Imeds.pl

Telfast 30 30 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Telfast 30, 30 mg, tabletki powlekane

(Fexofenadini hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Telfast 30 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Telfast 30

3.    Jak stosować lek Telfast 30

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Telfast 30

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TELFAST 30 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Telfast 30 zawiera feksofenadyny chlorowodorek, który jest lekiem przeciwhistaminowym.

Telfast 30 jest stosowany u dzieci w wieku 6 do 11 lat w leczeniu objawów kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa), takich jak: kichanie, swędzenie nosa, katar lub uczucie zatkanego nosa oraz swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TELFAST 30 Kiedy nie należy stosować leku Telfast 30

-    jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na feksofenadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Telfast 30 (pełna lista składników, patrz punkt 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Telfast 30

-    jeśli u dziecka występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby,

-    jeśli u dziecka występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba serca, ponieważ lek ten może powodować przyspieszoną lub nieregularną czynność serca.

Jeśli którykolwiek z wymienionych przypadków dotyczy dziecka lub jeśli pojawią się wątpliwości, przed zastosowaniem leku Telfast 30 u dziecka należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Telfast 30 z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych przez dziecko lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjęcie leków zobojętniających kwas solny w żołądku, zawierających glin i magnez może wpłynąć na działanie leku Telfast 30 poprzez zmniejszenie ilości wchłoniętego leku.

Zaleca się zachowanie 2-godzinnej przerwy między przyjęciem wyżej wymienionych leków zobojętniających kwas solny w żołądku, a podaniem leku Telfast 30.

Ciąża i karmienie piersią

Lek ten jest lekiem do stosowania u dzieci w wieku 6-11 lat. Jednakże ze względu na bezpieczeństwo stosowania leku należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Telfast 30 nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie zaleca się stosowania leku Telfast 30 w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Telfast wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn. Jednakże, należy sprawdzić, czy lek nie powoduje senności lub zawrotów głowy u dziecka. Jeśli objawy takie wystąpią, nie należy pozwalać dziecku prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TELFAST 30

Lek Telfast 30 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci w wieku 6 do 11 lat

Zalecana dawka to 1 tabletka (30 mg) dwa razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Telfast 30

W razie przyjęcia przez dziecko większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania leku są: zawroty głowy, senność, zmęczenie oraz suchość w jamie ustnej.

Pominięcie zastosowania leku Telfast 30

Nie należy podawać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Następną dawkę leku podać zgodnie ze schematem dawkowania zaleconym przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Telfast 30

Należy poinformować lekarza, jeśli zamierza się przerwać podawanie leku Telfast 30 dziecku, zanim upłynie zalecony okres stosowania. W razie przerwania stosowania leku Telfast 30 wcześniej niż to zostało zalecone, objawy choroby mogą pojawić się ponownie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Telfast 30 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie leku Telfast 30, jeśli u dziecka wystąpi obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i trudności w oddychaniu. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku 6 do 11 lat, najczęściej występującym działaniem niepożądanym był ból głowy.

U dorosłych obserwowano następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): bóle głowy, senność, nudności oraz zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów): zmęczenie/senność.

Inne działania niepożądane (częstość nieznana), które mogą wystąpić to: trudności w zasypianiu (bezsenność), zaburzenia snu, koszmary senne, nerwowość, przyspieszona lub nieregularna czynność serca, biegunka, wysypka skórna i świąd, pokrzywka, ciężkie reakcje alergiczne, które mogą powodować obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, nagłe zaczerwienienie skóry, uczucie ucisku w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TELFAST 30

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Telfast 30 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Telfast 30

Substancją czynną leku Telfast 30 jest feksofenadyny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 30 mg feksofenadyny chlorowodorku.

Inne składniki leku to:

Skład rdzenia tabletki: kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, makrogol 400, mieszanina barwiąca różowa [żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171)] oraz mieszanina barwiąca żółta [żelaza tlenek żółty (E172) tytanu dwutlenek (E171)].

Jak wygląda lek Telfast 30 i co zawiera opakowanie

Tabletki Telfast 30 są okrągłymi tabletkami powlekanymi koloru brzoskwiniowego z oznakowaniem „03” na jednej stronie oraz literą „e” na drugiej stronie.

Tabletki Telfast 30 są pakowane w blistry i w tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50 D-65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

Wytwórca:

Sanofi-Aventis S.p.A.

Strada Statale 17 km 22 67019 Scoppito (L’Aquila)

Włochy

Sanofi-Synthelabo Ltd.

Edgefield Avenue Fawdon

Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE3 3TT Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia: Telfast 30 mg filmomhulde tabletten Cypr: Telfast

Dania: Telfast, filmovertrukne tabletter 30 mg

Finlandia: Telfast 30 mg tabletti, kalvopaallysteinen

Hiszpania: Telfast 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Irlandia: Telfast 30 mg film coated tablets

Islandia: Telfast 30 mg filmuhuóaóar toflur

Luksemburg: Telfast 30 mg filmomhulde tabletten

Malta: Telfast 30 mg film coated tablets

Niemcy: Telfast 30 mg Filmtabletten

Norwegia: Telfast 30 mg filmdrasjerte tabletter

Polska: Telfast 30

Portugalia: Telfast 30, comprimidos revestidos por pelicula Szwecja: Telfast 30 mg filmdragerade tabletter Wielka Brytania: Telfast 30 mg film coated tablets Włochy: Telfast 30 mg compresse rivestite con film

Data zatwierdzenia ulotki: