+ iMeds.pl

Tartephedreel n -Ulotka Tartephedreel n

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tartephedreel N

krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tartephedreel N i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Tartephedreel N

3.    Jak przyjmować lek Tartephedreel N

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tartephedreel N

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tartephedreel N i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Tartephedreel N jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagaj ąco w kaszlu towarzyszącym łagodnym infekcjom górnych dróg oddechowych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tartephedreel N

Kiedy nie przyjmować leku Tartephedreel N

• jeśli pacjent ma stwierdzone uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub na substancję pomocniczą zawartą w leku (wymienioną w punkcie 6)

•    w przypadku istniejących chorób tarczycy, nie stosować bez uprzedniej konsultacji z lekarzem ze względu na niewielką ilość jodu zawartą w produkcie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli objawy nasilą się, towarzyszyć im będą uczucie duszności, gorączka lub ropna wydzielina, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych i zawartość etanolu nie zaleca się stosowania u dzieci, które nie ukończyły 12 lat. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. O stosowaniu u dzieci w wieku 6-12 lat może zdecydować jedynie lekarz.

Tartephedreel N i inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Tartephedreel N z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Tartephedreel N powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią. Brak jest danych dotyczących wpływu leku na płodność.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W zaleconych dawkach nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Tartephedreel N zawiera etanol

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

3. Jak przyjmować lek Tartephedreel N

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

zwykle po 10 kropli 1-3 razy dziennie.

Sposób stosowania

Doustnie.

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Czas stosowania

Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią lub wystąpią nowe, niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania przez dłuższy okres czasu bez konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tartephedreel N

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Tartephedreel N

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Tartephedreel N

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Tartephedreel N może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.:+48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tartephedreel N

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tartephedreel N

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Tartephedreel N są:

10.0 g

Kalium stibyltartaricum

D 4

10.0 g

Atropa bella-donna

D 4

10.0 g

Natrium sulfuricum

D 4

10.0 g

Arsenum jodatum

D 6

5.0 g

Lobelia inflata

D 4

5.0 g

Ipecacuanha

D 4

5.0 g

Blatta orientalis

D 6

5.0    g

5.0    g


Naphthalinum Anisum stellatum


D 6 D 3


Pozostałe składniki: woda oczyszczona. Lek zawiera 35% (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Tartephedreel N i co zawiera opakowanie

Tartephedreel N jest przezroczystym, bezbarwnym do jasnożółtego roztworem o zapachu etanolu. Ze względu na zawartość anyżu może mieć lekko słodki, aromatyczny zapach.

Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego z zakrętką z pierścieniem zabezpieczającym i kroplomierzem, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.

Adres:...

tel.....

e-mail:..........

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: mm/rr

logo -Heel Kod opakowania

- 4 -

Tartephedreel N

Charakterystyka Tartephedreel n

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tartephedreel N krople doustne, roztwór


2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g kropli zawiera następujące substancje czynne:


1.

Kalium stibyltartaricum

D4

10,0 g

2.

Atropa bella-donna

D4

10,0 g

3.

Natrium sulfuricum

D4

10,0 g

4.

Arsenum iodatum

D6

10,0 g

5.

Lobelia inflata

D4

5,0 g

6.

Ipecacuanha

D4

5,0 g

7.

Blatta orientalis

D6

5,0 g

8.

Naphthalinum

D6

5,0 g

9.

Anisum stellatum

D3

5,0 g


Produkt zawiera 35% (v/v) etanolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Krople doustne, roztwór.

Przejrzysty, bezbarwny do jasnożółtego roztwór o zapachu etanolu; ze względu na zawartość anyżu może mieć lekko słodki, aromatyczny zapach.


4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

4.1.    Wskazania do stosowania

Homeopatyczny produkt leczniczy stosowany wspomagaj ąco w kaszlu towarzyszącym łagodnym infekcjom górnych dróg oddechowych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: zwykle po 10 kropli 1-3 razy dziennie.


Dzieci do 12 lat

Dopuszcza się stosowanie u dzieci w wieku 6-12 lat po konsultacji lekarskiej. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Sposób podawania

Doustnie.

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zaleconej dawki.

Czas stosowania

Nie zaleca się stosowania przez dłuższy okres czasu bez konsultacji z lekarzem.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie zaleca się stosowania w chorobach tarczycy.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu, co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

Jeśli objawy nasilą się, towarzyszyć im będą uczucie duszności, gorączka lub ropna wydzielina, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość etanolu nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. U dzieci w wieku 6-12 lat produkt może być stosowany tylko na zalecenie lekarza.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania produktu u kobiet w okresie ciąży i/lub karmienia piersią. Brak jest danych dotyczących wpływu na płodność.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W zalecanych dawkach nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Nie są znane.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.:+4822 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

4.9. Przedawkowanie

Objawy przedawkowania nie są znane.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych. Uważa się, że wysokie rozcieńczenia substancji nie stanowią zagrożenia Toksykologicznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE_

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

1. Woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

5 lat.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych wymagań.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką z pierścieniem zabezpieczającym i kroplomierzem w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 30 ml lub 100 ml roztworu. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.de

8. NUMER(y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IL-2894/LN-H

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30 czerwca 1992 Data przedłużenia pozwolenia: 2 stycznia 2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


4

Tartephedreel N