+ iMeds.pl

Tavanic 500 500 mgUlotka Tavanic 500

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Tavanic 500 i wjakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Tavanic 500

3.    Jak stosować Tavanic 500

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Tavanic 500

6.    Inne informacje.

TAVANIC 500

(Levofloxacinum)

500 mg

tabletki powlekane

Tabletki powlekane z rowkiem dzielącym barwy jasno żółtawo-białej do czerwonawo-białej.

Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 512,46 mg półwodnej lewofloksacyny, co odpowiada 500 mg lewofloksacyny.

Substancje pomocnicze: krospowidon, metylohydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa fumaranu stearylu, makrogol 8000, talk, barwniki: dwutlenek tytanu (E171), czerwony tlenek żelaza (E172), żółty tlenek żelaza (E172).

Opakowanie zawiera 5, 7 lub 10 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50

D-65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy

1. CO TO JEST TAVANIC 500 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tavanic zawiera substancję czynną - lewofloksacynę, która jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, należącym do grupy fluorochinolonów. Tavanic działa bakteriobójczo na wiele bakterii.

Tabletki Tavanic 500 stosowane są u osób dorosłych w leczeniu lekkich do umiarkowanie ciężkich zakażeń bakteryjnych, wywoływanych przez bakterie wrażliwe na lewofloksacynę. Należą do nich:

•    ostre zapalenie zatok

•    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

•    pozaszpitalne zapalenie płuc

•    powikłane zakażenia układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

•    przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ TAVANIC 500 Leku Tavanic 500 nie należy stosować:

•    u pacjentów z nadwrażliwością na lewofloksacynę, inne chinolony lub którykolwiek składnik preparatu,

•    u chorych na padaczkę lub z padaczką w wywiadzie,

•    u pacjentów u których występowało zapalenie ścięgien podczas stosowania chinolonów,

•    u dzieci i młodzieży przed zakończeniem okresu wzrostu,

•    u kobiet w ciąży,

•    u kobiet karmiących piersią.

Zachować szczególną ostrożność stosując Tavanic 500:

-    w zapaleniu płuc o ciężkim przebiegu, spowodowanym przez dwoinkę zapalenia płuc (pneumokoki). W tym przypadku Tavanic nie jest optymalnym lekiem.

-    w zakażeniach szpitalnych wywołanych przez P.aeruginosa - może być konieczne leczenie skojarzone.

Podczas leczenia preparatem Tavanic mogą wystąpić drgawki, szczególnie u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek, np. z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Z tego względu należy poinformować lekarza o przebytych chorobach. Możliwość wystąpienia drgawek jest również większa podczas jednoczesnego stosowania takich leków, jak fenbufen lub podobne niesteroidowe leki przeciwzapalne albo teofilina (patrz pkt „Stosowanie innych leków”).

Reakcje uczulenia na światło i związane z tym zmiany skórne przypominające oparzenie słoneczne występują podczas stosowania lewofloksacyny bardzo rzadko, zaleca się jednak, aby pacjenci leczeni preparatem Tavanic nie narażali się na duże dawki światła słonecznego lub sztucznego promieniowania UV (np. słońce, zwłaszcza w rejonach wysokogórskich, solarium).

Jeśli w trakcie lub po zakończeniu leczenia preparatem Tavanic wystąpi biegunka, zwłaszcza nasilona, ciągła i (lub) krwawa, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy te mogą wskazywać na ciężkie, spowodowane przez antybiotyk, zapalenie jelita grubego (tzw. rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). W razie wystąpienia biegunki podczas leczenia preparatem Tavanic pacjent powinien zwrócić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie. Leki hamujące perystaltykę jelit są w takim przypadku przeciwwskazane.

Zapalenie ścięgien, rzadko obserwowane w trakcie stosowania chinolonów, może niekiedy być przyczyną zerwania ścięgna, szczególnie ścięgna Achillesa. Na zapalenie ścięgien bardziej narażeni są pacjenci w wieku podeszłym. Ryzyko zerwania ścięgna jest większe w przypadku jednoczesnego stosowania korty ko steroidów. Jeśli podejrzewa się zapalenie ścięgna, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu Tavanic, skontaktować się z lekarzem i rozpocząć odpowiednie leczenie (np. unieruchomić kończynę).

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (wrodzone zaburzenie przemiany materii) mogą wystąpić reakcje hemolityczne (rozpad krwinek czerwonych) w trakcie leczenia preparatami z grupy chinolonów. U osób tych należy bardzo ostrożnie stosować lewofloksacynę.

Z powodu możliwości zwiększenia wskaźników krzepnięcia i (lub) wystąpienia krwawienia u pacjentów leczonych lekiem Tavanic 500 w skojarzeniu z antagonistami witaminy K (np. warfaryną) należy kontrolować krzepliwość krwi w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków.

Notowano reakcje psychotyczne u pacjentów leczonych chinolonami, w tym również lewofloksacyną. W bardzo rzadkich przypadkach następstwem tych reakcji były myśli samobójcze oraz zachowania zagrażające życiu - czasem nawet po podaniu pojedynczej dawki lewofloksacyny (patrz „Możliwe działania niepożądane”). Jeśli u pacjenta wystąpią takie reakcje należy zaprzestać stosowania lewofloksacyny i podjąć odpowiednie działania. Zaleca się ostrożność podczas stosowania lewofloksacyny u pacjentów z psychozą lub u pacjentów, u których stwierdzono w wywiadzie chorobę psychiczną.

Stosowanie leku Tavanic 500 z jedzeniem i piciem

Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzając, popijając odpowiednią ilością (1/2 do 1 szklanki) płynu. Tabletki mogą być dzielone, w celu ułatwienia dawkowania. Tabletki można przyjmować zarówno w trakcie posiłku, jak i między posiłkami.

Patrz również „Stosowanie innych leków”.

Ciąża

Ze względu na brak doświadczeń ze stosowaniem lewofloksacyny w okresie ciąży a także ze względu na ryzyko uszkodzenia przez chinolony chrząstek płodów lub organizmów w okresie wzrostu, nie jest zalecane podawanie preparatu Tavanic kobietom w ciąży. Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Jeśli ciąża zostanie stwierdzona w trakcie leczenia preparatem Tavanic, pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie ma doświadczeń dotyczących bezpiecznego stosowania leku u kobiet karmiących piersią. Jeśli konieczne jest stosowanie leku u matki, nie powinna ona karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Niektóre objawy niepożądane (np. zawroty głowy, oszołomienie, senność, zaburzenia widzenia (patrz też pkt „Działania niepożądane”), mogą upośledzać zdolność koncentracji i szybkość reakcji pacjenta, a tym samym mogą zwiększać ryzyko w sytuacjach, w których zdolności te mają szczególne znaczenie (np. prowadzenie samochodu, obsługa maszyn, praca na wysokości bez stałego zabezpieczenia).

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Istnieją dane wskazujące na to, że podczas jednoczesnego stosowania chinolonów i teofiliny dochodzi do znacznego obniżenia progu drgawkowego, czyli zwiększenia skłonności do wystąpienia drgawek. Podobny efekt występuje również w trakcie jednoczesnego stosowania chinolonów i fenbufenu lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Działanie preparatu Tavanic jest znacznie słabsze podczas jednoczesnego stosowania preparatu sukralfat (lek osłaniający błonę śluzową żołądka). Również preparaty zobojętniające zawierające sole magnezu lub glinu oraz preparaty zawierające sole żelaza osłabiają działanie lewofloksacyny. Jeżeli stosowane są wymienione leki, Tavanic należy przyjmować 2 godziny wcześniej lub 2 godziny po ich zastosowaniu.

Wydalanie lewofloksacyny przez nerki jest w niewielkim stopniu hamowane przez cymetydynę i probenecyd, co, wydaje się nie mieć znaczenia klinicznego. Jednakże należy zachować ostrożność Jeśli lewofloksacynajest stosowana jednocześnie z innymi lekami zmniejszającymi wydzielanie kanalikowe w nerkach, takimi jak prebencyd czy cymetydyna, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek.

Okres półtrwania cyklosporyny wydłuża się podczas jednoczesnego stosowania lewofloksacyny.

Podczas jednoczesnego leczenia lewofloksacyną i antagonistami witaminy K (np. warfaryną) zgłaszano wzrost wskaźników krzepnięcia (czas i wskaźnik protrombinowy) i (lub) wystąpienia krwawienia. Wymienione objawy mogą być ciężkie. U pacjentów leczonych antagonistami witaminy K należy kontrolować wskaźniki krzepnięcia.

Podczas jednoczesnego spożywania alkoholu zwiększa się ryzyko wystąpienia niektórych działań niepożądanych.

3. JAK STOSOWAĆ TAVANIC 500

Tabletki Tavanic 500 podaje się raz lub dwa razy na dobę. Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia ciężkości zakażenia oraz wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie.

Należy przestrzegać zasad dawkowania i nie zmieniać ich bez zgody lekarza, w przeciwnym razie leczenie może okazać się nieskuteczne.

W przypadku pominięcia jednej dawki należy przyjąć ją możliwie najszybciej, a następne dawki przyjmować zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami lekarza.

Pacjentom z prawidłowa czynnością nerek, u których klirens kreatyniny wynosi >50 ml/min zaleca sie następujące dawkowanie:

•    ostre zapalenie zatok: raz na dobę 1 tabletka Tavanic 500 (500 mg lewofloksacyny) przez 10 do 14 dni;

•    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli: raz na dobę 1/2 do 1 tabletki Tavanic 500 (250 - 500 mg lewofloksacyny na dobę) przez 7 do 10 dni;

•    pozaszpitalne zapalenie płuc: raz do 2 razy na dobę 1 tabletka Tavanic 500 (500 - 1000 mg lewofloksacyny na dobę) przez 7 do 14 dni;

•    powikłane zakażenie układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek: raz na dobę 1/2 tabletki Tavanic 500 (250 mg lewofloksacyny) przez 7 do 10 dni;

•    przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego: 1 tabletka Tavanic 500 (500 mg lewofloksacyny) raz na dobę przez 28 dni;

•    zakażenie skóry i tkanek miękkich: raz na dobę 1/2 tabletki Tavanic 500 (250 mg lewofloksacyny) lub raz do 2 razy na dobę 1 tabletka Tavanic 500 (500 — 1000 mg lewofloksacyny na dobę) przez 7 do 14 dni.

Czas trwania leczenia preparatem Tavanic jest różny w zależności od przebiegu choroby. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków leczenie powinno trwać co najmniej 48 do 72 godzin po ustąpieniu gorączki lub po uzyskaniu eradykacji drobnoustroju.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Ponieważ lewofloksacyna jest wydalana głównie przez nerki, u pacjentów z niewydolnością nerek należy dawkę zredukować, zgodnie z poniższym schematem:

klirens kreatyniny

schemat dawkowania

>50 ml/ min

250 mg / 24 h

500 mg / 24 h

500 mg /12 h

niezależnie od klirensu

pierwsza dawka 250 mg

pierwsza dawka 500 mg

pierwsza dawka 500 mg

50 - 20 ml/ min

następnie 125 mg / 24 h

następnie 250 mg / 24 h

następnie 250 mg/12 h

19- 10 ml/min

następnie 125 mg/48 h

następnie 125 mg / 24 h

następnie 125 mg / 12 h

<10 ml/min (w tym chorzy dializowani -hemodializa i CAPD)1

następnie 125 mg/48 h

następnie 125 mg / 24 h

następnie 125 mg / 24 h

1 po hemodializie lub ambulatoryjnej ciągłej dializie otrzewnowej (CA

5D) nie jest potrzebna

dodatkowa dawka.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Zmiana dawkowania nie jest konieczna, ponieważ lewofloksacyna nie jest w istotnym stopniu metabolizowana przez wątrobę.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzając, popijając odpowiednią ilością (1/2 do 1 szklanki) płynu. Tabletki mogą być dzielone, w celu ułatwienia dawkowania.

Przedawkowanie

Najważniejszymi objawami, jakie mogą wystąpić po podaniu preparatu Tavanic w dawkach większych niż terapeutyczne, są objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (splątanie, zawroty głowy, zaburzenia świadomości i napady drgawkowe) oraz wydłużenie odstępu QT w obrazie EKG, a także objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, uszkodzenie błon śluzowych).

Leczenie jest wyłącznie objawowe. Lewofloksacyny nie można usunąć z organizmu za pomocą dializy, nie ma swoistego antidotum.

Przypadkowe przyjęcie dodatkowej tabletki Tavanic 500 nie ma zwykle żadnych następstw, jednak w razie przyjęcia kilku tabletek więcej konieczna jest konsultacja z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Leki mogą powodować czasem niekorzystne działania, tzw. działania niepożądane, nie występujące jednak u każdego leczonego pacjenta. Częstotliwości występowania objawów działań niepożądanych podane są w poniższej tabeli:

Określenie w tekście

Częstotliwość występowania

Często

Od 1 do 10 pacjentów na 100 leczonych

Niezbyt często

Od 1 pacjenta na 100 leczonych do 1 na 1000

Rzadko

Od 1 pacjenta na 1000 leczonych do 1 na 10000

Bardzo rzadko

Mniej niż 1 pacjent na 10 000 leczonych

Reakcje skórne i ogólne reakcje nadwrażliwości:

Niezbyt często: świąd, wysypka

Rzadko: ogólne reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne) z objawami typu: pokrzywka, skurcz oskrzeli, duszność.

Bardzo rzadko: obrzęk skóry i błon śluzowych (np. twarzy i gardła - tzw. obrzęk naczynioruchowy), nagłe obniżenie ciśnienia krwi i wstrząs, uczulenie na światło słoneczne i światło UV (patrz: „Środki ostrożności”).

W pojedynczych przypadkach: nasilone zmiany na skórze i błonie śluzowej w postaci zmian pęcherzowych (zespół Stevensa-Johnsona), toksyczna martwica naskórka (zespół Lyella), wysiękowy rumień wielopo stadowy.

Czasem reakcje ogólne mogą być poprzedzone lekkimi zmianami skórnymi. Wymienione objawy mogą pojawić się już po pierwszej dawce, w ciągu kilku minut lub godzin po przyjęciu leku.

Wpływ na przewód pokarmowy i metabolizm Często: nudności, biegunka.

Niezbyt często: brak łaknienia, wymioty, bóle brzucha, dyspepsja (niestrawność).

Rzadko: krwawa biegunka, będąca w bardzo rzadkich przypadkach objawem zapalenia jelit, w tym rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (patrz pkt „Środki ostrożności”).

Bardzo rzadko: obniżenie poziomu glukozy we krwi (hipoglikemia), szczególnie u chorych na cukrzycę. Objawami obniżonego poziomu glukozy we krwi są: „wilczy głód”, nadmierna nerwowość, pocenie się, drżenie rąk.

Podczas stosowania innych chinolonów opisywano indukowanie ostrego napadu porfirii u chorych na porfirię (bardzo rzadka wrodzona choroba przemiany materii). Może to również dotyczyć preparatu Tavanic,

Wpływ na układ nerwowy

Niezbyt często: bóle głowy, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, senność, bezsenność. Rzadko: zaburzenia czucia, np. mrowienie dłoni, drżenie, splątanie, drgawki.

Bardzo rzadko: zaburzenia czucia, zaburzenia widzenia i słuchu, smaku i węchu, zaburzenia koordynacji mięśni, np. podczas chodzenia.

Zaburzenia psychiczne:

Rzadko: niepokój, depresja, reakcje psychotyczne, pobudzenie.

Bardzo rzadko: omamy, reakcje psychotyczne z zachowaniami zagrażającymi życiu w tym myśli i próby samobójcze (patrz „Zachować szczególną ostrożność stosując Tavanic 500”).

Wpływ na serce j układ krążenia

Rzadko: przyśpieszenie czynności serca, obniżenie ciśnienia krwi.

Bardzo rzadko: zapaść krążeniowa (przypominająca wstrząs).

Pojedyncze przypadki: wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (patrz pkt „Przedawkowanie”).

Działanie na mięśnie, ścięgna i układ kostny

Rzadko: dolegliwości ze strony ścięgien, w tym zapalenie ścięgien (głównie ścięgna Achillesa), bóle stawów i mięśni.

Bardzo rzadko: zerwanie ścięgna (np. ścięgna Achillesa) - powikłanie to może wystąpić w ciągu 48 godzin po rozpoczęciu leczenia i może być obustronne (patrz pkt „Środki ostrożności”). Osłabienie mięśniowe - może mieć szczególne znaczenie u chorych na miastenię (rzadka choroba układu nerwowego).

W pojedynczych przypadkach: rozpad mięśni prążkowanych (rabdomioliza).

Wpływ na wątrobę i nerki

Często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT).

Niezbyt często: zwiększenie stężenia bilirubiny lub kreatyniny w surowicy (objawy niewydolności wątroby i niewydolności nerek).

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, takie jak zapalenie wątroby, zaburzenia czynności nerek, aż do ostrej niewydolności nerek, np. w wyniku reakcji alergicznych (śródmiąższowe zapalenie nerek).

Wpływ na morfologie krwi

Niezbyt często: podwyższenie odsetka określonego typu krwinek białych - granulocytów kwasochłonnych (eozynofilia), zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia).

Rzadko: zmniejszenie odsetka określonego typu krwinek białych - leukocytów obojętnochłonnych (neutropenia), zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), co może powodować większą skłonność do wylewów krwawych lub krwawień.

Bardzo rzadko: znaczne zmniejszenie określonego typu krwinek białych - granulocytów (agranulocytoza), co może być przyczyną objawów poważnej choroby (utrzymująca się lub nawracająca gorączka, angina, nasilone odczuwanie objawów chorobowych).

W pojedynczych przypadkach: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych w wyniku ich nasilonego rozpadu (niedokrwistość hemolityczna), zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia).

Inne działania niepożądane

Niezbyt często: osłabienie, nadkażenia grzybicze oraz rozwój innych opornych drobnoustrojów.

Bardzo rzadko: gorączka, odczyn alergiczny ze strony płuc (alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych).

Stosowanie antybiotyków może być przyczyną zaburzeń składu flory bakteryjnej i grzybiczej, współistniejącej normalnie w organizmie zdrowego człowieka. W niektórych przypadkach może dojść do nadmiernego rozwoju drobnoustrojów niewrażliwych na stosowany antybiotyk (zakażenia oportuni styczne).

W przypadku wystąpienia podczas stosowania preparatu Tavanic wymienionych wyżej objawów niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem.

W niektórych przypadkach działania niepożądane - np. rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, niektóre zmiany składu krwi, ciężkie reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, ciężkie zmiany skórne - a zwłaszcza nasilone, mogą stanowić zagrożenie życia. Należy przerwać przyjmowanie leku oraz niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU TAVANIC 500

Przechowywać w temperaturze do przekraczającej 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po upływie terminu ważności.

6. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa Tel. + 0(22) 541 46 00

Data sporządzenia ulotki

(

8

Tavanic 500

Charakterystyka Tavanic 500

:h

ř

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECi

8

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tavanic 500, tabletki powlekane

2.    SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg lewofloksacyny (Levoßoxacinum) co odpowiada 512,46 mg półwodnej lewofloksacyny.

Substancje pomocnicze podano w punkcie 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Tabletki powlekane z rowkiem dzielącym barwy jasno żółtawo-białej do czerwonawo-białej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

U osób dorosłych w leczeniu lekkich do umiarkowanie ciężkich zakażeń, wywoływanych przez drobnoustroje wrażliwe na lewofloksacynę:

•    ostre zapalenie zatok

•    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

•    pozaszpitalne zapalenie płuc

•    powikłane zakażenia układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

•    przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Wybierając antybiotyk należy uwzględniać obowiązujące w danym kraju lub lokalnie standardy stosowania antybiotyków.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Preparat Tavanic tabletki podaje się raz lub dwa razy na dobę. Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia ciężkości zakażenia oraz wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia jest różny w zależności od przebiegu choroby (patrz: tabela poniżej). Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, leczenie powinno trwać co najmniej 48 do 72 godz. po ustąpieniu gorączki lub po uzyskaniu eradykacji drobnoustroju.

Sposób podawania

Preparat Tavanic tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzając, popijając odpowiednią ilościąpłynu. Tabletki mogą być dzielone. Lek można przyjmować w trakcie posiłku lub między posiłkami. Preparat powinien być przyjmowany dwie godziny przed albo dwie godziny po przyjęciu: soli żelaza, leków zobojętniających sok żołądkowy lub sukralfatu, ponieważ leki te mogą zmniejszać wchłanianie antybiotyku (patrz pkt 4.5: Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Zaleca się następujące dawkowanie preparatu Tavanic:

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek

(klirens kreatyniny >50 ml/min)_

Wskazanie

Dawka dobowa

(zależnie od ciężkości zakażenia)

Czas trwania leczenia

Ostre zapalenie zatok

500 mg raz na dobę

10 - 14 dni

Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

250 do 500 mg raz na dobę

7 -10 dni

Pozaszpitalne zapalenie płuc

500 mg raz lub dwa razy na dobę

7-14 dni

Powikłane zakażenia układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

250 mg raz na dobę

7-10 dni

Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego

500 mg raz na dobę

28 dni

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

250 mg raz na dobę lub 500 mg raz lub dwa razy na dobę

7 - 14 dni

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

(klirens kreatyniny <50 ml/min)_

Klirens kreatyniny

Schemat dawkowania

250 mg/24 h

500 mg/24 h

500 mg/12 h

niezależnie od klirensu

pierwsza dawka: 250 mg

pierwsza dawka: 500 mg

pierwsza dawka: 500 mg

50 - 20 ml/min

następnie: 125 mg/24 h

następnie: 250 mg/24 h

następnie: 250 mg/12 h

19- 10 ml/min

następnie: 125 mg/48 h

następnie: 125 mg/24 h

następnie: 125 mg/12 h

<10 ml/min (w tym chorzy dializowani -hemodializa i CAPD*)

następnie: 125 mg/48 h

następnie: 125 mg/24 h

następnie: 125 mg/24 h

po hemodializie czy ambulatoryjnej ciągłej dializie otrzewnowej (CAPD) nie jest potrzebna dodatkowa dawka.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

Zmiana dawki nie jest konieczna, ponieważ łewofloksacyna nie jest w istotnym stopniu metabolizowana w wątrobie, a wydalanie odbywa się przez nerki.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zmiana dawki u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna, jeśli nie współistnieje niewydolność nerek.

4.3 Przeciwwskazania

Preparatu Tavanic tabletki nie należy stosować:

•    u pacjentów z nadwrażliwością na lewofloksacynę, inne chinolony lub którykolwiek składnik preparatu,

•    u pacjentów z padaczką lub z padaczką w wywiadzie,

•    u pacjentów, u których występowało zapalenie ścięgien podczas stosowania innych fluorochino 1 onów,

•    u dzieci i młodzieży przed zakończeniem okresu wzrostu,

•    u kobiet w ciąży,

•    u kobiet karmiących piersią

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W większości przypadków ciężkiego zapalenia płuc spowodowanego przez dwoinkę zapalenia płuc (pneumokoki) lewofloksacyna nie jest optymalnym lekiem.

W zakażeniach szpitalnych wywołanych przez P. aeruginosa może być konieczne leczenie skojarzone.

Zapalenie ścięgien

Zapalenie ścięgien, rzadko obserwowane w trakcie stosowania chinolonów, może niekiedy być przyczyną zerwania ścięgna, szczególnie ścięgna Achillesa. Ryzyko wystąpienia zapalenia ścięgien i zerwania ścięgna zwiększa się u pacjentów w podeszłym wieku oraz przypadku jednoczesnego stosowania kortykosteroidów. Pacjenci leczeni preparatem Tavanic powinni być poddani ścisłej obserwacji. Pacjent, u którego wystąpią objawy zapalenia ścięgien powinien zgłosić się do lekarza. Jeśli podejrzewa się zapalenie ścięgna - należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu Tavanic i rozpocząć odpowiednie leczenie (np. unieruchomienie kończyny).

Choroba związana z nadkażeniem Clostridium difficile

Biegunka, szczególnie jeśli ma ciężki przebieg, jest ciągła i (lub) krwawa i wystąpiła podczas leczenia lewofloksacyną lub po jego zakończeniu, może być objawem zakażenia Clostridium difficile, którego najcięższąpostaciąjest rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. W razie podejrzenia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego należy natychmiast przerwać przyjmowanie tabletek Tavanic i zastosować odpowiednie leczenie, w tym odpowiedni antybiotyk (np. wankomycyna doustnie). Leki hamujące perystaltykę są w tej sytuacji przeciwwskazane.

Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek

Podobnie jak i inne chinolony, lewofloksacynę należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek, np. z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, podczas jednoczesnego stosowania fenbufenu i podobnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub innych leków obniżających próg drgawkowy, takich jak teofilina (patrz pkt 4.5: Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

U pacjentów z utajonym lub jawnym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej mogą wystąpić reakcje hemolityczne w trakcie leczenia antybiotykami z grupy chinolonów. U osób tych należy ostrożnie stosować lewofloksacynę.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Lewofloksacyna jest wydalana głównie przez nerki, dawkę preparatu Tavanic należy więc dostosować do stopnia wydolności nerek.

Zapobieganie reakcjom uczulenia na światło

Chociaż reakcje uczulenia na światło podczas stosowania lewofloksacyny są bardzo rzadkie, w celu zabezpieczenia przed wystąpieniem ewentualnych zmian uczuleniowych zaleca się, aby pacjenci leczeni preparatem Tavanic nie narażali się na duże dawki promieniowania słonecznego lub sztucznego promieniowania UV (np. lampy słoneczne, solaria).

Pacjenci leczeni antagonistami witaminy K

Z powodu możliwości zwiększenia wskaźników krzepnięcia (PT, INR) i (lub) wystąpienia krwawienia u pacjentów leczonych lekiem Tavanic 500 w skojarzeniu z antagonistami witaminy K (np. warfaryną) należy kontrolować krzepliwość krwi w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków (patrz 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Reakcje psychotyczne

Notowano reakcje psychotyczne u pacjentów leczonych chinolonami, w tym również lewofloksacyną. W bardzo rzadkich przypadkach następstwem tych reakcji były myśli samobójcze oraz zachowania zagrażające życiu - czasem nawet po podaniu pojedynczej dawki lewofloksacyny (patrz punkt 4.8). Jeśli u pacjenta wystąpią takie reakcje należy zaprzestać stosowania lewofloksacyny i podjąć odpowiednie działania Zaleca się ostrożność podczas stosowania lewofloksacyny u pacjentów z psychozą lub u pacjentów, u których stwierdzono w wywiadzie chorobę psychiczną.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Sole żelaza, leki zobojętniające zawierające sole magnezu lub glinu

Sole żelaza oraz preparaty zobojętniające, zawierające magnez lub glin, zmniejszają wchłanianie podawanej jednocześnie lewofloksacyny. Zaleca się, aby preparaty zawierające kationy dwu- lub trójwartościowe, takie jak sole żelaza lub leki zobojętniające zawierające magnez lub glin, przyjmować co najmniej 2 godziny wcześniej lub 2 godziny po podaniu tabletki Tavanic. Nie stwierdzono interakcji z węglanem wapnia.

Sukralfat

Sukralfat znacznie zmniejsza biodostępność tabletek Tavanic. Jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje oba leki, zaleca się przyjmowanie sukralfatu 2 godziny po podaniu tabletki Tavanic.

Teofilina, fenbufen lub podobne niesteroidowe leki przeciwzapalne

W badaniach klinicznych nie stwierdzono farmakokinetycznych interakcji między lewofloksacyną i teofiliną. Wiadomo jednak, że w czasie jednoczesnego stosowania chinolonów i teofiliny dochodzi do znacznego obniżenia progu drgawkowego. Podobny efekt występuje w trakcie stosowania nie steroidowych leków przeciwzapalnych czy innych leków obniżających próg drgawkowy.

Podczas jednoczesnego podawania fenbufenu stężenie lewofloksacyny w osoczu jest o 13% wyższe niż podczas stosowania samej lewofloksacyny.

Probenecyd i cymetydyna

Probenecyd i cymetydyna wywierają statystycznie istotny wpływ na eliminację lewofloksacyny. Cymetydyna zmniejsza klirens nerkowy lewofloksacyny o 24%, a probenecyd o 34%. Przyczyną tego zjawiska jest zdolność hamowania przez oba leki wydzielania lewofloksacyny przez kanaliki nerkowe. Z badań klinicznych wynika jednak, że ten wpływ na farmakokinetykę leku w stosowanych dawkach może nie mieć klinicznego znaczenia.

Należy zachować ostrożność, jeśli lewofloksacyna jest stosowana jednocześnie z innymi lekami zmniejszającymi wydzielanie kanalikowe, takimi jak probenecyd czy cymetydyna, zwłaszcza u osób z niewydolnością nerek.

Cyklosporyna

Okres półtrwania cyklosporyny wydłuża się o 33% podczas jednoczesnego stosowania lewofloksacyny.

Antagoniści witaminy K

Podczas jednoczesnego leczenia lewofloksacyną i antagonistami witaminy K (np. warfaryną) zgłaszano wzrost wskaźników krzepnięcia (czas i wskaźnik protrombinowy) i (lub) wystąpienia krwawienia. Wymienione objawy mogą być ciężkie. U pacjentów leczonych antagonistami witaminy K należy kontrolować wskaźniki krzepnięcia.

Pokarm

Nie stwierdzono klinicznie istotnej interakcji z pokarmem. Tabletki Tavanic mogą być przyjmowane niezależnie od pory przyjmowania posiłków.

Inne istotne informacje

W badaniach klinicznych dotyczących farmakologii leku oceniano możliwe interakcje lewofloksacyny z innymi, często stosowanymi lekami. Jednoczesne stosowanie niżej wymienionych leków nie miało wpływu na kinetykę lewofloksacyny: węglan wapnia, digoksyna, glibenklamid, ranitydyna, warfaryna.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży i (lub) przebieg porodu nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływuJednakże, w związku z brakiem danych dotyczących wpływu lewofloksacyny na organizm ludzki i ze względu na ryzyko uszkodzenia przez fluorochinolony chrząstek płodów lub organizmów w okresie wzrostu, preparatu Tavanic nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią

Ponieważ nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet karmiących, a także ze względu na potwierdzone ryzyko uszkodzenia przez fluorochinolony chrząstek płodów lub organizmów w okresie wzrostu - tabletek Tavanic nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Niektóre objawy niepożądane (np. zaburzenia równowagi, zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia) mogą upośledzać zdolność koncentracji i szybkość reakcji pacjenta, a

tym samym mogą zwiększać ryzyko w sytuacjach, w których zdolności te mają szczególne znaczenie (np. prowadzenie samochodu lub obsługa maszyn).

4.8 Działania niepożądane

Informacje podane poniżej opierają się na badaniach klinicznych, w których uczestniczyło ponad 5 000 pacjentów oraz na doświadczeniach zebranych po wprowadzeniu leku na rynek. Użyte określenia odpowiadają następującej częstości występowania działań niepożądanych:

bardzo częste częste

niezbyt częste rzadkie bardzo rzadkie pojedyncze przypadki

>1/10

>1/'100,<1/10 >1/1 000, <1/100 >1/10 000, <1/1000 <1/10 000

Reakcje alergiczne:

niezbyt częste:

świąd, wysypka.

rzadkie:

pokrzywka, skurcz oskrzeli, duszność.

bardzo rzadkie:

obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie, wstrząs rzekomoanafilaktyczny, uczulenie na światło.

pojedyncze przypadki:

ciężkie reakcje pęcherzowe, jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka (zespół Lyella), wysiękowy rumień wielopostaciowy.

Reakcje na skórze i błonach śluzowych i reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne mogą wystąpić nawet po pierwszej dawce leku.

Zaburzenia żołądka i jelit:

częste:

nudności, biegunka.

niezbyt częste:

brak łaknienia, wymioty, ból brzucha, dyspepsja.

rzadkie:

krwawa biegunka będąca w bardzo rzadkich przypadkach objawem zapalenia jelit, w tym rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

bardzo rzadkie:    hipoglikemia, szczególnie u chorych na cukrzycę

Zaburzenia układu nerwowego:

niezbyt częste:

bóle głowy, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, senność, bezsenność.

rzadkie:

parestezje, drżenie, splątanie, drgawki.

bardzo rzadkie:

zaburzenia czucia, zaburzenia widzenia i słuchu, smaku i węchu.

Zaburzenia psychiczne

rzadkie:

niepokój, depresja, reakcje psychotyczne, pobudzenie.

bardzo rzadkie:

omamy, reakcje psychotyczne z zachowaniami zagrażającymi życiu w tym myśli i próby samobójcze (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia serca:

rzadkie:

tachykardia,

pojedyncze przypadki:

.wydłużenie odstępu QT (patrz pkt 4.9).

Zaburzenia naczyniowe:

rzadkie:    niedociśnienie.

bardzo rzadkie:    wstrząs rzekomoanafilaktyczny

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

rzadkie:

bóle stawów, bóle mięśni, dolegliwości ze strony ścięgien, w tym zapalenie ścięgna (np. ścięgna Achillesa - patrz pkt 4.4: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

bardzo rzadkie:

zerwanie ścięgna (np. ścięgna Achillesa): powikłanie to może wystąpić w ciągu 48 h po rozpoczęciu leczenia i może być obustronne (patrz pkt 4.4: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Osłabienie mięśniowe - może mieć szczególne znaczenie u chorych na miastenię.

pojedyncze przypadki:

rabdomioliza.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:,

częste:

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (np. A1AT, AspAT).

niezbyt częste:

zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy.

bardzo rzadkie:

zaburzenia czynności wątroby, takie jak zapalenie wątroby,.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

niezbyt częste;    zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy.

bardzo rzadkie:

ostra niewydolność nerek (np. w wyniku śródmiąższowego zapalenia nerek).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

niezbyt częste:    eozynofilia, leukopenia.

rzadkie:    neutropenia, trombocytopenia.

bardzo rzadkie:    agranulocytoza.

pojedyncze przypadki:    niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

niezbyt częste:    osłabienie, nadkażenia grzybicze oraz rozwój innych opornych

drobnoustrojów.

bardzo rzadkie:    alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, gorączka.

Inne działania niepożądane związane ze stosowaniem fluorochinolonów:

•    objawy pozapiramidowe i inne zaburzenia koordynacji mięśniowej,

•    zapalenie naczyń związane z nadwrażliwością,

•    napad porfirii u chorych na porfirię.

4.9 Przedawkowanie

Na podstawie badań ostrej toksyczności u zwierząt lub klinicznych badań farmakologicznych przeprowadzonych z zastosowaniem dawek większych niż terapeutyczne, najważniejszymi objawami, których można się spodziewać w wyniku ostrego zatrucia lewofloksacyną są objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: splątanie, zaburzenia równowagi, zaburzenia świadomości, uogólnione drgawki oraz zwiększenia w odstępie QT, a także reakcje ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności i nadżerki błon śluzowych.

W razie przedawkowania leku, należy wdrożyć leczenie objawowe. W związku z możliwością wydłużenia odstępu QT należy wprowadzić monitorowanie EKG. W celu zabezpieczenia błony śluzowej żołądka można podać leki zobojętniające sok żołądkowy. Hemodializa, w tym dializa otrzewnowa i CAPD nie są skuteczne w usuwaniu lewofloksacyny z krwi. Nie istnieją swoiste antidota.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przećiwzakaźne do stosowania ogólnego, fluorochinolony. Kod ATC: J01MA12

Lewofloksacyna jest syntetycznym lekiem przeciwbakteryjnym z grupy fluorochinolonów, enancjomerem S (-) racemicznego związku, jakim jest ofloksacyna.

Mechanizm działania

Jako związek o działaniu antybakteryjnym z grupy fluorochinolonów, lewofloksacyna działa na kompleks DNA/gyraza DNA oraz na topoizomerazę IV.

Stężenia graniczne

Zalecenia NCCLS (ang. National Committee of Clinical Laboratory Standards, USA) dotyczące uznawania za graniczne wartości minimalnego stężenia lewofloksacyny, hamującego rozwój drobnoustrojów (MIC), są następujące:

-    drobnoustroje wrażliwe na lewofloksacynę: MIC < 2 mg/1

-    drobnoustroje oporne na lewofloksacynę: MIC > 8 mg/1

Zakres działania przeciwbakteryjnego

Występowanie oporności może różnić się w zależności od regionów geograficznych oraz zmieniać się w czasie, tak więc konieczna jest bieżąca informacja o lokalnym występowaniu oporności, szczególnie w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. Z tych względów informacja zawarta w niniejszych materiałach ma jedynie charakter orientacyjny i w sposób przybliżony określa rodzaje drobnoustrojów, wrażliwych na lewofloksacynę. Wyszczególniono tylko drobnoustroje, istotne ze względów klinicznych.

Spektrum przeciwbakteryjne in vitro - kategoria wrażliwości i zakres oporności w Europie

DROBNOUSTROJE WRAŻLIWE Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis1    10-35%

Staphylococcus aureus1 wrażliwy na metycylinę

Staphylococcus koagulazo-ujemny, wrażliwy na metycylinę    0-30 %

Staphylococcus saprophyticus

Paciorkowce grupy C i G

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1 średnio wrażliwy

i oporny na penicylinę

Streptococcus pyogenes1

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Acinetobacter baumanii1

40%

Citrobacter freundii1

7%

Eikenella corrodens Enterobacter aerogenes

30%

Enterobacter agglomérons Enterobacter cloaceae1

7%

Escherichia coli1

0-20 %

Haemophilus influenzae1 wrażliwy i oporny na ampicylinę

Haemophilus parainfluenzae1 Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae1

<5-10%

Moraxella catarrhalis1 (ß+ / ß.) Morganella morganii1

5%

Pasteurella multocida Proteus mirabilis!

0-15%

Proteus vulgaris

35%

10-50%

7%


Providencia rettgeri Providencia stuartii

Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens1

Bakterie beztlenowe

Bacteroides fragilis Clostridium perfringens Peptostreptococcus

Inne

Chlamydia pneumoniae1 Chlamydia psittaci Chlamydia trachomatis Legionella pneumophilaMycoplasma pneumoniaeMycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum

DROBNOUSTROJE ŚREDNIO WRAŻLIWE

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Burkholderia cepacia

Bakterie beztlenowe

Bacteroides ovatus Bacteroides thetaiotaomicron Bacteroides vulgatus Clostridium difficile

DROBNOUSTROJE OPORNE Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus oporny na mety cylinę Staphylococcus koagulazo-ujemny, oporny na metycylinę

1    skuteczność potwierdzono w badaniach klinicznych

2    20% w Hiszpanii i Portugalii

Inne

Podstawowym mechanizmem oporności na antybiotyk jest mutacja w gyr-A. W badaniach in vitro stwierdza się oporność krzyżową między lewofloksacyną i innymi fluorochinolonami. Nabyta oporność na lewofloksacynę została w 1997 r. udokumentowana dla:

-    S. pneumoniae Francja < 1%

-    H. influenzae: rzadko

Wskutek specyficznego mechanizmu działania fluorochinolonów w zasadzie nie występuje oporność krzyżowa między lewofloksacyną a antybiotykami z innych grup.

Podczas zakażeń szpitalnych wywołanych przez P. aeruginosa może być konieczne leczenie skojarzone.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Lewofloksacyna podana doustnie jest wchłaniana szybko i niemal całkowicie, maksymalne stężenie w surowicy występuje w ciągu 1 h. Całkowita biodostępność wynosi ok. 100%. Kinetyka lewofloksacyny przebiega liniowo w zakresie dawek 50 do 600 mg.

Pokarm wywiera niewielki wpływ na wchłanianie lewofloksacyny.

Dystrybucja

Około 30 - 40% lewofloksacyny wiąże się z białkami osocza. Kumulacja lewofloksacyny podawanej w dawkach 500 mg raz na dobę w trakcie długotrwałego stosowania jest bez znaczenia. Natomiast można się spodziewać niewielkiej kumulacji lewofloksacyny podczas stosowania dawek 500 mg dwa razy na dobę.

Stan równowagi osiągany jest po 3 dniach.

Przenikanie do tkanek i płynów ustrojowych:

Przenikanie do błony śluzowej oskrzeli i wydzieliny nabłonka dróg oddechowych Maksymalne stężenie lewofloksacyny w błonie śluzowej oskrzeli i wydzielinie nabłonka dróg oddechowych po doustnym podaniu 500 mg wynosi odpowiednio 8,3 pg/g i 10,8 pg/ml i osiągane jest po ok. 1 h od podania leku.

Przenikanie do tkanki płucnej

Maksymalne stężenie lewofloksacyny w tkance płucnej po podaniu doustnym w dawce 500 mg wynosi ok. 11,3 pg/g i jest uzyskiwane po 4 do 6 godzinach po podaniu leku. Stężenie w tkance płucnej znacznie przewyższa stężenie w surowicy.

Przenikanie do płynu wewnątrz pęcherzy

Maksymalne stężenie lewofloksacyny w płynie wysiękowym osiągane jest w trzeciej dobie leczenia, po 2-4 godzinach po przyjęciu leku i wynosi 4,0 i 6,7 pg/ml odpowiednio po dawce 500 mg jeden lub dwa razy na dobę.

Przenikanie do płynu mózgowo-rdzeniowego Lewofloksacyna słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Przenikanie do tkanki gruczołu krokowego

Po doustnym podaniu 500 mg lewofloksacyny raz na dobę przez trzy dni średnie stężenia w tkance gruczołu krokowego wynosiły 8,7 pg/g, 8,2 pg/g i 2,0 pg/g odpowiednio po 2 godzinach, 6 godzinach i 24 godzinach; średni stosunek stężeń w tkance gruczołu krokowego do stężeń w surowicy wynosił 1,84.

Stężenie w moczu

Średnie stężenia w moczu po 8 - 12 h po podaniu doustnie pojedynczej dawki 150 mg, 300 mg lub 500 mg lewofloksacyny wynosiły odpowiednio 44 mg/1, 91 mg/1 i 200 mg/ł.

Metabolizm

Lewofloksacyna jest metabolizowana w bardzo małym stopniu, metabolitami są demetylolewofloksacyna i N-tlenek lewofloksacyny. Metabolity te stanowią poniżej 5% dawki wydalanej z moczem. Lewofloksacyna jest stabilna stereochemicznie i nie ulega inwersji chiralnej.

Wydalanie

Po podaniu doustnym i dożylnym lewofloksacyna jest usuwana z osocza dość powoli (T1/2: 6 - 8 h). Wydalanie odbywa się głównie przez nerki (>85% podanej dawki leku).

Nie ma istotnych różnic w farmakokinetyce lewofloksacyny podanej doustnie i drogą dożylną. Obie drogi podania mogą być stosowane zamiennie.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Na farmakokinetykę lewofloksacyny wpływa niewydolność nerek. Wraz z pogarszaniem się czynności nerek zmniejsza się wydalanie nerkowe i klirens leku, a okres półtrwania zwiększa się, jak podano w poniższej tabeli:

Klirens kreatyniny [ml/min]

<20

20-40

50-80

Klirens nerkowy [ml/minl

13

26

57

Okres półtrwania (ti/2) [h]

35

27

9

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma istotnych różnic w kinetyce lewofloksacyny u ludzi młodych i w wieku podeszłym, z wyjątkiem różnic związanych z klirensem kreatyniny.

Różnice płci

Odrębna analiza farmakokinetyki lewofloksacyny u mężczyzn i kobiet wykazała niewielkie lub marginalne różnice. Nie ma danych, że różnice te są istotne klinicznie.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Toksyczność ostra

Średnia dawka letalna (LD 50) dla myszy i szczurów po doustnym podaniu lewofloksacyny zawierała się w granicach 1500 - 2000 mg/kg mc.

Jedynymi objawami niepożądanymi występującymi u małp po podaniu doustnym lewofloksacyny w dawce 500 mg/kg mc. były wymioty.

Toksyczność przewlekła

Na szczurach i małpach przeprowadzono badania trwające miesiąc i 6 miesięcy. Stosowane dawki wynosiły: u szczurów - 50, 200 i 800 mg/kg mc./dobę przez miesiąc i 20, 80 i 320 mg/ kg mc./dobę przez 6 miesięcy oraz u małp - 10, 30 i 100 mg/kg mc./dobę przez miesiąc i 10,

25 i 62,5 mg/kg mc./dobę przez 6 miesięcy.

Objawy niepożądane występujące w wyniku podawania leku były u szczurów nieznaczne, niewielkie objawy obserwowano po zastosowaniu dawki 200 mg/kg mc./dobę — były to zmniejszenie ilości spożywanego pokarmu i niewielkie odchylenia w wynikach badań hematologicznych i biochemicznych. Na podstawie tych badań ustalono największą dawkę nie powodującą działań niepożądanych - po 1 miesiącu stosowania na poziomie 200 mg/kg mc./dobę, a po 6 miesiącach stosowania na poziomie 20 mg/kg mc./dobę.

Toksyczność u małp podczas doustnego podawania ieku była minimalna. Po podaniu dawki 100 mg/kg mc./dobę obserwowano niewielkie zmniejszenie masy ciała, ślinienie, biegunkę i zmniejszenie pH moczu u niektórych zwierząt. W badaniach trwających 6 miesięcy nie obserwowano działań toksycznych. Największą dawkę nie powodującą działań niepożądanych ustalono na poziomie 30 mg/kg mc./dobę i 62,5 mg/kg mc./dobę odpowiednio po miesiącu i 6 miesiącach stosowania.

Największą dawkę nie powodującą działań niepożądanych ustalono w badaniach trwających 6 miesięcy na poziomie: 20 mg/kg mc./dobę u szczurów i 62,5 mg/kg mc./dobę u małp.

Toksyczny wpływ na rozrodczość

Lewofloksacyna nie powoduje upośledzenia płodności ani zdolności reprodukcyjnej u szczurów podczas podawania dawek do 360 mg/kg mc./dobę doustnie lub 100 mg/kg mc./dobę dożylnie.

Nie stwierdzono teratogennego działania lewofloksacyny podanej szczurom doustnie w dawkach do 810 mg/kg mc./dobę lub dożylnie 160 mg/kg mc./dobę. Nie obserwowano działania teratogennego u królików podczas zwiększania dawek do 50 mg/kg mc./dobę doustnie i 25 mg/kg mc./dobę dożylnie.

Lewofloksacyna nie wpływała na płodność. Jej wpływ na spowolnienie dojrzewania płodu był wynikiem toksycznego wpływu leku na organizm matki.

Genotoksyczność

Lewofloksacyna w stężeniach powyżej 100 pg/ml nie indukuje mutacji genowych w hodowlach komórek bakterii czy komórek ssaków, ale indukuje aberracje chromosomalne w hodowli in vitro komórek płucnych chomika chińskiego, bez objawów aktywacji metabolizmu komórki. Testy in vivo (test mikrojąderkowy, wymiany siostrzanych chromatyd, synteza „nieprogramowanego” DNA, test dominacji letalnej) wykazały, że nie istnieje toksyczny wpływ na materiał genetyczny.

Działanie fototoksyczne

Badania u myszy wykazały, że lewofloksacyna po podaniu zarówno doustnym jak i dożylnym wykazuje działanie fototoksyczne tylko w bardzo dużych dawkach. Lewofloksacyna nie wykazuje w testach fotomutagenności wpływu toksycznego na genom, a badania fotokarcinogenności wykazały działanie zmniejszające rozwój komórek guza.

Potencjalne działania karcinogenne

W dwuletnich badaniach na szczurach, podczas podawania leku w pożywieniu w dawkach 0, 10, 30 i 100 mg/kg mc./dobę nie stwierdzono działania karcinogennego.

Toksyczny wpływ na stawy

Podobnie jak inne fluorochinolony, lewofloksacyna wpływa na chrząstki stawowe u szczurów i psów (tworzenie odwarstwień i jam). Działanie to było bardziej nasilone u młodych zwierząt.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Tabletka powlekana preparatu Tavanic 500 mg o masie 630 mg zawiera następujące substancje pomocnicze:

rdzeń tabletki:

Krospowidon, metylohydroksypropylocełuloza, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa fumaranu stearylu

otoczka tabletki:

Metylohydroksypropyloceluloza, makrogol 8000, dwutlenek tytanu (E 171), talk, czerwony tlenek żelaza (E 172), żółty tlenek żelaza (E 172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze do 30 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PCV/aluminium, zawierające po 5, 7 lub 10 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Brak specjalnych zaleceń.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50

D-65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

8770

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.05.2001 r,; 27.04.2006 r.; 19.04.2007 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

;

14

Tavanic 500