleniowych:

•    Trudności w oddychaniu.

•    Opuchnięcie twarzy, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy).

•    Wysypka lub świąd.

Często (mogą dotyczyć do 1na 10 pacjentów)

•    Zawroty głowy, szczególnie podczas siadania lub wstawania.

•    Nieprawidłowy wytrysk. Oznacza to, że nasienie nie wydostaje się na zewnątrz ciała poprzez cewkę moczową, ale trafia do pęcherza moczowego (wytrysk wsteczny). Zjawisko to jest nieszkodliwe.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)

•    Ból głowy.

• Kołatanie serca (czynność serca jest szybsza niż zwykle i jest to odczuwalne).

• Zmniejszone ciśnienie tętnicze, na przykład podczas szybkiego wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej, czasem związane z zawrotami głowy.

•    Katar lub niedrożny nos.

•    Zaparcie.

•    Biegunka.

•    Nudności i wymioty.

•    Osłabienie (astenia)

•    Wysypka.

•    Świąd i pokrzywka.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 pacjentów)

•    Omdlenie i nagły miejscowy obrzęk miękkich tkanek ciała (np. gardła lub języka).

• Trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka, często jako reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów)

•    Priapizm (trwały, bolesny, niepożądany wzwód prącia; to działanie niepożądane wymaga natychmiastowego leczenia).

•    Wysypka, stan zapalny i powstawanie pęcherzy na skórze i (lub) błonach śluzowych ust, oczu, jamy ustnej, dróg nosowych lub narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona).

•    Nieprawidłowa, nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków, arytmia, częstoskurcz), trudności w oddychaniu (duszność).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Tamsulosin Pfizer

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tamsulosin Pfizer

Substancją czynną jest tamsulosyny chlorowodorek.

Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 400 mikrogramów tamsulosyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki:

Celuloza mikrokrystaliczna, talk, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, triacetyna, wapnia stearynian.

Skład kapsułki:

Indygokarmin (E 132), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan, żelatyna.

Skład tuszu:

Szelak, glikol propylenowy, żelaza tlenek czarny (E 172), potasu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Tamsulosin Pfizer i co zawiera opakowanie

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde.

Oliwkowozielone półprzezroczyste/pomarańczowe półprzezroczyste kapsułki żelatynowe, twarde, w rozmiarze „0”, z nadrukowanymi czarnym atramentem spożywczym znakami „D” na wieczku i „53” na korpusie. Kapsułki zawierają białe lub prawie białe peletki.

Lek Tamsulosin Pfizer, 400 mikrogramów, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde jest dostępny w:

Blistrach PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierających: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 lub 200 kapsułek.

Białych półprzezroczystych zaokrąglonych butelkach z HDPE z białym półprzezroczystym polipropylenowym zamknięciem zawierających 250 kapsułek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierające: 30, 60, 90 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l., Località Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Włochy Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia

Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja:

Niemcy:

Włochy:

Polska: Portugalia: Hiszpania: Wielka Brytania:


TAMSULOSINE PFIZER L.P. 0.4mg, gélule à libération prolongée

Tamsulosin Pfizer 0,4 mg Retardkapseln

Tamsulosina Pfizer

Tamsulosin Pfizer

Tansulosina Parke-Davis

Tamsulosina Pharmacia 0,4 mg cápsulas duras de liberación prolongada EFG BRIANTI XL 400 microgram capsules, hard

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

02/2013

Tamsulosin Pfizer

Charakterystyka Tamsulosin pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tamsulosin Pfizer, 400 mikrogramów, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 400 mikrogramów tamsulosyny chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda.

Oliwkowozielone półprzezroczyste/pomarańczowe półprzezroczyste kapsułki żelatynowe, twarde, w rozmiarze „0”, z nadrukowanymi czarnym atramentem spożywczym znakami „D” na wieczku i „53” na korpusie. Kapsułki zawierają białe lub prawie białe peletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms - LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia - BPH).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dorośli:

Jedna kapsułka na dobę, przyjmowana po śniadaniu lub po pierwszym posiłku danego dnia. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody w pozycji stojącej lub siedzącej (nie w pozycji leżącej). Kapsułki nie należy przełamywać ani rozrywać, ponieważ może to mieć wpływ na uwalnianie długo działającej substancji czynnej.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Zmniejszenie dawki nie jest konieczne.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

W przypadku pacjentów, u których klirens kreatyniny wynosi ponad 0,17 ml/s (10 ml/min), nie ma konieczności dostosowywania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

W przypadku pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby nie ma konieczności dostosowywania dawki (patrz także punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Dzieci i młodzież:

Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności tamsulosyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na tamsulosyny chlorowodorek, w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne w wywiadzie.

•    Ciężka niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku innych leków działających antagonistycznie na receptory adrenergiczne a 1, w pojedynczych przypadkach podczas leczenia tamsulosyną może wystąpić obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, w wyniku czego rzadko mogą wystąpić omdlenia.

Po wystąpieniu pierwszych objawów niedociśnienia tętniczego ortostatycznego (zawroty głowy, osłabienie), pacjent powinien usiąść lub położyć się, pozostając w takiej pozycji aż do czasu ustąpienia objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia tamsulosyną należy przebadać pacjenta w celu upewnienia się, że nie ma innych chorób, które mogą powodować takie same objawy jak łagodny rozrost gruczołu krokowego. Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie regularnie co pewien czas należy wykonywać badania palpacyjneper rectum oraz, w razie konieczności, oznaczenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min), ponieważ nie przeprowadzono badań u tych pacjentów.

Rzadko zgłaszano wystąpienie obrzęku naczynioruchowego po zastosowaniu tamsulosyny. Należy wówczas natychmiast przerwać leczenie tamsulosyną, obserwować pacjenta do czasu ustąpienia obrzęku oraz nie należy ponownie podawać tamsulosyny.

U niektórych pacjentów w trakcie lub po leczeniu tamsulosyną, podczas operowania zaćmy zaobserwowano wystąpienie „śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki” (IFIS, ang. intraoperative floppy iris syndrome, wariant zespołu małej źrenicy). IFIS może prowadzić do zwiększenia ryzyka występowania powikłań ze strony oka podczas i po operacji.

Według niepotwierdzonych źródeł, odstawienie tamsulosyny na 1-2 tygodnie przed operacją zaćmy może być pomocne, jednak nie ustalono korzyści z zaprzestania leczenia.

IFIS obserwowano również u pacjentów, którzy zaprzestali leczenia tamsulosyną na dłuższy czas przed zabiegiem usunięcia zaćmy.

Nie zaleca się rozpoczynać leczenia tamsulosyny chlorowodorkiem u pacjentów, u których planowana jest operacja zaćmy. Podczas badania przed operowaniem zaćmy, chirurg i zespół okulistyczny powinni spytać, czy pacjenci, dla których jest zaplanowana operacja, są lub byli leczeni tamsulosyną w celu upewnienia się, że odpowiednie środki potrzebne do opanowania IFIS będą dostępne w czasie operacji.

Tamsulosyny chlorowodorek należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami cytochromu CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Nie obserwowano interakcji tamsulosyny chlorowodorku podczas jednoczesnego podawania z atenololem, enalaprylem lub teofiliną.

Jednoczesne podawanie z cymetydyną zwiększa, a podawanie z furosemidem zmniejsza stężenie tamsulosyny w osoczu, ale modyfikacja dawkowania nie jest konieczna, ponieważ stężenia mieszczą się w granicach terapeutycznych.

In vitro ani diazepam, ani propranolol, trichlorometiazyd, chlormadynon, amitryptylina, diklofenak, glibenklamid, symwastatyna, ani warfaryna nie zmieniają stężenia wolnej frakcji tamsulosyny w ludzkim osoczu. Również tamsulosyna nie zmienia stężeń w osoczu wolnych frakcji diazepamu, propranololu, trichlorometiazydu ani chlormadynonu.

Diklofenak i warfaryna mogą jednak zwiększać szybkość eliminacji tamsulosyny.

Jednoczesne podawanie tamsulosyny chlorowodorku z silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4 może prowadzić do zwiększenia ekspozycji na tamsulosyny chlorowodorek. Jednoczesne podawanie ketokonazolu (znany silny inhibitor CYP3A4) powodowało zwiększenie AUC oraz Cmax tamsulosyny odpowiednio o 2,8 i 2,2 razy. U pacjentów o fenotypie charakteryzującym się słabą aktywnością metaboliczną cytochromu CYP2D6 tamsulosyny chlorowodorku nie należy podawać w skojarzeniu z silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4.

Tamsulosyny chlorowodorek należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami cytochromu CYP3A4.

Jednoczesne podawanie tamsulosyny chlorowodorku z paroksetyną, silnym inhibitorem CYP2D6, powodowało zwiększenie Cmax i AUC tamsulosyny odpowiednio o 1,3 oraz 1,6 razy, ale wzrosty te nie zostały uznane za istotne klinicznie.

Jednoczesne podawanie innych antagonistów receptorów adrenergicznych a1 może prowadzić do zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy.

Tamsulosyna jest przeznaczona do stosowania tylko u pacjentów płci męskiej.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak uprzedzić pacjentów o możliwości wystąpienia zawrotów głowy.

4.8    Działania niepożądane

Często (> 1/100, < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000,

< 1/100)

Rzadko (> 1/10 000, < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy (1,3%)

ból głowy

omdlenie

Zaburzenia serca

kołatanie serca (przyspieszona lub nieregularna czynność serca)

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie

tętnicze

ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

zaparcie,

biegunka,

nudności,

wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, świąd, pokrzywka

obrzęk

naczynioruchowy

zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia

wytrysku

bolesny wzwód (priapizm)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

(osłabienie)

W okresie po wprowadzeniu do obrotu, z leczeniem tamsulosyną powiązano sytuację zwężenia źrenicy podczas zabiegu usunięcia zaćmy, znaną jako śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS) (patrz również punkt 4.4).

Doświadczenie zdobyte po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

Oprócz działań niepożądanych, wymienionych powyżej donoszono o następujących działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem tamsulosyny: migotanie przedsionków, zaburzenia rytmu serca, tachykardia i duszność. Ze względu na ogólnoświatowe pochodzenie spontanicznych raportów dotyczących działań niepożądanych po wprowadzeniu produktu do obrotu, nie można rzetelnie określić częstości oraz roli tamsulosyny w ich wywołaniu.

4.9 Przedawkowanie

Doniesiono o przypadku ostrego przedawkowania 5 mg tamsulosyny chlorowodorku. Stwierdzono ostre niedociśnienie tętnicze (skurczowe ciśnienie tętnicze 70 mm Hg), wymioty i biegunkę; zastosowano leczenie w postaci uzupełniania płynów i pacjenta wypisano tego samego dnia.

W przypadku ostrego niedociśnienia tętniczego występującego po przedawkowaniu należy zastosować leczenie podtrzymujące funkcję układu sercowo-naczyniowego. Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego i czynności serca można przywrócić pacjentowi umieszczając go w pozycji leżącej. Jeśli to nie pomoże, należy zastosować produkty lecznicze zwiększające objętość krwi krążącej i w razie konieczności produkty zwężające naczynia krwionośne. Należy kontrolować czynność nerek i stosować leczenie podtrzymujące. Dializa najprawdopodobniej nie będzie skuteczna, gdyż tamsulosyna bardzo silnie wiąże się z białkami osocza.

W celu utrudnienia wchłaniania można zastosować środki zaradcze, takie jak wywołanie wymiotów. Jeśli przedawkowano znaczne ilości, można zastosować płukanie żołądka z podaniem węgla aktywowanego oraz stosowanie osmotycznych środków przeczyszczaj ących, takich jak siarczan sodu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego, antagoniści receptorów alfa-1-adrenergicznych, kod ATC: G04CA02.

Mechanizm działania

Tamsulosyna wiąże się wybiórczo i kompetencyjnie z postsynaptycznymi receptorami adrenergicznymi typu aiA, które są odpowiedzialne za skurcz mięśni gładkich, przez co powoduje rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej.

Działanie farmakodynamiczne

Tamsulosyna zwiększa maksymalny przepływ moczu poprzez rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej, tym samym łagodząc objawy zaparcia.

Produkt leczniczy zmniejsza ponadto objawy podrażnienia i niedrożności, w których istotną rolę odgrywa skurcz mięśni gładkich w dolnym odcinku dróg moczowych.

Leki alfa-adrenolityczne mogą zmniejszać ciśnienie tętnicze poprzez zmniejszanie oporu obwodowego. Podczas badań tamsulosyny u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem nie obserwowano klinicznie istotnego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

Wpływ produktu leczniczego na objawy wynikające z napełniania i opróżniania pęcherza moczowego utrzymują się również podczas długotrwałego leczenia. Dane uzyskane z obserwacji wskazują, że stosowanie tamsulosyny znacząco opóźnia konieczność zastosowania leczenia chirurgicznego lub cewnikowania.

Dzieci i młodzież

W badaniu z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną placebo i stopniowym zmienianiem dawki wzięły udział dzieci z pęcherzem neuropatycznym. Zrandomizowano ogólem 161 dzieci (w wieku od 2 do 16 lat) do 3 grup otrzymujących tamsulosynę w dawkach: małej (0,001 do 0,002 mg/kg), średniej (0,002 do 0,004 mg/kg) oraz dużej (0,004 do 0,008 mg/kg) lub do grupy otrzymującej placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym była liczba pacjentów, u których zmniejszyło się ciśnienie wyciekania moczu spowodowanego niekontrolowanym skurczem wypieracza (ang. DLPP, Detrusor Leak Point Pressure) do wartości < 40 cm H2O obliczone na podstawie dwóch pomiarów wykonanych tego samego dnia. Drugorzędowymi punktami końcowymi były rzeczywista i procentowa zmiana ciśnienia wyciekania moczu podczas nadaktywnego skurczu wypieracza względem wartości wyjściowej, poprawa lub stabilizacja objawów wodonercza i wodniaka moczowodu i zmiana w obj ętości moczu uzyskanego podczas cewnikowania oraz liczba wycieków moczu podczas cewnikowania na podstawie zapisów z dzienników cewnikowania. Nie stwierdzono znaczącej różnicy pomiędzy grupą otrzymującą placebo i żadną z 3 grup otrzymujących tamsulosynę, zarówno w pierwszorzędowym jak i drugorzędowych punktach końcowych. Na żadnym z poziomów nie obserwowano odpowiedzi zależnej od dawki.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Tamsulosyna szybko wchłania się z jelita, a jej dostępność biologiczna jest prawie całkowita. Jeśli posiłek był spożywany przed przyjęciem produktu leczniczego, to wchłanianie jest spowolnione. Równomierność wchłaniania można zapewnić, przyjmując tamsulosynę zawsze po śniadaniu.

Tamsulosyna wykazuje liniową kinetykę.

Maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 6 godzinach od podania jednorazowej dawki tamsulosyny po obfitym posiłku. Stan stacjonarny zostaje osiągnięty do dnia 5. po wielokrotnym podaniu, kiedy wartość Cmax u pacjentów jest wyższa o około 2/3 niż po jednorazowej dawce. Chociaż dane te dotyczą tylko pacjentów w podeszłym wieku, takich samych wyników można spodziewać się także u młodszych pacjentów.

Stężenie tamsulosyny zarówno po podaniu pojedynczej dawki, jak i przy dawkowaniu wielokrotnym wykazuje bardzo dużą zmienność międzyosobniczą.

Dystrybucja

U ludzi tamsulosyna wiąże się z białkami osocza w ponad 99% i ma małą objętość dystrybucji (około 0,2 l/kg).

Metabolizm

Tamsulosyna w niewielkim stopniu ulega efektowi pierwszego przej ścia. W osoczu występuje głównie w postaci niezmienionej. Substancja jest metabolizowana w wątrobie.

W badaniach przeprowadzonych na szczurach stwierdzono, że tamsulosyna powodowała tylko nieznaczną indukcj ę enzymów mikrosomalnych wątroby.

Metabolity nie są równie skuteczne i toksyczne, jak sama substancja czynna.

Eliminacja

Tamsulosyna i jej metabolity są wydalane głównie z moczem, przy czym około 9% podanej dawki wydala się w postaci niezmienionej.

Okres półtrwania tamsulosyny w fazie eliminacji u pacjentów wynosi około 10 godzin (po podaniu po posiłku) i 13 godzin w stanie stacjonarnym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po pojedynczych i wielokrotnych dawkach były prowadzone na myszach, szczurach i psach. Ponadto badano toksyczny wpływ na rozmnażanie u szczurów, działanie rakotwórcze u myszy i szczurów oraz genotoksyczność in vivo i in vitro.

Ogólny profil toksyczności obserwowany po zastosowaniu dużych dawek tamsulosyny jest zgodny z działaniami farmakologicznymi antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych. Zmiany zapisu EKG obserwowano po bardzo dużych dawkach u psów. Nie stwierdzono jednak, aby działanie to było istotne klinicznie. Tamsulosyna nie wykazuje żadnych znaczących właściwości genotoksycznych.

Wykazano większe zmiany proliferacyjne gruczołów sutkowych u samic szczurów i myszy po ekspozycji na tamsulosynę. Działanie to, które było prawdopodobnie związane pośrednio z hiperprolaktynemią i występowało tylko po podaniu dużych dawek, uznano za nieistotne klinicznie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki:

Celuloza mikrokrystaliczna Talk

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Triacetyna

Wapnia stearynian

Skład kapsułki:

Indygokarmin (E 132)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

Sodu laurylosiarczan

Skład tuszu:

Szelak

Glikol propylenowy Żelaza tlenek czarny (E 172)

Potasu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierające: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 lub 200 kapsułek. Białe półprzezroczyste zaokrąglone butelki z HDPE z białym półprzezroczystym polipropylenowym zamknięciem zawierające 250 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 20462

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.08.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.02.2013

7

Tamsulosin Pfizer