+ iMeds.pl

Telumyl 10 mgUlotka Telumyl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Telumyl, 10 mg, tabletki powlekane

(Montelukastum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Telumyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Telumyl

3.    Jak stosować lek Telumyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Telumyl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Telumyl i w jakim celu się go stosuje

Lek Telumyl jest antagonistą receptora leukotrienowego, który blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami. Leukotrieny powoduj ą zwężenie i obrzęk dróg oddechowych oraz mogą powodować objawy alergii. Poprzez blokowanie działania leukotrienów lek Telumyl łagodzi objawy astmy, pomaga kontrolować astmę oraz łagodzi objawy alergii sezonowej (znanej również jako katar sienny lub sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa).

Lekarz zalecił stosowanie leku Telumyl w leczeniu astmy, w celu zapobiegania występowaniu objawów astmy w ciągu dnia i w nocy.

•    Lek Telumyl jest stosowany w leczeniu pacjentów, u których w nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą stosowanych dotychczas leków i konieczne jest zastosowanie dodatkowych leków.

•    Lek Telumyl pomaga także zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanemu wysiłkiem fizycznym.

•    U pacjentów z astmą oskrzelową, u których lek Telumyl jest stosowany w leczeniu astmy, lek ten może również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Lekarz określi, jak stosować lek Telumyl w zależności od występujących u pacjenta objawów i stopnia nasilenia astmy.

Lek Telumyl 10mg, tabletki stosuje się tylko u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i powyżej.

Co to jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą.

W astmie występują:

• trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Zwężenie to nasila się i zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

•    wrażliwość dróg oddechowych, które reagują na wiele czynników, takich jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

• obrzęk (stan zapalny) błony śluzowej wyściełającej drogi oddechowe.

Objawy astmy to: kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

Co to są sezonowe alergie?

Sezonowe alergie (znane również jako katar sienny lub sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa) są to alergiczne reakcje organizmu często wywoływane przez obecne w powietrzu pyłki drzew, traw i ziół. Do typowych objawów alergii sezonowych mogą należeć: uczucie zatkania nosa, katar, swędzenie nosa, kichanie, nadmierne łzawienie, obrzęk oczu, zaczerwienienie oczu, swędzenie oczu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Telumyl

Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszelkich dolegliwościach i alergiach występujących

obecnie lub w przeszłości.

Kiedy nie stosować leku Telumyl

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.1).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    W razie nasilenia się objawów astmy lub w przypadku utrudnionego oddychania należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego.

•    Lek Telumyl stosowany doustnie nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. Jeśli taki napad wystąpi, należy postępować według wskazówek otrzymanych od lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny lek przeznaczony do stosowania w razie wystąpienia napadów astmy. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli potrzebna jest większa niż zwykle dawka leku wziewnego w ostrym ataku astmy.

•    Ważne jest, aby przyjmować wszystkie leki przeciwko astmie przepisane przez lekarza prowadzącego. Lek Telumyl nie może być stosowany zamiast innych leków przeciwko astmie, zaleconych przez lekarza prowadzącego.

• Każdy pacjent przyjmuj ący leki przeciwko astmie powinien pamiętać, że w przypadku wystąpienia jednocześnie takich objawów, jak: objawy przypominające grypę, uczucie mrowienia

lub drętwienia rąk lub nóg, nasilenie objawów płucnych i (lub) wysypka, powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

•    Pacjent nie powinien przyjmować kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) ani leków przeciwzapalnych (zwanych także niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub NLPZ), jeżeli leki te nasilają u niego objawy astmy.

Dzieci i młodzież

Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat dostępny jest lek Telumyl, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia.

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat lek Telumyl, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia.

Lek Telumyl a inne leki

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Telumyl lub Telumyl może wpływać na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Telumyl należy poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków:

•    fenobarbitalu (stosowanego w leczeniu padaczki),

•    fenytoiny (stosowanej w leczeniu padaczki),

•    ryfampicyny (stosowanej w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń).

•    gemfibrozylu (stosowanego w leczeniu wysokiego stężenia lipidów w osoczu krwi.

Stosowanie leku Telumyl z jedzeniem i piciem

Telumyl 10 mg może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem leku Telumyl. Lekarz oceni, czy kobieta może zażywać lek Telumyl w tym okresie.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lek Telumyl przenika do mleka kobiecego. Jeżeli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem leku Telumyl.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy się spodziewać wpływu leku Telumyl na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak u poszczególnych osób reakcja na lek może być różna. Niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i senność), które bardzo rzadko zgłaszano podczas stosowania leku Telumyl, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Telumyl zawiera żółcień pomarańczową (E110)

Lek Telumyl w postaci tabletek powlekanych zawierają również żółcień pomarańczową (E 110), która może wywoływać reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Telumyl

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

• Należy stosować jedną tabletkę leku Telumyl raz na dobę, zgodnie z zaleceniami lekarza.

• Lek należy podawać nawet wówczas, gdy u pacjenta nie występują objawy astmy, a także w przypadku nagłego napadu astmy.

•    Lek należy podawać doustnie.

Dorośli w wieku 15 lat i starsi:

Zalecana dawka:

•    1 tabletka 10 mg raz na dobę, przyjmowana wieczorem.

Lek Telumyl 10 mg może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Telumyl u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat. Dostępne są inne postacie farmaceutyczne i moc leku zawierającego substancję czynną, montelukast. U pacjentów w wieku od 2 do 14 lat, można stosować lek w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, w dawce 4 mg lub 5 mg.

Należy upewnić się, że pacjent, który przyjmuje lek Telumyl, nie przyjmuje innych leków, które zawierają tę samą substancję czynną, montelukast.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Telumyl

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

W większości przypadków przedawkowania nie zaobserwowano działań niepożądanych.

W przypadku przedawkowania najczęściej obserwowano następujące objawy: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty oraz wzmożoną pobudliwość ruchową.

Pominięcie przyjęcia leku Telumyl

Należy stosować lek Telumyl zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli jednak pacjent zapomni przyj ąć dawkę leku, należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania: jedna tabletka raz na dobę.

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Telumyl

Telumyl jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy jest regularnie stosowany.

Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Telumyl tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący. Pomoże to w utrzymaniu pod kontrolą objawów astmy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, które były zgłaszane przy stosowaniu montelukastu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Telumyl i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    Reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, języka, warg lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, nagły świszczący oddech, zapaść.

•    U pacjentów z astmą leczonych montelukastem, obserwowano bardzo rzadko przypadki występowania zespołu objawów, takich jak objawy grypopodobne, mrowienie lub drętwienie rąk i nóg, nasilenie objawów płucnych i (lub) wysypka (zespół Churga-Straussa).

W badaniach klinicznych z zastosowaniem montelukastu, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (występującymi u 1 na 10 pacjentów), uważanymi za związane ze stosowaniem montelukastu, były:

•    ból brzucha

ból głowy

Miały one zazwyczaj łagodne nasilenie i występowały częściej u pacjentów stosujących montelukast, niż u stosujących placebo (tabletki nie zawierające leku).

Dodatkowo, po wprowadzenia leku do obrotu, stwierdzano następuj ące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    Infekcje górnych dróg oddechowych

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    Biegunka

•    Nudności, wymioty

•    Wysypka

•    Gorączka

•    Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    Zmiany zachowania lub nastroju np. zaburzenia snu, w tym koszmary senne, problemy ze snem, lunatykowanie, drażliwość, uczucie lęku, niepokój, pobudzenie, w tym zachowania agresywne lub wrogość, depresja

•    Zawroty głowy, senność

•    Mrowienie, drętwienie

•    Drgawki

•    Krawawienie z nosa

•    Suchość w ustach

•    Niestrawność

•    Zasinienie, swędzenie, pokrzywka

•    Bóle mięśni i stawów, kurcze mięśni

•    Zmęczenie, złe samopoczucie

•    Obrzęk

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    Zwiększona skłonnośc do krwawień

•    Drżenie

•    Kołatanie serca

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10000 pacjentów)

•    Omamy (widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją), dezorientacja

•    Myśli i zachowania samobójcze

•    Zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby (nacieki eozynofilowe wątroby)

•    Bolesne, czerwone guzy podskórne występujące najczęściej na goleniach (rumień guzowaty)

•    Tkliwe czerwone grudki pod skórą najczęściej na goleniach (rumień guzowaty)

•    Wysypka skórna, która może tworzyć pęcherze i wygląda jak małe tarcze (centralne ciemne plamy otoczone jaśniejszym obszarem, z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi), o nazwie rumień wielopostaciowy

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to wszelkich możliwych objawów niepożądanych nie wymienionych w ulotce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Telumyl

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Telumyl:

•    Substancją czynną leku jest montelukast.

•    Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg montelukastu (w postaci montelukastu sodowego).

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Mannitol, granulowany Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

Polidekstroza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Hypromeloza 3cP Hypromeloza 6cP Triacetyna

Indygokarmin (E 132), lak Makrogol 400

Żółcień pomarańczowa (E 110), lak Makrogol 8000

Jak wygląda lek Telumyl i co zawiera opakowanie

Telumyl, 10 mg, to niebieskie, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki powlekane o ukośnych brzegach, z wytłoczonym znakiem „MO” nad „10” z jednej strony oraz znakiem „M” z drugiej strony.

Tabletki Telumyl, 10 mg, dostępne są w blistrach w opakowaniach po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 i 100 tabletek lub w perforowanych blistrach z pojedynczą dawką po 28 x 1 tabletek lub w pojemnikach polipropylenowych z wieczkiem wykonanych z polipropylenu, zawierające po 28, 30,

56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180 i 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road,

Dublin 13 Irlandia

Tjoa Pack Hugary Gyógyszergyartó Kft 2040 Hungary, Budaors, Vasut u. 13 Węgry

Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komarom,

Mylan utca. 1 Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 9595 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 546 64 03

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2014

7

Telumyl

Charakterystyka Telumyl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Telumyl, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg montelukastu (w postaci montelukastu sodowego). Substacje pomocnicze o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 0,0028 mg żółcieni pomarańczowej (E 110).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Niebieskie, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki powlekane o ściętych brzegach, z wytłoczonym znakiem „MO” nad „10” z jednej strony oraz znakiem „M” z drugiej strony.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Telumyl jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z astmą, u których

leczenie za pomocą wziewnych kortykosteroidów i stosowanych doraźnie krótko działających leków

B-adrenomimetycznych nie zapewnia wystarczającej klinicznej kontroli objawów astmy.

U pacjentów, u których Telumyl jest wskazany w leczeniu astmy może także łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Telumyl jest też wskazany w zapobieganiu astmie, w której dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

Telumyl 10 mg, tabletki powlekane, jest wskazany do stosowania u dorosłych w wieku 15 lat    i starszych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Dawką dla dorosłych w wieku 15 lat i starszych z astmą lub z astmą i występującym jednocześnie sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa jest jedna tabletka 10 mg raz na dobę, przyjmowana wieczorem.

Produktu leczniczego Telumyl nie należy stosować jednocześnie z innymi produktami leczniczymi zawierającymi tę samą substancję czynną, montelukast.

Zalecenia ogólne:

Terapeutyczny wpływ produktu leczniczego Telumyl na wskaźniki kontroli i astmy w pierwszej dobie od rozpoczęcia stosowania. Pacjentom należy zalecić, aby kontynuowali stosowanie produktu

leczniczego Telumyl zarówno wtedy, gdy objawy astmy są pod kontrolą, jak i w okresach zaostrzenia astmy.

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawka leku jest taka sama u pacjentów płci męskiej, jak i żeńskiej.

Populacja pediatryczna:

Tabletki powlekane Telumyl 10 mg nie są odpowiednie do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat. Dostępne są produkty lecznicze w innych postaciach farmaceutycznych i mocach, zawierające substancję czynną, montelukast. W leczeniu pacjentów pediatrycznych w wieku od 2 do 14 lat mogą być stosowane tabletki do żucia 4 mg i 5 mg.

Stosowanie produktu leczniczego Telumyl w odniesieniu do innych metod leczenia astmy:

Przy stosowaniu produktu leczniczego Telumyl w leczeniu uzupełniającym w trakcie terapii wziewnymi kortykosteroidami nie należy nagle ich zastępować produktem leczniczymTelumyl (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Należy poinformować pacjentów, że montelukastu w postaci doustnej nigdy nie należy stosować w leczeniu ostrych napadów astmy i w takim przypadku powinni mieć łatwy dostęp do zwykle stosowanego przez nich „doraźnie” odpowiedniego leku. Jeśli wystąpi ostry napad astmy, należy zastosować w postaci wziewnej. Jeśli konieczne będzie zastosowanie więcej niż zwykle inhalacji krótko działającego B-agonisty, pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się po poradę do lekarza.

Montelukastem nie należy nagle zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej.

Brak danych wskazujących na możliwość zmniejszenia dawki kortykosteroidów przyjmowanych doustnie z montelukastem.

Rzadko, u pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może wystąpić układowa eozynofilia, niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń krwionośnych, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga-Strauss, często leczonego kortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki wystąpienia tego zespołu były czasami związane ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia kortykosteroidem stosowanym doustnie.

Pomimo że nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego antagonizmem receptora leukotrienowego, lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na występujące u pacjentów objawy takie jak: eozynofilia, wysypka pochodzenia naczyniowego, nasilenie się objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i (lub) neuropatia. Pacjentów, u których wystąpią takie objawy, należy ponownie zbadać, a stosowany u nich schemat leczenia ponownie ocenić.

Pacjenci z astmą i nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, pomimo leczenia montelukastem, powinni nadal unikać przyjmowania kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych przeciwzapalnych produktów leczniczych.

Tabletki powlekane Telumyl zawierają również żółcień pomarańczową (E 110), która może wywoływać reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Montelukast można stosować jednocześnie z innymi lekami zwykle podawanymi w zapobieganiu i długotrwałym leczeniu astmy. W badaniach interakcji leków, montelukast w zalecanej dawce klinicznej nie miał istotnego klinicznego wpływu na farmakokinetykę następujących leków: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiolu i noretyndronu w stosunku 35:1), terfenadyny, digoksyny i warfaryny.

U osób otrzymujących jednocześnie fenobarbital pole pod krzywą stężenia montelukastu w osoczu (AUC) zmniejszyło się o około 40%. Ze względu na to, że montelukast jest metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP 3A4, 2C8 and 2C9, należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas jednoczesnego podawania montelukastu z lekami pobudzającymi aktywność CYP 3A4, 2C8 and 2C9, takimi jak: fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna.

Badania in vitro wskazują, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP 2C8. Jednakże dane z badania klinicznego dotyczącego interakcji montelukastu z rozyglitazonem (substrat badawczy reprezentatywny dla produktów leczniczych metabolizowanych głównie przez CYP 2C8) wskazywały, że montelukast nie hamuje izoenzymu CYP 2C8 in vivo. Dlatego nie przewiduje się, że montelukast znacząco zmienia metabolizm produktów leczniczych metabolizowanych przez ten enzym (np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid).

W badaniach in vitro wykazano, że montelukast jest substratem CYP 2C8 oraz w mniej znaczącym stopniu 2C9 i 3A4. W badaniu klinicznym dotyczącym interakcji montelukastu z gemfibrozylem (inhibitorem zarówno CYP 2C8, jak i 2C9) wykazano, że gemfibrozyl 4,4-krotnie zwiększa układową ekspozycję na montelukast. Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania montelukastu podczasjednoczesnego stosowania z gemfibrozylem lub innymi silnymi inhibitorami CYP 2C8, ale lekarze powinni wziąć pod uwagę, że częstość występowania działań niepożądanych może być zwiększona.

Na podstawie danych z badań in vitro nie oczekuje się występowania klinicznie istotnych interakcji leku z mniej silnymi inhibitorami CYP 2C8 (np. trimetoprymem). Jednoczesne podawanie montelukastu z itrakonazolem, silnym inhibitorem CYP 3A4 nie powodowało istotnego zwiększenia ogólnoustrojowej ekspozycji na montelukast.

4.6    Wpływ na płodność, ciażę i laktację

Ciąża

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży i rozwój zarodka lub płodu.

Ograniczona liczba danych z dostępnych baz danych nie wskazuje na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem produktu leczniczego Telumyl, a występowaniem wad rozwojowych (takich jak wady kończyn), rzadko zgłaszanych w skali całego świata po wprowadzeniu leku do obrotu.

Produkt leczniczy Telumyl może być stosowany podczas ciąży jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Badania przeprowadzone na szczurach wykazały, że montelukast przenika do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego.

Produkt leczniczy Telumyl może być stosowany przez kobiety karmiące piersią jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie należy się spodziewać, że montelukast wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednkaże w rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali występowanie senności lub zawrotów głowy.

4.8    Działania niepożądane

Montelukast był oceniony w następujących badaniach klinicznych:

•    10 mg tabletki powlekane u około 4000 dorosłych pacjentów w wieku 15 lat i starszych

z astmą.

W badaniach klinicznych u pacjentów z astmą leczonych montelukastem zgłaszano często (>1/100 do <1/10) wymienione poniżej działania niepożądane, związane ze stosowaniem leku, występujące częściej niż u pacjentów otrzymujących placebo:

Klasyfikacja układów i narządów

Dorośli w wieku 15 lat i starsi (dwa badania 12-tygodniowe; n=795)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

Podczas długotrwałego stosowania leku (przez okres do 2 lat u osób dorosłych) w badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów, nie stwierdzono zmian profilu bezpieczeństwa.

Dane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu są wymienione w poniższej tabeli zgodnie z klasyfikacj ą układów i narządów oraz określoną terminologią działań niepożądanych .

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Kategoria częstotliwości *

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

infekcje górnych dróg oddechowych 1

Bardzo często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

zwiększona skłonność do krwawień

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne

Niezbyt często

nacieki eozynofilowe w wątrobie

Bardzo rzadko

Zaburzenia psychiczne

zaburzenia snu, w tym koszmary senne, bezsenność, somnambulizm, drażliwość, lęk, niepokój, pobudzenie, w tym zachowania agresywne lub wrogość, dyspersja

Niezbyt często

drżenie

Rzadko

Omamy, dezorientacja, myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze)

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, senność, parestezje i (lub) hipoestezje, drgawki

Niezbyt często

Zaburzenia serca

kołatanie serca

Rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

krwawienia z nosa

Niezbyt często

zespół Churga-Strauss (ang. Churg-Strauss Syndrome, CSS) (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka2, nudności2, . 2 wymioty

Często

suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność

Niezbyt często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

podwyższona aktywność aminotranferaz w surowicy (AlAT, AspAT)

Często

zapalenie wątroby (w tym cholestatyczne, wątrobokomórkowe i uszkodzenie wątroby o mieszanej etiologii

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka2

Często

siniaki, pokrzywka, świąd

Niezbyt często

obrzęk naczynioruchowy

Rzadko

rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

Bardzo rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka2

Często

Osłabienie i (lub) zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk

Niezbyt często

* Częstość występowania działań niepożądanych została określona na podstawie odpowiednich badań klinicznych: bardzo często: >1/10, często: >1/100 do <1/10, niezbyt często: >1/1 000 do <1/100, rzadko: >1/10 000 do <1/1 000, bardzo rzadko: <1/10 000, częstość nieznana: nie można określić na podstawie dostępnych danych.

1 Te działania niepożądane zgłaszane jako bardzo częste zarówno u pacjentów stosuj ących montelukast, jak i u pacjentów, którzy w badaniach klinicznych otrzymywali placebo.

2 Te działania zgłaszane jako częste u pacjentów stosujących montelukast jak i u pacjentów, którzy w badaniach klinicznych otrzymywali placebo.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V*.

4.9 Przedawkowanie

Brak szczegółowych informacji na temat leczenia przedawkowania montelukastu. W długotrwałych badaniach dotyczących leczenia astmy, w których montelukast podawano pacjentom w dawkach do 200 mg na dobę przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkotrwałych w dawkach do 900 mg na dobę przez około tydzień, nie stwierdzono klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Po wprowadzeniu leku do obrotu oraz podczas badań klinicznych zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania montelukastu. Przypadki te dotyczą dorosłych i dzieci po przyjeciu dawki nawet ponad 1000 mg (około 61 mg/kg mc. u dziecka w wieku 42 miesięcy). Obserwacje kliniczne i laboratoryjne były zgodne z profilem bezpieczeństwa stosowania leku zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci. W większości przypadków przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej występujące działania niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa stosowania montelukastu i należały do nich: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty i nadmierna aktywność psychoruchowa.

Nie wiadomo, czy montelukast jest usuwany w trakcie dializy otrzewnowej lub hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora leukotrienowego Kod ATC: R03D C03

Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD4, LTE4) są eikozanoidami o silnym działaniu zapalnym, uwalnianymi z różnych komórek, w tym z komórek tucznych i eozynofilów. Te ważne mediatory uczestniczące w rozwoju astmy wiążą się z receptorami leukotrienów cysteinylowych (CysLT). Receptory CysLT typu-1 (CysLTl) występują w drogach oddechowych u ludzi (w tym w komórkach mięśni gładkich dróg oddechowych i makrofagach znajduj ących się w drogach oddechowych) oraz w innych komórkach prozapalnych (w tym eozynofilach i niektórych komórkach macierzystych szpiku). CysLT maj ą związek z patofizjologią astmy i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

W astmie działania zależne od leukotrienów obejmują: skurcz oskrzeli, wydzielanie śluzu, zmianę przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz napływ eozynofilów. W alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, CysLT są uwalniane z błony śluzowej nosa po ekspozycji na alergen, zarówno we wczesnej, jak i w późnej fazie reakcji i są związane z występowaniem objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Test prowokacji donosowej z CysLT wykazał niedrożność przewodów nosowych i objawów zatkania nosa.

Montelukast jest związkiem aktywnym, który po podaniu doustnym z dużym powinowactwem i selektywnością wiąże się z receptorem CysLTl. W badaniach klinicznych wykazano, że montelukast w małych dawkach (5 mg) hamuje skurcz oskrzeli wywołany wdychaniem LTD4. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin po podaniu doustnym. Działanie rozszerzaj ące oskrzela spowodowane podaniem h-agonisty nasilało się pod wpływem montelukastu. Leczenie montelukastem powodowało hamowanie zarówno wczesnej, jak i późnej fazy skurczu oskrzeli po ekspozycji na alergen. W porównaniu z placebo, montelukast zmniejszał liczbę eozynofilów we krwi obwodowej u pacjentów dorosłych oraz u dzieci. W osobnym badaniu stwierdzono, że leczenie montelukastem spowodowało znamienne zmniejszenie liczby eozynofilów w drogach oddechowych (pomiar w plwocinie) i we krwi obwodowej wraz z kliniczną poprawą kontroli astmy.

W badaniach z udziałem osób dorosłych montelukast w dawce 10 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, spowodował znaczącą poprawę mierzonej rano, natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej FEVi (zmiana o 10,4% to 2,7%, względem wartości początkowej), porannego szczytowego przepływu wydechowego PEFR (24,5 l/min to 3,3 l/min, względem wartości początkowej) oraz powodował znamienne zmniejszenie całkowitego zużycia ß-agonisty (odpowiednio o -26,1% i -4,6%, względem wartości początkowej). W porównaniu z grupą placebo pacjenci przyjmuj ący montelukast zgłaszali znamienne zmniejszenie objawów astmy występujących zarówno w dzień, jak i w nocy.

Badania z udziałem osób dorosłych wykazały, że montelukast przynosi dodatkowe korzyści kliniczne podczas stosowania w skojarzeniu z kortykosteroidami w postaci wziewnej (procentowa zmiana FEV1 w porównaniu do wartości początkowych podczas stosowania beklometazonu w postaci wziewnej z montelukastem w porównaniu ze zmianą podczas stosowania samego beklometazonu w postaci wziewnej o odpowiednio 5,43% i 1,04%; zmiana zużycia ß-agonisty: odpowiednio

0    -8,70% i 2,64%). W porównaniu z beklometazonem w postaci wziewnej (200 pg dwa razy na dobę; dozownik ciśnieniowy z komorą inhalacyjną) montelukast umożliwił uzyskanie szybszej reakcji początkowej na leczenie, chociaż podczas 12-tygodniowego badania, beklometazon zapewnił większą średnią skuteczność leczenia (odsetek zmiany względem wartości początkowej odpowiednio podczas stosowania montelukastu lub beklometazonu wynosił: w odniesieniu do FEV1: odpowiednio

7,49% i 13,3%; w odniesieniu do zużycia ß-agonisty: odpowiednio -28,28% i -43,89%). Jednakże w porównaniu do beklametazonu, u znacznego odsetka pacjentów leczonych montelukastem stwierdzono podobną reakcję kliniczną (tzn. u 50% pacjentów leczonych beklometazonem stwierdzono poprawę FEV1 o około 11% lub więcej względem wartości początkowej w porównaniu z około 42% pacjentów leczonych montelukastem, u których uzyskano taką samą odpowiedź).

Przeprowadzono badanie kliniczne w celu oceny skuteczności montelukastu w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u pacjentów dorosłych w wieku 15 lat

1    starszych z astmą i występującym jednocześnie sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. W badaniu tym, montelukast w postaci tabletek 10 mg podawany raz na dobę, wykazał statystycznie znamienną poprawę w dobowej ocenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa

w porównaniu z placebo. Dobowa ocena objawów zapalenia błony śluzowej nosa jest wypadkową objawów dotyczących nosa występuj ących w ciągu dnia (przekrwienie błony śluzowej nosa, wodnisty wyciek z nosa, kichanie, swędzenie nosa) i objawów występujących w nocy (przekrwienie błony śluzowej nosa po przebudzeniu, trudności w zasypianiu oraz ilość przebudzeń w ciągu nocy).

Według ogólnej oceny pacjentów i lekarzy, poprawa objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa była znamienna w porównaniu z placebo. Ocena skuteczności w astmie nie była głównym celem tego badania.

W trwającym 12 tygodni badaniu z udziałem osób dorosłych stwierdzono znamienne zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli (maksymalne zmniejszenie wartości FEV1 wynosiło 22,33% w grupie przyjmującej montelukast w porównaniu z 32,40% w grupie placebo; czas powrotu wskaźnika FEV1 do wartości mieszczących się w granicach 5% FEV1 mierzonego przed wysiłkiem wyniósł w obu grupach odpowiednio 44,22 min i 60,64 min). Działanie to utrzymywało się przez 12 tygodni trwania badania. Zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano także w krótkotrwałym badaniu z udziałem dzieci (maksymalne zmniejszenie wartości FEV1 odpowiednio o 18,27% i 26,11%; czas powrotu wskaźnika FEV1 do wartości mieszczących się w granicach 5% FEV1 mierzonego przed wysiłkiem wyniósł odpowiednio 17,76 min i 27,98 min). W obu badaniach działanie leku oceniano pod koniec okresu między kolejnymi dawkami (dawkowanie raz na dobę).

U pacjentów z astmą i nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, przyjmujących jednocześnie wziewne i (lub) doustne kortykosteroidy, leczenie montelukastem, w porównaniu z placebo, spowodowało znamienną poprawę kontroli astmy (FEVj odpowiednio o 8,55% i -1,74%, względem wartości początkowej; zmniejszenie całkowitego zużycia b-agonisty odpowiednio o -27,78% i 2,09%, względem wartości początkowej).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie.

Po podaniu doustnym montelukast jest szybko wchłaniany. U dorosłych po podaniu na czczo tabletki powlekanej 10 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) jest osiągane w ciągu 3 godzin (T max). Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 64%. Standardowy posiłek nie wpływa na biodostępność ani na Cmax po doustnym podaniu produktu. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletki powlekane 10 mg były podawane niezależnie od czasu przyjmowania posiłków.

Dystrybucja.

Montelukast w ponad 99% wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi przeciętnie 8-11 litrów. Badania na szczurach ze znakowanym radioaktywnie montelukastem wskazują na minimalne przenikanie przez barierę krew-mózg. Ponadto, stężenia związków radioaktywnych po 24 godzinach od podania dawki były minimalne we wszystkich pozostałych tkankach.

Metabolizm

Montelukast ulega intensywnym przemianom metabolicznym. W badaniach z zastosowaniem dawek terapeutycznych u dorosłych i dzieci stężenia metabolitów w osoczu w stanie stacjonarnym były nieoznaczalne.

Cytochrom P450 2C8 jest głównym enzymem biorącym udział w metabolizmie montelukastu. Dodatkowo CYP 3A4 oraz 2C9 mogą mieć niewielki wpływ, chociaż wykazano, że itrakonazol, inhibitor CYP 3A4 nie zmieniał farmakokinetyki montelukastu u zdrowych osób otrzymujących montelukast w dawce dobowej 10 mg.

Wyniki badań in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby wykazały, że terapeutyczne stężenia montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 czy 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w działaniu terapeutycznym montelukastu jest minimalny.

Wydalanie

Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych osób dorosłych wynosi przeciętnie 45 ml/min. Po doustnym podaniu dawki znakowanego radioaktywnie montelukastu 86% dawki znakowanej radioaktywnie wykryto w kale z 5-dobowej zbiórki, a <0,2% w moczu. Wyniki te w połączeniu z szacunkowymi wartościami biodostępności montelukastu po podaniu doustnym wskazują na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane niemal wyłącznie z żółcią.

Stosowanie leku w różnych grupach pacjentów

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane z żółcią, można założyć, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych na temat farmakokinetyki montelukastu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (>9 punktów wg klasyfikacji Childa-Pugha).

Podczas stosowania dużych dawek montelukastu (20 i 60 razy większych od dawki zalecanej do stosowania u osób dorosłych) obserwowano zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu krwi.

Nie stwierdzono takiego działania podczas stosowania leku w zalecanej dawce 10 mg raz na dobę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach dotyczących działania toksycznego leku, przeprowadzonych na zwierzętach, stwierdzono nieznaczne, przemijające zmiany parametrów biochemicznych, takich jak aktywność aminotransferazy alaninowej, stężenia glukozy, fosforu i triglicerydów w surowicy krwi. Objawami toksycznego działania leku u zwierząt były: zwiększenie wydzielania śliny, objawy ze strony przewodu pokarmowego, luźne stolce i zaburzenia równowagi elektrolitowej. Objawy takie występowały po podaniu dawek, narażenie ogólnoustrojowe jest >17 razy większe niż po dawce klinicznej. W małp działania niepożądane wystąpiły po podaniu leku w dawkach od 150 mg/kg mc. na dobę (po których narażenie ogólnoustrojowe jest >232 razy większe niż po stosowanej dawce klinicznej). W badaniach na zwierzętach montelukast nie wpływał na płodność ani na zdolność do reprodukcji podczas stosowania dawki, po której narażenie ogólnoustrojowe jest 24 razy większe niż po stosowanej dawce klinicznej. W badaniu wpływu na płodność samic szczura, którym podawano montelukast w dawce 200 mg/kg mc. na dobę (po której narażenie ogólnoustrojowe jest ponad 69 razy większej niż po stosowanej dawce klinicznej) stwierdzono niewielkie zmniejszenie masy ciała noworodków. W badaniach na królikach stwierdzono większą częstość występowania niepełnego kostnienia w porównaniu do równoległej grupy kontrolnej po narażeniu ogólnoustrojowym ponad 24 razy większym niż po zazwyczaj stosowanej dawce klinicznej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości u szczurów. Wykazano, że montelukast przenika przez barierę łożyskową i przenika do mleka zwierząt.

Po jednorazowym doustnym podaniu montelukastu sodowego myszom i szczurom w maksymalnej badanej dawce do 5 000 mg/kg mc. (co odpowiada 15 000 mg/m2 pc. i 30 000 mg/m2 pc.

Odpowiednio u myszy i u szczurów) nie stwierdzono przypadków zgonu. Taka dawka odpowiada w przeliczeniu dawce 25 000 razy większej od zalecanej dawki dobowej u osób dorosłych (przyjmując, że masa ciała pacjenta wynosi 50 kg).

Stwierdzono, że montelukast w dawkach do 500 mg/kg mc. na dobę u myszy (po których narażenie jest około 200 razy większe niż po stosowanej dawce klinicznej) nie wykazuje działania fototoksycznego podczas naświetlania UVA, UVB lub światłem widzialnym.

Montelukast nie wykazywał działania mutagennego w testach in vitro i in vivo ani działania rakotwórczego u gryzoni.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Mannitol, granulowany Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

Polidekstroza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Hypromeloza 3cP Hypromeloza 6cP Triacetyna

Indygokarmin (E 132), lak

Makrogol 400

Żółcień pomarańczowa (E 110), lak Makrogol 8000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Aluminium/Aluminium w pudełku tekturowym.

Wielkość opakowań: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 lub 100 tabletek powlekanych.

Perforowane blistry Aluminium/Aluminium z pojedynczą dawką w pudełku tekturowym zawierające 28 x 1 tabletek powlekanych.

Pojemnik polipropylenowy z wieczkiem z polietylenu, zawierający 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180 i 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18782

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12/10/2011 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Luty 2014

11

Telumyl