+ iMeds.pl

Technescan dmsa zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 1,2 mg kwasu mezo 2,3-dimerkaptobursztynowegoUlotka Technescan dmsa zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

DRN 4341

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Technescan DMSA, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Technetii f9mTc) succimeri solutio iniectabilis Proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań,

1,2 mg kwasu mezo 2,3-dimerkaptobursztynowego

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Technescan DMSA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Technescan DMSA

3.    Jak stosować lek Technescan DMSA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Technescan DMSA

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Technescan DMSA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Lek Technescan DMSA stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu zbadania:

• nerek

Lek ten ma postać proszku. Po jego wyznakowaniu, przez osobę wykwalifikowaną, roztworem substancji radioaktywnej, nadtechnecjanem (99mTc) sodowym, powstaje znakowana technetem (99mTc) merkaptoacetylotrigliceryna (tiatyd technetu [99mTc]). Po dożylnym podaniu do organizmu, gromadzi się on w pewnych narządach, takich jak nerki.

Tę radioaktywną substancję można sfotografować, stosując specjalną kamerę znajdującą się poza organizmem pacjenta. Na uzyskanym w ten sposób obrazie ocenia się rozkład substancji radioaktywnej w poszczególnych narządach i całym organizmie. Obraz taki zapewnia także lekarzowi cenne informacje dotyczące budowy i czynności poszczególnych narządów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Technescan DMSA Kiedy nie stosować leku Technescan DMSA

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas dimerkaptobursztynowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Technescan DMSA

Ten lek nie służy do radioterapii (leczenia z zastosowaniem promieniowania). Lekarz podejmie decyzję o podaniu pacjentowi tego leku wówczas, gdy spodziewane korzyści przeważą nad ryzykiem. Lek Technescan DMSA jest podawany przez specjalistów, którzy wezmą odpowiedzialność za wszelkie konieczne środki ostrożności.

Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli konieczne jest podjęcie jakichkolwiek szczególnych środków ostrożności po zastosowaniu tego leku. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z lekiem, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach i

substancjach chemicznych, również tych, które wydawane są bez recepty oraz o preparatach ziołowych.

Lekarz może zalecić przerwanie stosowania następujących leków lub substancji chemicznych przed rozpoczęciem terapii:

•    chlorek amonu

•    dwuwęglan sodu

•    mannitol

W celu diagnostyki nadciśnienia naczyniowo-nerkowego pacjentowi może zostać podany kaptopryl.

Ciąża i karmienie piersią

   Ciąża

Pacjentki w ciąży lub podejrzewające ciążę powinny powiadomić o tym lekarza. Lekarz zaleci stosowanie leku Technescan DMSA w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy będzie to bezwzględnie konieczne, ponieważ lek ten może przynieść szkodę nienarodzonemu dziecku.

   Karmienie piersią

Pacjentki powinny poinformować lekarza o fakcie karmienia piersią. Lekarz może podjąć decyzję o opóźnieniu diagnostyki do chwili zakończenia karmienia piersią. Może także polecić pacjentce przerwanie karmienia piersią na okres 12 godzin i odrzucenie wydzielanego w tym okresie mleka, aż do chwili, kiedy środek radioaktywny przestanie być obecny w organizmie.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobnym, aby lek Technescan DMSA wpływał niekorzystnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Technescan DMSA

Lek Technescan DMSA jest zawsze stosowany w warunkach szpitalnych lub zbliżonych do szpitalnych. Do jego podawania są uprawnieni wyłącznie wykwalifikowani członkowie personelu medycznego, którzy otrzymali szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się materiałami radioaktywnymi.

Decyzję o ilości leku Technescan DMSA, którą należy zastosować u określonego pacjenta, podejmuje lekarz. Podana dawka zależy od zaplanowanej procedury diagnostycznej oraz innych czynników, takich jak wiek pacjenta.

Zostanie zastosowana możliwie jak najmniejsza dawka, zapewniająca odpowiednio wyraźne dane obrazowe.

Zazwyczaj dawka wynosi:

Przybliżona dawka dla osób dorosłych i osób starszych:

• 30-120 MBq w zastrzyku dożylnym.

MBq jest jednostką stosowaną do pomiaru radioaktywności. Określa ona ilość materiału radioaktywnego.

Dzieci w wieku poniżej 18 lat

W przypadku dzieci stosuje się dawki mniejsze, zależne od masy i pola powierzchni ich ciała.

Metoda stosowania

Zwykle wystarczające jest wykonanie jednego zastrzyku.

Badanie obrazowe wykonywane jest zwykle po upływie 1-3 godzin od chwili zastrzyku. Czasami konieczne może być wykonanie kolejnych badań obrazowych, w okresie nie przekraczającym 24 godzin od chwili zastrzyku. Zależy to typu badania, które ma zostać wykonane.

Przed i po terapii pacjent powinien możliwie jak najwięcej pić i często oddawać mocz. Zapobiegnie to gromadzeniu się substancji czynnej w pęcherzu moczowym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Technescan DMSA

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ ten lek jest podawany pod nadzorem lekarza. Jednakże, gdyby doszło do przyjęcia większej dawki, lekarz zapewni odpowiednią terapię.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Technescan DMSA może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować z następującymi częstościami: rzadko: występują rzadziej niż u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

• reakcje alergiczne, którym towarzyszą objawy takie, jak: wysypka skórna, nudności i wymioty, obrzęk krtani, spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy i ból głowy.

Personel szpitala zajmie się leczeniem tych objawów, jeśli wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Technescan DMSA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Technescan DMSA po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Personel szpitala zapewni przechowywanie leku w odpowiedniej temperaturze, zgodnie z instrukcją znajdującą się na etykiecie.

•    proszek należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C)

• przygotowany produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C nie dłużej niż przez 4 godziny

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Technescan DMSA

•    Substancją czynną leku jest kwas mezo 2,3-dimerkaptobursztynowy (DMSA)

Każda fiolka zawiera 1,2 mg DMSA

•    Ponadto lek zawiera: cyny(II) chlorek dwuwodny, inozytol, kwas solny i (lub) sodu wodorotlenek (do regulacji pH)

Jak wygląda lek Technescan DMSA i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie: fiolka ze szkła (Typ I Ph. Eur.) o pojemności 10 ml, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej (Ph. Eur.) i zabezpieczona aluminiowym zamknięciem. Opakowanie jednostkowe: 5 fiolek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Mallinckrodt Medical B.V. Westerduinweg 3 1755 Le Petten Holandia

Data zatwierdzenia ulotki {MM/RRRR}.

3

Technescan DMSA Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Charakterystyka Technescan dmsa zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

DRN 4341

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Technescan DMSA, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

2    SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 1,2 mg kwasu mezo 2,3-dimerkaptobursztynowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Po wyznakowaniu nadtechnecjanem (99mTc) sodowym, uzyskany preparat (99mTc) Technescan DMSA może być stosowany do:

statycznego (płaszczyznowego lub tomograficznego) obrazowania nerek:

•    badań morfologicznych kory nerek,

•    badań czynności pojedynczej nerki,

•    lokalizacji przemieszczonej nerki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do podania dożylnego.

U osób dorosłych, zalecaną dawką aktywności jest dawka od 30 do 120 MBq.

Badanie obrazowe można wykonywać już po upływie od 1 do 3 godzin po wstrzyknięciu. W przypadku zaburzenia czynności nerek lub ich niedrożności, konieczne może być wykonywanie badania w późniejszym czasie (odpowiednio, od 6 do 12 godzin).

Dzieci i młodzież

Dawkę dla dzieci dostosowuje się według masy ciała:

Dawka pediatryczna (MBq)= dawka dla dorosłych (MBq) x masa ciała dziecka (kg)

70

W niektórych okolicznościach, odpowiednie może być dokonanie tego dostosowania na podstawie powierzchni ciała:

Dawka pediatryczna (MBq)= dawka dla dorosłych (MBq) x powierzchnia ciała dziecka (m2)

1,73

Przeciwwskazania

4.3


Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ten radiofarmaceutyczny produkt leczniczy może być odbierany, stosowany i podawany wyłącznie przez upoważniony personel szpitalny w warunkach klinicznych. Zgoda na jego posiadanie, przechowywanie, przekazywanie i usuwanie zależy od obowiązujących licencji i (lub) przepisów wydawanych przez odnośne władze.

Radiofarmaceutyki powinny być przygotowywane przez użytkownika w sposób, który spełnia wymagania zarówno bezpieczeństwa radiologicznego, jak i jakości farmaceutycznej. Należy stosować odpowiednie zasady aseptyki, zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania produktów leczniczych.

Przed rozpoczęciem badania pacjent powinien być dobrze nawodniony. Należy go także pouczyć, aby w ciągu pierwszych godzin po badaniu jak najszybciej opróżnił pęcherz moczowy, aby zmniejszyć poziom promieniowania.

Defekty cewki, takie jak zespół Fanconiego lub nefronoftyza, mogą powodować słabą wizualizację nerki (upośledzone wiązanie się izotopu w komórkach cewki i wydalanie z moczem).

Pacjenci poddawani diagnostyce z zastosowaniem środków radioaktywnych stanowią także źródło ryzyka dla innych osób, za sprawą zewnętrznego promieniowania lub skażenia moczem, wymiocinami, itp. Należy podjąć środki ostrożności zgodne z narodowymi przepisami ochrony przed promieniowaniem. Należy unikać skażenia za pośrednictwem promieniowania wydalanego przez pacjenta.

Substancje pomocnicze:

Wstrzyknięty materiał zawiera sód. Należy ten fakt wziąć pod uwagę, jeśli pacjent znajduje się na diecie z kontrolowanym spożyciem sodu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zakłócenie równowagi kwasowo-zasadowej, np. w wyniku obecności chlorku amonowego i dwuwęglanu sodu, powoduje in vivo zmianę walencji kompleksu (99mTc)technet-DMSA, a w konsekwencji ograniczenie gromadzenia się tego kompleksu w korze nadnerczy, w związku ze znacznym stężeniem w wątrobie i szybszym wydalaniem z moczem.

Mannitol powoduje odwodnienie, a co za tym idzie, spadek ekstrakcji kompleksu (99mTc) technet-DMSA do nerek.

Inhibitory konwertazy angiotensyny powodują odwracalne upośledzenie czynności cewki w wyniku spadku ciśnienia filtracyjnego w nerce, w której występuje zwężenie tętnicy nerkowej. To z kolei prowadzi do spadku stężenia kompleksu (99mTc)technet-DMSA w nerce. Interakcja ta jest z reguły odwracalna.

Jednoczesne terapeutyczne podawanie dużych dawek innych środków chelatujących może wpływać na stabilność rozkładu biologicznego kompleksu (99mTc)technet-DMSA i w ten sposób powodować zmiany jego właściwości farmakokinetycznych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutycznego produktu leczniczego kobietom w wieku rozrodczym, należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. Każda kobieta, u której nie wystąpiło jedno miesiączkowanie, musi być uznana za będącą w ciąży, do momentu, gdy zostanie to potwierdzone lub wykluczone. W razie jakiejkolwiek niepewności, ważnym jest, aby narażenie na działanie promieniowania było jak najmniejsze, wystarczające do uzyskania pożądanych informacji klinicznych. Należy rozważyć zastosowanie technik alternatywnych, w których nie jest wykorzystywane promieniowanie jonizujące. Procedury z zastosowaniem radionuklidów wykonywane na kobiecie ciężarnej są związane z podawaniem dawek promieniowania, które powodują narażenie płodu. W okresie ciąży należy przeprowadzać jedynie bezwzględnie niezbędne badania, jeśli oczekiwana korzyść przewyższa ryzyko, na jakie narażone są matka i płód.

Przed podaniem radiofarmaceutycznego produktu leczniczego kobiecie karmiącej piersią należy rozważyć, czy badanie diagnostyczne można opóźnić do chwili, kiedy kobieta zakończy karmienie piersią oraz należy dokonać wyboru najodpowiedniejszego radiofarmaceutyczne-go produktu leczniczego. Jeśli podanie produktu leczniczego uznane zostanie za niezbędne, należy na 12 godzin przerwać karmienie piersią i porcje mleka narażone na działanie środka radiofarmaceutycznego należy odrzucić. Karmienie piersią można ponownie rozpocząć, gdy poziom aktywności w mleku nie będzie powodował ekspozycji dziecka na dawkę promieniowania przekraczaj ącą 1 mSv.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Technescan DMSA nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Informacje dotyczące działań niepożądanych pochodzą ze spontanicznego zgłaszania. Doniesienia te obejmują reakcje anafilaktoidalne, działania związane z wpływem nerwu błędnego na naczynia oraz reakcje w miejscu wstrzyknięcia, o natężeniu od łagodnych do umiarkowanych.

Reakcje anafilaktoidalne

Opisywane reakcje anafilaktoidalne były łagodne do umiarkowanych, jednakże nie można wykluczyć występowania reakcji silnych. Aby możliwe było natychmiastowe udzielenie pomocy w przypadku ich wystąpienia, dostępne powinny być odpowiednie instrumenty (włącznie z rurką dotchawiczą i respiratorem) oraz leki.

Reakcje związane z wpływem nerwu błędnego na naczynia

Reakcje związane z wpływem nerwu błędnego na naczynia są najprawdopodobniej spowodowane samą procedurą, w szczególności u pacjentów odczuwających lęk, lecz nie można także wykluczyć udziału produktu leczniczego w ich powstawaniu.

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia

Miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia mogą przyjmować formę wysypki, opuchnięcia, stanu zapalnego lub obrzęku. W większości przypadków reakcje te są prawdopodobnie powodowane wynaczynieniem. Rozległe wynaczynienie może wymagać zastosowania leczenia chirurgicznego.

Działania niepożądane w podziale na układy narządów Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana*: reakcja anafilaktoidalna (np. wysypka, świąd, pokrzywka, rumień, nadmierne pocenie się, obrzęk wokół oczu, zapalenie spojówek, obrzęk krtani, kaszel, bezdech, ból brzucha, wymioty, nudności, nadmierne wydzielanie śliny, obrzęk języka, niskie ciśnienie krwi, nagłe zaczerwienienie).

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana*: reakcje związane z wpływem nerwu błędnego na naczynia (np. omdlenie, niskie ciśnienie krwi, ból głowy, zawroty głowy, bladość, osłabienie, uczucie zmęczenia).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częstość nieznana*: reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

*Działania niepożądane pochodzące ze spontanicznego zgłaszania

W przypadku każdego pacjenta, narażenie na działanie promieniowania jonizującego musi być uzasadnione w odniesieniu do oczekiwanej korzyści. Aktywność podanej dawki musi być taka, aby związana z nią dawka promieniowania była możliwie jak najmniejsza, a jednocześnie zapewniała otrzymanie zamierzonego wyniku diagnostycznego lub leczniczego. Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania nowotworu i efektów dziedzicznych. Dane dostępne z badań dotyczących medycyny jądrowej wskazują, że takie działania niepożądane występują z małą częstością, ponieważ dawki promieniowania są bardzo małe.

W przypadku większości procedur diagnostycznych z zastosowaniem metod medycyny jądrowej, pochłonięta dawka promieniowania (efektywny równoważnik dawki; ang. effective dose equivalent - EDE) jest mniejsza niż 20 mSv. W niektórych okolicznościach uzasadnione może być stosowanie większych dawek.

4.9    Przedawkowanie

W przypadku stosowania produktu leczniczego zgodnie ze wskazaniami, przedawkowanie jest mało prawdopodobne. W wypadku niezamierzonego przedawkowania wyznakowanego 99mTc produktu leczniczego Technescan DMSA, związana z nim podwyższona ekspozycja na działanie promieniowania spada szybko, w związku z krótkim okresem półtrwania 99mTc (6,02 godziny).

W wypadku podania większej niż zamierzona dawki promieniowania za pośrednictwem kompleksu (99mTc)technet-DMSA dawkę pochłoniętą przez pacjenta należy w miarę możliwości obniżyć, intensyfikując wydalanie radionuklidu z organizmu przez wymuszoną diure-zę i częste opróżnianie pęcherza moczowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: radiofarmaceutyk do diagnostyki układu nerkowego, związki technetu (99mTc), kod ATC: V 09 CA 02

W stężeniach chemicznych i przy aktywnościach wykorzystywanych do procedur diagnostycznych 99mTc-DMSA wydaje się nie wywierać żadnego wpływu farmakodynamicznego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po dożylnym podaniu 99mTc-DMSA, u pacjentów z normalną czynnością nerek ulega on eliminacji z krwi według trójfazowego wzorca. Skuteczny okres półtrwania 99mTc-DMSA we krwi wynosi około 1 godzinę. 99mTc-DMSA w dużych stężeniach lokuje się w korze nerek. Maksymalne gromadzenie występuje w 3 do 6 godzin po podaniu dożylnym, przy czym około 40%-50% dawki lokuje się w nerkach. Poniżej 3% podanej dawki gromadzi się w wątrobie. Jednakże, ilość ta może znacząco wzrosnąć, a stopień lokalizacji w nerkach może spadać u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie obserwowano działania toksycznego w wypadku powtarzanego podawania szczurom dawki DMSA wynoszącej 0,66 mg/kg na dobę oraz dawki SnCl2 równej 0,23 mg/kg na dobę w czasie 14 dni. Dawka zwykle podawana ludziom wynosi 0,14 mg/kg 99mTc-DMSA. Środek ten nie jest przeznaczony do regularnego lub ciągłego podawania. Nie przeprowadzono badań nad jego mutagennością i długookresowym działaniem rakotwórczym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Cyny(II) chlorek dwuwodny Inozytol

Kwas solny i (lub) sodu wodorotlenek (do regulacji pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

1 rok.

Data ważności podana jest na etykiecie umieszczonej na każdej fiolce oraz na opakowaniu kartonowym.

Wyznakowany produkt powinien zostać podany nie później niż 4 godziny od jego sporządzenia.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Proszek przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Roztwór radiofarmaceutyku uzyskany po wyznakowaniu roztworem nadtechnecjanu (99mTc) sodowego przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywanie musi odbywać się zgodnie z narodowymi przepisami dotyczącymi materiałów radioaktywnych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie: fiolka ze szkła (Typ I Ph. Eur.) o pojemności 10 ml, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej (Ph. Eur.) i zabezpieczona aluminiowym zamknięciem. Opakowanie jednostkowe: 5 fiolek w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Wszelkie niewykorzystany resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 Le Petten Holandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OB

ROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTE

RYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Technet (99mTc) ulega rozpadowi, emitując promieniowanie gamma o energii 140 keV, a czas półtrwania równy 6 godzin pozwala na określenie tego radioizotopu (99mTc) jako pozornie stabilnego.

Dane dotyczące dozymetrii podano za publikacją ICRP 80.

99mTc-DMSA    Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi

(mGy/MBq)

Narząd

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

1,2E-02

1,6E-02

2,4E-02

3,5E-02

6,0E-02

Pęcherz moczowy

1,8E-02

2,3E-02

2,9E-02

3,1E-02

5,7E-02

Powierzchnie kości

5,0E-03

6,2E-03

9,2E-03

1,4E-02

2,6E-02

Mózg

1,2E-03

1,5E-03

2,5E-03

4,0E-03

7,2E-03

Piersi

1,3E-03

1,8E-03

2,8E-03

4,5E-03

8,4E-03

Pęcherzyk żółciowy

8,3E-02

1,0E-02

1,4E-02

2,2E-02

3,1E-02

Przewód pokarmowy

Żołądek

5,2E-03

6,3E-03

1,0E-02

1,4E-02

2,0E-02

Esica

5,0E-03

6,4E-03

1,0E-02

1,4E-02

2,4E-02

Okrężnica

4,3E-03

5,5E-03

8,2E-03

1,2E-02

2,0E-02

(Górna część jelita grube-

5,0E-03

6,4E-03

9,5E-03

1,4E-02

2,3E-02

go

3,3E-03

4,3E-03

6,5E-03

9,6E-03

1,6E-02

Dolna część jelita grubego)

Serce

3,0E-03

3,8E-03

5,8E-03

8,6E-03

1,4E-02

Nerki

1,8E-01

2,2E-01

3,0E-01

4,3E-01

7,6E-01

Wątroba

9,5E-03

1,2E-02

1,8E-02

2,5E-02

4,1E-02

Płuca

2,5E-03

3,5E-03

5,2E-03

8,0E-03

1,5E-02

Mięśnie

2,9E-03

3,6E-03

5,2E-03

7,7E-03

1,4E-02

Przełyk

1,7E-03

2,3E-03

3,4E-03

5,4E-03

9,4E-03

Jajniki

3,5E-03

4,7E-03

7,0E-03

1,1E-02

1,9E-02

Trzustka

9,0E-03

1,1E-02

1,6E-02

2,3E-02

3,7E-02

Szpik kostny czerwony

3,9E-03

4,7E-03

6,8E-03

9,0E-03

1,4E-02

Skóra

1,5E-03

1,8E-03

2,9E-03

4,5E-03

8,5E-03

Śledziona

1,3E-02

1,7E-02

2,6E-02

3,8E-02

6,1E-02

Jądra

1,8E-03

2,4E-03

3,7E-03

5,3E-03

1,0E-02

Grasica

1,7E-03

2,3E-03

3,4E-03

5,4E-03

9,4E-03

Tarczyca

1,5E-03

1,9E-03

3,1E-03

5,2E-03

9,4E-03

Macica

4,5E-03

5,6E-03

8,3E-03

1,1E-02

1,9E-02

Pozostałe narządy

2,9E-03

3,7E-03

5,2E-03

7,7E-03

1,4E-02

Dawka skuteczna (mSv/MBq)

8,8E-03

1,1E-02

1,5E-02

2,1E-02

3,7E-02

Efektywny równoważnik dawki u osoby dorosłej po podaniu dożylnym dawki równej 120 MBq (dawki maksymalnej) wynosi 1,06 mSv.

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZ-NYCH

Radiofarmaceutyki powinny być przygotowywane przez użytkownika w sposób, który spełnia wymagania zarówno bezpieczeństwa radiologicznego, jak i jakości farmaceutycznej. Należy stosować odpowiednie zasady aseptyki, zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania produktów leczniczych.

Instrukcja wyznakowania

W warunkach aseptycznych dodać wymaganą ilość nadtechnecjanu (99mTc) sodowego do wstrzykiwań (maksymalnie 3,7 GBq, 100 mCi) w objętości 5 ml do fiolki DMSA i wytrząsać przez 1 minutę. Po upływie 15 minut w temperaturze pokojowej, produkt jest gotowy do podania. Wydajność wyznakowania ogólnie przekracza 98%. Nie wolno wprowadzać powietrza do wnętrza fiolki.

Instrukcje dotyczące kontroli jakości

Badanie należy przeprowadzić metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) na arkuszach z włókna szklanego powlekanych żelem silikonowym, zgodnie z Farmakopeą Europejską, monografia nr 643. Nanieść 5 do 10 pl i rozwijać na dystansie 5-10 cm w metyloety-loketonie R; jon nadtechnecjanowy migruje w pobliżu czoła roztworu, kompleks 99mTc-DMSA pozostaje na starcie. Wymóg: nadtechnecjan < 2 %. Odsetek całkowitej radioaktywności stwierdzany w plamie odpowiadającej kompleksowi 99mTc-DMSA: > 95 %.

Wszelkie niewykorzystany resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Technescan DMSA - SPC.doc

Technescan DMSA Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego