+ iMeds.pl

Tdap szczepionka ssi -Ulotka Tdap szczepionka ssi

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Tdap Szczepionka SSI

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,

o zmniejszonej zawartości antygenu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do pielęgniarki, lekarza lub farmaceuty.

•    Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym pielęgniarce, lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Tdap Szczepionka SSI i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Tdap Szczepionka SSI

3.    Jak przyjmować Tdap Szczepionka SSI

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Tdap Szczepionka SSI

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1 Co to jest Tdap Szczepionka SSI i w jakim celu się ją stosuje

•    Tdap Szczepionka SSI jest stosowana do szczepienia dzieci, młodzieży i dorosłych.

•    Tdap Szczepionka SSI to szczepionka, która zapewnia ochronę przed błonicą, tężcem i kokluszem (krztuścem).

•    Tdap Szczepionka SSI stymuluje organizm do wytwarzania przeciwciał przeciwko bakteriom błonicy, tężca i krztuśca.

Pacjent powinien otrzymać Tdap Szczepionka SSI tylko wtedy, gdy wcześniej był szczepiony przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi.

2    Informacje ważne przed zastosowaniem Tdap Szczepionka SSI

Szczepienia z zastosowaniem Tdap Szczepionka SSI nie należy przeprowadzać

• jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tej

szczepionki (wymienionych w punkcie 6) lub na formaldehyd, który może występować w bardzo małej ilości.

•    jeśli pacjent cierpi na postępujące choroby neurologiczne.

• jeśli pacjent jest chory i ma wysoką gorączkę. W takiej sytuacji szczepienie należy przełożyć.

•    jeśli pacjent doświadczał wcześniej problemów z układem nerwowym (encefalopatia), które wystąpiły w ciągu 7 dni po szczepieniu szczepionką przeciwko krztuścowi (kokluszowi).

Lekarz lub pielęgniarka podczas szczepienia z zastosowaniem Tdap Szczepionka SSI powinni

zachować szczególną ostrożność

•    jeśli odpowiedź immunologiczna pacjenta jest osłabiona lub pacjent przyjmuje leki immunosupresyjne. W takich przypadkach pacjent nadal może zostać zaszczepiony przy użyciu Tdap Szczepionka SSI, ale odpowiedź immunologiczna może być obniżona.

•    jeśli pacjent cierpi na chorobę lub przyjmuje leki, które zwiększają ryzyko krwotoku.

•    jeśli po wcześniejszym szczepieniu przeciwko krztuścowi pacjent doświadczył jednego lub więcej spośród następujących działań niepożądanych:

Ogólne:

- jeśli u pacjenta wystąpiła gorączka (temperatura ponad 40°C) w ciągu 48 godzin od szczepienia, która nie została spowodowana żadną innej określoną przyczyną.

Dzieci:

- jeśli u dziecka doszło do zapaści lub stanu podobnego do wstrząsu w ciągu 48 godzin od szczepienia.

- jeśli w ciągu 48 godzin od szczepienia u dziecka wystąpił nieustanny płacz trwający ponad 3 godziny.

- jeśli u dziecka wystąpiły drgawki lub gorączka w ciągu 3 dni od szczepienia.

Tdap Szczepionka SSI a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również o tych, które dostępne są bez recepty, jak np. leki ziołowe, witaminy i minerały.

Tdap Szczepionka SSI może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami, co nie wpływa na zmniejszanie działania Tdap Szczepionka SSI.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zaszczepieniem przy użyciu Tdap Szczepionka SSI.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tdap Szczepionka SSI nie powinna wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje na temat niektórych składników Tdap Szczepionka SSI

Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę więc zasadniczo może być uważana za wolną od sodu.

3    Jak przyjmować Tdap Szczepionka SSI

Szczepionkę powinien podać lekarz lub pielęgniarka, zazwyczaj przez wstrzyknięcie jej do mięśnia (domięśniowo). Jeżeli istnieje ryzyko krwotoku, szczepionkę można podać przez wstrzyknięcie pod skórę.

Dawka

Jedna dawka dla dzieci, młodzieży i dorosłych to 0,5 ml.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Postępowanie w razie konieczności zaszczepienia

W razie zaistnienia konieczności szczepienia, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane

Bardzo rzadkie działania niepożądane: mogą dotknąć do 1 na 10 000 osób

-    Ciężkie reakcje alergiczne (reakcje nadwrażliwości występujące w ciągu kilku minut lub godzin po szczepieniu), np. wysypka skórna, trudności z oddychaniem lub omdlenia (reakcja anafilaktyczna). Mogą być one śmiertelne.

Inne działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane: mogą dotknąć więcej niż 1 na 10 osób

-    Ból, swędzenie, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

-    Ból głowy

-    Zmęczenie

Częste działania niepożądane: mogą dotknąć do 1 na 10 osób

-    Ogólne złe samopoczucie, drażliwość i gorączka (temperatura 38°C lub więcej)

- Zaczerwienienie i obrzęk o średnicy 5 cm i więcej w miejscu wstrzyknięcia

-    Ból mięśni (mięśnioból)

Rzadkie działania niepożądane: mogą dotknąć do 1 na 1000 osób

-    Wysoka gorączka (temperatura ponad 40°C)

-    Długo utrzymujące się swędzące guzki (ziarniak) lub jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia

-    Pokrzywka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (ul. Ząbkowska 41, 03 736 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301), e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5    Jak przechowywać Tdap Szczepionka SSI

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

•    Nie zamrażać.

•    Wyrzucić szczepionkę, jeżeli została zamrożona.

• Nie stosować Tdap Szczepionka SSI po upływie terminu ważności zamieszczonego na zewnętrznym opakowaniu - kartonowym pudełku po słowach „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6 Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Tdap Szczepionka SSI

Substancjami czynnymi przypadającymi na dawkę są:

Toksoid błonicy, oczyszczony    nie mniej niż 2 jednostki międzynarodowe

Toksoid tężcowy, oczyszczony    nie mniej niż 20 jednostek międzynarodowych

Toksoid krztuścowy, oczyszczony    20 mikrogramów

Wodorotlenek glinu, uwodniony, odpowiadający 0,5 mg glinu

Pozostałe substancje pomocnicze to:

sodu chlorek, sodu wodorotlenek oraz woda do wstrzykiwań

Jak wygląda Tdap Szczepionka SSI i co zawiera opakowanie Wygląd

Po wstrząśnięciu Tdap Szczepionka SSI to bezbarwny płyn zawierający białe lub szare drobinki. Wielkości opakowań

Tdap Szczepionka SSI jest dostarczana w ampułko-strzykawce.

1 x 0,5 ml, 5 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml oraz 20 x 0,5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Statens Serum Institut, 5, Artillerivej, 2300 Copenhagen S, Dania. tel: +45 3268 3268 faks: +45 3268 3973 e-mail: serum@ssi.dk

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AT: dTaP Booster SSI Injektionssuspension in einer Fertigspritze

BE: BoosterTdaP 0.5ml Suspension for injection in pre-filled syringe

DE: TdaP-IMMUN

DK, FI. NL, NO, SE: diTekiBooster

IE, IS: TdaPBooster

IT: Tribaccine

PL: Tdap Szczepionka SSI

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Tdap Szczepionka SSI

Charakterystyka Tdap szczepionka ssi

Charakterystyka produktu leczniczego

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenu.

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,

0    zmniejszonej zawartości antygenu.

1    dawka (0,5 ml) zawiera:

Toksoid błoniczy, oczyszczony1    Nie mniej niż 2 j.m.

Toksoid tężcowy, oczyszczony1    Nie mniej niż 20 j.m.

Toksoid krztuścowy, oczyszczony1    20 mikrogramów

1 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym (0,5 mg Al)

Toksyny błonicy i tężca są uzyskiwane z hodowli Corynebacterium diphtheriae oraz Clostridium tetani a następnie oczyszczone i poddane detoksykacji. Toksyna krztuśca jest uzyskiwana z hodowli Bordetellapertussis a następnie oczyszczona i poddana detoksykacji.

Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.

Tdap Szczepionka SSI to bezbarwna zawiesina zawierająca białe lub szare drobinki.

4 SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Tdap Szczepionka SSI jest wskazana do szczepienia przypominającego przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi u osób w wieku od czterech lat (patrz punkt 4.2).

Badania kliniczne przeprowadzono z udziałem dzieci, młodzieży oraz dorosłych w wieku od 4 do 55 lat (patrz punkt 5.1).

Tdap Szczepionka SSI powinna być stosowana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

We wszystkich grupach wiekowych zalecane jest jednorazowe wstrzyknięcie jednej dawki (0,5 ml).

Szczepienie produktem leczniczym Tdap Szczepionka SSI powinno być przeprowadzane zgodnie z oficjalnymi zaleceniami i/lub lokalnymi procedurami.

Szczepionkę można podać osobom o nieznanej historii szczepień lub, które otrzymały niepełny cykl szczepienia podstawowego. Jednak odpowiedzi na dawkę przypominającą należy się spodziewać jedynie u osób, u których wykonano cykl szczepienia podstawowego lub u osób, które przebyły zakażenie naturalne.

Tdap Szczepionka SSI może być stosowana u osób z ranami niosącymi ryzyko zachorowania na tężec ale, gdy właściwe jest jednoczesne szczepienie przeciwko błonicy i krztuścowi.

U osób dorosłych szczepienie przypominające przeciwko tężcowi i błonicy powinno być przeprowadzane zgodnie z oficjalnymi zaleceniami, ogólnie w odstępach co 10 lat.

Obecnie nie ma danych naukowych, które mogą być podstawą wydania oficjalnych zaleceń, dotyczących optymalnego odstępu między kolejnymi dawkami przypominającymi produktu leczniczego Tdap Szczepionka SSI.

Szczególne grupy pacjentów

   Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności Tdap Szczepionka SSI u osób powyżej 55. roku życia.

•    U osób z obniżoną odpornością odpowiedź serologiczna może być osłabiona. Szczepienie osób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu nie jest wykluczone, ale może prowadzić do wytwarzania niższego poziomu przeciwciał. Jeżeli to możliwe, szczepienie powinno zostać przełożone do momentu zakończenia leczenia immunosupresyjnego (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Dzieci powinny otrzymywać dawkę taką samą jak dorośli.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci poniżej 4. roku życia (brak dostępnych danych).

Sposób podawania Przed podaniem wstrząsnąć.

Jednorazowe wstrzyknięcie jednej dawki (0,5 ml) należy podać domięśniowo, najlepiej do mięśnia naramiennego

Nie wstrzykiwać dożylnie.

W przypadku osób narażonych na ryzyko krwotoku po wstrzyknięciu domięśniowym, produkt leczniczy Tdap Szczepionka SSI może być podawany podskórnie (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą, lub na formaldehyd, który może występować w ilościach śladowych.

Nie należy szczepić osób cierpiących na postępujące choroby neurologiczne.

Szczepienie należy przełożyć w przypadku ostrej, ciężkiej choroby przebiegającej z gorączką.

Tdap Szczepionka SSI nie powinna być stosowana u pacjentów ze stwierdzoną encefalopatią

0    nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni od poprzedniego podania szczepionki zawierającej antygeny krztuśca. W takich przypadkach szczepienie przeciwko krztuścowi należy odwołać a cykl szczepienia należy kontynuować wyłącznie szczepionkami przeciwko błonicy

1    tężcowi.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tdap Szczepionka SSI nie jest wskazana do szczepienia podstawowego.

Tdap Szczepionka SSI w żadnym przypadku nie powinna być podawana dożylnie.

U osób z obniżoną odpornością odpowiedź serologiczna może być osłabiona. Szczepienie osób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu nie jest wykluczone, ale może prowadzić do wytwarzania niższego poziomu przeciwciał. Jeżeli to możliwe, szczepienie powinno zostać przełożone do momentu zakończenia leczenia immunosupresyjnego.

Szczepienie osób z przewlekłym niedoborem odporności, np. wskutek zakażenia wirusem HIV, jest zalecane, nawet jeśli odpowiedź serologiczna może być osłabiona.

Należy zawsze przestrzegać niezbędnych środków ostrożności dotyczących leczenia reakcji anafilaktycznych.

Jeżeli którykolwiek z niżej wymienionych zdarzeń niepożądanych pojawił się w zależności czasowej immunizacją podaniem szczepionki zawierającej składnik krztuścowy, należy starannie rozważyć decyzję o podaniu kolejnej dawki szczepionki przeciwko krztuścowi:

•    epizod hipotonii-hiporeaktywności (HHE) występujący w ciągu 48 godzin od podania szczepionki

•    gorączka >40°C występująca w ciągu 48 godzin od podania szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek inny możliwy do zidentyfikowania czynnik.

• nieustępujący, trudny do uspokojenia płacz dziecka trwający ponad 3 godziny, pojawiający się w ciągu 48 godzin od szczepienia

•    drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni od szczepienia

Tdap Szczepionka SSI powinna być podawana ostrożnie w przypadku osób otrzymujących leki przeciwzakrzepowe lub z zaburzeniami krzepnięcia, gdyż po podaniu domięśniowym może wystąpić krwotok. W takich przypadkach można rozważyć podanie szczepionki głęboko podskórnie, jednak wówczas zwiększone jest ryzyko nasilenia reakcji miejscowych.

Podczas procesu wytwarzania stosowany jest formaldehyd, stąd w szczepionce mogą występować jego śladowe ilości. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów, u których występuje nadwrażliwość na formaldehyd.

Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę więc zasadniczo może być uważana za wolną od sodu.

Podobnie jak w przypadku każdej szczepionki, nie u wszystkich osób zaszczepionych może dojść do wytworzenia ochronnej odpowiedzi immunologicznej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie badano jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Tdap Szczepionka SSI z innymi szczepionkami. Jest jednak mało prawdopodobne, aby ich jednoczesne podawanie miało wpływ na odpowiedź immunologiczną. W razie konieczności produkt leczniczy Tdap Szczepionka SSI może być podawany jednocześnie, przed lub po podaniu innych żywych lub inaktywowanych szczepionek. Szczepionki należy podawać w różne miejsca wstrzyknięcia.

Immunoglobulinę przeciwtężcową można podawać jednocześnie z produktem leczniczym Tdap Szczepionka SSI.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania Tdap Szczepionka SSI u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są ni ewy starczaj ące.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek inaktywowanych nie należy spodziewać się szkodliwego wpływu na płód.

Tdap Szczepionka SSI powinna być stosowana podczas ciąży jedynie, gdy jest to bezwzględnie konieczne a potencjalne korzyści przewyższają potencjale ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Nie badano wpływu szczepionki na niemowlęta karmione piersią przez matki, którym podano Tdap Szczepionka SSI. Przed podjęciem decyzji o szczepieniu kobiet karmiących piersią należy rozważyć ryzyko i korzyści ze szczepienia.

Płodność

Nic nie wskazuje, aby szczepienie mogło mieć wpływ na płodność mężczyzn i kobiet. Dane z badań po podaniu wielokrotnej dawki szczurom nie wskazują na jakikolwiek wpływ na narządy rozrodcze.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tdap Szczepionka SSI nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Przedstawiony poniżej profil bezpieczeństwa opiera się na danych uzyskanych podczas badań klinicznych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych oraz doświadczeń po wprowadzeniu szczepionki do obrotu.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należy przemijające swędzenie, zaczerwienienie, obrzęk oraz ból w miejscu wstrzyknięcia i gorączka. Działania te występują zazwyczaj w ciągu 48 godzin po szczepieniu.

Klasyfikacja układów i narządów oraz częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nadwrażliwość, w tym reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często (>1/10)

Ból głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często (>1/100 do <1/10)

Ból mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często (>1/10)

Ból w miejscu wstrzyknięcia Swędzenie w miejscu wstrzyknięcia Zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia Zmęczenie

Często (>1/100 do <1/10)

Gorączka (>38°C), drażliwość i złe samopoczucie Zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia (>5 cm) Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (>5 cm)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Gorączka (>40°C)

Ziarniak w miejscu wstrzyknięcia Jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia

Reakcje anafilaktyczne są zgłaszane bardzo rzadko. Należy zawsze przestrzegać niezbędnych środków ostrożności dotyczących leczenia reakcji anafilaktycznych (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Spodziewana częstość, rodzaj i ciężkość działań niepożądanych u dzieci powinna być taka sama jak u dorosłych.

Inne szczególne grupy pacjentów

Działania niepożądane u osób powyżej 55. roku życia lub u osób z obniżoną odpornością nie powinny odbiegać od tych obserwowanych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa, tel. +48 22 492 13 01) e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie dotyczy, ponieważ szczepionka dostępna jest w pojemnikach jednodawkowych.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Krztusiec, oczyszczony antygen, skojarzony z toksoidami.

Kod ATC: J07AJ52

Badania kliniczne z zastosowaniem Tdap Szczepionka SSI przeprowadzono z udziałem dzieci, młodzieży oraz dorosłych w wieku od 5 do 55 lat.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem Tdap Szczepionka SSI miano przeciwciał określano jeden miesiąc po szczepieniu:

Populacja

badania

Wiek

Dzieci 5-6 lat

Dzieci 10 lat

Młodzież 14-15 lat

Dorośli 18-55 lat

Przebieg

szczepienia

3 x

DTaP(1) pierwszy rok życia

3 x DT pierwszy rok życia,

szczepi eni e/chorob a aP/wP

3 x

DTaP(5) pierwszy rok życia;

1 x TdaP(5) 4-6 lat

3-4 x D, T oraz wP pierwszy rok życia

Antygen

Odpowiedź immunologiczna

Tężec

>0,1 j.m./ml

99,3%

100%

100%

100%

Błonica

>0,1 j.m./ml

99,3%

100%

100%

98,5%

Krztusiec

odpowiedź po szczepieniu przypominaj ącym anty-PT

97,4%*)

Nd.**)

95,6%***)

92,0%****)

Przeciwciała

anty-PT

(GMC)

223 j.m./ml

Nd.**)

74,2 j.m./ml

122 j.m./ml

(1) Jednosk

adnikowa szczepionka przeciw krztuścowi

(5)    Pięcioskładnikowa szczepionka zawierająca składnik krztuścowy

*)    >4-krotny wzrost

**)    Mediana stężenia przeciwciał anty-PT wynosiła od 16,5 do >400 j.m./ml

***)    > 2-krotny wzrost oraz >4 j.m./ml

****) >4-krotny wzrost, w przypadku <20 j.m./ml przed szczepieniem; > 2-krotny wzrost, w przypadku >20 j.m./ml przed szczepieniem

Istnieje serologiczna korelacja z ochroną przeciw błonicy i tężcowi. Stężenie przeciwciał wynoszące przynajmniej 0,1 j.m./ml jest ogólnie uważane za zapewniające ochronę.

Nie określono serologicznej korelacji z ochroną przeciw krztuścowi.

Antygen krztuśca zawarty w produkcie leczniczym Tdap Szczepionka SSI to antygen krztuśca

występujący również w przeznaczonej dla dzieci skojarzonej, bezkomórkowej szczepionce przeciw krztuścowi, której skuteczność po szczepieniu podstawowym została potwierdzona u dzieci.

Spodziewana ochrona przeciwko błonicy i tężcowi wynosi przynajmniej 10 lat.

Nie jest znany czas trwania ochrony zapewnianej przez bezkomórkowe szczepionki przeciwko krztuścowi. Dane obserwacyjne wskazują, że podczas pierwszych 5 lat kontroli ochrona nie ulega istotnemu zmniejszeniu.

Stopień ochrony przeciw krztuścowi po szczepieniu z zastosowaniem Tdap Szczepionka SSI zależy między innymi od poziomu przeciwciał określonego przed szczepieniem. Dlatego odpowiedź, wywołana po podaniu przypominającej szczepionki przeciw krztuścowi, w pewnym stopniu zależy od wieku oraz od otrzymania niepełnego cyklu szczepienia podstawowego. W badaniach klinicznych z zastosowaniem Tdap Szczepionka SSI, ryzyko braku odpowiedzi na szczepienie było wyższe u osób w wieku 40-55 lat w porównaniu z osobami młodszymi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ocena właściwości farmakokinetycznych nie jest wymagana dla szczepionek, dlatego dane nie są dostępne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu pojedynczej dawki oraz po podaniu wielokrotnym zostały przeprowadzone na szczurach. Nie zaobserwowano innych działań niepożądanych poza umiarkowanymi miejscowymi reakcjami w miejscu wstrzyknięcia. Nie przeprowadzono badań toksycznego wpływu na płodność oraz rozwój.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

Informacje o adiuwancie, glinu wodorotlenku, uwodnionym , patrz punkt 2.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać szczepionki Tdap Szczepionka SSI z innymi produktami leczniczymi w tej samej fiolce lub strzykawce, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3

3 lata.


Okres ważności

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Wyrzucić, jeżeli szczepionka została zamrożona.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml zawiesiny (1 dawka) w jednodawkowej ampułko-strzykawce (szkło typu I) z zatyczką tłoka (guma chlorobutylowa).

Wielkość opakowania: 1 x 0,5 ml, 5 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml oraz 20 x 0,5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem wstrząsnąć.

Po wstrząśnięciu szczepionka powinna być bezbarwną zawiesiną zawierającą białe lub szare drobinki.

Przed użyciem sprawdzić pod kątem występowania obcych cząstek stałych i (lub) zmiany zabarwienia. W przypadku zaobserwowania powyższych nieprawidłowości szczepionki nie wolno podawać

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Statens Serum Institut 5, Artillerivej 2300 Copenhagen S Dania

8    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21499

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30-09-2013

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

27-11-2013

Tdap Szczepionka SSI