Imeds.pl

Tardyferon-Fol

Wariant informacji: Tabletki Powlekane O Zmodyfikowanym Uwalnianiu 80 Mg Jonów Żelaza (Ii) + 0,35 Mg, pokaż więcej wariancji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tardyferon-Fol, 80 mg + 0,35 mg, tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 80 mg jonów żelaza(II) w postaci żelaza(II) siarczanu (Ferrosi sulfas) oraz 0,35 mg kwasu foliowego (Acidum folicum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Zapobieganie oraz leczenie niedoborów żelaza i kwasu foliowego u kobiet w ciąży.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jedna tabletka tj. 80 mg jonów żelaza i 0,35 mg kwasu foliowego codziennie lub co drugi dzień, w ostatnich dwóch trymestrach ciąży (lub od 4. miesiąca ciąży).

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować popijając dużą szklanką wody przed lub w trakcie posiłków, zależnie od tolerancji przewodu pokarmowego.

Tabletki należy połykać w całości, nie ssać, nie rozgryzać, nie trzymać tabletki w ustach.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynne albo na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Wszystkie niedokrwistości z przyczyn innych niż niedobór żelaza

•    Akumulacja żelaza (hemochromatozy, przewlekła hemoliza, częste transfuzje)

•    Problemy z wbudowywaniem żelaza (anemia syderoachrestyczna, anemia spowodowana zatruciem ołowiem, talasemia, porfiria skórna późna)

•    Potwierdzona nietolerancja żelaza (np. ciężkie zmiany zapalne w przewodzie pokarmowym)

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek

•    Stosowanie w praktyce pediatrycznej

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hiposyderemia związana ze stanami zapalnymi nie odpowiada na leczenie żelazem. Leczenie żelazem musi w miarę możliwości być połączone z leczeniem przyczynowym.

Należy zachować ostrożność przy podawaniu doustnych preparatów żelaza pacjentom z czynnymi stanami

zapalnymi przewodu pokarmowego (takimi jak zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

W przypadkach opóźnionego opróżniania żołądka, zwężenia odźwiernika i stwierdzonej uchyłkowatości przewodu pokarmowego, powinny być stosowane raczej płynne, niż stałe postacie preparatów żelaza.

Podobnie do innych doustnych preparatów żelaza, Tardyferon-Fol może powodować ściemnienie stolca i upodabniać go do stolców smolistych.

Wpływ na metody diagnostyczne

Test benzydynowy lub podobne testy stosowane do wykrywania krwi utajonej w stolcu, mogą dawać wyniki fałszywie dodatnie. Tardyferon-Fol musi być odstawiony na 3 dni przed planowanym wykonaniem takiego testu.

Ze względu na ryzyko wystąpienia owrzodzeń jamy ustnej i zabarwienia zębów, tabletek nie należy ssać, rozgryzać ani trzymać w ustach, ale połykać w całości popijając dużą szklanką wody.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Żelazo:

Połączenia niewskazane:

Żelazo (sole) (podawane we wstrzyknięciu):

Omdlenie, a nawet wstrząs związany z szybkim uwalnianiem żelaza z jego postaci złożonej oraz wysycenie transferyny żelazem.

Połączenia wymagające specjalnych środków ostrożności dotyczących stosowania:

Bisfosfoniany

Zmniejszone jelitowe wchłanianie bisfosfonianów z powodu powstawania słabo wchłanialnych kompleksów. W przypadku jednoczesnego stosowania obu produktów leczniczych, należy przyjmować je osobno, w odstępie co najmniej 2 godzin.

Cykliny (podawane doustnie): tetracykliny i pochodne tetracyklin

Działanie preparatów żelaza i tetracyklin jest osłabione w przypadku jednoczesnego stosowania. Tetracykliny tworzą słabo rozpuszczalne połączenia z żelazem, które obniżają wchłanianie zarówno żelaza, jak i tetracyklin. Jeśli oba produkty lecznicze są przyjmowane jednocześnie, należy podawać je osobno, w odstępie co najmniej 2 godzin.

Fluorochinolony

Zmniejszone jelitowe wchłanianie fluorochinolonów z powodu powstawania słabo wchłanialnych kompleksów. Jeśli oba produkty lecznicze są przyjmowane jednocześnie, należy podawać je osobno, w odstępie co najmniej 2 godzin.

Metylodopa, lewodopa, karbidopa

Zmniejszone jelitowe wchłanianie pochodnych dopy z powodu powstawania słabo wchłanialnych kompleksów. Jeśli oba produkty lecznicze są przyjmowane jednocześnie, należy podawać je osobno, w odstępie co najmniej 2 godzin.

Penicylamina

Podczas leczenia preparatami żelaza zmniejszone jest wchłanianie penicylaminy, związków złota oraz fosforanów pochodzących ze składników diety z powodu powstawania słabo wchłanialnych kompleksów.

W przypadku przerwania leczenia siarczanem żelaza ryzyko toksyczności D-penicylaminy wzrasta.

W przypadku jednoczesnego stosowania obu produktów leczniczych, należy podawać je osobno, w odstępie co najmniej 2 godzin.

Hormony tarczycy/tyroksyna

Zmniejszone jelitowe wchłanianie tyroksyny z powodu powstawania słabo wchłanialnych kompleksów, co prowadzi do hipotyroksynemii. W przypadku jednoczesnego stosowania obu produktów leczniczych, należy podawać je osobno, w odstępie co najmniej 2 godzin.

Leki zobojętniające sok żołądkowy: produkty lecznicze zawierające wapń, glin, magnez (trójkrzemian magnezu). Zmniejszone jelitowe wchłanianie soli żelaza. W przypadku jednoczesnego stosowania obu produktów leczniczych, należy podawać je osobno, w odstępie co najmniej 2 godzin.

Wapń, cynk

Zmniejszone jelitowe wchłanianie soli żelaza przez wapń i cynk. Zmniejszone jelitowe wchłanianie cynku przez sole żelaza.

W przypadku jednoczesnego stosowania obu produktów leczniczych, należy podawać je osobno, w odstępie co najmniej 2 godzin.

Kolestyramina

Również kolestyramina hamuje wchłanianie jelitowe soli żelaza. W przypadku jednoczesnego stosowania obu produktów leczniczych, należy podawać je osobno, w odstępie co najmniej 4 godzin.

Jednoczesne doustne podawanie preparatów żelaza z salicylanami, fenylobutazonem czy oksyfenbutazonem może wzmagać ich działanie drażniące na błonę śluzową żołądka i jelit (te produkty lecznicze należy przyjmować co najmniej 3-4 godziny po podaniu produktów zawierających żelazo).

Jednoczesne podawanie chloramfenikolu może opóźnić działanie terapeutyczne żelaza i jego związków.

Inne interakcje

Jednoczesne spożywanie produktów takich jak kwas fitynowy (pełnoziarniste produkty zbożowe), polifenole (kawa, herbata i czerwone wino), wapń (mleko, nabiał) i niektóre białka (jaja) w znacznym stopniu hamuje wchłanianie żelaza. Należy zachować odstęp w przyjmowaniu soli żelaza i tych produktów (co najmniej 2 godziny). Wysoka zawartość składników roślinnych, fosforanów i taniny ogranicza wchłanianie żelaza, podczas gdy ryby i pokarmy z dużą zawartością kwasu askorbowego i kwasów owocowych mają efekt przeciwny.

Kwas foliowy:

Połączenia wymagające specjalnych środków ostrożności dotyczących stosowania:

Leki przeciwdrgawkowe

Leki przeciwdrgawkowe (takie jak fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon) mogą prowadzić do stanów niedoboru folianów. Przyjmowanie kwasu foliowego jednocześnie z tymi lekami może obniżać stężenie leków przeciwdrgawkowych w surowicy i ich skuteczność w zapobieganiu napadom drgawkowym.

Antagoniści kwasu foliowego

Antagoniści kwasu foliowego (leki takie jak metotreksat lub sulfasalazyna) mogą obniżać stężenie folianów w surowicy.

Sulfonamidy i barbiturany utrudniają wchłanianie kwasu foliowego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie przeprowadzano kontrolowanych badań na zwierzętach ani u kobiet ciężarnych nad zastosowaniem połączenia aktywnych składników produktu Tardyferon-Fol oraz kwasu foliowego, w dawce przekraczającej zalecaną dawkę dzienną. Lek ten powinien być podawany tylko pod tym warunkiem, że oczekiwane korzyści terapeutyczne są wyższe, niż ewentualne możliwe ryzyko dla płodu.

W czasie ciąży i karmienia piersią Tardyferon-Fol jest przyjmowany z przepisu lekarza (patrz punkt 4.1).

Nie ustalono, ile żelaza i kwasu foliowego z produktu Tardyferon-Fol przenika do mleka kobiecego i nie wiadomo, czy u dzieci karmionych piersią przez matki otrzymujące ten produkt leczniczy mogą pojawić się działania niepożądane.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wskazują na wpływ na płodność u kobiet ani u mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Tardyferon-Fol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane siarczanu żelaza (Tardyferon):

W tabeli przedstawiono działania niepożądane obserwowane w 7 badaniach klinicznych z całkowitą liczbą 1051 pacjentów: w tym 649 pacjentów otrzymujących Tardyferon-Fol, dla których ocenę przyczynowo-skutkową określono „niewykluczone”.

Działania niepożądane sklasyfikowano w zależności od częstości ich występowania, zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość,

pokrzywka

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Obrzęk krtani

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcia, biegunka, rozdęcie brzucha, ból brzucha, odbarwione stolce, nudności

Nietypowe stolce, niestrawność, wymioty, zapalenie żołądka

*Zabarwienia zębów i owrzodzenia jamy ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wysypka, rumień

Nadwrażliwość, pokrzywkę, zabarwienia zębów i owrzodzenia jamy ustnej opisano w tabeli jako występujące z częstością „nieznaną” (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) biorąc pod uwagę doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu.

*W przypadku niewłaściwego sposobu stosowania, kiedy pacjent rozgryza, ssie lub trzyma tabletki w ustach. U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami przełykania, może w przypadku zadławienia lub aspiracji wystąpić ryzyko nadżerek przełyku lub martwicy oskrzeli.

Działania niepożądane kwasu foliowego:

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane:

-    bardzo rzadkie przypadki reakcji anafilaktycznej, takiej jak pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy;

-    bardzo rzadkie przypadki skórnych reakcji alergicznych;

-    możliwość zaburzeń żołądka i jelit.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie

Przypadkowe zażycie wysokiej dawki doustnej 2 g siarczanu żelaza(II) może doprowadzić do potencjalnie śmiertelnego zatrucia. Dawka toksyczna żelaza jest dużo niższa dla dzieci, niż dla dorosłych. U małych dzieci, dawka całkowita około 0,5 g może już powodować niebezpieczeństwo, a dawka 1g może być śmiertelna.

Pierwsze objawy ostrego przedawkowania pojawiają się około 1,5 do 2 godzin po spożyciu, jako krwotoczne zapalenie żołądkowo-jelitowe: nudności, gwałtowne wymioty, ciężkie bóle brzucha i biegunka, po których po krótkiej przerwie pojawia się: tachykardia, niedociśnienie, duszność i sinica. W ciężkich przypadkach, czasami po przejściowej, widocznej poprawie w ciągu 24 do 48 godzin, przedostanie się dużych ilości żelaza do krwi powoduje skurcze, porażenie, toksyczne zapalenie wątroby, uszkodzenie nerek, kwasicę metaboliczną z oddechem Cheyne’a-Stokesa, obrzęk płuc, zapaść naczyniową, śpiączkę i śmierć.

Leczenie lekkiego i umiarkowanego zatrucia polega na wywołaniu wymiotów i jeśli to konieczne, płukaniu żołądka 1% roztworem dwuwęglanu sodu w czasie pierwszych kilku godzin po wystąpieniu zatrucia. Należy pamiętać, że u pacjentów, u których ściana żołądka jest już uszkodzona może dojść do perforacji.

Ponadto, spożycie surowych jajek i mleka powoduje powstanie związków z jonami żelaza, tak więc zmniejsza jego wchłanianie.

Czynnik chelatujący żelazo, deferoksamina powinna być podawana doustnie lub parenteralnie jako specyficzne antidotum w ciężkich przypadkach zatrucia, szczególnie, kiedy stężenie żelaza w osoczu przekracza całkowitą zdolność wiązania żelaza (3,5 mg/l - 63 ą,M).

Dimerkaprol jest przeciwwskazany z powodu tworzenia toksycznych związków.

Transfuzja wymienna i leczenie chirurgiczne musi być rozważone wtedy, gdy spożyta potencjalnie śmiertelna dawka stałej postaci preparatu żelaza nie może zostać usunięta z przewodu pokarmowego, przy wykorzystaniu metod wymienionych powyżej.

Leczenie polega również na monitorowaniu zapaści naczyniowej , przez pobieranie standardowych badań i obserwacji innych objawów, zwłaszcza prowadzenia bilansu wodnego i bilansu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.

Późne następstwa ostrego zatrucia mogą pojawić się od 2 do 6 tygodni po przedawkowaniu w postaci niedrożności jelitowej, zwężenia odźwiernika i rozległych zbliznowaceń błony śluzowej żołądka.

Dawka kwasu foliowego zawarta w produkcie, wyklucza jakiekolwiek ryzyko przedawkowania kwasu foliowego.

Przewlekłe przedawkowanie

Przewlekłe przedawkowanie może manifestować się jako hemosyderoza i hemochromatoza.

Jest to prawdopodobne zwłaszcza wtedy, kiedy niedokrwistość oporna na leczenie jest błędnie rozpoznana jako niedokrwistość z niedoboru żelaza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty żelaza w połączeniu z kwasem foliowym; siarczan żelaza(II), kod ATC: B 03 AD 03.

Tardyferon-Fol jest produktem leczniczym o przedłużonym uwalnianiu, zawierającym żelazo. Uwalnianie jonów żelaza Fe+2 jest opóźnione i pozwala uniknąć początkowych wysokich stężeń żelaza. Zmniejsza to odsetek działań ubocznych i ułatwia stosowanie. Podobnie, opóźnione uwalnianie pozwala jonom żelaza Fe+2 na dotarcie do dalszych części jelita. Mogą one wchłaniać żelazo na drodze procesu adaptacji, natomiast w przypadku wysycenia żelazem wchłanianie jelitowe jest w rzeczywistości ograniczone do górnych części jelita.

Żelazo:

Żelazo jest podstawowym mineralnym składnikiem odżywczym odgrywającym kluczową rolę fizjologiczną i pierwiastkiem niezbędnym w wielu procesach, takich jak transport tlenu, wytwarzanie ATP, synteza DNA i transport elektronów.

Mechanizm działania

Żelazo jako centralny atom hemu jest składnikiem hemoglobiny, a ponadto odgrywa kluczową rolę w procesie erytropoezy.

Działania farmakodynamiczne

Żelazo różni się od innych składników mineralnych, ponieważ odpowiedni poziom żelaza w organizmie ludzkim jest regulowany wyłącznie poprzez wchłanianie, gdyż nie istnieje fizjologiczny mechanizm wydalania żelaza. Wchłanianie siarczanu żelaza(II) (FeSO4) ułatwia sprzężony z protonem nośnik jonów metali dwuwartościowych (ang. Divalent proton-coupled Metal iron Transporter, DMT1) w proksymalnej części jelita cienkiego (dwunastnicy i proksymalnej części jelita czczego).

Zdolność wchłaniania u pacjentów z niedokrwistością może być kilkukrotnie wyższa niż zdolność wchłaniania u zdrowych pacjentów, ponieważ powierzchnia wchłaniania jest w znacznym stopniu zwiększona dystalnie. Proces wchłaniania zależy od wielu różnych czynników, między innymi związanych z dietą, które mogą go zaburzać, prowadząc do niewystarczającego wchłaniania i w konsekwencji do niedoboru żelaza.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Z badań klinicznych wynika, że do wystąpienia odpowiedzi hematologicznej (modyfikacji Hb) oraz odbudowy i utrzymania zapasów żelaza (normalizacja lub utrzymanie poziomu ferrytyny) wystarczało doustne podawanie siarczanu żelaza w połączeniu z kwasem foliowym.

Specyficzna postać farmaceutyczna produktu leczniczego Tardyferon-Fol (siarczan żelaza) pozwala na dostosowanie się do zmieniających się warunków wchłaniania w przypadku niedokrwistości organizmu lub na zapobieganie niedoborom żelaza i kwasu foliowego w czasie ciąży.

Kwas foliowy:

Mechanizm działania

Folian działa jako koenzym w przenoszeniu wielu grup jednowęglowych, uczestnicząc w biosyntezie nukleotydów purynowych i kwasu deoksytymidylanowego, które są kluczowe dla syntezy DNA i RNA. Ogólnie, szybko rozwijające i rozmnażające się komórki wymagają odpowiedniego stężenia folianu: tkanki układu nerwowego, komórki mięśni gładkich i czerwone krwinki.

Działania farmakodynamiczne

Organizm ludzki nie jest w stanie dokonywać syntezy kwasu foliowego i w związku z tym konieczne jest dostarczanie tego związku w pokarmie. Kwas foliowy wykazuje znacznie większą biodostępność niż naturalne foliany, ponieważ jest szybko wchłaniany przez powierzchnię jelita.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Z badań klinicznych wynika, że do wystąpienia odpowiedzi hematologicznej (modyfikacji Hb) oraz odbudowy i utrzymania zapasów żelaza (normalizacja lub utrzymanie poziomu ferrytyny) wystarczyło doustne podawanie siarczanu żelaza w połączeniu z kwasem foliowym.

Specyficzna postać farmaceutyczna produktu leczniczego Tardyferon-Fol (siarczanu żelaza) pozwala na dostosowanie się do zmieniających się warunków wchłaniania w przypadku niedokrwistości organizmu lub na zapobieganie niedoborom żelaza i kwasu foliowego w czasie ciąży.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Żelazo:

Wchłanianie

Wchłanianie żelaza to aktywny proces odbywający się przede wszystkim w dwunastnicy i proksymalnej części jelita czczego. Połączenie siarczanu żelaza(II) i substancji pomocniczych umożliwia stopniowe i ciągłe uwalnianie żelaza. Wchłanianie wzrasta, gdy zapasy żelaza zostają wyczerpane, a maleje, gdy zapasy żelaza są wystarczająco duże.

Jednoczesne spożycie pewnych produktów żywnościowych lub jednoczesne podawanie określonych leków może zaburzać wchłanianie (patrz pkt 4.5).

Wchłanianie żelaza zależy od jego zasobów w organizmie pacjenta, a także od sposobu podawania leku (na czczo, 2 godziny przed posiłkiem, podczas posiłku).

Dystrybucja

W organizmie ludzkim zapasy żelaza znajdują się przede wszystkim w szpiku kostnym (erytroblasty), w erytrocytach, wątrobie i śledzionie. Transferyna przenosi żelazo w układzie krwionośnym, głównie do szpiku kostnego, gdzie zostaje ono wbudowane do hemoglobiny.

Żelazo i kwas foliowy przenikają przez barierę łożyska, małe ilości znajdują się także w mleku kobiecym. Metabolizm

Żelazo dostarczane w postaci jonów metalu nie jest metabolizowane w organizmie.

Eliminacja.

Nie istnieje aktywny mechanizm wydalania żelaza. Szacuje się, że średni poziom wydalania żelaza u zdrowych osób wynosi 0,8-1 mg/dobę. Nadwyżki żelaza przyjmowanego z pokarmem są wydalane przede wszystkim w kale. Dodatkowymi drogami wydalania są: układ moczowy, łuszcząca się skóra, pot. Podczas degradacji hemoglobiny uwalnia się 20-30 mg żelaza na dobę, z czego tylko niewielka ilość zostaje wydalona, głównie w kale. Większość żelaza jest ponownie wykorzystana przez organizm do syntezy hemoglobiny.

Kwas foliowy:

Wchłanianie

Kwas foliowy jest szybko i łatwo wchłaniany z tabletki powlekanej o zmodyfikowanym uwalnianiu, przede wszystkim w proksymalnej części jelita cienkiego. Maksymalne stężenie kwasu foliowego w osoczu rzędu 43,7 ± 25,6 ng/ml występuje po 99 minutach od podania 1 tabletki powlekanej produktu Tardyferon-Fol. Dwukrotny wzrost obserwuje się po podaniu 2 tabletek powlekanych.

Dystrybucja

Foliany ulegają dystrybucji w całym organizmie. Głównym miejscem magazynowania jest wątroba.

Aktywne stężenie folianów występuje również w płynie mózgowo-rdzeniowym. Foliany przenikają do mleka ludzkiego.

Metabolizm

Foliany ulegają transformacji w osoczu i wątrobie do metabolicznie aktywnej postaci 5-metylotetrahydrofolianu (5MTHF). Produkty przemian metabolicznych folianów przenikają do układu krążenia j elitowo -wątrobowego.

Eliminacja.

Produkty przemian metabolicznych folianów są eliminowane z moczem, a nadwyżki zapotrzebowania organizmu są wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym u różnych gatunków zwierząt, badań genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa u ciężarnych zwierząt nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W odniesieniu do kwasu foliowego, w badaniach nieklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku narażenia przekraczającego maksymalną ekspozycję u człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na płodność.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Kopolimer metakrylanu amonu, dyspersja, typ B (Eudragit RS 30D)

Kopolimer metakrylanu amonu, dyspersja, typ A (Eudragit RL 30D)

Maltodekstryna

Trietylu cytrynian

Talk

Glicerolu dibehenian Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka tabletki:

Tytanu dwutlenek Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Sepifilm LP010 (hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy) Trietylu cytrynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/TE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

30 szt. - 3 blistry po 10 tabletek powlekanych.

100 szt. - 10 blistrów po 10 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/6688

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15 maja 1996 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 05 maja 2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9