Imeds.pl

Tdap Szczepionka Ssi -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Tdap Szczepionka SSI

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,

o zmniejszonej zawartości antygenu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do pielęgniarki, lekarza lub farmaceuty.

•    Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym pielęgniarce, lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Tdap Szczepionka SSI i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Tdap Szczepionka SSI

3.    Jak przyjmować Tdap Szczepionka SSI

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Tdap Szczepionka SSI

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1 Co to jest Tdap Szczepionka SSI i w jakim celu się ją stosuje

•    Tdap Szczepionka SSI jest stosowana do szczepienia dzieci, młodzieży i dorosłych.

•    Tdap Szczepionka SSI to szczepionka, która zapewnia ochronę przed błonicą, tężcem i kokluszem (krztuścem).

•    Tdap Szczepionka SSI stymuluje organizm do wytwarzania przeciwciał przeciwko bakteriom błonicy, tężca i krztuśca.

Pacjent powinien otrzymać Tdap Szczepionka SSI tylko wtedy, gdy wcześniej był szczepiony przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi.

2    Informacje ważne przed zastosowaniem Tdap Szczepionka SSI

Szczepienia z zastosowaniem Tdap Szczepionka SSI nie należy przeprowadzać

• jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tej

szczepionki (wymienionych w punkcie 6) lub na formaldehyd, który może występować w bardzo małej ilości.

•    jeśli pacjent cierpi na postępujące choroby neurologiczne.

• jeśli pacjent jest chory i ma wysoką gorączkę. W takiej sytuacji szczepienie należy przełożyć.

•    jeśli pacjent doświadczał wcześniej problemów z układem nerwowym (encefalopatia), które wystąpiły w ciągu 7 dni po szczepieniu szczepionką przeciwko krztuścowi (kokluszowi).

Lekarz lub pielęgniarka podczas szczepienia z zastosowaniem Tdap Szczepionka SSI powinni

zachować szczególną ostrożność

•    jeśli odpowiedź immunologiczna pacjenta jest osłabiona lub pacjent przyjmuje leki immunosupresyjne. W takich przypadkach pacjent nadal może zostać zaszczepiony przy użyciu Tdap Szczepionka SSI, ale odpowiedź immunologiczna może być obniżona.

•    jeśli pacjent cierpi na chorobę lub przyjmuje leki, które zwiększają ryzyko krwotoku.

•    jeśli po wcześniejszym szczepieniu przeciwko krztuścowi pacjent doświadczył jednego lub więcej spośród następujących działań niepożądanych:

Ogólne:

- jeśli u pacjenta wystąpiła gorączka (temperatura ponad 40°C) w ciągu 48 godzin od szczepienia, która nie została spowodowana żadną innej określoną przyczyną.

Dzieci:

- jeśli u dziecka doszło do zapaści lub stanu podobnego do wstrząsu w ciągu 48 godzin od szczepienia.

- jeśli w ciągu 48 godzin od szczepienia u dziecka wystąpił nieustanny płacz trwający ponad 3 godziny.

- jeśli u dziecka wystąpiły drgawki lub gorączka w ciągu 3 dni od szczepienia.

Tdap Szczepionka SSI a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również o tych, które dostępne są bez recepty, jak np. leki ziołowe, witaminy i minerały.

Tdap Szczepionka SSI może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami, co nie wpływa na zmniejszanie działania Tdap Szczepionka SSI.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zaszczepieniem przy użyciu Tdap Szczepionka SSI.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tdap Szczepionka SSI nie powinna wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje na temat niektórych składników Tdap Szczepionka SSI

Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę więc zasadniczo może być uważana za wolną od sodu.

3    Jak przyjmować Tdap Szczepionka SSI

Szczepionkę powinien podać lekarz lub pielęgniarka, zazwyczaj przez wstrzyknięcie jej do mięśnia (domięśniowo). Jeżeli istnieje ryzyko krwotoku, szczepionkę można podać przez wstrzyknięcie pod skórę.

Dawka

Jedna dawka dla dzieci, młodzieży i dorosłych to 0,5 ml.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Postępowanie w razie konieczności zaszczepienia

W razie zaistnienia konieczności szczepienia, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane

Bardzo rzadkie działania niepożądane: mogą dotknąć do 1 na 10 000 osób

-    Ciężkie reakcje alergiczne (reakcje nadwrażliwości występujące w ciągu kilku minut lub godzin po szczepieniu), np. wysypka skórna, trudności z oddychaniem lub omdlenia (reakcja anafilaktyczna). Mogą być one śmiertelne.

Inne działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane: mogą dotknąć więcej niż 1 na 10 osób

-    Ból, swędzenie, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

-    Ból głowy

-    Zmęczenie

Częste działania niepożądane: mogą dotknąć do 1 na 10 osób

-    Ogólne złe samopoczucie, drażliwość i gorączka (temperatura 38°C lub więcej)

- Zaczerwienienie i obrzęk o średnicy 5 cm i więcej w miejscu wstrzyknięcia

-    Ból mięśni (mięśnioból)

Rzadkie działania niepożądane: mogą dotknąć do 1 na 1000 osób

-    Wysoka gorączka (temperatura ponad 40°C)

-    Długo utrzymujące się swędzące guzki (ziarniak) lub jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia

-    Pokrzywka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (ul. Ząbkowska 41, 03 736 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301), e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5    Jak przechowywać Tdap Szczepionka SSI

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

•    Nie zamrażać.

•    Wyrzucić szczepionkę, jeżeli została zamrożona.

• Nie stosować Tdap Szczepionka SSI po upływie terminu ważności zamieszczonego na zewnętrznym opakowaniu - kartonowym pudełku po słowach „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6 Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Tdap Szczepionka SSI

Substancjami czynnymi przypadającymi na dawkę są:

Toksoid błonicy, oczyszczony    nie mniej niż 2 jednostki międzynarodowe

Toksoid tężcowy, oczyszczony    nie mniej niż 20 jednostek międzynarodowych

Toksoid krztuścowy, oczyszczony    20 mikrogramów

Wodorotlenek glinu, uwodniony, odpowiadający 0,5 mg glinu

Pozostałe substancje pomocnicze to:

sodu chlorek, sodu wodorotlenek oraz woda do wstrzykiwań

Jak wygląda Tdap Szczepionka SSI i co zawiera opakowanie Wygląd

Po wstrząśnięciu Tdap Szczepionka SSI to bezbarwny płyn zawierający białe lub szare drobinki. Wielkości opakowań

Tdap Szczepionka SSI jest dostarczana w ampułko-strzykawce.

1 x 0,5 ml, 5 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml oraz 20 x 0,5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Statens Serum Institut, 5, Artilleriyej, 2300 Copenhagen S, Dania. tel: +45 3268 3268 faks: +45 3268 3973 e-mail: serum@ssi.dk

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AT: dTaP Booster SSI Injektionssuspension in einer Fertigspritze

BE: BoosterTdaP 0.5ml Suspension for injection in pre-filled syringe

DE: TdaP-IMMUN

DK, FI. NL, NO, SE: diTekiBooster

IE, IS: TdaPBooster

IT: Tribaccine

PL: Tdap Szczepionka SSI

Data ostatniej aktualizacji ulotki: