+ iMeds.pl

Tantum verde smak eukaliptusowy 3 mgUlotka Tantum verde smak eukaliptusowy

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tantum Verde smak eukaliptusowy 3mg, pastylki twarde

Benzydamini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tantum Verde smak eukaliptusowy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tantum Verde smak eukaliptusowy

3.    Jak stosować lek Tantum Verde smak eukaliptusowy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tantum Verde smak eukaliptusowy

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tantum Verde smak eukaliptusowy i w jakim celu się go stosuje.

Lek Tantum Verde smak eukaliptusowy zawiera substancję czynną benzydaminę, należącą do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Benzydamina charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa miejscowo znieczulająco i odkażająco.

Tantum Verde smak eukaliptusowy to lek do ssania, który stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tantum Verde smak eukaliptusowy

Kiedy nie stosować leku Tantum Verde smak eukaliptusowy

- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tantum Verde smak eukaliptusowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tantum Verde smak eukaliptusowy należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty

•    Nie zaleca się stosowania leku Tantum Verde smak eukaliptusowy, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

•    Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa, gdyż może on spowodować duszność.

• Jeśli objawy zapalenia w jamie ustnej np. owrzodzenie, nie zaczną ustępować po około 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ u niektórych pacjentów owrzodzenie jamy ustnej może być objawem innego ciężkiego procesu chorobowego.

Inne leki i Tantum Verde smak eukaliptusowy

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane oddziaływania leku Tantum Verde smak eukaliptusowy z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zadecyduje o możliwości stosowania leku u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Miejscowe stosowanie benzydaminy w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Tantum Verde smak eukaliptusowy zawiera izomalt (jest to rodzaj cukru), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z wrodzoną nietolerancją na niektóre cukry (np. fruktozę).

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Tantum Verde smak eukaliptusowy

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecany sposób dawkowania: należy ssać po 1 pastylce 3 razy na dobę. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na postać farmaceutyczną leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

U dzieci w wieku 6 do 12 lat lek powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tantum Verde smak eukaliptusowy

Dotychczas nie obserwowano objawów przedawkowania leku Tantum Verde smak eukaliptusowy. Jednak w razie przypadkowego spożycia zbyt dużej liczby pastylek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem biorąc ze sobą opakowanie leku. Lekarz wdroży odpowiednie postępowanie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występującymi działaniami niepożądanymi (rzadziej niż u 1 na 1000 osób) są reakcje alergiczne, które mogą być ciężkie.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

• nagły obrzęk jamy ustnej lub gardła,

•    trudności w oddychaniu,

•    wysypka lub świąd, szczególnie jeśli obejmuje całe ciało.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób): reakcje skórne w wyniku nadwrażliwości na światło.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): pieczenie lub suchość w jamie ustnej. W razie wystąpienia tych objawów, można je zmniejszyć wypijając szklankę wody powoli, małymi łykami.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): skurcz krtani.

Działania niepożądane o nieznanej częstotliwości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne (są to uogólnione reakcje alergiczne o natychmiastowym i gwałtownym przebiegu), niedoczulica jamy ustnej (miejscowa utrata wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tantum Verde smak eukaliptusowy

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tantum Verde smak eukaliptusowy

-    Substancją czynną leku Tantum Verde smak eukaliptusowy jest benzydaminy chlorowodorek. Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: izomalt, olejek eukaliptusowy, kwas cytrynowy jednowodny, acesulfam potasowy, lewomentol, żółcień chinolinową (E 104), indygotynę (E 132).

Jak wygląda lek Tantum Verde smak eukaliptusowy i co zawiera opakowanie

Lek Tantum Verde smak eukaliptusowy ma postać dwuwklęsłych, ciemnozielonych pastylek. Pastylki są pojedynczo zawijane w papier pokryty parafiną i po 10 sztuk pakowane w pakiety z folii PE/papier/Aluminium.

Tekturowe pudełko zawiera 20 pastylek (2 pakiety po 10 sztuk) lub 30 pastylek (3 pakiety po 10 sztuk).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy

Wytwórca:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22 60131 Ancona, Włochy

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83,05-552 Łazy tel.: (22) 70 28 200 e-mail: angelini@angelini.pl

Ulotka dla pacjenta w formie właściwej dla osób niewidomych i słabowidzących, dostępna w siedzibie przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Tantum Verde Smak eukaliptusowy

Charakterystyka Tantum verde smak eukaliptusowy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tantum Verde smak eukaliptusowy, 3 mg, pastylki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminy.

Substancje pomocnicze: każda pastylka zawiera 3124,43 mg izomaltu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pastylki twarde.

Dwuwklęsłe, ciemnozielone pastylki o smaku eukaliptusowym.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Ssać po 1 pastylce 3 razy na dobę.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać siedmiu dni.

Ze względu na postać farmaceutyczną, produktu leczniczego Tantum Verde smak eukaliptusowy nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat produkt leczniczy powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U niektórych pacjentów owrzodzenie jamy ustnej i gardła może być objawem innego, ciężkiego procesu chorobowego. W przypadku gdyby objawy nie ustępowały po około 3 dniach stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien zwrócić się do lekarza.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u pacjentów:

•    z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją fruktozy ze względu na zawartość izomaltu,

•    z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Należy ostrożnie stosować benzydaminę u pacjentów z astmą w wywiadzie, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia skurczu oskrzeli.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane żadne oddziaływania produktu leczniczego Tantum Verde smak eukaliptusowy z innymi lekami.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania benzydaminy u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie badano stopnia wydalania benzydaminy z mlekiem. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego Tantum Verde smak eukaliptusowy w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Miejscowe stosowanie benzydaminy w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych zamieszczono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (> 1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000),

Częstość nie znana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia żołądka i jelit

pieczenie lub suchość w jamie ustnej

niedoczulica jamy ustnej

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

nadwrażliwości

reakcje

anafilaktyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

skurcz krtani

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

odczyny

fototoksyczne

obrzęk

naczynioruchowy

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Dotychczas nie obserwowano objawów przedawkowania produktu leczniczego Tantum Verde smak eukaliptusowy.

Jednak bardzo rzadko donoszono o objawach przedawkowania (pobudzenie, drgawki, potliwość, niezborność, drżenie, wymioty) u dzieci, po spożyciu produktów leczniczych zawierających benzydaminę, w dawkach około stukrotnie większych niż dawka zawarta w pojedynczej pastylce.

W razie przedawkowania należy wywołać wymioty lub przeprowadzić płukanie żołądka. Pacjenta należy obserwować stosując leczenie objawowe, w tym utrzymywać właściwe nawodnienie organizmu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki do miejscowego stosowania w jamie ustnej. Benzydamina Kod ATC: A01AD02

Benzydamina należy do indolowych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) do stosowania miejscowego i ogólnego. Produkt leczniczy Tantum Verde smak eukaliptusowy, w którego skład wchodzi benzydamina, stosuje się miejscowo.

W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność benzydaminy w leczeniu dolegliwości związanych z zapalnymi schorzeniami jamy ustnej i gardła.

Ponadto zaznaczone jest działanie miejscowo znieczulające benzydaminy. Te wszystkie właściwości są uzupełnione przez działanie antyseptyczne.

Produkt leczniczy Tantum Verde smak eukaliptusowy jest na ogół dobrze tolerowany i wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po zastosowaniu miej scowym benzydamina przenika bardzo dobrze przez powierzchnie błon śluzowych, co zostało wykazane odpowiednimi badaniami kinetycznymi, gdzie stwierdzono oznaczalne stężenia benzydaminy w osoczu.

Dwie godziny po podaniu pastylki zawierającej 3 mg benzydaminy chlorowodorku, maksymalne stężenie benzydaminy w osoczu wynosiło 37,8 ng/ ml, zaś AUC 367 ng/ ml x h. Stężenia te jednak są za małe do wywierania ogólnego działania farmakologicznego.

Wydalanie odbywa się głównie przez nerki, najczęściej w postaci nieaktywnych metabolitów oraz produktów reakcji sprzęgania.

Jednocześnie wykazano istotne stężenia benzydaminy w znajdujących się, poniżej bariery śluzówkowej , tkankach zmienionych zapalnie, osiągane dzięki dobrej wchłanialności leku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przeprowadzono badania toksycznego wpływu benzydaminy na rozwój płodu oraz okres okołoporodowy u szczurów i królików uzyskując stężenia w osoczu znacznie przekraczające (czterdziestokrotnie) stężenia obserwowane po podaniu doustnie pojedynczej dawki w celach leczniczych, i nie wykazano w nich działania teratogennego benzydaminy.

Dostępne informacje na temat kinetyki benzydaminy nie są wystarczające dla zinterpretowania klinicznej istotności wyników tych badań.

Przedstawione badania niekliniczne nie dostarczają dodatkowych, istotnych informacji dla lekarza poza umieszczonymi w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Izomalt

Olejek eukaliptusowy Kwas cytrynowy jednowodny Acesulfam potasowy Lewomentol

Żółcień chinolinowa (E 104)

Indygotyna (E 132)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie: pastylki pojedynczo zawijane w papier pokryty parafiną i po 10 sztuk pakowane w pakiety z folii PE/papier/Aluminium.

Opakowanie zewnętrzne: tekturowe pudełko zawierające 20 pastylek (2 pakiety po 10 sztuk) lub 30 pastylek (3 pakiety po 10 sztuk).

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70 00181 Rzym, Włochy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19589

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03.01.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

5

Tantum Verde Smak eukaliptusowy