+ iMeds.pl

Technescan pyp zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 20 mg sodu pirofosforanu dziesięciowodnego, 4 mg cyny(II) chlorku dwuwodnegoUlotka Technescan pyp zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

DRN 4342

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Technescan PYP, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Stanni pyrophosphatis et technetii f9mTc) solutio iniectabilis proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 20 mg sodu pirofosforanu dziesięciowodnego 4 mg cyny(II) chlorku dwuwodnego

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Technescan PYP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Technescan PYP

3.    Jak stosować lek Technescan PYP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Technescan PYP

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Technescan PYP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Lek Technescan PYP stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu zbadania:

   śledziony

   czynności serca,

•    przepływu krwi przez narządy

•    utajonego krwawienia w obrębie jamy brzusznej lub jelita

   objętości krwi.

Lek ten ma postać proszku. Po jego zmieszaniu przez osobę wykwalifikowaną z roztworem substancji radioaktywnej, nadtechnecjanem sodu (99mTc) powstaje pirofosforan technetu [99mTc]. Po wstrzyknięciu do organizmu, związek ten gromadzi się on w niektórych narządach, takich jak śledziona lub czerwone krwinki.

Tę radioaktywną substancję można sfotografować, stosując specjalną kamerę znajdującą się poza organizmem pacjenta. Na uzyskanym w ten sposób obrazie ocenia się rozkład substancji radioaktywnej w poszczególnych narządach i całym organizmie. Obraz taki zapewnia lekarzowi cenne informacje dotyczące budowy i czynności poszczególnych narządów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Technescan PYP Kiedy nie stosować leku Technescan PYP

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na pirofosforan sodu lub którykolwiek z pozostałych składników leku

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Technescan PYP

Ten lek nie służy do radioterapii (leczenia z zastosowaniem promieniowania). Lekarz podejmie decyzję o podaniu pacjentowi tego leku wówczas, gdy spodziewane korzyści przeważą nad ryzykiem.

Lek Technescan PYP jest podawany przez specjalistów, którzy wezmą odpowiedzialność za wszelkie konieczne środki ostrożności.

Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli konieczne jest podjęcie jakichkolwiek szczególnych środków ostrożności po zastosowaniu tego leku. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z lekiem, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz o lekach ziołowych.

Następujące leki/materiały mogą wpływać na wynik badania przeprowadzanego z zastosowaniem leku Technescan PYP:

•    leki zapobiegające krzepnięciu krwi, takie jak heparyna

•    leki oparte na związkach cyny

•    leki przeciw nadkwasocie żołądka, oparte na glinie (aluminium)

•    leki obniżające ciśnienie krwi, takie jak prazosyna, metyldopa, hydralazyna, werapamil, nifedypina

•    leki służące do leczenia zaburzeń serca, takie jak

-    chinidyna

-    leki zawierające substancje czynne, których nazwy kończą się końcówką „olol”, takie jak propranolol

-    digitoksyna lub podobne leki

-    azotany (tak zwane „nitraty”), takie jak nitrogliceryna

•    niektóre leki stosowane do leczenia raka, zawierające zwykle substancje czynne, których nazwy kończą się końcówką „rubicyna”

•    środki kontrastowe zawierające jod

•    cewniki teflonowe

Ciąża i karmienie piersią

•    Ciąża

Pacjentki w ciąży lub podejrzewające ciążę powinny powiadomić o tym lekarza. Lekarz zaleci stosowanie leku Technescan PYP w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy będzie to bezwzględnie konieczne, ponieważ lek ten może przynieść szkodę nienarodzonemu dziecku.

•    Karmienie piersią

Pacjentki powinny poinformować lekarza o fakcie karmienia piersią. Lekarz może podjąć decyzję o opóźnieniu terapii do chwili zakończenia karmienia piersią. Może także polecić pacjentce przerwanie karmienia piersią na okres 12 godzin i odrzucenie wydzielanego w tym okresie mleka, aż do chwili, kiedy środek radioaktywny przestanie być obecny w organizmie.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobnym, aby lek Technescan PYP wpływał niekorzystnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Technescan PYP

Lek Technescan PYP jest zawsze stosowany w warunkach szpitalnych lub zbliżonych do szpitalnych. Do jego podawania są uprawnieni wyłącznie wykwalifikowani członkowie personelu medycznego, którzy otrzymali szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się materiałami radioaktywnymi. Decyzję o ilości leku Technescan PYP, która powinna zostać zastosowana u określonego pacjenta, podejmuje lekarz. Dawka ta zależy od zastosowanej procedury.

Zostanie zastosowana możliwie jak najniższa dawka, zapewniająca odpowiednio wyraźne dane obrazowe.

Zwykle dawka wynosi:

Przybliżona dawka dla osób dorosłych wynosi:

• 1-925 MBq w zastrzyku dożylnym. Zastrzyk ten można wykonać bezpośrednio lub po zmieszaniu leku z próbką krwi pobranej od pacjenta.

MBq jest jednostką stosowaną do pomiaru radioaktywności. Określa ona ilość materiału radioaktywnego.

Dzieci w wieku poniżej 18 lat

W przypadku dzieci stosuje się dawki mniejsze, zależne od masy i pola powierzchni ich ciała.

Metoda stosowania

Możliwe są dwa lub trzy zastrzyki, w zależności od wybranej przez lekarza metody przeprowadzenia badania.

Nie zaleca się powtórnego wykonywania tego rodzaju procedury wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, ponieważ cyna pozostaje w krwinkach czerwonych przez dłuższy okres.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Technescan PYP

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ ten lek jest podawany pod nadzorem lekarza. Jednakże, gdyby doszło do przyjęcia większej dawki, lekarz zapewni odpowiednią terapię.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Technescan PYP może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować z następującymi częstotliwościami: bardzo rzadko, występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

•    nagłe zaczerwienienie

•    wysypka na skórze

•    miejscowa reakcja skórna w miejscu wstrzyknięcia

•    ból głowy

•    niskie ciśnienie krwi

•    nudności, wymioty

•    zawroty głowy

•    opuchnięcie twarzy

•    zakłócenia rytmu serca

•    utrata przytomności

Personel szpitala zajmie się leczeniem tych objawów, jeśli wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Technescan PYP

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Technescan PYP po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Personel szpitala zapewni przechowywanie leku w odpowiedniej temperaturze, zgodnie z instrukcją znajdującą się na etykiecie.

•    proszek należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C)

• przygotowany produkt należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C) nie dłużej niż przez 4 godziny

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Technescan PYP

•    Substancjami czynnymi są sodu pirofosforan dziesięciowodny i cyny(II) chlorek dwuwodny.

Każda fiolka zawiera 20 mg sodu pirofosforanu dziesięciowodnego i 4 mg cyny(II) chlorku dwuwodnego

•    Ponadto lek zawiera: kwas solny, sodu wodorotlenek (do regulacji pH)

Jak wygląda lek Technescan PYP i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie: Fiolka ze szkła (typu I Ph. Eur.) o pojemności 10 ml, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej i metalowym zamknięciem.

Opakowanie jednostkowe: 5 fiolek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3 1755 Le Petten Holandia

Data zatwierdzenia ulotki {MM/RRRR}.

4

Technescan PYP Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Charakterystyka Technescan pyp zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

DRN 4342

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Technescan PYP, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

2.    SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

Sodu pirofosforan dziesięciowodny 20 mg

Cyny(II) chlorek dwuwodny    4 mg, co odpowiada 2,1 mg cyny

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wskrzykiwań.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

A Scyntygrafia puli krwi z zastosowaniem erytrocytów znakowanych in vivo lub in vivo/in vitro. Główne wskazania obejmują:

   angiokardioscyntygrafię obrazującą:

-    frakcję wyrzutową komór serca,

-    całkowitą lub miejscową ruchomość ścian mięśnia sercowego,

-    analizę fazową kurczliwości mięśnia sercowego;

•    obrazowanie perfuzji narządowej oraz malformacji naczyniowych;

•    diagnostykę i lokalizację miejsca utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego.

B    Oznaczanie objętości krwi.

C    Scyntygrafia śledziony.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy przeznaczony jest do podawania dożylnego.

Metody znakowania erytrocytów

Najpierw, kompleks pirofosforanu cynawego (substancja nieradioaktywna) przygotowuje się przez rozpuszczenie liofilizatu w izotonicznym roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań.

Metoda in vivo

Wstrzyknąć przygotowany roztwór kompleksu pirofosforanu cynawego a następnie, po 30 minutach, podać dożylnie nadtechnecjan (99mTc) sodu.

Metoda in vitro

• Pobrać próbkę 10 ml krwi pacjenta.

•    Inkubować in vitro próbkę krwi lub wydzielone erytrocyty z uzyskanym roztworem, a następnie, po 30 minutach dodać nadtechnecjan (99mTc) sodu i ponownie wstrzyknąć wyznakowane erytrocyty.

Zmodyfikowana metoda in vivo (in vivo/in vitro)

   Wstrzyknąć dożylnie uzyskany roztwór kompleksu pirofosforanu cynawego celem wprowadzenia w warunkach in vivo jonów cyny do erytrocytów.

•    Wyznakować erytrocyty in vitro nadtechnecjanem (99mTc) sodu po wycofaniu próbki krwi.

•    Ponownie wstrzyknąć wyznakowane erytrocyty.

Znakowanie denaturowanymi erytrocytami

• Wyznakować in vitro erytrocyty, po czym poddać je denaturacji, np. przez ogrzewanie w temperaturze 49 - 50°C przez 25 minut.

•    Ponownie wstrzyknąć wyznakowane, zdenaturowane erytrocyty.

Dawkowanie

A    Scyntygrafia puli krwi

Średnia aktywność podawana w jednym wstrzyknięciu przy znakowaniu in vivo lub in vitro wynosi 890 MBq (740-925 MBq).

B    Wyznaczanie objętości krwi

Średnia aktywność podawana w jednym wstrzyknięciu przy znakowaniu in vitro wynosi 3 MBq (1-5 MBq).

C    Scyntygrafia śledziony

Średnia aktywność podawana w jednym wstrzyknięciu przy znakowaniu in vitro denaturowanych erytrocytów wynosi 50 MBq (20-70 MBq). Optymalna dawka nieradioaktywnej cyny dla spreparowania erytrocytów w warunkach in vivo lub in vitro wynosi od 0,05 pg do 1,25 pg na mililitr całkowitej objętości krwi pacjenta (około 5000 ml u człowieka o masie ciała 70 kg). Wspomnianej dawki cyny nie należy przekraczać, zwłaszcza w przypadkach znakowania in vitro. Nadtechnecjan (99mTc) sodu powinien zostać wstrzyknięty (in vivo) lub dodany do mieszaniny inkubacyjnej (in vitro) po 30 minutach. Skanowanie można zaczynać bezpośrednio po podaniu znacznika.

Dawki pediatryczne

Radioaktywność dawki podawanej dzieciom należy obliczyć na podstawie masy lub powierzchni ciała dziecka i dawki radioaktywności zalecanej dla osób dorosłych. Jednakże, według zaleceń Paediatric Risk Group (EANM) radioaktywność dawki podawanej dzieciom jest obliczana na podstawie masy ciała według przedstawionej poniżej tabeli.

Część dawki dorosłego pacjenta:

3 kg

= 0,1

4 kg =

0,14

6 kg

= 0,19

8 kg

= 0,23

10 kg =

0,27

12 kg

= 0,32

14 kg =

0,36

16 kg

= 0,40

18 kg

= 0,44

20 kg

0,46

22 kg

= 0,50

24 kg =

0,53

26 kg

= 0,56

28 kg

= 0,58

30 kg

0,62

32 kg

= 0,65

34 kg =

0,68

36 kg

= 0,71

38 kg

= 0,73

40 kg

0,76

42 kg

= 0,78

44 kg =

0,80

46 kg

= 0,82

48 kg

= 0,85

50 kg

0,88

52-54

kg = 0,90

56-58 kg = 0,92

60-62

kg = 0,96

64-66

kg = 0,98

68 kg

0,99

U bardzo małych dzieci (do 1 roku życia) najmniejsza zalecana dawka produktu leczniczego, potrzebna do uzyskania właściwej jakości obrazu, wynosi 80 MBq. W przypadku scyntygrafii śledziony, konieczne jest zastosowanie minimalnej dawki równej 20 MBq. Ponieważ wiązanie soli cyny z erytrocytami jest długotrwałe, nie należy powtarzać badania przed upływem 3 miesięcy.

4.3 Przeciwwskazania

Brak.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaleca się przeprowadzenie znakowania (99mTc) erytrocytów in vivo przed podaniem środka kontrastowego zawierającego jod. W przeciwnym wypadku skuteczność znakowania może ulec obniżeniu.

Radiofarmaceutyczne produkty lecznicze mogą być stosowane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie upoważnienia do stosowania i manipulacji radionuklidami. Ten radiofarmaceutyczny produkt leczniczy może być odbierany, stosowany i podawany wyłącznie przez upoważniony personel szpitalny. Zgoda na jego posiadanie, przechowywanie, przekazywanie i usuwanie zależy od obowiązujących licencji i przepisów wydawanych przez odnośne władze. Radiofarmaceutyki przeznaczone do podawania pacjentom powinny być przygotowywane przez użytkownika w sposób, który spełnia wymagania zarówno bezpieczeństwa radiologicznego, jak i jakości farmaceutycznej. Należy stosować odpowiednie zasady aseptyki, zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania dla produktów leczniczych. W przypadku niemowląt i dzieci, konieczne jest przeprowadzenie szczególnie dokładnej oceny wartości diagnostycznej, niezbędności oraz ryzyka związanego z procedurą.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Opisywano obniżenie skuteczności znakowania erytrocytów pod wpływem heparyny, podwyższonego stężenia cyny, glinu, prazosyny, metyldopy, hydralazyny, związków pokrewnych digoksynie, chinidyny, P-adrenolityków (np. propranololu), blokerów kanału wapniowego (np. werapamilu, nifedypiny), azotanów (np. nitrogliceryny), antybiotyków antracyklinowych, środków kontrastowych zawierających jod oraz cewników teflonowych (jon Sn++ może reagować z cewnikiem).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutycznych produktów leczniczych kobiecie w wieku rozrodczym, należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. Każda kobieta, u której nie pojawiło się jedno miesiączkowanie musi być uznana za będącą w ciąży, do momentu, gdy zostanie ona potwierdzona lub wykluczona. W razie jakiejkolwiek niepewności, ważnym jest, aby narażenie na działanie promieniowania było jak najmniejsze, wystarczające do uzyskania pożądanych informacji klinicznych. Należy rozważyć zastosowanie technik alternatywnych, w których nie jest wykorzystywane promieniowanie jonizujące. Procedury z zastosowaniem radionuklidów wykonywane na kobiecie ciężarnej obejmują także dawki promieniowania, na jakie narażony jest płód. W okresie ciąży należy przeprowadzać jedynie bezwzględnie niezbędne badania, jeśli oczekiwana korzyść przewyższa ryzyko, na jakie narażona jest matka i płód. Podanie dawki w wysokości 925 MBq powoduje wchłonięcie przez macicę dawki równej 4,3 mGy. Dawki przekraczające 0,5 mGy należy uznać za potencjalnie szkodliwe dla płodu.

Przed podaniem radiofarmaceutycznego produktu leczniczego kobiecie karmiącej piersią należy rozważyć, czy badanie diagnostyczne można opóźnić do chwili, kiedy kobieta zakończy karmienie piersią, oraz należy dokonać wyboru najodpowiedniejszego radiofarmaceutycznego produktu leczniczego. Jeśli podanie produktu leczniczego uznane zostanie za niezbędne, należy przerwać karmienie piersią i porcje mleka narażone na działanie środka radiofarmaceutycznego należy odrzucić. Karmienie piersią można podjąć ponownie po upływie około 12 godzin od chwili wstrzyknięcia produktu leczniczego, lub gdy poziom promieniowania w mleku nie przekroczy 1 mSv.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie opisano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W przypadku każdego pacjenta, narażenie na działanie promieniowania jonizującego musi być uzasadnione w odniesieniu do oczekiwanej korzyści. Aktywność podanej dawki musi być taka, aby związana z nią dawka promieniowania była możliwie jak najniższa, a jednocześnie zapewniała otrzymanie zamierzonego wyniku diagnostycznego. Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania nowotworu i efektów dziedzicznych. Dane dostępne z badań z zakresu medycyny jądrowej wskazują, że takie działania niepożądane występują z niską częstotliwością, ponieważ dawki promieniowania są bardzo małe. W przypadku większości procedur diagnostycznych z zastosowaniem medycyny jądrowej, dostarczany równoważnik dawki promieniowania (ang. effective dose equivalent - EDE) jest mniejszy niż 20 mSv. W niektórych okolicznościach uzasadnione może być stosowanie większych dawek.

Działania niepożądane po dożylnym podaniu zarówno kompleksów nieznakowanych, jak i znakowanych 99mTc, były opisywane w pojedynczych przypadkach (1-5 na 100 000 pacjentów). Zwykle takie działania niepożądane są łagodne do umiarkowanych i krótkotrwałe, choć opisano także przypadki uznane za poważne.

Działaniami niepożądanymi opisywany po zastosowaniu produktu leczniczego Technescan PYP były głównie reakcje nietolerancji typu alergicznego, obejmujące np. zawroty i ból głowy, nudności i wymioty, nagłe zaczerwienienie, wysypki na skórze, obrzęk twarzy lub niskie ciśnienie krwi. Opisywano także reakcje dotyczące wpływu nerwu błędnego na naczynia, zaburzenia rytmu serca oraz miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

4.9    Przedawkowanie

W wypadku przypadkowego podania nadmiernej dawki radiofarmaceutycznego produktu leczniczego możliwości leczenia wspomagającego są ograniczone, ponieważ jego wydalanie w całości zależy od normalnego procesu hemolizy. W przypadku przedawkowania nadtechnecjanu 99mTc zaleca się wymuszoną diurezę oraz częste opróżnianie pęcherza moczowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparat radiofarmaceutyczny do diagnostyki, związki technetu (99mTc), kod ATC: V09BA03.

Przy zastosowaniu dawek stosowanych w procedurach diagnostycznych, ani kompleks pirofosforanu cynawego, ani nadtechnecjan (99mTc), ani kompleks pirofosforanu cynawego (99mTc), ani znakowane erytrocyty, nie wywierają żadnego działania farmakodynamicznego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dożylne podanie soli cyny powoduje trwałe związanie z erytrocytami. Kolejne wstrzyknięcie nadtechnecjanu (99mTc) sodu powoduje zwiększony wychwyt i gromadzenie nadtechnecjanu (99mTc) sodu w splotach naczyniowych mózgu i erytrocytach. Dożylne podanie 10-20 pg jonów cyny na kilogram masy ciała (w formie kompleksu pirofosforanu cynawego), a następnie wstrzyknięcie 370740 MBq nadtechnecjanu pozwala na wydajne znakowanie puli krwi. W normalnych okolicznościach, nadtechnecjan wstrzyknięty dożylnie swobodnie dyfunduje do i z erytrocytów. Jednakże, w erytrocytach uprzednio związanych z jonami cyny, nadtechnecjan (99mTc) sodu ulega redukcji w komórkach i wiąże się z łańcuchami beta hemoglobiny. Mechanizm wiązania nadtechnecjanu (99mTc) sodu z erytrocytami obciążonymi cyną nie jest w pełni poznany. Jednakże, 20% wstrzykniętego nadtechnecjanu wnika do erytrocytów i wiąże się z łańcuchem beta hemoglobiny. Sądzi się, że pozostałe 70%-80% nadtechnecjanu pozostaje w cytoplazmie lub w błonie komórkowej erytrocytów.

Z drugiej strony, spadek ładunku powierzchniowego erytrocytów obniża skuteczność znakowania do poziomu 20%.

W metodzie znakowania in vivo, najskuteczniejszym czasem dla wstrzyknięcia nadtechnecjanu (99mTc) sodu jest okres 20-30 minut po podaniu kompleksu pirofosforanu cynawego. W okresie 10 i 100 minut po wstrzyknięciu, we krwi stwierdza się odpowiednio 77% ± 15% i 71% ± 14% aktywności wstrzykniętej dawki. Wartość ta pozostaje stała przez około 2 godziny po wstrzyknięciu, z wynoszącym zaledwie 6% spadkiem całkowitej radioaktywności krwi w tym okresie.

Po ośmiu dniach od badania, erytrocyty znakowanie nadtechnecjanem (99mTc) są wciąż obecne we krwi. Cyna w dawce 0,02 mg/kg masy ciała pacjenta nie wywołuje żadnych działań niepożądanych. Erytrocyty denaturowane cieplnie ulegają sekwestracji przez miąższ śledziony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie są dostępne niekliniczne dane o bezpieczeństwie odnoszące się do erytrocytów znakowanych technetem. Toksyczność jonu nadtechnetowego i soli cyny była badana i opisywana w literaturze. Ogólnoustrojowe działania toksyczne są obserwowane wyłącznie do podaniu pozajelitowym względnie dużych dawek, zapewniając stosunek bezpieczeństwa na poziomie co najmniej 150.

Badania nad toksycznością powtórzonych dawek u szczurów, z zastosowaniem dawki przekraczającej 50-100-krotnie dawkę stosowaną u ludzi, nie wskazały na występowanie zmian makroskopowych ani mikroskopowych. Donosi się o słabym działaniu mutagennym soli cyny. Nie są dostępne badania opisujące możliwe działania na proces rozrodu lub występowanie guzów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas solny

Sodu wodorotlenek (do regulacji pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Do chwili obecnej nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

Okres ważności tego produktu leczniczego wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. Wyznakowany produkt leczniczy powinien zostać użyty do badań nie później niż 4 godziny od zakończenia znakowania.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Produkt leczniczy po wyznakowaniu należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywanie musi odbywać się w zgodzie z narodowymi przepisami dotyczącymi materiałów radioaktywnych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie: Fiolka ze szkła (Typ I Ph. Eur.) o pojemności 10 ml, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej (Ph. Eur.) i metalowym zamknięciem. Opakowanie jednostkowe: 5 fiolek w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3 1755 Le Petten Holandia

Tel. 31 22 4567 890 Faks 31 22 4567 008

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Rozpad technetu (99mTc) następuje przez emisję promieniowania gamma o energii 140 keV, a sześciogodzinny okres półtrwania technetu (99mTc) pozwala na określenie tego radioizotopu jako pozornie stabilnego. Dawki promieniowania wchłonięte przez pacjenta o masie ciała 70 kg po dożylnym podaniu erytrocytów znakowanych 99mTc oraz denaturowanych erytrocytów znakowanych 99mTc podano poniżej (dane z ICRP 53-1988).

Erytrocyty znakowane 99mTc:

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi (mGy/MBq)

Narząd

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

*Nadnercza

8,7E-03

1,1E-02

1,7E-02

2,7E-02

4,9E-02

* Ściana pęcherza

9,2E-03

1,2E-02

1,7E-02

2,5E-02

4,6E-02

Powierzchnie kości

9,2E-03

1,3E-02

2,3E-02

3,9E-02

7,8E-02

Gruczoł piersiowy

4,3E-03

4,5E-03

7,2E-03

1,1E-02

1,9E-02

Przewód pokarmowy Ściana żołądka 4,8E-03

6,1E-03

9,5E-03

1,4E-02

2,4E-02

Jelito cienkie

4,4E-03

5,3E-03

8,1E-03

1,2E-02

2,2E-02

Górna część jelita

4,3E-03

5,5E-03

7,9E-03

1,3E-02

2,1E-02

grubego

Dolna część jelita

3,9E-03

5,3E-03

8,0E-03

1,1E-02

2,1E-02

grubego

*Serce

2,3E-02

2,8E-02

4,1E-02

6,2E-02

1,1E-01

*Nerki

1,0E-02

1,2E-02

1,9E-02

3,0E-02

5,5E-02

Wątroba

7,5E-03

8,8E-03

1,4E-02

2,1E-02

3,8E-02

Płuca

1,4E-02

1,8E-02

2,9E-02

4,5E-02

8,5E-02

Jajniki

4,2E-03

5,4E-03

7,9E-03

1,2E-02

2,1E-02

Trzustka

6,2E-03

7,5E-03

1,1E-02

1,7E-02

2,9E-02

Szpik kostny

7,3E-03

8,8E-03

1,3E-02

2,0E-02

3,5E-02

czerwony

* Śledziona

1,5E-02

1,8E-02

2,8E-02

4,4E-02

8,4E-02

Jądra

2,7E-03

3,7E-03

5,4E-03

8,3E-03

1,5E-02

Tarczyca

4,9E-03

7,1E-03

1,2E-02

1,9E-02

3,5E-02

Macica

4,7E-03

5,7E-03

8,5E-03

1,3E-02

2,2E-02

Inne tkanki

3,7E-03

4,4E-03

6,4E-03

9,8E-03

1,8E-02

Równoważnik dawki skutecznej (mSv/MBq) 8,5E-03 1,1E-02

1,6E-02

2,5E-02

4,6E-02

W przypadku scyntygrafii puli krwi, równoważnik dawki skutecznej wynikający z podania dawki równej 925 MBq wynosi 7,9 mSv (dla osoby o masie ciała 70 kg), a typowa dawka promieniowania dla narządu o krytycznym znaczeniu (serce) wynosi 21 mGy.

W przypadku wyznaczeń objętości krwi, równoważnik skutecznej dawki wynikający z podanej aktywności równej 5 MBq wynosi 0,05 mSv (dla osobnika o masie ciała 70 kg).

Denaturowane erytrocyty znakowane 99mTc:

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi (mGy/MBq)

Narząd

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

1,3E-02

1,8E-02

2,7E-02

3,8E-02

6,3E-02

Ściana pęcherza

7,5E-04

1,1E-03

2,1E-03

3,8E-03

7,3E-03

Powierzchnie kości 3,1E-03

4,1E-03

6,1E-03

9,5E-03

1,9E-02

Gruczoł piersiowy 2,1E-03

2,1E-03

4,1E-03

6,8E-03

1,0E-02

Przewód pokarmowy

* Ściana żołądka

1,9E-02

2,1E-02

3,0E-02

4,0E-02

5,8E-02

Jelito cienkie

3,7E-03

4,6E-03

7,7E-03

1,3E-02

2,2E-02

Górna część jelita

4,0E-03

4,9E-03

8,5E-03

1,4E-02

2,3E-02

grubego

Dolna część jelita 1,7E-03

2,3E-03

4,3E-03

6,9E-03

1,3E-02

grubego

Serce

6,0E-03

7,3E-03

1,1E-02

1,6E-02

2,6E-02

*Nerki

1,8E-02

2,2E-02

3,2E-02

4,6E-02

7,0E-02

*Wątroba

1,8E-02

2,3E-02

3,4E-02

4,9E-02

8,7E-02

Płuca

5,7E-03

7,5E-03

1,1E-02

1,7E-02

2,8E-02

Jajniki

1,4E-03

2,2E-03

3,9E-03

7,0E-03

1,2E-02

* Trzustka

3,6E-02

4,0E-02

5,7E-02

7,8E-02

1,2E-01

Szpik kostny

4,3E-03

6,0E-03

8,4E-03

1,1E-02

1,7E-02

czerwony

* Śledziona

5,6E-01

7,8E-01

1,2E+00

1,8E+00

3,2E+00

Jądra

4,7E-04

5,9E-04

1,1E-03

1,7E-03

4,1E-03

Tarczyca

6,3E-04

1,0E-03

1,8E-03

3,2E-03

6,6E-03

Macica

1,4E-03

1,8E-03

3,6E-03

5,9E-03

1,1E-02

Inne tkanki

3,3E-03

4,1E-03

5,8E-03

8,7E-03

1,5E-02

Równoważnik dawki skutecznej

(mSv/MBq)

4,1E-02

5,6E-02

8,4E-02

1,3E-01

2,2E-01

W przypadku scyntygrafii śledziony, równoważnik dawki skutecznej wynikający z podania dawki równej 70 MBq wynosi 2,9 mSv (dla osoby o masie ciała 70 kg), a typowa dawka promieniowania dla narządu o krytycznym znaczeniu (śledziona) wynosi 39 mGy.

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Znakowanie in vivo

Scyntygrafia puli krwi:

•    W przypadku osoby o masie ciała wynoszącej w przybliżeniu 70 kg: powoli wstrzykiwać (przez 10-20 sekund) 1/5 całej zawartości jednej fiolki produktu leczniczego Technescan PYP, rozpuszczoną w 10 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu (2 ml dla 70 kg). W przypadku innej masy ciała, objętość tę należy dostosować.

• Około 30 minut później wstrzyknąć dożylnie 555-740 MBq (15-20 mCi) nadtechnecjanu (99mTc) sodu.

•    Wykonać badanie scyntygraficzne po upływie 10 minut.

Znakowanie in vitro

   Pobrać 6 ml krwi od pacjenta do probówek z antykoagulantem ACD (cytrynian sodowy plus kwas cytrynowy plus glukoza) lub heparynizowanych

•    Wirowaniem oddzielić osocze i przeprowadzić płukanie izotonicznym roztworem chlorku sodu

•    Ponownie zawiesić erytrocyty w około 10 ml chlorku sodu

•    Rozpuścić zawartość fiolki Technescan PYP w 10 ml chlorku sodu

•    Dodać 0,3 ml (102 pg Sn) do zawiesiny erytrocytów

•    Inkubować przez 30 minut w temperaturze pokojowej

•    Usunąć nadmiar Sn2+ przez wirowanie i powtórnie zawiesić komórki w 5 ml roztworu chlorku sodu

•    Powtórzyć ten etap

•    Dodać 370-740 MBq (10-20 mCi) 99mTcO4-

•    Inkubować przez 30 minut w temperaturze pokojowej

•    Niezwiązany 99mTc usunąć przez wirowanie

•    Oznaczyć skuteczność znakowania; powinna ona wynosić >85%

Instrukcje dotyczące kontroli jakości

Oznaczanie czystości radiochemicznej metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) na płytkach z włókna szklanego powlekanych żelem silikonowym, zgodnie z Farmakopeą Europejską, monografia nr 129.

A    Nanieść 5 do 10 pl i rozwijać na dystansie 10-15 cm, stosując 13,6%

(wagowo/objętościowy) roztwór octanu sodu R. Kompleks pirofosforanu technetu-99m i jon nadtechnetowy migrują z Rf równym 0,9-1,0, podczas gdy zanieczyszczenia w postaci koloidowej pozostają na starcie.

B    Nanieść 5 do 10 pl i osuszyć w strumieniu azotu. Rozwijać (10-15 cm) stosując

metyloetyloketon R; nadtechnecjan migruje z Rf równym 0,95-1,0, podczas gdy kompleks technet-99m pirofosforan cyny pozostaje na starcie.

Zsumować odsetek radioaktywności odpowiadający zanieczyszczeniom w badaniu a) oraz w badaniu b) (włącznie z jonem nadtechnecjanowym): < 10,0 %.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

9

Technescan PYP Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego