+ iMeds.pl

Tamsunorm 0,4 mgUlotka Tamsunorm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tamsunorm

0,4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Tamsulosini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Tamsunorm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tamsunorm

3.    Jak przyjmować Tamsunorm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Tamsunorm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Tamsunorm i w jakim celu się go stosuje

Tamsunorm stosowany jest w leczeniu objawów czynnościowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (powiększenia gruczołu krokowego), takich jak utrudnione oddawanie moczu.

Substancją czynną leku Tamsunorm jest tamsulosyna. Jest to antagonista receptorów alfai-adrenergicznych, który powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej. Dzięki temu przepływ moczu przez cewkę moczową oraz oddawanie moczu są ułatwione. Działanie leku utrzymuje się po długotrwałym leczeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tamsunorm

Kiedy nie przyjmować leku Tamsunorm

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tamsulosynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent miał obrzęk naczynioruchowy (nagłe opuchniecie twarzy, ust i dróg oddechowych),

-    jeśli u pacjenta wystąpiło niedociśnienie ortostatyczne (zawroty głowy lub omdlenia) podczas zmiany pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tamsunorm należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent przyjmuje inne blokery receptora alfai-adrenergicznego (prazosyna) w celu leczenia nadciśnienia tętniczego,

-    jeśli pacjent cierpi na ciężką niewydolność nerek.

Tamsulosyna może powodować u niektórych pacjentów nagły spadek ciśnienia krwi, co sporadycznie może prowadzić do omdleń. W przypadku pojawienia się objawów niedociśnienia ortostatycznego (zawroty głowy, osłabienie) podczas wstawania, należy przyjąć pozycję siedzącą lub leżącą i pozostać w tej pozycji do ich ustąpienia.

Operacja oka z powodu zaćmy (zmętnienia soczewki)

Przed operacją pacjent powinien poinformować okulistę o tym, że przyjmuje lub wcześniej przyjmował Tamsunorm. Jest to konieczne, ponieważ tamsulosyna może być przyczyną komplikacji w trakcie trwania operacji. Można tego uniknąć, jeśli lekarz zostanie wcześniej poinformowany o stosowaniu leku przez pacjenta.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ewentualne inne choroby, dające podobne objawy jak łagodny rozrost gruczołu krokowego. W tym celu lekarz przed rozpoczęciem leczenia powinien przeprowadzić badanie przez odbytnicę i następnie regularnie je powtarzać, a w razie konieczności wykonać badanie stężenia antygenu specyficznego dla gruczołu krokowego (PSA).

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ponieważ w tej grupie wiekowej lek ten nie działa.

Tamsunorm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jednoczesne stosowanie tamsulosyny z innymi blokerami receptora alfa1- adrenergicznego (np. prazosyną, alfuzosyną, doksazosyną), może spowodować niedociśnienie.

Diklofenak oraz warfaryna mogą przyspieszać eliminację tamsulosyny i przez to osłabiać jej działanie.

Tamsunorm z jedzeniem i piciem

Tamsunorm należy przyjmować po śniadaniu, popijając szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Tamsunorm jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów Tamsunorm może powodować zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli pacjent ma zawroty głowy.

Tamsunorm zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Tamsunorm zawiera żółcień pomarańczową E110 i azorubinę E122

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak przyjmować Tamsunorm

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla dorosłych mężczyzn, w tym mężczyzn w podeszłym wieku, to jedna kapsułka na dobę.

Tamsunorm należy przyjmować codziennie o tej samej porze po posiłku (np. po śniadaniu) popijając szklanką wody.

Kapsułki należy połykać w całości, będąc w pozycji siedzącej lub stojącej (nie w pozycji leżącej). Nie należy rozgryzać ani żuć kapsułki, ponieważ może to mieć wpływ na przedłużone uwalnianie substancji czynnej. Kapsułka może zostać jednak otwarta, a jej zawartość połknięta bez żucia.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego upośledzeniem czynności wątroby można stosować zwykłą dawkę leku (1 kapsułka raz dziennie). Tamsunorm jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min).

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Tamsunorm

W przypadku zażycia większej ilości kapsułek niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem doraźnej pomocy medycznej.

Pominięcie zastosowania leku Tamsunorm

W przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć lek po śniadaniu, może przyjąć go późnej tego samego dnia po następnym posiłku. Pacjent powinien pominąć opuszczoną dawkę, jeśli nie przypomni sobie o niej aż do następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

Przerwanie stosowania leku Tamsunorm

Przerwanie stosowania leku Tamsunorm może doprowadzić do nasilenia objawów rozrostu gruczołu krokowego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe ciężkie działania niepożądane obejmują ciężkie reakcje alergiczne i problemy ze skórą, jak wymieniono poniżej.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy pacjent zaobserwuje u siebie następujące objawy:

-    ciężka wysypka, pokrzywka lub pęcherze na skórze,

-    opuchnięta twarz, usta lub powieki,

-    problemy z oddychaniem lub połykaniem,

-    bolesna, przedłużona, niechciana erekcja.

Opisane powyżej objawy mogą wskazywać na wystąpienie wyszczególnionych poniżej działań niepożądanych, z których wszystkie obserwowano w badaniach klinicznych tamsulosyny.

Lista działań niepożądanych

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): zawroty głowy, zaburzenia ejakulacji (wytrysk wsteczny, niemożność wystąpienia wytrysku).

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób): ból głowy, palpitacje (nieregularne bicie serca), niedociśnienie ortostatyczne (zawroty głowy i możliwość omdlenia podczas zmiany pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą), nieżyt nosa (wyciek z nosa, uczucie zablokowania nosa), zaparcie, biegunka, nudności, wymioty, wysypka skórna, świąd (swędzenie), pokrzywka, uczucie osłabienia.

Rzadkie (mogą występić u nie więcej niż 1 na 1000 osób): omdlenie, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust lub rąk z trudnościami w oddychaniu).

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): priapizm (przedłużający się, niechciany, bolesny wzwód), zespół Stevensa-Johnsona (nasilone wytworzenie się zmian pęcherzowych na skórze).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, krwawienie z nosa, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry (bolesna czerwona lub fioletowa wysypka i pęcherze).

Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych obserwowano również śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS), który może być przyczyną komplikacji w trakcie operacji zaćmy i związany jest z tamsulosyną i innymi lekami tej samej klasy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Tamsunorm

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Tamsunorm

Substancją czynną leku jest tamsulosyny chlorowodorek. Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki: sacharoza, skrobia kukurydziana, hypromeloza, talk, glikol propylenowy, polisorbat 80, krzemionka koloidalna bezwodna, etyloceluloza, 25% dyspersja wodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1), 30% dyspersja, trietylu cytrynian.

Otoczka kapsułki: żelatyna, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E171), żółcień pomarańczowa (E110), azorubina (E122), błękit patentowy V (E131), woda oczyszczona.

Jak wygląda Tamsunorm i co zawiera opakowanie

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, z brązowym wieczkiem i nieprzezroczystym korpusem w kolorze złamanej bieli.

Tamsunorm pakowany jest w blistry z foli PVC/PVDC/Aluminium. W jednostkowym pudełku tekturowym z nadrukiem umieszcza się blistry wraz z ulotką informacyjną.

Wielkość opakowania: 30, 90 kapsułek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

DK: Tamsunorm PL: Tamsunorm

RO: Tamsunorm 0,4 mg capsule cu eliberare prelungitá

SK: Urotam 0,4 mg tvrdé kapsuly s predíženým uvol novaním

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Luty 2014

Strona 5 z 5

Tamsunorm

Charakterystyka Tamsunorm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tamsunorm, 0,4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda, zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku co odpowiada 0,367 mg tamsulosyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza 100,6 - 147,28 mg, żółcień pomarańczowa (E110) 0,0308 mg, azorubina (E122) 0,0082 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde.

Peletki w kolorze białym lub złamanej bieli w żelatynowych kapsułkach nr 2 z brązowym wieczkiem i nieprzezroczystym korpusem w kolorze złamanej bieli.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Objawy dotyczące dolnych dróg moczowych (ang. Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Do stosowanie doustnego.

Dorośli

Jedna kapsułka raz dziennie.

Osoby w podeszłym wieku

Zmiana dawki nie jest konieczna.

Niewydolność nerek

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów, u których klirens kreatyniny przekracza 10 ml/min (patrz punkt 4.4).

Niewydolność wątroby

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania tamsulosyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1.

Sposób podawania

Kapsułkę należy przyjmować każdego dnia o tej samej porze po posiłku (np. po śniadaniu), popijając szklanką wody. Kapsułkę należy połykać w całości. Nie należy rozgryzać ani żuć kapsułki, ponieważ może to mieć wpływ na przedłużone uwalnianie substancji czynnej. W przypadku, gdy pacjent ma problemy z połykaniem (np. dysfagia), kapsułka może zostać otwarta, a jej zawartość połknięta bez żucia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek tamsulosyny, w tym obrzęk naczynioruchowy spowodowany przez lek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie.

Ciężka niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku innych leków będących antagonistami receptora ai-adrenergicznego, u pojedynczych pacjentów podczas leczenia tamsulosyną może dojść do obniżenia ciśnienia krwi, co jednak rzadko może być przyczyną omdlenia. Po stwierdzeniu pierwszych objawów hipotonii ortostatycznej (zawrotów głowy, osłabienia), pacjent powinien usiąść lub położyć się, aż do ustąpienia objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia tamsulosyną, u pacjenta należy wykluczyć ewentualne inne choroby, dające takie same objawy jak łagodny rozrost gruczołu krokowego. W tym celu przed rozpoczęciem leczenia, a potem w regularnych odstępach, lekarz powinien przeprowadzić badanie przez odbytnicę, a w razie konieczności wykonać badanie stężenia antygenu specyficznego dla gruczołu krokowego (PSA).

Należy ostrożnie podchodzić do leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min), gdyż nie badano leku w tej grupie pacjentów.

Podczas operacji usunięcia zaćmy, u niektórych pacjentów przyjmujących lub leczonych w przeszłości tamsulosyną zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS - wariant zespołu małej źrenicy). IFIS może zwiększać ryzyko powikłań podczas wykonywania operacji lub po zabiegu. Przerwanie podawania tamsulosyny chlorowodorku na 1-2 tygodnie przed zabiegiem chirurgicznego usunięcia zaćmy, uważa się za pomocne, ale korzyści wynikające z takiego postępowania nie zostały ustalone. IFIS obserwowano również u pacjentów, u których przerwano leczenie tamsulosyną na dłuższy okres przed operację usunięcia zaćmy.

Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulosyny chlorowodorkiem u pacjentów, u których planowana jest operacja usunięcia zaćmy. Podczas kwalifikacji do zabiegu operacyjnego chirurdzy operujący zaćmę i okuliści powinni zebrać wywiad, czy pacjenci z zaplanowanymi zabiegami usunięcia zaćmy są lub byli leczeni tamsulosyną, w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w razie wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki podczas operacji.

Nie należy stosować tamsulosyny chlorowodorku w skojarzeniu z silnymi inhibitorami CYP3A4 u pacjentów słabo metabolizujących przez CYP2D6.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tamsulosuny chlorowodorku w skojarzeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

Tamsunorm zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

2

Tamsunorm może powodować reakcje alergiczne, gdyż zawiera barwniki: żółcień pomarańczową (E110) i azorubinę (E122).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Nie obserwowano interakcji przy podawaniu tamsulosyny chlorowodorku razem z atenololem, enalaprylem i teofiliną. Jednoczesne stosowanie cymetydyny powoduje zwiększenie stężenia tamsulosyny w osoczu, a po podaniu furosemidu stężenie tamsulosyny zmniejsza się, jednak, ponieważ stężenia te mieszczą się w granicach normy, dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

W warunkach in vitro zarówno diazepam, jak i propranolol, trichlorometiazyd, chlormadynon, amitryptylina, diklofenak, glibenklamid, symwastatyna oraz warfaryna nie zmieniają stężenia wolnej frakcji tamsulosyny w ludzkim osoczu. Również tamsulosyna nie zmienia stężeń w osoczu wolnych frakcji diazepamu, propranololu, trichlorometiazydu ani chlormadynonu.

Diklofenak i warfaryna mogą zwiększać szybkość eliminacji tamsulosyny.

Jednoczesne stosowanie tamsulosyny chlorowodorku z silnymi inhibitorami CYP3A4 może prowadzić do zwiększonego narażenia na tamsulosyny chlorowodorek. Jednoczesne stosowanie z ketokonazolem (silny inhibitor CYP3A4) powodowało zwiększenie wartości AUC i Cmax dla tamsulosyny chlorowodorku, odpowiednio 2,8-krotnie i 2,2-krotnie.

Nie należy stosować tamsulosyny chlorowodorku w skojarzeniu z silnymi inhibitorami CYP3A4 u pacjentów słabo metabolizujących przez CYP2D6.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tamsulosyny chlorowodorku w skojarzeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4.

Jednoczesne stosowanie tamsulosyny chlorowodorku z paroksetyną, silnym inhibitorem CYP2D6, powodowało zwiększenie wartości Cmax i AUC dla tamsulosyny chlorowodorku, odpowiednio 1,3-krotnie i 1,6-krotnie. Jednak nie uważa się, że zwiększenie to jest istotne klinicznie.

Jednoczesne podawanie innych antagonistów receptora ai-adrenergicznego może prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Tamsunorm nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Podczas krótko- i długookresowych badań klinicznych z zastosowaniem tamsulosyny zaobserwowano występowanie zaburzeń wytrysku. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki zaburzeń wytrysku, wytrysku wstecznego lub niemożności wystąpienia wytrysku.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem tamsulosyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Pacjenci powinni jednak wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W każdej grupie o określonej częstości, działania niepożądane wymieniono w kolejności od najcięższych.

Kategoria wg klasyfikacji narządów i układów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

Zaburzenia

układu

nerwowego

zawroty głowy (1,3%)

ból głowy

omdlenie

Zaburzenia oka

niewyraźne

widzenie,

zaburzenia

widzenia

Zaburzenia

serca

kołatanie serca

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie

ortostatyczne

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

zapalenie błony śluzowej nosa

krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

zaparcie,

biegunka,

nudności,

wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka,

świąd,

pokrzywka

obrzęk

naczynioruchowy

zespół

Stevensa-

Johnsona

rumień

wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia

ejakulacji,

wytrysk

wsteczny,

niemożność

wystąpienia

wytrysku

priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

Badania po wprowadzeniu tamsulosyny do obrotu wykazały, że leczenie tamsulosyną jest związane z występowaniem zespołu małej źrenicy, znanego jako śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS), podczas chirurgicznego usuwania zaćmy (patrz punkt 4.4).

Dane uzyskane po wprowadzeniu leku na rynek

Poza działaniami niepożądanymi wymienionymi powyżej, w związku z przyjmowaniem tamsulosyny zgłaszano również przypadki migotania przedsionków, zaburzeń rytmu serca, częstoskurczu i duszności. Ponieważ te spontaniczne zgłoszenia pochodzą z całego świata, nie można w sposób wiarygodny określić częstości, z jaką występują, ani roli, jaką odgrywa tamsulosyna w ich powstawaniu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie Objawy

Przedawkowanie tamsulosyny chlorowodorku może potencjalnie skutkować ciężkim niedociśnieniem. Silne spadki ciśnienia tętniczego były obserwowane przy przedawkowaniach różnego stopnia.

Leczenie

W przypadku ostrego niedociśnienia występującego po przedawkowaniu należy zastosować postępowanie podtrzymujące czynność układu krążenia. Prawidłowe ciśnienie tętnicze i częstość pracy serca można przywrócić układając pacjenta w pozycji leżącej. Jeśli takie postępowanie nie odniesie pożądanego skutku, można zastosować środki zwiększające objętość krwi krążącej, a w razie konieczności podać leki zwężające naczynia krwionośne. Należy kontrolować czynność nerek i zastosować ogólne leczenie wspomagające. Tamsulosyna w bardzo dużym stopniu związana jest z białkami osocza, w związku z czym mało prawdopodobne jest, by dializa była skuteczna w leczeniu przedawkowania.

W celu zmniejszenia wchłaniania z przewodu pokarmowego można sprowokować wymioty.

W przypadku spożycia dużych ilości leku można zastosować płukanie żołądka oraz podać węgiel leczniczy i osmotyczny środek przeczyszczający, taki jak siarczan sodu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środek stosowany przy łagodnym przeroście gruczołu krokowego, antagonista adrenoreceptorów alfa, kod ATC: G 04 CA 02

Mechanizm działania

Tamsulosyna wiąże się selektywnie i konkurencyjnie z postsynaptycznymi receptorami ai-adrenergicznymi, szczególnie z podtypem aiA, co powoduje rozkurcz mięśni gładkich prostaty, dzięki czemu zmniejsza się napięcie mięśniowe.

Działanie farmakodynamiczne

Tamsulosyna zwiększa maksymalną prędkość przepływu moczu dzięki redukcji napięcia mięśni gładkich prostaty i cewki moczowej, przez co przynosi ulgę przy zatrzymaniu moczu.

Tamsulosyna wpływa również korzystnie na wszelkie objawy podrażnienia i zastoju, w których istotną rolę odgrywa niestabilność pęcherza oraz napięcie mięśni gładkich w dolnej części dróg moczowych. Blokery receptora alfai-adrenergicznego mogą zmniejszać ciśnienie krwi poprzez zmniejszenie oporu obwodowego. W badaniach nad tamsulosyną nie obserwowano żadnego klinicznie istotnego spadku ciśnienia krwi.

Efekt tamsulosyny związany z objawami dotyczącymi napełniania i opróżniania utrzymuje się przy długotrwałym leczeniu. W ten sposób znacząco odsuwa się w czasie konieczność interwencji chirurgicznej.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo badanie z użyciem wzrastających dawek u dzieci z neurogenną dysfunkcją pęcherza moczowego. Zrandomizowano 161 dzieci (w wieku od 2 do 6 lat) do leczenia jedną z trzech dawek tamsulosyny (małej [0,001 do 0,002 mg/kg], średniej [0,002 do 0,004 mg/kg] i dużej [0,004 do 0,008 mg/kg]) lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym była liczba pacjentów, u których zmniejszyło się ciśnienie wyciekania moczu podczas nadaktywnego skurczu wypieracza (LPP) do wartości <40 cm H2O obliczone na podstawie dwóch pomiarów wykonanych tego samego dnia. Drugorzędowymi punktami końcowymi były: obecna wartość i procentowa zmiana w porównaniu do wartości wyj ściowej ciśnienia wyciekania moczu podczas nadaktywnego skurczu wypieracza, poprawa lub stabilizacja objawów wodonercza i wodniaka moczowodu i zmiana w objętości moczu uzyskanego podczas cewnikowania oraz liczba wycieków moczu podczas cewnikowania na podstawie zapisów z dzienników cewnikowania. Nie zanotowano statystycznie istotnej różnicy pomiędzy grupą otrzymującą placebo a jakąkolwiek z trzech grup stosujących tamsulosynę zarówno dla pierwszorzędowych, jak i drugorzędowych punktów końcowych. Nie zanotowano zwiększonej odpowiedzi na lek po zastosowaniu wzrastających dawek dla żadnej z dawek.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Tamsulosyna jest szybko wchłaniana z jelita i wykazuje prawie całkowitą dostępność biologiczną. Wchłanianie ulega spowolnieniu, gdy lek podawany jest bezpośrednio po spożyciu posiłku. Jednorodną absorpcję można zapewnić zalecając pacjentowi przyjmowanie tamsulosyny każdorazowo po śniadaniu.

Tamsulosyna wykazuje kinetykę o charakterze liniowym.

Po podaniu jednorazowej dawki tamsulosyny po posiłku, osiąga ona maksymalne stężenie w osoczu po około 6 godzinach. Stan stacjonarny zostaje osiągnięty do 5. dnia podawania leku, Cmax jest o 2/3 większe od stężeń oznaczanych po przyjęciu pojedynczej dawki. Dane te dotyczą pacjentów w podeszłym wieku, jednak podobnych zależności należy oczekiwać u pacjentów młodszych.

Występują znaczne różnice pomiędzy stężeniami produktu w osoczu u poszczególnych pacjentów, zarówno po podaniu pojedynczej dawki, jak i dawek wielokrotnych.

Dystrybucja:

U człowieka ponad 99% przyjętej tamsulosyny wiąże się z białkami osocza, a objętość dystrybucji jest mała (około 0,2 l/kg).

Metabolizm:

Tamsulosyna podlega wolnemu efektowi „pierwszego przejścia” i jest powoli metabolizowana. Najwięcej tamsulosyny występuje w osoczu w postaci niezmienionej.

Tamsulosyna metabolizowana jest w wątrobie. W badaniach na szczurach obserwowano jedynie niewielką indukcję enzymów mikrosomalnych wątroby przez tamsulosynę.

Wyniki badań in vitro sugerują, że izoenzymy CYP3A4 jak również CYP2D6 są zaangażowane w metabolizm tamsulosyny chlorowodorku, możliwy jest też udział innych izoenzymów CYP. Zahamowanie enzymów CYP3A4 i CYP2D6 może prowadzić do zwiększenia ekspozycji na tamsulosyny chlorowodorek (patrz punkt 4.4 oraz 4.5).

Żaden z metabolitów nie jest bardziej aktywny ani toksyczny niż substancja wyjściowa.

Eliminacja.:

Tamsulosyna i jej metabolity wydalane są głównie z moczem, w którym ok. 9% dawki występuje w postaci niezmienionej.

Okres półtrwania tamsulosyny w fazie eliminacji , wynosi w przybliżeniu 10 godzin u pacjentów po podaniu pojedynczej dawki po posiłku oraz 13 godzin w stanie stacjonarnym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przeprowadzono badania toksyczności ostrej i przewlekłej u myszy, szczurów i psów. Ponadto badano toksyczność reprodukcyjną u szczurów, genotoksyczność in vivo i in vitro oraz wpływ na karcynogenezę u myszy i szczurów.

Ogólny profil toksyczności przy stosowaniu dużych dawek tamsulosyny nie odbiega od profilu działania farmakologicznego znanego dla leków blokujących receptory adrenergiczne typu alfa. Przy stosowaniu bardzo dużych dawek obserwowano zmiany zapisu EKG u psów. Uważa się, że efekt ten nie jest istotny klinicznie. Tamsulosyna nie wykazuje właściwości genotoksycznych.

Obserwowano zwiększenie częstości zmian proliferacyjnych gruczołów sutkowych u samic szczurów i myszy. Efekt ten, prawdopodobnie powodowany przez hyperprolaktynemię i obserwowany wyłącznie po zastosowaniu dużych dawek tamsulosyny, uważa się za nieistotny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki:

Sacharoza

Skrobia kukurydziana

Hypromeloza

Talk

Glikol propylenowy Polisorbat 80

Krzemionka koloidalna bezwodna Etyloceluloza, 25% dyspersja wodna

Kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1), 30% dyspersja Trietylu cytrynian

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Sodu laurylosiarczan Tytanu dwutlenek (E171)

Żółcień pomarańczowa (E110)

Azorubina (E122)

Błękit patentowy V (E131)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tamsunorm pakowany jest w blistry z foli PVC/PVDC/Aluminium. W jednostkowym pudełku tekturowym z nadrukiem umieszcza się blistry wraz z ulotką informacyjną.

Wielkość opakowania: 30, 90 kapsułek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17928

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2.03.2011 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23.07.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Luty 2014

8

Tamsunorm