Imeds.pl

Telfast 180 180 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Telfast 180, 180 mg, tabletki powlekane

Fexofenadini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Telfast 180 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Telfast 180

3.    Jak stosować lek Telfast 180

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Telfast 180

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TELFAST 180 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Telfast zawiera feksofenadyny chlorowodorek, który jest lekiem przeciwhistaminowym. Telfast 180 jest stosowany u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 12 lat w leczeniu objawów występujących w przewlekłych skórnych reakcjach alergicznych (przewlekłej idiopatycznej pokrzywce) takich jak swędzenie, obrzęk, wysypki.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TELFAST 180 Kiedy nie należy stosować leku Telfast 180

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na feksofenadyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Telfast 180 (pełna lista składników patrz punkt 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Telfast 180

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby

-    jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba układu krążenia, ponieważ lek ten może powodować przyspieszoną lub nieregularną czynność serca

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Jeśli którykolwiek z wymienionych przypadków dotyczy pacjenta lub jeśli pacjent ma wątpliwości, przed zastosowaniem leku powinien poradzić się lekarza.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjęcie leków zobojętniających, zawierających glin i magnez może wpłynąć na działanie leku Telfast 180 poprzez zmniejszenie ilości wchłoniętego leku.

Z tego względu zaleca się zachowanie 2-godzinnego odstępu między przyjęciem wyżej wymienionych leków zobojętniających, a podaniem leku Telfast 180.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Leku Telfast 180 nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie zaleca się stosowania leku Telfast 180 w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Telfast wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn. Jednakże, przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych należy upewnić się, że lek nie powoduje senności lub zawrotów głowy.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TELFAST 180

Lek Telfast 180 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dla osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dawka to 1 tabletka (180 mg) raz na dobę.

Tabletki należy przyjmować doustnie, przed posiłkiem, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Telfast 180

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania leku są: zawroty głowy, senność, zmęczenie oraz suchość w jamie ustnej.

Pominięcie zastosowania leku Telfast 180

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Następną dawkę leku przyjąć zgodnie ze schematem dawkowania zaleconym przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Telfast 180

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku Telfast powinien powiedzieć o tym wcześniej lekarzowi. W przypadku przerwania stosowania leku Telfast wcześniej niż to zostało zalecone, objawy choroby mogą pojawić się ponownie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Telfast 180 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie leku Telfast, jeśli wystąpi obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i trudności w oddychaniu. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): bóle głowy, senność, nudności oraz zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów): zmęczenie

Inne działania niepożądane (częstość nieznana), które mogą wystąpić to: trudności w zasypianiu (bezsenność), zaburzenia snu, koszmary senne/wyraziste sny, nerwowość, przyspieszona lub nieregularna czynność serca, biegunka, wysypka skórna i świąd, pokrzywka, ciężkie reakcje alergiczne, które mogą powodować obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, trudności w oddychaniu, (duszność), uczucie ucisku w klatce piersiowej, nagłe zaczerwienienie skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TELFAST 180

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Telfast 180 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25o C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Telfast 180

Substancją czynną leku Telfast 180 jest feksofenadyny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 180 mg feksofenadyny chlorowodorku.

Inne składniki leku to:

Skład rdzenia tabletki: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, makrogol 400, mieszanina tlenków żelaza (E172).

Jak wygląda lek Telfast 180 i co zawiera opakowanie

Tabletki Telfast 180 są koloru brzoskwiniowego, mają kształt kapsułki i są oznakowane „018” na jednej stronie i „e” na drugiej stronie.

Tabletki Telfast 180 są pakowane w blistry i w tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera 20, 50 lub 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50 D-65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

Wytwórca:

Sanofi-Synthelabo Ltd.

Edgefield Avenue Fawdon

Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE3 3TT Wielka Brytania

Sanofi Winthrop Industrie 30-36 avenue Gustave Eiffel 37100 Tours Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki: