+ iMeds.pl

Tarka 240 mg + 2 mgUlotka Tarka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tarka, 240 mg + 2 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Verapamili hydrochloridum + Trandolaprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Tarka i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tarka

3.    Jak stosować lek Tarka

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tarka

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tarka i w jakim celu się go stosuje

Lek Tarka należy do grupy leków zmniejszających ciśnienie tętnicze (zwanych również lekami przeciwnadciśnieniowymi).

Lek Tarka zawiera dwie substancje czynne, werapamil (w postaci chlorowodorku) i trandolapryl, które zmniejszają ciśnienie tętnicze działając w różny sposób:

-    Werapamil blokuje kanały wapniowe i powoduje zmniejszenie siły i częstości pracy serca oraz rozszerzenie naczyń tętniczych.

-    Trandolapryl hamuje aktywność enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Lek Tarka jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego u pacjentów, u których uzyskano prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie leki zawierające werapamilu chlorowodorek i trandolapryl w takich samych dawkach jak w leku Tarka oraz u pacjentów, u których nie jest możliwa kontrola ciśnienia tętniczego przy użyciu wyłącznie werapamilu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tarka

Kiedy nie stosować leku Tarka

Nie wolno stosować leku Tarka w przypadku:

•    nadwrażliwości (uczulenia) na trandolapryl lub inny inhibitor ACE i (lub) werapamil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    obrzęku skóry lub innych tkanek (obrzęk naczynioruchowy) po zastosowaniu inhibitora ACE w

wywiadzie,

•    dziedzicznego lub samoistnego obrzęku naczynioruchowego,

•    wstrząsu kardiogennego,

•    niedawno przebytego zawału mięśnia sercowego z powikłaniami,

•    ciężkich zaburzeń przewodzenia bodźców w mięśniu sercowym (blok przedsionkowo-komorowy II° lub III°) u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca,

•    zaburzeń przewodzenia bodźców z węzła zatokowego do lewego przedsionka serca (blok zatokowo-przedsionkowy),

•    zaburzeń powstawania bodźców w węźle zatokowym i ich przewodzenia do lewego przedsionka serca (zespół chorego węzła zatokowego) u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca,

•    niewydolności serca ze zmniejszeniem frakcji wyrzutowej poniżej 35% oraz (lub) ciśnieniem zaklinowania w tętnicy płucnej powyżej 20 mmHg,

•    trzepotania/migotania przedsionków w obecności dodatkowej drogi przewodzenia (np. zespół Wolffa-Parkinsona-White'a [WPW], zespół Lowna-Ganonga-Levine’a [LGL]). W przypadku podania werapamilu chlorowodorku u tych pacjentów istnieje ryzyko wystąpienia tachyarytmii komorowej, w tym migotania komór),

•    ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min),

•    stosowania dializoterapii,

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren,

•    ciężkiej choroby wątroby (marskość wątroby) z wodobrzuszem,

•    zwężenia zastawek serca - aortalnej lub mitralnej,

•    przerostu mięśnia serca z utrudnionym odpływem krwi (kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory),

•    nadczynności nadnerczy i nadmiernego wydzielania aldosteronu (pierwotny hiperaldosteronizm),

•    drugiego i trzeciego trymestru ciąży (patrz punkt „Ciąża”),

•    u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat,

•    jednoczesnego dożylnego podawania leków beta-adrenolitycznych (z wyjątkiem oddziałów intensywnej opieki medycznej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania należy omówić to z lekarzem.

•    U pacjentów z hipowolemią (zmniejszenie objętości krwi krążącej) lub niedoborem sodu

(w wyniku np. stosowania diuretyków, diety z małą ilością sodu), poddawanych dializoterapii, odwodnionych (po biegunkach i wymiotach), z niewydolnością lewokomorową, nadciśnieniem tętniczym naczyniowo-nerkowym. U pacjentów tych przed zastosowaniem leku należy wyrównać hipowolemię i niedobór sodu, a leczenie najlepiej rozpoczynać w warunkach szpitalnych.

Pacjenci, u których podczas dostosowywania dawki wystąpi niedociśnienie tętnicze powinni leżeć i może być u nich konieczne uzupełnienie płynów lub dożylne podanie soli fizjologicznej. Stosowanie leku Tarka można zazwyczaj kontynuować po wyrównaniu objętości krwi krążącej i ustąpieniu niedociśnienia tętniczego.

•    U pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym. Ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek jest zwiększone, jeśli pacjentom z jednostronnym lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej podawane są inhibitory ACE. Leki moczopędne mogą dodatkowo zwiększać to ryzyko. U takich pacjentów leczenie należy rozpoczynać w warunkach szpitalnych, pod ścisłym nadzorem lekarza, od podawania małych dawek i ostrożnie dostosowywać dawkę. W pierwszych tygodniach leczenia należy odstawić leki moczopędne oraz monitorować czynność nerek i stężenie potasu w osoczu.

•    U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek i (lub) zastoinową niewydolnością serca, ponieważ może wystąpić ostra niewydolność nerek i zwiększenie stężenia potasu w surowicy.

U tych pacjentów zaleca się regularne kontrolowanie czynności nerek.

•    U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wywołanym przez inne choroby (nadciśnienie tętnicze wtórne), a zwłaszcza z nadciśnieniem tętniczym spowodowanym zmianami chorobowymi tętnic nerkowych. U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki (np. przeszczepionej) może wystąpić ostra niewydolność nerek. Nie należy stosować leku Tarka u tych pacjentów (patrz punkt 2. ”Kiedy nie stosować leku Tarka”).

•    U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ze względu na brak doświadczenia nie należy stosować leku Tarka. Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej marskości wątroby

z wodobrzuszem (patrz punkt 2. „Kiedy nie stosować leku Tarka”). Bardzo rzadko, stosowanie inhibitorów ACE było związane z zespołem rozpoczynającym się od żółtaczki cholestatycznej albo zapalenia wątroby, które postępowały do piorunującej martwicy i czasami zgonu. Nie jest znany mechanizm tego zespołu. Pacjenci otrzymujący lek Tarka u których wystąpiła żółtaczka lub zwiększyła się aktywność enzymów wątrobowych powinni zaprzestać stosowania leku Tarka i pozostawać pod kontrolą lekarza.

•    U pacjentów, u których podczas leczenia inhibitorem ACE wystąpił obrzęk naczynioruchowy: twarzy, kończyn, języka, głośni i (lub) krtani. Należy wówczas natychmiast odstawić lek

i zwrócić się o pomoc do lekarza. Obrzęk naczynioruchowy ograniczony do twarzy zwykle ustępuje samoistnie. Obrzęk naczynioruchowy obejmujący głośnię i (lub) krtań może zagrażać życiu. Obrzęk naczynioruchowy występuje częściej u pacjentów rasy czarnej leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny niż u pacjentów innych ras.

•    U pacjentów z obrzękiem idiopatycznym (samoistnym) w wywiadzie.

•    U pacjentów zgłaszających się do lekarza z powodu bólu brzucha (z nudnościami lub wymiotami, albo bez tych objawów) ponieważ może on być spowodowany obrzękiem naczynioruchowym jelit.

•    U pacjentów z niewydolnością nerek, zwłaszcza wywołaną chorobami tkanki łącznej (np. układowy toczeń rumieniowaty i twardzina układowa) oraz podczas leczenia immunosupresyjnego, ponieważ dojść może do znacznego zmniejszenia liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia). U tych pacjentów należy regularnie kontrolować liczbę białych krwinek i stężenie białka w moczu. Neutropenia jest zjawiskiem przemijającym po odstawieniu inhibitora ACE.

•    U pacjentów ze zwężeniem aorty lub zwężeniem drogi odpływu.

•    U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) niewydolnością serca, ponieważ wystąpić może zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania preparatów zawierających potas ani diuretyków oszczędzających potas, ponieważ może to doprowadzić do znaczącego zwiększenia stężenia tego pierwiastka w surowicy. Jeśli z uzasadnionych powodów konieczne jest jednoczesne podawanie tych preparatów, lekarz zaleci częste kontrole stężenia potasu w surowicy.

•    U pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ działanie leku może być u nich nasilone.

•    U pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub leczonych stosunkowo dużymi dawkami inhibitora ACE. U tych pacjentów może wystąpić białkomocz.

•    U pacjentów z cukrzycą stosujących doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę.

•    U pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, ponieważ podanie inhibitora ACE może spowodować u nich niedociśnienie tętnicze.

•    U pacjentów ze zwolnioną czynnością serca -częstość rytmu serca poniżej 60 skurczów na minutę (bradykardia).

•    U pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego powikłanym rzadkoskurczem, znacznym niedociśnieniem tętniczym lub zaburzeniami czynności lewej komory.

•    U pacjentów z blokiem serca, blokiem przedsionkowo-komorowym I°, rzadkoskurczem, asystolią w wywiadzie.

•    U pacjentów z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową powyżej 35%. U tych pacjentów należy ją wyrównać przed zastosowaniem leku Tarka.

•    U pacjentów z niedociśnieniem tętniczym.

•    U pacjentów z zaburzeniami przewodzenia nerwowo-mięśniowego (miastenia, zespół Lamberta i Eatona, późne stadia dystrofii mięśniowej Duchenne’a).

•    U pacjentów, u których stosowana jest hemodializa z użyciem błon dializacyjnych (ang. high-flux) z metylosiarczanu poliakrylonitrylu o większym współczynniku ultrafiltracji (np. ‘AN 69’), ponieważ wystąpić mogą reakcje nadwrażliwości (patrz punkt 2. „Kiedy nie stosować leku Tarka”).

•    U pacjentów poddawanych leczeniu mającemu na celu zmniejszenie nasilenia lub zlikwidowanie reakcji alergicznych (odczulanie) na alergeny (np. użądlenia pszczół lub os), ponieważ może wystąpić reakcja anafilaktyczna (w niektórych przypadkach może ona zagrażać życiu).

•    U pacjentów, u których zastosowano aferezę LDL, stosowaną w zaburzeniach gospodarki lipidowej, ponieważ mogą wtedy wystąpić zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne.

•    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Tarka”.

Uwaga. Podczas leczenia może wystąpić suchy kaszel bez wykrztuszania wydzieliny, który zazwyczaj przemija po odstawieniu leku.

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Tarka we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ lek może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Nie zaleca się stosowania leku Tarka u kobiet karmiących piersią.

Dzieci i młodzież

Leku Tarka nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Tarka a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie zaleca się stosowania jednocześnie z lekiem Tarka następujących leków:

•    Leki moczopędne oszczędzające potas lub preparaty potasu. Jednoczesne stosowanie może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W przypadku konieczności stosowania w skojarzeniu należy zachować ostrożność, a lekarz zaleci odpowiednio częstą kontrolę stężenia potasu w surowicy.

•    Dantrolen (lek zmniejszający napięcie mięśniowe).

•    Lit (lekprzeciwpsychotyczny). Możliwe jest nasilenie lub osłabienie działania litu. Lekarz zaleci częste oznaczanie stężenia litu w surowicy i będzie dokładnie kontrolować stan pacjentów otrzymujących obydwa leki.

•    Podawane dożylnie leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Jednoczesne stosowanie werapamilu z lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne może powodować poważne zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego. W niektórych przypadkach może prowadzić do ciężkiej bradykardii, a także do ciężkich zaburzeń pracy serca.

•    Kolchicyna (lek stosowany w dnie moczanowej). Jednoczesne stosowanie może spowodować zwiększenie narażenia na kolchicynę i związane z tym nasilenie działań niepożądanych.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Tarka i następujących leków:

•    Leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi. Nasilają działanie leku Tarka.

•    Leki moczopędne. Może dojść do nadmiernego zmniejszenia ciśnienia tętniczego po rozpoczęciu leczenia, zwłaszcza u pacjentów z hipowolemią i (lub) niedoborem sodu.

•    Środki znieczulenia ogólnego. Lek Tarka może nasilić działanie obniżające ciśnienie tętnicze niektórych środków znieczulających.

•    Leki narkotyczne i przeciwpsychotyczne (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych). Może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne (gwałtowne zmniejszenie ciśnienia tętniczego związane ze zmianą pozycji ciała z leżącej na stojącą).

•    Leki uspokajające/przeciwdepresyjne. Podczas jednoczesnego stosowania leków uspokajających lub przeciwdepresyjnych zawierających imipraminę i leku Tarka zwiększa się ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego.

•    Allopurynol (lek stosowany w dnie moczanowej), cytostatyki, leki działające hamująco na układ odpornościowy (leki immunosupresyjne), niektóre hormony stosowane ogólnie (kortykosteroidy) i prokainamid (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca). Jednoczesne stosowanie

z inhibitorami ACE może zwiększyć ryzyko zmniejszenia liczby krwinek białych (leukopenia).

•    Leki o działaniu kardiodepresyjnym. Jednoczesne stosowanie werapamilu i leków, które hamują powstawanie i przewodzenie impulsów (np. leki blokujące receptory p-adrenergiczne, leki przeciwarytmiczne, środki znieczulenia ogólnego) może powodować nasilenie działań niepożądanych.

•    Chinidyna (lekprzeciwarytmiczny). Stosowanie chinidyny jednocześnie z werapamilem u pacjentów z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory powodowało w pojedynczych przypadkach niedociśnienie tętnicze i obrzęk płuc.

•    Digoksyna i digitoksyna (leki stosowane w niewydolności serca). U pacjentów leczonych digoksyną i werapamilem opisywano zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu o 50 do 75%, co wymagało zmniejszenia dawki digoksyny i digitoksyny.

•    Leki zmniejszające napięcie mięśniowe. Działanie tych leków może się nasilić.

Inne możliwe interakcje:

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Stosowanie tych leków może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitora ACE. Informowano, że inhibitory ACE i NLPZ działają addytywnie zwiększając stężenie potasu w surowicy, jednocześnie pogarszając czynność nerek. Działanie to jest na ogół przemijające i występuje szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

•    Leki zobojętniające kwas żołądkowy. Jednoczesne stosowanie może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe leku Tarka.

•    Sympatykomimetyki (leki, które wpływają na przewodzenie bodźców w układzie nerwowym). Możliwe osłabienie działania leku Tarka.

•    Alkohol etylowy. Nasila działanie hipotensyjne leku Tarka.

•    Karbamazepina (lekprzeciwdrgawkowy stosowany w padaczce), cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus, takrolimus (leki działające na układ odpornościowy) i teofilina (lek stosowany

w astmie oskrzelowej). Zwiększone ryzyko działania toksycznego tych leków w przypadku jednoczesnego stosowania z lekiem Tarka.

•    Ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy), fenytoina i fenobarbital (leki przeciwdrgawkowe/uspokajające). Osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego.

•    Cymetydyna (lek stosowany w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym). Nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego.

•    Prazosyna, terazosyna. Nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego.

•    Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA) - statyny. U pacjentów stosujących werapamil leczenie np. symwastatyną, atorwastatyną lub lowastatyną należy rozpocząć od podawania najmniejszej dawki statyny, a następnie dostosować ją, stopniowo zwiększając. Odnotowano zwiększone ryzyko miopatii/rabdomiolizy podczas jednoczesnego stosowania werapamilu z dużymi dawkami symwastatyny. Jeśli stosowanie werapamilu rozpoczyna się u pacjentów leczonych już inhibitorem HMG-CoA (symwastatyną, atorwastatyną lub lowastatyną) należy rozważyć zmniejszenie dawki statyny, a następnie powtórnie dostosować jej dawkę uwzględniając stężenie cholesterolu w surowicy.

•    Kwas acetylosalicylowy. Nasilenie skłonności do krwawień.

•    Leki przeciwcukrzycowe. Może być konieczne indywidualne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych lub leku Tarka, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, ze względu na nadmierne zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.

•    Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu HIV/AIDS. Mogą hamować metabolizm werapamilu i przez to zwiększać jego stężenie w osoczu. Może być konieczne zmniejszenie dawki werapamilu.

•    Leki stosowane w zakażeniach (np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna). Mogą hamować metabolizm werapamilu i przez to zwiększać jego stężenie w osoczu.

•    Leki przeciwnowotworowe (np. doksorubicyna). U pacjentów z rakiem drobnokomórkowym płuc zwiększa się stężenie doksorubicyny, jeśli lek ten stosowany jest w skojarzeniu

z werapamilem.

•    Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem (np. sulfmpirazon). Mogą zmniejszać stężenie werapamilu, powodując, że jego działanie obniżające ciśnienie tętnicze będzie słabsze.

•    Dziurawiec zwyczajny. Leki zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) zmniejszają stężenie werapamilu w osoczu.

•    Sole złota. Mogą powodować ciężkie reakcje przypominające objawy jak po podaniu azotanów (zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie tętnicze).

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

- Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Tarka” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Tarka z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Pokarm nie zmniejsza wchłaniania leku.

Lek Tarka może zwiększać stężenie alkoholu we krwi i opóźniać jego wydalanie. Z tego powodu działanie alkoholu może być nasilone - podczas stosowania leku Tarka nie należy pić napojów alkoholowych.

Pacjenci, którzy stosują lek Tarka nie powinni pić soku grejpfrutowego, ponieważ powoduje on zwiększenie stężenia werapamilu w osoczu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Tarka przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Tarka. Nie zaleca się stosowania leku Tarka we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Tarka podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka, a lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu leku Tarka na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak nie można wykluczyć pogorszenia sprawności psychofizycznej . Lek Tarka może powodować zawroty głowy i uczucie zmęczenia.

Lek Tarka zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 1,49 mmola (34,3 mg) sodu w dawce, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Tarka

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Tarka to jedna (1) tabletka raz na dobę. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą, rano po śniadaniu.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży: lek Tarka jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 2. „Kiedy nie stosować leku Tarka”).

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku: u niektórych pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego leku Tarka.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek: lek Tarka jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt 2. „Kiedy nie stosować leku Tarka”).

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby: nie zaleca się stosowania leku Tarka u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z marskością wątroby z wodobrzuszem (patrz punkt 2. „Kiedy nie stosować leku Tarka”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tarka

W przypadku przedawkowania leku Tarka należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala. W niektórych sytuacjach może być konieczne pilne leczenie.

Przyjęcie za dużej dawki leku Tarka może spowodować senność lub zawroty głowy, spowodowane zmniejszeniem ciśnienia tętniczego i spowolnieniem pracy serca. Inne objawy przedawkowania, które mogą wystąpić to wstrząs (gwałtowne i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego), osłupienie, niewydolność nerek, szybki oddech, szybkie bicie serca, nieregularne bicie serca, zawroty głowy, niepokój, kaszel.

Pominięcie przyjęcia leku Tarka

Lek Tarka należy przyjmować codziennie o tej samej porze. W razie pominięcia dawki leku Tarka, należy przyjąć tabletkę, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni, ale jedynie wtedy, gdy nastąpi to tego samego dnia, w którym zapomniał przyjąć lek. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tarka

Nie należy przerywać stosowania leku Tarka, o ile nie zaleci tego lekarz prowadzący. W przypadku przerwania stosowania leku Tarka nastąpić może zwiększenie ciśnienia tętniczego.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu oraz działania niepożądane które nie są związane z lekiem Tarka, ale na ogół są charakterystyczne dla poszczególnych substancji czynnych leku.

Często obserwowane działania niepożądane (występują u 1 do mniej niż 10 na 100 pacjentów):

-    kaszel,

-    zawroty głowy, ból głowy,

-    blok przedsionkowo-komorowy I°,

-    zaparcie,

-    uderzenia gorąca,

-    wstrząs,

-    nagłe zaczerwienienie,

-    niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne    (gwałtowne    obniżenie ciśnienia tętniczego

spowodowane zmianą pozycji z leżącej na stojącą).

Niezbyt często obserwowane działania niepożądane (występują u 1 do mniej niż 10 na 1 000 pacjentów):

-    nadwrażliwość,

-    zwiększenie stężenia tłuszczów (lipidów) we krwi    (hiperlipidemia),

-    senność,

-    drżenie,

-    odczuwanie bicia serca (kołatanie    serca),

-    nudności,

-    biegunka,

-    ból brzucha,

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe,

-    nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby,

-    wysypka, świąd,

-    obrzęk twarzy,

-    częste oddawanie moczu,

-    ból w klatce piersiowej,

-    nasilone pocenie się.

Rzadko obserwowane działania niepożądane (występują u 1 do mniej niż 10 na 10 000 pacjentów):

-    opryszczka,

-    brak apetytu,

-    omdlenie,

-    zwiększone stężenie bilirubiny (barwnik powstający w wyniku rozpadu krwinek czerwonych) we krwi powodujące żółtawe zabarwienie skóry i białkówek oczu (hiperbilirubinemia),

-    utrata włosów,

-    zaburzenia skóry,

-    azotemia (nadmiar związków azotowych we krwi).

Bardzo rzadko obserwowano następujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    zapalenie oskrzeli (dolne drogi oddechowe),

-    leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), pancytopenia (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych i płytek krwi), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków),

-    agresywne zachowanie, niepokój,    depresja, pobudzenie,

-    udar mózgu, utrata przytomności,

-    bezsenność,

-    zaburzenia równowagi,

-    przeczulica dotykowa, uczucie mrowienia skóry/wrażenie gorąca/zimna,

UR/ZM/0036/15 23.02.2015

-    zmiany smaku,

-    zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie),

-    dławica piersiowa, rzadkoskurcz, częstoskurcz, migotanie przedsionków, niewydolność serca, zatrzymanie akcji serca,

-    wahania ciśnienia,

-    astma,

-    przekrwienie i obrzęk błony śluzowej zatok (niedrożność lub zatkanie nosa/zatok),

-    duszność/uczucie ucisku w klatce    piersiowej,

-    wymioty,

-    uczucie suchości w jamie ustnej lub gardle,

-    zapalenie trzustki lub wątroby,

-    zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka),

-    zastój żółci (cholestaza),

-    rumień wielopostaciowy,

-    łuszczyca,

-    ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy, powiek, języka lub gardła,

-    reakcja alergiczna powodująca pokrzywkę/otwarte ranki na skórze, zapalenie skóry, wykwity lub zapalenie skóry,

-    ból mięśni lub stawów, osłabienie mięśni,

-    ostra niewydolność nerek,

-    zaburzenia wzwodu,

-    powiększenie piersi (u mężczyzn),

-    obrzęk, obrzęk obwodowy,

-    osłabienie, uczucie zmęczenia,

-    nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych (zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej, zwiększenie aktywności lipazy, zwiększenie stężenia potasu w surowicy, zwiększenie stężenia immunoglobulin, zwiększenie aktywności y-glutamylotransferazy).

Działanie niepożądane występujące z nieznaną częstością występowania (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zakażenia górnych dróg    oddechowych,

-    zapalenie gardła,

-    zapalenie zatok,

-    nieżyt błony śluzowej nosa,

-    zapalenie języka,

-    zakażenie dróg moczowych,

-    agranulocytoza (znaczące, szybko postępujące zmniejszenie liczby granulocytów),

-    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu,

-    niedokrwistość hemolityczna,

-    zwiększenie apetytu,

-    dna moczanowa,

-    nieprawidłowa aktywność enzymów,

-    bezsenność, zaburzenia    snu, omamy, zmniejszone libido, stan splątania (zaburzenia

świadomości, orientacji i pobudzenie ruchowe),

-    przemijający napad niedokrwienny, udar mózgu, drgawki kloniczne mięśni, migrena, zaburzenia pozapiramidowe, porażenie,

-    zapalenie powiek, obrzęk spojówek, zaburzenia oka,

-    szum uszny,

-    zawał mięśnia sercowego, blok przedsionkowo-komorowy (II°, III°), rzadkoskurcz zatokowy, zahamowanie zatokowe, asystolia, zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz komorowy, niedokrwienie mięśnia sercowego, nieprawidłowy zapis EKG,

-    nadciśnienie tętnicze, zmiany patologiczne naczyń mózgowych (angiopatia), zaburzenia naczyń obwodowych, żylaki,

-    skurcz oskrzeli,

-    zapalenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie górnych dróg oddechowych, kaszel

z odkrztuszaniem, zapalenie gardła, ból części ustnej gardła, krwawienie z nosa, zaburzenie oddychania,

-    dyskomfort w jamie brzusznej, niestrawność, zapalenie żołądka, wzdęcie z oddawaniem gazów, rozrost dziąseł, krwawe wymioty,

-    niedrożność j elit, obrzęk naczynioruchowy j elit,

-    zapalenie języka,

-    żółtaczka cholestatyczna,

-    zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, erytromelalgia (czerwienica bolesna kończyn), plamica, wyprysk, trądzik, suchość skóry,

-    ból pleców, ból kończyn, ból kości, zapalenie kości i stawów, kurcze mięśni,

-    częstomocz,

-    mlekotok,

-    gorączka,

-    samopoczucie odbiegające od normy, złe samopoczucie,

-    nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych (zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia), zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia), zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia), zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia), zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi).

W niektórych przypadkach wystąpić mogą objawy pozapiramidowe (choroba Parkinsona, choreoatetoza, zespół dystoniczny). Objawy te przemijają po odstawieniu leku. Bardzo rzadko informowano o przypadkach miastenii, zespołów miastenicznych (takich jak zespół Lamberta i Eatona) oraz późnych stadiów dystrofii mięśniowej Duchenne’a.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tarka

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin ważności (EXP)” i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Tarka

-    Substancjami czynnymi leku są: werapamilu chlorowodorek 240 mg i trandolapryl 2 mg.

-    Substancje pomocnicze to:

skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, powidon, hypromeloza, sodu stearylofumaran, celuloza mikrokrystaliczna, sodu alginian, magnezu stearynian, woda oczyszczona oraz składniki otoczki: hypromeloza (6 mPa-s), hypromeloza (15 mPa-s), hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, makrogol 6000, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu dokuzynian, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czarny (E172).

Jak wygląda lek Tarka i co zawiera opakowanie

Owalna tabletka o barwie żółtoróżowej, z nadrukiem logo [Knoll] i „242” po jednej stronie.

30 szt.

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa Tel: 22 319 12 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2015

UR/ZM/0036/15 23.02.2015

Tarka

Charakterystyka Tarka

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tarka, 240 mg + 2 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 240 mg werapamilu chlorowodorku (Verapamili hydrochloridum) i 2 mg trandolaprylu (Trandolaprilum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu o mocy 240 mg + 2 mg zawiera 107,00 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu

Żółtoróżowa, owalnego kształtu, z nadrukiem logo [Knoll] i „242” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze samoistne u pacjentów, u których uzyskano prawidłowe wartości ciśnienia stosując jednocześnie produkty zawierające werapamilu chlorowodorek i trandolapryl w takich samych dawkach jak w produkcie Tarka oraz u pacjentów, u których nie jest możliwa kontrola ciśnienia tętniczego podczas monoterapii werapamilem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne Dawkowanie

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna (1) tabletka produktu Tarka raz na dobę.

Specjalne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Produkt leczniczy Tarka badano tylko u niewielkiej liczby pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym. Dane farmakokinetyczne wskazują, że u niektórych pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze, ponieważ dostępność biologiczna produktu Tarka jest u nich większa niż u młodszych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Tarka u dzieci i młodzieży.

Produkt Tarka jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Produkt Tarka jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie zaleca się stosowania produktu Tarka u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Produkt jest przeciwwskazany u pacjentów z marskością wątroby z wodobrzuszem (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Sposób podawania

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu należy połykać w całości, popijając wodą, rano po śniadaniu.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na trandolapryl lub inny inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) i (lub) werapamil lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu inhibitorów ACE w wywiadzie.

-    Dziedziczny lub samoistny obrzęk naczynioruchowy.

-    Wstrząs kardiogenny.

-    Świeży powikłany zawał mięśnia sercowego.

-    Blok przedsionkowo-komorowy II° lub III° u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca.

-    Blok zatokowo-przedsionkowy.

-    Zespół chorego węzła zatokowego u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca.

-    Niewydolność serca ze zmniejszeniem frakcji wyrzutowej poniżej 35% oraz (lub) ciśnieniem zaklinowania w tętnicy płucnej powyżej 20 mmHg.

-    Trzepotanie/migotanie przedsionków w obecności dodatkowej drogi przewodzenia (np. zespół Wolffa-Parkinsona-White’a [WPW], zespół Lowna-Ganonga-Levine’a [LGL]). W przypadku podania werapamilu chlorowodorku, u tych pacjentów istnieje ryzyko wystąpienia tachyarytmii komorowej, w tym migotania komór.

-    Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

-    Dializoterapia.

-    Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Tarka z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

-    Marskość wątroby z wodobrzuszem.

-    Zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory.

-    Pierwotny hiperaldosteronizm.

-    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

-    Stosowanie produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

-    Pacjenci leczeni jednocześnie podawanymi dożylnie lekami P-adrenolitycznymi (z wyjątkiem oddziałów intensywnej opieki medycznej).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Objawowe niedociśnienie tętnicze

Produkt Tarka może niekiedy powodować objawowe niedociśnienie tętnicze. Ryzyko jego wystąpienia jest zwiększone u pacjentów z pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron (np. w przypadku hipowolemii lub niedoboru sodu w wyniku stosowania diuretyków, diety z małą ilością sodu, dializoterapii, odwodnienia po biegunce lub wymiotach, u pacjentów z niewydolnością lewokomorową, nadciśnieniem tętniczym naczyniowo-nerkowym).

U tych pacjentów przed zastosowaniem produktu należy wyrównać hipowolemię i niedobór sodu, a leczenie najlepiej rozpoczynać w warunkach szpitalnych. Pacjenci, u których podczas dostosowywania dawki produktu wystąpi niedociśnienie tętnicze powinni leżeć. U tych pacjentów może być konieczne doustne uzupełnienie płynów lub podanie soli fizjologicznej dożylnie. Leczenie produktem Tarka można zazwyczaj kontynuować po wyrównaniu objętości krwi krążącej i ustąpieniu niedociśnienia tętniczego.

W okresie rozpoczynania leczenia i dostosowywania dawki, konieczne jest dokładne monitorowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami naczyniowo-mózgowymi, u których nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał mięśnia sercowego lub incydent naczyniowo-mózgowy.

Pacjenci z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym

Inhibitory ACE można stosować do czasu podjęcia terapii mającej na celu wyleczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Można je również stosować, kiedy taka terapia nie jest planowana. Ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek jest zwiększone, jeśli pacjentom z jednostronnym lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej podawane są inhibitory ACE. Leki moczopędne mogą dodatkowo zwiększać to ryzyko. Może wystąpić niewydolność nerek z jedynie niewielkimi zmianami stężenia kreatyniny w osoczu, nawet u pacjentów z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej. U takich pacjentów leczenie należy rozpoczynać w warunkach szpitalnych, pod ścisłym nadzorem lekarza, od podawania małych dawek i ostrożnie dostosowywać dawkę. W pierwszych tygodniach leczenia należy odstawić leki moczopędne oraz monitorować czynność nerek i stężenie potasu w osoczu.

Niewydolność nerek (patrz punkt 4.3)

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek należy regularnie kontrolować czynność nerek.

Produkt Tarka może spowodować hiperkaliemię u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Ostre pogorszenie czynności nerek (ostra niewydolność nerek) może wystąpić szczególnie u pacjentów z istniejącymi przed leczeniem zaburzeniami czynności nerek lub zastoinową niewydolnością serca.

Brak wystarczającego doświadczenia w leczeniu produktem Tarka nadciśnienia tętniczego wtórnego, szczególnie naczyniowo-nerkowego. Dlatego produktu nie należy podawać pacjentom z nadciśnieniem tętniczym wtórnym, ponieważ w przypadku obustronnego zwężenia tętnic nerkowych lub zwężenia tętnicy jedynej czynnej nerki (np. przeszczepionej) istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia ostrej niewydolności nerek.

Białkomocz

Białkomocz może wystąpić u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub leczonych stosunkowo dużymi dawkami inhibitora ACE.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE)

(ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1). Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Pacjenci z cukrzycą

U pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, w pierwszym miesiącu leczenia inhibitorem ACE należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi (patrz punkt 4.5).

Ciężka niewydolność wątroby

Nie należy stosować produktu Tarka u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu produktu u tych pacjentów. Produkt Tarka jest przeciwwskazany w przypadku marskości wątroby znacznego stopnia z wodobrzuszem (patrz punkt 4.3). Bardzo rzadko, stosowanie inhibitorów ACE było związane z zespołem rozpoczynającym się od żółtaczki cholestatycznej albo zapalenia wątroby, które postępowały do piorunującej martwicy i czasami zgonu. Nie jest znany mechanizm tego zespołu. Pacjenci otrzymujący produkt Tarka u których wystąpiła żółtaczka lub zwiększyła się aktywność enzymów wątrobowych powinni odstawić produkt Tarka i pozostawać pod kontrolą lekarza.

Obrzęk naczynioruchowy

W rzadkich przypadkach inhibitory ACE (takie jak trandolapryl) mogą powodować obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, języka, głośni i (lub) krtani. Należy wówczas natychmiast odstawić produkt i poddać pacjenta obserwacji do czasu ustąpienia obrzęku.

Obrzęk naczynioruchowy ograniczony do twarzy zwykle ustępuje samoistnie. Obrzęk naczynioruchowy obejmujący nie tylko twarz, ale i głośnię może zagrażać życiu ze względu na ryzyko niedrożności dróg oddechowych.

U pacjentów rasy czarnej leczonych inhibitorami ACE obrzęk naczynioruchowy występuje częściej niż u innych pacjentów.

W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego języka, głośni i (lub) krtani należy natychmiast wstrzyknąć podskórnie 0,3 do 0,5 ml roztworu adrenaliny (epinefryny) (1:1000), stosując jednocześnie inne metody postępowania leczniczego.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z idiopatycznym obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie. Produkt Tarka jest przeciwwskazany u pacjentów, u których obrzęk naczynioruchowy wystąpił po zastosowaniu innego inhibitora ACE (patrz także punkt 4.3).

Obrzęk naczynioruchowy jelit

Informowano również o występowaniu obrzęku naczynioruchowego jelit u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. Należy to brać pod uwagę u pacjentów leczonych trandolaprylem, u których wystąpi ból brzucha (z nudnościami lub wymiotami albo bez).

Neutropenia / agranulocytoza

Ryzyko neutropenii jest zależne od dawki i stanu klinicznego pacjenta. Neutropenię obserwuje się rzadko w niepowikłanych przypadkach, ale może ona wystąpić u pacjentów z niewydolnością nerek różnego stopnia, szczególnie w przebiegu kolagenoz, jak układowy toczeń rumieniowaty i twardzina układowa oraz podczas leczenia immunosupresyjnego. Należy regularnie kontrolować liczbę białych krwinek i stężenie białka w moczu. Neutropenia jest zjawiskiem przemijającym po odstawieniu inhibitora ACE.

Zwężenie aorty/zwężenie drogi odpływu

Trandolapryl jest przeciwwskazany u pacjentów ze zwężeniem aorty lub zwężeniem drogi odpływu. Kaszel

Podczas leczenia inhibitorem ACE może wystąpić suchy kaszel bez wykrztuszania wydzieliny, przemijający po odstawieniu produktu.

Hiperkaliemia

Hiperkaliemia może wystąpić podczas leczenia inhibitorem ACE, szczególnie u osób z niewydolnością nerek i (lub) niewydolnością serca. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktów zawierających potas, ani leków moczopędnych oszczędzających potas, ponieważ może to doprowadzić do istotnego zwiększenia stężenia tego pierwiastka w surowicy. Jeśli z uzasadnionych powodów konieczne jest jednoczesne podawanie tych produktów, należy często kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Osoby w podeszłym wieku

Produkt leczniczy Tarka badano tylko u niewielkiej liczby pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym. Dane farmakokinetyczne wskazują, że u niektórych pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze, ponieważ dostępność biologiczna produktu Tarka jest u nich większa niż u młodszych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Zaleca się ocenę czynności nerek na początku leczenia.

Stosowanie u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym

U pacjentów operowanych w znieczuleniu ogólnym, podanie inhibitora ACE może powodować niedociśnienie, które można skorygować zwiększając objętość osocza.

Zaburzenia przewodzenia

Należy zachować ostrożność stosując produkt Tarka u pacjentów z blokiem przedsionkowo -komorowym I° (patrz także punkt 4.3).

Bradykardia

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Tarka u pacjentów z bradykardią (patrz także punkt 4.3).

Ostry zawał mięśnia sercowego

W związku z zawartością w produkcie werapamilu należy zachować ostrożność u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego powikłanym bradykardią, znacznym niedociśnieniem tętniczym lub zaburzeniami czynności lewej komory.

Blok serca/blok przedsionkowo-komorowy Io/rzadkoskurcz/asystolia

Werapamilu chlorowodorek działa na węzeł przedsionkowo-komorowy oraz węzeł zatokowo-przedsionkowy i wydłuża czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Produkt należy stosować z zachowaniem ostrożności, ponieważ wystąpienie bloku przedsionkowo-komorowego IIo lub III(przeciwwskazanie) lub jednowiązkowego, dwuwiązkowego lub trójwiązkowego bloku pęczka Hisa wymaga odstawienia produktu i, w razie potrzeby, wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Werapamilu chlorowodorek działa na węzeł przedsionkowo-komorowy i węzeł zatokowo-przedsionkowy i w rzadkich przypadkach może powodować blok przedsionkowo-komorowy IIo lub IIIo, bradykardię, a w skrajnych przypadkach - asystolię. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego, który występuje częściej u pacjentów w podeszłym wieku.

Asystolia u pacjentów, u których nie występuje zespół chorego węzła zatokowego, jest zazwyczaj krótkotrwała (kilka sekund lub krócej), z samoistnym powrotem rytmu węzłowego (z węzła przedsionkowo-komorowego) lub prawidłowego rytmu zatokowego. Jeśli nie nastąpi to natychmiast, należy bezzwłocznie zastosować odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.8).

Leki P-adrenolityczne

Podczas jednoczesnego stosowania z lekami beta-adrenolitycznymi obserwuje się wzajemne nasilenie działania na układ krążenia (blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia, bardziej nasilone zwolnienie czynności serca, wywołanie niewydolności serca i nasilenie niedociśnienia tętniczego). U pacjenta otrzymującego równocześnie tymolol (lek P-adrenolityczny) w kroplach do oczu i werapamilu chlorowodorek doustnie zaobserwowano bezobjawową bradykardię (36 skurczów/minutę) z wędrowaniem rozrusznika.

Digoksyna

W przypadku jednoczesnego podawania werapamilu z digoksyną, należy zmniejszyć dawkę digoksyny (patrz punkt 4.5).

Niewydolność serca

Produkt Tarka zawiera werapamil w związku z tym przed rozpoczęciem jego stosowania należy wyrównać niewydolność serca u pacjentów z frakcją wyrzutową powyżej 35% i następnie przez cały czas stosować odpowiednie leczenie.

Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (statyny) - patrz punkt 4.5. Zaburzenia przewodzenia nerwowo-mięśniowego

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Tarka u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia nerwowo-mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta i Eatona, późne stadia dystrofii mięśniowej Duchenne’a).

Inne

Specjalne populacje pacjentów

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Tarka u dzieci i młodzieży. Produkt Tarka jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności nerek

Chociaż w niektórych badaniach porównawczych wykazano, że zaburzenia czynności nerek nie mają wpływu na farmakokinetykę werapamilu u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, to kilka opisów przypadków sugeruje, że stosując werapamil u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność i dokładnie kontrolować stan pacjenta.

Werapamilu nie można usunąć z ustroju drogą hemodializy.

Zaburzenia czynności wątroby

Zachować ostrożność stosując u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (również patrz zaburzenia czynności wątroby w punkcie 4.2).

Stosowanie u pacjentów hemodializowanych (patrz punkt 4.3)

U pacjentów leczonych inhibitorem ACE, u których stosowano hemodializę z użyciem błon dializacyjnych (ang. high-flux) z metylosiarczanu poliakrylonitrylu o większym współczynniku ultrafiltracji (np. ‘AN 69’) występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. Z tego względu u pacjentów leczonych inhibitorem ACE nie wolno stosować takich błon dializacyjnych.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać podawania inhibitorów ACE podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Laktacja

Nie zaleca się stosowania produktu Tarka u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.6).

Leczenie odczulające

U pacjentów będących w trakcie terapii odczulającej w przypadku uczulenia na jady owadów, w przypadku jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE mogą wystąpić reakcje rzekomoanafilaktyczne (w tym również zagrażające życiu).

Afereza LDL

U pacjentów, u których zastosowano aferezę LDL i jednocześnie podawano inhibitory ACE obserwowano zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne.

Przed rozpoczęciem leczenia i podczas leczenia należy kontrolować czynność nerek.

Przed podaniem kolejnej dawki produktu Tarka należy zmierzyć ciśnienie tętnicze w celu oceny reakcji terapeutycznej na produkt.

Laktoza

Produkt Tarka tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera laktozę. Każda tabletka zawiera 107,00 mg laktozy jednowodnej. U pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie należy stosować produktu Tarka.

Sód

Jedna tabletka produktu zawiera 1,49 mmola (34,3 mg) sodu. Powinni to uwzględnić pacjenci stosujący dietę o kontrolowanej zawartości sodu.

Lit

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu Tarka z litem (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Na skutek interakcji farmakodynamicznej i farmakokinetycznej lub obu, mogą pojawić się interakcje z innymi produktami leczniczymi. W przypadku gdy zdarzenia są związane z interakcjami farmakodynamicznymi i farmakokinetycznymi, umieszczono odnośniki do obu odpowiednich fragmentów.

Niezalecane jednoczesne stosowanie:

-    Leki moczopędne oszczędzające potas lub suplementy potasu. Inhibitory ACE zmniejszają utratę potasu wywołaną przez leki moczopędne. Stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd, eplerenon), suplementów potasu lub substytutów soli kuchennej zawierających potas może prowadzić do istotnego zwiększenia stężenia potasu w surowicy, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jeśli jednoczesne stosowanie jest konieczne z powodu hipokaliemii należy zachować ostrożność i odpowiednio często kontrolować stężenie potasu w surowicy.

-    Dantrolen. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania werapamilu z dantrolenem.

-    Lit. Opisywano zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie działania litu stosowanego jednocześnie z werapamilem. Podawanie inhibitorów ACE w skojarzeniu z litem może zmniejszyć wydalanie litu. Dlatego zaleca się częste oznaczanie stężenia litu w surowicy (patrz punkt 4.4) i dokładną kontrolę stanu pacjentów otrzymujących obydwa leki.

-    Dożylnie podawane leki fi-adrenolityczne. Nie należy stosować jednocześnie z produktem Tarka (patrz punkt 4.3). Jednoczesne stosowanie werapamilu z P-adrenolitykami może powodować znaczne zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, w niektórych przypadkach mogące prowadzić do nasilonej bradykardii, a także do ciężkiego zaburzenia czynności serca.

-    Kolchicyna. Kolchicyna jest substratem zarówno dla CYP3A jak i glikoproteiny P (P-gp), która jest transporterem wyrzutu. Werapamil jest znanym inhibitorem CYP3A i P-gp. Jeśli werapamil i kolchicyna są podawane jednocześnie, hamowanie P-gp i (lub) CYP3A przez werapamil może powodować zwiększenie narażenia na kolchicynę, dlatego jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.

Jednoczesne stosowanie wymagające zachowania ostrożności:

-    Leki przeciwnadciśnieniowe. Nasilenie hipotensyjnego działania produktu Tarka (patrz Interakcje farmakokinetyczne z werapamilem).

-    Leki moczopędne. U pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, a szczególnie z hipowolemią i (lub) niedoborem sodu, może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego po rozpoczęciu leczenia inhibitorem ACE. Można temu zapobiec odstawiając lek moczopędny, zwiększając podaż sodu i płynów przed zastosowaniem inhibitora ACE oraz rozpoczynając leczenie od małej dawki. Dawkę należy zwiększać zachowując ostrożność.

-    Anestetyki wziewne. Produkt Tarka może nasilać działanie hipotensyjne niektórych produktów leczniczych z tej grupy.

-    Leki narkotyczne/przeciwpsychotyczne. Może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne.

-    Leki uspokajające/przeciwdepresyjne. Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwnadciśnieniowych istnieje zwiększone ryzyko niedociśnienia ortostatycznego podczas jednoczesnego stosowania produktu Tarka z lekami uspokajającymi lub przeciwdepresyjnymi zawierającymi imipraminę (patrz Interakcje farmakokinetyczne z werapamilem).

-    Allopurynol, cytostatyki i leki immunosupresyjne, kortykosteroidy podawane ogólnie i prokainamid. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami ACE może zwiększać ryzyko wystąpienia leukopenii (patrz Interakcje farmakokinetyczne z werapamilem).

-    Leki o działaniu kardiodepresyjnym. Jednoczesne stosowanie werapamilu i leków, które hamują powstawanie i przewodzenie impulsów (np. p-adrenolityki, leki przeciwarytmiczne, anestetyki wziewne), może powodować addytywne działania niepożądane (patrz Interakcje farmakokinetyczne z werapamilem).

-    Chinidyna. Stosowanie chinidyny jednocześnie z podawanym doustnie werapamilem u pacjentów z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory powodowało, w pojedynczych przypadkach, niedociśnienie tętnicze i obrzęk płuc (patrz Interakcje farmakokinetyczne z werapamilem).

-    Digoksyna i digitoksyna. U pacjentów leczonych digoksyną i werapamilem opisywano zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu o 50 do 75%, co wymagało zmniejszenia dawki digoksyny i digitoksyny. Wykazano również, że werapamil zmniejsza całkowity klirens i pozanerkowy klirens digitoksyny o odpowiednio 27% i 29% (patrz Interakcje farmakokinetyczne z werapamilem).

-    Leki zmniejszające napięcie mięśniowe. Działanie zmniejszające napięcie mięśniowe (takich leków jak leki blokujące przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe) może się nasilić. Dane kliniczne i uzyskane w badaniach na zwierzętach wskazują, że werapamilu chlorowodorek może nasilać działanie leków blokujących przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe (leki kuraropodobne i depolaryzujące).

Jednoczesne stosowanie, które należy rozważyć:

- Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwnadciśnieniowych, NLPZ (w tym kwas acetylosalicylowy stosowany w większych dawkach jako lek przeciwzapalny, np. przeciwbólowo) mogą osłabiać działanie hipotensyjne trandolaprylu. Należy częściej kontrolować ciśnienie tętnicze podczas rozpoczynania stosowania lub odstawiania NLPZ u pacjenta leczonego trandolaprylem. Ponadto opisywano, że NLPZ i inhibitory ACE mogą wywierać działanie addytywne w zakresie zwiększania stężenia potasu w surowicy, zaś czynność nerek może ulec pogorszeniu. Działanie to jest w zasadzie odwracalne i występuje szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

U pacjentów z niewydolnością serca należy unikać stosowania NLPZ, w tym kwasu acetylosalicylowego, o ile nie jest to kwas acetylosalicylowy stosowany w mniejszej dawce jako inhibitor agregacji płytek, z inhibitorami ACE. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i werapamilu może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych kwasu acetylosalicylowego (może zwiększyć ryzyko krwawienia).

-    Leki zobojętniające kwas żołądkowy. Zmniejszają dostępność biologiczną inhibitorów ACE.

-    Sympatykomimetyki. Mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE. Pacjentów należy dokładnie obserwować w celu potwierdzenia, że osiągnięto pożądane działanie hipotensyjne.

-    Alkohol etylowy. Nasila działanie hipotensyjne produktu Tarka.

-    Leki przeciwcukrzycowe. W pojedynczych przypadkach może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych lub produktu Tarka, zwłaszcza na początku leczenia, ponieważ może wystąpić wyraźniejsze zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.4).

Interakcje farmakokinetyczne z werapamilem

Badania metabolizmu in vitro wskazują, że werapamilu chlorowodorek jest metabolizowany przez izoenzymy CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 i CYP2C18 cytochromu P450. Wykazano, że werapamil jest inhibitorem CYP3A4 i glikoproteiny P (P-gp). Informowano o istotnych klinicznie interakcjach z lekami hamującymi CYP3A4, które powodowały zwiększenie stężenia werapamilu chlorowodorku w osoczu oraz lekami indukującymi CYP3A4, które powodowały zmniejszenie stężenia werapamilu chlorowodorku w osoczu. Pacjentów należy zatem monitorować w celu wykluczenia interakcji.

Do przykładowych interakcji należą:

(a)    Werapamil może zwiększać stężenie w osoczu:

-    almotryptanu, buzpironu, karbamazepiny, cyklosporyny, digoksyny, digitoksyny, doksorubicyny, ewerolimusu, gliburydu (glibenklamidu), imipraminy, metoprololu, midazolamu, prazosyny, propranololu, chinidyny, syrolimusu, takrolimusu, terazosyny teofiliny zwiększając tym samym ryzyko toksyczności tych leków. Należy rozważyć dostosowanie dawki lub zachować dodatkową ostrożność monitorując stężenie w osoczu.

-    Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA) - statyny. Odnotowano zwiększenie stężenia symwastatyny w osoczu (metabolizowanaprzez CYP3A4) podczas jednoczesnego stosowania z werapamilem. Stwierdzono zwiększone ryzyko miopatii/rabdomiolizy podczas jednoczesnego stosowania werapamilu z dużymi dawkami symwastatyny. Należy odpowiednio dostosować dawkę symwastatyny (i innych statyn metabolizowanych przez izoenzym CYP3A4, takich jak atorwastatyna i lowastatyna).

(b)    Stężenie werapamilu może być zwiększone przez:

-    atorwastatynę, cymetydynę, klarytromycynę, erytromycynę i telitromycynę.

-    sok grejpfrutowy powoduje zwiększenie stężenia w osoczu werapamilu, substancji czynnej produktu Tarka. Nie należy stosować soku grejpfrutowego z produktem Tarka.

(c)    Stężenie werapamilu może być zmniejszone przez:

-    fenobarbital, fenytoinę, ryfampicynę, sulfinpirazon i dziurawiec zwyczajny.

W tabeli poniżej przedstawiono listę możliwych interakcji wynikających z właściwości farmakokinetycznych.

Potencja/ne interakcje związane z układem enzymatycznym cytochromu P-450

Jednocześnie stosowany produkt

Potencjalne działanie na werapamil lub jednocześnie stosowany produkt

Komentarz

Leki a-adrenolityczne

Prazosyna

t Cmax prazosyny (~40%), bez wpływu na okres półtrwania

Addytywne działanie hipotensyjne.

Terazosyna

t AUC terazosyny (~24%) i Cmax (~25%)

Leki przeciwarytmiczne

Flekainid

Niewielki wpływ na klirens osoczowy flekainidu (<~10%), brak wpływu na klirens osoczowy werapamilu

Patrz punkt 4.4.

Chinidyna

l klirensu chinidyny po podaniu doustnym (~35%)

Niedociśnienie.

U pacjentów z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu wystąpić może obrzęk płuc.

Leki rozszerzające oskrzela

Teofilina

l klirensu po podaniu doustnym i klirensu układowego (~20%)

U palaczy zmniejszenie klirensu było mniejsze i wynosiło ~11%

Leki przeciwdrgawkowe/ przeciwpadaczkowe

Karbamazepina

t AUC karbamazepiny (~46%) u pacjentów z oporną na leczenie padaczką częściową

Zwiększenie stężenia karbamazepiny.

Może to powodować działania niepożądane karbamazepiny takie jak podwójne widzenie, bóle głowy, ataksja lub zawroty głowy.

Fenytoina

l stężenia w osoczu werapamilu

Leki przeciwdepresyjne

Imipramina

t AUC imipraminy (~15%)

Brak wpływu na stężenie czynnego metabolitu -dezypraminy

Leki przeciwcukrzycowe

Gliburyd

t Cmax gliburydu (~28%), AUC (~26%)

Leki przeciw dnie moczanowej

Kolchicyna

t AUC kolchicyny (~2,0. krotne) i Cmax (~1,3. krotnie)

Konieczne zmniejszenie dawki kolchicyny (patrz ChPL kolchicyny).

Leki stosowane w zakażeniach

Klarytromycyna

Możliwe t stężenia werapamilu

Erytromycyna

Możliwe t stężenia werapamilu

Ryfampicyna

l AUC werapamilu (~97%), Cmax (~94%) i biodostępności po podaniu doustnym (~92%)

Działanie obniżające ciśnienie krwi może być osłabione.

Telitromycyna

Możliwe t stężenia werapamilu

Leki przeciwnowotworowe

Doksorubicyna

t AUC doksorubicyny (104%) i

Cmax (61%)

U pacjentów z rakiem drobnokomórkowym płuc

Barbiturany

Fenobarbital

t klirensu werapamilu po podaniu doustnym (~5. krotne)

Benzodiazepiny i inne leki przeciwlękowe

Buspiron

t AUC buspironu i Cmax ~3,4. krotnie

Midazolam

t AUC midazolamu (~3. krotnie) i Cmax (~ 2. krotnie)

Leki P-adrenolityczne

Metoprolol

t AUC metoprololu (~32,5%) i Cmax (~41%) u pacjentów z dławicą

Patrz punkt 4.4.

Propranolol

t AUC propranololu (~65%) i Cmax (~94%) u pacjentów z dławicą

Glikozydy nasercowe

Digitoksyna

l całkowitego klirensu digitoksyny (~27%) i klirensu pozanerkowego (~29%)

Digoksyna

Zdrowe osoby: t Cmax digoksyny (~44%), t C12h digoksyny (~53%), t Css digoksyny (~44%) i t AUC digoksyny (~50%)

Konieczne zmniej szenie dawki digoksyny. Patrz także punkt 4.4.

Antagoniści receptora H2

Cymetydyna

t AUC R-werapamilu (~25%) i S-werapamilu (~40%) z jednoczesnym l klirensu R- i S-werapamilu

Leki immunomodulujące/ /mmunosupresyjne

Cyklosporyna

t AUC, Css i Cmax cyklosporyny o ~45%

Ewerolimus

Ewerolimus: t AUC (~3,5. krotnie) i t Cmax (~2,3. krotnie) Werapamil: t Ctrough (~2,3. krotnie)

Może być konieczne oznaczanie stężenia i dostosowanie dawki ewerolimusu.

Syrolimus

Syrolimus t AUC (~2,2. krotnie); S-werapamil t AUC (~1,5. krotnie)

Może być konieczne oznaczanie stężenia i dostosowanie dawki syrolimusu.

Takrolimus

Możliwe t stężenia takrolimusu

Leki zmniejszające stężenie lipidów (Inhibitory reduktazy hydro koenzymu A)

rsymetyloglutarylo-

Atorwastatyna

Możliwe t stężenia atorwastatyny

t AUC werapamilu o ~43%

Dodatkowe informacje poniżej.

Lowastatyna

Możliwe t stężenia lowastatyny t AUC werapamilu (~63%) i Cmax (~32%)

Symwastatyna

t AUC symwastatyny (~2,6. krotnie) i Cmax (~4,6. krotnie)

Agoniści receptora serotoninowego

Almotryptan

t AUC almotryptanu (~20%), t Cmax (~24%)

Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem

Sulfinpirazon

t klirensu werapamilu po podaniu doustnym (~3. krotnie) l biodostępności (~60%)

Działanie obniżające ciśnienie krwi może być osłabione.

Inne

Sok grejpfrutowy

t AUC R-werapamilu (~49%) i S-werapamilu (~37%), t Cmax R-werapamilu (~75%) i S-werapamilu (~51%)

Okres półtrwania w fazie eliminacji i klirens nerkowy bez zmian.

Nie należy stosować soku grejpfrutowego z werapamilem

Dziurawiec zwyczajny

l AUC R-werapamilu (~78%) i S-werapamilu (~80%) z jednoczesnym zmniejszeniem C

v-/max

Inne interakcje werapamilu z produktami leczniczymi oraz dodatkowe informacje dotyczące interakcji

Leki przeciwnadciśnieniowe, moczopędne i rozszerzające naczynia krwionośne Nasilenie działania hipotensyjnego.

Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu HIV/AIDS

Ze względu na możliwe działanie hamujące metabolizm wywierane przez niektóre leki przeciwwirusowe przeciw HIV, takie jak rytonawir, może się zwiększyć stężenie werapamilu w osoczu. Należy zachować ostrożność lub zmniejszyć dawkę werapamilu.

Lit

Podczas jednoczesnego leczenia werapamilu chlorowodorkiem i litem obserwowano zwiększoną neurotoksyczność litu. bez zmian lub ze zwiększeniem stężenia litu w surowicy. Dodanie werapamilu chlorowodorku powodowało jednak również zmniejszenie stężenia litu w surowicy u pacjentów przewlekle otrzymujących doustnie stałe dawki litu. Należy dokładnie kontrolować stan pacjentów otrzymujących obydwa leki.

Inhibitory reduktazy hydroksvmetvloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA) - statyny Leczenie inhibitorami reduktazy HMG-CoA (np. symwastatyną, atorwastatyną lub lowastatyną) u pacjentów stosujących werapamil należy rozpocząć od podawania najmniejszej możliwej dawki. którą następnie dostosowuje się przez stopniowe zwiększanie. Odnotowano zwiększone ryzyko miopatii/rabdomiolizy podczas jednoczesnego stosowania werapamilu z dużymi dawkami symwastatyny. Jeśli stosowanie werapamilu rozpoczyna się u pacjentów już przyjmujących inhibitor reduktazy HMG-CoA (np. symwastatynę, atorwastatynę lub lowastatynę), należy rozważyć zmniejszenie dawki statyny. a następnie powtórnie ją dostosować uwzględniając stężenie cholesterolu w surowicy.

Fluwastatyna, prawastatyna i rozuwastatyna nie są metabolizowane przez CYP3A4 i prawdopodobieństwo interakcji z werapamilem jest mniejsze.

Interakcje trandolaprylu z produktami leczniczymi

Produkt Tarka zawiera trandolapryl dlatego istnieje potencjalna możliwość wystąpienia wymienionych poniżej interakcji.

Leki moczopędne

Stosowanie trandolaprylu jednocześnie z lekami moczopędnymi lub innymi lekami o działaniu przeciwnadciśnieniowym może nasilać obniżenie ciśnienia wywołane przez trandolapryl.

Leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, amiloryd, triamteren, eplerenon) lub suplementy potasu mogą zwiększać ryzyko hiperkaliemii, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek. Trandolapryl może zmniejszać utratę potasu wywołaną przez tiazydowe leki moczopędne.

Jednoczesne stosowanie z antagonistami receptora angiotensyny II lub aliskirenem Dane badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Leki przeciwcukrzycowe

Podobnie jak w przypadku wszystkich inhibitorów ACE, podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwcukrzycowych (insulina lub doustne leki hipoglikemizujące) może nasilać się działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi, stwarzając ryzyko hipoglikemii.

Sole złota

U pacjentów otrzymujących sole złota we wstrzyknięciach (aurotiojabłczan sodu) i przyjmujących jednocześnie inhibitor ACE, w tym produkt Tarka, opisywano w rzadkich przypadkach reakcje jak po podaniu azotanów (do objawów zalicza się nagłe zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie tętnicze).

Inne

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE informowano o reakcjach rzekomoanafilaktycznych na stosowane podczas hemodializy błony dializacyjne (z poliakrylonitrylu), o wysokim współczynniku ultrafiltracji oraz na siarczan dekstranu podczas aferezy LDL. Należy unikać stosowania inhibitorów ACE u pacjentów dializowanych i poddawanych aferezie LDL (patrz też punkt 4.4).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania produktu Tarka podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie produktu Tarka jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Bezpieczeństwo stosowania produktu Tarka u kobiet w ciąży nie zostało dostatecznie udokumentowane. Informowano o pojedynczych przypadkach hipoplazji płuc u noworodków, opóźnieniu wewnątrzmacicznego rozwoju płodu, występowaniu przetrwałego przewodu tętniczego oraz hipoplazji czaszki po stosowaniu inhibitorów ACE u kobiet w ciąży.

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne. Narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz także punkt 5.3).

Jeśli narażenie na inhibitory ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki. Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Werapamil może hamować skurcze jeśli jest stosowany pod koniec ciąży. Również na podstawie właściwości farmakologicznych nie można wykluczyć rzadkoskurczu i niedociśnienia u płodu.

Karmienie piersią

Werapamilu chlorowodorek w niewielkiej ilości przenika do mleka kobiecego. Brak danych odnośnie stosowania trandolaprylu podczas karmienia piersią.

Nie zaleca się stosowania produktu Tarka podczas karmienia piersią. Zaleca się podawanie innych produktów leczniczych, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Brak dostępnych danych, natomiast nie można wykluczyć takiego wpływu z powodu możliwości wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy i zmęczenie. Produkt Tarka może zwiększać stężenie alkoholu we krwi i opóźniać jego wydalanie. Z tego powodu działanie alkoholu może być nasilone.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane produktu Tarka są takie, jak pojedynczych jego składników lub substancji z grup farmakologicznych, do których należą. Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi są: kaszel, ból głowy, zaparcie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego oraz uderzenia gorąca (patrz tabela poniżej).

W tabeli poniżej przedstawiono działania niepożądane opisywane przez pacjentów lub zaobserwowane podczas badań klinicznych oraz działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, które nie były raportowane w związku z zastosowaniem produktu Tarka, ale powszechnie uznaje się je za charakterystyczne dla inhibitorów ACE lub antagonistów wapnia, będących pochodnymi fenyloalkiloaminy. Objawy niepożądane dotyczące poszczególnych układów i narządów uszeregowano według częstości występowania: często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układowo-narządowa MedDRA

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko

Opryszczka

Bardzo rzadko

Zapalenie oskrzeli

Nieznana

Zakażenia górnych dróg oddechowych Zapalenie gardła Zapalenie zatok*

Nieżyt błony śluzowej nosa* Zapalenie języka*

Zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia

Pancytopenia

Małopłytkowość

Nieznana

Agranulocytoza

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny Zmniejszenie wartości hematokrytu Niedokrwistość hemolityczna*1

Zaburzenia układu

Niezbyt często

Nadwrażliwość

immunologicznego

Zaburzenia metabolizmu i

Niezbyt często

Hiperlipidemia

odżywiania

Rzadko

Brak łaknienia

Nieznana

Zwiększenie apetytu

Hiperkaliemia

Hipercholesterolemia

Hiperglikemia

Hiponatremia

Hiperurykemia

Dna moczanowa

Nieprawidłowa aktywność

enzymów

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko

Agresja

Niepokój

Depresja

Nerwowość

Nieznana

Bezsenność Zaburzenia snu* Omamy

Zmniejszone libido Stan splątania*

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy pochodzenia

ośrodkowego

Ból głowy

Niezbyt często

Drżenie

Senność

Rzadko

Omdlenie

Bardzo rzadko

Krwotok mózgowy Utrata przytomności Bezsenność Zaburzenia równowagi Przeczulica dotykowa Parestezja Zaburzenia smaku

Nieznana

Przemijający napad niedokrwienny*

Incydent naczyniowo-mózgowy Drgawki kloniczne mięśni Migrena

Zaburzenia pozapiramidowe Porażenie (niedowład czterokończynowy)6

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko

Nieprawidłowe widzenie Niewyraźne widzenie

Nieznana

Zapalenie powiek

Obrzęk spojówek Zaburzenia oka

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Nieznana

Szum uszny

Zaburzenia serca

Często

Blok przedsionkowo-komorowy I°

Niezbyt często

Kołatanie serca

Bardzo rzadko

Dławica piersiowa Bradykardia Tachykardia Migotanie przedsionków Niewydolność serca Zatrzymanie akcji serca

Nieznana

Zawał mięśnia sercowego*2 Blok przedsionkowo-komorowy (II°, III°)

Rzadkoskurcz zatokowy Zahamowanie zatokowe Asystolia

Zaburzenia rytmu serca*2 Tachykardia komorowa Niedokrwienie mięśnia sercowego Nieprawidłowy zapis EKG

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie7 Niedociśnienie ortostatyczne Wstrząs

Uderzenia gorąca Nagłe zaczerwienienie

Bardzo rzadko

Wahania ciśnienia tętniczego

Nieznana

Nadciśnienie

Angiopatia

Zaburzenia naczyń obwodowych Żylaki

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Kaszel

Bardzo rzadko

Astma

Duszność

Przekrwienie i obrzęk błony śluzowej zatok

Nieznana

Skurcz oskrzeli

Zapalenie górnych dróg

oddechowych

Przekrwienie górnych dróg

oddechowych

Kaszel z odkrztuszaniem

Zapalenie gardła

Ból części ustnej gardła

Krwawienie z nosa

Zaburzenie oddychania

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zaparcie

Niezbyt często

Nudności Biegunka Ból brzucha

Zaburzenia żołądkowo- jelitowe

Bardzo rzadko

Wymioty

Suchość błony śluzowej jamy

ustnej/gardła

Zapalenie trzustki

Nieznana

Dyskomfort w jamie brzusznej

Niestrawność

Zapalenie żołądka

Wzdęcie z oddawaniem gazów

Rozrost dziąseł5

Krwawe wymioty

Niedrożność jelit

Obrzęk naczynioruchowy jelit*

Zapalenie języka*

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby

Rzadko

Hiperbilirubinemia

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby

Żółtaczka

Cholestaza

Nieznana

Żółtaczka cholestatyczna*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Wysypka

Świąd

Obrzęk twarzy Zwiększona potliwość

Rzadko

Łysienie

Zaburzenia skóry

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy Rumień wielopostaciowy Łuszczyca Zapalenie skóry Pokrzywka

Nieznana

Zespół Stevensa-Johnsona Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka*Erytromelalgia (czerwienica bolesna kończyn)

Plamica Wyprysk Trądzik Suchość skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Ból stawów Ból mięśni Osłabienie mięśni

Nieznana

Ból pleców Ból kończyn Ból kości

Zapalenie kości i stawów Kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Wielomocz

Rzadko

Azotemia

Bardzo rzadko

Ostra niewydolność nerek*

Nieznana

Częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i

Bardzo rzadko

Zaburzenia wzwodu

piersi

Ginekomastia

Nieznana

Mlekotok

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Bóle w klatce piersiowej

Bardzo rzadko

Obrzęk

Obrzęk obwodowy Astenia

Uczucie zmęczenia

Nieznana

Gorączka

Samopoczucie odbiegające od normy

Złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej

Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej Zwiększenie aktywności lipazy Zwiększenie stężenia potasu w surowicy

Zwiększenie stężenia immunoglobulin Zwiększenie aktywności y-glutamylotransferazy

Nieznana

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi*4

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi*4

Zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi

Działania niepożądane dotyczące inhi

aitorów konwertazy angiotensyny.


1    U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej opisywano niedokrwistość hemolityczną.

2    Podczas stosowania inhibitorów ACE opisywano pojedyncze przypadki zaburzeń rytmu serca i zawału mięśnia serca w związku z niedociśnieniem tętniczym.

3    Nadwrażliwości, takiej jak toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka może towarzyszyć gorączka, ból mięśni, ból stawów, eozynofilia i (lub) zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA).

4    Zwłaszcza w niewydolności nerek, niewydolności serca i nadciśnieniu tętniczym naczyniowo-nerkowym. Stężenia powracają do wartości prawidłowych po odstawieniu produktu.


5    W następstwie długotrwałego leczenia obserwuje się niezwykle rzadko i przemija on po odstawieniu produktu.

6    Informowano o jednym przypadku porażenia (niedowład czterokończynowy) po jednoczesnym zastosowaniu werapamilu i kolchicyny. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania werapamilu z kolchicyną (patrz punkt 4.5).

7    Niekiedy obserwowano objawowe lub ciężkie niedociśnienie tętnicze po rozpoczęciu leczenia inhibitorami ACE. Występuje ono zwłaszcza w niektórych grupach ryzyka, takich jak pacjenci z pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron. Niedociśnienie u pacjentów z dławicą piersiową lub zaburzeniami naczyniowo - mózgowymi, leczonych werapamilem, może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu.

W niektórych przypadkach wystąpić mogą objawy pozapiramidowe (takie jak choroba Parkinsona, choreoatetoza, zespół dystoniczny). Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że objawy te przemijają po odstawieniu produktu. Bardzo rzadko informowano o przypadkach miastenii, zespołów miastenicznych (takich jak zespół Lamberta i Eatona) oraz późnych stadiów dystrofii mięśniowej Duchenne’a.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Największa dawka dobowa trandolaprylu stosowana w badaniach klinicznych wynosiła 16 mg i nie powodowała żadnych objawów nietolerancji.

W przypadku przedawkowania produktu Tarka wystąpić mogą następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe wywołane przez werapamil: niedociśnienie tętnicze, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, asystolia i działanie inotropowe ujemne. W wyniku przedawkowania dochodziło do zgonów.

Po przedawkowaniu produktu Tarka mogą wystąpić następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe wywołane przez inhibitor ACE: ciężkie niedociśnienie tętnicze, wstrząs, osłupienie, bradykardia, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylacja, tachykardia, kołatanie serca, zawroty głowy, niepokój i kaszel.

Leczenie

Po przedawkowaniu produktu Tarka należy rozważyć całkowite płukanie jelit. Dalszemu wchłanianiu werapamilu znajdującego się w przewodzie pokarmowym powinno zapobiec płukanie żołądka oraz podanie leku adsorbującego (węgiel aktywowany) i leku przeczyszczającego.

Poza postępowaniem ogólnym (utrzymanie odpowiedniej objętości krwi krążącej przez podanie osocza lub płynów osoczozastępczych), można również podawać leki działające inotropowo dodatnio na serce, takie jak dopamina, dobutamina lub izoproterenol.

W przypadku przedawkowania produktu Tarka, leczenie powinno polegać na podtrzymaniu czynności życiowych. W leczeniu przedawkowania werapamilu chlorowodorku, będącego składnikiem produktu Tarka stosowano podawany parenteralnie wapń, pobudzenie receptorów P-adrenergicznych i płukanie przewodu pokarmowego. Ze względu na możliwość opóźnionego wchłaniania werapamilu z produktu Tarka, pacjenci mogą wymagać obserwacji i hospitalizacji przez okres do 48 godzin. Werapamilu chlorowodorku nie można usunąć z ustroju drogą hemodializy.

W przypadku przedawkowania trandolaprylu zaleca się podanie soli fizjologicznej we wlewie dożylnym. W razie wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy ułożyć pacjenta jak we wstrząsie. Można rozważyć podanie we wlewie dożylnym angiotensyny II oraz (lub) amin katecholowych. Jeśli dawka leku została przyjęta niedawno, należy podjąć działania zmierzające do usunięcia trandolaprylu z ustroju (tj. wywołanie wymiotów, płukanie żołądka, podanie leków adsorbujących i siarczanu sodu). Nie wiadomo czy trandolapryl (lub jego czynny metabolit - trandolaprylat) można usunąć drogą hemodializy. W przypadku opornego na leczenie rzadkoskurczu wskazane jest wszczepienie stymulatora. Należy często kontrolować parametry życiowe oraz stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty złożone zawierające inhibitory konwertazy angiotensyny i antagonistów wapnia; kod ATC: C 09 BB 10.

Produkt leczniczy Tarka jest produktem złożonym. Zawiera werapamil - antagonistę wapnia, zwalniający czynność serca oraz trandolapryl - inhibitor konwertazy angiotensyny.

Mechanizm działania i działanie farmakodynamiczne

Werapamil

Farmakologiczne działanie werapamilu polega na hamowaniu napływu jonów wapnia do komórek przez wolne kanały wapniowe błon komórkowych mięśniówki gładkiej naczyń, komórek roboczych mięśnia serca i układu przewodzącego serca.

Działanie werapamilu powoduje:

1.    Rozszerzenie naczyń tętniczych.

Werapamil powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego zarówno podczas spoczynku, jak i wysiłku powodując rozszerzenie tętniczek (arterioli) obwodowych.

To zmniejszenie całkowitego oporu obwodowego (afterload) zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia serca na tlen i zużycie energii.

2.    Zmniejszenie kurczliwości mięśnia serca.

Ujemne działanie inotropowe werapamilu może być równoważone przez zmniejszenie całkowitego oporu obwodowego.

Wskaźnik sercowy nie zmniejsza się u pacjentów bez istniejącego przed podaniem produktu zaburzenia czynności lewej komory.

Werapamil nie wpływa na regulację czynności serca przez układ współczulny, ponieważ nie blokuje receptorów beta-adrenergicznych. Dlatego stany spastyczne oskrzeli i podobne schorzenia nie są przeciwwskazaniem do stosowania werapamilu.

Trandolapryl

Trandolapryl hamuje osoczowy układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA). Renina jest endogennym enzymem syntetyzowanym w nerkach i uwalnianym do krwi, gdzie przekształca angiotensynogen w angiotensynę I, będącą w zasadzie nieaktywnym dekapeptydem. Następnie enzym konwertujący - peptydylodipeptydaza, przekształca angiotensynę I w angiotensynę II. Angiotensyna II - związek o silnym działaniu zwężającym naczynia, powoduje zwężenie naczyń tętniczych i zwiększenie ciśnienia krwi oraz pobudza nadnercza do wydzielania aldosteronu. Hamowanie enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do zmniejszenia jej aktywności wazopresyjnej i zmniejszenia wydzielania aldosteronu. Chociaż zmniejszenie wydzielania aldosteronu jest nieduże, może dojść do niewielkiego zwiększenia stężenia potasu w surowicy oraz utraty sodu i wody. Przerwanie działania pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy angiotensyną II, a wydzielaniem reniny powoduje zwiększenie aktywności reniny w osoczu.

Ponadto, enzym konwertujący angiotensynę (ACE) powoduje rozkład działającego silnie rozkurczająco na naczynia peptydu kininowego - bradykininy - do nieaktywnych metabolitów. Tym samym hamowanie ACE prowadzi do zwiększenia aktywności tkankowego i krążącego układu kalikreina-kinina, powodując rozszerzenie naczyń obwodowych w wyniku aktywacji układu prostaglandyn. Mechanizm ten odpowiada prawdopodobnie zarówno za działanie hipotensyjne inhibitorów ACE, jak i występowanie niektórych działań niepożądanych. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym podanie inhibitorów ACE powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej, bez kompensacyjnego zwiększenia częstości rytmu serca. Dochodzi do zmniejszenia oporu obwodowego bez zmian pojemności minutowej serca. Następuje zwiększenie przepływu nerkowego, natomiast przesączanie kłębuszkowe zwykle pozostaje bez zmian. U niektórych pacjentów osiągnięcie optymalnego zmniejszenia ciśnienia tętniczego może nastąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia. Hipotensyjne działanie leku utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia. Nagłe przerwanie leczenia nie prowadzi do szybkiego zwiększenia ciśnienia tętniczego.

Hipotensyjne działanie trandolaprylu rozpoczyna się po upływie 1 godziny od podania i utrzymuje się przez minimum 24 godziny, ale trandolapryl nie zaburza rytmu dobowego ciśnienia tętniczego.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Tarka

Badania przeprowadzone na zwierzętach oraz u zdrowych ochotników nie wykazały interakcji pomiędzy trandolaprylem a werapamilem, przejawiających się działaniem na układ RAA lub właściwości farmakokinetyczne. Stwierdzone działanie synergiczne trandolaprylu i werapamilu wynika zatem z ich uzupełniających się mechanizmów farmakodynamicznych.

W badaniach klinicznych wykazano, że produkt Tarka jest skuteczniejszym lekiem działającym hipotensyjnie niż stosowane osobno obydwa jego składniki.

Dodatkowe badania u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Działanie obserwowane u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową W międzynarodowym, randomizowanym, otwartym badaniu z zaślepionymi punktami końcowymi INVEST (ang. INternational VErapamil SR/trandolapril STudy) oceniano śmiertelność i chorobowość w grupie stosującej werapamil w postaci o przedłużonym uwalnianiu w porównaniu z grupą stosującą atenolol u 22 576 pacjentów w wieku 50 lat lub starszych z nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową. W obu grupach pacjentom można było zwiększyć dawkę leków do największej tolerowanej, można było również dołączyć inne leki hipotensyjne. Trandolapryl był zalecany u wszystkich pacjentów z niewydolnością nerek, cukrzycą lub niewydolnością serca niezależnie od stosowania werapamilu czy atenololu. Średni okres obserwacji wynosił 2,7 roku. Leczenie werapamilem było równoważne leczeniu atenololem w prewencji zgonów z dowolnej przyczyny, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową. Dwuletnia kontrola ciśnienia tętniczego w obu grupach była podobna. Więcej niż 80% pacjentów wymagało 2 lub więcej leków w celu osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia tętniczego. Trandolapryl był stosowany u 63% pacjentów w grupie przyjmującej werapamil i u 52% pacjentów w grupie przyjmującej atenolol. Więcej niż 70% całkowitej populacji biorącej udział w badaniu INVEST osiągnęło docelowe wartości ciśnienia tętniczego <140/90 mmHg. U pacjentów z grupy dużego ryzyka, takich jak pacjenci z cukrzycą lub chorobą nerek, trzeba było osiągnąć niższe wartości ciśnienia tętniczego, aby można było uznać je za kontrolowane. Obserwowane działania niepożądane były minimalne i występowały z podobną częstością w obu grupach pacjentów. U pacjentów bez rozpoznanej w momencie ich włączenia do badania cukrzycy, nowe przypadki cukrzycy występowały rzadziej w grupie pacjentów leczonych werapamilem o przedłużonym uwalnianiu w porównaniu z grupą pacjentów leczonych atenololem (7,0% vs 8,2%, ryzyko względne 0,85, p<0,01).

Badania u pacjentów z nadciśnieniem z nefropatią cukrzycową

Dwa duże randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych. Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią. Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków, przytoczone wyniki również mają znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II. Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie u pacjentów z nadciśnieniem z cukrzycą typu 2 lub zaburzeniami czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2)

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz/lub z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo- naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu produktu Tarka składa się z warstwy zawierającej werapamilu chlorowodorek o przedłużonym uwalnianiu i warstwy zawierającej trandolapryl o natychmiastowym uwalnianiu.

Tarka

Nie są znane żadne interakcje farmakokinetyczne pomiędzy werapamilem a trandolaprylem lub trandolaprylatem. Właściwości farmakokinetyczne tego złożonego produktu odpowiadają właściwościom poszczególnych jego składników.

Werapamil

Werapamilu chlorowodorek jest mieszaniną racemiczną składającą się w równych częściach z enancjomeru R i enancjomeru S. Werapamil jest w znacznym stopniu metabolizowany. Norwerapamil jest jednym z 12 metabolitów stwierdzonych w moczu, ma 10 do 20% działania farmakologicznego werapamilu i stanowi 6% ilości wydalanego produktu leczniczego. Stan stacjonarny po wielokrotnym podaniu dawki raz na dobę osiągany jest po trzech-czterech dniach.

Wchłanianie

Więcej niż 90% werapamilu szybko wchłania się z jelita cienkiego. Z powodu wyraźnie zaznaczonego efektu pierwszego przejścia średnia dostępność biologiczna niezmienionego związku po podaniu pojedynczej dawki wynosi 22%. Po wielokrotnym podaniu średnia dostępność biologiczna werapamilu może wzrosnąć do 30%.

Średni czas do uzyskania maksymalnego stężenia w osoczu wynosi 4 do 15* godzin (*tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu). Dla norwerapamilu czas ten wynosi 5 do 15* godzin (*tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu). Stan stacjonarny podczas długotrwałego podawania raz na dobę osiągany jest po 3 - 4 dniach. Pokarm nie ma wpływu na biodostępność werapamilu.

Dystrybucja

Werapamil ulega szerokiej dystrybucji w tkankach organizmu, a objętość dystrybucji wynosi od 1,8 do 6,8 l/kg mc. u zdrowych osób. Werapamil wiąże się z białkami osocza w ok. 90%.

Metabolizm

Werapamil jest w znacznym stopniu metabolizowany. Badania metaboliczne in vitro wykazują, że werapamil jest metabolizowany przy udziale izoenzymów cytochromu P450: CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 i CYP2C18. U zdrowych ludzi, podany doustnie werapamilu chlorowodorek jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie. Zidentyfikowano dwanaście metabolitów, większość w zaledwie śladowych ilościach. Główne metabolity zidentyfikowano w rozmaitych N- i O-dealkilowanych produktach werapamilu. Spośród tych metabolitów tylko norwerapamil ma znaczące działanie farmakologiczne (około 20% działania leku macierzystego), co stwierdzono w badaniach u psów.

Eliminacja.

Średni okres półtrwania werapamilu po wielokrotnym podaniu wynosi ok. 8 godzin. Około 50% podanej dawki wydalane jest przez nerki w ciągu 24 godzin, a 70% - w ciągu pięciu dni. Z kałem wydalane jest do 16% podanej dawki. W postaci niezmienionej wydalane jest przez nerki 3% do 4% podanej dawki werapamilu. Całkowity klirens werapamilu ma nieomal tę samą wartość co objętość krwi przepływającej przez wątrobę, w przybliżeniu 1 l/h/kg mc. (zakres: 0,7 - 1,3 l/h/kg mc.).

Specjalne populacje

Dzieci i młodzież. Dostępne dane dotyczące farmakokinetyki u dzieci i młodzieży są ograniczone. Wydaje się, że stężenia w stanie stacjonarnym po podaniu doustnym u dzieci i młodzieży są nieco mniejsze w porównaniu do obserwowanych u dorosłych.

Osoby w podeszłym wieku. Starzenie się organizmu może wpływać na farmakokinetykę werapamilu podawanego pacjentom z nadciśnieniem. Okres półtrwania w fazie eliminacji może być wydłużony u pacjentów w podeszłym wieku. Stwierdzono, że działanie hipotensyjne werapamilu nie jest zależne od wieku pacjenta.

Niewydolność nerek. Zaburzenie czynności nerek nie ma wpływu na farmakokinetykę werapamilu, jak to wykazano w badaniach porównawczych u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek i osób z prawidłową czynnością nerek. Werapamilu i norwerapamilu nie można w istotnym stopniu usunąć drogą hemodializy.

Niewydolność wątroby. Dostępność biologiczna i okres półtrwania werapamilu zwiększają się u pacjentów z marskością wątroby. W wyrównanej niewydolności wątroby właściwości kinetyczne werapamilu pozostają niezmienione.

Trandolapryl

Trandolapryl jest prolekiem i w wyniku hydrolizy trandolaprylu powstaje trandolaprylat, czynny kwaśny metabolit. Po wielokrotnym podaniu pojedynczej dawki dobowej trandolaprylu, stan stacjonarny trandolaprylatu osiągany jest średnio po 4 dobach, zarówno u zdrowych ochotników, jak i u młodych lub starszych osób z nadciśnieniem tętniczym.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym trandolapryl jest bardzo szybko wchłaniany. W ciągu około 1 godziny po podaniu stężenie trandolaprylu w osoczu osiąga wartość maksymalną. Bezwzględna biodostępność trandolaprylu wynosi około 10%.

Medianę wartości maksymalnego stężenia trandolaprylatu w osoczu obserwuje się po 3 do 8 godzinach. Bezwzględna biodostępność trandolaprylatu po podaniu dawki trandolaprylu wynosi około 13%. Pokarm nie wpływa na Cmax ani na AUC trandolaprylatu.

Dystrybucja

Trandolapryl wiąże się z białkami osocza w około 80% i stopień wiązania nie zależy od stężenia. Objętość dystrybucji trandolaprylu wynosi około 18 l. Wiązanie trandolaprylatu zależy od stężenia i wynosi od 65% dla stężenia 1000 ng/ml do 94% dla stężenia 0,1 ng/ml, co wskazuje na wysycanie miej sc wiązania wraz ze zwiększaniem się stężenia.

Metabolizm

W wyniku hydrolizy trandolaprylu przez esterazy powstaje czynny kwaśny metabolit, trandolaprylat. Eliminacja

U zdrowych ochotników, trandolapryl jest szybko usuwany z osocza, a średni okres półtrwania wynosi mniej niż godzinę. Po wielokrotnym podaniu pojedynczej dawki dobowej trandolaprylu, stan stacjonarny trandolaprylatu osiągany jest średnio po 4 dobach, zarówno u zdrowych ochotników, jak i u młodych lub starszych osób z nadciśnieniem tętniczym. W stanie stacjonarnym efektywny okres półtrwania trandolaprylatu wynosi od 15 do 23 godzin, uwzględniając niewielki ułamek podanej dawki leku, która pozostaje związana z osoczową i tkankową konwertazą angiotensyny.

U ludzi po podaniu doustnym produktu znakowanego pierwiastkiem radioaktywnym, 33% radioaktywności oznaczono w moczu, a 66% w kale. Około 9 do 14% podanej dawki trandolaprylu jest wydalane z moczem w postaci trandolaprylatu. Śladowe ilości trandolaprylu są wydalane z moczem w postaci niezmienionej (< 0,5%). Całkowity klirens osoczowy trandolaprylu i trandolaprylatu po podaniu dożylnym dawek około 2 mg wynosi odpowiednio 52 l/h i 7 l/h. Klirens nerkowy trandolaprylatu, w zależności od dawki wynosi od 0,15 do 4 l/h.

Specjalne populacje

Dzieci i młodzież. Nie badano właściwości farmakokinetycznych trandolaprylu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Podeszły wiek i płeć. Właściwości farmakokinetyczne trandolaprylu badano u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) i u pacjentów obu płci. Stężenie trandolaprylu w osoczu jest zwiększone u osób w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym, ale stężenie tradolaprylatu w osoczu i hamowanie aktywności konwertazy angiotensyny są podobne u starszych i młodszych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Właściwości farmakokinetyczne trandolaprylu i trandolaprylatu oraz hamowanie aktywności konwertazy angiotensyny są podobne u mężczyzn i kobiet w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym.

Rasa. Nie badano różnic we właściwościach farmakokinetycznych u różnych ras.

Niewydolność nerek. U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min oraz u pacjentów leczonych hemodializami stężenia trandolaprylu i trandolaprylatu w osoczu są około dwa razy większe, a klirens nerkowy zmniejszony o około 85% w porównaniu do zdrowych osób. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki.

Niewydolność wątroby. Po podaniu doustnym pacjentom z łagodną do umiarkowanej poalkoholową marskością wątroby stężenia w osoczu trandolaprylu i trandolaprylatu były odpowiednio dziewięć razy i dwa razy większe niż u zdrowych osób, ale hamowanie konwertazy angiotensyny było niezmienione. U pacjentów z niewydolnością wątroby należy rozważyć stosowanie mniejszych dawek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Objawy toksyczności ogólnej obserwowano jedynie u zwierząt narażonych na dawki wielokrotnie przekraczające dawki maksymalne stosowane u ludzi, co świadczy o bezpieczeństwie stosowania produktu u ludzi. W badaniach genotoksyczności nie stwierdzono żadnego istotnego zagrożenia dla ludzi.

W badaniach na zwierzętach opisano działania niepożądane inhibitorów ACE na późny rozwój płodu, prowadzące do śmierci płodu i wad wrodzonych, szczególnie w obrębie czaszki. Uważa się, że nieprawidłowości te spowodowane są działaniem farmakologicznym inhibitorów ACE powodującym małowodzie.

Nie ma dowodów na działanie rakotwórcze trandolaprylu lub werapamilu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa z trandolaprylem

Skrobia kukurydziana

Laktoza jednowodna

Powidon

Hypromeloza

Sodu stearylofumaran

Warstwa z werapamilu chlorowodorkiem Celuloza mikrokrystaliczna Sodu alginian Powidon

Magnezu stearynian Woda oczyszczona

Skład otoczki Opadry OY-S-24943 (różowej) Hypromeloza (6 mPa-s)

Hypromeloza (15 mPa-s) Hydroksypropyloceluloza Makrogol 400 Makrogol 6000 Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu dokuzynian Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Skład otoczki Opadry OY-S-22949 (żółtej) Hypromeloza (6 mPa-s)

Hypromeloza (15 mPa-s) Hydroksypropyloceluloza Makrogol 400 Makrogol 6000 Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu dokuzynian Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

30 szt.

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17060

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.08.2010 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02/2015

UR/ZM/0036/15 23.02.2015

Tarka