+ iMeds.pl

Tazacylin 4 g + 0,5 gUlotka Tazacylin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tazacylin

4 g + 0,5 g, proszek do sporządzenia roztworu do infuzji

Piperacilinum + Tazobactamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Tazacylin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tazacylin

3.    Jak stosować lek Tazacylin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tazacylin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tazacylin i w jakim celu się go stosuje

Piperacylina należy do grupy leków nazywanych „penicylinami o szerokim zakresie działania”. Jest antybiotykiem, który zabija wiele rodzajów bakterii. Tazobaktam może zapobiec przeżywaniu niszczącego działania piperacyliny przez niektóre bakterie. Oznacza to, że w wyniku jednoczesnego podawania piperacyliny i tazobaktamu zginie więcej szczepów bakterii.

Tazacylin stosuje się u dorosłych i młodzieży w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takich jak dotyczące dolnych dróg oddechowych (płuca), układu moczowego (nerki i pęcherz moczowy), jamy brzusznej, skóry lub krwi. Tazacylin można stosować w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z małą liczbą białych krwinek (zmniejszoną odpornością na zakażenia).

Tazacylin stosuje się u dzieci w wieku od 2 do 12 lat w leczeniu zakażeń w obrębie jamy brzusznej, w tym zapalenia wyrostka robaczkowego, zapalenia otrzewnej (zakażenie płynu i błony wyścielającej narządy jamy brzusznej), zapalenia pęcherzyka żółciowego. Tazacylin można stosować w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z małą liczbą białych krwinek (zmniejszoną odpornością na zakażenia).

W niektórych ciężkich zakażeniach lekarz może rozważyć podawanie leku Tazacylin razem z innymi antybiotykami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tazacylin Kiedy nie stosować leku Tazacylin

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na piperacylinę lub tazobaktam.

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na antybiotyki zwane penicylinami, cefalosporynami lub na inne inhibitory beta-laktamazy, ponieważ może być uczulony na Tazacylin.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tazacylin należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

-    Jeśli u pacjenta występują alergie. Jeśli pacjent ma kilka alergii, powinien być pewien, że przed przyjęciem leku powiedział o nich lekarzowi lub pracownikowi ochrony zdrowia.

-    Jeśli pacjent ma biegunkę przed leczeniem lub wystąpi ona podczas lub po zakończeniu leczenia. W takim przypadku należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub pracownika ochrony zdrowia. Nie należy zażywać żadnych leków na biegunkę bez konsultacji z lekarzem.

-    Jeśli u pacjenta występuje małe stężenie potasu we krwi. Możliwe, że przed podaniem leku lekarz zbada nerki oraz w trakcie leczenia będzie wykonywać regularne badania krwi.

-    Jeśli pacjent ma chore nerki lub wątrobę lub jest on poddawany hemodializie. Możliwe, że przed podaniem leku lekarz zbada nerki oraz będzie wykonywać regularne badania krwi w trakcie terapii.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki zapobiegające nadmiernemu krzepnięciu krwi (nazywane lekami przeciwzakrzepowymi) (patrz również Lek Tazacylin a inne leki w tej ulotce) lub podczas leczenia wystąpi nieoczekiwane krwawienie. Należy wówczas natychmiast powiadomić o tym lekarza lub innego pracownika ochrony zdrowia.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią drgawki podczas leczenia. Należy wówczas natychmiast powiadomić o tym lekarza lub innego pracownika ochrony zdrowia.

-    Jeśli pacjent sądzi, że wystąpiło u niego nowe zakażenie lub nasiliło się istniejące zakażenie. W takim przypadku należy powiadomić o tym lekarza lub innego pracownika ochrony zdrowia.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tazacylin zawsze należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie zaleca się stosowania piperacyliny z tazobaktamem u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Lek Tazacylin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niektóre leki mogą oddziaływać z piperacyliną i tazobaktamem.

Są to między innymi następujące leki:

-    lek stosowany w dnie moczanowej (probenecyd). Może on przedłużać czas usuwania piperacyliny i tazobaktamu z organizmu

-    leki zmniejszające krzepliwość krwi lub stosowane w leczeniu zakrzepów (np. heparyna, warfaryna, kwas acetylosalicylowy)

-    leki stosowane do zwiotczania mięśni podczas operacji. Jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu ogólnemu, powinien poinformować lekarza

-    metotreksat (lek stosowany w nowotworach, zapaleniach stawów lub łuszczycy). Piperacylina i tazobaktam mogą wydłużać czas usuwania metotreksatu z organizmu

-    leki zmniejszające stężenie potasu we krwi (np. leki moczopędne lub niektóre leki stosowane w leczeniu nowotworów)

-    leki zawierające inne antybiotyki: tobramycynę lub gentamycynę. Jeśli pacjent ma chore nerki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Jeśli pacjent ma oddać próbkę krwi lub moczu, powinien poinformować lekarza lub personel laboratorium o przyjmowaniu leku Tazacylin.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Piperacylina i tazobaktam mogą przenikać do płodu, który znajduje się wewnątrz macicy lub za pośrednictwem mleka matki.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz prowadzący zdecyduje, czy Tazacylin jest dla niej odpowiednim lekiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowania leku Tazacylin prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Tazacylin zawiera sód

Lek Tazacylin 4 g + 0,5 g zawiera 9,4 mmola (216 mg) sodu.

Dane te należy uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

3. Jak stosować lek Tazacylin

Lek będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę w infuzji dożylnej (trwającej do 30 minut) do żyły pacjenta. Dawka leku podawana pacjentowi zależy od leczonej choroby, wieku pacjenta oraz od jego ewentualnych zaburzeń nerek.

Pacjent będzie otrzymywał lek Tazacylin do czasu aż objawy zakażenia całkowicie ustąpią (przez 5 do 14 dni).

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat lub więcej

Zalecana dawka to 4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu, podawane do jednej z żył pacjenta (bezpośrednio do krwi), co 6-8 godzin.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

U dzieci z zakażeniami w obrębie jamy brzusznej zalecana dawka to 100 mg piperacyliny i 12,5 mg tazobaktamu na kg masy ciała, podawane do jednej z żył pacjenta (bezpośrednio do krwi), co 8 godzin. Zazwyczaj stosowana dawka u dzieci z niską liczbą białych krwinek wynosi 80 mg piperacyliny i 10 mg tazobaktamu na kg masy ciała dożylnie (bezpośrednio do krwi), co 6 godzin.

Lekarz obliczy dawkę leku na podstawie masy ciała dziecka, lecz dawka dobowa leku Tazacylin nie będzie większa niż 4 g + 0,5 g.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku Tazacylin oraz częstość jego podawania. Lekarz może zalecić także wykonanie badania krwi, aby upewnić się że stosowana dawka jest właściwa, szczególnie wtedy, jeśli konieczne jest stosowanie leku przez długi czas.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Tazacylin

Lek Tazacylin będzie podawany przez lekarza lub innego pracownika ochrony zdrowia, dlatego podanie niewłaściwej dawki jest mało prawdopodobne. Jeżeli jednak u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak drgawki lub jeśli pacjent sądzi, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku, powinien natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Tazacylin

Jeśli pacjent sądzi, że pominięto dawkę leku Tazacylin, powinien natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub innemu pracownikowi ochrony zdrowia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Ciężkie działania niepożądane leku Tazacylin to:

-    obrzęk twarzy, ust, języka lub innych części ciała

-    duszność, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu

-    ciężka wysypka, świąd lub pokrzywka na skórze

-    żółte zabarwienie oczu lub skóry

-    uszkodzenie komórek krwi (objawy obejmują: niespodziewany brak tchu, czerwone lub brązowe zabarwienie moczu, krwawienie z nosa, siniaki).

Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy natychmiast udać się do lekarza.

Częstość występowania podano poniżej.

Często (może dotyczyć nie więcej 1 na 10pacjentów)

-    biegunka, nudności i wymioty

-    wysypki skórne.

Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

-    pleśniawki

-    (nieprawidłowe) zmniej szenie liczby białych krwinek (leukopenia, neutropenia) i płytek krwi (małopłytkowość)

-    reakcje alergiczne

-    ból głowy, bezsenność

-    niskie ciśnienie krwi, zapalenie żył (uczucie tkliwości lub zaczerwienienie obszaru objętego stanem zapalnym)

-    żółtaczka (żółte zabarwienie skóry lub białek oczu), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, niestrawność, dolegliwości żołądkowe

-    zwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi (aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej)

-    świąd, pokrzywka

-    zwiększenie stężenia produktu metabolizmu mięśni we krwi (zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi )

-    gorączka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia

-    zakażenie grzybicze (nadkażenie drożdżakami).

Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów)

-    (nieprawidłowe) zmniej szenie liczby czerwonych krwinek lub stężenia barwnika krwi (hemoglobiny), (nieprawidłowe) zmniejszenie liczby czerwonych krwinek z powodu przedwczesnego rozkładu (rozpadu) (niedokrwistość hemolityczna), małe plamkowe sińce (plamica), krwawienie z nosa, przedłużony czas krwawienia, (nieprawidłowe) zwiększenie liczby szczególnego rodzaju białych krwinek (eozynofilia)

-    ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub rzekomoanafilaktyczna, w tym wstrząs)

-    zaczerwienienie twarzy

-    szczególny rodzaj zakażenia okrężnicy (rzekomobłoniaste zapalenie jelit), ból brzucha

-    zapalenie wątroby, zwiększenie stężenia produktów rozpadu barwnika krwi (bilirubiny), zwiększenie

-    aktywności niektórych enzymów we krwi (fosfataza zasadowa, gamma-glutamylotranspeptydaza),

-    reakcje skórne objawiające się zaczerwienieniem i powstawaniem zmian skórnych (wysypka,

-    rumień wielopostaciowy), reakcje skórne objawiające się powstawaniem pęcherzy (pęcherzykowe zapalenie skóry)

-    bóle stawów i mięśni

-    niewydolność nerek i zaburzenia nerek

-    dreszcze i sztywność.

Bardzo rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    poważne zmniejszenie liczby granulocytów we krwi (agranulocytoza), znacznie zmniejszenie czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi (pancytopenia)

-    przedłużony czas krzepnięcia krwi (przedłużony czas częściowej tromboplastyny, przedłużony czas protrombinowy), nieprawidłowy wynik testu laboratoryjnego (dodatni odczyn bezpośredni

-    Coombsa), zwiększenie liczby płytek (nadpłytkowość)

-    zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia), zmniejszenie stężenia cukru (glukozy) we krwi,

-    zmniej szone stężenie albumin, zmniej szone stężenie białka całkowitego we krwi

-    odwarstwienie się wierzchniej warstwy skóry na całym ciele (martwica toksyczno-rozpływna

-    naskórka), ciężka ogólnoustrojowa reakcja alergiczna przebiegająca z pęcherzami i

-    zaczerwienieniem skóry i błon śluzowych (zespół Stevensa i Johnsona)

-    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi.

Podawanie piperacyliny wiązało się z częstszym występowaniem gorączki i wysypki u pacjentów z mukowiscydozą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Tazacylin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zwrot „Lot” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Numer serii”.

Zwrot „EXP” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Termin ważności”.

Proszek

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Produkt rozpuszczony (rozcieńczony)

Warunki przechowywania dla produktu po rozpuszczeniu (rozcieńczeniu) patrz „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego” na końcu niniejszej ulotki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tazacylin

Każda fiolka zawiera 4 g piperacyliny (w postaci soli sodowej) i 0,5 g tazobaktamu (w postaci soli sodowej).

Lek nie zawiera żadnych innych składników.

Jak wygląda lek Tazacylin i co zawiera opakowanie

Lek Tazacylin jest białym lub prawie białym proszkiem do sporządzenia roztworu do infuzji, zapakowanym w szklaną fiolkę umieszczoną w kartoniku zawierającym 1, 5, 10 lub 12 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Polska

Wytwórca MITIM S.r.l.

Via Cacciamali 36/38 25125 Brescia Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Polska

Tel.+48 22 855 40 93 Fax +48 22 855 40 95

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Tazacylin

proszek do sporządzenia roztworu do infuzji

To jest wyciąg z Charakterystyki Produktu Leczniczego, będący wskazówką podczas podawania

leku Tazacylin. W celu ustalenia prawidłowości użycia u poszczególnego pacjenta, lekarz

przepisujący lek powinien zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Instrukcje dotyczące stosowania

Tazacylin należy podać w infuzji dożylnej (trwającej do 30 minut).

Niezgodności z rozcieńczalnikami i innymi produktami leczniczymi

-    Mleczanowy płyn Ringera nie jest zgodny z produktem złożonym piperacyliny z tazobaktamem.

-    Jeżeli piperacylina z tazobaktamem jest stosowana jednocześnie z innymi antybiotykami (np. aminoglikozydami) leki należy podawać oddzielnie. Mieszanie piperacyliny i tazobaktamu z aminoglikozydem in vitro może spowodować inaktywację aminoglikozydu.

-    Produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem nie należy mieszać z innymi lekami w strzykawce ani w pojemniku do wlewu, gdyż nie ustalono zgodności.

-    Produkt złożony piperacyliny z tazobaktamem należy podawać przez osobny zestaw do infuzji, z wyjątkiem leków, których zgodność została potwierdzona.

-    Ze względu na niestabilność chemiczną produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem, nie należy go stosować z roztworami zawierającymi wodorowęglan sodu.

- Produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem nie należy dodawać do preparatów krwi lub hydrolizatów albumin.

Wskazówki dotyczące przygotowania

Produkt należy rozpuścić i rozcieńczać z zachowaniem zasad aseptyki. Przed podaniem należy obejrzeć, czy roztwór nie zawiera widocznych cząstek i czy nie zmienił zabarwienia. Roztwór można podać jedynie wówczas, gdy jest przezroczysty i nie zawiera widocznych cząstek.

Podanie dożylne

Roztwór należy przygotować, dodając do fiolki odpowiednią objętość jednego z wymienionych niżej, zgodnych rozpuszczalników. W celu odtworzenia należy lekko stuknąć w fiolkę, aby rozluźnić proszek na dnie i po bokach fiolki. Potrząsając ciągle fiolką, zwilżyć rozpuszczalnikiem całą wewnętrzną powierzchnię. Wstrząsać fiolką aż do rozpuszczenia proszku. Proszek rozpuszcza się w ciągu 5 do 10 min ciągłego obracania (szczegółowe informacje dotyczące postępowania z lekiem znajdują się poniżej).

Zawartość fiolki

Objętość dodawanego do fiolki rozpuszczalnika*

4 g + 0,5 g (4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu)

20 ml

•    Zgodne rozpuszczalniki stosowane do rozpuszczania:

•    0,9% (9 mg/ml) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań

•    jałowa woda do wstrzykiwań (1)

(1) Maksymalna zalecana objętość jałowej wody do wstrzykiwań wynosi 50 ml na dawkę.

Tak przygotowany roztwór można dalej rozcieńczać do potrzebnej objętości (np. 50 ml lub 150 ml) jednym z niżej wymienionych rozcieńczalników:

•    jałowa woda do wstrzykiwań (1)

•    0,9% (9 mg/ml) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań

•    5% glukoza.

Tylko do jednorazowego użytku. Usunąć jakikolwiek niezużyty roztwór.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Roztwór po rozpuszczeniu wykazuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny, jeżeli jest przechowywany w lodówce w temperaturze 2°C-8°C.

Roztwór po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu wykazuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 48 godzin, jeżeli jest przechowywany w lodówce w temperaturze 2°C-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po otwarciu. Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik. Zasadniczo produktu nie należy przechowywać przez okres dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C, chyba że rozpuszczanie przeprowadzano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

7

Tazacylin

Charakterystyka Tazacylin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tazacylin, 4 g + 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 4 g piperacyliny (Piperacillinum) w postaci soli sodowej i 0,5 g tazobaktamu (Tazobactamum) w postaci soli sodowej.

Zawartość sodu w fiolce wynosi 9,4 mmol/l (co odpowiada 216 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Proszek barwy białej lub prawie białej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt złożony piperacylina z tazobaktamem jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat (patrz punkty 4.2 i 5.1).

Dorośli i młodzież

-    Ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc oraz zapalenie płuc związane ze stosowaniem respiratora.

-    Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek).

-    Powikłane zakażenia w obrębie j amy brzusznej.

-    Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich (w tym zakażenia stopy cukrzycowej).

Leczenie pacjentów z bakteriemią, która przebiega w powiązaniu z zakażeniami wymienionymi powyżej lub gdy podejrzewa się, że przebiega w powiązaniu z tymi zakażeniami.

Produkt złożony piperacyliny z tazobaktamem można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

-    Powikłane zakażenia w obrębie j amy brzusznej.

Produkt złożony piperacyliny z tazobaktamem można stosować w leczeniu dzieci z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryj nych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka i częstość podawania produktu złożonego piperacylina z tazobaktamem zależy od ciężkości i lokalizacji zakażenia oraz od przewidywanych patogenów.

Dorośli i młodzież Zakażenia

Zwykle stosowana dawka to 4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu, podawane co 8 godzin.

W leczeniu szpitalnego zapalenia płuc oraz zakażeń bakteryjnych u pacjentów z neutropenią zalecana dawka wynosi 4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu, podawane co 6 godzin. Ten sposób dawkowania można również zastosować u pacjentów z innymi szczególnie ciężkimi wskazaniami.

Poniższa tabela przedstawia częstość podawania i dawki zalecane u dorosłych i młodzieży, w zależności od wskazania lub stanu pacjenta.

Częstość podawania produktu leczniczego

Piperacylina z tazobaktamem, 4 g + 0,5 g

Co 6 godzin

Ciężkie zapalenie płuc

Pacjenci dorośli z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

Co 8 godzin

Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zakażenia skóry i tkanek miękkich (w tym zakażenia stopy cukrzycowej)

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dożylną należy dobrać odpowiednio do stopnia aktualnego zaburzenia czynności nerek (każdego pacjenta należy ściśle obserwować w kierunku wystąpienia objawów toksyczności produktu leczniczego; dawki i przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami produktu leczniczego należy dostosowywać indywidualnie).

Klirens kreatyniny (ml/min)

Piperacylina z tazobaktamem (zalecana dawka)

>40

Nie ma konieczności modyfikacji dawki

20-40

Maksymalna zalecana dawka: 4 g + 0,5 g co 8 godzin

<20

Maksymalna zalecana dawka: 4 g + 0,5 g co 12 godzin

U pacjentów leczonych hemodializami należy podać jedną dodatkową dawkę piperacyliny z tazobaktamem 2 g + 0,25 g po każdej dializie, ponieważ w wyniku hemodializy 30%-50% dawki piperacyliny zostaje usunięte z organizmu w ciągu 4 godzin.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki (patrz punkt 5.2).

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku, u których czynność nerek jest prawidłowa lub u których klirens kreatyniny wynosi ponad 40 ml/min.

Dzieci (w wieku od 2 do 12 lat)

Zakażenia

Poniższa tabela przedstawia częstość podawania i dawki wg masy ciała u dzieci w wieku 2-12 lat w zależności od wskazania lub stanu pacjenta.

Dawka wg masy ciała oraz częstość podawania produktu leczniczego

Wskazanie lub stan pacjenta

80 mg piperacyliny i 10 mg tazobaktamu na kg masy ciała, co 6 godzin

Dzieci z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym*

100 mg piperacyliny i 12,5 mg tazobaktamu na kg masy ciała, co 8 godzin

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej*

* Nie należy przekroczyć maksymalnej dawki 4 g + 0,5 g w ciągu 30 minut.

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dożylną należy dobrać odpowiednio do stopnia aktualnego zaburzenia czynności nerek (każdy pacjent musi być ściśle obserwowany w kierunku występowania objawów toksyczności produktu leczniczego; należy odpowiednio dostosować dawkę produktu leczniczego i przerwy pomiędzy dawkami).

Klirens kreatyniny (ml/min)

Piperacylina z tazobaktamem (zalecana dawka)

>50

Nie ma konieczności modyfikacji dawki

<50

70 mg piperacyliny i 8,75 mg tazobaktamu na kg masy ciała co 8 godzin

Dzieciom leczonym hemodializami należy podawać jedną dodatkową dawkę 40 mg piperacyliny i 5 mg tazobaktamu na kg masy ciała po każdej dializie.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem u dzieci w wieku 0-2 lat.

Brak danych z badań klinicznych z grupą kontrolną.

Czas trwania leczenia

W większości wskazań czas trwania leczenia wynosi zwykle 5 do 14 dni. Jednakże, czas trwania leczenia należy określać w zależności od ciężkości zakażenia, patogenu (-ów) oraz stanu klinicznego pacjenta i postępu bakteriologicznego choroby.

Sposób podawania

Tazacylin 4 g + 0,5 g, podaje się w infuzji dożylnej (trwającej 30 minut).

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do podania, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, inne penicyliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ostra, ciężka reakcja nadwrażliwości na jakikolwiek antybiotyk beta-laktamowy (np. cefalosporyna, monobaktam, karbapenem) w wywiadzie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wybierając produkt złożony piperacyliny z tazobaktamem, do leczenia danego pacjenta należy wziąć pod uwagę zasadność zastosowania półsyntetycznej penicyliny o szerokim spektrum działania, w oparciu o takie czynniki, jak ciężkość zakażenia oraz rozpowszechnienie oporności na inne odpowiednie leki przeciwbakteryjne.

Przed rozpoczęciem leczenia piperacyliną z tazobaktamem należy zebrać dokładny wywiad, dotyczący występowania u pacjenta w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny, inne antybiotyki beta-laktamowe (np. cefalosporyny, monobaktamy lub karbapenemy) i inne alergeny. U pacjentów leczonych penicylinami, w tym piperacyliną z tazobaktamem, opisywano ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne [w tym wstrząs]), niekiedy powodujące zgon. Reakcje te występują częściej u osób ze stwierdzoną w wywiadzie nadwrażliwością na wiele alergenów. W razie wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości należy odstawić antybiotyk, może być konieczne podanie adrenaliny lub podjęcie innego postępowania ratunkowego.

Jeśli u pacjenta występuje ciężka, długo utrzymująca się biegunka, niekiedy zagrażająca życiu, należy wziąć pod uwagę wystąpienie wywołanego przez antybiotyk i zagrażającego życiu, rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Objawy rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy mogą wystąpić podczas lub po zakończeniu leczenia antybiotykiem. Należy wówczas natychmiast przerwać stosowanie piperacyliny z tazobaktamem.

Leczenie produktem złożonym piperacyliny z tazobaktamem może powodować pojawienie się szczepów opornych, mogących wywoływać nadkażenia.

U niektórych pacjentów otrzymujących antybiotyki beta-laktamowe występowały krwawienia. Niekiedy występowały jednocześnie zmiany wyników takich testów krzepliwości, jak czas krzepnięcia, agregacja płytek i czas protrombinowy; częściej obserwowano to u pacjentów z niewydolnością nerek. W razie wystąpienia krwawienia należy odstawić antybiotyk i rozpocząć odpowiednie postępowanie.

Podczas leczenia, zwłaszcza długotrwałego, może wystąpić leukopenia i neutropenia; z tego względu należy okresowo kontrolować czynność krwiotwórczą.

Podobnie jak podczas stosowania innych penicylin, podczas podawania dużych dawek produktu leczniczego mogą wystąpić powikłania neurologiczne w postaci drgawek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Ten produkt leczniczy zawiera 2,4 mmola (54 mg) sodu na 1 gram piperacyliny. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów, którzy kontrolują zawartość sodu w diecie.

U pacjentów ze zmniejszoną rezerwą potasu w organizmie oraz u chorych leczonych równocześnie innymi produktami leczniczymi zmniejszającymi stężenie potasu może wystąpić hipokaliemia; u tych pacjentów wskazane jest okresowe oznaczanie elektrolitów.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie

Piperacylina podana jednocześnie z wekuronium przedłuża czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej, wywołanej przez wekuronium. Można oczekiwać, że wskutek podobnego mechanizmu działania, blokada nerwowo-mięśniowa powodowana przez jakikolwiek niedepolaryzujący lek zwiotczający mięśnie, może być przedłużona w obecności piperacyliny.

Doustne przeciwzakrzepowe produkty lecznicze

Podczas równoczesnego podawania heparyny, doustnych antykoagulantów i innych substancji mogących wpływać na proces krzepnięcia krwi, w tym na czynność płytek, należy częściej niż zazwyczaj określać parametry krzepliwości i regularnie je monitorować.

Metotreksat

Piperacylina może zmniejszać wydalanie metotreksatu, dlatego też należy monitorować stężenie metotreksatu w surowicy krwi w celu uniknięcia wystąpienia jego toksyczności.

Probenecyd

Podobnie jak w przypadku innych penicylin, równoczesne podawanie probenecydu i piperacyliny z tazobaktamem przedłuża okres półtrwania i zmniejsza klirens nerkowy zarówno piperacyliny, jak i tazobaktamu; jednakże maksymalne stężenia obu substancji w osoczu nie ulegają zmianie.

Aminoglikozydy

Piperacylina, podawana w monoterapii lub w skojarzeniu z tazobaktamem, nie spowodowała znaczącej zmiany właściwości farmakokinetycznych tobramycyny u pacjentów z prawidłową czynnością nerek ani u pacjentów z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek. Podawanie tobramycyny nie spowodowało znaczącej zmiany właściwości farmakokinetycznych piperacyliny, tazobaktamu ani metabolitu M1.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek wykazano unieczynnienie tobramycyny i gentamycyny przez piperacylinę.

Informacje dotyczące podawania piperacyliny i tazobaktamu z aminoglikozydami, patrz punkty 6.2 i 6.6.

Wankomycyna

Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych pomiędzy produktem złożonym piperacyliny z tazobaktamem, a wankomycyną.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Podobnie jak w przypadku innych penicylin, stosowanie nieenzymatycznych metod oznaczenia glukozy w moczu może powodować fałszywie dodatnie wyniki. Dlatego podczas stosowania produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem, zaleca się oznaczanie glukozy w moczu metodami enzymatycznymi.

Wyniki wielu chemicznych metod oznaczania białka w moczu mogą być fałszywie dodatnie. Oznaczanie białka w moczu za pomocą pasków nie ulega zaburzeniom.

Bezpośredni test Coombsa może być dodatni.

Wyniki testów Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA mogą być fałszywie dodatnie u pacjentów otrzymujących piperacylinę z tazobaktamem. Odnotowano reakcje krzyżowe polisacharydów i polifuranoz niepochodzących z grzybów Aspergillus, z testem Bio-Rad Laboratories

Platelia Aspergillus EIA.

Z tego względu dodatnie wyniki powyższych testów u pacjentów przyjmujących produkt złożony piperacyliny z tazobaktamem należy potwierdzać innymi metodami diagnostycznymi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem, u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję, ale nie wykazały działania teratogennego przy zastosowaniu toksycznych dawek dla matki (patrz punkt 5.3).

Piperacylina i tazobaktam przenikają przez łożysko. Produkt złożony piperacyliny z tazobaktamem, można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy jest to jednoznacznie wskazane, to znaczy jeśli spodziewana korzyść przeważa ryzyko dla kobiety ciężarnej i dla płodu.

Karmienie piersią

Piperacylina przenika w małych ilościach do mleka ludzkiego; stężenie tazobaktamu w mleku ludzkim nie było badane. U kobiet karmiących piersią produkt leczniczy można stosować tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają ryzyko dla kobiety i dziecka.

Płodność

Badanie płodności u szczurów nie wykazały wpływu na płodność ani na kojarzenie się w pary po podaniu dootrzewnowym tazobaktamu lub skojarzenia piperacyliny z tazobaktamem (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu złożonego produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100) to biegunka, wymioty, nudności i wysypka.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane uporządkowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz preferowanymi terminami (Preferred Terms) MedDRA. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(>1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko

(<1/10 000)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

nadkażenie

drożdżakami

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia,

neutropenia,

małopłytkowość

niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna, plamica, krwawienie z nosa, przedłużony czas krwawienia, eozynofilia

agranulocytoza,

pancytopenia,

przedłużony czas

częściowej

tromboplastyny,

przedłużony czas

protrombinowy,

dodatni odczyn

bezpośredni

Coombsa,

trombocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

nadwrażliwości

reakcje anafilaktyczne lub

rzekomoanafilaktyczne (w tym wstrząs)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hipokaliemia, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie stężenia albumin we krwi, zmniejszenie stężenia białka całkowitego we krwi

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, bezsenność

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie żył

napadowe

zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka,

wymioty,

nudności

żółtaczka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, niestrawność

rzekomobłoniaste zapalenie jelit, ból brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

alaninowej,

zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

asparaginianowej

zapalenie wątroby, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie stężenia gamma-

glutamylotransferazy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, w tym wysypka grudkowo-plamkowa

pokrzywka, świąd

rumień

wielopostaciowy, pęcherzowe zapalenie skóry, osutka

martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

niewydolność nerek, kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia

dreszcze

Podawanie piperacyliny związane jest ze zwiększoną częstością występowania gorączki i wysypki u pacjentów z mukowiscydozą.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Po wprowadzeniu produktu do obrotu donoszono o przypadkach przedawkowania produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem. W większości tych doniesień występowały nudności, wymioty i biegunka, które występują również po stosowaniu produktu w zalecanej dawce. Jeśli pacjent otrzymuje dożylnie dawki większe niż zalecane, może u niego wystąpić zwiększona pobudliwość nerwowo-mięśniowa lub drgawki (zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek).

Leczenie

W przypadku przedawkowania należy przerwać leczenie produktem złożonym piperacyliny z tazobaktamem. Nie jest znana swoista odtrutka.

W zależności od stanu klinicznego pacjenta należy zastosować leczenie podtrzymujące i objawowe.

Nadmierne stężenia piperacyliny lub tazobaktamu w surowicy można zmniejszyć metodą hemodializy (patrz punkt 4.4).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, połączenia penicylin z inhibitorami beta-laktamazy, kod ATC: J01C R05.

Mechanizm działania

Piperacylina, półsyntetyczna penicylina o szerokim spektrum działania, działa bakteriobójczo przez hamowanie syntezy ściany komórkowej.

Tazobaktam, beta-laktam strukturalnie powiązany z penicylinami, jest inhibitorem wielu beta-laktamaz, które zwykle powodują oporność drobnoustrojów na penicyliny i cefalosporyny, ale nie hamuje enzymów AmpC ani metalo-beta-laktamaz. Tazobaktam rozszerza spektrum działania piperacyliny o wiele bakterii wytwarzających beta-laktamazy, które nabyły oporność na samą piperacylinę.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Czas, w którym stężenie w osoczu przekracza minimalne stężenie hamujące (T>MIC), jest głównym farmakodynamicznym wyznacznikiem skuteczności piperacyliny.

Mechanizm oporności

Dwa główne mechanizmy powstawania oporności na piperacylinę z tazobaktamem to:

-    unieczynnienie piperacyliny przez te beta-laktamazy, które nie ulegają zahamowaniu przez tazobaktam: beta-laktamazy z klasy molekularnej B, C i D. Ponadto tazobaktam nie zapewnia ochrony przed beta-laktamazami o rozszerzonym spektrum substratowym (ang. extended-spectrum beta-lactamases, ESBL) w grupie enzymów z klasy molekularnej A i D;

-    modyfikacja białek wiążących penicylinę (ang. penicillin-binding protein, PBP), co powoduje zmniejszenie powinowactwa piperacyliny do docelowych elementów cząsteczkowych bakterii.

Do powstawania oporności na piperacylinę z tazobaktamem mogą przyczynić się również zmiany przepuszczalności błony komórkowej bakterii oraz zwiększenie ekspresji wielolekowej pompy usuwającej lek z komórki, zwłaszcza w bakteriach Gram-ujemnych.

Wartości graniczne

Wartości graniczne minimalnego stężenia hamującego wg EUCAST piperacyliny z tazobaktamem (2009-12-02, wersja 1). Dla potrzeb badania wrażliwości stężenie tazobaktamu jest stałe i wynosi 4 mg/l.

Patogen

Wartości graniczne zależne od gatunku bakterii (S<R>)

Enterobacteriaceae

8/16

Pseudomonas

16/16

Bakterie beztlenowe Gram-ujemne i Gram-dodatnie

8/16

Wartości graniczne niezależne od gatunku bakterii

4/16


Wrażliwość bakterii z rodzaju Streptococcus jest określana na podstawie wrażliwości na penicylinę. Wrażliwość bakterii z rodzaju Staphylococcus jest określana na podstawie wrażliwości na oksacylinę.

Wrażliwość

Występowanie nabytej oporności poszczególnych gatunków może różnić się pod względem rozkładu geograficznego oraz zmieniać się w czasie, zwłaszcza w leczeniu ciężkich zakażeń należy korzystać z danych lokalnych. Należy zasięgnąć porady specjalisty w sytuacji, gdy lokalna oporność powoduje, że zasadność użycia danego środka w przynajmniej niektórych rodzajach zakażeń jest wątpliwa.


Pogrupowanie gatunków bakterii wg wrażliwości na piperacylinę z tazobaktamem GATUNKI ZWYKLE WRAŻLIWE

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus, wrażliwy na metycylinę£

Rodzaj Staphylococcus, koagulazo-ujemny, wrażliwy na metycylinę Streptococcus pyogenes Streptococcus z grupy B

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Citrobacter koseri Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Proteus mirabilis

Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie Rodzaj Clostridium Rodzaj Eubacterium Rodzaj Peptostreptococcus

Bakterie beztlenowe Gram-ujemne Grupa Bacteroides fragilis Rodzaj Fusobacterium Rodzaj Porphyromonas Rodzaj Prevotella

GATUNKI, WŚRÓD KTÓRYCH MOŻE WYSTĄPIĆ PROBLEM OPORNOŚCI NABYTEJ

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus faecium%+

Streptococcus pneumoniae Grupa Streptococcus viridans

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Acinetobacter baumannif Burkholderia cepacia Citrobacter freundii Rodzaj Enterobacter Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Morganella morganii


Proteus vulgaris Rodzaj Providencia Pseudomonas aeruginosa Rodzaj Serratia

GATUNKI O OPORNOŚCI WRODZONEJ

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Corynebacterium jeikeium

Bakterie tlenowe Gram-ujemne Rodzaj Legionella Stenotrophomonas maltophilia+%

Inne bakterie

Chlamydophila pneumoniae Mycoplasma pneumoniae


($) Gatunki wykazujące wrodzoną umiarkowaną wrażliwość.

(+) Gatunki, wśród których w jednym lub większej liczbie obszarów (krajów, regionów) UE obserwowano wysoki wskaźnik oporności (ponad 50%).

(£) Wszystkie gronkowce oporne na metycylinę są oporne na piperacylinę z tazobaktamem.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Maksymalne stężenia piperacyliny i tazobaktamu po podaniu dawki 4 g + 0,5 g w infuzji dożylnej trwającej 30 minut wynoszą odpowiednio 298 ^g/ml i 34 ^g/ml.

Dystrybucja

Piperacylina i tazobaktam wiążą się z białkami osocza w około 30%. Obecność innych związków nie wpływa na stopień wiązania. Stopień wiązania metabolitu tazobaktamu z białkami osocza jest bardzo mały.

Piperacylina z tazobaktamem dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych, w tym do błony śluzowej jelit, pęcherzyka żółciowego, płuc, żółci i kości. Średnie stężenie w tkankach wynosi od 50% do 100% stężenia w osoczu. U pacjentów, u których nie ma stanu zapalnego opon mózgowych, dystrybucja do płynu mózgowo-rdzeniowego jest mała, podobnie jak w przypadku innych penicylin.

Metabolizm

Piperacylina jest metabolizowana do mniej czynnego mikrobiologicznie metabolitu deetylowego. Tazobaktam jest przekształcany do pojedynczego metabolitu, który nie działa na drobnoustroje.

Eliminacja

Piperacylina i tazobaktam są wydalane przez nerki w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego.

Piperacylina jest wydalana szybko w postaci niezmienionej, 68% dawki pojawia się w moczu. Tazobaktam i jego metabolit są wydalane głównie przez nerki, przy czym 80% dawki wydala się w postaci niezmienionej, a reszta jako metabolit. Piperacylina, tazobaktam i piperacylina deetylowa są również wydzielane do żółci.

U zdrowych osób okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza piperacyliny z tazobaktamem wynosi od 0,7 do 1,2 godziny po podaniu jednorazowym lub wielokrotnym i ten okres półtrwania nie zależy od dawki ani czasu trwania infuzji dożylnej. Okres półtrwania w fazie eliminacji, zarówno piperacyliny, jak i tazobaktamu, zwiększa się wraz ze zmniejszaniem się klirensu nerkowego.

Nie stwierdzono znaczących zmian właściwości farmakokinetycznych piperacyliny, spowodowanych

tazobaktamem. Piperacylina może nieznacznie zmniejszać klirens tazobaktamu.

Szczególne grupy pacjentów

Okresy półtrwania piperacyliny i tazobaktamu u pacjentów z marskością wątroby są dłuższe odpowiednio o ok. 25% i 18% niż u osób zdrowych.

Okresy półtrwania piperacyliny i tazobaktamu wydłużają się w miarę zmniejszania się klirensu kreatyniny. Jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 20 ml/min, okres półtrwania piperacyliny jest dwukrotnie, a tazobaktamu - czterokrotnie dłuższy niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Podczas hemodializy usuwane jest 30% do 50% dawki piperacyliny z tazobaktamem oraz dodatkowo 5% dawki tazobaktamu w postaci metabolitu. Podczas dializy otrzewnowej usuwane jest 6% dawki piperacyliny i 21% dawki tazobaktamu oraz do 18% dawki tazobaktamu w postaci metabolitu.

Dzieci i młodzież

W populacyjnej analizie właściwości farmakokinetycznych, szacunkowy klirens u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 12 lat był porównywalny do obserwowanego u osób dorosłych. Średnia wartość w populacji wynosiła 5,64 (0,34) ml/min/kg mc. U dzieci w wieku od 2 do 9 miesięcy szacunkowy klirens piperacyliny wynosi 80% tej wartości. Średnia objętość dystrybucji piperacyliny w populacji wynosi 0,243 (0,011) l/kg mc. i nie zależy od wieku.

Pacjenci w podeszłym wieku

Średni okres półtrwania piperacyliny i tazobaktamu jest o odpowiednio 32% i 55% dłuższy u pacjentów w podeszłym wieku niż u osób młodszych. Ta różnica może być spowodowana przez związane z wiekiem zmiany klirensu kreatyniny.

Rasa

Nie obserwowano różnic właściwości farmakokinetycznych piperacyliny i tazobaktamu u zdrowych ochotników rasy azjatyckiej (n=9) i kaukaskiej (n=9), którym podano jedną dawkę 4 g + 0,5 g.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań rakotwórczego działania piperacyliny z tazobaktamem.

W badaniu oceniającym u szczurów wpływ na płodność i reprodukcję po podaniu dootrzewnowym (i.p.) tazobaktamu lub skojarzenia piperacyliny z tazobaktamem, odnotowano zmniejszenie wielkości miotu oraz zwiększenie liczby płodów z opóźnionym kostnieniem i zmianami w żebrach, przy występowaniu działania toksycznego u matek. Płodność pokolenia F1 oraz rozwój embrionalny pokolenia F2 nie były zaburzone.

Badania teratogenności u myszy i szczurów po podaniu dożylnym tazobaktamu lub połączenia piperacyliny z tazobaktamem wykazały zmniejszoną masę ciała płodów szczurzych po podaniu toksycznych dawek dla matki ale nie wykazały wpływu teratogennego.

Po podaniu dootrzewnowym (i.p.) tazobaktamu lub połączenia piperacyliny z tazobaktamem u szczurów zaobserwowano zaburzenia rozwoju okołoporodowego i poporodowego (zmniejszona masa ciała płodów, zwiększona liczba poronień, zwiększona śmiertelność młodych) przy występowaniu działania toksycznego u matek.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Nie zawiera.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

Jeżeli piperacylina z tazobaktamem jest stosowana jednocześnie z innymi antybiotykami (np. aminoglikozydami) leki należy podawać oddzielnie. Mieszanie piperacyliny i tazobaktamu z aminoglikozydem in vitro może spowodować inaktywację aminoglikozydu.

Produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem nie należy mieszać z innymi produktami w strzykawce ani w pojemniku do wlewu, gdyż nie ustalono zgodności.

Produkt złożony piperacyliny z tazobaktamem należy podawać przez osobny zestaw do infuzji, z wyjątkiem leków, których zgodność została potwierdzona.

Ze względu na niestabilność chemiczną produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem, nie należy stosować go z roztworami zawierającymi wodorowęglan sodu.

Mleczanowy płyn Ringera nie jest zgodny z produktem złożonym piperacyliny z tazobaktamem.

Produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem nie należy dodawać do preparatów krwi lub hydrolizatów albumin.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem 2 lata

Po rozpuszczeniu

Roztwór po rozpuszczeniu wykazuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny, jeżeli jest przechowywany w lodówce w temperaturze 2°C-8°C.

Po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu

Roztwór po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu wykazuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 48 godzin, jeżeli jest przechowywany w lodówce w temperaturze 2°C-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po otwarciu. Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik i zasadniczo produktu nie należy przechowywać przez okres dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C, chyba że rekonstytucję przeprowadzano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Warunki przechowywania roztworu po rekonstytucji (rozcieńczeniu), patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tazacylin, 4 g + 0,5 g: szklana fiolka typu II (50 ml), zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i polipropylenową nakładką typu „flip-off".

Wielkości opakowań:

1 x 1 fiolka, 5 x 1 fiolka, 10 x 1 fiolka, 12 x 1 fiolka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt należy rozpuścić i rozcieńczać z zachowaniem zasad aseptyki. Przed podaniem należy obejrzeć, czy roztwór nie zawiera widocznych cząstek i czy nie zmienił zabarwienia. Roztwór można podać jedynie wówczas, gdy jest przezroczysty i nie zawiera widocznych cząstek.

Podanie dożylne

Roztwór należy przygotować, dodając do fiolki odpowiednią objętość jednego z wymienionych niżej, zgodnych rozpuszczalników. W celu odtworzenia należy lekko stuknąć w fiolkę, aby rozluźnić proszek na dnie i po bokach fiolki. Potrząsając ciągle fiolką, zwilżyć rozpuszczalnikiem całą wewnętrzną powierzchnię. Wstrząsać fiolką aż do rozpuszczenia proszku. Proszek rozpuszcza się w ciągu 5 do 10 minut (szczegółowe informacje dotyczące postępowania z produktem leczniczym znajdują się poniżej).

Zawartość fiolki

Objętość dodawanego do fiolki rozpuszczalnika*

4 g + 0,5 g (4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu)

20 ml

•    Zgodne rozpuszczalniki stosowane do rekonstytucii:

•    0,9% (9 mg/ml) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań

•    jałowa woda do wstrzykiwań (1)

(1) Maksymalna zalecana objętość jałowej wody do wstrzykiwań wynosi 50 ml na dawkę.

Tak przygotowany roztwór można dalej rozcieńczać do potrzebnej objętości (np. 50 ml lub 150 ml) jednym z niżej wymienionych rozcieńczalników:

•    jałowa woda do wstrzykiwań (1)

•    0,9% (9 mg/ml) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań

•    5% glukoza.

Tylko do jednorazowego użytku. Usunąć jakikolwiek niezużyty roztwór.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Polska

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15589

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.05.2009

Data przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Tazacylin