+ iMeds.pl

Targin 2,5 mg + 1,25 mgUlotka Targin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Targin, 2,5 mg + 1,25 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Targin, 15 mg + 7,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Targin, 30 mg + 15 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Targin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Targin

3.    Jak stosować lek Targin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Targin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Targin i w jakim celu się go stosuje

Targin zawiera oksykodonu chlorowodorek oraz naloksonu chlorowodorek jako substancje czynne. Oksykodonu chlorowodorek odpowiedzialny jest za działanie przeciwbólowe leku Targin i jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów. Druga substancja czynna leku Targin - naloksonu chlorowodorek -zapobiega zaparciom. Zaburzenie pracy jelit to typowy skutek niepożądanego działania leków opioidowych.

Lek Targin jest wskazany w leczeniu silnego bólu, który może być odpowiednio kontrolowany tylko z zastosowaniem leków opioidowych. Chlorowodorek naloksonu przeciwdziała zaparciom.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Targin

Kiedy nie stosować leku Targin

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek oksykodonu

i chlorowodorek naloksonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występują problemy z oddychaniem, przez co nie można dostarczyć wystarczającej ilości tlenu do krwi i usunąć dwutlenku węgla wytwarzanego w organizmie (depresja oddechowa),

-    jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba płuc połączona ze zwężeniem dróg oddechowych (przewlekła obturacyjna choroba płuc, PoChP),

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono stan zwany sercem płucnym. W tym przypadku prawa strona serca jest powiększona z powodu zwiększenia ciśnienia w naczyniach krwionośnych w płucach (np. jako skutek PoChP - patrz powyżej),

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono ciężką astmę oskrzelową,

-    jeżeli u pacjenta występuje porażenna niedrożność jelita (rodzaj niedrożności jelita z powodu zatkania) niespowodowana przez opioidy,

-    jeżeli u pacjenta występuje umiarkowana do ciężkiej niewydolność wątroby.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Targin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    w przypadku pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów osłabionych,

-    jeżeli u pacjenta występuje porażenna niedrożność jelita (rodzaj niedrożności jelita z zatkania) spowodowana przez opioidy,

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek,

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono lekką niewydolność wątroby,

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność płuc (tj. zmniejszoną pojemność życiową),

-    jeżeli u pacjenta występuje obrzęk śluzowaty (zaburzenie czynności tarczycy przebiegające z uczuciem suchości, zmniejszoną temperaturą i opuchlizną skóry [„nalana twarz”], obejmujące twarz i kończyny),

-    jeżeli gruczoł tarczycy nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów (tarczyca nieaktywna lub niedoczynność tarczycy),

-    jeżeli gruczoły nadnerczy nie wytwarzają wystarczającej ilości hormonów (niewydolność nadnerczy lub choroba Addisona),

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono chorobę psychiczną z towarzyszącą (częściową) utratą poczucia rzeczywistości (psychoza) spowodowaną zatruciem alkoholem lub innymi substancjami (substancje wzbudzające psychozy),

-    jeżeli u pacjenta występują dolegliwości związane z kamieniami żółciowymi,

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono nieprawidłowe powiększenie gruczołu krokowego (rozrost gruczołu krokowego),

-    jeżeli u pacjenta występuje alkoholizm lub majaczenie alkoholowe,

-    jeżeli u pacjenta występuje zapalenie trzustki,

-    jeżeli pacjent ma niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie),

-    jeżeli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie),

-    jeżeli u pacjenta występuje choroba sercowo-naczyniowa wcześniej zdiagnozowana,

-    jeżeli pacjent ma uraz głowy (ze względu na ryzyko podwyższenia ciśnienia w czaszce),

-    jeżeli u pacjenta występuje padaczka lub tendencje do drgawek,

-    jeżeli pacjent przyjmuje jednocześnie inhibitory MAO (stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona), np. leki zawierające tranylcyprominę, fenelzynę, izokarboksazyd, moklobemid i linezolid.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli powyższe informacje dotyczyły pacjenta w przeszłości.

Z lekarzem należy się skonsultować również w przypadku, gdy podczas leczenia lekiem Targin rozwinie się którekolwiek z powyższych zaburzeń.

Najcięższym skutkiem przedawkowania opioidów jest depresja oddechowa (wolne i płytkie oddychanie). Może to spowodować m.in. zmniejszenie stężenia tlenu we krwi prowadzące do omdlenia.

Nie ma doświadczenia klinicznego ze stosowaniem leku Targin u pacjentów z nowotworami umiejscowionymi w otrzewnej ani u pacjentów z zespołem ciasnoty wewnątrzbrzusznej w zaawansowanych stadiach nowotworów układu pokarmowego i miednicy. Z tego powodu stosowanie leku Targin u takich pacjentów nie jest zalecane.

Jak właściwie stosować lek Targin

Jeśli na początku leczenia u pacjenta pojawi się ciężka biegunka może to być spowodowane działaniem naloksonu. Może to oznaczać, że czynność jelit wraca do normy. Taka biegunka może wystąpić w ciągu pierwszych 3-5 dni leczenia. Jeśli biegunka utrzymuje się po upływie 3-5 dni lub niepokoi pacjenta, powinien on skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zamiany na lek Targin po wcześniejszym długotrwałym stosowaniu dużych dawek opioidów mogą początkowo wystąpić tzw. objawy z odstawienia, np. niepokój ruchowy, pocenie się i ból mięśni. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, może być konieczna specjalna kontrola lekarska.

Jeżeli pacjent ma być poddany operacji, powinien poinformować lekarzy o przyjmowaniu leku Targin.

Podczas długotrwałego stosowania leku u pacjentów może wystąpić tolerancja na lek Targin. Oznacza to, że pacjent może potrzebował większych dawek w celu uzyskania pożądanej kontroli bólu. Długotrwałe stosowanie leku Targin może prowadzić do uzależnienia fizycznego. Jeśli leczenie zostanie przerwane nagle, mogą wystąpić objawy z odstawienia (niepokój ruchowy, pocenie się, ból mięśni). W przypadku, gdy pacjent nie potrzebuje już leczenia, należy zmniejszać stopniowo dawkę dobową w porozumieniu z lekarzem.

Substancja czynna oksykodonu chlorowodorek ma potencjał uzależniający podobny do innych silnych opioidów (silnych środków przeciwbólowych). Istnieje prawdopodobieństwo rozwoju uzależnienia psychicznego. Odradza się stosowania leków zawierających oksykodon u pacjentów z istniejącym obecnie lub w przeszłości uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub leków.

Pozostałość tabletki może być widoczna w kale. Nie należy się tym niepokoić, ponieważ substancje czynne (oksykodonu chlorowodorek i naloksonu chlorowodorek) zostały uwolnione wcześniej i wchłonęły się, w trakcie przechodzenia tabletki przez układ pokarmowy.

Nieprawidłowe stosowanie leku Targin

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, aby nie zakłócać powolnego uwalniania oksykodonu chlorowodorku z tabletki. Tabletek nie łamać, nie żuć ani nie rozkruszać. Przyjęcie przełamanej, przeżutej lub rozkruszonej tabletki prowadzi do szybszego uwalniania substancji czynnej z tabletki. Może to prowadzić do wchłonięcia większej dawki oksykodonu chlorowodorku mogącej spowodować zgon (patrz punkt „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Targin“).

Lek Targin nie jest odpowiedni do leczenia objawów odstawienia.

Nigdy nie należy nadużywać leku Targin, szczególnie w przypadku uzależnienia od leków. U osób uzależnionych od substancji, takich jak heroina, morfina czy metadon nadużywanie leku Targin może spowodować wystąpienie ciężkich objawów odstawienia, ponieważ lek Targin zawiera jako składnik nalokson. Istniejące wcześniej objawy odstawienia mogą ulec nasileniu.

Nie stosować niewłaściwie leku Targin w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu rozpuszczając i wstrzykując zawartość tabletki (np. do naczyń krwionośnych). Tabletki zawierają w szczególności talk, który może powodować miejscowy rozpad tkanek (martwicę) oraz zmiany w tkance płucnej (ziarniniaki płuc). Takie nadużycie może też spowodować inne poważne konsekwencje, a nawet prowadzić do zgonu.

Stosowanie leku Targin może dać pozytywny wynik w teście na obecność środków pobudzających (dopingowych).

Stosowanie leku Targin jako środka pobudzającego może stanowić zagrożenie dla życia.

Inne leki i Targin

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe, jeśli lek Targin stosowany jest równocześnie z innymi lekami, które hamują czynność mózgu. W takim przypadku działania niepożądane leku Targin mogą być nasilone. Mogą wystąpić np. zmęczenie/senność lub może dojść do nasilenia depresji oddechowej (powolne i płytkie oddychanie).

Przykłady leków, które wpływają na czynność mózgu:

-    inne silne leki przeciwbólowe (opioidy),

-    leki nasenne i uspokajające,

-    leki przeciwdepresyjne,

-    leki stosowane w leczeniu alergii, chorobie lokomocyjnej lub nudnościach (leki przeciwhistaminowe lub przeciwwymiotne),

-    inne leki mające wpływ na układ nerwowy (fenotiazyny, neuroleptyki).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje:

•    leki, które zmniejszają krzepliwość krwi (pochodne kumaryny), czas krzepnięcia krwi może być wydłużony lub skrócony,

•    antybiotyki makrolidowe (np. klarytromycynę),

•    azolowe leki przeciwgrzybiczne (np. ketokonazol),

•    rytonawir lub inne inhibitory proteazy (np. stosowane w leczeniu HIV),

•    ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy),

•    karbamazepinę ( stosowaną w leczeniu drgawek, uderzeń lub wstrząsów i ustalonych rodzajów bólu),fenytoinę (stosowaną w leczeniu drgawek, uderzeń lub wstrząsów).

Nie przewiduje się wystąpienia interakcji leku Targin z paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym (aspiryną) lub naltreksonem.

Targin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Picie alkoholu w czasie stosowania leku Targin może spowodować senność lub zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak płytki oddech z ryzykiem bezdechu i utraty przytomności. Picie alkoholu w czasie stosowania leku Targin jest przeciwwskazane.

Należy unikać picia soku grejpfrutowego w czasie stosowania leku Targin.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy unikać stosowania leku Targin u kobiet w ciąży, o ile to możliwe. Stosowanie leku Targin przez dłuższy czas w czasie ciąży może spowodować wystąpienie objawów z odstawienia u noworodka. Jeśli lek Targin stosowany jest podczas porodu u noworodka może wystąpić depresja oddechowa (powolny i płytki oddech).

Karmienie piersią

Należy zaprzestać karmienia piersią w trakcie przyjmowania leku Targin. Oksykodon przenika do mleka matki. Nie wiadomo, czy nalokson przenika również do mleka matki. Dlatego nie można wykluczyć ryzyka dla karmionego piersią niemowlęcia, jeśli matka stosuje długotrwale lek Targin.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Targin może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Takiego działania można się spodziewać szczególnie na początku leczenia lekiem Targin, po każdorazowym zwiększeniu dawki lub po zamianie na inny lek. Jednak, gdy pacjent przyjmuje przez dłuższy czas ustaloną dawkę leku Targin, zaburzenia te ustępują.

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w sprawie możliwości prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Targin zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Targin.

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu Targin o mocy 2,5 mg + 1,25 mg zawiera 34,09 mg laktozy bezwodnej.

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu Targin o mocy 15 mg + 7,5 mg zawiera 52,97 mg laktozy bezwodnej.

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu Targin o mocy 30 mg + 15 mg zawiera 36,5 mg laktozy bezwodnej.

3. Jak stosować lek Targin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie przepisał inaczej zazwyczaj stosowana dawka leku Targin to:

Dorośli

Dawka początkowa to 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu leku Targin 10 mg oksykodonu chlorowodorku + 5 mg naloksonu chlorowodorku w odstępach co 12 godzin.

Lekarz zadecyduje, jaką dawkę leku Targin powinien przyjmować pacjent codziennie i jak podzielić dawkę dobową na dawki poranne i wieczorne. Lekarz zadecyduje też o każdym koniecznym dostosowaniu dawki podczas leczenia. Lekarz dostosuje dawkę do nasilenia bólu i do indywidualnej wrażliwości pacjenta. Pacjent powinien otrzymywać najmniejszą dawkę skuteczną do opanowania bólu. W przypadku wcześniejszego stosowania opioidów leczenie lekiem Targin można rozpocząć od większych dawek.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 80 mg oksykodonu chlorowodorku i 40 mg naloksonu chlorowodorku. Jeśli pacjent wymaga większej dawki, lekarz może zalecić dodatkowe dawki oksykodonu chlorowodorku bez naloksonu chlorowodorku. Jednak nie należy stosować maksymalnej dawki dobowej większej niż 400 mg oksykodonu chlorowodorku. W przypadku podawania dodatkowych dawek oksykodonu chlorowodorku korzystny wpływ naloksonu chlorowodorku na czynność jelit może być zmniejszony.

Jeśli lekarz zaleci pacjentowi zmianę leku Targin na inny lek opioidowy czynność jelit może się pogorszyć.

Jeśli pacjent odczuwa ból przed upływem terminu przyjęcia kolejnej dawki leku Targin, może być konieczne doraźne zastosowanie szybkodziałającego leku przeciwbólowego. Targin nie jest przeznaczony do tego celu. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Targin jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zwykle nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością wątroby i (lub) nerek.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub łagodna niewydolność wątroby, lekarz zaordynuje lek ze szczególną ostrożnością. Jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, nie należy stosować leku Targin (patrz też punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Targin” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Stosowanie u dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Lek Targin nie został przebadany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie udowodniono bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci i młodzieży. Z tego powodu nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Lek Targin należy połykać w całości (bez żucia), popijając odpowiednią ilością płynu (pół szklanki wody). Tabletki o przedłużonym uwalnianiu można przyjmować z pokarmem lub bez. Lek Targin należy przyjmować co 12 godzin, według ustalonego planu leczenia (np. rano o godz. 8.00, wieczorem o godz. 20.00). Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy łamać, żuć ani kruszyć.

Czas trwania leczenia

Zasadniczo nie należy przyjmować leku Targin dłużej niż to konieczne. Jeśli pacjent jest poddany długotrwałemu leczeniu lekiem Targin, lekarz prowadzący powinien regularnie sprawdzać, czy pacjent nadal potrzebuje leku Targin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Targin

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Targin należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przedawkowanie leku może objawiać się:

•    zwężeniem źrenic

•    powolnym i płytkim oddechem (depresja oddechowa)

•    stanem podobnym do odurzenia narkotykowego (senność aż do otępienia)

•    zmniejszonym napięciem mięśni (hipotonia)

• spowolnieniem tętna oraz

•    zmniej szeniem ciśnienia krwi.

W ciężkich przypadkach może wystąpić utrata świadomości (śpiączka), zatrzymanie wody w płucach i zapaść krążeniowa, które mogą prowadzić do zgonu.

Należy unikać angażowania się w czynności wymagające zwiększonej uwagi (np. kierowanie pojazdami). Pominięcie zastosowania leku Targin

lub przyjęcie dawki mniejszej niż przepisana spowoduje niewystarczające łagodzenie bólu.

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

•    Jeżeli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało 8 godzin lub więcej: należy przyjąć zapomnianą tabletkę leku Targin niezwłocznie. Następnie należy przyjmować lek według zwykłego harmonogramu.

•    Jeżeli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało mniej niż 8 godzin: należy przyjąć zapomnianą tabletkę leku Targin. Następnie należy odczekać 8 godzin przed przyjęciem następnej tabletki. Należy starać się powrócić do początkowego harmonogramu dawkowania (np. rano o godz. 8.00, wieczorem o godz. 20.00). Nie należy przyjmować więcej niż jednej tabletki leku Targin w ciągu 8 godzin.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Targin

Nie należy przerywać stosowania leku Targin bez konsultacji z lekarzem

Jeżeli leczenie nie jest już potrzebne, należy stopniowo zmniejszać dawkę dobową po konsultacji z lekarzem. Tym sposobem można uniknąć wystąpienia objawów z odstawienia, takich jak niepokój ruchowy, pocenie się i ból mięśni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważna informacja o działania niepożądanych lub ich objawach oraz postępowaniu w przypadku ich wystąpienia:

Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym lekarzem.

Powolne i płytkie oddychanie (depresja oddechowa), jest głównym zagrożeniem związanym z przedawkowaniem opioidów. Występuje ona przeważnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz osłabionych. Opioidy mogą również spowodować ciężki spadek ciśnienia krwi u wrażliwych pacjentów.

Często (może wystąpić u 1 na 10 leczonych pacjentów):

•    ból brzucha

•    zaparcia

•    biegunka

•    suchość w jamie ustnej

•    niestrawność

•    wymioty

•    nudności

•    wiatry


•    ogólne osłabienie

•    swędzenie skóry

•    reakcje skórne, wysypka

•    pocenie się

•    zawroty głowy

•    problemy z zasypianiem

•    senność


•    zmniejszenie apetytu aż do utraty apetytu

•    uczucie zawrotów głowy lub “wirowania”

•    ból głowy

•    uderzenia gorąca

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 leczonych pacjentów):

•    wzdęcie brzucha

•    zaburzenia myślenia

•    niepokój

•    dezorientacja

•    depresja

•    nerwowość

•    ucisk w klatce piersiowej, szczególnie jeśli występuje choroba wieńcowa

•    spadek ciśnienia krwi

•    objawy odstawienia np. pobudzenie

•    omdlenia


•    katar

•    kaszel

•    nadwrażliwość i reakcje alergiczne

•    urazy powypadkowe

•    zwiększone parcie na pęcherz

•    skurcze mięśni

•    drżenia mięśni

•    bóle mięśni

•    osłabienie widzenia

•    napady drgawkowe (szczególnie u osób z zaburzeniami padaczkowymi lub predyspozycjami do napadów drgawkowych)


•    kołatanie serca

•    kolka żółciowa

•    ból w klatce piersiowej

•    złe samopoczucie ogólne

•    ból

•    opuchlizna dłoni, kostek i stóp

•    zmniejszenie masy ciała

•    problemy z koncentracją

•    zaburzenie mówienia

•    drżenie

•    trudności z oddychaniem

•    niepokój

•    dreszcze

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    wzrost ciśnienia krwi

Rzadko (może wystąpić u 1 000 leczonych pacjentów):

• zwiększenie częstości tętna • zmiany w uzębieniu    • zwiększenie masy ciała

• ziewanie

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

• stan euforii    • omamy    • mrowienie dłoni lub stóp

• silna senność    • płytki oddech    • odbijanie się

•    zaburzenia erekcji    • trudności w oddawaniu moczu

•    koszmary senne

Znane są następujące działania niepożądane substancji czynnej oksykodonu chlorowodorku, jeżeli nie występuje ona w połączeniu z naloksonu chlorowodorkiem:

Oksykodon może powodować problemy z oddychaniem (depresję oddechową), zwężenie źrenicy oka, skurcze mięśni oskrzelowych i skurcze mięśni gładkich, jak również hamowanie odruchu kaszlu.

Często (może wystąpić u 1 na 10 leczonych pacjentów):

zmiany nastroju     zmniejszenie aktywności     problemy z oddawaniem

i osobowości (np. depresja,     zwiększenie aktywności    moczu

uczucie skrajnego szczęścia)     czkawka

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 leczonych pacjentów):

   ból dziąseł

   zaburzenia percepcji (np omamy, derealizacja)

   zmniejszony popęd płciowy

   zaczerwienienie skóry

   odwodnienie

   pobudzenie

   pragnienie


   zaburzenia koncentracji

   migreny

   zaburzenia smaku

   zwiększone napięcie mięśniowe

   mimowolne skurcze mięśni

   uzależnienie od leku

   niedrożność jelia

   suchość skóry

   tolerancja na lek


   zmniejszona wrażliwość na ból i dotyk

   nieprawidłowa koordynacja

   zmiany głosu (chrypka)

   zatrzymanie wody

   problemy ze słuchem

   owrzodzenie jamy ustnej

   trudności w połykaniu


Rzadko (może wystąpić u 1 000 leczonych pacjentów):

   swędząca wysypka     zwiększony apetyt     krwawienie z dziąseł

(pokrzywka)     smołowate stolce

   opryszczka zwykła

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

ostre uogólnione reakcje

brak miesiączki

problemy z odpływem

alergiczne (reakcje

żółci

anafilaktyczne)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Targin

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym, blistrze po napisie “ Termin ważności”, „EXP". Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Targin

Substancjami czynnymi leku są oksykodonu chlorowodorek i naloksonu chlorowodorek.

Targin, 2,5 mg + 1,25 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2,5 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 2,25 mg oksykodonu oraz 1,37 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego , co odpowiada 1,25 mg chlorowodorku naloksonu i 1,13 mg naloksonu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Hydroksypropyloceluloza, etyloceluloza, alkohol stearylowy, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian.

Otoczka Opadry II Yellow 85F220026:

Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Targin, 15 mg + 7,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 15 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 13,5 mg oksykodonu oraz 8,24 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego, co odpowiada 7,5 mg chlorowodorku naloksonu i 6,75 mg naloksonu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Hydroksypropyloceluloza etyloceluloza, alkohol stearylowy, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian.

Otoczka Opadry II Grey 85F275005:

Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Targin, 30 mg + 15 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 30 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 27 mg oksykodonu oraz 16,48 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego, co odpowiada 15 mg chlorowodorku naloksonu i 13,5 mg naloksonu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Powidon K30, etyloceluloza, alkohol stearylowy, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian.

Opadry II Yellow 85F220026:

Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Targin i co zawiera opakowanie

Lek Targin, 2,5 mg + 1,25 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu ma postać jasno niebieskich, okrągłych tabletek powlekanych o średnicy 5 mm..

Lek Targin, 15 mg + 7,5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu ma postać szarych, podłużnych tabletek powlekanych o długości 9,5 mm ze znakiem “OXN“ na jednej stronie i “15“ na drugiej stronie.

Lek Targin, 30 mg + 15 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu ma postać brązowych, podłużnych tabletek powlekanych o długości 9,5 mm, ze znakiem “OXN“ na jednej stronie i “30“ na drugiej stronie.

Targin tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest dostępny: w blistrach zawierających 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 i 100 (10x10) tabletek.

Nie wszystkie wielkości lub rodzaje opakowań mogą być dostępne na rynku.

Numer serii na blistrze oznaczono skrótem LOT.

Termin ważności na blistrze oznaczono skrótem EXP.

Podmiot odpowiedzialny

Norpharma A/S Frydenlundsvej 30 2950 Vedb^k Dania

Wytwórca

Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 65549 Limburg Niemcy

BARD Pharmaceutics Limited 191 Cambridge Science Park,

Milton Road, Cambridge CB40GW Wielka Brytania

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem lub przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego: Mundipharma Polska Sp. z o.o., ul. J. Kochanowskiego 45A, 01-864 Warszawa, tel. +48 22 866 87 12, fax +48 22 866 87 13.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Retardtabletten

Belgia

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg>

Bułgaria

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Ta6aeTKa c ygM^eHO ocBo6o^gaBaHe

Cypr

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Aiokío napaxsxagévng anoSsoąeyanę

Czechy

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Tableta s prodlouženým uvolňováním

Niemcy

Targin 2,5 mg/1,25 mg Retardtabletten Targin 15 mg/7,5 mg Retardtabletten Targin 30 mg/15 mg Retardtabletten

Dania

Targin

Estonia

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Hiszpania

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Comprimido de liberación prolongada

Finlandia

Targiniq

Francja

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Comprimé à liberation prolongée

Węgry

Targinact

Irlandia

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> prolonged-release tablets

Islandia

Targin

Włochy

Targin

Łotwa

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Ilgstosâs darbîbas tablete

Luksemburg

Targinact-2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg>

Holndia

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg>, tabletten met verlengde afgifte

Norwegia

Targiniq

Polska

Targin

Portugalia

Targin

Rumunia

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Comprimate cu eliberare prelungitâ

Słowacja

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Tableta s pred'lzenym uvol’ñovaním

Słowenia

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> tablete s podaljsanim sproscanjem

Szwecja

Targiniq

Wielka Brytania

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> prolonged-release tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2014

- 11 -

Targin

Charakterystyka Targin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Targin, 2,5 mg + 1,25 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Targin, 15 mg + 7,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Targin, 30 mg + 15 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Targin, 2,5 mg + 1,25 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2,5 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 2,25 mg oksykodonu oraz 1,37 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego, co odpowiada 1,25 mg naloksonu chlorowodorku i 1,13 mg naloksonu.

Targin, 15 mg + 7,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 15 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 13,5 mg oksykodonu oraz 8,24 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego, co odpowiada 7,5 mg naloksonu chlorowodorku i 6,75 mg naloksonu.

Targin, 30 mg + 15 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 30 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 27 mg oksykodonu oraz 16,48 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego, co odpowiada 15 mg naloksonu chlorowodorku i 13,5 mg naloksonu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Targin, 2,5 mg + 1,25 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 34,09 mg laktozy bezwodnej.

Targin, 15 mg + 7,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 52,97 mg laktozy bezwodnej.

Targin, 30 mg + 15 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 36,5 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu Targin, 2,5 mg + 1,25 mg

Okrągłe, żółte tabletki powlekane, o średnicy 5 mm.

Targin, 15 mg + 7,5 mg

Podłużne, białe tabletki powlekane o długości 9,5 mm oznaczone “OXN” na jednej stronie i “15” na drugiej stronie.

Targin, 30 mg + 15 mg

Podłużne, brązowe tabletki powlekane o długości 9,5 mm, oznaczone “OXN” na jednej stronie i “30” na drugiej stronie.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

1.1.    Wskazania do stosowania

Silny ból, który może być właściwie leczony jedynie przy zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych.

Obecność antagonisty receptora opioidowego - naloksonu - przeciwdziała występowaniu zaparć wywołanych przez opioidy, hamując oddziaływanie oksykodonu na receptory opioidowe zlokalizowane w ścianie jelita.

Targin jest wskazany do stosowania u dorosłych.

1.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Skuteczność działania przeciwbólowego produktu Targin jest równoważna działaniu preparatów o przedłużonym uwalnianiu zawierających oksykodonu chlorowodorek.

Dawkowanie należy dostosować do nasilenia bólu oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta. O ile nie wskazano inaczej, zalecane są następujące dawki produktu Targin:

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa u pacjentów, którzy nie przyjmowali wcześniej opioidów wynosi 10 mg oksykodonu chlorowodorku +5 mg naloksonu chlorowodorku co 12 godzin.

Dostępne są małe dawki produktu w celu ułatwienia miareczkowania dawki w początkowym okresie stosowania opioidu oraz do dostosowywania indywidualnej dawki.

U pacjentów, którzy przyjmowali wcześniej opioidy leczenie można rozpocząć od większej dawki produktu Targin, w zależności od ich wcześniejszych doświadczeń w stosowaniu leków opioidowych.

Maksymalna dawka dobowa produktu Targin to 80 mg oksykodonu chlorowodorku + 40 mg naloksonu chlorowodorku. Jeśli konieczne jest zastosowanie większych dawek produktu Targin należy rozważyć jednoczesne dodatkowe podanie oksykodonu chlorowodorku w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu, w takich samych odstępach pomiędzy dawkami. Należy pamiętać, że maksymalna dawka dobowa oksykodonu chlorowodorku w postaci o przedłużonym uwalnianiu to 400 mg. W przypadku zastosowania dodatkowych dawek oksykodonu chlorowodorku korzyści z wpływu naloksonu chlorowodorku na czynność jelit mogą być mniejsze.

Po zaprzestaniu terapii produktem Targin i włączeniu terapii innym opioidem należy oczekiwać pogorszenia czynności jelit.

U niektórych pacjentów przyjmujących Targin regularnie według schematu dawkowania, w przypadku bólu przebijającego może zajść konieczność zastosowania leku przeciwbólowego o natychmiastowym uwalnianiu, jako leku pomocniczego. Produkt Targin jest postacią o przedłużonym uwalnianiu i dlatego nie jest przeznaczony do leczenia bólu przebijającego. W leczeniu bólu przebijającego pojedyncza dawka leku pomocniczego powinna wynosić jedną szóstą równoważnej dawki dobowej oksykodonu chlorowodorku. Konieczność zastosowania ponad dwóch dawek leku pomocniczego na dobę jest zwykle wskazaniem do stopniowego zwiększania dawki produktu Targin. Zwiększania dawki należy dokonywać co 1-2 dni, stopniowo, o dawkę 5 mg oksykodonu chlorowodorku +2,5 mg naloksonu chlorowodorku dwa razy na dobę lub jeśli to konieczne 2,5 mg oksykodonu chlorowodorku +1,25 mg naloksonu chlorowodorku lub 10 mg oksykodonu chlorowodorku +5 mg naloksonu chlorowodorku, aż do osiągnięcia stałej dawki. Ma to na celu ustalenie indywidualnej dla danego pacjenta, podawanej dwa razy na dobę dawki, która zapewni odpowiednie działanie przeciwbólowe i stosowanie możliwie najmniejszej dawki leku pomocniczego przez cały okres, w którym konieczne jest leczenie bólu. Należy wziąć pod uwagę, że podczas stosowania tabletek w dawkach 2,5 mg +1,25 mg może wystąpić nieznacznie podwyższanie (z uwzględnieniem różnic w dawkach) maksymalnego stężenia w osoczu (patrz punkt 5.2).

Produkt Targin jest przyjmowany w określonej dawce dwa razy na dobę, zgodnie ze schematem dawkowania. Dla większości pacjentów odpowiednie jest podawanie symetryczne (jednakowe dawki rano i wieczorem), w równych odstępach czasu (co 12 godzin), jednak u niektórych pacjentów, w zależności od ich indywidualnych uwarunkowań bólu, korzystne może być dawkowanie asymetryczne, dostosowane do modelu bólu. Na ogół należy wybierać najmniejszą skuteczną dawkę leku przeciwbólowego.

W leczeniu bólu nienowotworowego wystarczająca jest zwykle dawka dobowa 40 mg oksykodonu chlorowodorku +20 mg naloksonu chlorowodorku, jednak może być konieczne zwiększenie dawki.

Jeśli do przyjęcia wymaganej dawki zastosowanie danej mocy leku jest trudne do realizacji lub niepraktyczne

można podać inne moce tego samego produktu leczniczego. Dostępne są następujące moce produktu Targin:

Targin 2,5 mg +1,25 mg

Targin 5 mg +2,5 mg

Targin 10 mg +5 mg

Targin 15 mg +7,5 mg

Targin 20 mg +10 mg

Targin 30 mg +15 mg

Targin 40 mg +20 mg

Pacjenci w podeszłym wieku

Podobnie jak u młodszych dorosłych, dawka powinna być dostosowana do natężenia bólu oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Badanie kliniczne wykazało, że u pacjentów z niewydolnością wątroby występuje większe stężenie oksykodonu i naloksonu w osoczu. Dotyczy to w większym stopniu stężenia naloksonu niż oksykodonu (patrz punkt 5.2). Konsekwencje kliniczne podwyższonego stężenia naloksonu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie są na razie znane. Należy zachować ostrożność podając produkt Targin pacjentom z lekką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4). Produkt Targin jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością wątroby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Badanie kliniczne wykazało, że u pacjentów z niewydolnością nerek występuje większe stężenie oksykodonu i naloksonu w osoczu (patrz punkt 5.2). Dotyczy to w większym stopniu stężenia naloksonu niż oksykodonu (patrz punkt 5.2). Konsekwencje kliniczne podwyższonego stężenia naloksonu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie są na razie znane. Należy zachować ostrożność podając produkt Targin pacjentom z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Targin u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania Do podawania doustnego.

Produkt Targin należy przyjmować w określonej dawce dwa razy na dobę, w równych odstępach czasu.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu można przyjmować z pokarmem lub bez. Targin należy połykać w całości, nie dzielić, nie żuć ani nie kruszyć. Popijać dużą ilością płynu.

Czas trwania leczenia

Nie należy stosować produktu Targin dłużej niż to bezwzględnie konieczne. Jeśli ze względu na charakter i stopień ciężkości choroby konieczne jest długotrwałe leczenie, konieczna jest dokładna i regularna ocena czy i w jakim zakresie dalsze leczenie jest konieczne. Jeśli pacjent nie wymaga dalszego leczenia opioidami, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki (patrz punkt 4.4).

1.3.    Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    wszelkie sytuacje, w których przeciwwskazane jest stosowanie opioidów

•    ciężka depresja oddechowa z niedotlenieniem narządów i tkanek i (lub) hiperkapnia

•    ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc

•    serce płucne

•    ciężka astma oskrzelowa

•    niedrożność porażenna jelit niespowodowana przez opioidy

•    umiarkowana do ciężkiej niewydolność wątroby

1.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Głównym zagrożeniem związanym ze stosowaniem opioidów w nadmiarze jest depresja oddechowa. Należy zachować ostrożność stosując produkt Targin u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych, z niedrożnością porażenną jelit wywołaną przez opioidy, ciężkimi zaburzeniami czynności płuc, obrzękiem śluzowatym, niedoczynnością tarczycy, chorobą Addisona (niewydolnością kory nadnerczy), psychozą organiczną po ostrym zatruciu, kamicą żółciową, rozrostem gruczołu krokowego, alkoholizmem, majaczeniem alkoholowym, zapaleniem trzustki, nadciśnieniem, obniżonym ciśnieniem, zdiagnozowanymi wcześniej chorobami sercowo-naczyniowymi, urazami głowy (ze względu na ryzyko zwiększenia ciśnienia śródczaszkowego), padaczką lub skłonnością do drgawek oraz leczonych inhibitorami MAO.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek stosujących produkt Targin. Dokładnej obserwacji należy poddać szczególnie pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Należy rozważyć występowanie biegunki jako możliwy skutek stosowania naloksonu.

U pacjentów długotrwale stosujących duże dawki opioidów, zamiana na produkt Targin może początkowo wywołać objawy odstawienia. W takim przypadku pacjenci mogą wymagać szczególnej uwagi.

Produkt Targin nie jest odpowiedni do leczenia objawów odstawienia.

Podczas długotrwałego stosowania u pacjenta może się rozwinąć tolerancja na lek i może być konieczne stosowanie wyższych dawek w celu utrzymania pożądanego działania przeciwbólowego. Przewlekłe podawanie produktu Targin może prowadzić do uzależnienia fizycznego. Po nagłym przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienia. W przypadku, gdy leczenie produktem Targin nie jest już konieczne, może być zalecane stopniowe zmniejszanie dawki w celu uniknięcia objawów odstawienia.

Przeciwbólowe leki opioidowe, w tym Targin, mogą powodować wystąpienie uzależnienia psychicznego. Produkt Targin należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów nadużywających alkoholu lub leków w wywiadzie. Oksykodon jako indywidualny składnik posiada profil nadużywania podobny do innych silnych opioidów.

Aby nie zaburzać właściwości przedłużonego uwalniania substancji z tabletek, tabletki należy przyjmować w całości, nie należy ich łamać, żuć ani kruszyć. Łamanie, żucie lub kruszenie tabletek o przedłużonym uwalnianiu w celu połknięcia powoduje szybsze uwolnienie substancji czynnych i wchłonięcie dawki oksykodonu mogącej powodować zgon (patrz punkt 4.9).

Jednoczesne picie alkoholu i stosowanie leku Targin może nasilać działania niepożądane leku Targin; należy unikać równoczesnego przyjmowania.

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności produktu Targin u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Z tego względu nie zaleca się jego stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Nie ma doświadczenia klinicznego z badań z udziałem pacjentów z nowotworami umiejscowionymi w otrzewnej ani pacjentami z zespołem ciasnoty wewnątrzbrzusznej w zaawansowanych stadiach nowotworów układu pokarmowego i miednicy. Z tego powodu stosowanie produktu Targin u takich pacjentów nie jest zalecane.

Produkt Targin nie jest zalecany do stosowania przed operacjami ani w ciągu pierwszych 12-24 godzin po operacji. Czas, w którym rozpoczyna się stosowanie produktu Targin w okresie pooperacyjnym zależy od rodzaju i zakresu operacji, procedury anestezjologicznej, stosowania innych leków i ogólnego stanu pacjenta oraz od wnikliwej oceny współczynnika korzyści do ryzyka indywidualnie dla każdego pacjenta.

Zdecydowanie odradza się nadużywania produktu Targin przez osoby uzależnione od leków.

Przewiduje się, że produkt Targin w przypadku nadużywania drogą pozajelitową, przeznosową lub doustną u osób uzależnionych od agonistów opioidów, takich jak heroina, morfina lub metadon, wywoła wyraźne objawy z odstawienia - ze względu na charakterystykę naloksonu jako antagonisty receptorów opioidowych - lub nasilenie już obecnych objawów z odstawienia (patrz punkt 4.9).

Produkt Targin zawiera podwójną matrycę polimerową, przeznaczoną wyłącznie do stosowania doustnego. Niewłaściwe użycie produktu Targin poprzez parenteralne podanie składników tabletki (zwłaszcza talku) może spowodować miejscową martwicę tkanek oraz ziarniniaki płuc lub może prowadzić do innych, ciężkich, mogących powodować zgon działań niepożądanych.

Pozostałość tabletki może być zauważona w kale.

Stosowanie produktu Targin może wykazać pozytywny wynik w testach antydopingowych.

Stosowanie produktu Targin jako środka pobudzającego zagraża życiu.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacj enci z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancj ą galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

1.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Substancje o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy (np. inne opioidy, środki uspokajające, środki nasenne, środki przeciwdepresyjne, fenotiazyny, neuroleptyki, przeciwhistaminowe i przeciwwymiotne) mogą nasilać hamujące działanie produktu Targin na ośrodkowy układ nerwowy (np. depresja oddechowa).

Alkohol może wzmacniać działanie farmakodynamiczne leku Targin; należy unikać równoczesnego przyjmowania.

Obserwowano istotne klinicznie zmiany międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) w obu kierunkach u osób, którym równocześnie podawano oksykodon i leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny.

Oksykodon jest metabolizowany głównie przy udziale izoenzymów CYP3A4 również częściowo - przez CYP2D6 (patrz punkt 5.2). Aktywność obu szlaków metabolicznych może być hamowana lub indukowana przez różne, jednocześnie podawane produkty lecznicze lub składniki diety. Konieczne może być dostosowanie dawki leku Targin.

Inhibitory CYP3A4, takie jak antybiotyki makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna), azolowe leki przeciwgrzybiczne (np. ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, pozakonazol), inhibitory proteazy (np. rytonawir, indinawir, nelfinawir, sakwinawir), cymetydyna, a także sok grejfrutowy mogą powodować zmniejszenie klirensu oksykodonu, co może prowadzić do zwiększenia stężenia oksykodonu w osoczu. Konieczne mogą być zmniejszenie dawki produktu Targin i następnie ponowne dostosowanie dawki.

Leki pobudzające CYP3A4, takie jak ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina i ziele dziurawca zwyczajnego, mogą indukować metabolizm oksykodonu i spowodować zwiększenie jego klirensu, co w rezultacie może doprowadzić do obniżenia stężenia oksykodonu w osoczu. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, a następnie dostosowanie dawkowania w celu utrzymania odpowiedniego uśmierzenia bólu.

Teoretycznie, leki hamujące aktywność CYP2D6, takie jak paroksetyna, fluoksetyna i chinidyna, mogą powodować zmniejszenie klirensu oksykodonu, co może prowadzić do wzrostu stężenia oksykodonu w osoczu. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami CYP2D6 nie ma znaczącego wpływu na eliminację i farmakodynamikę oksykodonu.

Badania metabolizmu in vitro wskazują, że nie należy oczekiwać istotnych klinicznie interakcji między oksykodonem i naloksonem.

Prawdopodobieństwo wystąpienia klinicznie istotnych interakcji między paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym lub naltreksonem i połączeniem oksykodonu z naloksonem w stężeniach terapeutycznych jest minimalne.

1.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania produktu Targin u kobiet w ciąży lub podczas porodu. Ograniczone dane dotyczące stosowania oksykodonu w czasie ciąży u ludzi nie wskazują na istnienie zwiększonego ryzyka powstania wad wrodzonych. Dla naloksonu istnieją niewystarczające dane o przypadkach ekspozycji ciężarnych kobiet. Jednakże ekspozycja ogólnoustrojowa na nalokson u kobiet w ciąży po zastosowaniu produktu Targin jest relatywnie mała (patrz punkt 5.2). Zarówno oksykodon jak i nalokson przenikają przez łożysko. Nie przeprowadzono badań na zwierzętach z zastosowaniem połączenia oksykodonu i naloksonu (patrz punkt 5.3). Badania na zwierzętach z zastosowaniem oksykodonu lub naloksonu podawanych pojedynczo nie ujawniły działania toksycznego ani teratogennego na płód.

Długotrwałe stosowanie oksykodonu podczas ciąży może prowadzić do wystąpienia objawów z odstawienia u noworodka. Oksykodon podawany podczas porodu może spowodować depresję oddechową u płodu i noworodka. Produkt Targin może być stosowany w czasie ciąży jedynie wówczas, gdy korzyści przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu i noworodka.

Karmienie piersią

Oksykodon przenika do mleka ludzkiego. Stosunek stężeń w mleku i osoczu wynosił 3,4:1 dlatego należy założyć możliwość oddziaływania oksykodonu u karmionego piersią niemowlęcia. Nie wiadomo, czy nalokson przenika również do mleka ludzkiego jednakże po zastosowaniu produktu Targin ogólnoustrojowe stężenie naloksonu jest bardzo małe (patrz punkt 5.2).

Nie można wykluczyć ryzyka dla karmionego piersią niemowlęcia w przypadku stosowania przez karmiącą matkę wielokrotnych dawek produktu Targin.

Na czas leczenia produktem Targin należy zaprzestać karmienia piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

1.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Targin ma umiarkowany wpływ na prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jest to szczególnie prawdopodobne na początku leczenia produktem Targin, po zwiększeniu dawki lub zmianie godzin przyjmowania leku (rotacji leku) oraz gdy produkt Targin jest łączony z lekami, które hamują czynność ośrodkowego układu nerwowego. U pacjentów ustabilizowanych, otrzymujących stałe dawki leku wpływ taki może nie występować. Z tego względu pacjenci powinni skonsultować z lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

1.8. Działania niepożądane

Ocena działań niepożądanych jest oparta na następującej skali częstości występowania:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (< 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W każdej grupie łączącej działania niepożądane o danej częstości uszeregowano je od najcięższych do najmniej ciężkich.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często:    zmniejszenie apetytu    do utraty    apetytu

Zaburzenia psychiczne

Często:    bezsenność

Niezbyt często:    niepokój ruchowy, nieprawidłowe myślenie, lęk, splątanie, depresja, nerwowość

Nieznana:    stan euforii, omamy,    koszmary    senne

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    zawroty głowy, ból głowy, senność

Niezbyt często:    drgawki (szczególnie u osób z zaburzeniami drgawkowymi lub

predyspozycjami do drgawek), zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia mowy, omdlenie, drżenie

Nieznana:    parestezje, senność

Zaburzenia oka

Niezbyt często:    osłabienie widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Często:    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca

Niezbyt często:    dławica piersiowa w szczególności u pacjentów z chorobą wieńcową w

wywiadzie, kołatanie serca Rzadko:    tachykardia

Zaburzenia naczyniowe uderzenia gorąca

Często:

Niezbyt często:


zmniejszenie ciśnienia krwi, zwiększenie ciśnienia krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:    duszność, wyciek wodnisty z nosa, kaszel

Rzadko:    ziewanie

Nieznana:    depresja oddechowa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    ból brzucha, zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, niestrawność,

wymioty, nudności, wzdęcia z oddawaniem wiatrów Niezbyt często:    wzdęcie brzucha

Rzadko:    zmiany w uzębieniu

Nieznana:    odbijanie się z zawracaniem treści żołądkowej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, kolka żółciowa

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Nieznana:    zaburzenia erekcji

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    świąd, reakcje skórne,    nadmierna potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często:    skurcze mięśni, drgania mięśni, bóle mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    parcie na pęcherz

Nieznana:    zatrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    stany osłabienia

Niezbyt często:    zespół z odstawienia leku, bóle w klatce piersiowej, dreszcze, złe samopoczucie,

ból, obrzęk obwodowy, zmniejszenie masy ciała Rzadko:    zwiększenie masy ciała

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Niezbyt często:    urazy powypadkowe

Dla substancji czynnej oksykodonu chlorowodorku znane są dodatkowo następujące działania niepożądane:

Ze względu na swoje właściwości farmakologiczne oksykodonu chlorowodorku może powodować depresję oddechową, zwężenie źrenic, skurcz oskrzeli i skurcze mięśni gładkich, a także hamować odruch kaszlu.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko:    opryszczka zwykła

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana:    reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często:    odwodnienie

Rzadko:    zwiększenie apetytu

Zaburzenia psychiczne

Często:    zmiany nastroju i zmiany osobowości, obniżenie aktywności, nadmierna

aktywność psychomotoryczna

Niezbyt często:    pobudzenie, zaburzenia percepcji (np. derealizacja), obniżenie libido,

uzależnienie od leku

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często:    zaburzenia koncentracji uwagi, migrena, zaburzenie smaku, hipertonia,

mimowolne skurcze mięśni, niedoczulica, nieprawidłowa koordynacja

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:    zaburzenia słuchu

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:    rozszerzenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:    dysfonia

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    czkawka

Niezbyt często:    utrudnione połykanie, niedrożność jelita, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie

błony śluzowej jamy ustnej,

Rzadko:    smoliste stolce, krwawienie z dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana:    cholestaza

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:    suchość skóry

Rzadko:    pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Nieznana:    brak miesiączki

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:    obrzęk, pragnienie, tolerancja na lek

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

1.9. Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

W zależności od wywiadu danego pacjenta, przedawkowanie produktu Targin może się ujawniać w postaci objawów wywoływanych przez oksykodon (agonistę receptorów opioidowych) lub nalokson (antagonistę receptorów opioidowych).

Objawy przedawkowania oksykodonu obejmują zwężenie źrenic, depresję oddechową, senność przechodzącą w otępienie, zwiotczenie mięśni szkieletowych, bradykardię jak również niedociśnienie. W cięższych przypadkach może wystąpić śpiączka, niekardiogenny obrzęk płuc oraz niewydolność krążenia, co może prowadzić do zgonu.

Wystąpienie objawów przedawkowania samego naloksonu jest mało prawdopodobne.

Leczenie przedawkowania

Objawy odstawienia wywołane przedawkowaniem naloksonu należy leczyć objawowo, pod ścisłą kontrolą.

Objawy kliniczne wskazujące na przedawkowanie oksykodonu można leczyć przez podawanie antagonistów opioidów (np. nalokson w dawce 0,4 - 2 mg, dożylnie). Podawanie należy powtarzać w odstępach 2-3 minutowych, w zależności od zapotrzebowania klinicznego. Można również zastosować wlew 2 mg naloksonu w 500 ml 0,9% chlorku sodu lub 5% dekstrozy (0,004 mg/ml naloksonu). Wlew należy prowadzić z szybkością dostosowaną do dawek podawanych poprzednio w bolusie i do reakcji pacjenta.

Można rozważyć wykonanie płukania żołądka.

W razie potrzeby należy zastosować środki pomocnicze (sztuczne oddychanie, tlen, wazopresory lub podanie płynów), w celu zwalczenia wstrząsu krążeniowego towarzyszącego przedawkowaniu. W przypadku zatrzymania akcji serca lub arytmii może być konieczny masaż serca lub defibrylacja. W razie potrzeby należy zastosować sztuczne oddychanie. Należy podtrzymywać metabolizm płynów i elektrolitów.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

1.10. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe; opioidy; naturalne alkaloidy opium; oksykodon w

połączeniach

Kod ATC: N02AA55

Mechanizm działania.

Oksykodon i nalokson wykazują powinowactwo do receptorów opioidowych kappa, mu i delta w mózgu, rdzeniu kręgowym i narządach obwodowych (np. jelitach). Oksykodon działa jak agonista receptorów opioidowych w tych receptorach i wywiera wpływ na łagodzenie bólu, wiążąc się z endogennymi receptorami opioidowymi w ośrodkowym układzie nerwowym. W przeciwieństwie do tego nalokson jest czystym antagonistą, oddziaływującym na wszystkie rodzaje receptorów opioidowych.

Działanie farmakodynamiczne

Ze względu na wyraźny metabolizm pierwszego przejścia, dostępność biologiczna naloksonu po podaniu doustnym wynosi < 3%, dlatego jest mało prawdopodobne istotne klinicznie oddziaływanie ogólnoustrojowe. Ze względu na miejscowy antagonizm konkurencyjny naloksonu w jelitach względem działania oksykodonu, w którym uczestniczą receptory opioidowe, nalokson powoduje osłabienie zaburzeń czynności jelit, które są typowe dla leczenia opioidami.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

W 12 tygodniowym badaniu z podwójnie ślepą próbą z grupami równoległymi u 322 pacjentów z zaparciem wywołanym opioidami, leczonych połączeniem oksykodon-nalokson wystąpiło średnio jedno dodatkowe spontaniczne wypróżnienie (bez zastosowania leków rozwalniających) w ostatnim tygodniu badania w porównaniu do pacjentów przyjmujących podobne dawki oksykodonu w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu (p<0,0001). Zużycie środków rozwalniających w pierwszych 4 tygodniach było znacząco niższe w grupie pacjentów stosujących oksykodon-nalokson w porównaniu do grupy stosującej monoterapię oksykodonem (odpowiednio 31% wobec 55% , p<0,0001). Podobne wyniki uzyskano w badaniu z udziałem 265 pacjentów z bólem nienowotworowym zestawiając dawkę dobową połączenia oksykodonu chlorowodorek-naloksonu chlorowodorek od 60 mg /30 mg do 80 mg /40 mg z takimi samymi dawkami oksykodonu chlorowodorku w monoterapii.

Opioidy mogą wpływać na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza lub gonady. Obserwowane zmiany obejmują m.in. zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy i zmniejszenie stężenia kortyzolu i testosteronu w osoczu. Mogą wystąpić objawy kliniczne spowodowane tymi zmianami hormonalnymi.

Badania przedkliniczne wykazują różne działania naturalnych opioidów na elementy układu immunologicznego. Nie jest znane znaczenie kliniczne tych odkryć. Nie wiadomo, czy oksykodon, półsyntetyczny opioid, działa podobnie do naturalnych opioidów na układ immunologiczny.

1.11. Właściwości farmakokinetyczne Oksykodonu chlorowodorek:

Wchłanianie

Biodostępność całkowita oksykodonu po podaniu doustnym wynosi do 87%.

Dystrybucja

Po wchłonięciu oksykodon jest rozprowadzany równomiernie po całym organizmie. Około 45% wiąże się z białkami osocza.

Oksykodon przenika także przez łożysko i może być wykrywany w mleku ludzkim.

Biotransformacj a

Oksykodon jest metabolizowany w jelicie i wątrobie do noroksykodonu i oksymorfonu oraz różnych koniugatów glukuronidu. Noroksykodon, oksymorfon i noroksymorfon wytwarzane są przy udziale systemu enzymów zależnych od cytochromu P450. Chinidyna zmniejsza produkcję oksymorfonu u ludzi bez istotnego wpływu na farmakodynamikę oksykodonu. Udział metabolitów w całkowitym wpływie na farmakodynamikę jest nieznaczny.

Eliminacja.

Oksykodon i jego metabolity są wydalane zarówno z moczem, jak i z kałem.

Naloksonu chlorowodorek:

Wchłanianie

Po podaniu doustnym nalokson ma bardzo małą dostępność ogólnoustrojową poniżej 3%.

Dystrybucja

Nalokson przenika przez łożysko. Nie wiadomo, czy nalokson przenika również do mleka ludzkiego. Biotransformacja i eliminacja

Po podaniu pozajelitowym okres półtrwania w osoczu wynosi około jedną godzinę. Długość działania zależy od dawki i drogi podania; dawki podane domięśniowo przynoszą dłuższe działanie niż dawki podawane dożylnie. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem. Głównymi metabolitami są glukuronid naloksonu, 6^-naloksol oraz jego glukuronian.

Połączenie oksykodonu chlorowodorku/naloksonu chlorowodorku (Targin)

Zależności farmakokinetvczno- farmakodynamiczne

Charakterystyka farmakokinetyczna oksykodonu pochodzącego z produktu Targin jest równoważna z charakterystyką tabletek o przedłużonym uwalnianiu zawierających oksykodonu chlorowodorek podawanych łącznie z tabletkami o przedłużonym uwalnianiu zawierającymi naloksonu chlorowodorek.

Dopuszcza się łączne stosowanie różnych dawek, uwzględniając zapotrzebowanie pacjenta na leki przeciwbólowe i tolerancję pojedynczych dawek. Jeżeli dawki produktu są stosowane wymienne, należy mieć na uwadze, że dla dawki 2,5 mg+1,25 mg skorygowana wartość Cmax jest nieco wyższa (o 27,6%) niż dla dawki 40 mg+20 mg. Skorygowana wartość Cmax dla dawek15 mg+ 7,5 mg i 30 mg+15 mg wynosi odpowiednio 18,6% i 18,7% i w porównaniu do pozostałych dawek jest wyższa niż wartość referencyjna.

Po podaniu doustnym maksymalnej dawki produktu Targin osobom zdrowym stężenie naloksonu w osoczu jest tak małe, że analiza farmakokinetyczna jest niewykonalna. Można jednak przeprowadzić analizę farmakokinetyczną nalokson-3-glukuronidu jako znacznika zastępczego, ponieważ jego stężenie w osoczu jest wystarczające do wykonania pomiarów.

Ogólnie, po śniadaniu z wysoką zawartością tłuszczów, biodostępność i maksymalne stężenie oksykodonu w osoczu (Cmax) były większe średnio o 16% i 30%, odpowiednio, w porównaniu do podania leku na czczo. Stwierdzono, że nie ma to znaczenia klinicznego, dlatego produkt Targin może być przyjmowany z pokarmem lub bez (patrz punkt 4.2).

Badania in vitro metabolizmu preparatu wykazały, że występowanie istotnych klinicznie interakcji produktu Targin jest mało prawdopodobne.

Pacjenci w podeszłym wieku Oksykodon:

Wartość AUCX oksykodonu wzrosła średnio do 118% (90% C.I.: 103, 135) u osób w podeszłym wieku w porównaniu z młodymi ochotnikami. Dla Cmax oksykodonu średnie zwiększenie wynosiło 114% (90%

C.I.: 102, 127). Dla Cmm oksykodonu średnie zwiększenie wynosiło 128% (90% C.I.: 107, 152).

Nalokson

Wartość AUCX naloksonu wzrosła średnio do 182% (90% C.I.: 123, 270) u osób w podeszłym wieku w porównaniu z młodymi ochotnikami. Dla Cmax naloksonu średnie zwiększenie wynosiło 173% (90% C.I.: 107, 280). Dla Cmm naloksonu średnie zwiększenie wynosiło 317% (90% C.I.: 142, 708).

Naloksonu-3-glukuronid:

Wartość AUCX naloksonu-3-glukuronidu wzrosła średnio do 128% (90% C.I.: 113, 147) u osób w podeszłym wieku w porównaniu z młodymi ochotnikami. Dla Cmax naloksonu-3-glukuronidu średnie zwiększenie wynosiło 127% (90% C.I.: 112, 144). Dla Cmm naloksonu-3-glukuronidu średnie zwiększenie wynosiło 125% (90% C.I.: 105, 148).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Oksykodon:

Wartość AUCinf oksykodonu zwiększyła się średnio do 143% (90% C.I.: 111, 184), 319% (90% C.I.: 248, 411) i 310% (90% C.I.: 241, 398), odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Dla Cmax oksykodonu średnie zwiększenie wynosiło 120% (90% C.I.: 99, 144), 201% (90% C.I.: 166, 242) i 191% (90% C.I.: 158, 231), odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Wartość tmz oksykodonu zwiększyła się średnio do 108% (90% C.I.: 70, 146), 176% (90% C.I.: 138, 215) i 183% (90% C.I.: 145, 221) odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami.

Nalokson:

Wartość AUCt naloksonu zwiększyła się średnio do 411% (90% C.I.: 152, 1112), 11518% (90% C.I.: 4259, 31149) i 10666% (90% C.I.: 3944, 28847), odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Dla Cmax naloksonu średnie zwiększenie wynosiło 193% (90% C.I.: 115, 324), 5292% (90% C.I: 3148, 8896) i 5252% (90% C.I.: 3124, 8830), odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Z powodu niewystarczającej ilości dostępnych danych tmz i odpowiadający wskaźnik AUCinf naloksonu nie były obliczane. Biodostępność porównawcza dla naloksonu została więc oparta na wartościach AUCt.

Naloksonu-3-glukuronid:

Wartość AUCinf naloksonu-3-glukuronidu zwiększyła się średnio do 157% (90% C.I.: 89, 279), 128% (90% C.I.: 72, 227) i 125% (90% C.I.: 71, 222), odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Dla Cmax naloksonu-3-glukuronidu średnie zwiększenie wynosiło 141% (90% C.I.: 100, 197), 118% (90% C.I.: 84, 166) odpowiednio u pacjentów z lekką i umiarkowaną niewydolnością wątroby, natomiast u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby zaobserwowano zmniejszenie do 98% (90% C.I.: 70, 137), w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Wartość t1/2Z naloksonu-3-glukuronidu zwiększyła się średnio do 117% (90% C.I.: 72, 161), oraz zmniejszyła się do 77% (90% C.I.: 32, 121) i 94% (90% C.I.: 49, 139), odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek Oksykodon:

Wartość AUCinf oksykodonu zwiększyła się średnio do 153% (90% C.: 130, 182), 166% (90% C.I.: 140, 196) i 224% (90% C.I.: 190, 266), odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Wartość Cmax oksykodonu zwiększyła się średnio do 110% (90% C.I.: 94, 129), 135% (90% C.I.: 115, 159) i 167% (90% C.I.: 142, 196), odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Dla f/2z oksykodonu zwiększenie wynosiło średnio 149%, 123% i 142%, odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami.

Nalokson:

Wartość AUCt naloksonu zwiększyła się średnio do 2850% (90% C.I.: 369, 22042), 3910% (90% C.I.: 506, 30243) i 7612% (90% C.I.: 984, 58871), odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Dla Cmax naloksonu średnie zwiększenie wynosiło 1076% (90% C.l.: 154, 7502), 858% (90% C.I.: 123, 5981) i 1675% (90% C.I.: 240, 11676), odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Z powodu niewystarczającej ilości dostępnych danych t1/2Z i odpowiadający wskaźnik AUCmf naloksonu nie były obliczane. Biodostępność porównawcza dla naloksonu została więc oparta na wartościach AUCt.

Na wskaźniki mogła wpływać niemożność pełnego scharakteryzowania profili osoczowych naloksonu u zdrowych osób.

Naloksonu-3-glukuronid:

Wartość AUCinf naloksonu-3-glukuronidu zwięszkyła się średnio do 220% (90% C.I.: 148, 327), 370% (90% C.I.: 249, 550) o 525% (90% C.I.: 354, 781), odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Dla Cmax naloksonu-3-glukuronidu średnie zwiększenie wynosiło 148% (90% C.I.: 110, 197), 202% (90% C.I.: 151, 271) i 239% (90% C.I.: 179, 320) odpowiednio u pacjentów z lekką, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Dla tmz naloksonu-3-glukuronidu, średnio nie było istotnej zmiany pomiędzy osobami z niewydolnością nerek a osobami zdrowymi.

N adużywanie

Aby uniknąć zaburzenia właściwości przedłużonego uwalniania substancji czynnych, tabletek produktu Targin nie należy łamać, żuć ani kruszyć, ponieważ prowadzi to do szybkiego uwalniania substancji czynnych. Dodatkowo, nalokson wykazuje małą szybkość eliminacji po podaniu donosowym. Wymienione właściwości oznaczają, że nadużycie produktu Targin nie wywoła zamierzonych skutków. U szczurów uzależnionych od oksykodonu dożylne podawanie oksykodonu chlorowodorku/naloksonu chlorowodorku w stosunku 2:1 spowodowało wystąpienie objawów z odstawienia.

1.12. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dla połączenia oksykodonu i naloksonu brak danych z badań nad toksycznym wpływem na rozrodczość.

Badania nad oksykodonem jako indywidualnym związkiem nie wykazały, by wpływał on niekorzystnie na płodność i wczesny rozwój zarodkowy samców i samic szczurów w dawkach do 8 mg/kg masy ciała i nie indukował wad rozwojowych u szczurów w dawkach do 8 mg/kg mc. i u królików w dawkach do 125 mg/kg mc. Jednakże, kiedy dokonywano indywidualnej oceny poszczególnych płodów króliczych dla celów statystycznych zaobserwowano zależną od dawki różnicę w rozwoju (zwiększona częstość występowania 27-go kręgu podkrzyżowego, dodatkowej pary żeber). Statystyczna ocena pełnego miotu wykazała tylko większą częstość występowania 27-go kręgu podkrzyżowego i jedynie w grupie otrzymującej dawkę 125 mg/kg mc. czyli dawkę powodującą farmakologicznie wysoce toksyczny wpływ na ciężarne zwierzęta. W badaniu nad rozwojem przed- i pourodzeniowym u szczurów stwierdzono mniejszą masę ciała u pokolenia F1 przy dawce 6 mg/kg/dobę w porównaniu z grupą kontrolną, w której nastąpiło zmniejszenie masy ciała ciężarnych samic oraz ilość przyjmowanego przez nie pokarmu (NOAEL 2 mg/kg mc.). Nie odnotowano wpływu na parametry fizyczne, odruchowe i czuciowe rozwoju ani na zachowanie i wskaźniki rozrodczości. Standardowe badania nad toksycznym wpływem na funkcje rozrodcze po doustnym podaniu naloksonu w dużych dawkach nie wykazały wpływu teratogennego ani toksycznego na zarodek ani płód, nie zakłóciły również rozwoju przed- i pourodzeniowego. Nalokson w dużych dawkach (800 mg/kg/dobę) powodował zwiększoną śmiertelność noworodków szczurzych w okresie wczesno-pourodzeniowym, odnosiło się to jednak do dawek, przy których stwierdzono wysoce toksyczny wpływ na ciężarne samice (np. zmniejszenie masy ciała, drgawki). Jednakże u noworodków szczurzych, które przeżyły nie zaobserwowano nieprawidłowości w rozwoju lub zachowaniu.

Nie przeprowadzano długoterminowych badań nad rakotwórczością połączenia oksykodonu i naloksonu oraz oksykodonu jako oddzielnego związku. Dla naloksonu przeprowadzono 24-miesięczne badanie rakotwórczości u szczurów po podaniu doustnym naloksonu w dawkach 100 mg/kg/dobę. Wyniki wskazują, że w tych warunkach nalokson nie ma działania rakotwórczego.

Oksykodon i nalokson, podawane osobno, wykazują w badaniach in vitro potencjał klastogenny. Podobnego działania nie obserwowano jednak w warunkach in vivo, nawet w dawkach toksycznych. Wyniki wskazują, że ryzyko mutagenności produktu Targin u ludzi w dawkach leczniczych jest uważane za mało prawdopodobne i może nie być brane pod uwagę.

DANE FARMACEUTYCZNE

1.13. Wykaz substancji pomocniczych

Targin, 2,5 mg + 1,25 mg Rdzeń tabletki:

Hydroksypropyloceluloza Etyloceluloza Alkohol stearylowy Laktoza jednowodna Talk

Magnezu stearynian Otoczka

Opadry II Yellow 85F220026:

Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 3350 Talk

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)


Targin, 15 mg + 7,5 mg Rdzeń tabletki:

Hydroksypropyloceluloza Etyloceluloza Alkohol stearylowy Laktoza j ednowodna Talk

Magnezu stearynian Otoczka

Opadry II Grey 85F275005:

Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 3350 Talk

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)


Targin, 30 mg + 15 mg Rdzeń tabletki:

Powidon K30 Etyloceluloza Alkohol stearylowy Laktoza jednowodna Talk

Magnezu stearynian Otoczka

Opadry II Brown 85F265010:

Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 3350 Talk

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

1.14.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

1.15.    Okres ważności

3 lata

1.16.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

1.17.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 14 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 56 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 98 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Opakowanie szpitalne 100 (10 x 10) tabletek o przedłużonym uwalnianiu Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

1.18.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Norpharma A/S Frydenlundsvej 30 2950 Vedb$k Dania

NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Targin, 2,5 mg + 1,25 mg: 21681 Targin, 15 mg + 7,5 mg: 21682 Targin, 30 mg + 15 mg: 21683

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06/02/2014

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

czerwiec 2014

Strona 16 z 15

Targin