Imeds.pl

Tears Naturale Ii (1 Mg + 3 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem._


Tears Naturalc II

(Hypromellosum + Dextranum) (3 mg + 1 mg)/ml krople do oczu, roztwór

Skład

1 ml roztworu zawiera:

-    substancje czynne: 3 mg hypromelozy i 1 mg dekstranu 70,

-    substancje pomocnicze: polidronium chlorek, boraks, sodu chlorek, potasu chlorek, sodu wodorotlenek i(lub) kwas solny do uzyskania odpowiedniego pH, wodę oczyszczoną.

Dostępne opakowania:

Butelki 5 ml, 10 ml i 15 ml

Podmiot odpowiedzialny:

s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 2870 Puurs Belgia

Spis treści:

1.    Co to jest lek Tears Naturalc II i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Tears Naturalc II

3.    Jak stosować Tears Naturalc II

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Tears Naturalc II

6.    Inne informacje

l.    Co to jest lek Tears Naturalc II i w jakim celu się go stosuje

Lek Tears Naturale II jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów zespołu suchego oka,

m. in. w przebiegu suchego zapalenia rogówki i spojówki oraz zespołu Sjogrcna. Ponadto, lek Tears Naturalc II jest przeznaczony do doraźnego zmniejszania uczucia dyskomfortu związanego z niezbyt silnym podrażnieniem oka lub narażeniem na działanie słońca i wiatru.

2.    Zanim zastosuje się lek Tcars Naturale II Nie należy stosować leku Tears Naturale II:

w nadwrażliwości na hypromelozę, dekstran lub którąkolwiek substancję pomocniczą Icku.

Zachować szczególną ostrożność, stosując lek Tears Naturale II.

W razie wystąpienia podrażnienia należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Podobnie jak inne leki w postaci kropli do oczu, lek może powodować przejściowe zamazane widzenie lub inne zaburzenia wzroku, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jeśli po zakropieniu leku wystąpiło zamazane widzenie, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać niebezpiecznych urządzeń do czasu, aż do odzyskania wyraźnego widzenia.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

W razie jednoczesnego stosowania innych leków podawanych do oka, należy zachować odstęp dziesięciu do piętnastu minut pomiędzy podaniem kolejnych preparatów.

3.    Jak stosować Tears Naturale II

Lek jest przeznaczony do stosowania do oczu.

Zwykle w razie potrzeby zakrapia się 1 lub 2 krople leku Tears Naturale II do chorego oka lub do obu oczu.

Brak danych na temat stosowania u dzieci i młodzieży oraz u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby lub nerek.

Sposób podawania

Nie wolno stosować kropli, jeżeli nastąpi zmiana koloru roztworu lub jego zmętnienie.

Po każdym zakropieniu należy zamknąć butelkę.

1.    Przygotować butelkę leku i lustro.

2.    Umyć dokładnie ręce.

3.    Odkręcić zakrętkę.

4.    Trzymać butelkę końcówką w dół, pomiędzy kciukiem a palcem środkowym (rycina 1).

5.    Odchylić głowę do tyłu. Delikatnie pociągnąć dolną powiekę czystym palcem, aby powstała „kieszonka" pomiędzy powieką a okiem. W to miejsce należy zakroplić lek (rycina 2).

6.    Zbliżyć końcówkę zakraplacza do oka. Można użyć lusterka.

7.    Nie dotykać oka ani powieki, otaczających tkanek, ani żadnych powierzchni końcówką zakraplacza. Mogłoby to spowodować zakażenie kropli.

8.    Delikatnie naciskając palcem wskazującym na butelkę, wkroplić jedną kroplę leku (rycina 3).

9.    Po zastosowaniu leku zdjąć palec, którym trzymało się dolną powiekę. Zamknąć oko i delikatnie ucisnąć palcem kącik oka, znajdujący się w pobliżu nosa (rycina 4). Dzięki temu mniejsza ilość leku przenika do całego organizmu.

10.    Jeżeli lek należy stosować do obu oczu, powtórzyć czynności od punktu 4 do punktu 9 w odniesieniu do drugiego oka.

11.    Delikatnie zakręcić nakrętkę na butelce natychmiast po zastosowaniu leku.

12.    Jednocześnie wolno używać tylko jednej butelki z lekiem.

W razie gdyby nie udało się wprowadzić leku do oka, należy spróbować zrobić to ponownie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Tears Naturale II:

Należy przyjąć kolejną dawkę w planowanym czasie, nie podwajać dawki leku.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Tears Naturale II niż zalecana:

W razie miejscowego przedawkowania leku Tears Naturale II, należy przepłukać oko (oczy) letnią wodą.

W razie omyłkowego zażycia leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Tears Naturale II może spowodować działania niepożądane.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) może wystąpić brak działania leku, uczucie dyskomfortu ze strony oka, podrażnienie i przekrwienie oka.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Tears Naturale II mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Tears Naturale II

Aby uniknąć zakażenia kropli butelkę należy wyrzucić po upływie jednego miesiąca od pierwszego otwarcia. Datę otwarcia butelki należy zapisać w miejscu zaznaczonym poniżej.

Data pierwszego otwarcia:

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Nic przechowywać w lodówce.

•    Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

•    Nie stosować leku w razie zmiany koloru lub zmętnienia roztworu.

•    Nie stosować, jeżeli zauważy się naruszenie banderoli na opakowaniu przed pierwszym użyciem.

Nie należy stosować leku Tears Naturale II po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu (oznaczonego EXP).

W razie pytań i wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Żelazna 28/30 00-832 Warszawa tel. (22) 820 34 50

Data opracowania ulotki: