+ iMeds.pl

Techimmuna 2 mgUlotka Techimmuna

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA

UŻYTKOWNIKA

Techimmuna

Ludzka immunoglobulina G (zmodyfikowana) zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego, 2 mg

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Techimmuna i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Techimmuna.

3.    Jak stosować lek Techimmuna.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Techimmuna.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1.    CO TO JEST LEK Techimmuna I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Po wyznakowaniu radionuklidem technetu-99m lek Techimmuna stosuje się do wykrywania i lokalizacji zmian zapalnych.

Stosowanie leku Techimmuna, skutkuje narażeniem na niewielką dawkę promieniowania. Lekarz uznał, że korzyści wynikające z przeprowadzonego badania przewyższają potencjalne ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Techimmuna Kiedy nie stosować leku Techimmuna

Leku Techimmuna nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej w następujących przypadkach:

-    jeśli kobieta jest w ciąży lub istnieje podejrzenie ciąży,

-    jeśli kobieta karmi piersią,

-    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 roku życia,

-    jeśli u pacjenta rozpoznano niewydolność nerek,

-    jeśli u pacjenta rozpoznano schorzenie watroby.

Nie zaleca się stosowania leku Techimmuna u pacjentów z niedoborem IgA lub wykazujących nadwrażliwość na podanie krwi i leków krwiopochodnych.

Podawanie radiofarmaceutyków stwarza w stosunku do innych osób ryzyko narażenia na zewnętrzne promieniowanie jonizujące lub skażenie spowodowane plamami moczu, wymiocin itp. Z tego powodu należy zachować podstawowe zasady higieny zgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania radiofarmaceutyków tak, aby nie dopuścić do niepotrzebnego narażenia personelu i pacjentów.

W celu zmniejszenia dawki promieniowania pochłoniętego przez pęcherz moczowy zaleca się po wstrzyknięciu leku pić dużo płynów w celu częstszego oddawania moczu.

Lek Techimmuna a inne leki

Należy poinformować lekarza prowadzącego lub lekarza specjalistę medycyny nuklearnej, nadzorującego przebieg badania, o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie.

Techimmuna z jedzeniem i piciem

Nie wymaga specjalnego przygotowania.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem.

Przed podaniem produktu należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej jeśli:

-    u kobiety istnieje podejrzenie ciąży,

-    nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie,

-    kobieta karmi piersią.

W przypadku wątpliwości, konieczna jest konsultacja z lekarzem prowadzącym lub lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie.

Jeśli pacjentka jest w ciąży ważne jest, aby poinformować o tym lekarza. Stosowanie radiofarmaceutyków w okresie ciąży należy bardzo starannie rozważyć. Lekarz skieruje na badanie z użyciem radiofarmaceutyków w okresie ciąży, tylko w przypadku bezwzględnej konieczności.

W przypadku karmienia piersią i jednoczesnej konieczności podania radiofarmaceutyku lekarz poprosi o przerwanie karmienia piersią i odrzucenie ściągniętego mleka.

Karmienie piersią należy przerwać na co najmniej 12 godzin po wstrzyknięciu, a pokarm ściągnięty w tym czasie usunąć.

Możliwość powrotu do karmienia piersią należy uzgodnić ze specjalistą medycyny nuklearnej, który nadzoruje badanie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Techimmuna

Radiofarmaceutyki mogą być podawane wyłącznie przez upoważniony personel.

Istnieją ścisłe przepisy dotyczące stosowania, przekazywania i usuwania produktów radiofarmaceutycznych. Lek Techimmuna jest stosowany wyłącznie w odpowiednich warunkach klinicznych i tylko przez osoby odpowiednio wykwalifikowane. Osoby te podejmują specjalne środki ostrożności w celu bezpiecznego stosowania produktu i będą na bieżąco informować o swoich działaniach.

Lek jest przeznaczony do podawania dożylnego.

Dawkowanie i sposób podania

Lek Techimmuna przed podaniem należy rozpuścić w nadtechnecjanie [99mTc] sodu. Lekarz specjalista medycyny nuklearnej nadzorujący procedurę decyduje o dawce leku, jaką należy zastosować w danym przypadku. Będzie to minimalna dawka niezbędna do uzyskania oczekiwanej informacji diagnostycznej. Zalecana dawka waha się między 555 a 740 MBq (MBq = mega bekerel to jednostka miary radioaktywności).

Stosowanie u dzieci

Dotychczas nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania leku Techimmuna u dzieci.

Podanie produktu u dzieci należy starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów.

Podanie leku i przebieg badania

Gotowy roztwór do wstrzykiwań zostanie podany dożylnie przed wykonaniem scyntygrafii. Badanie scyntygraficzne rozpoczyna się po około 4 godzinach po wstrzyknięciu.

Promieniotwórczy wyznakowany przy pomocy technetu 99mTc lek przeznaczony jest do podawania dożylnego tylko pod ścisłym nadzorem wyspecjalizowanego personelu. Podczas przygotowywania i podawania leku należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Czas trwania procedury

Lekarz poinformuje o standardowym czasie trwania procedury.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Przedawkowanie jest prawie niemożliwe, ponieważ dawka leku podawana pacjentowi jest ściśle kontrolowaną przez lekarza specjalistę medycyny nuklearnej nadzorującego badanie. Jednak w przypadku przedawkowania lekarz może zalecić picie większej ilości płynów, aby usunąć pozostałości leku z organizmu.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, nadzorującego przebieg badania.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Narażenie na promieniowanie w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana dawka powinna być tak dobrana, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy jednoczesnym uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego.

Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z ryzykiem wywołania chorób nowotworowych i wad wrodzonych. Obecne dowody wskazują na małe prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju działań niepożądanych w przypadku badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej.

W większości badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej dostarczona dawka promieniowania (dawka skuteczna) jest mniejsza niż 20 mSv. W niektórych sytuacjach klinicznych może być uzasadnione zastosowanie wyższych dawek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Techimmuna

Pacjent nie będzie musiał przechowywać tego produktu leczniczego.

Produkty radiofarmaceutyczne są przechowywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w odpowiednich warunkach klinicznych. Przechowywanie radiofarmaceutyków odbywa się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promi eni otwórczych.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego.

Nie stosować produktu leczniczego po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera Techimmuna

- Substancją czynną leku jest ludzka immunoglobulina G (zmodyfikowana), zawarta w Fiolce I - Inne składniki to:

Fiolka I: sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy jednowodny.

Fiolka II: cyny(II) chlorek dwuwodny, trycyna, PBS: sodu chlorek, potasu chlorek, disodu wodorofosforan, potasu diwodorofosforan.

Jak wygląda Techimmuna i co zawiera opakowanie

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.

Zestaw jest dostarczany w dwóch szklanych fiolkach (Fiolka I i Fiolka II) o pojemności 10 ml zawierających proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Każda z fiolek zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym.

Zestaw 2 fiolek (Fiolka I i Fiolka II) jest pakowany w tekturowe pudełko.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 718 07 00

Fax: 22 718 03 50

e-mail: polatom@polatom.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) Techimmuna jest dołączona jako odrębny dokument do opakowania produktu, w celu dostarczenia pracownikom służby zdrowia dodatkowych, naukowych i praktycznych informacji dotyczących podawania i stosowania tego radiofarmaceutyku.

5/5

Techimmuna

Charakterystyka Techimmuna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Techimmuna, 2 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ludzka immunoglobulina G (zmodyfikowana), 2 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.

Ludzka immunoglobulina G jest poliklonalnym przeciwciałem otrzymywanym w wyniku frakcjonowania białek osocza alkoholową metodą Cohna.

Aby umożliwić wiązanie z radionuklidem technetu-99m ludzka immunoglobulina G jest upochodniona w wyniku reakcji z kwasem 6-hydrazynonikotynowym (HYNIC).

Zestaw nie zawiera radionuklidu.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.

Zestaw dwufiolkowy.

Jałowy, apirogenny zestaw przeznaczony jest jedynie do znakowania radionuklidem technetu -99m w postaci nadtechnecjanu (99mTc) sodu o jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.).

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych.

Ludzką immunoglobulinę G znakowaną radionuklidem technetu-99m stosuje się do wykrywania i lokalizacji zmian zapalnych. Produkt, może też być stosowany do półilościowej oceny aktywności zapalnej, szczególnie w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt przeznaczony jest do stosowania w szpitalu lub specjalistycznych pracowniach i zakładach medycyny nuklearnej przez personel doświadczony w stosowaniu radiofarmaceutyków.

Techimmunę podaje się w postaci jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu pochodzącego z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania produktu do stosowania i usuwania jego pozostałości - patrz punkt. 12.

Zalecana dawka mieści się między 555 a 740 MBq (15 - 20 mCi). Radioaktywność podawanej dawki powinna być zawsze dobrana pod kątem jej przydatności diagnostycznej.

Przygotowanie pacjenta

Pacjent nie wymaga przygotowania do badania. Należy uwzględnić jedynie odpowiednie nawodnienie pacjenta (w ciągu 4-6 godzin po zastosowaniu preparat), celem obniżenia dawki promieniowania pochłoniętej przez pęcherz moczowy.

Dawkowanie

Dawka (aktywność) produktu leczniczego Techimmuna stosowana u dorosłych.

Dorosłym pacjentom zaleca się podanie produktu leczniczego radiofarmaceutycznego o aktywności 555 - 740 MBq (15-20 mCi).

Dzieci i młodzież

Dotychczas nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania produktu leczniczego radiofarmaceutycznego Techimmuna u dzieci.

Podanie produktu leczniczego radiofarmaceutycznego u dzieci należy starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów.

Dla dzieci zalecana aktywność produktu leczniczego radiofarmaceutycznego jest mniejsza -zgodnie z metodami obliczania aktywności.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Dane literaturowe nie wskazują na konieczność zmiany dawkowania.

Powtórne podanie

Produkt radiofarmaceutyczny Techimmuna przeznaczony jest do jednokrotnego podania dożylnego. W razie konieczności powtórnego badania należy rozważyć wskazania kliniczne i potencjalne działania niepożądane.

Sposób podawania

Produkt Techimmuna wprowadza się za pomocą powolnego wstrzyknięcia dożylnego do odpowiedniej żyły przedramienia.

Scyntygrafię przeprowadza się po około 4 godzinach po podaniu. Obraz po 24 godzinach, nie dostarcza informacji o innych zmianach chorobowych i dla podanego wskazania nie jest wymagany.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

Nie zaleca się stosowania produktu Techimmuna u pacjentów z niedoborem przeciwciał klasy IgA lub wykazujących nadwrażliwość na podanie krwi i produktów leczniczych krwiopochodnych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zawartość fiolek zestawu do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Techimmuna jest przewidziana do zastosowania tylko po uprzednim przygotowaniu roztworu do wstrzykiwań ludzkiej immunoglobuliny G z technetem (99mTc) - zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale 12. Nie należy podawać preparatu przed wyznakowaniem.

W przypadku każdego pacjenta, ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona spodziewaną korzyścią wynikającą z zastosowania procedury diagnostycznej z użyciem tego radiofarmaceutyku. Podana dawka aktywności powinna być w każdym przypadku tak niska, jak to tylko możliwe, przy jednoczesnym uzyskaniu oczekiwanej informacji diagnostycznej.

Ciąża, patrz punkt 4.6.

Stosowanie u dzieci, patrz punkt 4.2

Zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby, przeprowadzenie procedury diagnostycznej musi być uzasadnione spodziewaną korzyścią, gdyż narażenie na promieniowanie u tych pacjentów może wzrosnąć. W takich przypadkach należy nieco obniżyć aktywność preparatu radiofarmaceutycznego.

Chorzy z niewydolnością nerek powinni być otoczeni specjalnym nadzorem - wydalanie drogą nerkową jest dłuższe, przez co chory narażony jest na silniejsze napromienienie.

Należy również objąć szczególną opieką chorych z niewydolnością wątroby.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji..

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Jeżeli zachodzi konieczność podania preparatu radiofarmaceutycznego kobiecie w wieku rozrodczym, należy upewnić się, czy nie jest ona w ciąży. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża nie zostanie wykluczona. W razie wątpliwości dotyczących możliwej ciąży (jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka, jeśli miesiączki są bardzo nieregularne, itp.), należy zaproponować pacjentce alternatywne metody diagnostyczne, bez użycia promieniowania jonizującego.

Podawanie substancji promieniotwórczych u kobiet w ciąży wiąże się z jednoczesną ekspozycją płodu. U kobiet w ciąży dopuszcza się wyłącznie niezbędne badania z zastosowaniem radioizotopów i tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają ryzyko związane z badaniem.

Karmienie piersią

Przed podaniem radiofarmaceutyku kobiecie karmiącej piersią należy rozważyć możliwość odroczenia podania izotopu promieniotwórczego do chwili zakończenia przez matkę karmienia piersią i wybrać najkorzystniejszy sposób postępowania.

Jeśli podanie radiofarmaceutyku zostanie uznane za konieczne, należy przerwać karmienie piersią na co najmniej 12 godzin.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu Techimmuny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Narażenie na promieniowanie w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być tak dobrana, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego.

Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z ryzykiem wywołania chorób nowotworowych i wad dziedzicznych. Obecne dowody wskazują na małe prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju działań niepożądanych w przypadku badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej.

W większości badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej dostarczona dawka promieniowania (dawka skuteczna) jest mniejsza niż 20 mSv. W niektórych sytuacjach klinicznych uzasadnione może być zastosowanie większych dawek.

Jak dotąd w piśmiennictwie nie odnotowano żadnych danych wskazujących na występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu 99mTc-IgG. Lecznicze dawki immunoglobuliny G rzadko powodują niegroźne reakcje nadwrażliwości, które mogą wystąpić u pacjentów z agammaglobulinemią. W przypadku podawania dawek diagnostycznych IgG, trzy rzędy wielkości mniejszych od dawek immunoglobuliny G stosowanych w leczeniu, działania niepożądane nie występują.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku niezamierzonego podania zbyt dużej dawki aktywności radiofarmaceutyku dawkę promieniowania otrzymaną przez pacjenta można obniżyć przyspieszając wydalanie radionuklidu z organizmu poprzez forsowanie diurezy i częste oddawanie moczu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

W procesach zapalnych IgG znakowana technetem (99mTc) wychwytywana jest w stopniu dostatecznym by zredukować radioaktywność tła umożliwiając w ten sposób lokalizację scyntygraficzną procesu zapalnego.

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: radiofarmaceutyki diagnostyczne, wykrywanie stanów zapalnych i zakażeń, związki technetu (99mTc), technetium (99mTc) human immunoglobulin. kod ATC: V09HA01

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym 99mTc-IgG przez dłuższy czas pozostaje w krwiobiegu.

Duże naczynia są wyraźnie widoczne po 4 godzinach. Radioaktywność w wątrobie jest nieco wyższa niż wynikałoby to z samej obecności produktu radiofarmaceutycznego we krwi. Wychwyt nie wzrasta z czasem. Nie następuje również wydzielanie do żółci. Krótko po podaniu uwidaczniają się nerki i pęcherz moczowy. Około 50 % podanej radioaktywności zostaje wydzielone przez nerki w ciągu pierwszych 24 godzin. Śledziona jest widoczna, ale gromadzenie radioaktywności jest znacznie niższe niż w wątrobie lub nerkach. Nie dochodzi do swoistego wychwytu w pozostałych narządach. Również w stawach nie dochodzi do niespecyficznego wychwytu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Poliklonalną ludzką immunoglobulinę G (IgG) uzyskuje się w wyniku frakcjonowania etanolem osocza pozyskanego z krwi żylnej. Osocze honorowych dawców jest zawsze po pobraniu poddawane testom.

Konieczne jest spełnienie następujących wymagań:

-    Negatywny wynik testu HBsAg (powierzchniowy antygen zapalenia wątroby B)

-    Negatywny wynik testu HIV-1 i HIV-2

-    Negatywny wynik testu na obecność przeciwciał HCV.

Frakcjonowanie etanolem i zastosowanie zintegrowanego systemu Theraflex MB Plasma eliminuje ryzyko przeniesienia chorób wirusowych

W badaniach na myszach preparat nie wykazuje nadmiernej toksyczności. Nie stwierdzono działań mutagennych i toksyczności ostrej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Fiolka I:

Sodu cytrynian dwuwodny Kwas cytrynowy jednowodny

Fiolka II:

Cyny (II) chlorek dwuwodny Trycyna

PBS:    Sodu chlorek

Potasu chlorek Disodu wodorofosforan Potasu diwodorofosforan

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres trwałości

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Okres ważności zestawu: 9 miesięcy.

Przechowywać w lodówce (2oC - 8oC).

Zestaw po wyznakowaniu technetem(99mTc)

Termin ważności: do 3 godzin po wyznakowaniu.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Po wyznakowaniu przygotowany preparat powinien być przechowywany nie dłużej niż 3 godziny, w temperaturze poniżej 25oC, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

W transporcie (do 2 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35 °C.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie zawiera zestaw dwóch szklanych fiolek (Fiolka I i Fiolka II) o objętości 10 ml z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Każda z fiolek zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym. Fiolki pakowane są w opakowanie kartonowe. Fiolki I i II zawierają składniki do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkty radiofarmaceutyczne mogą być odbierane, stosowane i podawane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w odpowiednich warunkach klinicznych, a ich odbiór, przechowywanie, stosowanie, przekazywanie i usuwanie podlegają regulacjom przepisów prawnych i (lub) odpowiednim pozwoleniom wydawanym przez właściwe urzędy. Radiofarmaceutyki powinny być przygotowane przez użytkownika w sposób zapewniający odpowiednie warunki bezpieczeństwa radiologicznego i jakości farmaceutycznej. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia jałowości produktu.

Zawartość fiolki zestawu jest przeznaczona do użytku wyłącznie po odpowiednim przygotowaniu produktu i nie należy jej podawać pacjentowi bezpośrednio, bez wcześniejszego przygotowania.

Zawartość zestawu przed przygotowaniem nie jest promieniotwórcza. Jednak po połączeniu z roztworem nadtechnecjanu (99mTc) sodu, tak przygotowany preparat należy przechowywać we właściwej osłonie.

Jeśli podczas przygotowywania radiofarmaceutyku zostanie zauważone jakiekolwiek uszkodzenie czy pęknięcie fiolki, produkt nie powinien być użyty.

Podawanie radioaktywnych produktów leczniczych stwarza w stosunku do innych osób ryzyko ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie jonizujące lub skażenie spowodowane plamami

moczu, wymiocin itp. W kontakcie z promieniowaniem jonizującym należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub odpady materiałowe należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Instrukcja przygotowania radiofarmaceutyku, patrz punkt 12.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Technet (99mTc) jest otrzymywany z generatora 99Mo/99mTc i rozpada się (okres półtrwania wynosi 6,01 h), emitując promieniowanie gamma o średniej energii 141 keV do technetu 99Tc, który, ze względu na długi okres półtrwania wynoszący 2,13 x 105 lat, można uznać za quasi stabilny.

Poniżej podano dawki promieniowania pochłonięte przez pacjenta po podaniu dożylnym. Dane pochodzą z publikacji ICRP 80 (International Commission on RadiologicalProtection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals).

Narząd

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podanej pacjentowi

mGy/MBq

Dorośli

Dzieci 15 lat

Dzieci 10 lat

Dzieci 5 lat

Dzieci 1 rok

Nadnercza

8.4E-03

1.0E-02

1.6E-02

2.5E-02

4.5E-02

Ściany pęcherza

1.3E-02

1.7E-02

2.2E-02

2.4E-02

4.4E-02

Powierzchnia kości

6.9E-03

1.0E-02

1.6E-02

2.7E-02

5.5E-02

Mózg

3.1E-03

3.9E-03

6.4E-03

1.0E-02

1.9E-02

Gruczoł piersiowy

2.9E-03

3.5E-03

5.8E-03

9.1E-03

1.6E-02

Pęcherzyk żółciowy

6.4E-03

8.0E-03

1.2E-02

1.9E-02

2.7E-02

Przewód pokarmowy

Ściana żołądka Jelito cienkie Okrężnica

(Ściana górnej części jelita grubego - ULI (Ściana dolnej części jelita grubego - LLI

4.3E-03

5.5E-03

9.0E-03

1.3E-02

2.3E-02

4.0E-03

5.0E-03

7.8E-03

1.2E-02

2.1E-02

3.9E-03

5.0E-03

7.7E-03

1.2E-02

2.0E-02

4.0E-03

5.2E-03

8.01E-03

1.3E-02

2.1E-02)

3.7E-03

4.7E-03

7.3E-03

1.0E-02

1.9E-02)

Serce

1.6E-02

2.0E-02

3.1E-02

4.7E-02

8.1E-02

Nerki

2.3E-02

2.8E-02

4.0E-02

6.0E-02

l.1E-01

Wątroba

1.3E-02

l.6E-02

2.5E-02

3.6E-02

6.5E-02

Płuca

1.3E-02

1.6E-02

2.5E-02

4.0E-02

7.5E-02

Mięśnie

3.1E-03

3.9E-03

5.8E-03

8.8E-03

1 .6E-02

Przełyk

4.9E-03

5.8E-03

8.1E-03

1.2E-02

2.0E-02

Jajniki

3.9E-03

5.0E-03

7.2E-03

1.1E-02

1.9E-02

Trzustka

6.1E-03

7.5E-03

l.1E-02

1.8E-02

3.0E-02

Szpik kostny

5.5E-03

6.8E-03

1.1E-02

1.7E-02

3.1E-02

Skóra

1.9E-03

2.3E-03

3.7E-03

6.0E-03

l.1E-02

Śledziona

1.0E-02

1.3E-02

2.1E-02

3.3E-02

6.0E-02

Jądra

7.6E-03

1.6E-02

1.0E-01

1.2E-0l

1.6E-01

Grasica

4.9E-03

5.8E-03

8.1E-03

1.2E-02

2.0E-02

Tarczyca

4.6E-03

5.8E-03

9.5E-03

l.5E-02

2.9E-02

Macica

4.5E-03

5.5E-03

8.2E-03

1.2E-02

2.0E-02

Inne tkanki

3.2E-03

4.0E-03

6.9E-03

1.2E-02

2.1E-02

Dawka skuteczna - mSv/MBq

7.0E-03

9.4E-03

2.0E-02

2.9E-02

4.7E-02

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Niezużyta część substancji, opakowania bezpośrednie i pozostałe materiały będące w styczności z radioaktywną substancją należy zutylizować według obowiązujących zasad. Techimmuna, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego przeznaczony jest do znakowania technetem-99m w postaci nadtechnecjanu (99mTc) sodu w celu otrzymania preparatu 99mTc-IgG roztworu do wstrzykiwań.

Sposób przygotowania preparatu do bezpośredniego podania dożylnego:

Podczas przygotowywania i mieszania składników należy stosować zasady aseptyki. Osoba przygotowująca preparat powinna używać rękawiczek gumowych, a fiolki lub strzykawki powinny znajdować się za osłoną przeciwradiacyjną.

Radioaktywność preparatu Techimmuna powinna zostać zmierzona tuż przed podaniem.

Produkt leczniczy podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z następującą instrukcj ą znakowania:

1.    Do Fiolki II wprowadzić 1 ml wody do wstrzykiwań. Zawartość fiolki lekko wymieszać do całkowitego rozpuszczenia się składników.

2.    Z tak przygotowanego roztworu pobrać 0.5 ml i wprowadzić strzykawką do Fiolki I zawierającej ludzką immunoglobulinę G (zmodyfikowaną).

3.    Po dokładnym wymieszaniu zawartości fiolki aż do jej całkowitego rozpuszczenia, do tej samej fiolki wprowadzić strzykawką nie więcej niż 1 ml eluatu nadtechnecjanu (99mTc) sodu o aktywności nie większej niż 925 MBq (25 mCi). Nie wyjmując igły tą samą strzykawką usunąć objętość gazu równą objętości wprowadzonego roztworu w celu wyrównania ciśnienia.

4.    Zawartość fiolki lekko wymieszać, a następnie inkubować w temperaturze 37°C przez 30 minut.

5.    Po zakończeniu inkubacji fiolkę z radiofarmaceutykiem pozostawić do schłodzenia do temperatury pokojowej.

6.    Otrzymany roztwór jest gotowym do użycia preparatem do wstrzykiwań. Preparat Techimmuna może być stosowany w ciągu 3 godzin od momentu zakończenia procedury znakowania.

Kontrola jakości

Czystość radiochemiczną preparatu radiofarmaceutycznego Techimmuna oznaczyć stosując metodę chromatografii żelowej na minikolumnie wypełnionej złożem Sephadex G-25.

Aparatura i wyposażenie:

1.    Minikolumna wypełniona złożem Sephadex G-25 (dostępny jest Zestaw do oznaczania czystości radiochemicznej POLATOM).

2.    Fiolki szklane

3.    Miernik radioaktywności odpowiedni do pomiaru radioaktywności fiolek szklanych i kolumny chromatograficznej

Odczynniki

1.    0,9% NaCl

2.    Albumina ludzka

Opis metody:

Przygotować kolumnę żelową przemywając ją 15 ml 1% roztworu albuminy ludzkiej w 0,9% NaCl. Na kolumnę nałożyć 100 pl wyznakowanego technetem produktu leczniczego radiofarmaceutycznego Techimmuna. Przemyć kolumnę 11 ml 0,9% NaCl zbierając frakcje po 1ml. Zmierzyć radioaktywność poszczególnych frakcji oraz radioaktywność pozostałą na kolumnie.

99mTc-IgG eluowana jest we frakcjach 3-7 ml, niezwiązany nadtechnecjan (99mTc) we frakcjach 9 - 11ml, a technet (99mTc) w postaci koloidalnej jest zatrzymywany na kolumnie.

Obliczyć zawartość głównego składnika Techimmuny jako procent radioaktywności frakcji zawierających 99mTc-IgG (3-7) w stosunku do sumy radioaktywności zmierzonych frakcji i radioaktywności na kolumnie.

Zawartość Techimmuny w preparacie gotowym do padania pacjentowi powinna wynosić przynajmniej 92%.

Techimmuna