+ iMeds.pl

Telfast 30 30 mgUlotka Telfast 30

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Telfast 30, 30 mg, tabletki powlekane

(Fexofenadini hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Telfast 30 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Telfast 30

3.    Jak stosować lek Telfast 30

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Telfast 30

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TELFAST 30 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Telfast 30 zawiera feksofenadyny chlorowodorek, który jest lekiem przeciwhistaminowym.

Telfast 30 jest stosowany u dzieci w wieku 6 do 11 lat w leczeniu objawów kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa), takich jak: kichanie, swędzenie nosa, katar lub uczucie zatkanego nosa oraz swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TELFAST 30 Kiedy nie należy stosować leku Telfast 30

-    jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na feksofenadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Telfast 30 (pełna lista składników, patrz punkt 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Telfast 30

-    jeśli u dziecka występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby,

-    jeśli u dziecka występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba serca, ponieważ lek ten może powodować przyspieszoną lub nieregularną czynność serca.

Jeśli którykolwiek z wymienionych przypadków dotyczy dziecka lub jeśli pojawią się wątpliwości, przed zastosowaniem leku Telfast 30 u dziecka należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Telfast 30 z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych przez dziecko lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjęcie leków zobojętniających kwas solny w żołądku, zawierających glin i magnez może wpłynąć na działanie leku Telfast 30 poprzez zmniejszenie ilości wchłoniętego leku.

Zaleca się zachowanie 2-godzinnej przerwy między przyjęciem wyżej wymienionych leków zobojętniających kwas solny w żołądku, a podaniem leku Telfast 30.

Ciąża i karmienie piersią

Lek ten jest lekiem do stosowania u dzieci w wieku 6-11 lat. Jednakże ze względu na bezpieczeństwo stosowania leku należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Telfast 30 nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie zaleca się stosowania leku Telfast 30 w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Telfast wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn. Jednakże, należy sprawdzić, czy lek nie powoduje senności lub zawrotów głowy u dziecka. Jeśli objawy takie wystąpią, nie należy pozwalać dziecku prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TELFAST 30

Lek Telfast 30 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci w wieku 6 do 11 lat

Zalecana dawka to 1 tabletka (30 mg) dwa razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Telfast 30

W razie przyjęcia przez dziecko większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania leku są: zawroty głowy, senność, zmęczenie oraz suchość w jamie ustnej.

Pominięcie zastosowania leku Telfast 30

Nie należy podawać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Następną dawkę leku podać zgodnie ze schematem dawkowania zaleconym przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Telfast 30

Należy poinformować lekarza, jeśli zamierza się przerwać podawanie leku Telfast 30 dziecku, zanim upłynie zalecony okres stosowania. W razie przerwania stosowania leku Telfast 30 wcześniej niż to zostało zalecone, objawy choroby mogą pojawić się ponownie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Telfast 30 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie leku Telfast 30, jeśli u dziecka wystąpi obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i trudności w oddychaniu. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku 6 do 11 lat, najczęściej występującym działaniem niepożądanym był ból głowy.

U dorosłych obserwowano następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): bóle głowy, senność, nudności oraz zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów): zmęczenie/senność.

Inne działania niepożądane (częstość nieznana), które mogą wystąpić to: trudności w zasypianiu (bezsenność), zaburzenia snu, koszmary senne, nerwowość, przyspieszona lub nieregularna czynność serca, biegunka, wysypka skórna i świąd, pokrzywka, ciężkie reakcje alergiczne, które mogą powodować obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, nagłe zaczerwienienie skóry, uczucie ucisku w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TELFAST 30

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Telfast 30 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Telfast 30

Substancją czynną leku Telfast 30 jest feksofenadyny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 30 mg feksofenadyny chlorowodorku.

Inne składniki leku to:

Skład rdzenia tabletki: kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, makrogol 400, mieszanina barwiąca różowa [żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171)] oraz mieszanina barwiąca żółta [żelaza tlenek żółty (E172) tytanu dwutlenek (E171)].

Jak wygląda lek Telfast 30 i co zawiera opakowanie

Tabletki Telfast 30 są okrągłymi tabletkami powlekanymi koloru brzoskwiniowego z oznakowaniem „03” na jednej stronie oraz literą „e” na drugiej stronie.

Tabletki Telfast 30 są pakowane w blistry i w tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50 D-65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

Wytwórca:

Sanofi-Aventis S.p.A.

Strada Statale 17 km 22 67019 Scoppito (L’Aquila)

Włochy

Sanofi-Synthelabo Ltd.

Edgefield Avenue Fawdon

Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE3 3TT Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia: Telfast 30 mg filmomhulde tabletten Cypr: Telfast

Dania: Telfast, filmovertrukne tabletter 30 mg

Finlandia: Telfast 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Hiszpania: Telfast 30 mg comprimidos recubiertos con película

Irlandia: Telfast 30 mg film coated tablets

Islandia: Telfast 30 mg filmuhùôaôar töflur

Luksemburg: Telfast 30 mg filmomhulde tabletten

Malta: Telfast 30 mg film coated tablets

Niemcy: Telfast 30 mg Filmtabletten

Norwegia: Telfast 30 mg filmdrasjerte tabletter

Polska: Telfast 30

Portugalia: Telfast 30, comprimidos revestidos por película Szwecja: Telfast 30 mg filmdragerade tabletter Wielka Brytania: Telfast 30 mg film coated tablets Włochy: Telfast 30 mg compresse rivestite con film

Data zatwierdzenia ulotki:

Telfast 30

Charakterystyka Telfast 30

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Telfast 30, 30 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 30 mg feksofenadyny chlorowodorku (Fexofenadini hydrochloridum), co odpowiada 28 mg feksofenadyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Okrągła tabletka powlekana koloru brzoskwiniowego z wytłoczonym „03” na jednej stronie oraz literą „e” na drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku 6 do 11 lat

Zalecana dawka feksofenadyny chlorowodorku u dzieci w wieku 6 do 11 lat wynosi 30 mg dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Nie określono skuteczności feksofenadyny chlorowodorku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Grupy zwiększonego ryzyka

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności feksofenadyny chlorowodorku u dzieci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (patrz punkt 4.4). Badania przeprowadzone u dorosłych z grup zwiększonego ryzyka (pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby) wykazały, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania feksofenadyny chlorowodorku u dorosłych.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności feksofenadyny chlorowodorku u dzieci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (patrz punkt 4.2). Feksofenadyny chlorowodorek należy stosować z ostrożnością u tych pacjentów.

Pacjentów z chorobą układu krążenia występującą obecnie lub w przeszłości należy ostrzec, że leki przeciwhistaminowe, jako grupa, wiązały się z występowaniem takich działań niepożądanych, jak: tachykardia i kołatanie serca (patrz punkt 4.8).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Feksofenadyna nie jest metabolizowana w wątrobie, dlatego nie wchodzi w interakcje z innymi lekami z udziałem mechanizmów wątrobowych.

Wykazano, że jednoczesne stosowanie feksofenadyny chlorowodorku z erytromycyną lub ketokonazolem powoduje 2-3-krotne zwiększenie stężenia feksofenadyny w osoczu. Zmiany te nie miały wpływu na odstęp QT i nie powodowały zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych w porównaniu z sytuacją, gdy każdy z tych leków podawany był oddzielnie.

Badania na zwierzętach wykazały, że zwiększenie stężenia feksofenadyny w osoczu obserwowane po podaniu leku równocześnie z erytromycyną lub ketokonazolem spowodowane jest prawdopodobnie zwiększonym wchłanianiem z przewodu pokarmowego i odpowiednio, zmniejszoną szybkością wydalania leku z żółcią lub zmniejszonym wydzielaniem do przewodu pokarmowego.

Nie stwierdzono interakcji feksofenadyny chlorowodorku z omeprazolem. Podanie leku zobojętniającego kwas solny w żołądku, zawierającego wodorotlenek glinu i magnezu na 15 minut przed podaniem feksofenadyny chlorowodorku powodowało zmniejszenie biodostępności, najprawdopodobniej w wyniku wiązania w przewodzie pokarmowym. Zaleca się zachowanie 2-godzinnej przerwy między podaniem feksofenadyny chlorowodorku i leków zobojętniających sok żołądkowy zawierających wodorotlenek glinu i magnezu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania feksofenadyny chlorowodorku u kobiet w ciąży. Ograniczone dane z badań na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Feksofenadyny chlorowodorku nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących stężenia feksofenadyny w mleku kobiecym po podaniu feksofenadyny chlorowodorku. Jednak podczas podawania terfenadyny kobietom karmiącym piersią stwierdzono obecność feksofenadyny w mleku matki. Dlatego nie zaleca się stosowania feksofenadyny chlorowodorku u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Biorąc pod uwagę profil farmakodynamiczny i zgłaszane działania niepożądane jest mało prawdopodobne, aby feksofenadyny chlorowodorek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W obiektywnych testach wykazano, że Telfast nie wywiera znaczącego wpływu na czynność ośrodkowego układu nerwowego. Oznacza to, że pacjenci mogą prowadzić pojazdy i wykonywać zadania wymagające koncentracji. Jednakże, w celu identyfikacji wrażliwych osób, u których występuje nietypowa reakcja na leki, zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji na produkt leczniczy przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub wykonywania skomplikowanych zadań.

Działania niepożądane

4.8


W kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku 6 do 11 lat, najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym, uznanym przez badacza za co najmniej potencjalnie związane z podawaniem feksofenadyny chlorowodorku, były bóle głowy. Częstość występowania bólów głowy w połączonych danych z badań klinicznych wynosiła 1,0% wśród pacjentów przyjmujących feksofenadyny chlorowodorek w dawce 30 mg (673 dzieci) i wśród pacjentów przyjmujących placebo (700 dzieci). Brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci leczonych feksofenadyny chlorowodorkiem przez okres dłuższy niż dwa tygodnie.

W kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem 845 dzieci w wieku 6 miesięcy do 5 lat z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, 415 dzieci otrzymywało feksofenadyny chlorowodorek w dawce 15 mg lub 30 mg (zawartość kapsułki rozpryskiwano na podłożu farmaceutycznym), a 430 dzieci otrzymywało placebo. Nie zaobserwowano niespodziewanych działań niepożądanych u dzieci leczonych feksofenadyną, a profil działań niepożądanych był podobny do tego, jaki obserwowano u starszych dzieci i u osób dorosłych (patrz punkt 4.2).

U dorosłych opisywano w badaniach klinicznych następujące działania niepożądane, z częstością występowania podobną do obserwowanej w grupie otrzymującej placebo:

Zaburzenia układu nerwowego

Często (>1/100 do <1/10): ból głowy, senność, zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit Często (>1/100 do <1/10): nudności

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): zmęczenie

U dorosłych były zgłaszane następujące działania niepożądane, zebrane z obserwacji w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu. Częstość ich występowania jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości z objawami, takimi jak: obrzęk naczynioruchowy, ucisk w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji

Zaburzenia psychiczne

bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne/wyraziste sny

Zaburzenia serca: tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej wysypka, pokrzywka, świąd 4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu feksofenadyny chlorowodorku opisywano: zawroty głowy, senność, zmęczenie oraz suchość błony śluzowej jamy ustnej. Podczas stosowania u dzieci dawek do 60 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie i stosowania u zdrowych osób dorosłych pojedynczych dawek do 800 mg i dawek do 690 mg dwa razy na dobę przez jeden miesiąc lub 240 mg raz na dobę przez jeden rok, nie

odnotowano klinicznie istotnych działań niepożądanych, w porównaniu z placebo. Nie ustalono maksymalnej tolerowanej dawki feksofenadyny chlorowodorku.

W celu usunięcia niewchłoniętego leku należy rozważyć zastosowanie standardowego postępowania. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące. Hemodializa nie jest skuteczną metodą usuwania feksofenadyny chlorowodorku z krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego, kod ATC: R06A X26

Feksofenadyny chlorowodorek jest lekiem przeciwhistaminowym, blokującym receptory Hi, pozbawionym działania sedatywnego. Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny.

U dzieci w wieku 6 do ii lat hamujące działanie feksofendyny chlorowodorku na wywołane przez histaminę pęcherze i zaczerwienie skóry było porównywalne do działania u osób dorosłych po zastosowaniu podobnej dawki. Hamowanie indukowanych histaminą pęcherzy i zaczerwienienia skóry obserwowano jedną godzinę po podaniu pojedynczej dawki 30 i 60 mg feksofenadyny chlorowodorku. Maksymalne działanie hamujące występowało zazwyczaj po 3-6 godzinach po podaniu dawki.

W połączonej analizie danych zebranych z trzech badań klinicznych fazy III, kontrolowanych placebo, z podwójnie ślepą próbą, z udziałem 1369 dzieci w wieku 6 do ii lat z sezonowymm alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, feksofedyny chlorowodorek podawany w dawce 30 mg dwa razy na dobę był znacznie skuteczniejszy niż placebo pod względem zmniejszania łącznego wyniku oceny nasilenia objawów (p=0,000i). Wszystkie pojedyncze objawy składowe, w tym: wodnisty wyciek z nosa (p=0,0058), kichanie (p=0,000i), swędzące/zaczerwienione/łzawiące oczy (p=0,000i), swędzenie nosa, podniebienia i gardła (p=0,000i) oraz uczucie zatkania nosa (p=0,0334) uległy znacznemu zmniejszeniu po zastosowaniu feksofenadyny chlorowodorku.

U dzieci w wieku 6 do ii lat, którym podawano feksofenadyny chlorowodorek w dawkach do 60 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie nie obserwowano istotnych, w porównaniu z placebo, zmian odstępu QTC. U dorosłych i młodzieży z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, którym podawano feksofenadyny chlorowodorek w dawkach do 240 mg dwa razy na dobę przez okres 2 tygodni, nie stwierdzono, w porównaniu z placebo, istotnych zmian odstępu QTC. Nie stwierdzono również istotnych zmian odstępu QTC u zdrowych dorosłych ochotników, którym podawano chlorowodorek feksofenadyny w dawkach do 60 mg dwa razy na dobę przez 6 miesięcy, 400 mg dwa razy na dobę przez 6,5 dnia oraz 240 mg raz na dobę przez okres i roku, w porównaniu do placebo. Feksofenadyna w stężeniach 32 razy większych niż stężenia terapeutyczne u ludzi nie wpływała na czynność wolnego prostowniczego kanału potasowego sklonowanego z komórek mięśnia sercowego człowieka.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Feksofenadyny chlorowodorek jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym, Tmax osiągane jest po około i-3 godzinach po podaniu dawki. U dzieci po podaniu feksofenadyny chlorowodorku doustnie w pojedynczej dawce 30 mg, średnia wartość Cmax wynosiła około i28 ng/ml.

Zaobserwowano, że dawka 30 mg podawana dwa razy na dobę zapewnia u dzieci stężenie leku w surowicy krwi (AUC) porównywalne do oznaczanego u osób dorosłych, którym podawano dopuszczony do stosowania u dorosłych schemat stosowania leku w dawce i20 mg raz na dobę.

Po podaniu doustnym osobom dorosłym feksofenadyna wiąże się w 60-70% z białkami osocza. Feksofenadyna jest metabolizowana w minimalnym stopniu (w wątrobie i poza wątrobą), gdyż jest jedynym, głównym związkiem wykrywanym w moczu i kale u zwierząt i ludzi. Stężenia feksofenadyny w osoczu zmniejszają się w sposób dwuwykładniczy, z okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynoszącym od 11 do 15 godzin po podaniu wielokrotnym. Farmakokinetyka feksofenadyny po podaniu jednorazowym i wielokrotnym jest liniowa w zakresie dawek doustnych do 120 mg dwa razy na dobę. Dawka 240 mg podawana dwa razy na dobę powodowała nieco większe (o 8,8%) niż wprost proporcjonalne zwiększenie pola pod krzywą AUC w stanie stacjonarnym, co wskazuje, że farmakokinetyka feksofenadyny jest praktycznie liniowa w zakresie przyjmowanych codziennie dawek od 40 do 240 mg. Uważa się, że główną drogą eliminacji leku z organizmu jest wydalanie z żółcią, natomiast do 10% przyjętej dawki wydalane jest w postaci niezmienionej z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach prowadzonych u psów podawano preparat w dawce 450 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę przez 6 miesięcy. Z wyjątkiem sporadycznie występujących wymiotów, nie stwierdzono innych objawów działania toksycznego. Również po podaniu pojedynczej dawki psom i gryzoniom nie stwierdzono w badaniu sekcyjnym istotnych zmian, które mogłyby mieć związek ze stosowaniem preparatu.

Badania dystrybucji tkankowej znakowanego izotopem radioaktywnym feksofenadyny chlorowodorku u szczurów wykazały, że feksofenadyna nie przenika przez barierę krew-mózg.

W różnych testach mutagenności in vitro i in vivo nie wykazano właściwości mutagennych feksofenadyny chlorowodorku.

Potencjalne rakotwórcze działanie feksofenadyny chlorowodorku badano po podaniu terfenadyny, oceniając następnie pośrednimi metodami farmakokinetycznymi stopień ekspozycji na feksofenadyny chlorowodorek (wartość AUC w osoczu). U szczurów i myszy otrzymujących terfenadynę (dawki do 150 mg/kg mc./dobę) nie stwierdzono działania rakotwórczego.

W badaniu toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzonym na myszach, feksofenadyny chlorowodorek nie zaburzał płodności, nie był teratogenny oraz nie zaburzał rozwoju przed- i pourodzeniowego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kroskarmeloza sodowa Skrobia żelowana Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Skład otoczki Hypromeloza E-15 Hypromeloza E-5 Powidon

Tytanu dwutlenek (E171)

Krzemionka koloidalna bezwodna Makrogol 400

Mieszanina barwiąca różowa [żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171)] Mieszanina barwiąca żółta [żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171)]

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1, 2, 4, 8, 10 lub 15 (tylko próbki);

20, 30, 40, 50, 60 lub 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 D-65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17232

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2010-08-26

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Telfast 30