+ iMeds.pl

Td-pur nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)Ulotka Td-pur

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja

-    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić.


Td-pur

Vaccinum diphteriae et tetani, antigeniis minutum, adsorbatum.

Szczepionka przeciw błonicy i tężcowi, adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów. Zawiesina do wstrzykiwań

Jedna dawka szczepionki (0,5 ml zawiesiny) zawiera

Toksoid tężcowy    nie mniej niż 20 j .m.

Toksoid błoniczy    nie mniej niż 2 j .m.

Glinu wodorotlenek uwodniony do adsorpcji    1,5 mg Al3+

Wykaz substancji pomocniczych: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań

Dostępne opakowania

1 ampułko-strzykawka bez igły zawierająca 0,5 ml zawiesiny 10 ampułko-strzykawek bez igły po 0,5 ml zawiesiny

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Novartis Vaccines & Diagnostics GmbH Emil-von-Behring-str. 76 D-35041 Marburg, Niemcy

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Td-pur i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się szczepionkę Td-pur

3.    Jak stosować szczepionkę Td-pur

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie szczepionki Td-pur

6.    Inne konieczne informacje dotyczące szczepionki Td-pur

1. Co to jest Td-pur i w jakim celu się go stosuje

Szczepionka Td-pur ma postać białawej, nieprzezroczystej zawiesiny.

Wskazania do stosowania

a) Uodpamianie przeciw tężcowi i błonicy dzieci w wieku 5 lat i starszych, młodzieży i dorosłych.

b)    Profilaktyka przeciwtężcowa w przypadku zranienia u osób w wieku 5 lat i starszych wraz z dawką przypominającą szczepionki przeciw błonicy.

2. Zanim zastosuje się Td-pur Nie stosować szczepionki Td-pur:

- u osób chorych, wymagających leczenia szczepienie powinno być odroczone na okres przynajmniej dwóch tygodni od pełnego wyzdrowienia (z wyjątkiem osób po narażeniu na zakażenie).

-    u osób, u których poprzednie szczepienia przeciw błonicy i/lub tężcowi wywołały przej ściową trombocytopenię lub objawy niepożądane ze strony układu nerwowego.

- u osób, u których wystąpiły powikłania po szczepieniu tą szczepionką aż do wyjaśnienia możliwych przyczyn tych powikłań.

-    nie stosować szczepionki jeśli występuje alergia na którykolwiek jej składnik

-    w przypadku zranienia istnieje kilka bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania szczepionki Td-pur jako dawki przypominającej (np. znane poważne reakcje alergiczne na składniki szczepionki, szczególnie działania niepożądane, które nie ograniczaj ą się do miejsca iniekcji).

Zachować szczególną ostrożność:

- Jeżeli reakcje niepożądane związane były z wcześniejszym podaniem szczepionki przeciw błonicy, należy stosować tylko monowalentną szczepionkę przeciw tężcowi; jeżeli reakcje niepożądane związane były z podaniem szczepionki przeciw tężcowi lub szczepionki tężcowo-błoniczej, w przypadku zranienia należy podać tylko immunoglobulinę przeciwtężcową: w takim przypadku należy podać dwie dawki 250 j.m. w odstępie 4 tygodni.

Ostrzeżenia specjalne

Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo.

W przypadku niezamierzonego donaczyniowego podania szczepionki istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, ze wstrząsem włącznie. W takiej sytuacji należy podjąć natychmiastowe działania w celu uniknięcia wystąpienia wstrząsu.

W niektórych przypadkach wymagane szczepienia nie są przeprowadzane z powodu błędnej interpretacji pewnych objawów lub okoliczności uważane jako przeciwwskazanie do szczepienia. Należą do nich na przykład:

—    łagodne infekcje, nawet jeśli przebiegają ze stanami podgorączkowymi

—    możliwy kontakt osoby szczepionej z chorymi na choroby zakaźne

—    występowanie drgawek wśród rodziny osoby szczepionej

—    występowanie w historii choroby osoby szczepionej drgawek gorączkowych (ponieważ podanie szczepionki może spowodować gorączkę i w konsekwencji drgawki, należy rozważyć podanie dzieciom podatnym na wystąpienie drgawek środków przeciwgorączkowych, np. w przypadku szczepionek inaktywowanych w czasie szczepienia, oraz 4 do 8 godzin po podaniu szczepionki)

— przewlekłe choroby, z nie postępuj ącymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) włącznie

—    wyprysk i inne zmiany skórne, umiej scowione zakażenia skóry

—    terapia antybiotykami, niskimi dawkami kortykosterydów lub stosowanie miejscowe preparatów zawierających sterydy

—    wrodzone lub nabyte niedobory odporności (w takich przypadkach skuteczność szczepienia może być zmniejszona lub wątpliwa. Zalecane jest wykonanie testu serologicznego)

Osoby z nadwrażliwością na lateks:

Pomimo że w nasadce strzykawki nie znajdują się wykrywalne ilości lateksu naturalnego, bezpieczeństwo stosowania szczepionki Td-pur u osób z nadwrażliwością na lateks nie zostało w pełni potwierdzone.

Ciąża:

U kobiet ciężarnych, które nie posiadaj ą odpowiedniej ochrony immunologicznej przeciw błonicy, zalecane jest podanie szczepionki w drugim lub trzecim trymestrze ciąży. Szczepienie jest szczególnie zalecane u osób podróżujących do rejonów, w których choroba występuje endemicznie lub w innych przypadkach możliwości narażenia na ekspozycj ę.

Karmienie piersią:

Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do stosowania szczepionki.

Stosowanie innych leków

U osób będących w trakcie leczenia immunosupresyjnego skuteczność szczepienia może być zmniejszona lub wątpliwa.

Zachowanie odstępów czasowych w stosunku do innych szczepień nie jest wymagane.

U osób w wieku 5 lat i starszych dawka przypominająca może być podana jednocześnie z drugą dawką szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce.

Druga dawka przypominająca może być podana u dzieci w wieku 11 do 15 lat i starszych jednocześnie z doustną szczepionką przeciw polio, razem ze szczepionką przeciw różyczce u wszystkich dziewczynek, oraz ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u wszystkich nie szczepionych osób dorosłych.

3. Jak stosować szczepionkę Td-pur Dawkowanie

Należy przestrzegać zaleceń obowiązujących w danym kraju oraz/lub wytycznych Światowej Organizacji zdrowia.

Wszystkie osoby w wieku 5 lat i starsze, powinny otrzymać taką samą dawkę.

Sposób stosowania

1.Szczepienie podstawowe (osoby nie szczepione lub o nieznanym statusie zaszczepienia):

Trzy dawki szczepionki, każda po 0,5 ml, podawane według następującego schematu:

- pierwsza dawka w wieku 5 lat lub później    0,5 ml

- druga dawka po 4 - 6 tygodniach od podania pierwszej dawki    0,5 ml

- trzecia dawka 6 do12 miesięcy od podania drugiej dawki    0,5 ml 2. Szczepienie _przypominające:

Szczepienie rutynowe:

Dawka 0,5 ml podawana w wieku 5 lat (lub później) oraz Dawka 0,5 ml podawana w wieku 11 -15 lat.

Następnie dawka 0,5 ml podawana co 10 lat.

Jeżeli wskazane jest szczepienie przeciw błonicy, a odporność na tężec jest wystarczająca, zaleca się podanie monowalentnej szczepionki przeciw błonicy.

W przypadku ekspozycji na zakażenie błonicą, w okresie 5 lub więcej lat od zakończenia pełnego cyklu szczepień podstawowych, zalecane jest szczepienie przypominające odpowiednią do wieku dawką adsorbowanej lub skojarzonej szczepionki przeciw błonicy.

Postępowanie w przypadku zranienia

a) Osoby, które otrzymały cykl szczepień przeciw tężcowi a ostatnia dawka przypominająca podana była:

przed upływem 5 lat:    Nie wymagane jest szczepienie

przed upływem 5 -10 lat:    Szczepionka Td-pur w dawce 0,5 ml

po upływie 10 lat:    Jednoczesne podanie szczepionki Td-pur w dawce

0,5 ml +immunoglobuliny przeciwtężcowej w dawce 250 j.m.

Jeżeli zranienie jest powierzchowne i czyste, można zrezygnować z podania immunoglobuliny przeciwtężcowej.

b)    U osób z niedoborami odporności lub leczonych immunosupresyjnie skuteczność szczepienia może być wątpliwa. W przypadku zranienia konieczne jest jednoczesne podanie immunoglobuliny przeciwtężcowej.

Sposób podawania

Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo (patrz „Ostrzeżenia specjalne”).

Przed użyciem szczepionkę należy silnie wstrząsnąć!

Dawkę wstrzykuje się głęboko domięśniowo. W pewnych przypadkach (skaza krwotoczna) szczepionkę można podać podskórnie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, szczepionka Td-pur może powodować działania niepożądane.

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100, 1,/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (> 1/10 000) łącznie z pojedynczymi przypadkami.

Reakcje ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: zaczerwienienie, obrzęk, bolesność, stwardnienie, swędzenie Często: ogólne złe samopoczucie

Rzadko: objawy grypopodobne (pocenie się , dreszcze, gorączka).

Bardzo rzadko: utworzenie się ziaminiaka, który w pojedynczych przypadkach może mieć tendencje do przekształcania się w guzek zawierający jałową wydzielinę surowiczą.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Rzadko: ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: zaburzenia żołądkowo- jelitowe

Zaburzenia naczyniowe:

Rzadko: przejściowe reakcje naczyniowe

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Często: powiększenie węzłów chłonnych Bardzo rzadko: Przej ściowa trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje alergiczne (np. duszność), krótkotrwała wysypka.

Bardzo rzadko: Alergiczne reakcje ze strony nerek z towarzyszącym białkomoczem.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: ból głowy

Bardzo rzadko: zaburzenia ze strony centralnego i obwodowego układu nerwowego, narastaj ące porażenie prowadzące nawet do porażenia układu oddechowego ( zespół Guillain-Barre), zapalenie obwodowych splotów nerwowych.

Takie reakcje pojawiaj ą się częściej u osób hiperimmunizowanych.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. Przechowywanie szczepionki Td-pur

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu Td-pur po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze 2oC - 8oC (w lodówce).

Nie zamrażać!

Nie stosować zamrożonej szczepionki.

6. Inne konieczne informacje dotyczące szczepionki Td-pur

Szczepionka jest produkowana i badana zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Szczepionka Td-pur podana w dawce przypominającej osobom, które zostały poddane kompletnemu szczepieniu podstawowemu przeciw błonicy i tężcowi powoduje wytworzenie odpowiedniego poziomu przeciwciał zabezpieczaj ących przed obu chorobami u prawie wszystkich szczepionych.

W celu utrzymania odpowiedniego zabezpieczaj ącego poziomu przeciwciał należy powtarzać szczepienia przypominające najrzadziej co 10 lat.

Należy kontrolować historię szczepień osób wchodzących w bliski kontakt z chorymi na błonicę lub jej nosicielami. Jeżeli odnotowano podanie mniej niż trzech dawek szczepionki przeciw błonicy, szczepienie należy rozpocząć lub uzupełnić, w zależności od wieku pacjenta.

Osoby udaj ące się w rejony, gdzie błonica występuje endemicznie powinny być zaszczepione co najmniej dwiema dawkami szczepionki.

Pacjenci zakażeni wirusem HIV mogą być zaszczepieni przeciwko błonicy i tężcowi.

Numer serii każdej podanej dawki szczepionki i immunoglobuliny, oraz nazwa preparatu (nazwa handlowa) powinien być odnotowany przez lekarza w Międzynarodowym Wykazie Szczepień.

Optymalny poziom ochrony jest uzyskiwany jedynie po przeprowadzeniu pełnego cyklu szczepień.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do dystrybutora:

Polska

IMED Poland Sp z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa

Data opracowania ulotki:

6

Td-pur

Charakterystyka Td-pur

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Td-pur, zawiesina do wstrzykiwań

Yaccinum diphteriae et tetani, antigeniis minutum, adsorbatum.

Szczepionka przeciw błonicy i tężcowi, adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna dawka szczepionki (0,5 ml zawiesiny) zawiera:

Toksoid tężcowy    nie mniej niż 20 j.m.

Toksoid błoniczy    nie mniej niż 2 j.m.

Glinu wodorotlenek uwodniony do adsorpcji    1,5 mg Al3+

Substancje pomocnicze, patrz 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań Biaława, nieprzezroczysta zawiesina.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Uodparnianie przeciw tężcowi i błonicy osób w wieku 5 lat i starszych.

Profilaktyka przeciwtężcowa w przypadku zranienia u osób w wieku 5 lat i starszych wraz z dawką przypominającą szczepionki przeciw błonicy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania 4.2.1 Dawkowanie

Należy przestrzegać zaleceń obowiązujących w danym kraju oraz/lub wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia.

Dawkowanie

Osoby w wieku 5 lat i starsze powinni otrzymać taką samą dawkę.

Szczepienie podstawowe (osoby nieszczepione lub o nieznanym statusie zaszczepienia):

Trzy dawki szczepionki, każda po 0,5 ml, podawane według następującego schematu:

- pierwsza dawka w wieku 5 lat lub później    0,5 ml

-    druga dawka po 4 - 6 tygodniach od podania pierwszej dawki    0,5 ml

- trzecia dawka 6 do12 miesięcy od podania drugiej dawki    0,5 ml

Szczepienie przypominające:

Szczepienie rutynowe:

Dawka 0,5 ml podawana w wieku 5 lat (lub starszych) oraz

Dawka 0,5 ml podawana w wieku 11 -15 lat.

Następnie dawka 0,5 ml podawana co 10 lat.

Jeżeli wskazane jest szczepienie przeciw błonicy, a odporność na tężec jest wystarczająca, zaleca się podanie monowalentnej szczepionki przeciw błonicy.

W przypadku ekspozycji na zakażenie błonicą, w okresie 5 lub więcej lat od zakończenia pełnego cyklu szczepień podstawowych, zalecane jest szczepienie przypominające odpowiednią do wieku dawką adsorbowanej lub skojarzonej szczepionki przeciw błonicy.

Postępowanie w przypadku zranienia (patrz też tabela poniżej)

a)    Osoby, które otrzymały cykl szczepień przeciw tężcowi a ostatnia dawka przypominająca podana była:

przed upływem 5 lat:    Nie wymagane jest szczepienie

przed upływem 5 -10 lat:    Szczepionka Td-pur w dawce 0,5 ml

po upływie 10 lat:    Jednoczesne podanie szczepionki Td-pur w dawce 0,5 ml +

immunoglobuliny przeciwtężcowej w dawce 250 j.m.

Jeżeli zranienie jest powierzchowne i czyste, można zrezygnować z podania immunoglobuliny przeciwtężcowej.

b)    U osób z niedoborami odporności lub leczonych immunosupresyjnie skuteczność szczepienia może być wątpliwa. W przypadku zranienia konieczne jest jednoczesne podanie immunoglobuliny przeciwtężcowej.

Profilaktyka tężca w przypadku zranienia 1

Status

immunologiczny (liczba podanych dawek szczepionki odnotowanych w historii szczepień pacjenta)

Okres czasu pomiędzy dniem zranienia a ostatnim szczepieniem

Jedno<

podan

przeci

części

Td

®

pur

czesne ie (w wległe ciała):

TIG 2

Następne daw

(w celu pods

4-6 tygodni

ki szczepionki i tężcowi (Td zakończenia im tawowej) po u

6-12

miesięcy

przeciw błonicy )

nmunizacji

pływie:

Dawka

przypominająca co 10 lat

Brak lub brak danych

-

tak

tak 3

tak

tak

tak

1

do 2 tygodni

nie

tak 3

tak

tak

tak

2 do 8 tygodni

tak

tak 3

nie

tak

tak

powyżej 8 tygodni

tak

tak 3

tak

tak

tak

2

do 2 tygodni

nie

tak 3

nie

tak

tak

od 2 tygodni do 6 miesięcy

nie

nie (3) (4)

nie

tak

tak

6 do 12 miesięcy

tak

nie (3) (4)

nie

nie

tak

powyżej 12 miesięcy

tak

tak 3

nie

nie

tak

3

lub więcej

do 5 lat

nie

nie

nie

nie

tak

5 do 10 lat

tak

nie

nie

nie

tak

powyżej 10 lat

tak

tak 3

nie

nie

tak

(4) Tak, jeżeli do zranienia doszło w czasie dłuższym niż 24 godziny .

4.2.2 Sposób podawania

Przed użyciem szczepionkę należy silnie wstrząsnąć!

Dawkę wstrzykuje się głęboko domięśniowo. W pewnych przypadkach (skaza krwotoczna) szczepionkę można podać podskórnie.

Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo (patrz też punkt 4.4).

Numer serii każdej podanej dawki szczepionki i immunoglobuliny, oraz nazwa preparatu (nazwa handlowa) powinny być odnotowane przez lekarza w Międzynarodowym Wykazie Szczepień.

Optymalny poziom ochrony jest uzyskiwany jedynie po przeprowadzeniu pełnego cyklu szczepień.

4.3 Przeciwwskazania.

- U osób chorych, wymagających leczenia, szczepienie powinno być odroczone na okres przynajmniej dwóch tygodni od pełnego wyzdrowienia (z wyj ątkiem osób po narażeniu na zakażenie).

- Nie należy szczepić szczepionką Td-pur przede wszystkim osób, u których poprzednie szczepienia przeciw błonicy i/lub tężcowi wywołały przejściową trombocytopenię lub objawy niepożądane ze strony układu nerwowego.

-    nie stosować szczepionki jeśli występuje alergia na którykolwiek jej składnik

- Osoby, u których wystąpiły powikłania po szczepieniu nie powinny być szczepione tą samą szczepionką aż do wyjaśnienia możliwych przyczyn tych powikłań.

-    W przypadku zranienia istnieje kilka bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania

szczepionki Td-pur jako dawki przypominającej (np. znane poważne reakcje alergiczne na składniki szczepionki, szczególnie działania niepożądane, które nie ograniczaj ą się do miejsca iniekcji). Jeżeli reakcje niepożądane związane były z wcześniejszym podaniem szczepionki przeciw błonicy, należy stosować tylko monowalentną szczepionkę przeciw tężcowi; jeżeli reakcje niepożądane związane były z podaniem szczepionki przeciw tężcowi lub szczepionki tężcowo-błoniczej, w przypadku zranienia należy podać tylko    immunoglobulinę

przeciwtężcową: w takim przypadku należy podać dwie dawki 250 j.m. w odstępie 4 tygodni. Patrz też punkt 4.4

Osoby z nadwrażliwością na lateks: Pomimo że w nasadce strzykawki nie znajduj ą się wykrywalne ilości lateksu naturalnego, bezpieczeństwo stosowania szczepionki Td-pur u osób z nadwrażliwością na lateks nie zostało w pełni potwierdzone.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo.

W przypadku niezamierzonego donaczyniowego podania szczepionki istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, ze wstrząsem włącznie. W takiej sytuacji należy podjąć natychmiastowe działania w celu uniknięcia wystąpienia wstrząsu.

Osoby udające się w rejony, gdzie błonica występuje endemicznie powinny być zaszczepione co najmniej dwiema dawkami szczepionki.

Pacjenci zakażeni wirusem HIV mogą być zaszczepieni przeciwko błonicy i tężcowi.

W niektórych przypadkach wymagane szczepienia nie są przeprowadzane z powodu błędnej interpretacji pewnych objawów lub okoliczności uważanych jako przeciwwskazanie do szczepienia.

Należą do nich na przykład:

—    łagodne infekcje, nawet jeśli przebiegają ze stanami podgorączkowymi

—    możliwy kontakt osoby szczepionej z chorymi na choroby zakaźne

—    występowanie drgawek wśród rodziny osoby szczepionej

—    występowanie w historii choroby osoby szczepionej drgawek gorączkowych (ponieważ podanie szczepionki może spowodować gorączkę i w konsekwencji drgawki, należy rozważyć podanie dzieciom podatnym na wystąpienie drgawek środków przeciwgorączkowych, np. w przypadku szczepionek inaktywowanych w czasie szczepienia, oraz 4 do 8 godzin po podaniu szczepionki)

— przewlekłe choroby, z nie postępującymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) włącznie

—    wyprysk i inne zmiany skórne, umiejscowione zakażenia skóry

—    terapia antybiotykami, niskimi dawkami kortykosterydów lub stosowanie miejscowe preparatów zawieraj ących sterydy

—    wrodzone lub nabyte niedobory odporności (w takich przypadkach skuteczność szczepienia może być zmniejszona lub wątpliwa. Zalecane jest wykonanie testu serologicznego)

Należy kontrolować historię szczepień osób wchodzących w bliski kontakt z chorymi na błonicę lub jej nosicielami. Jeżeli odnotowano podanie mniej niż trzech dawek szczepionki przeciw błonicy, szczepienie należy rozpocząć lub uzupełnić, w zależności od wieku pacjenta.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

U osób będących w trakcie leczenia immunosupresyjnego skuteczność szczepienia może być zmniejszona lub wątpliwa.

Zachowanie odstępów czasowych w stosunku do innych szczepień nie jest wymagane.

U osób w wieku 5 lat i starszych dawka przypominająca może być podana jednocześnie z drugą dawką szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce.

Druga dawka przypominająca może być podana u dzieci w wieku 11 do 15 lat i starszych jednocześnie z doustną szczepionką przeciw polio, razem ze szczepionką przeciw różyczce u wszystkich dziewczynek, oraz ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u wszystkich nie szczepionych osób dorosłych.

4.6    Ciąża lub laktacja

U kobiet ciężarnych, które nie posiadaj ą odpowiedniej ochrony immunologicznej przeciw błonicy, zalecane jest podanie szczepionki w drugim lub trzecim trymestrze ciąży. Szczepienie jest szczególnie zalecane u osób podróżuj ących do rejonów, w których choroba występuje endemicznie lub w innych przypadkach możliwości narażenia na ekspozycj ę.

Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do stosowania szczepionki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nieistotny

4.8    Działania niepożądane

Częstotliwość występowania działań niepożądanych:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1 000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami:

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania:

Bardzo często: zaczerwienienie, obrzęk, bolesność, stwardnienie, swędzenie Często: ogólne złe samopoczucie

Rzadko: objawy grypopodobne (pocenie się , dreszcze, gorączka).

Bardzo rzadko: utworzenie się ziarniniaka, który w pojedynczych przypadkach może mieć tendencje do przekształcania się w guzek zawieraj ący jałową wydzielinę surowiczą.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Rzadko: ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: zaburzenia żołądkowo- jelitowe

Zaburzenia naczyniowe:

Rzadko: przejściowe reakcje naczyniowe

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Często: powiększenie węzłów chłonnych Bardzo rzadko: przejściowa trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje alergiczne (np. duszność), krótkotrwała wysypka.

Bardzo rzadko: Alergiczne reakcje ze strony nerek z towarzyszącym białkomoczem.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: ból głowy

Bardzo rzadko: zaburzenia ze strony centralnego i obwodowego układu nerwowego, narastaj ące porażenie prowadzące nawet do porażenia układu oddechowego ( zespół Guillain-Barre), zapalenie obwodowych splotów nerwowych.

Takie reakcje występują częściej u osób hiperimmunizowanych.

4.9    Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Kod ATC nr: J07 AM51

Td-pur ma postać jest białawej, nieprzezroczystej zawiesiny zawieraj ącej oczyszczone toksoidy tężca i błonicy oraz wodorotlenek glinu w celu zwiększenia ich immunogenności.

Szczepionka jest produkowana i badana zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Szczepionka Td-pur podana w dawce przypominającej osobom, które zostały poddane kompletnemu szczepieniu podstawowemu przeciw błonicy i tężcowi powoduje wytworzenie odpowiedniego poziomu przeciwciał zabezpieczających przed obu chorobami u prawie wszystkich szczepionych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Szczepionka Td-pur podana w dawce przypominaj ącej powoduje u osoby szczepionej wytworzenie ochrony immunologicznej przed zakażeniem tężcem na skutek zranienia, która utrzymuje się do 5 lat. Poziom przeciwciał przeciw błonicy i tężcowi stopniowo się obniża.

W celu utrzymania odpowiedniego zabezpieczającego poziomu przeciwciał - wynoszącego około 0,1 j .m./ml - należy powtarzać szczepienia przypominające najrzadziej co 10 lat.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Szczepionki nie wolno mieszać z innymi lekami w jednej strzykawce. W przypadkach zranień, gdy konieczne jest jednoczesne zastosowanie immunoglobuliny przeciwtężcowej, powinna być ona podana w odrębne miejsce po przeciwnej stronie ciała.

6.3    Okres ważności

4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze 2oC - 8oC (w lodówce).

Nie zamrażać!

Nie stosować zamrożonej szczepionki.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml zawiesiny w ampułko-strzykawce (szkło typu I) bez igły, z zatyczką tłoka z gumy bromobutylowej - opakowania po 1 lub 10

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu do stosowania i usuwania jego pozostałości

Td-pur jest szczepionką gotową do podania.

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!

Nie zużyta szczepionka powinna być zniszczona w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Novartis Vaccines & Diagnostics GmbH Emil-von-Behring-str. 76 D-35041 Marburg, Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 8484

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 29.12.2000/ 20.10.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

1

   U pacjentów leczonych immunosupresyjnie lub z niedoborami immunologicznymi patrz pkt. 4.2.1

2

   TIG - ludzka immunoglobulina przeciwtężcowa, początkowo 250 j .m., jeśli to konieczne 500 j .m.

3

   Zgodnie z zaleceniami Niemieckiej Komisji Doradczej Do Spraw Szczepień, jeżeli zranienie jest powierzchowne i czyste można zrezygnować z podania immunoglobuliny przeciwtężcowej.

Td-pur